KIO 510/19 WYROK dnia 9 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 510/19 

WYROK 

z dnia 9 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

                                                                             Protokolant: 

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  25  marca  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: 1. APS ENERGIA S.A., ul. Strużańska 

126  Stanisławów  Pierwszy,  2.  Biuro  Studiów,  Projektów  i  Realizacji 

„Energoprojekt-Katowice”  S.A.,  ul.  Jesionowa  15,  40-159  Katowice,  3.  ENAP  S.A., 

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  ENERGA-OPERATOR  S.A.,  ul. 

Marynarki Polskiej 130, 80-557 

Gdańsk  

orzeka: 

1.  oddala 

odwołanie; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego:  1.  APS  ENERGIA  S.A.,  ul.  Strużańska  14,  05-126  Stanisławów 

Pierwszy,  2.  Biuro  Studiów,  Projektów  i  Realizacji  „Energoprojekt-Katowice”  S.A.,  ul. 

Jesionowa 15, 40-

159 Katowice, 3. ENAP S.A., Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice, i:  

2.1. zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego:  1.  APS  ENERGIA  S.A.,  ul. 

Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, 2. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 

„Energoprojekt-Katowice”  S.A.,  ul.  Jesionowa  15,  40-159  Katowice,  3.  ENAP  S.A., 

Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego: 1. 

APS ENERGIA S.A., ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy, 

2. Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” S.A., ul. Jesionowa 

15, 40 159 Katowice, 3. ENAP S.A., Wilczkowice Górne 41, 26-900 Kozienice na rzecz 


zamawiającego:  ENERGA-OPERATOR  S.A.,  ul.  Marynarki  Polskiej  130,  80-557 

Gdańsk  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  postępowania  odwoławczego  obejmujące 

wynagro

dzenie pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

, z późn. zm.) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Gdańsku.  

Przewodniczący: ……………………………. 


Sygn. akt KIO 510/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku – prowadzi w trybie 

dialogu  konkurencyjnego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Dostawa 

magazynu energii”, numer referencyjny: P/1/0092/2018, na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”, „Pzp” lub „ustawa”. 

Wartość  zamówienia  jest  większa  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 12 grudnia 2018 r., nr 2018/S 239-546877 (Sprostowanie: z dnia 7 stycznia 

2019 r., nr 2019/S 004-005713). 

Odwołujący  –  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego:  1.  APS  ENERGIA 

S.A.  z  siedzibą  Stanisławów  Pierwszy,  2.  Biuro  Studiów, 

Projektów  i  Realizacji  „Energoprojekt-Katowice”  S.A.  z  siedzibą  Katowice,  3.  ENAP  S.A.  z 

siedzibą Wilczkowice Górne 41 (Konsorcjum Wykonawców) – wniósł w dniu 25 marca 2019 r. 

odwołanie wobec czynności Zamawiającego - braku zaproszenia Konsorcjum Wykonawców do 

dialogu konkurencyjnego.  

Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  „niezgodnej  z  przepisami  ustawy  Pzp  czynności 

Zamawiającego,  tj.  uznanie,  że  jest  możliwe  nieuwzględnienie  wniosku  Odwołującego  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  w  konsekwencji  brak  zaproszenia  do  udziału  w 

postępowaniu  Konsorcjum  Wykonawców  (…)  do  dialogu  konkurencyjnego  na  dostawę 

magazynu energii 

(…) - wobec uznania przez Zamawiającego, że wniosek nr 7 został złożony 

w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  określonymi  w  ustawie,  ponieważ  nie  był  opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

” 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

art.  89  ust.  1  pkt  8  przez  uznanie,  że  na  podstawie  tego  przepisu  jest  możliwe 

nieuwzględnienie wniosku Odwołującego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

w konsekwencji brak zaproszenia Odwołującego do udziału w postępowaniu w sytuacji, 

gdy to z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego niemożliwym było spełnienie 

wymogów wynikających z ustawy, 

art.  60d  ust.  1  i  2  przez  niewłaściwe  zastosowanie  przywołanego  przepisu,  a  w 

konsekwencji brak zaproszenia O

dwołującego do dialogu konkurencyjnego, 

art.  7  oraz  art.  10a  i  10b  przez  wadliwe  przygotowanie  postępowania  w  sposób 


uniemożliwiający  prawidłowe  wgranie  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu  z  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  co  wniosek 

Odwołującego  uznany  został  za  złożony  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami 

określonymi w ustawie, 

4.  art. 7 ust. 1 i art. 93 ust. 1 pkt 7, 

który zobowiązuje do unieważnienia postępowania, gdy 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

5.  art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy przez prowadzenie po

stępowania w sposób niezapewniający 

zachowania  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wszystkich 

wykonawców; 

ewentualnie 

art.  26  ust.  3  przez  zaniechanie  wezwania  Odwołującego  do  uzupełnienia  wniosku  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  w  związku  z  załączeniem  się  wniosku  bez 

podpisu. 

art. 87 ust. 2 pkt 1 przez zaniechanie złożenia wyjaśnień i poprawienia oferty, podczas 

gdy brak podpisu powinien zostać uznany jako oczywistą omyłkę pisarską podlegającą 

uzupełnieniu. 

Wskazując na powyższe zarzuty, Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania; 

unieważnienia postępowania; 

ewentualnie nakazanie Zamawiającemu: 

powtórzenia czynności badania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z 

uwzględnieniem  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  Odwołującego 

j

ako spełniającego wymogi ustawy; 

unieważnienia  czynności  oceny  wniosku  Odwołującego,  w  szczególności  w  zakresie 

oceny Z

amawiającego dotyczącej formy tego wniosku; 

unieważnienia  czynności  zaproszenia  wykonawców  do  dialogu  konkurencyjnego  z 

pominięciem Odwołującego; 

dalej wniósł o: 

zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania według 

norm przepisanych; 

przesłuchanie stron - w imieniu Odwołującego: 

1)  p. P. S. - 

Prezesa Zarządu APS Energia S.A. - lidera Konsorcjum Wykonawców 


wezwanie na adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy); 

2)  p.  M.  M.  prokurenta  APS  Energia  S.A.  - 

lidera  Konsorcjum  Wykonawców 

(wezwanie na adres: ul. Strużańska 14, 05-126 Stanisławów Pierwszy); 

obydwaj  na  okoliczności  -  podpisania  wszystkich  dokumentów  związanych  z  postępowaniem 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym;  podpisanie  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  w  dniu 21.01.2019  o godzinie 10:09; 

zais

tniałych 

problemów 

technicznych 

systemu 

informatycznego 

/platformy 

https://oneplace.marketplanet.pl

uniemożliwiających  prawidłowe  wgranie  dokumentów;  braku 

reakcji ze strony Zamawiającego na sygnalizowane problemy techniczne związane z platformą 

przeznaczoną do składania dokumentów przetargowych;  

przesłuchanie świadków: 

1)  p. P. G. - pracownika APS Energia S.A. (wezwanie na adres: ul.  Rolnicza, 05-

152 Czosnów), 

na okoliczność - przygotowania przez Odwołującego wszystkich dokumentów przed terminem 

składania  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu;  podpisania  wszystkich 

dokumentów  związanych  z  postępowaniem  kwalifikowanym  podpisem  kwalifikowanym  przez 

Odwołującego;  podpisanie  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  w  dniu 

21.01.2019  o  godzinie  10:09  podpisem  kwalifikowanym  przez  Odwołującego;  zaistniałych 

problemów  technicznych  systemu  informatycznego  /platformy 

https://oneplace.marketplanet.pl

uniemożliwiających prawidłowe  wgranie dokumentów;  braku reakcji  ze strony  Zamawiającego 

na sygnalizowane problemy techniczne związane z działaniem platformy; bezskutecznych prób 

skontaktowania  się  telefonicznie  i  mailowo  z  p.  J.  S.,  wskazaną  przez  Zamawiającego  jako 

osoba  kontaktowa;  p

odjęcie  działań  przez  Odwołującego  bezpośrednio  po  terminie  składania 

wniosków  o  dopuszczenie  w  postępowaniu  w  zakresie  możliwości  doręczenia  brakującego 

dokumentu do Zamawiającego. 

2)  p. A. Z. - pracownika APS Energia S.A. (wezwanie na adres: ul. Cybisa, 02-784 

Warszawa), 

na okoliczność - przygotowania przez Odwołującego wszystkich dokumentów przed terminem 

składania  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu;  podpisania  wszystkich 

dokumentów  związanych  z  postępowaniem  kwalifikowanym  podpisem  kwalifikowanym  przez 

Odwołującego;  podpisanie  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  w  dniu 

21.01.2019  o  godzinie  10:09  podpisem  kwalifikowanym  przez  Odwołującego;  zaistniałych 

problemów  technicznych  systemu  informatycznego  /platformy  https://oneplace.marketplanet.pl 

uniemożliwiających prawidłowe  wgranie dokumentów;  braku reakcji  ze strony  Zamawiającego 

na sygnalizowane problemy techniczne związane z działaniem platformy; bezskutecznych prób 

skontaktowania  się  telefonicznie  i  mailowo  z  p.  J.  S.,  wskazaną  przez  Zamawiającego  jako 


osoba  kontaktowa;  podjęcie  działań  przez  Odwołującego  bezpośrednio  po  terminie  składania 

wniosków  o  dopuszczenie  w  postępowaniu  w  zakresie  możliwości  doręczenia  brakującego 

dokumentu do Zamawiającego.  

3)  p.  J.  S.  -  (wezwanie  na 

adres  Zamawiającego),  na  okoliczność  -  braku 

możliwości  skontaktowania  się  ze  świadkiem  jako  przedstawicielem  Zamawiającego  przez 

Odwołującego  w  związku  zaistniałymi  problemami  technicznymi  platformy  do  składania 

dokumentacji 

https://oneplace.marketplanet.pl

Odwołujący  przedstawił  okoliczności  wskazujące  zachowanie  terminu  do  wniesienia 

odwołania oraz  interes w  uzyskaniu danego zamówienia  z  możliwością  poniesienia szkody  w 

wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp (art. 179 ust. 1).  

Uzasadnienie 

Odwołujący  wskazał,  że  dnia  14  marca  2019  r.  pocztą  elektroniczną  otrzymał  od 

Zamawiającego  Energa  Operator  S.A.  informację  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków 

udziału w postępowaniu i spełniania tych warunków przez wykonawców. Według ww. Informacji 

wniosek  złożony  przez  Konsorcjum  (nr  7  -  oznaczenie  Zamawiającego)  został  złożony  w 

sposób  niezgodny  z  wymaganiami  wskazanymi  w  ustawie,  tj.  złożony  wniosek  nie  opatrzono 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

co miało stanowić naruszenie art. 10a ust. 5 ustawy 

Pzp. Powyższe skutkowało niezaproszeniem Odwołującego do postępowania. 

W ocenie Odwołującego stanowisko Zamawiającego nie jest jednak słuszne. 
 

Dowód: - Informacja Zamawiającego o wynikach oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu i spełniania tych warunków przez wykonawców z dnia 14 marca 2019 r. 

Odwołujący  wskazał,  że  wśród  dokumentów  jakie  Odwołujący  zobowiązany  był  złożyć 

podczas  ubiegania  się  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  były:  wniosek  o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  (APS 

Energia  S.A.,  ENAP  S.A.,  EPK  S.A.

),  pełnomocnictwa,  oświadczenie  o  braku  orzeczenia 

tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne, zobowiązanie 

do  udostępnienie  zasobów.  Ponieważ  postępowanie  organizowane  było  z  wykorzystaniem 

środków  komunikacji  elektronicznej  każdy  z  tych  dokumentów  powinien  mieć  możliwość  jego 

podpisania z wykorzystaniem metody narzuconej przez Zamawiającego. Dnia 21 stycznia 2019 

r. około godziny 11:00 p. P. S. - Prezes Zarządu APS Energia S.A. oraz p. M. M. - prokurent 

APS  Energia  S.A.  po  wejściu  na  platformę: 

https://oneplace.marketplanet.pl

przystąpili  do 

składania wniosku o dopuszczenie do dialogu konkurencyjnego w postępowaniu P/1/0092/2018 

wraz z wymaganymi załącznikami. Wszystkie wymagane dokumenty zostały przygotowane do 


wgrania  na  wskazany  portal  na  serwerze  firmowym  przed  wymaganym  terminem  składania 

dokumentów. W trakcie wgrywania dokumentacji na wskazaną platformę wielokrotnie pojawiały 

się problemy techniczne z załączaniem dokumentów - fakt ten był zgłoszony i konsultowany na 

infolinii  portalu.  Jednocześnie  Odwołujący  zauważył,  że  próby  skontaktowania  się  z  p.  J.  S., 

wskazaną  przez  Zamawiającego  jako  osoba  kontaktowa,  na  numer  telefonu  (58)  3473855 

podany  w  zakładce  informacyjnej  na  platformie  do  składania  wniosków  zakończyły  się 

niepowodzeniem.  Nie  było  możliwe  połączenie  się  pod  wskazanym  numerem,  a  zamiast 

po

łączenia pojawiał  się komunikat  „numer  nie  istnieje”.  Bezskuteczne  były  też  próby  kontaktu 

pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail: 

[email protected]

Informacja zwrotna ustawiona 

na  autoresponde

rze  nie  wskazała  zastępczego  numeru  telefonu  pod  którym  można  było 

uzyskać  informacje  lub  pomoc  dotyczącą  problemów  technicznych  powstałych  w  końcowej 

fazie, przed upływem terminu na złożenie przedmiotowego wniosku. Powyższa sytuacja została 

opisana w e-mailu A. Z. (APS Energia S.A.) do S. H. (Energa Operator S.A.) z dnia 23 stycznia 

2019 r. W dalszym ciągu podejmowane były próby wyjaśnienia i sanowania zaistniałej sytuacji. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  problemy  z  komunikacją  na  linii  Wykonawca-Zamawiający 

pojawiły  się  dużo  wcześniej.  Dnia  15  stycznia  przez  p.  P.  G.  (APS  Energia  S.A.)  do  p.  S.  H. 

(Energa  Operator  S.A.)  wystosowany  został  e-mail  informujący  o  niemożliwości 

skomunikowania  się  ze  wskazaną  p.  J.  S..  Odwołujący  nie  doczekał  się  od  Zamawiającego 

z

wrotnej odpowiedzi z propozycją rozwiązania problemu. W opisanej sytuacji niemożliwym było 

uzyskanie  niezbędnego  wsparcia  koniecznego  wobec  wystąpienia  problemów  technicznych 

leżących  po  stronie  Zamawiającego  w  czasie  próby  złożenia  wniosku  z  załącznikami.  Dzięki 

wparciu  infolinii  portalu  (+48)  22  576  88  00  obsługującego  przyjmowanie  wniosków,  jak  się 

wówczas  wydawało,  udało  się  załadować  kompletne  dokumenty  wymagane  przez 

Zamawiającego,  co  potwierdzała  lista  dokumentów  załadowanych  przez  dokonujących  tej 

c

zynności  technicznej  w  imieniu  APS  Energia  S.A.  p.  P.  G.  oraz  p.  A.  Z.  widoczna  na 

monitorze.  Po  zakończeniu  operacji  wydrukowany  został  raport  z  którego  wynikało,  że  do 

wniosku  nie  dołączył  się  jednak  dokument  „01_wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu”.  Dokument  ten  był  podpisany  podpisem  kwalifikowanym  w  dniu 

21.01.2019  o  godzinie  10:09, 

co  potwierdza,  że  na  chwilę  składania  wniosku  komplet 

dokumentów,  w  tym  również  jedyny  dokument  który  się  nie  załączył,  był  przygotowany  do 

złożenia w terminie i opatrzony podpisem kwalifikowanym. Termin przygotowania i podpisania 

wniosku  jednoznacznie  świadczy  o  woli  Odwołującego  złożenia  wszystkich  wymaganych 

dokumentów  w  celu  przystąpienia  do  postępowania  publicznego  w  trybie  dialogu 


konkurencyjnego na dostaw

ę magazynu energii, P/1/0092/2018, a brak załączenia się wniosku 

o przystąpienie do dialogu konkurencyjnego wynika z przyczyn niezależnych od Odwołującego. 

Brak dostępu do kanału komunikacji istotnie zaburzył proces składania wniosku o przystąpienie 

do dialogu konkurencyjnego. 

Dowód: 

wydruk z billingu nieudanych połączeń na numer (58) 34 73 855, 

wydruk  korespondencji  e-mail  z  dnia  15  stycznia;  wystosowana  przez  p.  P.  G.  (APS 

Energia S.A.) do p. S. H. (Energa Operator S.A.), 

wydruk korespondencji e-mail  z  dnia  23  stycznia  2019  r.:  wystosowana  przez  p.  A.  Z. 

(APS Energia S.A.) do p. S. H. (Energa Operator S.A.), 

zrzut ekran

u listy załadowanych dokumentów, 

zrzut  ekranu  podpisanego  podpisem  kwalifikowanym  w  dniu  21.01.2019  r.  o  godzinie 

10:09 wniosku o dopuszcze

nie do udziału w postępowaniu, 

dowód z przesłuchania stron, 

dowód z zeznań świadka: p. P. G., 

dowód z zeznań świadka: p. A. Z.,  

dowód z zeznań świadka: J. S..  

W momencie zorientowania się przez  Odwołującego  o fakcie  nie wgrania się samego 

wniosku, a już po terminie na jego złożenie, jeszcze tego samego dnia podjęto kolejną próbę 

skontaktowania  się  ze  wskazaną  przez  Zamawiającego  osobą  kontaktową  J.  S.,  celem 

ustalenia  możliwości  dostarczenia  brakującego  dokumentu  w  innej  postaci  np.  pocztą 

elektroniczną - ponownie kontakt okazał się niemożliwy. W dniu 23 lutego 2019 r. przez p. A. Z. 

do p. S. H. 

drogą elektroniczną skierowane zostały wyjaśnienia dotyczące zaistniałej sytuacji w 

związku z niezałączeniem się wniosku. Na powyższą korespondencję Odwołujący nie doczekał 

się odpowiedzi od Zamawiającego. W dniu 26 lutego 2019 r. przez Odwołującego wystosowane 

zostało  pismo  „wniosek  o  przywrócenie  terminu”,  w  którym  szczegółowo  opisano  problemy 

techniczne platformy, jakie pojawiły się w związku z wgrywaniem dokumentacji przetargowej. W 

odpowiedzi  na  powyższy  wniosek  dnia  14  marca  2019  r.  drogą  elektroniczną  przez 

Zamawiającego została przesłana odpowiedź, informująca, że wniosek Odwołującego nie może 

zostać uwzględniony. Jednocześnie Zamawiający nie ustosunkował się w żadnym zakresie do 

podnoszonych  przez  Odwołującego  okoliczności  związanych  z  brakiem  reakcji  ze  strony 

Zamawiającego  pomimo  licznych  zgłoszeń  i  interwencji  Odwołującego.  Tego  samego  dnia 

Zamawiający  pocztą  elektroniczną  wysłał  do  Odwołującego  informację  o  wynikach  oceny 

spełniania warunków udziału w postępowaniu i spełniania tych warunków przez wykonawców. 

Według  ww.  informacji  Zamawiający  wskazał,  że  wniosek  nr  7  został  złożony  w  sposób 

niezgodny  z  wymaganiami  wskazanymi  w  ustawie  tj.  złożony  wniosek  nie  opatrzono 


kwalifikowanym podpisem elektronicznym co miało stanowić naruszenie art. 10a ust. 5 ustawy 

Pzp. Powyższe skutkowało niezaproszeniem Odwołującego do postępowania w trybie dialogu 

konkurencyjnego.  

Dowód:  

-  wydruk korespondencji e-mail z dnia 23 lutego 2019 r. wystosowanej przez p. A. Z. (APS 

Energia S.A.) do p. S. H. (Energa Operator S.A.), 

-  wniosek  o  przywrócenie  terminu  z  dnia  26  lutego  2019  r.  wystosowany  przez 

Odwołującego, 

odpowiedź na  wniosek o przywrócenie terminu z dnia 14 marca 2019 r. wystosowana 

przez Zamawiającego, 

Informacja  Zamawiającego  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu i spełniania tych warunków przez wykonawców z dnia 14 marca 2019 r., 

dowód z przesłuchania stron, 

dowód z zeznań świadka: p. P. G., 

dowód z zeznań świadka: p. A. Z., 

dowód z zeznań świadka: p. J. S.. 

W związku z  powyższymi  okolicznościami Odwołujący  stwierdził,  że wysłanie wniosku 

opatrzonego podpisem kwalifikowanym nie było możliwe albowiem Zamawiający nie zadbał o 

to aby prawidłowo przygotować postępowanie w sposób umożliwiający wszystkim uczestnikom 

prawidłowe  złożenie  dokumentów.  W  żadnym  wypadku  nie  stanowi  to  jednak  uchybienia 

Odwołującego i nie powinno być podstawą do niezaproszenia go do dialogu konkurencyjnego. 

Odwołujący spełnił bowiem wszystkie wymogi jakie postawił Zamawiający. Dokumenty zostały 

sporządzone  i  wysłane  w  terminie.  W  tym  stanie  rzeczy  nie  sposób  przyjąć,  że  po  stronie 

Odwołującego  doszło  do  jakichkolwiek  zaniechań.  Dla  pełnego  obrazu  sytuacji  należy  dodać 

również, że w niniejszym postępowaniu zgodnie z Informacją Zamawiającego z dnia 14 marca 

2019 r. inni wykonawcy  (wniosek nr  1

, wniosek nr 5, wniosek nr 6, wniosek nr 8) również nie 

zostali zaproszeni do dialogu konkurencyjnego i to z tej samej przyczyny - 

złożony wniosek nie 

opatrzono  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Okoliczność  ta  potwierdza,  wadliwe 

działanie  narzędzia  informatycznego,  za  pomocą  którego  prowadzone  było  postępowanie. 

Odwołujący  nie  dysponuje  wiedzą  w  jaki  sposób  inni  uczestnicy  postępowania,  którzy  zostali 

zaproszeni  do  dialogu  konkurencyjnego  opatrzyli  wniosek  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Niezależnie  jednak  w  jaki  sposób  to  uczynili,  zachwiane  zostały  podstawowe 

zasady  prowadzenia  przetargów,  w  tym  w  szczególności  zasady  narzucające  profesjonalną  i 

transparentną  organizację  procedury  przetargowej.  Wyrazić  należy  przekonanie,  że  nie  do 

zaakceptowania  jest  sytuacja,  w  której  Wykonawcy  nie  mogą  prawidłowo  załączyć 


dokumentacji  przetargowej  z  uwagi  na  powtarzające  się  problemy  techniczne  platformy  (de 

facto 

wybranej  przecież  przez  samego  Zamawiającego  na  zasadzie  swobody  działalności 

gospodarczej  - 

wybierając  tą  platformę  przyjął  na  siebie  także  ryzyko  za  wady  i  błędy  tego 

systemu),  a  ze  strony  Zamawiającego  brak  informacji  zwrotnej  pomimo  licznych  zgłoszeń  i 

interwencji.  Odwołujący  przypuścił,  że platforma do  składania zamówień  umożliwiała złożenie 

niepodpisanego  dokumentu,  a  co  dodatkowo  mogło  wprowadzić  w  błąd  Wykonawców,  że 

wszystkie czynności zostały wykonane w sposób z oczekiwaniami Zamawiającego. 

Wskazane uchybienia naruszyły przepisy ustawy o których mowa w petitum odwołania. 

Art.  7  Pzp  jest  naczelną  dyrektywą,  do  której  stosować  się  mają  Zamawiający.  Przepis  ten 

narzuca  by  wszystkie  wymagania,  które  Zamawiający  bierze  pod  uwagę  przy  rozstrzyganiu 

przetargu  były  znane  wykonawcom  oraz  by  zapewniono  im  równe  warunki  uczestnictwa  w 

przetargu,  np.  wyrok 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  4  września  2013  r.,  KIO  2055/13 

dotyczący  aukcji  elektronicznej.  Na  tle  niniejszej  sprawy  w  sposób  ewidentny  doszło  do 

naruszenia  zasad  uczciwej  konkurencji  albowiem  Odwołującego  pozbawiono  możliwości 

uczestnictwa  w  dialogu  konkurencyjnym  pomimo  tego,  że  spełnił  wszystkie  wymogi  ustawy. 

Niezależnie  od  powyższego,  sposób  przeprowadzenia  przetargu  naruszył  również  zasady 

opisane  w  art.  10a  i  10b  Pzp.  Oba  te  przepisy  należy  interpretować  łączne  jako 

uszczegóławiające  zasady  partycypacji  w  przetargu  za  pośrednictwem  środków  komunikacji 

elektronicznej.  Art.  10b  ustawy  nakazuje  aby  narzędzia  i  urządzenia  wykorzystywane  do 

komunikacji  z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  oraz  ich 

właściwości  techniczne  były  niedyskryminujące,  ogólnie  dostępne  oraz  nie  mogły  ograniczać 

wykonawcom  dostępu  do  przetargu.  W  niniejszym  postępowaniu  takich  wymogów 

Zamawiający  nie  dochował  albowiem  poprzez  nieprawidłowe  przygotowanie  warunków 

przetargowych  (brak  możliwości  wgrania  wniosku  wraz  z  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  na  dokumencie)  pozbawiono  Odwołującego  możliwości  złożenia  wniosku  i 

spełnienia  wymogów,  które  (jak  się  okazało),  uznane  zostały  przez  Zamawiającego  za 

kluczowe. Nie zmienia tego faktu oko

liczność, że innym uczestnikom ”udało się” złożyć komplet 

dokumentów  mimo  oczywistych  uchybień.  Jeszcze  raz  Odwołujący  podkreślił,  że  warunki 

przetarg

u (w tym warunki techniczne) nie mogą pozostawiać wątpliwości co do tego jak należy 

postępować  by  zostały  one  spełnione.  Pojawiające  się  problemy  techniczne  na  platformie  i 

niejasności z tym związane nie zostały usunięte ani nawet nie próbowano ich usunąć (zupełny 

brak  komunikacji  na  linii  Wykonawca-

Zamawiający,  z  winy  Zamawiającego).  Konsekwencją 

powyższych  uchybień,  w  ocenie  Odwołującego,  było  nieprawidłowe  uznanie,  że  wniosek 

Odwołującego  został  złożony  w  sposób  niezgodny  z  treścią  ustawy.  Art.  89  ust.  1  pkt  8  nie 


może bowiem mieć zastosowania w sytuacji, w której brak możliwości prawidłowego złożenia 

dok

umentacji  obciąża  Zamawiającego,  np.  wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  14 

stycznia  2019  r.  KIO  2671/18. 

Błędy  w  działaniach  systemów  elektronicznych  się  zdarzają, 

mogą być istotne lub mniej istotne. Jednak błąd systemu uniemożliwiający prawidłowe wgranie 

dokumentacji  należy  uznać  za  krytyczny,  w  następstwie  którego  Zamawiający  powinien 

unieważnić  postępowanie,  gdyż  istotą  elektronizacji  postępowań  miało  być  sprawniejsze  i 

łatwiejsze  składanie  ofert  i  wszelkich  oświadczeń  składanych  w  postępowaniach.  Termin 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu już upłynął, dlatego jedynym 

możliwym rozwiązaniem jest unieważnienie postępowania oraz jego powtórzenie ze sprawnym 

systemem. 

Z  ostrożności  procesowej,  w  przypadku  nie  podzielenia  przez  Izbę  powyższej 

argumentacji, Odwołujący wskazał, że w ocenie Odwołującego, Zamawiający zobowiązany był, 

w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, do wezwania Odwołującego z art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp do uzupełnienia braku zaistniałego w ocenie Zamawiającego w złożonym wniosku 

o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  Skoro  procedura  ta  ma  zastosowanie  do 

okoliczności o większym znaczeniu prawnym to tym bardziej ma ona zastosowanie w sytuacji 

potwierdzenia okoliczności przez składającego wniosek, że wolą swoją obejmuje potwierdzenie 

treści  każdych  z  załączonych  dokumentów.  Ewentualnie  Zamawiający  mógłby  potraktować 

brak  formalny  wniosku  o  dopuszczenie  do  u

działu  w  postępowaniu  w  postaci  braku  podpisu 

kwalifikowanego  jako  inną  oczywistą  omyłkę  pisarką.  Skoro  Odwołujący  złożył  wszystkie 

wymagane  dokumenty,  a  jedynie  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  z 

nieznanych  Odwołującemu  przyczyn  wgrał  się  bez  podpisu  kwalifikowanego,  to  Zamawiający 

powinien  uznać  ww.  błąd  jako  podlegający  poprawieniu.  Zgodnie  z  orzecznictwem  sądów,  w 

szczególności  w  wyroku  Sądu  Najwyższego  z  20  stycznia  2012  r.,  sygn.  akt  I  CSK  373/11 

(podobnie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2012, I ACa 119/12): 

"Podpisanie jako całości integralnego pod względem treści dokumentu składającego się z kilku 

elementów  (np.  umowy  zasadniczej  i  załączników)  oznacza  zachowanie  formy  pisemnej 

zawartego w tym dokumencie o

świadczenia woli (art. 78 § 1 KC)”. Sąd Najwyższy analizował w 

powyższej  sprawie,  czy  dla zachowania pisemnej formy  oświadczenia woli  w  okolicznościach 

danej  sprawy  wystarczające  było  złożenie  podpisu  przez  wykonawcę  jedynie  pod  treścią 

załącznika  nr  1,  a  nie  bezpośrednio  pod  zasadnicza  treścią  umowy.  Sąd  podkreślił,  że 

warunkiem  dla  uznania,  że  oświadczenie  woli  jest  skutecznie  złożone  jest  integralność 

poszczególnych części. 


Odwołujący 

stwierdził, 

że 

powodu 

wadliwego 

działania 

platformy 

https://oneplace.marketplanet.pl

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wgrał się 

bez  kwalifikowanego  podpisu  elektronicznego.  Jak  wskazano  już  wyżej,  zapewnienie 

wykonawcom  dostępu do postępowania  w  ramach narzędzi  i  urządzeń  wykorzystywanych do 

komunikacji  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej,  zgodnie  z  art.  10b  ustawy  Pzp, 

należy  do  obowiązków  zamawiającego.  Tym  samym,  w  ocenie  Odwołującego,  brak 

zapewnienia  powyższego  stanowi  zaniechanie  Zamawiającego,  od  którego  Odwołujący  mógł 

złożyć odwołanie, zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp. 
 

Załączniki (merytoryczne): (…) 

Informacja  Zamawiającego  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu i spełniania tych warunków przez wykonawców z dnia 14 marca 2019 r.; 

wydruk z billingu nieudanych połączeń na numer (58) 34 73 855; 

12.  wydruk  korespondencji  e-mail  z  dnia  23  lutego  2019  r.  wystosowanej  przez  p.  A.  Z. 

(APS Energia S.A.) do p. S. H. (Energa Operator S.A.); 

zrzut ekranu listy załadowanych dokumentów; 

14.  zrzut  ekranu  podpisanego  podpisem  kwalifikowanym  w  dniu  21.01.2019  r.  o  godzinie 

10:09, wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

wniosek  o  przywrócenie  terminu  z  dnia  26  lutego  2019  r.  wystosowany  przez 

Odwołującego; 

odpowiedź na wniosek o przywrócenie terminu z dnia 14 marca 2019 r. wystosowana 

przez Zamawiającego. 

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  oddalenie  odwołania  oraz 

zasądzenie  od  Odwołującego  kosztów  postępowania  odwoławczego  poniesionych  przez 

Zamawiającego, w tym kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego.  

Uzasadnienie 

W nawiązaniu do przedstawionych przez Odwołującego zarzutów Zamawiający stwierdził, że w 

całości  są one  bezzasadne i jako takie nie  powinny  zostać  uwzględnione przez  Krajową Izbę 

Odwoławczą.  

l.  Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  8  Pzp  przez  uznanie, 

że  na  podstawie  tego 

przepisu  jest  możliwe  nieuwzględnienie  wniosku  Odwołującego  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu, a w konsekwencji brak zaproszenia Odwołującego do udziału w postępowaniu w 

sytuacji, g

dy to z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego niemożliwym było spełnienie 

wymogów wynikających z ustawy. 

W uznaniu Zamawiającego zarzut Odwołującego, że na skutek okoliczności leżących po 

stronie  Zamawiającego  niemożliwym  było  spełnienie  wymogów  wynikających  z  ustawy  jest 

nieuzasadniony.  


Wymogiem  rozpatrzenia  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  było 

złożenie  go  w  systemie  Zamawiającego  -  na  Platformie  Zakupowej  (zwanej  też  dalej  jako 

„Platforma”). Wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  zgodnie  z  art.  10a  ust.  5) 

u

stawy  należało  wnieść  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. Złożenie Wniosku na Platformie Zamawiającego następuje poprzez zaczytanie 

dokumentu. 

Wbrew 

twierdzeniom 

O

dwołującego, 

Zamawiający 

podejmując 

decyzję 

niezaproszeniu O

dwołującego nie powołał się wprost na wskazany art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy, 

który wskazuje przesłanki odrzucenia oferty przez Zamawiającego.  

Zważywszy, że materia odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

nie  została  uregulowana  w  ustawie,  celowym  jednakże  wydaje  się  posłużenie  powyższym 

przepisem  w  drodze  analogii.  W  prowadzonym  przez  Zamawiającego  postępowaniu  w  trybie 

dialogu konkurencyjnego, zakończył się etap kwalifikacji wniosków o dopuszczenie  do udziału 

w postępowaniu. Zamawiający  w dniu 14 marca 2019 r., na podstawie art. 60d ust. 1 ustawy 

poinformował wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

wynikach  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  odpowiedzi,  na  które 

Odwołujący wniósł odwołanie. 

Zamawiający zauważył, że ustawa nie przewiduje możliwości uzupełnienia dokumentów 

we  wskazanym  zakresie,  ponieważ  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  tak 

jak oferta nie podlega uzu

pełnieniu.  

Dodatkowo 

zauważył,  że  zgodnie  z  komentarzem  do  art.  10a  ustawy  (red.  Jaworska 

2019,  wyd.  7/D.  Grześkowiak-Stojek):  „Uchybienie  wymogowi  opatrzenia  oferty,  wniosku  o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, wymienionych w art. 25a ustawy, w 

tym  JEDZ,  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  spowoduje,  że  oferta,  wniosek  czy 

oświadczenie  będzie  nieważne.  W  konsekwencji  oferta  będzie  musiała  zostać  odrzucona  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy, a wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postepowaniu nie 

będzie  mógł  być  brany  pod  uwagę  (a  w  konsekwencji  wykonawca  nie  będzie  mógł  zostać 

zaproszony do udziału w postepowaniu).” 

Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  potwierdził  twierdzeń  Odwołującego,  że  rozpoczął  on 

proces dodawania dokumentów na Platformie albowiem ten element Platformy jest niewidoczny 

dla  Zamawiającego.  Bezsprzecznie,  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  w 

ogóle  nie  został  dołączony,  przez  co  ani  on  ani  pozostałe  dokumenty  załączone  przez 

O

dwołującego nie mogły zostać uwzględnione a konsorcjum nie mogło zostać dopuszczone do 

udziału w postępowaniu.  

Il. 

Zarzut  naruszenia  art.  60d  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp,  poprzez  niewłaściwe  zastosowanie 

przywołanego  przepisu,  a  w  konsekwencji  brak  zaproszenia  odwołującego  do  dialogu 

konkurencyjnego. 


Zarzut  naruszenia  powyższych  przepisów  również  w  uznaniu  Zamawiającego  jest 

bezpodstawny. Zgodnie z art. 60d ust. 1 Pzp, o wynikach oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu  i  otrzymanych  ocenach  spełniania  tych  warunków  zamawiający  niezwłocznie 

informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ust. 

2  stanowi  zaś,  że  Zamawiający  zaprasza  do  dialogu  konkurencyjnego  wykonawców,  którzy 

spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  w  liczbie  określonej  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu, 

zapewniającej  konkurencję,  nie  mniejszej  niż  3.  Stosując  powyższe  przepisy,  Zamawiający 

należycie  poinformował  wykonawców  o  wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu  i  zaprosił  do  dalszego  etapu  podmioty  spełniające  określone  warunki. W  treści 

uzasadnienia  odwołania,  Odwołujący  nie  wskazał  na  czym  miałoby  polegać  przedmiotowe 

uchybienie stąd też zarzuty w powyższym zakresie Zamawiający uznał za nieuzasadnione.  

III.  Zarzut  naruszenia  art.  7  Pzp  oraz  art.  10a  i  10b  poprzez  wadliwe  przygotowanie 

postępowania  w  sposób  uniemożliwiający  prawidłowe  wgranie  wniosku  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu  z  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez  co  wniosek 

Odwołującego  uznany  został  na  złożony  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  określonymi  w 

ustawie. 

W  uznaniu  Zamawiającego  brak  jest  jakichkolwiek  dowodów,  które  potwierdzałyby,  że 

przy organizacji postępowania na dostawę magazynu energii doszło do nieprawidłowości, które 

uniemożliwiały prawidłowe wgranie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zgodnie  z  oświadczeniem  złożonym  w  powyższym  zakresie  przez  podmiot  zawodowo 

zajmujący się obsługą systemu zakupowego funkcjonującego u Zamawiającego, a więc spółki 

Otwarty  Rynek  Elektroniczny  S.A.  w  dniu  21  stycznia  2019  r.,  ki

edy  konsorcjum  składało 

„ofertę”, nie zdiagnozowano żadnych usterek powodujących brak możliwości załączania plików. 

Dowód: oświadczenie spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. - Marketplanet 

Zarówno raport ze złożenia oferty, który jest de facto dokumentem mającym potwierdzić 

złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jak i zrzut ekranu (print screen) z 

systemu  (Platformy)  zawierający  wniosek  i  dokumenty,  które  złożyło  konsorcjum  w  żaden 

sposób  nie  wskazują  by  Odwołujący  dołączył  przedmiotowy  wniosek.  Nie  wskazują  one 

również na jakiekolwiek błędy przy załączaniu dokumentów.  

Dowód:  raport  ze  złożenia oferty  zrzut  ekranu  zawierający  wniosek  i  dokumenty, które 

złożyło APS 

W  świetle  powyższego  twierdzenia  przedstawione  przez  Odwołującego  mogą 

wprowadzać w błąd albowiem zawarte w odwołaniu stwierdzenie, że „po zakończeniu operacji 

wydrukowany  został  raport  z  którego  wynikało,  iż  do  wniosku  nie  dołączył  się  dokument 

„01_wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu”  może  sugerować,  że  został 

wygenerowany raport 

”negatywny” czyli np. próba wczytania dokumentu abc nie powiodła się”, 

co w rzeczywistości nie nastąpiło.  


Także i twierdzenie Odwołującego jakie znalazło się w końcówce odwołania wskazujące 

na  okoliczność,  że  z  powodu  wadliwego  działania  platformy  https://oneplace.marketplanet.pl, 

wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu  wgrał  się  bez 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest w uznaniu Zamawiającego bezpodstawne.  

Jak  już  wskazywał  Zamawiający  powyżej  brak  jest  jakichkolwiek  dowodów 

potwierdzających to,  że Odwołujący  w  istocie dokonał  próby  wgrania na  Platformę wniosku o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu.  Firma  zarządzająca  Platformą  nie  zdiagnozowała 

żadnych usterek powodujących brak możliwości załączania plików.  

Zamawiający  podkreślił,  że  podczas  i  po  złożeniu  oferty/wniosku  przez  Wykonawcę: 

Zamawiający  w  systemie  widzi  tylko,  że  dany  wykonawca  (nazwa)  złożył  ofertę  oraz  folder  z 

kłódką,  którego  nie  można  otworzyć  do  czasu  upływu  terminu  na  złożenie  ofert/wniosków. 

Dopiero  po  upływie  terminu  na  złożenie  wniosku/ofert  można  komisyjnie  otworzyć  folder  i 

dopiero wówczas załączone dokumenty przez wykonawcę są widoczne dla Zamawiającego. 

Powyższe  jednoznacznie  potwierdza,  że  Zamawiający  w  żaden  sposób  nie  może 

ingerować  w  proces  składania  dokumentów  przez  Wykonawców  a  tym  samym  stosowany 

system  zapewnia  niedyskrymin

acyjny  udział  wszystkich  podmiotów  w  prowadzonych  przez 

Zamawiającego postępowaniach na tych samych warunkach.  

Odnosząc  się  do  zarzutów  Odwołującego  w  zakresie  utrudnień  w  kontakcie  z 

Zamawiającym, Zamawiający wyjaśnił, że w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 12 grudnia 2018 r. 

numer 2018/S 239-

546877 Zamawiający, jako osobę do kontaktów wskazał p. J. S. oraz numer 

telefonu do kontaktu (+48 583

……) jej adres e-mail ([email protected]) oraz sposób komunikacji - 

„https://zakupy.energa-operator.pl” (Sekcja I pkt 1.3.) ogłoszenia. 

Zamawiający przyznał, że podany numer telefonu był nieaktualny, ale jednocześnie wskazał, że 

podst

awową formą komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami było zgodnie z art. 10a ust. 1 

us

tawy używanie środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową.  

Zgodnie z art. 2 pkt 

17 Pzp, środki komunikacji elektronicznej, to środki zdefiniowane w 

art. 2 pkt 5 ustawy z 18.7.

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 

2017 r. poz. 1219 ze zm.), czyli rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i 

współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się 

na 

odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w 

szczególności pocztę elektroniczną 

Co  niezwykle  ważne,  istotną  odmiennością  od  dotychczasowych  zasad  komunikacji 

m

iędzy  zamawiającym  a  wykonawcami  jest  uzależnienie  wyboru  środków  komunikacji 

wyłącznie  od  decyzji  zamawiającego.  Należy  jedynie  pamiętać,  że  wybrany  przez 

zamawiającego  sposób  przekazywania  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji 

nie powinien ograniczać konkurencji, a zatem w zakresie przyznanej Zamawiającemu swobody 

wyboru  - 

dobierając  środki  komunikacji  musi  on  uwzględniać  warunki  rynkowe  i  dostępność 


środków dla wykonawców funkcjonujących na danym rynku.  

Zamawiający udostępnił na Platformie wraz z ogłoszeniem oraz wzorami dokumentów - 

Instrukcj

ę korzystania z Platformy zakupowej w celu złożenia oferty (dok. 09) a w dziale 10.4.6. 

(str.  47)  opisano  sposób  komunikacji  poprzez  Pytania  i  odpowiedzi.  Wykonawcy  składali 

pytania drogą elektroniczną w systemie i w ten sam sposób otrzymywali odpowiedzi na pytania. 

W sytuacji, gdy pytanie wpłynęło poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), Zamawiający zamieścił 

pytanie  wraz  z  odpowiedzią  na  Platformie  Zakupowej.  Ponadto,  Zamawiający  udostępnił 

Instrukcję  składania  Wniosku  (dok.  08  Instrukcja  składania  wniosku),  w  której  opisuje, 

analogicznie jak w Instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej sposób zadawania pytań oraz 

czynności związane ze złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. 

W  dniu  15  stycznia  2019  r.,  Odwołujący  poprzez  pocztę  elektroniczną  e-mail  zadał 

pytania Zamawiającemu, które nie zostało skierowane do p. J. S. lecz do osoby ją zastępującej, 

tj. do S. H.

. Oznacza, to, że w tym dniu Odwołujący miał wiedzę o nieobecności p. J. S., która 

była na zwolnieniu lekarskim, ale należy podnieść, że nieobecność ta, nie wpłynęła na przebieg 

postępowania,  ponieważ  na  pytania  zadane  przez  Odwołującego  drogą  e-mail,  Zamawiający 

udzielił  odpowiedź  drogą  elektroniczną  zamieszczając  pytania  wraz  z  odpowiedzią  w 

Plat

formie.  W  świetle  powyższego,  stwierdzenie  Odwołującego,  że  „informacja  zwrotna  na 

autoresponderze nie wskazała zastępczego numeru telefonu pod którym można było uzyskać 

informacje  lub  pomoc  d

otyczącą  problemów  technicznych”  nie  odpowiada  prawdzie. 

Niezależnie  od  powyższego,  Zamawiający  wskazał,  że  udzielenie  odpowiedzi  Odwołującemu 

poprzez e-maila, w jego ocenie naru

szyłoby art. 7 ust. 1 ustawy, tj. zasady uczciwej konkurencji 

i równego traktowania wykonawców.  

Dowód: zwolnienie lekarskie 

Twierdzenia  Odwołującego,  że  „dzięki  wparciu  infolinii  portalu  (+48)  22  576  88  00 

obsługującego  przyjmowanie  wniosków,  jak  się  wówczas  wydawało,  udało  się  załadować 

kompletne dokumenty wymagane przez Zamawi

ającego”, a ponadto, że ”w trakcie wgrywania 

dokumentacji  na  wskazaną  platformę  wielokrotnie  pojawiały  się  problemy  techniczne  z 

załączaniem dokumentów a fakt ten był zgłoszony i konsultowany na infolinii portalu” w uznaniu 

Zamawiającego  potwierdzają,  że  na  etapie  składania  dokumentów  otrzymywał  on  należyte 

wsparcie techniczne.  

Zamawiający wskazał ponadto, że dwóch z pozostałych wykonawców: tj. Imapct Clean 

Power  Technology  S.A.  oraz  MH-Automatyka  Sp.  z  o.  o.  w  dniach  16  i  21  marca  (stycznia) 

2019  r.  drogą  mailową  również  zgłaszało  problemy  z  kontaktem  telefonicznym  z  p.  J.  S.. 

Każdorazowo otrzymali oni jednakże informację zwrotną o nieobecności i skierowali problemy 

do wskazanej osoby zastępującej (S. H.). Także zatem i z tego względu zarzuty Odwołującego 

należy uznać za chybione. 

Dowód: korespondencja mailowa  


Niezależnie  od  powyższego  Zamawiający  zwrócił  także  uwagę,  że  w  dniu  21  stycznia 

2019  r.  nie  tylko  konsorcjum  Odwołującego  składało  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu. Łącznie w tym dniu wnioski składało 6 podmiotów: 

• 

konsorcjum - lider TRAKCJA PRKII S.A. 

• 

konsorcjum - lider EST ENERGY Sp. z o.o., sp. k. 

• 

MH-Automatyka Sp. z o.o. 

• 

konsorcjum - lider APS ENERGIA S.A. 

• 

Enrgon Advanced Energetics s.r.o. 

• 

ENGIE TECHNIKA INSTALACYJNA Sp. z o.o.  

Między godziną 10:17 a godziną 11:49 wnioski składało 5 podmiotów i żaden z 

nich za 

wyjątkiem Odwołującego nie komunikował Zamawiającemu problemów z „zaczytaniem” 

dokumentów na Platformę. 

Dowód: zrzut z ekranu z datą i godziną złożenia wniosków o dopuszczenie 

Świadczy  to  bez  wątpienia  o  zapewnieniu  równych  warunków  udziału  w  postępowaniu  oraz 

należytym  przygotowaniu  narzędzi  i  urządzeń  wykorzystywanych  do  komunikacji  z 

wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

IV.  Zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1 

i  art.  93  ust.  1  pkt  7  Pzp,  który  zobowiązuje  do 

unieważnienia postępowania, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający  nie  podzielił  zarzutu  Odwołującego,  że  postępowanie  obarczone  jest 

niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  co  winno  skutkować  unieważnieniem 

postępowania.  

Jak  już  wskazywał  powyżej  Zamawiający  nie  zostały  zdiagnozowane  obiektywne 

przyczyny, które miałyby uniemożliwić złożenie oferty/wniosku. Wprost przeciwnie, okoliczność, 

że  pozostali  Wykonawcy  zdołali  prawidłowo  „zaczytać”  składane  przez  siebie  dokumenty  na 

Platformę  potwierdza,  że  udostępnione  przez  Zamawiającego  narzędzia  informatyczne  były 

sprawne i w żaden sposób nie została ograniczona uczciwa konkurencja. 

V.  Zarzut  naruszenia  art.  7  ust.  1  i  ust.  3  ustawy  Pzp,  poprzez  prowadzenia 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowanie  zasad  uczciwej  konkurencji  i  równego 

traktowania wszystkich wykonawców.  

Zamawiający  nie  zgodził  się  ze  stanowiskiem  Odwołującego,  który  wskazał  na 

naruszenie  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz  prowadzenie  postępowania  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób,  który  utrudnia  konkurencję.  Zamawiający 


przygotował i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z przepisami prawa. Na 

każdym etapie postępowania Zamawiający sprawiedliwie traktował uczestników postępowania 

tj.  wykonawcy  byli  traktowani  jednakowo,  bez  stosowania  jakichkolwiek  przywilejów,  a  także 

środków  dyskryminujących.  Zamawiający  w  sposób  obiektywny  przedstawił  warunki 

zamówienia,  a  więc  nie  wprowadził  żadnej  nieuzasadnionej  bariery,  która  mogłaby 

wyeliminować  określoną  grupę  wykonawców  z  przetargu  lub  stwarzać  określonej  grupie 

uprzywilejowaną pozycję. 

Dodatkowo,  zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  07.06.2017  roku 

(sygn.  KIO  896/17)  treść  wymagań  SIWZ  jest  wiążąca,  a  Zamawiający  nie  może  uznać,  że 

niektóre wymagania zawarte w SIWZ nie są istotne, gdyż są sprzeczne z naczelną zasadą w 

art. 7 ust. 1 ustawy Pzp 

obowiązującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

SIWZ  wyznacza  obiektywne  i  sztywne  reguły  postępowania,  które  mają  doprowadzić  do 

wyboru  najkorzystniejszej,  zgodnej  z  wymaganiami 

Zamawiającego  oferty.  Zamawiający 

p

odkreślił,  że  zgodnie  z  wyrokiem  KIO  z  dnia  25.08.2015  r.  (sygn.  KIO  1713/15),  literalne  i 

ścisłe  egzekwowanie  postanowień  SIWZ  jest  jedną  z  podstawowych  gwarancji,  czy  wręcz 

warunkiem  sine  qua  non

,  realizacji  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców.  

W  świetle  powyższego,  w  ocenie  Zamawiającego,  niezasadne  jest  twierdzenie 

Odwołującego,  że  z  naruszeniem  zasad  uczciwej  konkurencji  pozbawiono  go  możliwości 

uczestnictwa  w  dialogu  konkurencyjnym, 

gdyż  wbrew  w  jego  twierdzeniom  nie  spełnił  on 

wymagań ustawowych w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

VI. Zarzut naruszenia art. 26 ust. 3 Pzp, 

przez zaniechanie wezwania Odwołującego do 

uzupełnienia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w związku z załączeniem się 

wniosku bez podpisu.  

Zdaniem  Zamawiającego  również  zarzut  ewentualny  naruszenia  art.  26  ust.  3  Pzp 

polegający na zaniechaniu wezwania Odwołującego do uzupełnienia wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu jest nietrafiony. 

Procedura  przewidziana  w  powyższym  przepisie,  jako  wyjątek  od  zasady  złożenia  w 

wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie  kompletnej  oferty  czy  wniosku,  zawierającego 

wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, podlega wykładni ścisłej.  

Zgodnie  z  wyrokiem  Krajowej  Izby  Od

woławczej  z  28  kwietnia  2015  r.,  sygn.  akt  KIO 

748/15  wydanym  w  stanie  faktycznym  odnoszącym  się  do  oferty,  jednakże  w  uznaniu 

Zamawiającego mogącym mieć również zastosowanie do wniosku o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu,  przywołany  przepis  (art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp)  znajduje  zastosowanie 

wyłącznie  do  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w 

postępowaniu  oraz  oświadczeń  i  dokumentów,  potwierdzających  przez  oferowane  dostawy, 


usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań  określonych  przez  zamawiającego.  Nie  ulega 

wątpliwości, że formularz ofertowy nie należy do katalogu oświadczeń i dokumentów, o których 

mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp, 

a  zatem  nie  może  być  w  tym  trybie  uzupełniony  czy 

poprawiony. 

Zamawiający  nie  odniósł  się  do  prośby  Odwołującego  z  dnia  22  stycznia  2019  r.  o 

„możliwość  uzupełnienia  i  wskazania  sposobu  dostarczenia  brakującego  dokumentu” 

ponieważ, Wykonawca może uzupełnić dokumenty tylko na wezwanie Zamawiającego.  

Bazując na powyższym, w uznaniu Zamawiającego również wniosek o dopuszczenie do 

udziału  w  postępowaniu  nie  podlega  uzupełnieniu  przez  co  zarzut  ewentualny  Odwołującego 

także jest nieuzasadniony. 

VII.  Zarzut  naruszenia  art.  87  ust.  2  pkt  1  ustawy  Pzp 

poprzez  zaniechanie  złożenia 

wyjaśnień  i  poprawienia  oferty,  podczas  gdy  brak  podpisu  powinien  zostać  uznany  jako 

oczywistą omyłką pisarską podlegającą uzupełnieniu.  

W  uznaniu  Zamawiającego  braku  podpisu,  a  tym  bardziej  braku  samego  wniosku  nie 

można traktować jako oczywistej omyłki pisarskiej. Po pierwsze, w przedmiotowej sprawie nie 

mamy do czynienia z ofertą lecz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po 

drugie,  Zamawiający  nie  może  potraktować  jako  braku  formalnego  wniosku  -  braku  podpisu 

kwalifikowanego  jako  innej  oczywistej  omyłki  pisarskiej,  gdyż  wniosek  ten  w  ogóle  nie  został 

złożony. Nie jest tak jak twierdzi Odwołujący w uzasadnieniu swojego odwołania, że „złożył on 

wszystkie  wymagane  dokumenty,  a  jedynie  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu z nieznanych Odwołującemu przyczyn wgrał się bez podpisu kwalifikowanego”. 

Jak  wskazano  to  już  powyżej  w  przedmiotowej  sprawie  nie  doszło  w  ogóle  do  złożenia 

wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  wskazanym  w  ogłoszeniu  kanałem 

komunikacji  (wniosek  nie  wgrał  się  wcale  a  nie  bez  podpisu),  a  tym  samym  nie  ma  miejsca 

opisany przez O

dwołującego problem braku podpisu. Z daleko idącej ostrożności Zamawiający 

wskazał,  że  przedłożony  przez  Odwołującego  list  przewodni  również  nie  został  opatrzony 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym, 

a  tym  samym  nie  spełnia  on  wymogów 

oczekiwanych przez Zamawiającego. 

VIII. Wnioski  

Podsumowując  przedstawione  powyżej  wyjaśnienia,  Zamawiający  wskazał,  że 

postępowanie na dostawę magazynu energii jest powadzone przez Zamawiającego w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. 

Odwołujący w dniu 14 marca 2019 r. został poinformowany o niezaproszeniu do dialogu 

konkurencyjnego,  ponieważ  wniosek  Odwołującego  został  złożony  w  sposób  niezgodny  z 

wymaganiami określonymi w ustawie - Odwołujący nie złożył, wymaganego ustawą wniosku o 

dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  który  należało  złożyć  drogą  elektroniczną  do 

systemu  Zamawiającego  -  na  Platformę  Zakupową  zgodnie  z  10a  ust.  5)  pod  rygorem 


nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wbrew ustalonemu w ogłoszeniu o zamówieniu sposobowi komunikacji (tj. poprzez Platformę 

Zakupową), Odwołujący po zdiagnozowaniu problemów z wczytaniem dokumentu na platformie 

kontaktował  się  z  Zamawiającym  telefonicznie  i  e-mailem.  Nieprawdą  jest  też,  że 

Zamawiającego  nie zadbał  o prawidłowe przygotowanie postępowania.  System  informatyczny 

umożliwił  wszystkim wykonawcom prawidłowe złożenie dokumentów, ponieważ  zgłoszenie do 

udziału  w  postępowaniu  złożyło  9  wykonawców.  Za  wyjątkiem  Odwołującego  wszyscy  złożyli 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.  

W  uznaniu  Zamawiającego  przedstawione  przez  Odwołującego  zarzuty  są  w  całości 

bezzasadne i jako takie nie powinny zostać uwzględnione przez Krajową Izbę Odwoławczą. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wniósł jak we wstępie. 

Załączniki (merytoryczne): 

3. oświadczenie spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. -  Marketplanet 

4. raport ze złożenia oferty 

5. zrzut z ekranu zawierający wniosek i dokumenty, które złożyło APS 

6. zwolnienie lekarskie 

7. korespondencja mailowa 

8. zrzut z ekranu z datą i godziną złożenia wniosków o dopuszczenie. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  rozpoznaniu  odwołania  na  rozprawie, 

ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba ustaliła 

Zakres  przedmiotu 

zamówienia  (Dostawa  magazynu  energii)  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego obejmuje

Wykonanie  projektu  magazynu  energii  podlegającego  akceptacji  przez  Zamawiającego  

wraz z ewentualnym uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych. 

Dostawę magazynu energii wraz z systemem sterowania i nadzoru magazynu. 

Wszelkie prace niezbędne do uruchomienia magazynu energii. 

Gwarancję na magazyn energii wraz z systemem sterowania i nadzoru w okresie 10 lat. 

Świadczenie usług serwisowych magazynu po upłynięciu okresu gwarancji. 

W  ogłoszeniu  o  zamówieniu  z  dnia  12.12.2018  r.  nr  2018/S  239-546877  (zamówienie 

sektorowe,  dostawy)

,  zmienionym  ogłoszeniem  z  dnia 07.01.2019  r.  nr  2019/S  004-005713  – 

gdzie 

termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został zmieniony 

z  pierwotnej  daty  10.01.2019  r.  godzina  12:00  na 

datę  21.01.2019  r.  godzina  12:00  – 

Zamawiający wskazał m.in.: 


w Sekcji I: Podmiot zamawiający, osobę do kontaktów: J. S., tel. +48 583……, e-mail: 

[email protected]

- w pkt I.3) Sekcji I pt. Komunikacja, 

wskazał sposób komunikowania się następująco: 

Nieograniczony,  pełny  i  bezpośredni  dostęp  do  dokumentów  zamówienia  można  uzyskać 

bezpłatnie pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej. 

Oferty  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  należy  przesyłać  drogą 

elektroniczną za pośrednictwem: https://zakupy.energa-operator.pl. 

Komunikacja  elektroniczna  wymaga  korzystania  z  narzędzi  i  urządzeń,  które  nie  są 

ogólnodostępne.  Nieograniczony,  pełny  i  bezpośredni  dostęp  do  tych  narzędzi  i  urządzeń 

można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zakupy.energa-operator.pl; 

- w 

Sekcji VI: Informacje uzupełniające w pkt VI.3) Informacje dodatkowe: (…) w pkt 2-4 

Zamawiający wskazał:  

2. Zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, wniosek, oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, 

sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej,  i  opatruje  się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Zamawiający  zaprosi  do  dialogu  wszystkich  wykonawców  spełniających  warunki  udziału  w 

postępowaniu.  

Wzór  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  oraz  wzory  dokumentów,  o 

których mowa powyżej  zamawiający  zamieści na stronie https://zakupy.energa-operator.pl - w 

folderze postępowania. 

Załączniki do ogłoszenia to m.in.:  

I. (08) INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU 

Postępowanie  jest  prowadzone  w  języku  polskim,  na  Platformie  Zakupowej  pod  adresem: 

http://zakupy.energa-operator.pl (dalej zwana „Platformą”) – postępowanie numer P/1/0092/2018. 

Wykonawca chcąc przystąpić do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinien 

bezpłatnie  założyć  konto  na  Platformie  (przekierowanie  do  strony  https://oneplace.marketplanet.pl  ), 

akceptując warunki korzystania z Platformy oraz Regulamin korzystania z Marketplanet OnePlace. 

Zamawiający udostępni Instrukcję korzystania z Platformy na stronie  https://zakupy.energa-

operator.pl  w celu złożenia wniosku elektronicznego. 

Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 

udostępniania  i  przechowywania  dokumentów  elektronicznych  (Dz.U.  z  2017  r.,  poz.1320  ze  zm.)  – 

dalej  jako  „Rozporządzenie”,  określa  niezbędne  wymagania  umożliwiające  pracę  na  Platformie 

Zakupowej tj.: 

4.1.   Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 

4.2.  Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel 


IV 2 GHZ lub nowszy, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS x 10,4, Linux  lub 

ich nowsze wersje; 

4.3.  Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Explorer minimalnie wersja 10.0; 

4.4.  Włączona obsługa JavaScript; 

4.5.  Format przesyłanych danych: .pdf; 

4.6.  Zainstalowany program do otwierania plików .pdf, np. Acrobat Reader; 

4.7.  Możliwość przesyłania plików do 400 Mb; 

4.8.  Szyfrowanie oferty: w ramach składania oferty elektronicznej w przetargu publicznym, Platforma 

zakupowa  zapewnia  funkcję  automatycznego  szyfrowania  składanych  ofert  w  oparciu  o  hasło 

wymyślone przez wykonawcę w taki sposób, aby nikt oprócz osoby składającej tę ofertę nie miał do 

niej wglądu przed upływem terminu składania ofert. W ramach szyfrowania oferty wykonawca ma 

pełną  swobodę  w  zakresie  wymyślenia  hasła  szyfrującego  wniosek.  Bardzo  ważnym  jest,  aby 

wykonawca składający wniosek dokładnie zapamiętał lub zapisał hasło do swojej oferty, ponieważ 

bez tego hasła niemożliwa będzie modyfikacja bądź wycofanie wniosku złożonego w systemie.  

4.9.  Złożenie wniosku w formie skompresowanej nie wymaga dodatkowego szyfrowania, jeżeli jednak 

wykonawca zdecyduje się na zaszyfrowanie skompresowanego pliku, zobowiązany jest w Wniosku 

o dopuszczenie do udziału zamieścić hasło do jego otwarcia. 

4.10.  Kodowanie:  wszystkie  znaki  przetwarzane  przez  Platformę  kodowane  są  przy  użyciu  systemu 

kodowania  UTF-8.  Połączenie  na linii  użytkownik  – Platforma zakupowa  przebiega  w  oparciu  o 

format przesyłanych danych HTTPS oraz szyfrowanie TLS. 

4.11.  Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę zakupową jest generowane w oparciu o czas 

lokalny  serwera,  synchronizowany  z  odpowiednim  źródłem  czasu.  Oznaczenie  czasu  odbioru 

danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss),  znajdującą  się  po  lewej  stronie  dokumentu  w  kolumnie  „Data  przesłania”. 

Komunikacja  między  zamawiającym  a  wykonawcami,  w  tym  wszelkie  oświadczenia,  wnioski, 

zawiadomienia  oraz  informacje,  przekazywane  są  w  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem 

Platformy, w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.  

4.12.  Oświadczenie  woli  w  postaci  elektronicznej  dokonywane  online  zostaje  złożone  z  chwilą  jego 

przejścia do systemu informatycznego prowadzonego i kontrolowanego przez odbiorcę, to jest w 

momencie przyjęcia oświadczenia przez serwer odbiorcy i zarejestrowania na nim odpowiednich 

danych. 

4.13.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Wniosek należy 

przesłać za   pośrednictwem Platformy przy pomocy funkcji „Dodaj nowe pytanie”.  

Wykonawca  może  przed  upływem  terminu  do  składania  wniosków  zmienić  wniosek.  W  celu 

zmiany  wniosku,  należy  postępowań  zgodnie  z  Instrukcją  korzystania  z  Platformy  w  celu  złożenia 

wniosku, udostępnionej na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl. 

Wykonawca nie może wycofać wniosku ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści wniosku 


tj. usunąć jakichkolwiek plików wczytanych na Platformę po upływie terminu składania wniosków. 

II. 09 

Platforma Zakupowa Instrukcja korzystania z platformy zakupowej w celu złożenia 

oferty elektronicznej (Marketplanet), 

w której treści przedstawiono: 

2.  Definicje; 

3.  Wymagania  sprzętowe;  4.  Wprowadzenie;  5.  Nawigacja  w  systemie,  5.1. 

Podstawowe  elementy  interfejsu  użytkownika,  5.2.  Nagłówek,  5.3.  Menu  użytkownika,    5.4. 

Stopka,  5.5.  Akcje;  6.  Logowanie;  7.  Strefa  publiczna;  8.  Autorejestracja  Wykonawcy;  9. 

Logowanie  do  platformy  OnePlace;  10.  Obs

ługa  procesu  składania  ofert,  10.1. 

Przystąpienie  do  postępowania,  10.2.  Powiadomienia,  10.3.  Podgląd  zapytania  ofertowego, 

10.4. Nagłówek zapytania ofertowego, 10.4.1. Zakładka Status, 10.4.2. Dokumenty zamówienia 

4.3.  Zakładka Oferty,  10.4.4.  Zapytanie ofertowe z  podziałem  na  części,  10.4.5.  Składanie 

ofert  przez  konsorcjum,  10.4.6

.  Zakładka  Pytania  i  odpowiedzi,  10.4.7.  Wycofanie  oferty, 

10.4.8. Szyfrowanie oferty, 10.4.9. Podpis elektroniczny; 

11. Spis rysunków.  

O

głoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej liczy 

10  stron.  Z

ałączniki,  m.in.  (08)  INSTRUKCJA  SKŁADANIA  WNIOSKU  i  09  Platforma 

Zakupowa  Instrukcja  korzystania  z  platformy  zakupowej  w  celu  złożenia  oferty 

elektronicznej

, były dostępne na Platformie Zakupowej Zamawiającego, zgodnie z informacją 

zamieszczoną w ogłoszeniu pn. Komunikacja (Sekcja I pkt I.3)). 

Termin  złożenia  wniosków  upływał  w  dniu  21  stycznia  2019  r.  o  godz.  12:00. 

Odwołujący  posługiwał  się  skróconą  wersją  ogłoszenia  o  zamówieniu    składającą  się  z  2,5 

stron, 

bez z załączników (dowód złożony na rozprawie). 

Odwołujący  dzwonił  3-krotnie  w  dniu  15  stycznia  2019  r.  w  godzinach  09:39:47, 

na  podany  w  ogłoszeniu  numer  telefonu  p.  J.  S.  –  otrzymując  informację 

zwrotną  „brak  numeru”  (dowód  nr  11  załączony  do  odwołania).  Zamawiający  przyznał  w 

odpowiedzi  na  odwołanie,  potwierdzając  na  rozprawie,  że  w  ogłoszeniu  wskazano  omyłkowo 

nieaktualny numer telefonu. 

Zamawiający oświadczył w odpowiedzi na odwołanie, potwierdził też na rozprawie, że p. 

Jolanta Skocka przebywała na zwolnieniu lekarskim, w tym poszpitalnym, w okresie 07.01.2019 

r. 

– 25.01.2019 r. i wszelkie kontakty kierowane na jej adres e-mail zostały przekierowane na 

adres p. S. H.. Fakt ten potwierdza korespondencja (e-mail z dnia 15 stycznia 2019 r. od p. P. 

G.  do  p.  S.  H.) 

–  załącznik  nr  12  do  odwołania  (druga kartka)  i  zeznanie  świadka  (p.  P.  G.); 

także e-mail z dnia 23 stycznia 2019 r. od p. A. Z. do p. S. H. – załącznik do odwołania nr 12 

(pierwsza kartka). 

W  dniu  18  stycz

nia  2019  r.  Odwołujący  przeprowadził  próbne  wgranie  dokumentów. 

Pojawiające  się  problemy  techniczne,  były  przyczyną  połączenia  telefonicznego  na  numer 

operatora portalu elektronicznego i uzyskania informacji. 

Dokument ładował się po „odczekaniu 


jakiegoś  czasu”  (informacja  portalu).  Mimo  oznak  zawieszenia  systemu  „próba  się  udała” 

(zeznanie świadka p. P. G.). 

W  dniu  21  stycznia  2019  r.  po  przygo

towaniu  wniosku  z  załącznikami  z  wymaganymi 

podpisami p.  S. S. i p. M.  M. o godz. 10:09:20 

– załącznik nr 14 do odwołania oraz zeznanie 

świadka  p.  M.  M.  –  Odwołujący  przystąpił  do  wgrania  dokumentów  (załącznik  nr  13  do 

odwołania:  zrzut  ekranu  listy  załadowanych  dokumentów  z  datą  ostatniej  modyfikacji  listu 

przewodniego w dniu 21.01.2019 r. godz. 10:30). W wykazie dokum

entów widnieje „Wniosek o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu P

2018”.  

Czynności  wgrania  dokumentów  w  dniu  21  stycznia  2019  r.  miał  dokonać  p.  A.  Z.. 

Odwołujący był przekonany, że wskazany pracownik dokonał tych czynności.  

O  godz.  10:44  p.  A.  Z. 

wygenerował  Raport,  z  którego  wynikało,  że nie  został  wgrany 

„Wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  P

2018”  (zrzut  ekranu  z  datą  i 

godziną  złożenia  dokumentów  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  –  załączony  do 

odpowiedzi na odwołanie). 

Przełożony dowiedział się o tym fakcie, ale już było po czasie (zeznanie p. P. G.). 

Odwołujący  podjął  czynności  wyjaśniające  po  upływie  terminu  składania  wniosków. 

Podejmował czynności w dniu 23 stycznia 2019 r. (e-mail od p. A. Z. do p. S. H.) – załącznik nr 

do odwołania (pierwsza kartka). Następne czynności to: wniosek o przywrócenie terminu (z 

dnia  26  lutego)  - 

załącznik  15  do  odwołania,  wniosek  w  sprawie  przywrócenia  terminu  i 

możliwości  złożenia  wniosku  w  celu  uzyskania  dopuszczenia  do  udziału  w  postępowaniu  -  z 

dnia 4 marca 2019 r. (e-mail od p. P. G. do p. J. S.). N

egatywna odpowiedź Zamawiającego (z 

dnia 14 marca 2019 r.) - 

załącznik 16 do odwołania.  

Odwołujący odstąpił od wniosku o przeprowadzenie dowodów: z przesłuchania stron w 

osobach:  p. P. S.  - p

rezesa Zarządu APS Energia S.A. i p. M. M. – prokurenta APS Energia 

S.A. 

oraz  świadków:  p.  A.  Z.  i  p.  J.  S.,  która  uczestniczyła  w  posiedzeniu  i  rozprawie  w 

charakterze pełnomocnika Zamawiającego.  Miał  na  względzie treść odpowiedzi  na  odwołanie 

oraz  możliwość  zadawania  pytań  w  toku  postępowania  dowodowego.  Ostatecznie  w 

charakterze  świadków  zeznania  złożyli:  p.  M.  M.  –  prokurent  APS  Energia  S.A.  i  p.  P.  G.  – 

dyrektor do spraw projektów specjalnych APS Energia S.A. 

Odwołujący złożył na rozprawie następujące dokumenty: 

1. Wydruk korespondencji e-mail z dnia 15 stycznia 2019 r. od p. P. G. do p. S. H. (2 pytania 

nie merytoryczne) 

– dokument załączony do odwołania, 

2.  skrócone  ogłoszenie  o  zamówieniu  nr  16518896  (2,5  strony),  dotyczące  aktualnego 

p

ostępowania (w miejscu firmowej pieczątki nazwa (logo): „Grupa Biznes Polska”),  


3.  Elektroniczne  poświadczenie  weryfikacji  (EPW)  dotyczące:  p.  M.  M.  i  p.  S.  S.  –  dokument 

załączony do odwołania. 

Izba zważyła. 

Odwołujący spełnia przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, uprawiające do wniesienia 

odwołania. 

W  kontradyktoryjnym   

postępowaniu  odwoławczym  obowiązki  przedstawiają  się 

następująco: -stron do wskazania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki 

prawne,  tj. 

przedstawienia  dowodów  na  poparcie  swoich  twierdzeń  lub  odparcie  twierdzeń 

strony  przeciwnej 

aż  do  zamknięcia  rozprawy  (art.  190  ust.  ust.  1  ustawy  Pzp);  -składu 

orzekającego do oceny tego materiału. 

Na podstawie:  

  -  akt  sprawy  (

zgodnie  z  §  8  ust.  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca 

r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.U.  z  2018  r. 

poz.  1092  i  1992), 

odwołanie  wraz  z  załącznikami oraz  kopia dokumentacji  postępowania o 

ud

zielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, 

a  także  inne  pisma  składane  w  sprawie  oraz  pisma  przekazywane  przez  Izbę  w  związku  z 

wniesionym odwołaniem, stanowią akta sprawy odwoławczej),  

dowodów z dokumentów i zeznań świadków (art. 190 ust. 3 ustawy Pzp),  

- z uw

zględnieniem wyjaśnień pełnomocników stron,  

Izba uznała, że odwołanie podlega   oddaleniu. 

Dowody potwierdzają, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym  a  Wykonawcami,  w  tym  składanie  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu, odbywało się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Zamawiający  ustalił  sposób  przedstawienia  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu w ogłoszeniu o zamówieniu, wskazując niezbędne informacje dotyczące formatu, 

parametrów  wykorzystywanego  sprzętu  elektronicznego  oraz  technicznych  warunków  i 

specyfikacji  połączenia  dotyczących  katalogu  elektronicznego.  Powtórzył  za  ustawą 

zastrzeżenie  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  pod  rygorem 

nieważności w postaci elektronicznej z opatrzeniem kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zape

wnił  więc,  aby  narzędzia  i  urządzenia  wykorzystywane  do  komunikacji  z  wykonawcami 

przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  ich  właściwości  techniczne  były 

niedyskryminuj

ące,  ogólnie  dostępne  oraz  nie  mogły  ograniczać  wykonawcom  dostępu  do 

postępowania o udzielenie zamówienia (art. 10a i 10b ustawy Pzp).  

Omyłkowe  wskazanie  nieaktualnego  numeru telefonu do  p.  J.  S.  nie miało wpływu na 


czynności  podjęte  przez  Odwołującego,  wobec  wymogu  przesyłania  wniosków  drogą 

elektroniczną,  a  zgłaszane  zapytania,  wątpliwości  były  zamieszczane  wraz  z  odpowiedzią 

Z

amawiającego na Platformie Zakupowej. W czasie nieobecności p. J. S.  z powodu choroby 

07.01.2019  r. 

–  25.01.2019  r.,  kontakty  za  pośrednictwem  adresu  e-mail  były  skutecznie 

kierowane na adres p.  S. H.

, co potwierdzają złożone wydruki korespondencji oraz zeznania i 

wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  (np.  e-mail  z  dnia  15  stycznia  2019  r.  -  przed  upływem 

terminu składania wniosków). 

S

krócona  treść  ogłoszenia  o  zamówieniu,  którą  posługiwał  się  Odwołujący  w  toku 

wykonywanych  czynności,  nie  zawierała  m.in.  części  o  sposobie  komunikowania  się  z 

Zamawiającym.  Odwołujący,  jak  ustalono  na  rozprawie,  nie  korzystał  też  z  załączników  do 

ogłoszenia, w tym w szczególności załączników nr 08 i nr 09.  

Odwołujący  przeprowadził  skutecznie  próbę  wgrania  dokumentów  w  dniu  18  stycznia 

2019 r. (

uzyskał telefoniczne wsparcie ze strony Platformy Zakupowej). 

W dniu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

–  21  stycznia  2019  r.  godzina  12:00  –  w  czasie  od  godziny  08:48  do  godziny  11:49    wnioski 

składało 6. Wykonawców,  wśród  nich Odwołujący  o godzinie 10:44. Wnioski  5. Wykonawców 

zostały wgrane i zaczytane. Dokumenty Odwołującego (załączniki do wniosku) zostały wgrane i 

zaczytane, bez wn

iosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

W  postępowaniu  dowodowym  potwierdzono,  że  osoby  uprawnione  ze  strony 

Odwołującego podpisały właściwie wniosek, jednakże wynik porównania zakresu dokumentów 

wgranych i zaczytanych, 

wskazuje, że wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu nie 

został złożony wraz z pozostałymi dokumentami (fizyczny brak wniosku.)  

Oświadczenie  spółki  -  Otwarty  Rynek  Elektroniczny  S.A.  w  sprawie  Platformy 

Zakupowej  wykorzystywanej  przez  Energa  Operator  S.A.  - 

nie  podważone  skutecznie  przez 

Odwołującego, wiarygodne w treści i spójne ze zrzutem ekranu oraz wyjaśnieniami, potwierdza 

brak wniosku oraz, że w czasie, w którym Odwołujący składał dokumenty - nie zdiagnozowano 

żadnych usterek powodujących brak możliwości załączania plików.  

Odwołujący  powziął  wiadomość  o  braku  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu przed upływem terminu składania wniosków (21 stycznia 2019 r. godzina 10:44). 

Do  upływu  terminu  składania  wniosków  do  godziny  12:00  pozostała  1  godzina  i  16  minut. 

Odwołujący  nie podjął  czynności  ponownego  wgrania brakującego wniosku,  pomimo istnienia 

takich możliwości, co do faktu złożenia dodatkowych dokumentów przed upływem terminu do 


ich  składania  oraz  czasu  złożenia  –  wskazania  Zamawiającego  zamieszczone  w  pkt  5 

załącznika  08  do  ogłoszenia  -  INSTRUKCJA  SKŁADANIA  WNIOSKU  -  Wykonawca  może 

przed  upływem  terminu  do  składania  wniosków  zmienić  wniosek.  W  celu  zmiany  wniosku, 

należy  postępować  zgodnie  z  Instrukcją  korzystania  z  Platformy  w  celu  złożenia  wniosku, 

udostępnionej na stronie: https://zakupy.energa-operator.pl. 
 

T

erminy  składania  wniosków,  podobnie  jak  ofert,  są  terminami  zawitymi,  nie 

podlegaj

ą  ani  przywróceniu  ani  nie  ma  możliwości  powtórzenia  tej  czynności  po  upływie 

terminu  na  jej  dokonanie,  co  podkreślił  Zamawiający  w  pkt  6  załącznika  08  do  odwołania    - 

INSTRUKCJA  SKŁADANIA  WNIOSKU  –  Wykonawca  nie  może  wycofać  wniosku  ani 

wprowadzić  jakichkolwiek  zmian  w  treści  wniosku  tj.  usunąć  jakichkolwiek  plików  wczytanych 

na Platformę po upływie terminu składania wniosków. 

Udowodnienie  nie  zapewni

enia  przez  Zamawiającego  narzędzi  i  urządzeń 

wykorzystywanych 

do  komunikacji  z  wykonawcami  przy  użyciu  środków  komunikacji 

elektronicznej oraz 

właściwości technicznych by były niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz 

nie  mogły  ograniczać  wykonawcom  dostępu  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  – 

stanowi podstawę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

93  ust.  1  pkt  7  w  zw.  z  art.  146  ust.  6  ustawy  Pzp  (art.  93. 

1.  Zamawiający  unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą 

do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w 

sprawie  zamówienia  publicznego;

art.  146.  1. 

Umowa  podlega  unieważnieniu,  jeżeli 

zamawiający:    (…).  6.  Prezes  Urzędu  może  wystąpić  do  sądu  o  unieważnienie  umowy  w 

przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z 

naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania). 

Odwołujący nie udowodnił okoliczności spełniających przesłanki cytowanych przepisów 

ustawy Pzp.   

Przepis  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  stanowiący  o  obowiązku  zamawiającego  wezwania 

wykonawców do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 

przez siebie wskazanym, 

dotyczących: 

– oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust.  1, 

lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  a  więc 

dokumentów  potwierdzających:  1)  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  kryteria 

selekcji,  2)  spełnianie  przez  oferowane  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane  wymagań 

określonych przez zamawiającego, 3) brak podstaw wykluczenia - (art. 25 ust. 1 ustawy Pzp);   

–  aktualnego  na  dzień  składania  ofert  lub  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 


postępowaniu  oświadczenia  w  zakresie  wskazanym  przez  zamawiającego  w  ogłoszeniu  o 

zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Informacje  zawarte  w 

oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:  

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;   2) spełnia kryteria 

selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3 - (art. 25 ust. 1a ustawy 

Pzp)  

– dotyczy ofert / wniosków złożonych.  

Przepis  art.  87  ust.  2  pkt  1 

ustawy  Pzp  stanowi  o  obowiązku  zamawiającego 

poprawienia  w  ofercie  oczyw

istych  omyłek  pisarskich  –  niezwłocznie  zawiadamiając  o  tym 

wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Pojęcie  oczywistych  omyłek  pisarskich  było  wielokrotnie  definiowane  w  orzecznictwie 

sądów  okręgowych  i  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Oczywistą  omyłką  pisarską,  jest 

niezamierzona  niedokładność  nasuwająca  się  każdemu,  bez  przeprowadzania  dodatkowych 

ustaleń.  Może  to  być  błąd  literowy,  widoczne  niezamierzone  opuszczenie  wyrazu,  czy  inny 

błąd,  wynikający  z  przeoczenia  lub  innej  wady  procesu  myślowo-redakcyjnego,  a 

niespowodowany  uchybieniem  merytorycznym. 

Oczywistą  omyłkę  pisarską  poprawia  sam 

zamawiający bez udziału wykonawcy. 

Podobnie jak stosowanie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, 

tak też art. 87 ust. 2 pkt 1 – możliwe 

jest  co  do  t

reści  złożonej  oferty  /  analogicznie  wniosku  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu  –  dokumentów  skutecznie  złożonych  zamawiającemu,  które  nadają 

składającemu  podmiotowi  status  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  (art. 2 ustawy Pzp - 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 11) wykonawcy – należy 

prze

z to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub 

zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego)

Przepisy n

ie mają zastosowania w sytuacji, gdy podmiot uzyskujący status wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez złożenie oferty lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, nie złożył takich dokumentów (oświadczenia woli w rozumieniu art. 66 

§ 1 Kodeksu cywilnego). 

Izba podzieliła stanowisko Zamawiającego, że w Informacji o wynikach oceny spełniania 

warunków  udziału  w  postępowaniu  i  spełniania  tych  warunków  przez  wykonawców  z  dnia  14 

marca  2019  r.  w  części  III.  Wykonawcy  nie  zaproszeni  do  dialogu  konkurencyjnego, 

Zamawiający nie wskazał wprost na zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, część ta, to 

cytat z przywołanego komentarza. 

W  sytuacji,  gdy  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  nie  został 


skutecznie  złożony,  nie  został  przyjęty  na  Platformę  Zamawiającego  –  nie  udowodniono 

przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego,  pomimo  przygotowania  wniosku (wg  dowodów 

Odwołującego) w sposób właściwy. Obiektywnie wniosku nie było w dniu 21 stycznia 2019 r. o 

godzinie  10:44  i  nie  złożono  wniosku  do  upływu  terminu  składania  wniosków,  pomimo 

istniejącej  możliwości.  Brak  jest  więc  podstaw  do  uznania,  że  wniosek  został  złożony  lub 

niezłożenie wynikało z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Zatem, 

stanowisko wskazane w przywołanym komentarzu nie jest pozbawione podstaw 

faktycznych i prawnych.  

Skoro wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie został złożony (nie został 

wgrany), nie 

był i nie mógł być oceniany przez Zamawiającego, brak jest podstaw do uznania, 

że mogło dojść do naruszenia przepisów art.  art. 60d ust. 1 i 2 ustawy Pzp stanowiących: 1. O 

wynikach  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  otrzymanych  ocenach 

spełniania  tych  warunków  zamawiający  niezwłocznie  informuje  wykonawców,  którzy  złożyli 

wnioski  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  postępowaniu.  2.  Zamawiający  zaprasza  do  dialogu 

konkurencyjnego  wykonawców,  którzy  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu,  w  liczbie 

określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3. 

Naruszenie  przepisów  art.  7  ust.  1-3  ustawy  Pzp  (1.  Zamawiający  przygotowuje  i 

przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie 

uczciwej  konkurencji  i  równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami 

propo

rcjonalności  i  przejrzystości.  2.  Czynności  związane  z  przygotowaniem  oraz 

przeprowadzeniem  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonują  osoby  zapewniające 

bezstronność  i  obiektywizm.  3.  Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy  wybranemu 

zgodnie  z  przepisami  ustawy.),  jest  zazwyczaj  skutk

iem  naruszenia  przepisów  szczególnych 

ustawy,  na  co  Odwołujący  też  wskazał  w  zarzutach  pkt  3  i  4.  Jako  samodzielną  podstawę 

zarzutu 

wskazał przepisy art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w pkt 5. 

Odwołujący  nie  wykazał  naruszenia  przez  Zamawiającego  przywołanych  przepisów 

szczególnych  oraz  zasad  z  art.  7  ustawy  Pzp,  w  tym  obowiązku  zachowania  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Reasumując powyższe, Izba oddaliła odwołanie i orzekła jak w sentencji na podstawie 

art. 192 ust. 1 ustawy Pzp.  

O ko

sztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy  Pzp  stosownie  do  jego  wyniku,  z  uwzględnieniem  przepisów  rozporządzenia  Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 


odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 972). Izba z

aliczyła do kosztów wpis uiszczony przez Odwołującego (15 000 

zł)  i  zasądziła  na  rzecz  Zamawiającego  uzasadnione  koszty  postępowania  odwoławczego 

obejmujące  wynagrodzenie  pełnomocnika  w  kwocie  3 600  zł  –  na  podstawie  rachunku 

przedłożonego do akt sprawy (§ 3 pkt 1 lit. a; § 3 pkt 2 lit. b; § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia).  

Przewodniczący: ..……………………………. 


wiper-pixel