KIO 509/19 WYROK dnia 9 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 509/19 

WYROK 

z dnia 9 kwietnia 2019 r.  

Krajowa  Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Jolanta Markowska 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 kwietnia 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez  wykonawcę:  B.  K. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Aktywizacji  Zawodowej ATUT 

B. 

K.

ul. 

Grażyny 

Bacewiczówny 

Warszawa,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa 

Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa,  

orzeka: 

oddala odwołanie, 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę:  B.  K.  prowadząca  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  ATUT  B.  K.,  ul. 

Grażyny Bacewiczówny 2/13, 02-876 Warszawa, i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: B. 

K. 

prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Centrum  Aktywizacji 

Zawodowej  ATUT  B.  K.

,  ul.  Grażyny  Bacewiczówny  2/13,  02-876  Warszawa 

tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)  

od wykonawcy: B. K. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum 

Aktywizacji Zawodowej ATUT B. K.

, ul. Grażyny Bacewiczówny 2/13, 02-876 

Warszawa 

na  rzecz  zamawiającego:

Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa 


Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa stanowiącą koszty poniesione z 

tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(tj.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Warszawie.  

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 509/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający:  Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  w  Warszawie  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Organizacja  wizyt  studyjnych  dla 

kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych europejskich uczelniach 

zagranicznych w ramach projektu PO WER". 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16 październiki 2018 r. pod numerem 2018/S 

Pismem z dnia 14 marca 2019 r. (przesłanym w dniu 15 marca 2019 r.) Zamawiający 

poinformował o odrzuceniu oferty złożonej w zakresie części 1 (Dania) przez wykonawcę: B. 

K. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Aktywizacji Zawodowej - ATUT B. 

K. 

z siedzibą w Warszawie (dalej „ATUT”), i jako, że oferty pozostałych wykonawców również 

zostały odrzucone, postanowił o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 

1 Pzp oraz Rozdziału XIX ust. 1 pkt 1 SIWZ.  

Wykonawca ATUT wniósł odwołanie wobec czynności odrzucenia oferty Odwołującego 

w  zakresie  części  I  zamówienia  –  Dania  (4  wizyty  studyjne),  zaniechania  wyboru  oferty 

Odwołującego jako najkorzystniejszej oraz wobec unieważnienia postępowania. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej 

„Pzp”: 

art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp

,  poprzez  odrzucenie  oferty  Odwołującego  z  uwagi  na  czyn 

nieuczciwej konkurencji, który miał polegać na ujęciu w podpozycji pkt 1.4. oferty kosztu na 

jednego  uczestnika  z  jednoczesnym  określeniem  części  kosztu  (ryzyka  utraty  opłaty 

rezerwacyjnej) w pozycji 

1.1. oferty, podczas gdy Odwołujący postąpił zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (Rozdział XV ust. 1, Rozdział XV ust. 2, Formularzem oferty, 

§4 ust. 4 IPU. 

Odwołujący wskazał, że z postanowień SIWZ wynika, iż w pozycji nr 1.4. Formularza 

oferty należało podać koszty, które Zamawiający będzie mógł potrącić od ceny zaoferowanej 

w pkt 1 oferty, jeśli dany uczestnik nie weźmie udziału w wizycie studyjnej. Podkreślił, że brak 

jest 

w  załączniku  nr  5  do  SIWZ  -  formularzu  oferty  -  miejsca  do  wskazania  kosztów 

przypadających na uczestnika, których poniesienie stanowi ryzyko wykonawcy przy realizacji 

zamówienia. Mając jednak na uwadze, że pkt. 1.4 jest wyodrębniony z pkt 1.1. do 1.3. to koszty 

te mogły zostać ujęte w pozycji 1.1. 

Wykonawca nie mógł, zgodnie z ww. postanowieniami SIWZ, w tym w Rozdziale XV 

ust.  1  uwzględnić  kosztów  (ryzyka  utraty  kosztów)  rezerwacji,  które  na  skutek  odwołania 

rezerwacji  Odwołujący  utraci,  w  podpunkcie  1.4.  Oznaczałoby  to  bowiem  realizację 


zamówienia ze stratą. Ponieważ Zamawiający nie określił w ramach pozycji od 1.1 do 1.3., 

gdzie  należy  wskazać  niepodlegające  potrąceniu  koszty  na  uczestnika  wizyty  studyjnej 

Odwołujący ujął je w pozycji 1.1. 

O  czynie  nieuc

zciwej  konkurencji  nie  może  być  także  mowy  w  niniejszym 

postępowaniu, jako że zgodnie z określonymi przez Zamawiającego w Rozdziale XVI SIWZ - 

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert - o wyborze oferty jako najkorzystniejszej decydowała 

cena całkowita z pkt 1 oferty, a nie ceny wskazane w podpunktach 1.1 do 1.4. Cena podana 

przez Odwołującego w podpunkcie 1.4 Formularza ofertowego ma jedynie stanowić podstawę 

do  do

konania  potrącenia  z  wynagrodzenia  wykonawcy,  w  przypadku  braku  wzięcia  udziału 

określonej ilości uczestników w wizycie studyjnej. 

Odwołujący  podniósł,  że  wskazane  w  uzasadnieniu  o  odrzuceniu  oferty  stanowisko 

Zamawiającego o czynie nieuczciwej konkurencji z uwagi na „przerzucanie kosztów miedzy 

cenami jednostkowymi

” jest absurdalne. Po pierwsze, dlatego, że jak wskazano wyżej pozycja 

1.4 jest wyodrębniona z pozycji od 1.1 do 1.3., tj. koszty za uczestnika są ujęte w pkt 1.1. do 

1.3. Podpozycja 1.4. nie jes

t pozycją samodzielną; stanowi ona podkategorię podpozycji 1.1 

do 1.3. Po drugie, mając na uwadze złożone, pismem z dnia 7 marca 2019 r. wyjaśnienia, w 

których  Odwołujący  wskazał,  że  w  przypadku  rezygnacji  z  uczestnictwa  części  osób, 

Odwołujący  utraci  opłaty  rezerwacyjne,  stanowisko  Zamawiającego  prowadzi  do 

absurdalnego wniosku, że powinien on ująć w pozycji 1.4. cały koszt za jednego uczestnika 

wizyty wraz z opłatą rezerwacyjną, a następnie, aby nie zrealizować zamówienia ze stratą (w 

przypadku dokonania przez  Zamawiającego potrącenia z  wynagrodzenia  zgodnie §4  ust. 4 

IPU,  czyli  potracenia  także  kosztów  rezerwacji),  powinien  o  dwukrotność  tych  kosztów 

podwyższyć  cenę  z  pkt  1  (podpozycji  1.1.),  skoro  Zamawiający  tą  kwotę  z  podpunktu  1.4. 

potrąci z kwoty z pkt 1. 

W  tej  sytuacji,  inaczej  niż  miało  to  miejsce  w  ofercie  Odwołującego,  wykonawca 

musiałby  jeszcze  bardziej  podwyższyć  cenę  całkowitą  oferty  i  ująć  podwójny  koszt  opłat 

rezerwacyjnych w punkcie 1 i podpunkcie 1.1. 

Zatem, gdyby Odwołujący nie popełnił rzekomego „czynu nieuczciwej konkurencji”, to 

Zamawiający  musiałby  zapłacić  wykonawcy  bez  uzasadnienia  wyższą  cenę.  W  ocenie 

Odwołującego, ujęcie kosztów w podpozycji nr 1.4 ma neutralny charakter dla Zamawiającego, 

tj. nie zwiększa kosztów realizacji zamówienia i nie naraża wykonawcy na stratę. 

art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, poprzez unieważnienie postępowania w uwagi na to, że nie 

złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu,  podczas  gdy  oferta  Odwołującego  nie 

podlegała odrzuceniu i powinna zostać uznana za najkorzystniejszą; 

art.  91  ust.  1  Pzp,  przez  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejsze

j, skoro spełnia ona wszystkie wymogi SIWZ i powinna uzyskać najwyższa 


liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania, 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, 

dokonania ponownej czynności badania i oceny ofert i wyboru oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej. 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyt studyjnych dla kadry zarządzającej i 

administracyjnej  polskich  uczelni  w  czołowych  europejskich  uczelniach  zagranicznych  w 

ramach  projektu  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  pn.  „Liderzy  w 

zarządzaniu uczelnią”, w tym cześć I zamówienia – Dania (4 wizyty studyjne).   

Termin  składania  i  otwarcia  ofert  został  wyznaczony  na  dzień  13  listopada  2018  r. 

Przewidywany  termin  realizacji 

zamówienia  upływa  w  dniu  31  maja  2019  r.  W  związku  z 

powyższym Odwołujący założył w ofercie, że do zawarcia umowy i uzgodnienia terminów wizyt 

studyjnych dojdzie na przełomie grudnia/stycznia 2019 r., a czas dzielący rezerwację hoteli od 

czasu,  w  którym  Zamawiający  poinformuje  wykonawcę  o  rezygnacji  części  osób  z 

uczestnictwa może wynieść nawet do 4 miesięcy. 

Zamawiający,  pismem  z  dnia  4  marca  2019  r.,  wezwał  Odwołującego  do  złożenia 

wyjaśnień w przedmiocie rażąco niskiej ceny oferty na podstawie Rozdziału XVII ust 2 pkt 1 

SIWZ,  w  tym  do  złożenia  dowodów,  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na 

wysokość  ceny  oferty  za  realizację  przedmiotu  zamówienia  w  zakresie  części  I  (Dania). 

Zamawiający wskazał, że: „Z przedstawionych wyjaśnień powinno wynikać, czy zaoferowany 

koszt za jednego uczestnika wizyty studyjnej obejmuje wszystk

ie koszty związane z realizacją 

przedmiotowego zakresu zamówienia, a także że nie jest ustalony poniżej cen rynkowych za 

tego typu usługi w Danii.”  

Zdaniem  Odwołującego,  Zamawiający  dokonał  nieuprawnionej  interpretacji  treści 

SIWZ, iż w podpozycji 1.4 Formularza ofertowego należy ująć wszystkie koszty związane z 

realizacją zamówienia, podczas gdy zgodnie z literalną treścią formularza oferty należało tu 

ująć  wyłącznie  koszty,  które  są  niezbędne  do  rozliczenia  z  wykonawcą,  tj.  koszty,  których 

wykonawca nie poniesienie w związku z rezygnacją danego uczestnika. 

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  pismem  z  dnia  8  marca  2019  r. 

Odwołujący złożył wyjaśnienia, których treść przytoczył w odwołaniu. Odwołujący wskazał, że 

w tre

ści odwołania oraz w piśmie z dnia 8 marca 2019 r. obszernie wyjaśnił, że cena wskazana 

w  podpunkcie  1.4.  jest  ceną  zgodną  z  postanowieniami  SIWZ  oraz  ceną  neutralną  dla 

Zamawiającego, która nie narusza w żadnym wypadku interesu Zamawiającego. Przeciwnie, 

gdyby  Odwołujący  dokonał  wskazania  ceny  zgodnie  z  ujawnioną  przez  Zamawiającego 

(niezgodną z SIWZ i nielogiczną) interpretacją, to Zamawiający w przypadku gdy udział wezmą 

wszyscy  uczestnicy  zapłaciłby  cenę  wyższą  od  tej  zaproponowanej  przez  wykonawcę  w 


ofercie. 

Według  Zamawiającego,  Odwołujący  zastosował  fikcyjne  ceny  jednostkowe,  co  jest 

zarzutem całkowicie bezpodstawnym oraz przerzucał koszty pomiędzy pozycjami. Powyższe 

nie  jest  prawdą. Wykonawca  jasno  określił  w  wyjaśnieniach  z  dnia  8  marca  2019  r.,  w  jaki 

sposób wyliczona została cena dla podpozycji 1.4. i jak opisano powyżej, cena wskazana w 

tym podpunkcie, jest kosztem „wyciągniętym” z podpozycji 1.1. Cena wskazana w podpozycji 

. nie jest ceną oderwaną od ceny ujętej w pozycji 1, w tym w podpozycji 1.1. Jest ceną, 

która  zawiera  koszty,  których  wykonawca  nie  poniesienie  w  razie  rezygnacji  przez 

Zamawiającego z uczestnictwa części personelu. Nie jest działaniem sprzecznym z dobrymi 

obyczajami  zapobieganie  przez  wykonawcę  poniesieniu  straty/kalkulowanie  ryzyka  utraty 

określonych środków pieniężnych. 

Zamawiający  słusznie  wskazał,  że  wyodrębnienie  w  SIWZ  składowych  ceny  w 

podpunkcie  1.4  powinno  być  powiązane  z  faktycznym  zakresem  świadczenia  wykonawcy, 

jednak  -  i 

tu  Zamawiający  czyni  założenie  całkowicie  błędne  -  świadczenie  w  postaci  opłat 

rezerwacyjnych będzie poniesione przez wykonawcę pomimo tego, że kilku uczestników nie 

weźmie udziału w  wizycie. Zatem świadczenie w postaci opłat rezerwacyjnych nie powinno 

być ujęte w podpunkcie 1.4. 

Nieprawdą jest, że jak wskazuje Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty, liczba 

osób  zgłoszonych  ma  marginalny  wpływ  na  wynagrodzenie  należne  wykonawcy.  Jak 

wyjaśniano powyżej, gdyby  wykonawca ujął całość kosztów, w tym opłat rezerwacyjnych w 

podpozyc

ji  1.4,  to  Zamawiający  dokonywałby  potrącenia  od  wyższej  ceny  całkowitej. 

Matematycznie  w  przypadku  rezygnacji  części  uczestników  skutek  byłby  tożsamy  cenowo. 

Jednak  w  przypadku  wzięcia  udziału  w  wizycie  wszystkich  uczestników,  Zamawiający 

zapłaciłby wyższą cenę. 

Odwołujący  wskazał, że nie może być mowy o dopuszczeniu się przez niego czynu 

nieuczciwej  konkurencji.  Zamawiający  nie  wykazał  niezgodności  działania  Odwołującego  z 

prawem,  SIWZ  ani  z  dobrymi  obyczajami.  Stanowisko  Zamawiającego  wynika 

prawdopodobn

ie z braku dogłębnej analizy treści SIWZ, braku rozeznania w realiach rynku 

rezerwacji miejsc zakwaterowania (w tym odnośnie ryzyk utraty opłat rezerwacyjnych) oraz z 

brakiem  zweryfikowania  matematycznego  wyniku  dla  tez  zawartych  w  uzasadnieniu 

odrzucenia oferty. 

Odwołujący  wskazał  również,  że  w  przypadku  uwzględnienia  zarzutu  dotyczącego 

bezprawnego  i  bezpodstawnego  odrzucenia  oferty  wykonawcy,  zasadnym  staje  się  zarzut 

dotyczący  bezprawności  unieważnienia  postępowania,  jako  że  pozostanie  w  postępowaniu 

wa

żna oferta Odwołującego, która powinna zostać uznana za najkorzystniejszą. 

Zamawiający,  pismem  z  dnia  3  kwietnia  2019  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  

w której wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od Odwołującego na rzecz 


Zamawiającego  zwrotu  kosztów  zastępstwa  procesowego,  w  wysokości  wskazanej  

w przedłożonym na rozprawie rachunku. Zamawiający wniósł o przeprowadzenie dowodów na 

okoliczność złożenia przez Odwołującego oferty, stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 419, ze zm.) z dokumentacji postępowania, w tym: 

oferty Odwołującego; 

wyjaśnień Odwołującego z 7 marca 2019 r.; 

protokołu  komisji  przetargowej  z  4  marca  2019  r.,  w  tym  z  załączonych  do  niego 

wydruków stron internetowych; 

wiadomości e-mail z dnia 27 lutego 2019 r. od pani R. S. (w załączeniu). 

Zamawiający  wskazał,  że  obowiązany  był  normą  z  art.  89  ust.  1  pkt  3  Pzp,  do 

odrzucenia oferty Odwołującego. Wyjaśnił, że Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

w  tym  opis  zamówienia  i  istotne  postanowienia  umowy  dla  części  I  (IPU),  przewidywały,  

że wykonawca świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługi związane z organizacją w 

Danii wizyt studyjnych dla 

kadry zarządzającej i administracyjnej polskich uczelni w czołowych 

europejskich  uczelniach zagranicznych w  ramach projektu  POWER.  Zamawiający  wymagał 

zapewnienia przez wykonawcę zarówno realizacji programu merytorycznego wizyt studyjnych 

(przeprowadzenie 

szkolenia merytorycznego oraz zapewnienie materiałów szkoleniowych dla 

uczestników  wizyt)  na  spełniających  określone  wymagania  uczelniach  oraz  przy  spełnieniu 

wskazanych  wymagań  organizacyjnych,  jak  również  zapewnienia  zakwaterowania, 

wyżywienia  oraz  transportu  dla  uczestników  wizyt  studyjnych  w  określonym  zakresie  i  

standardzie. 

W ofercie wykonawca obowiązany był wskazać cenę, rozumianą jako wynagrodzenie 

należne mu z tytułu prawidłowego wykonania całości zamówienia w maksymalnym zakresie 

(świadczenia usługi przy maksymalnej liczebności grup we wszystkich zakładanych wizytach 

studyjnych,  wynoszącej  do  15  osób),  a  także  zobowiązany  był  wyodrębnić  składową  tak 

rozumianej  ceny  w  postaci  kosztu  za  jednego  uczestnika  wizyty  studyjnej  (koszty  usług 

organizacyjn

ych).  Koszt  ten  wyodrębniony  był  w  formularzu  ofertowym.  Ten  sam  koszt 

odzwierciedlony był także w § 4 ust. 2 pkt 2 IPU. Konstrukcja IPU zakłada, że wynagrodzenie 

należne wykonawcy zależne będzie od faktycznego zakresu jego świadczenia — powiązane 

będzie z liczbą uczestników wizyty studyjnej wskazaną na ostatecznej liście uczestników oraz 

informacją o konieczności zapewnienia transportu dla osoby niepełnosprawnej ruchowo (por. 

§ 2 ust. 4 IPU). W przypadku, gdyby w wizycie studyjnej miało wziąć udział mniej, niż 15 osób, 

wynagrodzenie w łącznej i maksymalnej kwocie, o jakiej mowa w  § 4 ust. 2 IPU ma zostać 

pomniejszone o kwotę przewidzianą w § 4 ust. 2 pkt 2 IPU za każdą osobę nie biorącą udziału 

w  wizycie  studyjnej 

—  za  każdą  osobę  poniżej  liczby  15.  Wynagrodzenie  w  łącznej  i 

maksymalnej kwocie,  o jakiej mowa  w 

§ 4 ust. 2 IPU ma też zostać pomniejszone o kwotę 


przewidzianą za zapewnienie transportu dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, wskazaną w § 

4  ust.  2  pkt  3  IPU,  jeżeli  Zamawiający  nie  wskaże  konieczności  zapewnienia  takiego 

transportu.  Jednocześnie  IPU  gwarantuje  wykonawcy  minimalny  poziom  wynagrodzenia; 

wynagrodzenie w łącznej i maksymalnej kwocie, o jakiej mowa w § 4 ust. 2 IPU, nawet gdyby 

w wizycie studyjnej miało wziąć udział mniej niż 10 osób, nie zostanie pomniejszone poniżej 

poziomu, jaki byłby należny wykonawcy w przypadku udziału w wizycie studyjnej 10 osób. 

Postanowienia SIWZ zostały skonstruowane w taki sposób, aby wyważyć interesy stron 

—  aby  Zamawiający  nie  ponosił  kosztów  niewspółmiernych  do  faktycznego  zakresu 

świadczenia wykonawcy, a jednocześnie wykonawca miał możliwość skonstruowania oferty  

w  taki  sposób,  aby  wynagrodzenie  ustalone  zgodnie  z  §  4  ust.  4  IPU  gwarantowało  mu 

rentowność  wykonania  zamówienia,  niezależnie  od  liczby  uczestników  wizyty  studyjnej. 

Założeniem  takiej  konstrukcji  była  względna  stałość  kosztu  realizacji  programu 

merytorycznego wizyt studyjnych 

— zapewnienie 5 dni zajęć merytorycznych niezależnie od 

liczby  uczestników  —  oraz  istotna  zmienność  kosztów  zakwaterowania  i  wyżywienia 

uczestników — wprost i bezpośrednio związana z ich liczbą. 

Zamawiający  zauważył,  że  dopiero  po  zawarciu  umowy  przewidywał  prowadzenie 

naboru  osób  do  udziału  w  wizytach  studyjnych.  Stąd  zastrzeżenie  dotyczące  minimalnego 

okresu między zawarciem umowy, a rozpoczęciem wizyt (§ 2 ust. 3 IPU). 

Wynagrodzenie, jakie ma być należne za jednego uczestnika wizyty studyjnej mogło 

zostać  przez  wykonawcę  skalkulowane  w  sposób  w  zasadzie  dowolny,  z  zastrzeżeniami 

przedstawionymi  poniżej. Wynagrodzenie to z  definicji  (z konieczności  logicznej)  nie mogło 

obejmować  elementów  kosztów  wykonania  części  merytorycznej  wizyty  studyjnej  ani 

zapewnienia transportu dla osoby  niepełnosprawnej  ruchowo,  gdyż  te miały  zostać  pokryte 

wynagrodzeniem  odpowiednio  za  wykonanie  części  merytorycznej  oraz  za  zapewnienie 

transportu dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Mogło ono obejmować inne koszty związane 

z  organizacją  wizyty  studyjnej,  jednak  wyłącznie  takie,  na  które  ma  mieć  wpływ  liczba 

uczestników wizyty (np. koszty materiałów szkoleniowych). Podkreślić w tym miejscu należy, 

że im wyższe wykonawca wskazał w ofercie wynagrodzenie, jakie ma być należne za jednego 

uczestnika  wizyty  studyjnej  (koszt

y  usług  organizacyjnych)  tym  bardziej  wynagrodzenie 

należne mu za wykonanie umowy stawało się zmienne — zmienne potencjalnie na niekorzyść 

wykonawcy;  i  odwrotnie  im  będzie  ono  niższe  tym  bardziej  stabilne  będzie  wynagrodzenie 

wykonawcy  należne  zgodnie  z  umową  —  stabilne  na  korzyść  wykonawcy,  gdyż  bliższe 

wynagrodzeniu  w  łącznej  i  maksymalnej  wysokości  (§  4  ust.  2  IPU).  Wynagrodzenie  za 

jednego  uczestnika  (koszty  usług  organizacyjnych)  musiało  być  odniesione  do  kosztów 

zapewnienia jednej osobie co najmniej n

oclegów i wyżywienia, zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

Nawet  bowiem  przyjmując,  że  wszystkie  inne  koszty  poniesione  przez  wykonawcę  na 

wykonanie  usługi  są  stałe  (niezależnie  od  liczby  uczestników),  to  niewątpliwie  zależne  od 


liczby uczestników są koszty zakwaterowania i wyżywienia. Zatem minimalny poziom, na jakim 

mogła zostać skalkulowana i ustalona przez wykonawcę kwota należna mu za zapewnienie 

jednemu  uczestnikowi  noclegów  i  wyżywienia  kwota  stanowiąca  zasadnie  przewidywany 

wydatek 

wykonawcy związany z zapewnieniem tych świadczeń — koszt poniesiony na zakup 

tych świadczeń in situ — w miejscu wizyty studyjnej w Danii. 

Odwołujący  argumentuje  na  rzecz  tezy  o  niewystarczającej  precyzji  SIWZ,  mającej 

rzekomo  pozwolić  wykonawcy  na  inne,  niż  wyżej  przedstawione  rozumienie  pojęć  użytych  

w SIWZ 

— w Lp. 1.4. formularza oferty oraz w § 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 IPU. Argumentacja ta 

jest jednak z gruntu chybiona. Przy Lp. 1 formularza ofertowego wskazano, że w pozycji tej 

należy wskazać całkowity koszt jednej wizyty studyjnej dla 15 osób (a więc dla maksymalnej 

liczy uczestników); dodatkowo w nawiasie objaśnione zostało, że na tę pozycję składać się 

mają (jako suma) wartości z Lp. 1.1., Lp. 1.2. oraz Lp. 1.3. Dalej, po Lp. 1 użyto sformułowania 

„w  tym",  które  dodatkowo,  i  ponad  wszelką  wątpliwość,  wskazuje,  że  wartości  z  dalszych 

pozycji  (pozycji  1.1. 

—  1.3.)  stanowią  składowe  wartości  z  pozycji  Lp.  1.  Formularza 

ofertowego. Po pozycji Lp. 1.3. znowu użyto sformułowania „w tym", oraz w opisie pozycji z 

Lp. 1.4. „Koszt za jednego uczestnika wizyty studyjnej”, w nawiasie wskazano jednoznacznie, 

że  chodzi  o  iloraz  wartości  z  pozycji  Lp.  1.2.  i  liczby  15  (maksymalnej  ilości  uczestników 

wizyty).  Koniecznym  jest  wskazanie  w  tym  miejscu,  że  w  opisie  dzielnej  tego  działania 

arytmetycznego mowa jest 

o „całkowitym koszcie usług organizacyjnych 1 wizyty studyjnej dla 

15  osób”  zaś dzielną  jest  właśnie liczba  15. W konsekwencji  ilorazem może być  wyłącznie 

kwota  dotycząca  kosztu  usług  organizacyjnych  za  jednego  uczestnika  wizyty  studyjnej. 

Nawias,  w  którym  przedstawiono  wzór  działania  matematycznego  oznaczony  został 

dodatkowo „jedną gwiazdką” — odesłaniem do IPU ze wskazaniem, że koszty z tej pozycji są 

niezbędne do ostatecznego rozliczenia z wykonawcą. Z żadnego postanowienia SIWZ nie da 

s

ię w sposób logiczny wyprowadzić wniosku, że w pozycji Lp. 1.4 wykonawca miał wskazać, 

jakie koszty  on  sam  poniesie  (jaką  kwotę  utraci  bezpowrotnie,  wydatkuje)  w  przypadku  nie 

wzięcia udziału w wizycie przez maksymalną liczbę osób — jaki  koszt” poniesie w związku z 

nie wzięciem udziału w wizycie przez jedną osobę. Pojęcie „koszt” jest używane w formularzu 

ofertowym  konsekwentnie  jako  odniesione  bądź  do  ceny  jako  całości  (Cześć  I  przedmiotu 

zamówienia Cena oferty, tj. całkowity koszt 4 wizyt studyjnych dla łącznie 60 osób (Lp. 1 x 4 

wizyty studyjne) 

bądź do składowych ceny pozycje Lp. 1 (wartość jednej wizyty), pozycje Lp. 

— 1.4. (wartości poszczególnych składowych ceny każdej z wizyt, z których składowa z 

pozycji Lp. 1.4. jest potenc

jalnie rzutującą na wynagrodzenie należne wykonawcy, zgodnie z 

IPU (

§ 4 ust. 4).  

Pojęcie „koszt” występujące w Formularzu ofertowym odniesione jest niewątpliwie do 

kosztu  ponoszonego  przez  Zamawiającego,  w  ramach  ceny  —  w  ramach  należnego 

wykonawcy 

wynagrodzenia. W żadnym razie SIWZ nie daje podstaw do przyjęcia, że „Koszt 


za jednego uczestnika wizyty studyjnej (Lp.1.2/1

5 osób)” to koszt obciążający ekonomicznie 

wykonawcę — koszt konieczny do poniesienia przez wykonawcę w przypadku zmniejszenia 

liczb

y uczestników wizyty studyjnej poniżej 15 osób. Wprost przeciwnie — wobec nie wzięcia 

przez 1 osobę udziału w wizycie studyjnej tego kosztu wykonawca właśnie nie poniesie. 

Zabieg  erystyczny  zastosowany  przez  Odwołującego  w  wyjaśnieniach  i  odwołaniu 

polega na: 

wypaczeniu  znaczenia  pojęcia  „koszt";  w  odwołaniu  pojęcie to jest  odnoszone  do 

kosztu po stronie wykonawcy 

— kosztu, jaki obciążać będzie wykonawcę w przypadku wzięcia 

udziału w wizycie przez mniejszą liczbę osób, niż liczba maksymalna (np. 10 osób zamiast 15 

osób); 

nieuzasadnionym przyjęciu, że koszt rozumiany tak, jak przedstawiony w pkt. 1 w ogóle 

wystąpi. 

Ad pkt. 1) 

Optymalizacja  kosztów  wykonania  zamówienia  pozostaje  w  gestii  wykonawcy.  O  ile 

wykonawca jest w stanie inaczej wykazać, że zaoferowana przez niego cena nie jest rażąco 

niska, 

a także, że złożenie oferty z określoną dystrybucją składowych ceny nie stanowi czynu 

nieuczciwej  konkurencji,  nie  musi  ujawniać  jakie  koszty  planuje  ponieść  w  związku  

z  wykonaniem  zamówienia.  Optymalizacja  kosztów  stanowi  jeden  z  najistotniejszych 

elementów tzw. know how przedsiębiorcy — jego atut na konkurencyjnym rynku. Zamawiający 

nie  może  żądać  od  wykonawcy  wykazywania,  jakie  koszty  ten  przewiduje  w  związku  z 

planowanym wykonaniem zamówienia. Wykonawca wezwany do wykazania, że zaoferowana 

przez  niego  cena  nie  jest  rażąco  niska  lub  —  że  złożenie  przez  niego  oferty  z  określoną 

dystrybucją  składowych  ceny  nie  stanowi  czynu  nieuczciwej  konkurencji  może  oczywiście 

argumentować  w  każdy  logicznie  i  merytorycznie  uzasadniony  sposób;  w  praktyce  zwykle 

jednak odwołuje się do przewidywanych, uzasadnionych kosztów wykonania zamówienia. 

W okolicznościach sprawy Zamawiający powziął wątpliwości co do tego, czy złożenie 

przez Odwołującego oferty z taką dystrybucją składowych ceny (ze składową z pozycji Lp. 1.4. 

oferty)  nie  stanowi  czynu  nieuczciwej  konkurencji.  Zamawiający  powziął  uzasadnioną 

wątpliwość,  czy  za 1  333,33  zł  można  zapewnić  w  Aalborg w  Danii  6  noclegów  w  hotelu  o 

standardzie co 

najmniej trzygwiazdkowym oraz całodzienne wyżywienie (zgodnie z SIWZ) dla 

jednej osoby. Rozeznanie przeprowadzone przez Zamawiającego, potwierdzone wydrukami 

załączonymi  do  protokołu  komisji  przetargowej  z  4  marca  2019  r.,  taką  wątpliwość 

uzasadniało. Powyższa wątpliwość korelowała z sygnałami przekazanymi Zamawiającemu w 

wiadomości e-mail z dnia 27 lutego 2019 r. od pani R. S.. 

Odwołujący,  w  swoich  wyjaśnieniach  z  7  marca  2019  r.  potwierdził  ponad  wszelką 

wątpliwość, że na zapewnienie noclegu dla jednej osoby musi in situ przeznaczyć 2 666,66 zł, 

zaś kwota 1 333,33 zł stanowi „około 50% kosztów” (por. str. 3 wyjaśnień z 7 marca 2019 r.). 


W  ocenie  Zamawiającego,  popartej  rozeznaniem  już  samych  cen  noclegów  w  hotelach  

w  Aalborg  w  Danii

,  wykluczona  jest  możliwość  zapewnienia  6  noclegów  i  wyżywienia,  

w standardzie wymaganym SIWZ, w ramach kwoty 1 333,33 zł. Ostatnio wskazana kwota nie 

może zatem stanowić kosztu usług organizacyjnych dla jednego uczestnika. 

Ad pkt 2) 

Zamawiający  dodatkowo  wyjaśnił,  że  „koszt”  w  rozumieniu,  w  jakim  pojęciem  tym 

posługuje  się  Odwołujący  w  odwołaniu,  w  ogóle  nie  musi  po  jego  stronie  wystąpić  —  jego 

zaistnienie  jest  wyłącznie  hipotezą.  Wykonawca  obowiązany  jest  wykonywać  zamówienie 

zgodnie  z  umową,  która  zawarta  ma  zostać  na  podstawie  IPU.  Postanowienia  IPU 

przesądzają,  że  o  terminach  odbywania  wizyt  studyjnych  wykonawca  zawiadomi 

Zamawiającego w terminie 7 dni od zawarcia umowy (§ 2 ust. 3). Żadne z postanowień IPU 

nie nakłada na wykonawcę obowiązku dokonywania wcześniejszych rezerwacji w hotelach czy 

obiektach  gastronomicznych  ani,  tym  bardziej,  obowiązku  zaliczkowania  noclegów  lub 

wyżywienia (ponoszenia opłat rezerwacyjnych). Nie jest zatem przesądzone, że wykonawca 

poniesie jakikolwiek koszt rezerwacji, w żadnym zaś razie — że koszty takie miałby ponieść  

w  wykonaniu  umowy.  Zarówno  w  swoich  wyjaśnieniach,  jak  i  w  odwołaniu,  Odwołujący  

w sposób nieumotywowany traktuje poniesienie takiego kosztu jako pewnik. 

O

kreślenie przez wykonawcę składowej ceny z pozycji Lp. 1.4 Formularza ofertowego 

może wpływać na wysokość należnego mu wynagrodzenia; wartość ta jest bowiem ważąca 

przy  ustalaniu  wynagrodzenia  zgodnie  z 

§  4  ust.  4  IPU.  Wykonawca,  zmierzając  do 

maksymalizacji  wynagrodzenia  należnego  mu  bez  względu  na  liczbę  uczestników  wizyty 

s

tudyjnej,  będzie  dążył  do  określenia  tej  składowej  na  możliwie  najniższym  poziomie.  Nie 

spotka  się  przy  tym  z  reakcją  Zamawiającego  tak  długo,  jak  długo  dokonana  przez  niego 

dystrybucja składowych ceny nie doprowadzi do możliwości pokrzywdzenia Zamawiającego 

—  nie  będzie  zagrażała  interesowi  Zamawiającego,  jako  klienta  (por.  art.  3  ust.  1  uznk). 

Momentem,  w  którym  następuje  możliwość  pokrzywdzenia  Zamawiającego  jest  moment 

zejścia  składowej  z  pozycji  1.4.  Formularza  ofertowego  poniżej  rzeczywistych  kosztów 

zapewnienia jednemu uczestnikowi wizyty studyjnej co najmniej 6 noclegów i całodziennego 

wyżywienia,  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ.  W  okolicznościach  sprawy  sam  Odwołujący 

przyznaje, że kwota 1 333,33 zł nie jest wystarczająca na pokrycie przez niego kosztu tych 

świadczeń in situ; wskazuje, że jest to kwota dwukrotnie wyższa (co najmniej). Odwołujący  

w swoim o

dwołaniu wskazuje jednoznacznie, że „część kosztów związanych z zapewnieniem 

noclegów/  zakwaterowania/  wyżywienia  (opłata  rezerwacyjna)  nie  powinny  zostać  ujęte  w 

pozycji 1.4. formularza oferty" a jego zdaniem, powinny one zostać i „zostały ujęte w pozycji 

nr  1.1. 

—  Całkowity  koszt  części  merytorycznej”.  Tym  samym  Odwołujący  przyznał,  że  w 

wartości  z  pozycji  Lp.  1.4  Formularza  nie  uwzględnił  wszystkich  wydatków,  jakie  musiałby 

ponieść na zapewnienie świadczenia zgodnego z SIWZ. Kształtując w taki sposób treść oferty 


Odwołujący  wykroczył  poza  ramy  swobody  dopuszczone  przepisami  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

Zgodnie  z  art.  3  ust.  1  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  „Czynem 

nieuczciwej  konkurencji  jest  działanie  sprzeczne  z  prawem  lub  dobrymi  obyczajami,  jeżeli 

zagraża  lub  narusza  interes  innego  przedsiębiorcy  lub  klienta."  Potencjalnym  klientem 

wykonawcy 

jest Zamawiający. Złożenie przez wykonawcę oferty, której treść kształtowałaby 

umowę  o  zamówienie  publiczne  w  sposób  niekorzystny  dla  Zamawiającego  —  w  sposób 

zagrażający jego interesowi — stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.  

Odwołujący  złożył  w  postępowaniu  ofertę,  w  której  do  kosztów  wykonania  części 

merytorycznej  zamówienia  zaliczył  znaczną  cześć  kosztów  bezpośrednio  i  wyłącznie 

związanych z zapewnieniem uczestnikom wizyt studyjnych, co najmniej noclegów i wyżywienia 

zgodnie z SIWZ, co sam 

jednoznacznie przyznał i w wyjaśnieniach, i w odwołaniu. 

Orzecznictwo  sądów  powszechnych,  Sądu  Najwyższego  oraz  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  dotyczące kwalifikowania złożenia  oferty  jako  czynu  nieuczciwej  konkurencji, 

odnosi  się  w  głównej  mierze  do  sytuacji,  w  których  wykonawcy,  poprzez  oferowanie 

składowych ceny (cen jednostkowych, komponentów cenowych) na poziomie oderwanym od 

realiów, w tym w szczególności na ich zaniżaniu, dążą do uzyskania uprzywilejowania przy 

ocenie  ofert,  tym  samym  zaburzając  konkurencję  i  naruszając  interesy  innych 

przedsiębiorców. W niniejszej sprawie działanie Odwołującego, wyrażające się w złożeniu w 

postępowaniu  oferty  z  zaniżoną  składową  ceny,  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  ze 

względu  na  spowodowanie  zagrożenia  dla  interesu  Zamawiającego,  jako  klienta. 

Kontrowersyjna  składowa  ceny  jest  oderwana  od  realiów  gospodarczych,  od  kosztu,  jaki 

obiektywnie  musiałby  ponieść  Odwołujący  na  zapewnienie  świadczeń  co  najmniej  noclegu 

oraz całodziennego wyżywienia dla jednego uczestnika wizyty studyjnej in situ. Składowa ta 

wpływać może jednocześnie na wynagrodzenie Odwołującego. W przypadku zawarcia umowy 

z Odwołującym jego sytuacja względem Zamawiającego zostałaby ukształtowana w sposób 

bardziej korzystny, niż sytuacja wykonawcy, który w swojej ofercie określił tę samą składową 

w sposób rzetelny — na poziomie co najmniej odpowiadającym kosztowi zakupu niezbędnych 

świadczeń  na  miejscu  (por.  wyrok  KIO  z  17  października  2016  r.;  sygn.  akt  KIO  1823/16).  

W  przypadku,  gdyby  w  wizycie  studyjnej  w

zięło  udział  mniej  niż  15  osób,  wynagrodzenie 

należne Odwołującemu obniżane byłoby o kwotę nie mającą wiele wspólnego z rzeczywistymi 

kosztami spełnienia świadczenia  — zamiast o co najmniej 2 666,66 zł (rzeczywisty minimalny 

koszt  noclegu  wskazywany  przez 

Odwołującego)  obniżane  byłoby  o  1  333,33  zł  za  każdą 

osobę  nie  biorącą  udziału  w  wizycie  studyjnej.  Tym  samym,  kosztem  Zamawiającego, 

Odwołujący uzyskiwałby nieuzasadnione przysporzenie w kwocie co najmniej 1 333,33 zł za 

każdą osobę nie uczestniczącą  w wizycie studyjnej. Zamawiający, jako dysponent środków 

publicznych,  obowiązany  jest  do  wydatkowania  ich  w  sposób  celowy  i  gospodarny. 


Ukształtowanie stosunku prawnego na podstawie oferty Odwołującego godziłoby nie tylko w 

dobro, jakim jest uczciwa konkuren

cja ale naruszałoby interes publiczny, stwarzając sytuację 

mogącą  skutkować  nieuzasadnionym  zwiększeniem  wydatków  publicznych  oraz 

nieuzasadnionym przysporzeniem po stronie Odwołującego. Zaznaczyć w tym miejscu należy, 

że  do  zakwalifikowania  złożenia  oferty  jako  czynu  nieuczciwej  konkurencji  wystarcza  samo 

spowodowanie tym działaniem możliwości naruszenia interesu Zamawiającego, jako klienta 

—  wystarczy  stworzenie  stanu  zagrożenia  dla  tego  interesu.  Taka  sytuacja  zagrożenia 

wystąpiła; Zamawiający obowiązany był zatem postąpić w sposób nakazany art. 89 ust. 1 pkt 

3 Pzp.  

W stanie faktycznym sprawy zastosowanie instytucji odrzucenia oferty Odwołującego 

było nie tylko środkiem sprzyjającym uczciwej konkurencji, ale także środkiem ochrony przed 

nieuzasadnionym wydatkowaniem środków publicznych. 

Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty 

zgromadzone  w  aktach  sprawy  i  wyjaśnienia  złożone  na  rozprawie  przez  strony 

postępowania odwoławczego, ustaliła i zważyła, co następuje. 

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  wykazał  posiadanie  legitymacji  uprawniającej  do 

wniesienia  odwołania,  stosownie  do  art.  179  ust.  1  Pzp.  Uwzględnienie  odwołania 

i  przy

wrócenie  oferty  Odwołującego  do  postępowania  skutkowałoby  koniecznością 

unieważnienia czynności unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

a w konsekwencji powtórzeniem czynności badania i oceny oferty Odwołującego oraz wyboru 

oferty najkorzystniejszej.  

Przedmiotem  zamówienia  jest  organizacja  wizyt  studyjnych  dla  kadry  zarządzającej 

i  administracyjnej  polskich  uczelni  w  czołowych  europejskich  uczelniach  zagranicznych  

w  ramach  projektu  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  pn.  „Liderzy  

w zarządzaniu uczelnią”, w tym cześć I zamówienia – Dania (4 wizyty studyjne). Zamówienie 

zostało podzielone na 5 części.  

W  zakresie  części  I  zamówienia  wpłynęły  do  Zamawiającego  3  oferty,  w  tym  oferta 

złożona przez Odwołującego. Oferta złożona przez wykonawcę GMSYNERGY Sp. z o.o. Sp. 

Komandytowa 

z  siedzibą  w  Rzgowie  oraz  oferta  złożona  przez  wykonawcę  BIURO 

TURYSTYCZNE UNIVERS z siedzibą w Łodzi zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 


pkt  2  Pzp, 

w  wyniku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  treść  ww.  ofert  nie  odpowiada 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

W  przypadku  oferty  Odwołującego,  pismem  z  dnia  4  marca  2019  r.  Zamawiający 

wezwał  wykonawcę  do  złożenia  wyjaśnień  w  przedmiocie  rażąco  niskiej  ceny  oferty  na 

podstawie art. 90 ust. 1 Pzp i r

ozdziału XVII ust 2 pkt 1 SIWZ, w tym do złożenia dowodów, 

dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny  oferty  za  realizację 

przedmiotu zamówienia w zakresie części I (Dania), w związku z powzięciem wątpliwości co 

do  przyjętego  przez  Odwołującego  kosztu  za  jeden  dzień  pobytu  jednego  uczestnika  (w 

zakresie  pozycji  1.4  Formularza  oferty)  w  wysokości  222,22  zł,  podczas  gdy  według 

szacunków Zamawiającego ten koszt powinien wynosić średnio około 400,00 zł. Zamawiający 

sformułował  wezwanie  do  wyjaśnienia  kosztu  wskazanego  w  poz.  1.4  Formularza  oferty, 

wskazując,  że  „Z  przedstawionych  wyjaśnień  powinno  wynikać,  czy  zaoferowany  koszt  za 

jednego  uczestnika  wizyty  s

tudyjnej  obejmuje  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją 

przedmiotowego zakresu zamówienia, a także, że nie jest ustalony poniżej cen rynkowych za 

tego typu usługi w Danii.”  

W  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego,  pismem  z  dnia  8  marca  2019  r. 

Odwołujący wyjaśnił, że: 

„(...) pozycja 1.4 formularza ofertowego zgodnie z treścią SIWZ (tj. załącznika nr 5 do SIWZ) 

zawiera  znaczek  gwiazdki  (*)  i  wyjaśnienie,  że  obejmuje  ona:  koszty  niezbędne  do 

ostatecznego rozliczenia 

z Wykonawcą, zgodnie z zapisami w IPU stanowiącymi załącznik nr 

2 do SIWZ.

”  

Uwzględniając  postanowienie  §4  ust.  4  IPU,  zdaniem  Odwołującego  „w  tej  pozycji 

należy  wskazać  wyłącznie  koszty,  których  wykonawca  nie  poniesie  w  związku  z  realizacją 

zamówienia i dlatego Zamawiający będzie mógł je odliczyć od ceny całkowitej”.  

Odwołujący podniósł, że z żadnego postanowienia SIWZ nie wynika, że koszt całości 

noclegu  i  wyżywienia  powinien  być  ujęty  w  pozycji  1.4  Formularza  oferty.  W  ocenie 

wykonawcy, „w tej pozycji należało wskazać wyłącznie koszt uczestnictwa osoby w wizycie 

studyjnej, jakiego ATUT nie poniesie w przypadku braku wzięcia udziału w wizycie studyjnej 

takiego uczestnika”. Odwołujący wyjaśnił, że „założona w pkt 1.4 kwota kosztów, których ATUT 

nie  poniesie,  odpowiada  warunkom  rynkowym  i  w

yłącznie  ta  kwota  może  zostać 

przedstawiona do potrącenia w przeliczeniu na osobę, która nie weźmie ostatecznie udziału w 

wizycie studyjnej. Pozostała kwota (ryzyko utraty opłaty rezerwacyjnej) wynosi na osobę/za 6 

nocy wg szacunków ATUT 1 333,33 zł i została ujęta w pozycji nr 1.1 formularza oferty. ATUT 

oszacował zatem w pkt 1.1 formularza oferty ryzyko utraty kosztów na uczestnika na około 

50%  kosztów.  Oznacza  to,  że  całość  tych  kosztów  na  uczestnika  wynosi  2 666,66  zł  i  jest 

spójne  z  kosztami,  które  wskazuje  Zamawiający  w  wezwaniu  do  wyjaśnień.  Koszty  te  są 


rozdzielone na pozycję 1.1 oraz 1.4 formularza oferty.”  

Odwołujący  podkreślił,  że  „w  prawidłowy  i  zgodny  z  SIWZ  sposób  określił  cenę  

w  pozycji  1.4  oferty,  tj.  wyłączył  z  niej  wszelkie  straty/koszty  powstałe  w  wyniku  rezygnacji 

części uczestników wizyt studyjnych a także w przypadku zmian terminów tych wizyt z uwagi 

na procedurę określoną w §3 IPU.” 

Jak  wynika  z  dokumentacji  postępowania,  Zamawiający  w  OPZ  (załącznik  nr  1  do 

SIWZ) 

dokonał opisu świadczeń objętych przedmiotem zamówienia (np. realizacja programu 

merytorycznego  wizyty,  materiały  szkoleniowe,  wymagania  organizacyjne,  zakwaterowanie, 

wyżywienie, transport itp.), które wykonawca powinien odnieść do poszczególnych punktów 

Formularza oferty.  

W  rozdziale  XV  SIWZ  Opis  sposobu  obliczenia  ceny  oferty  - 

Zamawiający  określił 

wymogi 

dotyczące ceny oferty brutto. Wskazał, że cenę całkowitą oferty należy skalkulować 

tak,  aby  obejmowała  wszystkie  koszty,  nakłady  i  wydatki,  jakie  zamawiający  poniesie  na 

realizację zamówienia przez wykonawcę.  

Zamawiający w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zawarł tabelę 

do wypełnienia przez wykonawcę zawierającą wyszczególnienie kosztów wizyt studyjnych w 

pięciu pozycjach: 

Całkowity koszt 1 wizyty studyjnej dla 15 osób (Lp.1+Lp.1.2+Lp. 1.3),  

w tym: 

Całkowity koszt części merytorycznej 1 wizyty studyjnej dla 15 osób 

Całkowity koszt usług organizacyjnych 1 wizyty studyjnej dla 15 osób 

1.3 Koszt zapewnienia tra

nsportu dla osoby niepełnosprawnej ruchowo podczas 1 wizyty 

studyjnej 

w tym: 

1.4 Koszt za jednego uczestnika wizyty studyjnej  

(Lp.1.2/15 osób) 

Na  wstępie  należy  wskazać,  że  treść  SIWZ  w  zakresie  sposobu  sformułowania 

Formularza  oferty 

nie  budziła  wątpliwości  wykonawców  na  etapie  wyjaśnień  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia.  Żaden  z  wykonawców  nie  wniósł  odwołania  wobec 

postanowień  SIWZ,  wobec  czego  treść  Specyfikacji  stała  się  wiążąca  zarówno  dla 

wykonawców, jak i dla Zamawiającego na etapie badania i oceny ofert. 

Z  treści  Formularza  oferty,  stanowiącego  załącznik  nr  5  do  SIWZ,  wynika 

jednoznacznie

,  że  Zamawiający  wymagał  określenia  w  tym  dokumencie  ceny  za  realizację 

przedmiotu  zamówienia  w  postaci  1  wizyty  studyjnej  w  poz.  1,  dla  której  wyraźnie  określił 

poszczególne  elementy  składowe  –  tj.  sposób  obliczenia  tej  ceny.  W  opisie  tej  pozycji  w 

nawiasie Zamawiający wskazał sumę trzech pozycji zawartych w tabeli poniżej pozycji nr 1, tj. 


lp.1.1, lp.1.2 i lp.1.3.  

Z  jednoznacznego  opisu  ww. 

tabeli  i  poszczególnych  jej  pozycji  wynika,  że  w 

podpozycji  1.4 

należało  określić  koszt  wizyty  studyjnej  na  jednego  uczestnika  (m.in. 

zakwaterowanie,  wyżywienie),  który  jest  związany  ze  stroną  organizacyjną  udziału  danej 

osoby  w  wizycie  studyjnej.  O

dpowiednią  kwotę  kosztu  organizacyjnego  jednostkowego  na 

uczestnika należało obliczyć - dzieląc wartość podaną w pozycji 1.2 przez 15 (zakładana liczba 

uczestników  wizyty  studyjnej).  W  podpozycji  1.4  należało  ująć  zatem  wszystkie  koszty 

związane  z  organizacją  wizyty  przypadającą  na  jednego  uczestnika  (jednostkowe  koszty 

zmienne 

–  zakwaterowanie,  wyżywienie,  itp.  –  nieujęte  w  pozycji  1.1  obejmujących  koszt 

części merytorycznej wizyty).  

Wskazać należy, że pozycja 1.4 została oznaczona przypisem, iż „koszty niezbędne 

do ostatecznego rozliczenia z Wykonawcą, zgodnie z zapisami w IPU stanowiącymi załącznik 

nr 2 do SIWZ”. 

Odwołujący  podnosił,  że  zgodnie  z  literalną  treścią  Formularza  oferty,  w  pozycji  1.4 

należało ująć „wyłącznie koszty, które są niezbędne do rozliczenia z wykonawcą, tj. koszty, 

których wykonawca nie poniesienie w związku z rezygnacją danego uczestnika.”, stosownie 

do postanowienia 

§4 ust. 4 IPU, zgodnie z którym, ostateczna kwota, jaka będzie przysługiwała 

Wyko

nawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  zależy  od  liczby  uczestników  wskazanej  na 

ostatecznej  liście  uczestników,  z  zastrzeżeniem  iż  w  przypadku  uczestnictwa  w  wizycie 

studyjnej mniejszej liczby osób niż liczby wskazane w §1 ust. 1 umowy, kwota wynagrodzenia 

w

skazana  w  ust.  2  zd.  2  zostanie  obniżona  o  kwotę  za  każdego  uczestnika  niebiorącego 

udziału w wizycie studyjnej. 

W ocenie Izby, 

nie można zgodzić się z powyższym stanowiskiem. Przywołane wyżej 

postanowienia  SIWZ  (w  tym  IPU)  wskazują,  że  w  pozycji  1.4  Formularza  oferty  należało 

wskazać  koszt, który  zostanie odliczony  od kwoty  należnej  wykonawcy  za realizację wizyty 

studyjnej, a który będzie wynikał ze zmniejszenia liczby uczestników danej wizyty, jednak jest 

tu  mowa 

o koszcie ponoszonym przez Zamawiającego, a nie o koszcie ponoszonym przez 

wykonawcę. Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że z żadnego postanowienia SIWZ 

nie  wynika,  że  koszt  całości  noclegu  i  wyżywienia  (na  jedną  osobę)  powinien  być  ujęty  w 

pozycji 1.4. Formularza oferty. W IPU nie ma 

bowiem żadnej regulacji, która wskazywałaby, 

że  w tej pozycji należało wskazać wyłącznie  koszt uczestnictwa osoby  w wizycie studyjnej, 

którego  wykonawca  nie  poniesie  w  przypadku  braku  wzięcia  udziału  w  wizycie  studyjnej 

mniejsz

ej liczby osób niż zakładane 15 osób. 

Powyższe oznacza, że w pozycji 1.2 i konsekwentnie w pozycji 1.4 Formularza oferty 

(obliczonej  na  jednego  uczestnika) 

wykonawca  powinien  ująć  wszystkie  koszty  związane  z 

zapewnieniem 

noclegów/zakwaterowania/wyżywienia  (w  tym  również  opłaty  rezerwacyjnej) 

dla uczestników wizyty studyjnej. 


W  świetle  opisu  pozycji  Formularza  oferty  i  postanowień  IPU  nie  było  podstaw  do 

przyjęcia przez wykonawcę, że koszty opłaty rezerwacyjnej na jednego uczestnika należało 

ująć w pozycji  nr 1.1 - Całkowity koszt części merytorycznej. Po pierwsze, zgodnie z zasadami 

logiki i doświadczenia życiowego, nie można przyjąć, że opłata rezerwacyjna stanowi koszt 

„części  merytorycznej”  wizyty  studyjnej.  Po  drugie,  w  świetle  postanowień  SIWZ  nie  było 

żadnej podstawy do rozdzielenia całkowitego kosztu organizacyjnego za jednego uczestnika, 

o której mowa w poz. nr 1.4 Formularza oferty na dwie części, tj. na opłatę rezerwacyjną za 

nocleg i wyżywienie na uczestnika oraz opłatę za nocleg z wyżywieniem, której wykonawca 

nie poniesie w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego na 14 dni przed terminem wizyty 

studyjnej  z  danego  uczestnika,  a 

z  których  to  części  tylko  ta  druga  część  podlegałaby 

wskazaniu  w  pozycji  1.4,  jako  koszt  jednostkowy  organizacyjny  na  jednego  uczestnika.  Z 

pewnością,  gdyby  takie było  założenie Zamawiającego, to zostałoby  to wprost  wyrażone  w 

opisie pozycji Formularza oferty lub w pozostałych postanowieniach SIWZ (IPU). 

Zauważyć należy również, że Odwołujący, powołując się na koszty rezerwacji miejsc 

dla  określonej  liczby  uczestników  nie  wykazał,  że  wynoszą  one  50%  kosztów  pobytu. 

Odwołujący nie przedstawił żadnego dowodu na potwierdzenie przyjętej tezy. Odwołujący sam 

wskazywał w odwołaniu, że w przypadku rezerwacji miejsc przez Odwołującego na 4 miesiące 

przed terminem wizyty, jeśli Zamawiający zrezygnuje z uczestnictwa części osób na 14 dni 

przed planowanymi wizytami lub dokonana zmiany terminu wizyt w okresie do 31 maja 2018 

r. (np. z marca na maj 2019 r.), 

to Odwołujący „może utracić” poniesioną opłatę rezerwacyjną. 

Odwołujący ponadto wskazywał, że „wiedzą powszechną jest, że znaczna część hoteli pobiera 

opłatę rezerwacyjną, która stanowi część ceny za noc na gościa hotelowego (por. przykładowo 

sposoby rezerwacji hoteli w ramach renomowanego portal

www.booking.com

). W przypadku 

rezygnacji w ciągu ostatnich 14 dni przed planowaną wizytą w hotelu przepada bardzo często 

znaczna  cz

ęść  ceny  za pokój  hotelowy.”  Powyższe  potwierdza,  że opłata  rezerwacyjna  nie 

jest określona w sposób sztywny ani pewny. Wiarygodne uzasadnienie co do przyjęcia przez 

wykonawcę tej wartości na poziomie 50% w każdym przypadku  (średnio) nie zostało przez 

Odwołującego wykazane ani w wyjaśnieniach złożonych Zamawiającemu, ani w postępowaniu 

odwoławczym.  

W świetle postanowień SIWZ, kwota oszacowana przez Odwołującego z tytułu ryzyka 

utraty opłaty rezerwacyjnej, wynosząca na osobę/za 6 dni pobytu - 1 333,33 zł - nie mogła być 

przeniesiona  do  pozycji  nr  1.1  Formularza  oferty. 

Kwota  ta  została  natomiast  odjęta  przez 

Odwołującego  od  kosztów  z  pozycji  1.4  Formularza  oferty  i  w  sposób  nieuprawniony  i 

niezgodny z SIWZ przeniesiona do pozycji 1.1.

, co wynika z wyjaśnień Odwołującego z dnia 4 

marca 2019 r. po

dtrzymanych w postępowaniu odwoławczym.  

Odnosząc się do argumentacji Odwołującego zawartej w  odwołaniu, Izba wskazuje, 

że z punktu widzenia zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji nie ma istotnego znaczenia fakt, 


że cena oferty brutto, podlegająca ocenie w ramach kryteriów oceny ofert określonych w tym 

postępowaniu,  nie  uległaby  zmianie  „więc  wskazanie  w  pozycji  1.4  wyższej  ceny  nie  miało 

żadnego wpływu na wynik postępowania”. Wpływ na wynik postępowania, o którym mowa w 

art. 192 ust. 2 Pzp należy bowiem odnosić do stwierdzonego w postępowaniu odwoławczym 

naruszenia przepisu ustawy Pzp. W niniejszym postępowaniu badaniu podlegał zatem wpływ 

ewentualnego 

naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp na wynik 

postępowania, co w świetle ustalonego stanu sprawy nie potwierdziło się. 

Zgodnie  z  §5  ust  7  IPU,  Zamawiający  przewidział  zwrot  udokumentowanych 

utraconych kosztów w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację wizyty studyjnej 

w terminie do 31 maja 2019 r. (termin wskazany w §2 ust. 1 umowy) lub gdy zgodnie z §5 ust. 

10 IPU dojdzie do odstąpienia od umowy. Zatem, zgodnie z IPU, jeśli wizyta się odbędzie w 

terminie  do  31  maja  2019  r.,  a  Zamawiający  wskaże  na  14  dni  przed  terminem,  że  część 

uczestników nie weźmie w niej udziału, to zwrotu kosztów na takiego uczestnika nie będzie. Z 

powyższego  wynika,  że  wykonawca  powinien  wkalkulować  ten  koszt  stanowiący  de  facto 

ryzyko  utraty  opłaty  rezerwacyjnej  w  cenie  oferty,  w  pozycji  1.2  Formularza  ofertowego. 

Przeniesienie przez  Odwołującego  wprost  części  tych kosztów  z  pozycji  1.4  (a tym  samym 

pośrednio z pozycji 1.2) do pozycji 1.1 Formularza oferty było nieuprawnione oraz sprzeczne 

z treścią SIWZ.   

Biorąc  pod  uwagę  wyjaśnienia  złożone  przez  Odwołującego  należy  wskazać,  że 

Odwołujący  zastosował  w  złożonej  ofercie  fikcyjne  ceny  (koszty)  jednostkowe,  co  było 

wynikiem  przerzucenia    koszt

ów  pomiędzy  pozycjami  1.4  (1.2)  do  pozycji  1.1  Formularza 

oferty

.  Powyższe  działanie  należy  zakwalifikować  jako  działanie  sprzeczne  z  dobrymi 

obyczajami

,  ponieważ  złożona  oferta  nie  odzwierciedla  faktycznych  składowych  kosztów 

powiązanych z rzeczywistym zakresem zamówienia. Wyodrębnienie w SIWZ składowej ceny 

oferty 

w  podpunkcie  1.4  powinno  być  powiązane  z  faktycznym  zakresem  świadczenia 

wykonawcy  wraz  z  ryzykiem  poniesienia  ewentualnych 

opłat  rezerwacyjnych.  Tymczasem 

wartość elementu ceny oferty wskazana w pozycji 1.4. ustalona została przez Odwołującego 

na poziomie, który świadczy o jej oderwaniu od jakichkolwiek realiów rynkowych, co przyznał 

sam  Odwołujący,  a  to  narusza  interes  Zamawiającego  jako  klienta  oraz  stanowi  czyn 

nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) zwanej dalej „uznk”. 

Zgodnie z art 3 ust. 1 uznk, 

czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z 

prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub 

klienta.  Ponieważ  ustawa  nie  definiuje  pojęcia  „dobrych  obyczajów”  należy  odnieść  się  do 

definicji  wypracowanych  w  toku  stosowania  tej  ustawy.  Za  adekwatny  do  rozpatrywanego 

przypadku można uznać wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 czerwca 2007 r. (sygn. 

akt  V  ACa  371/07  LEX  nr  519282),  zgodnie  z 

którym:  „Dobre  obyczaje to normy  moralne i 


obyczajowe w stosunkach gospodarczych (tzw. uczciwość kupiecka), a więc reguły znajdujące 

się poza ramami systemu prawa. Wyrażają się pozaprawnymi normami postępowania, którymi 

powinni  kierować  się  przedsiębiorcy.  Ich  treści  nie  da  się  określić  wiążąco  w  sposób 

wyczerpujący,  ponieważ  kształtowane  są  przez  ludzkie  postawy  uwarunkowane  zarówno 

przyjmowanymi  wartościami  moralnymi,  jak  i  celami  ekonomicznymi  i  związanymi  z  tymi 

praktykami życia gospodarczego. Ocena określonego zachowania jako naruszającego dobre 

obyczaje pozostawiona jest orzecznictwu, gdy istotne znaczenie mają tu oceny zorientowane 

na  zapewnienie  niezakłóconego  funkcjonowania  konkurencji  poprzez  rzetelne  i 

niezafałszowane współzawodnictwo”   

Jednocześnie  sprzeczność  działań  danego  przedsiębiorcy  z  prawem  lub  dobrymi 

obyczajami,  aby  uznać  je  za  czyn  nieuczciwej  konkurencji,  musi  naruszać  interes  innego 

przedsiębiorcy lub klienta, przy czym jak wskazuje orzecznictwo „dla ustalenia, że działania 

producenta  wypełniają  znamiona  deliktu  opisanego  w  art.  3  ustawy  z  1993  r.  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji nie trzeba wykazywać naruszenia interesu innego przedsiębiorcy lub 

klienta,  wystarczy  ustalenie,  że  taka  działalność  owemu  interesowi  zagraża (wyrok  Sądu 

Apelacyjnego  w  Krakowie  z  dnia 

5  października  2006  r.,  sygn.  akt  I  ACa  1103/06,  LEX  nr 

W  przedmiotowym  postępowaniu,  wykonawca  miał  możliwość  i  powinien  był 

skalkulować  w  ofercie  wszelkie  ryzyka,  które  mogą  się  wiązać  z  realizacją  danego 

zamówienia,  w  tym  także  ryzyko  poniesienia  opłaty  rezerwacyjnej,  co  nie  pozostaje  bez 

wpływu na wysokość ceny oferty. Nie może tym samym zaniżać tej ceny, w sposób sztuczny 

z

mniejszając koszt w jednej pozycji (1.4), co ma wpływ na pozycję 1.2,  a jednocześnie wbrew 

postanowieniom  SIWZ, 

przenosić  wprost  połowę  rzeczywistego  kosztu  tej  pozycji  do  innej 

pozycji  (1.1)  Formularza  oferty, 

która  powinna  obejmować  inny  rodzaj  kosztów.  Powyższe  

naraża  Zamawiającego  na  ponoszenie  kosztów  niewynikających  i  nie  opartych  na 

rzeczywistym rozliczeniu świadczonych usług.  

Zwrócić  należy  uwagę  na  fakt,  że  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  wymagana  jest  staranność  profesjonalisty.  Przynależność 

wykonawcy  do  grona  profesjonalistów  pociąga  za  sobą  ważkie  konsekwencje,  gdyż  od 

podmiotów, których działania uznaje się za fachowe oczekuje się podwyższonej staranności 

w  realizacji  podejmowanych  działań.  Odwołując  się  do  pojęcia  profesjonalizmu  w  obrocie 

prawnym  i  tym  samym 

w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  można 

przytoczyć w związku z treścią art. 14 ustawy Pzp, regulację przepisu art. 355 § 2 ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zgodnie z którym, 

należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Powołany w art. 355 

§  2  k.c.  poziom  wymagań  jest  wyższy  zatem  od  przeciętnego.  Prowadzenie  działalności 


profesjonalnej uzasadnia zwiększone oczekiwania otoczenia co do jego umiejętności, wiedzy, 

skrupulatności  i  rzetelności,  zapobiegliwości  i  zdolności  przewidywania,  co  należy  mieć  na 

uwadze oceniając naruszenie dobrych obyczajów w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, 

zamawiający odrzuca ofertę, której złożenie stanowi 

czyn  nieuczciwej  konkurencji.  W  orzecznictwie  KIO  przyjmuje  się,  że  złożenie  oferty, 

zawierającej np. fikcyjne ceny jednostkowe stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 uznk. Podobnie czyn nieuczciwej konkurencji stanowi oferta

, w której następuje 

przerzucenie  faktycznych  kosztów  pomiędzy  cenami  jednostkowymi  będącymi  składnikami 

cen

y  stanowiącymi  podstawę  ustalenia  wynagrodzenia  wykonawcy,  tj.  gdy  koszty  realne 

ponoszone faktycznie w jednej pozycji są przenoszone do innej pozycji. 

W danym stanie faktycznym 

ujęcie przez Odwołującego w pozycji pkt 1.4. oferty tylko 

części rzeczywistego kosztu na jednego uczestnika oraz przeniesienie tej wartości do pozycji 

1.1.  oferty, 

podczas  gdy  dotyczy  ona  zupełnie  innego  rodzaju  kosztów,  stanowi  działanie 

naruszające  dobre  obyczaje  kupieckie  obowiązujące  przedsiębiorcę  składającego  ofertę  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego.  Jak  przyznał  sam  Odwołujący, 

rzeczywisty  koszt  zmienny  związany  z  udziałem  w  wizycie  jednego  uczestnika  wynosi 

666,66 zł, zatem złożenie oferty, w której wskazano kwotę 1 3333,33 zł w tej pozycji wbrew 

wymaganio

m SIWZ w sposób oczywisty narusza interes Zamawiającego, jako odbiorcę danej 

usługi (klienta). 

Nie  można  się  zgodzić  z  Odwołującym,  że  ujęcie  kosztów  w  sposób  przedstawiony 

przez  Odwołującego  ma  neutralny  charakter  dla  Zamawiającego,  tj.  nie  zwiększa  kosztów 

realizacji  z

amówienia.  Wynagrodzenie  należne  wykonawcy,  jak  słusznie  zauważył 

Zamawiający,  w  przedmiotowym  postepowaniu  składa  się  z  kosztu  wykonania  części 

merytorycznej wizyty studyjnej, 

która jest niezmienna – niezależna od liczby uczestników oraz 

z części zmiennej, związanej w szczególności z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Zaniżenie 

składowej  ceny  wskazanej  w  pozycji  1.4  Formularza  oferty  skutkuje  niekorzystnie  dla 

Zamawiającego,  gdyż  powoduje,  że  liczba  osób  zgłoszonych  przez  Zamawiającego  ma 

marginalny  wpływ  na  wynagrodzenie  należne  wykonawcy,  a  poza  tym  nie  odzwierciedla  w 

sposób rzeczywisty udziału poszczególnych kosztów wyodrębnionych przez Zamawiającego 

w  cenie  za  realizację  zamówienia,  co  ma  istotne  znaczenie  w  przypadku  podmiotu 

odpowiedzialnego  za  wydatkowanie  środków  publicznych.  Jak  podkreślał  Zamawiający, 

wyodrębnienie  w  SIWZ  składowych  ceny  oferty  w  postaci  całkowitego  kosztu  części 

merytorycznej,  jako  składowej  stałej  i  kosztu  za  jednego  uczestnika  wizyty  studyjnej 

zabezpieczało  interes  Zamawiającego,  poprzez  związanie  wynagrodzenia  wykonawcy  

z faktycznym zakresem świadczenia. W niniejszej sprawie działanie Odwołującego powoduje, 

że w przypadku zawarcia umowy z Odwołującym w sytuacji, gdyby w wizycie studyjnej wzięło 


udział mniej niż 15 osób, wynagrodzenie należne Odwołującemu obniżane byłoby o kwotę nie 

mającą wiele wspólnego z rzeczywistymi kosztami spełnienia świadczenia  — zamiast o co 

najmniej 2 666,66 zł (rzeczywisty minimalny koszt noclegu wskazywany przez Odwołującego) 

obniżane byłoby o 1 333,33 zł za każdą osobę nie biorącą udziału w wizycie studyjnej. Tym 

samym,  Odwołujący  uzyskiwałby  nieuzasadnione  przysporzenie  w  kwocie  co  najmniej  1 

333,33  zł  za każdą  osobę  nie uczestniczącą  w  wizycie studyjnej, kosztem  Zamawiającego. 

Zawarcie umowy z Odwołującym mogłoby godzić w zasady uczciwej konkurencji oraz interes 

publiczny,  poprzez  nieuzasadnione 

zwiększeniem wydatków publicznych. Zaznaczyć w tym 

miejscu należy, że do wystąpienia czynu nieuczciwej konkurencji wystarcza samo stworzenie 

stanu  zagrożenia  dla  interesu  Zamawiającego,  co  miało  miejsce  w  tym  postępowaniu. 

Zamawiający miał zatem obowiązek odrzucić ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt 3 Pzp.  

W okolicznościach niniejszej sprawy nie potwierdził się zarzut naruszenia art. 93 ust. 1 

pkt 1 Pzp, poprzez unieważnienie postępowania w uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej  odrzuceniu.  Oferta  Odwołującego  podlegała  odrzuceniu,  a  zatem  wypełniły 

się  przesłanki  unieważnienia  postępowania  określone  w  art.  93  ust.  1  pkt  1  Pzp.  

W konsekwencji 

za nieuzasadniony Izba uznała także zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp, 

przez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Biorąc  pod  uwagę  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  Izba  orzekła,  jak  

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp 

oraz § 3 pkt 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 roku 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

……………………………… 


wiper-pixel