KIO 508/19 POSTANOWIENIE dnia 2 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 508/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 kwietnia 2019  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  2  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o., ul. Belzacka 176/178, 97-300 

Piotrków  Trybunalski  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Skarb  Państwa  –  Główny 

Inspektorat Transportu Drogowego, Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  EDC  Expert  Direct  Communication  Sp.  z  o.o.,  ul.  Belzacka  176/178, 

300  Piotrków  Trybunalski  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście  tysięcy 

złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 508/19 

U z a s a d n i e n i e 

Skarb Państwa  –  Główny  Inspektorat Transportu  Drogowego (dalej:  „Zamawiający”) 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego na 

kompleksową usługę wydruku, konfekcjonowania i wysyłki korespondencji do 

użytkowników  Krajowego  Systemu  Poboru  Opłat.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z  2018  poz.  1986  ze  zm.

),  zwanej  dalej:  „ustawa  Pzp”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane  w  dniu  14  marca  2019  r.  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod 

pozycją 2019/S 052-119762.  

W  dniu  25  marca  2019  r.  wykonawca  EDC  Expert  Direct  Communication  Sp.  z  o.o. 

(dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec treści 

Specyfikacji Is

totnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) zarzucając Zamawiającemu: 

1)  naruszenie  art.  7  ust.  1  i  art.  29  ust.  1,  2  i  3  ustawy  Pzp  poprzez  dokonanie  opisu 

przedmiotu  zamówienia  w  sposób  naruszający  zasadę  równego  traktowania  wykonawców  

i  uczciwej  konkur

encji,  w  sposób  niejednoznaczny  i  niewyczerpujący  oraz  poprzez 

dokonanie  opisu  usługi  w  odniesieniu  do  usługi  dostarczanej  przez  innego  wykonawcę 

(czynnego uczestnika postępowania), tj. poprzez umieszczenie na Formularzu cenowym na 

str.  18,  21  oraz  25 

SIWZ  określenia  odnoszącego  się  do  obszaru  świadczonej  usługi  dla 

użytkowników zagranicznych posługując się sformułowaniem: 

„*  kraje  wskazane  w  strefie  A,  zgodnie  z  Cennikiem  Usług  Powszechnych  w  Obrocie 

Krajowym i Za

granicznym Poczty Polskiej S.A.” 

2)  naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp 

poprzez określenie sposobu obliczenia ceny 

oferty  w 

odniesieniu  do  usług  świadczonych  dla  użytkowników  zagranicznych  opisanych  

w Formularzu cenowym na str. 18, 21 oraz 25 SIWZ posługując się sformułowaniem: 

„*  kraje  wskazane  w  strefie  A,  zgodnie  z  Cennikiem  Usług  Powszechnych  w  Obrocie 

Krajowym i Za

granicznym Poczty Polskiej S.A.” 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

modyfikacji  treści  SIWZ  poprzez  zmianę  treści  SIWZ  na  str.  18,  21  oraz  25  i  zastąpienie 

zapisu: 

„*  kraje  wskazane  w  strefie  A,  zgodnie  z  Cennikiem  Usług  Powszechnych  w  Obrocie 


Krajowym i Za

granicznym Poczty Polskiej S.A.” 

zapisem: 

„Użytkownik zagraniczny: Europa (łącznie z Cyprem, całą Rosją i Izraelem)”.  

W dniu 28 marca 2019 r. d

o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęła odpowiedź 

Zamawiającego  na  odwołanie  (pismo  z  dnia  27  marca  2019  r.,  w  tym  dniu  przekazane 

pocztą  elektroniczną),  w  którym  Zamawiający  złożył  oświadczenie,  że  uznaje  zarzuty 

zawarte w odwołaniu za zasadne i uwzględnia odwołanie. Zamawiający wniósł o umorzenie 

postępowania na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron.  

Izba ustaliła, że w terminie wynikającym z art. 185 ust. 2 ustawy Pzp nie zgłoszono 

przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

Wobec 

powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 

ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1 

ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel