KIO 507/19 WYROK dnia 12 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 507/19 

WYROK 

 z dnia 12 kwietnia 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Jan Kuzawiński 

Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 kwietnia 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez  wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług 

Leśnych Forest Sp. z o.o., Sitno 1, 78-400 Szczecinek, J. C. Usługi Wielobranżowe, ul. 

Leśna  10/10,  77-220  Koczała,  Z.  C.  PHU  Biozbyt,  ul.  Lipowa  18,  78-425  Biały  Bór,  

postępowaniu prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” 

Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo, 

orzeka: 

1.  oddala odwo

łanie w całości,  

kosztami postępowania obciąża Odwołującego - wykonawców wspólnie ubiegających 

się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  Przedsiębiorstwo  Usług  leśnych  Forest 

Sp. z o.o., Sitno 1, 78-400 Szczecinek, J. C. 

Usługi Wielobranżowe, ul. Leśna 10/10, 

220 Koczała, Z. C. PHU Biozbyt, ul. Lipowa 18, 78-425 Biały Bór, i: 

2.1.  zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum 

Przedsiębiorstwo Usług leśnych Forest Sp. z o.o., Sitno 1, 78-400 Szczecinek, J. 

C. 

Usługi Wielobranżowe, ul. Leśna 10/10, 77-220 Koczała, Z. C. PHU Biozbyt, 

ul. Lipowa 18, 78-

425 Biały Bór, tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  kwotę  5  015  zł  54  gr  (słownie:  pięć  tysięcy  piętnaście  złotych 

pięćdziesiąt  cztery  grosze)  od  Odwołującego  -  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum Przedsiębiorstwo Usług 

leśnych  Forest  Sp.  z  o.o.,  Sitno  1,  78-400  Szczecinek,  J.  C.  Usługi 

Wielobranżowe, ul. Leśna 10/10, 77-220 Koczała, Z. C. PHU Biozbyt, ul. Lipowa 


425  Biały  Bór,  na  rzecz  Zamawiającego  -  Państwowe  Gospodarstwo 

Leśne 

„Lasy 

Państwowe” 

Nadleśnictwo 

Niedźwiady  

w  Przechlewie,  ul.  Człuchowska  71,  77-320  Przechlewo,  stanowiącą  koszty 

poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika i jego dojazdu na rozprawę. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Słupsku. 

Przewodniczący: 

…………………………. 


KIO 507/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  „Lasy  Państwowe”  Nadleśnictwo 

Niedźwiady w Przechlewie, ul. Człuchowska 71, 77-320 Przechlewo, prowadzi postępowanie 

udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

„Wykonywanie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  na  terenie  Nadleśnictwa  Niedźwiady  

w latach 2019 - 2020".  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej  pod  nr  2018/S  240-548326  dniu  13.12.2019  r. 

Postępowanie  prowadzone  jest  

z zastosowaniem przepisów właściwych dla zamówień o wartości powyżej kwot określonych 

w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  zwanej  dalej  „ustawą 

Pzp

”. 

Dnia 13.03.2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie  zamówienia  –  konsorcjum  Przedsiębiorstwo  Usług  leśnych  Forest  Sp.  z  o.o., 

Sitno  1,  78-400  Szczecinek,  J.  C. 

Usługi Wielobranżowe, ul. Leśna 10/10, 77-220 Koczała, 

Z. C. PHU Biozbyt, ul. Lipowa 18, 78-

425 Biały Bór o wyborze jako oferty najkorzystniejszej 

oferty konsorcjum P. P. i J. K. 

W dniu 25.03.2019 r. ww. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

–  konsorcjum  Przedsiębiorstwo  Usług  Leśnych  Forest  Sp.  z  o.o.,  Sitno  1,  78-400 

Szczecinek,  J.  C. 

Usługi  Wielobranżowe,  ul.  Leśna  10/10,  77-220  Koczała,  Z.  C.  PHU 

Biozbyt, ul. Lipowa 18, 78-

425 Biały Bór (dalej jako Odwołujący) wnieśli do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie od czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty  złożonej w 

odniesieniu do pakietu VI przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie P. P. 

oraz J. K. (dalej 

jako „konsorcjum P. i K.”) od zaniechania odrzucenia ww. oferty konsorcjum 

i  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  Odwołujących  oraz  utajnieniu  części 

wyjaśnień konsorcjum P. i K. złożonych w odpowiedzi na skierowane przez Zamawiającego 

wezwanie w trybie art. 87 ust. 1 

ustawy Pzp, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty konsorcjum P. i K. 

jako  najkorzystniejszej, 

pomimo  istnienia  przesłanek  do  jej  odrzucenia  z  powodu 

niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 

2.  art. 8 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechan

ie ujawnienia części wyjaśnień konsorcjum 

P. i K. 

złożonych w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, pomimo, że 

wyjaśnienia te nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa i konsorcjum P. i K. nie uzasadniło w 

dostateczny sposób konieczności objęcia tych wyjaśnień klauzulą poufności; 


3.  art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty konsorcjum P. i K. 

jako  najkorzystniejszej, 

pomimo  istnienia  przesłanek  do  jej  odrzucenia  z  powodu  rażąco 

niskiej ceny; 

4.  art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty konsorcjum P. i K. 

jako  najkorzystniejszej, 

pomimo  istnienia  przesłanek  do  jej  odrzucenia  z  powodu  błędu  

w obliczeniu ceny i kosztu. 

W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty konsorcjum P. i K. jako najkorzystniejszej, 

nakazanie  Zamawiającego  powtórzenia  czynności  oceny  ofert,  ujawnienia  informacji 

przedstawionych przez  konsorcjum P. i K. i 

zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, 

a  następnie  odrzucenia  oferty  konsorcjum  P.  i  K.  i  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej przez Odwołującego.  

Uzasadnienie odwołania. 

Odwołujący informuje, że zgodnie z postanowieniem 13.2 SIWZ, „Ceny jednostkowe 

za  poszczególne  pozycje  (prace)  wchodzące  w  skład  Pakietu  powinny  być  podane  na 

Kosztorysie  Ofertowym.  Każda  cena  jednostkowa  musi  być  tak  podana,  aby  pokrywać 

wszelkie  koszty  i  ryzyka  Wykonawcy  związane  z  realizacją  czynności,  której  dotyczy. 

Wykonawca  nie  może  kosztów  realizacji  danej  czynności  doliczać  do  kosztów  realizacji 

in

nych  czynności  Wpisanie  w  jakiejkolwiek  pozycji  Kosztorysu  Ofertowego  ceny 

jednostkowej  0 

zł  skutkowało  będzie  odrzuceniem  oferty  na  podstawie  art  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp”. 

Zdaniem  Odwołującego  kosztorys  ofertowy  złożony  przez  konsorcjum  P.  i  K.  jest 

ni

ezgodny  z  powyższą  dyspozycją  w  zakresie  w  jakim  obejmuje  wycenę  usługi  „Ponownej 

zrywki drewna" zawartą w wierszu nr 45 kosztorysu. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy 

za  wskazaną  stawkę  w  wysokości  1  PLN/m3  nie jest  w  stanie  pokryć  nawet  minimalnych  i 

ab

solutnie koniecznych kosztów związanych z taką usługą, co oznacza, że ww. konsorcjum, 

wbrew SIWZ, doliczyło te koszty do kosztów realizacji innych czynności. 

Odwołujący  podnosi,  że  ponowna  zrywka  drewna  (w  dokumentacji  Zamawiającego 

oznaczona  symbolem  „ZRYWKA  2")  polega  na  tym,  że  wcześniej  ścięte  i  ułożone  

w  stosy  drewno  jest  ponownie  ładowane  na  maszynę  transportującą  i  przewożone  dalej,  

a  następnie  znowu  rozładowywane  i  układane  w  stosy.  Dopiero  z  docelowego  miejsca 

drewno  odbiera  samochodem  ciężarowym  kupiec  surowca.  Dodatkowego  przewozu 

dokonuje  się  np.,    z  powodu  ryzyka  uszkodzenia  dróg  leśnych  czyli  po  to,  aby  umożliwić 


kupującemu  wywóz  drewna  z  lasu.  Ponowna  zrywka  drewna  jest  w  terminologii  branżowej 

zwana także „podwozem". 

Odwołujący podnosi, że celem wykazania nierealności wynagrodzenia należy ustalić 

przeciętny koszt podwozu 1 m3 drewna, a następnie porównać go z zaproponowaną przez 

konsorcjum  P.  i  K. 

stawką.  Odwołujący  przeprowadził  taką  kalkulację  i  przedstawił  ją  w 

ośmiu  przykładowych,  tabelarycznych  wariantach,  załączonych  do  odwołania  (dalej: 

„Scenariusze"). Scenariusze te uwzględniają one następujące dane i założenia: 

a. 

Przeciętna pracochłonność podwozu surowca: 

Ustaleń  dotyczącej  przeciętnej  pracochłonności  podwozu  Odwołujący  dokonał  

w  oparci

u  o  urzędowy  dokument  obowiązujący  w  Lasach  Państwowych,  rejestrujący 

pracochłonność  wszystkich  prac  wykonywanych  w  gospodarce  leśnej.  Jest  to  zarządzenie 

Dyrektora Generalnego z dnia 21 listopada 2003 

r. w sprawie wprowadzenia katalogów norm 

czasu  pracy  d

la  prac  leśnych.  Zgodnie  z  §  2  tego  dokumentu,  katalogi  norm  czasu  pracy 

należy stosować do planów finansowo - gospodarczych jednostek organizacyjnych LP oraz 

można  stosować  do  kształtowania  cen  na  usługi  wykonywane  przez  podmioty  zewnętrzne. 

Katalogi  pows

tały  w  oparciu  o  szczegółową  analizę  czasochłonności  pojedynczych 

czynności  i  zawierają  uśrednione  dane  będące  miarodajną  bazą  do  wyceny  prac,  

w  szczególności  przy  określaniu  przez  Nadleśnictwa  szacunkowych  wartości  przedmiotów 

zamówień  publicznych.  Podnosi,  że na podstawie zarządzenia powstał  m.in.  Katalog  Norm 

Czasu dla Prac Na Składnicach Manipulacyjno - Spedycyjnych. Obejmuje on prace związane  

z  przeładowywaniem  i  przetransportowaniem  składowanego  drewna,  a  zatem  także  te, 

których dotyczy niniejszej odwołanie. Katalog ustala pracochłonność prac w przeliczeniu na  

1  m3  surowca.  W

ywodzi,  że  w  praktyce  Lasów  Państwowych  obliczanie  czasochłonności 

podwozu  ma  miejsce 

przy  użyciu tego Katalogu.  Spośród  czynności  opisanych w  Katalogu 

Odwołujący powołał się na pozycję pt.: „Transport drewna stosowego ciągnikiem", ze str. 77 

dokumentu. W tabeli opisa

no szacunkowy czas przewożenia 1 m3 drewna w zależności od 

odległości oraz rodzaju przewożonego surowca. 

b. 

Przeciętna pojemność maszyny, którą dokonywany jest podwóz. 

Odwołujący wskazuje, że celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu konsorcjum P. i 

K. 

zadeklarowało posiadanie następującego sprzętu: 

ciągnik Belarus 920.2, 

ciągnik Valmet 8100, 

ciągnik Ursus C385, 

przyczepa samozaładowawcza Palms 4.70, 

- prz

yczepa samozaładowawcza Palms 13D, 

forwarder Timberjack 1010D (maszyna służąca do zrywki drewna). 


Odwołujący  podaje,  że  pojemność  forwardera  Timberjack  wynosi  nie  więcej  niż  10m3, 

podczas gdy wspomnianych przyczep zrywkowych - ok. 7m3. 

c. 

Przeciętny i minimalny koszt 1 godziny pracy maszyny, którą dokonywany jest podwóz. 

Odwołujący  wskazuje,  że  obliczeń  w  zakresie  kosztu  pracy  maszyny  należy  dokonać  

w szczególności w odniesieniu do zużycia paliwa. 

Na potrzeby kalkulacji przyj

ął zużycie: 

(i)  5l ON na godzi

nę pracy maszyny - w odniesieniu do ciągników, 

(ii)  10l 

ON na godzinę pracy maszyny - w odniesieniu do forwardera. 

Odwołujący  podkreśla,  że  są  to  założenia  absolutnie  minimalne  jeżeli  chodzi  

o eksploatację wspomnianego sprzętu w ramach podwozu i oparte są o osobiste, wieloletnie 

doświadczenie. 

Dla zobrazowania skali zużycia paliwa forwardera Timberjack 101 OD przedstawia fotografię 

pulpitu tej maszyny zrobioną podczas wykonywania zrywki. Zdaniem Odwołującego dowodzi 

ona spalania na poziomie 7,5l 1/h. Podczas po

dwozu, w przeciwieństwie do zrywki, z uwagi 

na  ciągłe  przemieszczanie  się  maszyny,  wielkość  ta  musi  być  co  najmniej  o  jedną  trzecią 

większa.  Podnosi,  że  przeciętny  koszt  pracy  maszyny  należy  obliczyć  przy  założeniu  ceny 

paliwa netto za litr w wysokość 3,5 PLN. Jest to założenie przyjęte na podstawie aktualnych 

stawek  cen,  z  uwzględnieniem  rabatów  możliwych  do  uzyskania  przy  hurtowym  zakupie 

paliwa. 

Wskazuje, że tę samą cenę, jak wynika z pisma Zamawiającego z dnia 8 marca 2019 

r.,  przyjęło  konsorcjum  P.  i  K.  w  swoich  wyjaśnieniach.  Dalej  Odwołujący  podnosi,  że  do 

przeciętnego kosztu 1 godziny pracy maszyny doliczyć należy także minimalny koszt pracy 

kierowcy/operatora  w  wysokości  14,70  PLN,  wynikający  z  powszechnie  obowiązujących  w 

r. przepisów prawa. 

Odwołujący  wniósł,  w  przypadku  kwestionowania  przez  stronę  przeciwną  opisane 

powyżej  koszty  pracy  maszyny  o  dopuszczenie  dowodu  z  opinii  biegłego  z  zakresu 

leśnictwa na  okoliczność  ustalenia wysokości  tych kosztów  oraz  o przesłuchanie świadka 

M. R. na oko

liczność ustalenia wysokości tych kosztów ponoszonych przez Odwołującego. 

Z  uwzględnieniem  powyższych  danych  Odwołujący  sporządził  8  Scenariuszy  kosztów 

podwozu.  Zostały  one  przedstawione  w  tabelach  załączonych  do  odwołania.  Scenariusze 

zakładały, że: 

 a)  w

szystkie dotyczą podwozu rodzaju surowca generującego najmniejszą pracochłonność 

według  Katalogu,  pomimo  że  przedmiot  zamówienia  ma  w  tym  zakresie  charakter 

zróżnicowany, 

b)  d

la  każdej,  analizowanej  odległości  podwozu  sporządzono  dwa  Scenariusze,  

w  zależności  od  maszyny  używanej  do  tej  czynności  (ciągnik  z  przyczepą  lub  forwarder). 


Efektywność  podwozu  tymi  maszynami  różni  się  z  powodu  innego  zużycia  paliwa  oraz  

powodu ich odmiennej ładowności, 

c)  opracowano  je 

w  odniesieniu  do  czterech  różnych  odległości  podwozu,  przy  czym  już  

w tym miejscu należy stanowczo zastrzec, że podwozy na odległość krótszą niż  1000 mb  

w praktyce usług leśnych nie występują. Odwołujący wskazuje, że są niejako „pochłaniane" 

przez czynność zrywki - innymi słowy, zamiast wyodrębniać podwóz na niewielką odległość 

w  zlecanych  czynnościach,  Zamawiający  po  prostu  zleca  zrywkę  na  większą  odległość 

(vide: tabela stanowiąca załącznik nr 3.2. do SIWZ). 

Odwołujący  wywodzi,  że analiza Scenariuszy  pozwala na  stwierdzenie,  że cena  podwozu 

obl

iczona  według  stawki  zaoferowanej  przez  konsorcjum  P.  i  K.  nie  jest  w  stanie  pokryć 

choćby  minimalnych  kosztów  usługi  nawet  przy  minimalnej  odległości  transportu,  

a  w  szczególności  potencjalnego  zysku  oferenta.  Podnosi,  że  każdy  ze  Scenariuszy 

pokazuje,  że  koszt  wykonania  pracy  jest  większy  niż  zaoferowana  cena.  Wskazuje,  że 

p

rzyjęte  w  odwołaniu  wyliczenia  zostały  dokonane  przy  założeniu  maksymalnego 

uproszczenia  usługi  oraz  minimalnych,  wręcz  teoretycznie  niskich  wydatków  związanych  

z  jej  świadczeniem,  a  zatem  w  sposób  najbardziej  korzystny  dla  konsorcjum  P.  i  K. 

Wskazuje,  że  nawet  przy  tych  założeniach  kosztorys  okazuje  się  oczywiście  niezgodny  

z  treścią  SIWZ,  a  za  wynagrodzenie  zaoferowane  w  kosztorysie  nie  ma  możliwości 

zrealizowania  zaoferowanej  usługi,  a  tym  bardziej  uzyskania  jakiegokolwiek  zysku. 

Zastrzega, że w przypadku: 

podwozu innych rodzajów drewna, które także wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia, 

podwozu na dalszą odległość niż 1000 mb, 

wyższej  ceny  1  litra  oleju  napędowego,  większego  zużycia  paliwa  przez  maszynę 

transportującą, 

uwzględnienia dodatkowo kosztów zakupu lub leasingu maszyny; 

uwzględnienia dodatkowo kosztów zużycia maszyny lub ewentualnych innych kosztów (np. 

BHP, inne niż paliwo wydatki eksploatacyjne, procent innych kosztów funkcjonowania firmy 

przypadający  na  tę  usługę,  np.  obsługa  biura  lub  księgowość),  musiałoby  dojść  do 

zwielokrotnienia wskazane

go, szacunkowego kosztu usługi. 

Odwołujący  zauważa,  że  tego  typu  ryzyka  powinny  także,  zgodnie  z  pkt.  13.2.  SIWZ,  być     

uwzględniane przy określaniu danej pozycji kosztorysu. 

Dla dodatkowego zobrazowania, że przyjęte założenia są skrajnie korzystne dla Konsorcjum 

w  załączeniu  przedstawił  fragmenty  ekspertyzy  pt.:  „Katalog  Kosztów  Minimalnych  Prac 

Leśnych.  Aktualizacja  na  2016  r.",  autorstwa,  jak  wskazuje  -  najlepszych  specjalistów  

z  zakresu  gospodarki  leśnej  w  Polsce  z  Uniwersytetu  Przyrodniczego  w  Poznaniu. 

Wskazuje,  że  obliczona  w  ww.  dokumencie  dla  badanej  czynności  podwozu  stawka 

godzinowa kosztu usługi jest wielokrotnie większa niż zaoferowana przez konsorcjum P. i K.. 


Dodaje

,  że  w  pozycjach  kosztorysu  o  nr  25  i  36,  obejmujących  godzinowe  prace 

ciągnikiem (np. podwożenie słupków do grodzeń, wyciąganie samochodów z kolein i rowów 

w  lesie)  konsorcjum  P.  i  K. 

wyceniło  koszt  tych usług  na  60  PLN  netto  za  godzinę.  Gdyby 

przyjąć,  że  ta  pozycja  kosztorysu  została  określona  zgodnie  z  pkt  13.2  SIWZ,  należałoby 

uznać, że koszt jednej godziny pracy ciągnika przy podwozie musi być co najmniej taki sam, 

a zatem  także  wynosi  60  PLN  netto. Wskazuje, że zarówno  podczas podwozu jak  i  innych 

czynności  konieczne  jest  poniesienie  tych  samych  kosztów  eksploatacyjnych  lub  kosztów 

pracy.  

Z  powyższego  Odwołujący  wywodzi,  że  minimalna  wysokość  ceny  podwozu  1m3 

musiałaby być co najmniej dwukrotnie wyższa niż skalkulowana w odwołaniu. 

Odwołujący powołuje się na kolejne rozbieżności - na tle kosztorysu złożonego przez 

członka  konsorcjum  p.  P.  P.  wraz  z  innym  wykonawcą  na  pakiet  V  przedmiotowego 

zamówienia. Te same prace w przypadku innego leśnictwa kosztować mają o połowę więcej, 

czyli 1,5 PLN/m3, przy czym warunki ich wykonania na tym terenie są zbliżone do warunków 

wykonania podwozu na terenie objętym pakietem nr VI. 

Uzupełniając  powyższe,  Odwołujący  wskazuje,  że  stawka  za  podwóz  zaoferowana 

pr

zez  Odwołującego  wyniosła  sześciokrotnie  więcej  niż  stawka  ww.  konsorcjum.  Z  kolei 

stawka  zaoferowana  przez  wykonawców  G.  K.  oraz  K.  R.  (w  odniesieniu  do  pakietu  V) 

wyniosła  aż  dziesięciokrotnie  więcej  niż  Konsorcjum.  Wskazane  rozbieżności  dodatkowo 

potwie

rdzają zasadność  odwołania i dowodzą, że dopiero kilkukrotnie wyższa cena za  1m

ponownej zrywki jest w stanie zrekompensować przeciętne jej koszty. 

Dalej  Odwołujący  odnosi  się  do  wyjaśnień  złożonych  przez  konsorcjum  P.  i  K.  

w  toku  postępowania.  Informuje,  że  Zamawiający  dwukrotnie  wzywał  ww.  konsorcjum  do 

złożenia  wyjaśnień  odnośnie  zastrzeżeń  sformułowanych  w  treści  odwołania.  Odwołujący 

wskazuje,  że  konsorcjum  P.  i  K.  de  facto  nie  złożyło  wyjaśnień  żądanych  przez 

Z

amawiającego.  Jak  wynika  z  pisma  Nadleśnictwa  z  dnia  21  lutego  2019  r.  kwestią 

wymagającą  dodatkowych  informacji  miała  być  zgodność  oferty  z  pkt  13.2.  SIWZ. 

Zama

wiający  w  ogóle  nie  wymagał  od  ww.  konsorcjum  przedstawienia  wyjaśnień  w  trybie 

art.  90  ust.  1  ustawy  Pzp

.  W  obydwu  złożonych  pismach  konsorcjum  P.  i  K.  przedstawiło 

jednak  obszerną  argumentację  dotyczącą  rażąco  niskiej  ceny,  nie  mającą  nic  wspólnego  z 

zastrzeżeniami  Zamawiającego.  Odwołujący  podnosi,  że  jeżeli  Zamawiający  miał 

zastrzeżenia  do  oferty  uzasadniające  skorzystanie  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  oferent 

wymaganych  wyjaśnień  nie  złożył,  istnieje  samoistna  podstawa  do  odrzucenia  oferty  

w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Dalej  Odwołujący  wskazuje,  że  wyjaśnienia  konsorcjum  P.  i  K.  są  w  przeważającej 

części  gołosłowne,  teoretyczne,  a  także  bez  znaczenia  dla  istoty  badanego  zagadnienia. 


Samo doświadczenie w realizacji usług leśnych nie powoduje, że podwóz będzie wykonany 

bez  poniesienia  absolutnie  podstawowych  i  minimalnych  kosztów.  Posiadane  przez  ww. 

konsorcjum  referencj

e  nie  wyeliminują  bowiem  konieczności  zapłaty  za  paliwo  czy  zużycie 

sprzętu  lub  uiszczenia  na  rzecz  pracownika  co  najmniej  minimalnego  wynagrodzenia. 

Podnosi,  że  Scenariusze zakładają  niezbędne koszty  świadczenia podwozu,  a jakiekolwiek 

wyjaśnienia ww. konsorcjum nie powodują, że odpadnie konieczność ich poniesienia. 

Odwołujący  podnosi  także,  że  z  wyjaśnień  konsorcjum  P.  i  K.  może  wynikać,  że 

czynnikiem  uzasadniającym  zaoferowaną  cenę  w  wybranych  pozycjach  kosztorysu  jest 

samodzielna  praca  oferenta,  bez  kon

ieczności  zaangażowania  pracownika.  W  tej  sytuacji 

Odwołujący kwestionuje, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będące członkami 

rzeczonego  k

onsorcjum  są  w  stanie  samodzielnie  wykonać  prace  objęte  zamówieniem. 

Wskazuje, że z informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej wynika bowiem, że 

- p.  P.  P. 

uzyskał  zamówienia  na  świadczenie  usług  z  zakresu  gospodarki  leśnej  w;  (i) 

Nadleśnictwie Rytel - pakiet IV, (ii) Nadleśnictwie Przymuszewo - pakiet II; 

- p.  J.  K. 

uzyskała  zamówienia:  (i)  w  Nadleśnictwie  Czersk  -  pakiety  IV  i  IX  (ii)  

w Nadleśnictwie Przymuszewo - pakiet VIII. 

Wskazuje,  że  osoby  te  zawarły  kontrakty  opiewające  na  łączną  wartość  kilku  milionów 

złotych,  obejmująca  tereny  w  promieniu  do  50  km  od  siedziby  ich  firm.  Zdaniem 

Odwołującego, mając na uwadze konieczność koordynacji prac w kilku Nadleśnictwach, nie 

istnieje w tej sytuacji fizyczna możliwość osobistego zaangażowania właścicieli firm w prace 

terenowe,  tym  bardz

iej  tak  marginalne  jak  podwóz.  Podnosi,  że  takie  zaangażowanie  jest 

nierealne i z punktu widzenia interesu ekonomicznego firmy - 

oczywiście nieopłacalne. 

W  odniesieniu  do  kwestii  tajemnicy  przedsiębiorstwa,  Odwołujący  podnosi,  że  ww. 

wyjaśnienia  konsorcjum  P.  i  K.  zostały  wbrew  przepisom  ustawy  objęte  przez 

Zamawiającego  klauzulą  tajemnicy  przedsiębiorstwa.  Odwołujący  wskazuje,  że  utajnienie 

informacji  w  postępowaniu  przetargowym  jest  odstępstwem  od  zasady  jawności, 

podlegającym  wyjątkowemu  stosowaniu.  Obowiązek  wykazania,  że  wybrane  informacje 

stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  ciąży  na  zainteresowanej  stronie.  Podnosi,  że  

w orzecznictwie 

wskazuje się, że obowiązek ten oznacza coś więcej aniżeli tylko wyjaśnienie 

pr

zyczyn  co  do  objęcia tajemnicą,  za  wykazanie  nie  można  uznać  ogólnego  uzasadnienia, 

sprowadzającego  się  de  facto  do  przytoczenia  jedynie  definicji  legalnej  z  art.  11  ust.  4 

ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji. 

Zdaniem  Odwołującego  w  niniejszej  sprawie 

do takiego wykazania nie 

doszło - obydwa pisma konsorcjum P. i K. (omyłkowo opatrzone tą 

samą datą) mają w zakresie uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa charakter ogólnikowy. 

W  istocie  jedynym  stwierdzeniem  uzasadniającym  objęcie  informacji  tajemnicą  jest 

następujące  zdanie  powtórzone  w  obydwu  pismach:  Wskazane  w  treści  niniejszego 


wyjaśnienia informacje, w szczególności wykazane koszty przychodu oraz  zysku dotyczące 

usługi stanowią (...) wartość gospodarczą. Wskazuje także, że w piśmie mowa jest także o 

bliżej nieokreślonych „spersonalizowanych elementach kalkulacyjnych" czy „taktyce przyjętej 

przy real

izacji zamówienia". Odwołujący podnosi, że z pism nie wynika: 

które  konkretnie  koszty  lub  inne  elementy  cenotwórcze  mają  charakter  zastrzeżony 

(oczywiście bez ujawnienia ich wysokości jako potencjalnie objętej tajemnicą); 

- na  czym  polega  specyfika  tych 

kosztów  (oczywiście  bez  ujawnienia  tej  specyfiki  jako 

potencjalnie objętej tajemnicą, np. Konsorcjum ma możliwość zakupu paliwa po zaniżonej 

cenie, bez podania tej ceny oraz bez podania źródła zakupu); 

czym są spersonalizowane elementy kalkulacyjne; 

- ja

kich  czynności  dotyczy  taktyka  przyjęta  przy  realizacji  zamówienia  (bez  ujawniania 

szczegółów tej taktyki jako potencjalnie objętych tajemnicą). 

Odwołujący wywodzi, że możliwe było rzeczowe i przekonujące uzasadnienie objęcia części 

informacji  klauzulą  poufności,  a  jego  zdaniem  pisma  złożone  przez  konsorcjum  P.  i  K. 

dowodzą  jednak,  że  wniosek  w  trybie  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp  został  złożony  wyłącznie  

w celu ograniczenia uprawnień Odwołującego i nie zasługiwał na uwzględnienie i wobec tego 

doszło do naruszenia art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. 

Dalej Odwołujący podnosi, że Kosztorys Ofertowy konsorcjum P. i K. jest niezgodny z 

pkt 13.2 SIWZ także w pozycji nr 39 - odśnieżanie szlaków zrywkowych. Zgodnie z opisem 

technologii  wykonawstwa  prac  leśnych  (załącznik  nr  4  do  SIWZ),  prace  te  polegają  na 

mechanicznym  odśnieżaniu  powierzchni  do  celów  wykonania  pozyskania  drewna. 

Realizowane  są  zatem  także  przy  użyciu  ciągnika.  Odwołujący  wskazuje,  że  załączone  do 

odwołania kalkulacje odnośnie minimalnych kosztów używania ciągnika pokazują, że nie jest 

możliwe  mechaniczne  odśnieżanie  trwające  1  godzinę  i  kosztujące  10  zł,  co  potwierdza 

t

akże  stawka  zaoferowana  przez  ww.  konsorcjum  w  pozycji  25  i  36  kosztorysu.  Zdaniem 

Odwołującego  opisana  w  rozbieżność  jest  samoistną  przyczyną  odrzucenia  oferty 

Konsorcjum, Nie została ona także w sposób dostateczny objęta wyjaśnieniami Konsorcjum.  

Odwołujący podnosi również, że pozycjami kosztorysu niespełniającymi wymagań pkt 

SIWZ  są  także  kwoty  opisane  w  pkt  42  i  43.  Pozycje  te  obejmują  prace  przy  tzw. 

trzebieżach późnych oraz m.in. cięciach przygodnych i sanitarnych - są to usługi polegające 

w uproszczeniu, na selektywnym wycinaniu wybranych drzew. 

Wskazuje, że realność stawek 

podanych  w  kosztorysie  należy  ocenić  także  w  odniesieniu  do  katalogu  pracochłonności,  

w tym wypadku będzie to „Katalog Norm Czasu dla Prac w Pozyskaniu Drewna". Odwołujący 

wywodzi,  że  katalog  ten  przewiduje,  że  trzebież  późna  lub  cięcia  przygodne  drewna 

średniowymiarowego  stosowego  (a  zatem  surowca  będącego  najistotniejszą  częścią 

przedmiotu niniejszego zamówienia) pochłaniają odpowiednio 2,05 h i 2,55 h na 1 m3 (vide: 


str. 34 Katalogu, wiersz 10. kolumna 6 i 7 - 

pozycje Katalogu właściwe dla trzebieży późnych 

i cięć przygodnych). Odwołujący podnosi, iż mając na uwadze, że: 

czynności  z  zakresu  pozyskania  i  zrywki  drewna  polegają  na  wykonywaniu  pracy,  

a zatem wymagają zatrudnienia na umowę o pracę (pkt 3.5. SIWZ), 

- konsorcjum  P.  i  K. 

nie  zadeklarowało  zamiaru  powierzenia  podwykonawcom  prac 

wchodzących w zakres zamówienia; 

 -  to 

okazuje  się,  że  choćby  pokrycie  minimalnego  kosztu  zatrudnienia  pracownika 

wynikającego  z  przepisów  prawa,  wygeneruje  wydatek  większy  niż  zaoferowana  

w  kosztorysie  cena.  Rzeczone k

onsorcjum oczekuje bowiem zapłaty rzędu odpowiednio 20  

i  25  zł,  natomiast  koszt  tej  usługi  musiałby  wynieść  ok.  dwukrotności  tych kwot.  Na  dowód 

Odwołujący  przedstawił  kalkulator  stawki  minimalnej  dla  pracowników  zakładów  usług 

leśnych,  określonej  na  podstawie  minimalnej  płacy  wynikającej  z  przepisów  prawa, 

ob

owiązującej w 2019 r. - algorytm opracowany przez branżową organizację Stowarzyszenie 

Przedsiębiorców Leśnych, dostępny na stronie internetowej miesięcznika „Drwal". Wskazuje, 

że  z  dokumentu  wynika,  że  zaoferowana  przez  ww.  konsorcjum  cena  nie  pokrywa 

mini

malnych kosztów trzebieży i cięć przygodnych. 

Odwołujący  informuje,  że  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  ma 

charakter kosztorysowy - w

ynika to z §10.3. wzoru umowy o zamówienie - załącznika nr 10 

do  SIWZ.  Dlatego  właśnie  kosztorys  jest  obligatoryjnym  elementem  oferty,  a  jego  treść 

musi  być  sporządzona  zgodnie  z  wymaganiami  Zamawiającego.  Podnosi,  że  

w  literaturze  przedmiotu  wskazuje  się,  że  „  (...)  nawet  przy  wynagrodzeniu  ryczałtowym 

żądany  kosztorys  ofertowy  stanowi  istotną  merytoryczną  część  oferty,  którą  wykonawca 

musi złożyć i która musi być sporządzona prawidłowo. Jednym wyjątkiem (...) są sytuacje, 

gdy zamawiający sami wskazali, że kosztorysu żądają „informacyjnie", „pomocniczo", choć 

nie  ma  on  znaczenia  ani  dla  oferty  ani  dla  realizacji  umowy." 

Zdaniem  Odwołującego, 

p

rzenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy dojść do wniosku, że 

tym bardziej w przypadku przedmiotowego postępowania kosztorys jest kluczową częścią 

oferty. 

Wywodzi,  że  celem  wprowadzenia  do  SIWZ  pkt  13.2.  jest  spowodowanie 

weryfikowa

lności  i  porównywalności  ofert  -  chodzi  o  zapewnienie,  że  wysokość 

wynagrodzenia  będzie  określona  przez  wszystkich  oferentów  według  tych  samych  zasad. 

Wskazuje,  że  o  porównywalności  ofert,  w  zakresie  zaproponowanej  ceny,  można  mówić 

dopiero  wówczas,  gdy  określone  w  ofertach  kwoty,  mające  być  przedmiotem 

porównywania,  zostały  obliczone  przez  wykonawców  z  zachowaniem  tych  samych  reguł.  

Tylko  w  ten  sposób  może  dojść  do  zagwarantowania  uczciwej  konkurencji.  Podnosi,  że 

p

orównywalność  ofert  służy  m.in.  umożliwieniu  sprawdzenia  czy  nie  zachodzą  przesłanki  

z  art.  90  ust  1  ustawy  Pzp. 

Dlatego  właśnie  oferenci  zostali  obarczeni  zakazem 


„przerzucania" wydatków pomiędzy pozycjami w kosztorysie. Wywodzi, że przykładem tego 

zakazu  jest  stwierdzenie, 

że  ujęcie  w  którejkolwiek  pozycji  kosztorysu  stawki  0  zł 

spowoduje  odrzucenie  oferty

.  Zaznacza,  że  zapis  ten  nie  oznacza  jednak,  że  wyłącznie 

stawka „ 0 zł" musi skutkować odrzuceniem, gdyż każda inna fikcyjna kwota nie spełniająca 

dyspozycji pkt 13.2 SIWZ 

powinna spotkać się z sankcją z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Wywodzi,  że  nie  ulega wątpliwości,  że  kosztorys  przedstawiony  przez  konsorcjum  P.  i  K. 

jest  istotnym  elementem  oferty. 

Podnosi,  że  jego  wypełnienie  w  sposób  niezgodny  

z  wymag

aniami  SIWZ,  wywołujące  nieporównywalność  ofert,  podlega  sankcji  z  art.  89 

ustawy  Pzp.  Zdaniem  Odwołującego  wpisanie  do  pozycji  nr  45  kosztorysu  stawki  

w wysokości 1 zł należy uznać za działanie pozorowane, bowiem jego skutek jest dokładnie 

taki  sam,  jak  skutek  wpisania  w  tej  pozycji  stawki  0  PLN  -  przy  zaoferowanym 

wynagrodzeniu  nie  ma  możliwości  pokrycia  minimalnych  wydatków  niezbędnych  do 

wykonania tej usługi. 

Odwołujący, na wypadek uznania przez Izbę, że Zamawiający nie naruszył art 89 ust. 

1  pkt  2  ustawy  Pzp,  zarzuca 

Zamawiającemu  naruszenie  art.  89  ust  1  pkt  6  ustawy  Pzp 

 z  powodu  obarczenia  kosztorysu  konsorcjum  P.  i  K. 

błędem  w  obliczeniu  ceny  

i kosztów świadczenia usług omówionych w treści odwołania. 

Odwołujący podnosi, że kalkulacje przedstawione w odwołaniu obrazują przy okazji, 

że oferta konsorcjum P. i K. jest nie tylko niezgodna z SIWZ, ale została także sporządzona 

w oparciu o rażąco zaniżoną cenę. Zarzut ten odnosi się w szczególności do pozycji 42 i 43 

szczegółowo  przeanalizowanych  powyżej.  Cena  za  usługi  w  zakresie  trzebieży  wczesnej 

oraz cięć sanitarnych i przygodnych, a także cena za usługi ponownej zrywki mają charakter 

nierealny. 

Wskazuje, że przy zachowaniu reguł

rynkowych wykonanie tej części zamówienia 

przez ww. konsorcjum za poda

ne ceny byłoby nieopłacalne. Zdaniem Odwołującego, mając 

na  uwadze,  że  wspomniane  usługi  oraz  usługa  ponownej  zrywki  stanowią  łącznie  istotną 

część  zamówienia  (ich  zsumowana  wartość  kosztorysowa  wynosi  ok.  290.000  zł),  zarzut 

naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  Pzp 

jest  w  pełni  uzasadniony.  Podnosi,  że  wbrew 

argumentom  ww.  k

onsorcjum  zawartym  w  wyjaśnieniach,  dotyczy  to  istotnej  części 

przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający  w  dniu  9.04.2019  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  którym  wniósł  

o oddalenie odwo

łania w całości. 

W toku rozprawy przed Izbą strony podtrzymały swoje stanowisko. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie,  na  podstawie  zebranego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w szczególności z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, Specyfikacją Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  jak  również  po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem,  załączonymi 

dowodami i odpowiedzią na odwołanie, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk 

stron złożonych ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła, co następuje.  

Izba stwierdziła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których stanowi 

przepis art. 189 ust. 2 ustawy - 

Prawo zamówień publicznych. 

Krajo

wa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu 

przedmiotowego  zamówienia,  wobec  możliwości  poniesienia  szkody  w  wyniku  naruszenia 

przez  zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy  - Prawo 

zamówień publicznych, co uprawniało go do złożenia odwołania.  

Przystępując  do  rozpoznania  sprawy,  Izba  ustaliła  przede  wszystkim,  że  stan  faktyczny 

sprawy  w  zakresie 

wezwań konsorcjum P. i K. do wyjaśnień, brzmienia postanowień SIWZ 

oraz treści kosztorysu ofertowego wykonawcy konsorcjum P. i K. przedstawiony w odwołaniu 

znajduje  potwierdzenie 

w  dokumentacji  postępowania  i  nie  był  pomiędzy  stronami  sporny, 

nie będzie zatem powtarzany. 

Izba zważyła, co następuje. 

Odwołanie, jako bezzasadne, podlegało oddaleniu w całości. 

Ad  zarzutu  naruszenia 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, mającego polegać na wyborze jako 

oferty najkorzystniejszej konsorcjum P. i K., pomimo j

ej niezgodności z pkt 13.2 SIWZ. 

Zgodnie  z  powołanym  postanowieniem  SIWZ,  ceny  jednostkowe  wskazane  

w  koszt

orysie  ofertowym  miały  pokrywać  wszelkie  koszty  i  ryzyka  związane  z  realizacją 

czynności,  której  cena  dotyczy.  Zamawiający  zabronił  doliczania  kosztów  realizacji  danej 

czynności  do  kosztów  innych  czynności,  natomiast  wpisanie  kwoty  0  zł  skutkować  miało 

odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

W ocenie Izby brak było podstaw dla uznania, że w którejkolwiek z kwestionowanych 

pozycji  kosztorysu  ofertowego  konsorcjum  P.  i  K. 

podało  cenę,  która  nie  pokrywała 

wszystkich  wydatków  i  ryzyk.  Powyższa  konkluzja  podyktowana  została  poniższymi 

ustaleniami odnoszącymi się do poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego: 


Pozycja 45 

– Zrywka 2. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że – jak słusznie podniósł 

Zamawiający  –  katalogi  norm  czasu  pracy  wprowadzone  zarządzeniem  Dyrektora 

Generalnego  Lasów  Państwowych,  nie  mają  charakteru  wiążącego  i  nie  obowiązują 

wykonawców przy sporządzaniu ofert (por. też np. wyrok KIO z 17.12.2014 r., KIO 2480/14). 

Podkreślenia  wymaga  również,  że  jak  wskazał  sam  Odwołujący,  ww.  katalogi  zawierają 

„uśrednione dane”  –  co za tym  idzie,  nie mogą stanowić  podstawy  uznania,  że  niemożliwe 

jest  wykonanie  prac  w  czasie  nawet 

znacznie  odbiegającym  od  wskazanego  w  katalogu. 

Izba  za  nieudowodnione  uznała  twierdzenia  dotyczące  pojemności  forwardera  i  przyczep 

zrywkowych.  Dowody  dołączone  do  odwołania  nie  wskazywały  na  pojemność  ww.  maszyn 

wyrażoną w metrach sześciennych, a jedynie w tonach. W zakresie kosztów pracy maszyny 

oraz  innych  kosztów  omawianej  pozycji  należy  stwierdzić,  że  przedstawione  przez 

Odwołującego  dowody  i  wyliczenia  nie  podważają  wyjaśnień  ceny  złożonych  przez 

konsorcjum P. i K.

, w szczególności przedstawionych przez nich wyliczeń. Nieudowodnione 

pozostały  również  twierdzenia  Odwołującego  w  zakresie  minimalnej  odległości  zrywki  2 

mającej wynosić co najmniej 1000 metrów. Nie można za udowodnienie poczytać odwołania 

do  załącznika  3.2  do  OPZ,  gdzie  jako  maksymalną  odległość  zrywki  „1”,  która  wg. 

Odwołującego miałaby „pochłaniać” ew. „zrywkę 2”, w ramach pakietu 6 w dwóch jedynie w 

dwóch  grupach  czynności  określono  na  400  m,  w  większości  przypadków  wartość  ta  nie 

przekracza  200  m. 

Izba  dokonała  wnikliwej  analizy  i  porównania  wyliczeń  Odwołującego  i 

ww.  konsorcjum,  w  rezultacie  czego  uznała,  że  nie  ma  podstaw  dla  stwierdzenia 

niezgodności  oferty  ww.  konsorcjum  w  omawianym  zakresie  z  SIWZ.  Szczegółowe 

odniesienie  się  do  rzeczonych  wyliczeń  nie  jest  możliwe  ze  względu  na  skuteczne 

zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez konsorcjum P. i K. 

Na  powyższe  ustalenie  nie  wpływa  również  treść  złożonego  przez  Odwołującego 

dowodu, w postaci Katalogu Kosztów Minimalnych Prac Leśnych. Katalog ten bardzo ogólnie 

określa koszty pracy, przewiduje pozycje kosztowe, którymi nie każdy z  wykonawców musi 

być obciążony – przy czym nie przypisuje im konkretnej wartości, ogólnie określając wydatki 

związane  z  pracą  forwardera.  Nadto  należy  zauważyć,  że  najniższy  koszt  pracy  określony 

ww.  katalogiem 

–  137,94  zł  na  godzinę  –  niemalże  trzykrotnie  przenosi  wysokość  stawki 

wyliczonej w scenariuszac

h przez Odwołującego – 49,7 zł. Wobec powyższego Izba uznała, 

że przedmiotowy dowód nie może stanowić podstawy podważenia wyliczeń przedstawionych 

przez konsorcjum P. i K..  

Be

z  wpływu  na  ocenę  okoliczności  w  rozpoznawanej  sprawie  pozostaje  także  fakt 

znac

ząco  odmiennego  wycenienia  innych  pozycji  kosztorysu  odnoszących  się  do  pracy 

ciągnikiem,  wyższej  wyceny  tej  samej  pozycji  w  innym  pakiecie  (części)  postępowania,  

a  także  różnicy  pomiędzy  wycenami  Odwołującego  i  jeszcze  innego  wykonawcy  w  innej 

części  postępowania  a  wyceną  konsorcjum  P.  i  K.  w  tym  postępowaniu.  Porównywanie 


różnych  pozycji,  o  różnym  zakresie  i  charakterze  prac  nie  można  uznać  za  skuteczne 

podważenie  wyceny  dokonanej  przez  ww.  konsorcjum.  Nawet  wycena  tej  samej  pozycji  w 

różnych  leśnictwach  może  się  różnić,  w  szczególności,  że  jak  sam  określił  Odwołujący 

warunki wykonania prac nie są takie same, ale „zbliżone”. Ponadto wykonawca ma prawo do 

dowolnego, w granicach prawa i SIWZ, kształtowania ceny wykonywanych prac. Konsorcjum 

P.  i  K.  w  wy

jaśnieniach  ceny  pozycji  wykazał,  że  cena  jest  realna  i  obejmuje  wszystkie 

wydatki 

i  zysk,  przedstawione  przez  konsorcjum  szczegółowe  wyliczenia  nie  mogą  być 

podważone jedynie przez porównanie wykazanej ceny z innymi cenami. 

Izba  nie  uwzględniła  wniosku  o  przeprowadzenie  dowodu  z  opinii  biegłego  

i  przesłuchania  świadka  na  okoliczność  kosztów  pracy  maszyny.  Odwołujący  zastrzegł,  że 

wniosek  ów  ma  charakter  warunkowy  i  sformułowany  został  na  wypadek  kwestionowania 

ww. wyliczeń w zakresie kosztów pracy maszyn. Z uwagi na treść wyjaśnień konsorcjum P. i 

K. 

w  tym  przedmiocie,  należało  uznać,  że  sformułowana  przez  Odwołującego  przesłanka 

przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego i przesłuchania świadka, nie zaktualizowała się. 

Pozycja 39 

– Odśnieżanie szlaków zrywkowych. 

Izba  uznała,  że  wyjaśnienia  konsorcjum  P.  i  K. w  tym  zakresie są  w  pełni  spójne,  logiczne 

oraz  poparte  wyliczeniami  w  zakresie  kosztów  pracy.  Z  kolei  Odwołujący  argumentację  w 

zakresie tej  pozycji 

oparł jedynie o porównanie stawek zaoferowanych przez  konsorcjum w 

pozycji  39 

i  pozycji  25.  W  przedmiocie  nieskuteczności  podważenia  stawki  poprzez  jej 

porównanie  z  innymi  stawkami  Izba  odsyła  do  rozważań  dotyczących  pozycji  45  in  fine

Twierdzenia Odwołującego w żaden sposób nie podważają logicznych i spójnych wyjaśnień 

konsorcjum  P.  i  K. 

w  tym  zakresie.  Szczegółowe  odniesienie  się  w  tym  zakresie  nie  jest 

możliwe z uwagi na objęcie wyjaśnień tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Izba  uznała,  że  wykonawca  konsorcjum  P.  i  K.  wykazał  zgodność  oferty  w  pozycji  39  z 

punktem 13.2 SIWZ. 

Pozycje 42 i 43 

– trzebieże późne, cięcia selekcyjno-sanitarne i pozostałe cięcia. 

Odwołujący  argumentację  w  tym  zakresie  oparł  o  stwierdzenie,  ze  stawki 

zaoferowane  przez  konsorcjum  P.  i  K. 

są  nierealne  wobec  pracochłonności  określonej  w 

Kat

alogu  Norm  Czasu  dla  Prac  w  Pozyskaniu  Drewna.  Jak  Izba  oceniła  

w  odniesieniu  do  poz.  45,  rzeczone  katalogi  nie  mają  charakteru  wiążącego  i  nie  mogą 

stanowić  samodzielnej  podstawy  dla  uznania  zaoferowanej  stawki  za  nierealną  

i nieuwzględniającą wszystkich kosztów realizacji. Wyjaśnienia konsorcjum P. i K. pozwalają 

na uznanie, że wszystkie koszty oraz zysk zostały uwzględnione w ww. pozycjach. Rzeczone 

wyjaśnienia pozwalają również  na  uznanie,  że prawidłowo zostały  wycenione koszty  pracy, 


wbrew  twierdzeni

om  Odwołującego  w  tym  zakresie.  Reasumując,  brak  było  podstaw  dla 

uznania, że zachodzi niezgodność wyceny pozycji 42 i 43 oferty konsorcjum P. i K. z pkt 3.12 

SIWZ. 

W  tym  miejscu  odnieść  się  należy  do  twierdzeń  odwołania  oraz  z  rozprawy  w  zakresie 

samodzi

elnego  wykonania  zamówienia  przez  członków  konsorcjum,  bez  ponoszenia 

kosztów  pracownika  –  nie  przesądzając  przy  tym,  czy  było  to  przedmiotem  wyjaśnień 

objętych  tajemnicą  przedsiębiorstwa.  Wywód  Odwołującego  w  tym  zakresie  był  w  ocenie 

Izby  nieprzekonujący.  Zasadnie  podniósł  Zamawiający,  że  okoliczność  uzyskania  innych 

zamówień  nie  przesądza  o  możliwości  wykonywania  czynności  w  tym  zamówieniu.  Dla 

uwzględnienia przedmiotowej argumentacji Odwołującego koniecznym byłoby wykazanie, że 

konsorcjum  w  tych  innych 

postępowaniach  powołało  się  na  samodzielne  wykonywanie 

przewidzianych usług.  

Odwołujący  podniósł  także,  że  oferta  konsorcjum  P.  i  K.  podlega  odrzuceniu  na  podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż wykonawca ten nie udzielił odpowiedzi na wezwanie do 

wyjaśnień  treści  oferty.  Odwołujący  twierdzenie  to  wywodził  z  okoliczności,  że  wyjaśnienia 

ww.  konsorcjum  przybrały  charakter  wyjaśnień  w  zakresie  rażąco  niskiej  ceny  oferty.  W 

ocenie Izby twierdzenia te są bezpodstawne. Zamawiający żądał wyjaśnień w zakresie ww. 

pozycji kosztorysu w odniesieniu do pkt 13.2 SIWZ, w szczególności wyjaśnienia, czy ceny w 

tych pozycjach pokrywają wszystkie koszty i ryzyka i czy nie zostały one doliczone do innych 

pozycji. Jak wskazano powyżej, konsorcjum P. i K. wykazało, że cena ww. pozycji pokrywa 

wszystkie  koszty,  ryzyka  i  uwzględnia  zysk.  Nie  można  zatem  uznać,  że  wykonawca  nie 

odpowiedz

iał  na  wezwanie  Zamawiającego,  a  zbieżność  charakteru  wyjaśnień  z 

wyjaśnieniami  rażąco  niskiej  ceny  wynika  ze  specyfiki  wezwania  do  wyjaśnień,  opartego  o 

pkt  13.2  SIWZ  i  pozostaje  bez  znaczenia  dla  oceny  aktywności  konsorcjum  P.  i  K.  w 

omawianym przedmiocie. 

Nie  można  też  uznać,  jak  podniósł  Odwołujący,  że  wyjaśnienia  konsorcjum  P.  i  K. 

były gołosłowne. Jak Izba wskazała powyżej, wykonawca ten przedstawił wyliczenia, wyjaśnił 

ceny w odniesieniu do poszczególnych pozycji, a także złożył dowody na ich potwierdzenie. 

Mając powyższe na uwadze, Izba doszła do przekonania, że brak jest podstaw dla uznania, 

że wbrew postanowieniu pkt 13.2 SIWZ cena oferty konsorcjum P. i K. w pozycjach 39, 42, 

43 i 

45 kosztorysu nie zawierała wszystkich wymaganych elementów, wobec czego zarzut 1 

odwołania - naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp nie potwierdził się. 


Wobec ustaleń poczynionych ad zarzutu 1, za bezpodstawne należało również uznać 

zarzuty 3 i 4 odwołania, tj. odpowiednio, naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 89 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp. Odwołujący naruszenie tych zarzutów wywodził z tych samych, co w zarzucie 1, 

okoliczności.  Jak  Izba  stwierdziła  powyżej,  konsorcjum  P.  i  K.  wykazało,  że  cena 

zaoferowana  w  pozycjach  42-

45  kosztorysu  ofertowego  jest  ceną  realną,  uwzględniającą 

wszystkie  koszty  i  zysk.  W  tej  sytuacji  brak  jest  podstaw  dla  uznania  ceny  oferty  ww. 

wykonawcy za rażąco niską, nie zachodzi zatem przesłanka odrzucenia oferty określona w 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Brak jest również podstaw uznania, że oferta konsorcjum P. i 

K. 

zawiera błąd w obliczeniu ceny i kosztu, co miałoby stanowić podstawę odrzucenia oferty 

zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Zarzuty 3 i 4 odwołania należało uznać za bezpodstawne i podlegające oddaleniu. 

Ad  zarzutu  2  odwołania  –  naruszenia  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie 

ujawnienia  części  wyjaśnień  złożonych  w  odpowiedzi  na  wezwanie  z  art.  87  ust.  1  ustawy 

Pzp.  

Wykonawca  konsorcjum  P.  i  K. 

jako  tajemnicę  przedsiębiorstwa  zastrzegł  część 

wyjaśnień  udzielonych  na  wezwanie  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp.  Część  zastrzeżona  jako 

tajemnica  przedsiębiorstwa  zawierała  wyliczenia  kosztów,  projektowany  zysk,  informacje  o 

przyjętym  sposobie  wyliczenia  ceny,  który  wynikał  m.in.  z  założonego  sposobu  realizacji 

zamówienia.  

W  ocenie  Izby  bezpodstawnym  jest  stanowisko  Odwołującego,  który  twierdzi,  

iż  zastrzeżenie  tajemnicy  nie  było  skuteczne,  gdyż  ww.  konsorcjum  nie  wskazało,  które 

konkretnie  koszty  lub  inne  elementy  cenotwórcze  mają  charakter  zastrzeżony  i  na  czym 

polega  ich  specyfika,  czym  są  spersonalizowane  elementy  kalkulacyjnej  i  jakich  czynności 

dotyczy  taktyka  przyjęta  przy  realizacji  zamówienia.  Lektura  zastrzeżonej  części  wyjaśnień 

wraz  z  uzasadnieniem  zastrzeżenia,  nie  pozostawia  wątpliwości,  że  cały  agregat  ww. 

informacji,  jako  zestawienie  i  zbiór,  o  którym  mowa  w  art.  11  ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, stanowił tajemnicę przedsiębiorstwa. Należy przy tym zauważyć, że 

konsorcjum  P.  i  K. 

nie  zastrzegło  całości  pisma  zawierającego  rzeczone  wyjaśnienia,  ale 

jedynie  kilka  stron,  które  zawierały  informacje  wskazane  w  akapicie  powyżej,  stricte 

dotyczące  wyliczenia  ceny  pozycji  kosztorysu,  które  przekładały  się  na  przewagę 

konkurencyjną  oferty.  Zastrzeżenie  tajemnicy  sporządzone  bardziej  drobiazgowo,  poprzez 

wykreślanie poszczególnych wartości czy zdań być może było możliwe, jednakże fragmenty 

które pozostałyby jawne nie miałyby żadnej wartości informacyjnej, stanowiłyby urywki zdań, 

zdania  urwane  z  kontekstu  czy  równoważniki  zdań  pozbawione  znaczenia.  Wobec 

powyższego  należy  stwierdzić,  że  sposób  zastrzeżenia  tajemnicy  przedsiębiorstwa  nie 

naruszał  zasady  jawności  postępowania  o  której  mowa  w  art.  8  ust.  3  ustawy  Pzp. 


Odwołujący  podnosił  również,  że  ww.  konsorcjum  nie  wykazało  na  czym  polega  wartość 

gospodarcza  zastrzeżonych  informacji.  Jak  już  Izba  wskazała  powyżej,  zawarte  w 

wyjaśnieniach  informacje  o  charakterze  organizacyjnym  i  technologicznym  decydowały  o 

możliwości zaoferowania oferty z niższą ceną, a ich ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć 

na pozycję rynkową wykonawcy.  

Reasumując  należy  stwierdzić,  że  Zamawiający  zasadnie  uznał,  że  omawiane 

zastrzeżenie  tajemnicy  przedsiębiorstwa  było  skuteczne.  Konsorcjum  P.  i  K.  wykazało,  że 

zastrzeżona część wyjaśnień ma charakter tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust.  2  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji. Wobec  powyższego  należy  uznać,  że 

zarzut naruszenia art. 8 ust. 

3 ustawy Pzp nie potwierdził się. 

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła 

jak w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp. 

O  kosztach  postępowania  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  -  na  podstawie  art.  192 

ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  w  oparciu  o  przepisy  §  5  ust.  3  pkt  1  w  zw.  z  §  3  pkt  2 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewodniczący

………………………… 


wiper-pixel