KIO 506/19 POSTANOWIENIE dnia 4 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Beata Konik 

Daniel Konicz 

Piotr Kozłowski 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  4  kwietnia  2019  r.  w 

Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 25 marca 

2019  r.  przez 

odwołującego  M.J.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

„M.J.  Przedsiębiorstwo  Usług  Wodnych”  z  siedzibą  w  Legionowie  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie z 

siedzibą w Warszawie,  

postanawia: 

umarza postępowanie odwoławcze, 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  odwołującego 

M.J. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „M.J. Przedsiębiorstwo 

Usług  Wodnych”  z  siedzibą  w  Legionowie  kwoty  20  000  zł  00  gr  (słownie: 

dwadzieścia  tysięcy  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  uiszczony  wpis  od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

Państwowe  Gospodarstwo Wodne Wody  Polskie  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

Odbudowę  budowli  regulujących  na  rzece  Wiśle  –  6  szt.  Ostróg,  gmina  Ostaszewo,  w 

podziale  na  części,  nr  referencyjny:  GD.JRP-Ż.281.72018.PW.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

zostało opublikowane w dniu 3 listopada 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod nr 2018/S 212-483770.    

W  postępowaniu  tym  wykonawca  M.J.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

firmą „M.J. Przedsiębiorstwo Usług Wodnych” z siedzibą w Legionowie (dalej: „Odwołujący”) 

w  dniu  25  marca  2019  r. 

złożył  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wobec 

niezgodnych  z  przepisami  ustawy  Pzp  cz

ynności  Zamawiającego  podjętych  w  Części  2, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

1)  art.  10a  ust.  5  Pzp  w  zw.  z  art.  78

§  2  ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1964  r.  Kodeks 

cywilny  poprzez  niezasadne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  została  złożona  w 

formie  kopii  oryginalnej  oferty  sporządzonej  uprzednio  w  formie  papierowej,  która 

została jedynie poświadczona za zgodność z oryginałem, a tym samym jej treść jest 

niezgodna z ustawą, co doprowadziło do odrzucenia oferty Odwołującego; 

2)  art.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp 

poprzez  niezasadne  przyjęcie,  że  oferta  Odwołującego  jest 

niezgodna z ustawą; 

a w konsekwencji obrazę: 

3)  art.  91  ust.  1  PZP  pop

rzez  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

1)  uniew

ażnienie czynności polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego; 

2)  dokonanie 

ponownej oceny ofert w Części 2 zamówienia, w tym oferty Odwołującego 

jako oferty niepodlegającej odrzuceniu, a w konsekwencji wybór oferty Odwołującego 

jako najkorzystniejszej; 

oraz ponadto o: 

zasądzenie kosztów  postępowania wedle spisu kosztów,  który  zostanie przedłożony 

nie później niż na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą, 

Zamawiający 

przekazał 

kopię 

przedmiotowego 

odwołania 

wykonawcom 

uczestni

czącym  w  postępowaniu,  w  dniu  25  marca  2019  r.  za  pośrednictwem  poczty 


elektronicznej. 

Jak wynika z akt postępowania żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia do 

przedmiotowego 

postępowania odwoławczego. 

W  dniu  2  kwietnia  2019 

r.  wpłynęła  do  Izby  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której 

Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania. 

Mając na uwadze powyższe Izba, działając na podstawie art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, 

po

stanowiła umorzyć  postępowanie odwoławcze  wywołane  ww.  odwołaniem.  Jednocześnie 

Izba  wskazuje,  że  w  sytuacji  umorzenia  postępowania  w  związku  z  uwzględnieniem 

zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  Zamawiającego  obowiązek  wykonania,  powtórzenia  lub 

unieważnienia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia,  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 186 ust. 

6 pkt 1 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 

2018 r. poz. 972).    

Przewodniczący :  ……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel