KIO 505/19 WYROK dnia 5 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

WYROK 

z dnia 5 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Beata Konik 

Daniel Konicz 

Piotr Kozłowski 

Protokolant:            

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Kra

jowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez  odwołującego 

Przedsiębiorstwo Usług Wodnych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Warszawie

,  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Państwowe 

Gospodarstwo  Wodne Wody  Polskie z  siedzibą w Warszawie,  przy  udziale  wykonawcy 

Przedsiębiorstwa  Budownictwa  Melioracyjnego  i  Urządzeń  Wodnych  „Inwestmel” 

spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Elblągu,  zgłaszającego  swoje 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  złożonej 

przez  Przedsiębiorstwo  Budownictwa  Melioracyjnego  i  Urządzeń  Wodnych 

„Inwestmel”  spółkę  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Elblągu  jako 

najkorzystniejszej,  unieważnienie  czynności  odrzucenia  oferty  odwołującego 


Przedsiębiorstwa Usług Wodnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w  Warszawie  o

raz  ponowne  badanie  i  ocenę  ofert  z  uwzględnieniem  oferty 

odwołującego. 

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  zamawiającego  Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie i: 

Zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  20  000  zł  00  gr 

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego 

tytułem wpisu od odwołania; 

Z

asądza od zamawiającego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

z siedzibą w Warszawie, na rzecz odwołującego Przedsiębiorstwa Usług Wodnych 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie kwotę  23 842 zł 

03  gr 

(słownie:  dwadzieścia  trzy  tysiące  osiemset  czterdzieści  dwa  złotych,  trzy 

grosze) 

tytułem  zwrotu  wpisu  od  odwołania,  kosztów  podróży  i  wynagrodzenia 

pełnomocnika. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………..… 

……………………..… 

……………………..… 


UZASADNIENIE 

Państwowe  Gospodarstwo Wodne Wody  Polskie  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w 

trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na 

Odbudowę budowli regulujących na rzece Wiśle – 6 szt. Ostróg, gmina Ostaszewo, w podziale 

na  części,  nr  referencyjny:  GD.JRP-Ż.281.72018.PW.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w  dniu 3 listopada 2018 r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  pod  nr 

2018/S 212-483770.    

W  postępowaniu  tym  wykonawca  Przedsiębiorstwo  Usług  Wodnych  spółkę  z 

ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej:  „Odwołujący”)  w  dniu  25 

marca 2019 r. złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec niezgodnych z 

przepisami  ustawy  Pzp  czynności  Zamawiającego  podjętych  w  Części  1,  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

1)  art. 10a ust. 5 Pzp w zw. z art. 78

§ 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

poprzez niezasadne przyjęcie, że oferta Odwołującego została złożona w formie kopii 

oryginalnej oferty sporządzonej uprzednio w formie papierowej, która została jedynie 

poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem,  a  tym  samym  jej  treść  jest  niezgodna  z 

ustawą, co doprowadziło do odrzucenia oferty Odwołującego; 

art.  89  ust.  1  pkt  1  Pzp  poprzez  niezasadne  przyjęcie,  że  oferta Odwołującego jest 

niezgodna z ustawą; 

a w konsekwencji obrazę: 

3)  art.  91  ust.  1  PZP  poprz

ez  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego; 

2)  dokonanie 

ponownej oceny ofert w Części 1 zamówienia, w tym oferty Odwołującego 

jako  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu,  a  w  konsekwencji  wybór  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej; 

oraz ponadto o: 

zasądzenie kosztów  postępowania wedle spisu kosztów,  który  zostanie przedłożony 

nie później niż na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą, 

W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, co następuje.  

Odwołujący złożył ofertę na Część 1 zamówienia — odbudowa na rzece Wiśle ostróg 

16/918 i 18/918 (dalej: „Część 1”). Pismem z dnia 13 lutego 2019 r., przesłanym drogą 

elektroniczną, Zamawiający zawiadomił Odwołującego o wyborze oferty najkorzystniejszej w 


zakresie Części 1, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Budownictwa  Melioracyjnego i  Urządzeń Wodnych INWESMEL sp.  z  o.o. 

Jednocześnie  Zamawiający  odrzucił  m.in.  ofertę  Odwołującego,  wskazując,  iż  oferta  była 

niezgodna  z  PZP, 

ze  względu  na  fakt,  iż  złożono  ją  w  formie  kopii  oryginalnej  oferty 

sporządzonej uprzednio w formie pisemnej, która została jedynie poświadczona elektronicznie 

za zgodność z oryginałem. 

Swoje stanowisko Zamawiający argumentował wskazując, iż oferta nie została złożona 

prawidłowo,  gdyż  dokument  przesłany  za pośrednictwem  ePUAP  stanowi  kopię oryginalnej 

oferty w formie p

isemnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. 

Oferta  zawierała  ostemplowane,  podpisane  odręcznie  przez  osobę  uprawnioną  do 

reprezentacji  Odwołującego  formularz  oferty,  kosztorysy  ofertowe,  zobowiązanie  podmiotu 

trzeciego do oddan

ia wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, zeskanowane do pliku 

PDF. Następnie plik został opatrzony podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do 

reprezentacji  z  uwidocznionym  stemplem  graficznym.  Ponadto  Zamawiający  wskazał,  że  w 

Specyfikacji  Is

totnych  Warunków  Zamówienia  zaznaczono,  że  „Oferta  powinna  być 

sporządzona  w  języku  polskim,  z  Zachowaniem  postaci  elektronicznej  w  jednym  z 

następujących formatów  danych:  .pdf,  Mc,  Mcx,  .rtf,  .xps,  .odt;  i  podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowanie oferty opisany został 

w Regulaminie korzystania z miniPortalu

. Oferty należy składać w oryginale”. 

Odwołujący  wskazał,  że  Zamawiający  odwołał  się  do  wyroku  Krajowej  Izby 

Odwoławczej z dnia 4 stycznia 2019 r, w sprawie o nr 2611/18, a w konsekwencji uznał ofertę 

Odwołującego za niezgodną z przepisami PZP, podlegającą odrzuceniu. 

W ocenie Odwołującego ze stanowiskiem Zamawiającego, opartym na wspomnianym 

wyżej wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, nie sposób się zgodzić. Odwołujący wskazał, że 

zgodnie z art. 10 

a ust. 5 PZP, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a PZP, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod 

rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Na  zachowanie  postaci  elektronicznej  przy  sporządzaniu  oferty  wskazuje 

również  Zamawiający  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  wyszczególniając 

formaty danych, w których oferta powinna zostać sporządzona. Zamawiający w SIWZ wskazał 

również,  że  ofertę  należy  złożyć  w  oryginale.  Mając  zatem  na  uwadze  powyższe,  należy 

rozważyć co należy rozumieć przez sporządzenie danego dokumentu w postaci elektronicznej, 

a także co należy rozumieć przez formę pisemną oraz przez formę elektroniczną, a także kiedy 

dokument w formie elektronicznej można uznać za oryginał. Pozwoli to na ocenę, czy w istocie 

oferta Odwołującego słusznie została odrzucona przez Zamawiającego. 

Ponadto, jak wskazał Odwołujący, przepis art. 10 a ust. 5 PZP w istocie przewiduje, iż 

dokumenty  w  nim  wymienione  sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci 


elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie ulega wątpliwości, 

iż oferta Odwołującego została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a zatem 

rozważania co do spełnienia wymogów przewidzianych tymże przepisem sprowadzają się do 

rozumienia pojęcia „sporządzenia” dokumentu w postaci elektronicznej. Jak bowiem wskazuje 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 8 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 119/19, „czynność 

wydruku, a następnie ponownego zeskanowania oferty nie przysądzą o tym, iż dokument nie 

został sporządzony w postaci elektronicznej. 

Przywołany wyrok KIO jest o tyle istotny, iż został wydany później, niż wyrok na który 

powołuje się Zamawiający odrzucając ofertę Odwołującego.  

W przywołanym wyroku KIO zwróciła również uwagę na fakt, iż pojęcie „sporządzenia” 

nie  zostało  przez  ustawodawcę  zdefiniowane,  a  zatem  odwołać  należy  się  do  reguł 

interpretacyjny

ch,  w  tym  do  wykładni  funkcjonalnej,  polegającej  na  ustaleniu  znaczenia 

przepisu w oparciu o przesłanki, które decydują o funkcji danego przepisu. Za Krajową Izbą 

Odwoławczą  zauważyć  zatem  należy,  iż  skrajnie  formalistyczne  definiowanie  pojęcia 

„sporządza się” prowadziło by do sprzeczności z intencją ustawodawcy, którego celem było 

uproszczenie i uelastycznienie procedur, poprzez m.in, zmniejszenie obowiązków formalnych, 

nie zaś ich obostrzenie. 

Zdaniem  Krajowej  Izby  Odwoławczej  podkreślenia  wymagał  również  fakt,  iż  w  PZP 

dostrzec  można  pewną  niekonsekwencję  ustawodawcy  w  zakresie  występujących  w  tejże 

ustawie pojęć, „bowiem w art. 10a ust. 5 ZamPublU posługuje się formułowaniem „sporządzą 

się”, natomiast już w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zamianie ZamPublU 

oraz niektórych innych ustaw posługuje się formułowaniem „składa się”. Z kolei art. 36 ust. 1 

pkt 10 ZamPublU wymaga, aby specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawierała opis 

sp

osobu  przygotowania  ofert,  a  także  miejsce  oraz  termin  składania  i  otwarcia  ofert. 

Równocześnie  przykładowo  art.  43  ZamPublU  określa  terminy  składania  ofert,  z 

uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Odwołujący przywołał 

stanow

isko KIO, zgodnie z którym wąska interpretacja pojęcia „sporządza się” jest zbyt daleko 

idąca  bowiem  sporządzenie  moje  oznaczać  także  po  prostu  wprowadzenie  do  systemu, 

niezależnie od sposobu. Istotna jest intencja woli składającego podpis, treść oświadczenia woli 

oraz  to  jak  zostało  ono  sporządzone  w  wymaganej  formie,  to  jest  w  postaci  elektronicznej 

podpisanej  podpisem  kwalifikowanym.  Zgodnie 

z  art.  60  k.c.  wola  osoby  dokonującej 

czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia 

jej  wolę  w  sposób  dostateczny,  w  tym  również  przez  ujawnienie  tej  woli  w  postaci 

elektronicznej.  Natomiast  biorąc  pod  uwagę  wskazówkę  interpretacyjną  z  art.  65  §  1  k.c., 

zgodnie z którym oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na 

okoliczności,  w  których  złożone  zostało,  zasady  współżycia  społecznego  oraz  ustalone 

zwyczaje,  a  także  okoliczności  złożenia  oświadczenia  woli,  jakim  jest  oferta.  W  ocenie 


Odwołującego  stany  faktyczne  obu  spraw  są  podobne,  dlatego  należy  uznać,  że  intencją 

wykonawcy  było  złożenie  ważnej,  niepodlegającej  odrzuceniu  oferty,  którą  sporządzono  w 

postaci elektronicznej. 

Zdaniem  Odwołującego  nie  sposób  zgodzić  się  z  przypisywaniem  nieważności 

czynności prawnej złożenia oferty, a więc oświadczenia woli, na podstawie badania sposobu 

wprowadzania danych, czyli sposobu sporządzenia oferty, która została zakończona wtedy, 

kiedy  dokument  z  formy  papierowej  został  przeformatowany  na  wersję  elektroniczną. 

Odwołujący podpisał plik zawierający ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W tym 

momencie czynność sporządzania została zakończona, a oferta w pliku pdf istniała w formie 

elektronicznej. 

Ponadto  Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  poświadczeniu  za  zgodność  z  oryginałem 

podlegają dokumenty, które zostały niejako wprowadzone do obrotu. Tym samym, jeżeli oferta 

Odwołującego stanowi jego oświadczenie woli, przeznaczone dla Zamawiającego, z którym to 

Zamawiający  zapoznał  się  po  dokonaniu  czynności  otwarcia  ofert,  to  dopiero  wówczas 

dokument  ten  został  wprowadzony  do  obrotu.  W  świetle  powyższego  zgodzić  należy  się  z 

Krajową  Izbą  Odwoławczą,  która  uznała,  iż  nie  można  było  uznać  za  prawidłowe 

poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu, który uprzednio nie został wprowadzony 

do obrotu. 

Reasumując, oferta złożona przez Odwołującego spełniała wszelkie wymogi formalne. 

Skoro 

Odwołujący  złożył  ofertę  w  postaci  elektronicznej,  w  formacie  PDF,  opatrzoną 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  brak  jest  podstaw  do  uznania,  iż  oferta  ta  była 

niezgodna z przepisami PZP. 

Ponadto Odwołujący przywołał stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji 

(dalej zwan

a też „PIIT”), w którym krytycznie odnosi się ona do wyroku KIO z dnia 4 stycznia 

2019 r., sygn. akt KIO 2611/18, a więc do wyroku na którym oparł się Zamawiający odrzucając 

ofertę Odwołującego.  Nadto Izba  dostrzegła  sprzeczność  pomiędzy  wyrokami  KIO  2611/18 

oraz KIO 119/19, na k

tórą uwagę zwrócono już powyżej. 

Biorąc  pod  uwagę  stanowisko  Krajowej  Izby  Odwoławczej  przedstawione  w  wyroku 

KIO 119/19, a także stanowisko Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, nie sposób uznać 

aby  decyzja  Zamawiającego  w  zakresie  odrzucenia  oferty  Odwołującego  była  słuszna  i 

znajdowała  uzasadnienie  w  obowiązujących  przepisach  prawa.  Dokument  stworzony  w  ten 

sposób, że zeskanowany zostaje dokument papierowy i następnie tak powstały plik zostaje 

podpisany  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  powoduje,  że  dokument  ten  jest 

oryginałem - dokumentem elektronicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności 

podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  a  także  przepisów  unijnych.  Nie  mamy  tu  do 

czynienia z kopią czy tym bardziej „odrębną formą”, „kolejnym bytem prawnym”. Opatrzenie 


tak  zeskanowanego  dokumentu  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  powoduje,  iż 

dokument ten wypełnia wymogi formy elektronicznej w rozumieniu przepisu art. 78 k.c. Nadto 

zgodzić  należy  się  z  Krajową  Izbą  Odwoławczą,  że  jeśli  oferta  Odwołującego  stanowi  jego 

oświadczenie woli, przeznaczone dla Zamawiającego, z którym to Zamawiający zapoznaje się 

po dok

onaniu czynności otwarcia ofert, to dopiero wówczas dokument ten został wprowadzony 

do  obrotu.  Konsekwencją  powyższego  jest  brak  możliwości  poświadczenia  za  zgodność  z 

oryginałem dokumentu, który nie został jeszcze wprowadzony do obrotu. Również wykładnia 

celowościowa  przepisów  PZP  nie  pozwala  na  przyjęcie,  iż  intencją  ustawodawcy  było 

obostrzenie  wymagań  w  zakresie  „sporządzania”  ofert  w  postaci  elektronicznej.  Powyższe 

stałoby zresztą w sprzeczności z celem art. 22 ust. 6 lit c) pkt (ii) dyrektywy 2014/24/UE, który 

stanowi, że jeżeli oferta jest podpisywana z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu, który 

jest umieszczony na zaufanej li

ście, instytucje zamawiające nie mogą stosować dodatkowych 

wymogów  mogących  utrudnić  oferentom  korzystanie  z  tych  podpisów,  na  który  to  przepis 

powołała się Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, wskazując, że przyjęcie argumentacji 

z  wyroku KIO  2611/18  daje efekt  odwrotny,  tworząc w  sposób  nieuzasadniony  postawę do 

odrzucania ofert z powodu rzekomego niedotrzymania postaci elektronicznej, w sytuacji, gdy 

de facto oferty te są złożone prawidłowo. 

W  świetle  powyższego  nie  sposób  uznać  ofertę  złożoną  przez  Odwołującego  za 

niezgodną z przepisami PZP. 

konsekwencji  błędnego  przyjęcia  przez  Zamawiającego,  iż  oferta  Odwołującego 

podlegała  odrzuceniu,  doszło  również  do  naruszenia  art.  91  ust  1  PZP.  Biorąc  pod  uwagę 

pozostałe  oferty  w  tej  części  zamówienia,  złożone  w  odpowiedzi  na  ogłoszenie 

Zamawiającego,  oceniając  je  przez  pryzmat  kryteriów  oceny  oferty  wskazanych  przez 

Zamawiającego, oferta Odwołującego, gdyby nie została odrzucona, powinna zostać wybrana 

w  postępowaniu  jako  oferta  najkorzystniejsza.  Tym  samym  bezpodstawne  odrzucenie 

pozbawiło Zamawiającego możliwości wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej, co 

doprowadziło  do  naruszenia  przepisów  PZP.  Odwołujący  ma  zatem  interes  we  wniesieniu 

przedmiotowego odwołania.  

W dniu  28  marca  2019  r. 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Melioracyjnego i Urządzeń 

Wodnych „Inwestmel” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu zgłosiła 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Tego samego dnia 

Melbud  Spółka  Akcyjna  również  zgłosiła  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego. 


Krajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  na  rozprawie  złożone  odwołanie  

i  uwzględniając  dokumentację  z  przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego,  stanowiska  stron złożone  na  piśmie  i  podane  do  protokołu 

rozprawy, a także złożone dowody, ustaliła, co następuje.  

W  pierwszej  kolejności  Izba  ustaliła,  że  nie  została  wypełniona  żadna  z  przesłanek 

ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.  

Odwołujący  ma  interes  we  wniesieniu  odwołania,  o  którym  mowa  w  art.  179  ust.  1 

ustawy  Pzp.  Odwołujący  jest  podmiotem  ubiegającym  się  o  udzielenie  przedmiotowego 

zamówienia publicznego.  

Izba stwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego, 

zgłoszonego 

przez 

wykonawcę 

Przedsiębiorstwo 

Budownictwa 

Melioracyjnego i Urządzeń Wodnych „Inwestmel” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Elblągu (dalej: Przystępujący).  

W tym miejscu Izba wskazuje, że Melbud Spółka Akcyjna, w dniu 4 kwietnia 2019 r. 

wycofała  swoje  przystąpienie,  wobec  czego  Wykonawca  ten  nie  stał  się  uczestnikiem 

postępowania odwoławczego.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny.  

Jest  okolicznością  między  stronami  bezsporną,  że  Odwołujący  złożył  w 

przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  ofertę  w  ten  sposób,  że  najpierw 

sporządził  ją  na  piśmie,  tj.  podpisał  własnoręcznie,  a  następnie  zeskanował  i  opatrzył 

podpisem elektronicznym.  

W  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  dnia  13  marca  2019  r., 

Zamawiający wskazał, że Wykonawca mimo upływu terminu składania ofert nie złożył oferty 

w  postaci  elektronicznej  opatrzonej

  podpisem  elektronicznym.  Oferta  nie  została  złożona 

prawidłowo,  gdyż  dokument przesłany  za  pośrednictwem  ePuap,  stanowi  kopię  oryginalnej 
oferty w formie pisemnej, poświadczoną za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej. 

Oferta  zawiera  ostemplowane,  podpisane  odręcznie  przez  osobę  uprawnioną  do 

reprezentacji firmy wypełniony formularz oferty, kosztorys ofertowy, pełnomocnictwo ogólne, 

zobowiązanie  podmiotu  trzeciego  do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji  niezbędnych 

zasobów,  zeskanowane  do  pliku  pdf.    Następnie  pliki  zostały  opatrzone  podpisem 

elektronicznym  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji  z  uwidocznionym  stemplem 

graficznym. Ponadto formularz oferty ostemplowano za zgodność z oryginałem. 


Zamawiający  powołał  się  ponadto  na  argumentację  zawartą  w  wyroku  KIO  o  sygn. 

Izba zważyła co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.  

Odwołujący złożył ofertę w postępowaniu za pośrednictwem systemu ePUAP. Oferta 

dotarła  do  zamawiającego  w  postaci  elektronicznej  w  formacie  .pdf  oraz  została  opatrzona 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  p

rzez  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji 

Odwołującego. Plik ten powstał przez zeskanowanie do formatu .pdf wypełnionego formularza 

oferty,  który  przed  wykonaniem  skanu  został  parafowany,  podpisany  własnoręcznie  przez 

osobę  uprawnioną  do  reprezentacji  Odwołującego,  oraz  opieczętowany  „za  zgodność  z 

oryginałem”. 

Zgodnie  z  treścią  art.  78

§  1  KC  do  zachowania  elektronicznej  formy  czynności 

prawnej  wystarcza  złożenie  oświadczenia  woli  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzenie  go 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Stosownie natomiast do 

art. 10a ust. 5 Pzp, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału 

w  postępowaniu  oraz  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  art.  25a,  w  tym  jednolity  dokument, 

sporządza  się,  pod  rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z 

ustawą. 

Natomiast  §  5  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  ws.  środków  komunikacji  elektronicznej 

stanowi, że: 

1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 

lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie 

zostały  sporządzone  w  postaci  dokumentu  elektronicznego,  wykonawca  może  sporządzić  i 

przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.  

2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo 

odpowiednio  przez  podmiot,  na  którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca  na 

zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy,  albo  przez  podwykonawcę  jest  równoznaczne  z 

poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

Spór  pomiędzy  stronami  dotyczył  formy,  w  jakiej  została  sporządzona  oferta 

O

dwołującego. 

Izba  uznała,  że  w  przedmiotowej  sprawie  Odwołujący  sporządził  ofertę  zgodnie  z 

przepisem  art.  10a  ust.  5  Pzp.  Nie  ma  przy  tym  znaczenia  wcześniejsze  wydrukowanie 

przygoto

wanego  na  potrzeby  postępowania  formularza  ofertowego  i  podpisanie  go  przez 


upoważnioną  osobę  poprzez  złożenie  przez  nią  podpisu  własnoręcznego,  ani  nawet 

okoliczność,  że  obok  podpisu  tej  osoby  znajduje  się  pieczęć  „za  zgodność  z  oryginałem”. 

Oryginał oferty został sporządzony w ocenie Izby dopiero po spełnieniu wymogów określonych 

w  art.  10a  ust.  5  Pzp,  tj.  po  nadaniu  ofercie  postaci  elektronicznej  i  opatrzeniu  jej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Izba nie ma wątpliwości co do tego, że czynność 

skanowania prowadzi do wytworzenia dokumentu elektronicznego. 

Wskazać bowiem w tym 

miejscu należy, że zgodnie z treścią art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektroniczn

ych na rynku wewnętrznym oraz uchylające 

dyrektywę  1999/93/WE  „dokument  elektroniczny”  oznacza  każdą  treść  przechowywaną  w 

postaci  elektronicznej,  w  szczególności  tekst  lub  nagranie  dźwiękowe,  wizualne  lub 

audiowizualne. Skan oferty, w ocenie Izby, również wpisuję się w powyższą definicję.  

Reasumując, skoro oferta ma postać elektroniczną i została opatrzona kwalifikowanym 

p

odpisem  elektronicznym  przez  osobę  do  tego  uprawnioną,  co  jest  między  stronami 

bezsporne, nie ma podstaw do jej odrzucenia. 

W tym miej

scu odnieść się należy do stanowiska Zamawiającego zaprezentowanego 

podczas  rozprawy

,  zgodnie  z  którym  oferta  Odwołującego  nie  zostanie  uznana  za 

najkorzystniejszą  z  uwagi  na  to,  że  w  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert  wykonawca  ten  nie 

uzyska wystarczającej liczby punktów, na okoliczność czego Zamawiający złożył dowody 1 i 

. Zauważyć należy, że na tym etapie postępowania oferta Odwołującego nie została w ogóle 

poddana  ocenie w  zakresie kryteriów  oceny  ofert,  a czynność  odrzucenia tej  oferty  została 

dokonana  przez  Zamawiającego  w  oparciu  o  przepis  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  i  w 

dokonaniu tej czynności należy upatrywać po stronie Odwołującego szkody w rozumieniu art. 

179  ust.  1  ustawy  Pzp.  Ewentualna 

czynność  badania  i  oceny  ofert  dokonana  z 

uwzględnieniem oferty Odwołującego będzie więc czynnością nową, na którą Odwołującemu 

będzie przysługiwać odwołanie. Zatem przesądzanie o ewentualnym wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia na obecnym etapie jest, w ocenie Izby, przedwczesne.  

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.  


O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp 

oraz przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 22 maja 2018 r. poz. 972.), 

stosow

nie do wyniku postępowania.  

Przewodniczący: 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 


wiper-pixel