KIO 504/19 WYROK dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 504/19 

WYROK 

z dnia 8 kwietnia 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:  

Piotr Cegłowski  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 kwietnia 2019 

r. w Warszawie odwołania wniesionego 

d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r.  przez  wykonawcę 

Olsztyński  Zakład  Komunalny  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w  Olsztynie,  ul.  Lubelska  43d,  10-410  Olsztyn 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego Gmina Olsztyn, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn  

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  [1]  KOMA 

Olsztyn  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Olsztynie,  ul. 

Towarowa  20A,  10-

417  Olsztyn  [pełnomocnik],  [2]  J.  S.  prowadząca  działalność 

gospodarczą pod nazwą UTYL-SERVICE BIS J. S., ul. Jagiellońska 1, 87-300 Brodnica 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego  

orzeka: 

Oddala odwołanie.  


Kosztami postępowania obciąża odwołującego Olsztyński Zakład Komunalny Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 43d, 10-410 

Olsztyn i:  

2.1) zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez 

wykonawcę 

Olsztyński 

Zakład 

Komunalny 

Spółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Olsztynie,  ul.  Lubelska  43d,  10-410  Olsztyn 

tytułem wpisu od odwołania;  

zasądza  od  wykonawcy  Olsztyński  Zakład  Komunalny  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Olsztynie,  ul.  Lubelska  43d,  10-410  Olsztyn 

na  rzecz  zamawiającego  Gmina  Olsztyn,  Plac  Jana  Pawła  II  1,  10-101  Olsztyn 

kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą 

koszty  postępowania  odwoławczego  poniesione  z  tytułu  kosztów  wynagrodzenia 

pełnomocnika.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok 

– w terminie 7 dni od dnia jego 

dor

ęczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do 

Sądu Okręgowego w Olsztynie.  

Przewodniczący: 

………………………………  


Sygn. akt KIO 504/19 

U z a s a d n i e n i e  

Zamawiający Gmina Olsztyn, PI. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn wszczął postępowanie 

na usługi w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą »Utworzenie i prowadzenie Punktu 

Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  na  terenie  Gminy  Olsztyn  (stacjonarnego  

i mobilnego), nr: ZP.271.1.112.2018.3«.  

6.12.2018 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej.   

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej w skrócie Pzp lub 

ustawą bez bliższego określenia.   

15.03.2019  r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] KOMA Olsztyn Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn 

[pełnomocnik] i [2] UTYL-SERVICE BIS J. S., ul. Jagiellońska 1, 83-300 Brodnica.  

25.03.2019  r.  wykonawca  Olsztyński  Zakład  Komunalny  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  Spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Olsztynie,  ul.  Lubelska  43d,  10-410 

Olsztyn, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, wniósł do Prezesa KIO odwołanie na:  

wybór  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających się o udzielenia zamówienia [1] KOMA Olsztyn Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Olsztynie,  ul.  Towarowa  20A,  10-417  Olsztyn 

[pełnomocnik]  i  [2]  UTYL-SERVICE  BIS  J.  S.,  ul.  Jagiellońska  1,  83-300  Brodnica 

[dalej  wykonawca  K 

lub  przystępujący], który  to wykonawca  podlegał  wykluczeniu, 

zaś złożona przez niego oferta odrzuceniu i w konsekwencji  

2)   zaniechanie wyboru oferty 

odwołującego jako najkorzystniejszej  

– a z ostrożności procesowej odwołujący wniósł odwołanie od niezgodnych z przepisami 

ustawy Pzp 

czynności zamawiającego i zaniechania czynności, do których zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp polegających na: 

3)   u

nieważnieniu postępowania przez zamawiającego i w konsekwencji  

4)   zaniechaniu wyboru oferty 

odwołującego jako najkorzystniejszej.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie:  


1)   art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp

,  polegające  na  zaniechaniu 

wykluczenia  wykonawcy  K 

z  udziału w  postępowaniu oraz  zaniechaniu odrzuceniu 

oferty  wykonawcy  K,  pomimo  braku  wykazania  przez 

wykonawcę  K  spełnienia 

warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wykonania  usługi  dotyczącej 

zbierania i przekazywania do miejsca zagospodarowania odpadów, obejmującej co 

najmniej  3  frakcje  odpadów  segregowanych,  objętych  przedmiotem  zamówienia,  

w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w jednym roku;  

2)   art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp

,  polegające  na  zaniechaniu 

przez 

zamawiającego  wykluczenia  wykonawcy  K  z  udziału  w  postępowaniu  oraz 

zaniechaniu  odrzuceniu  oferty  wykonawcy  K,  pomimo  braku  wykazania  przez 

wykonawcę  K  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

dysponowania  wyposażeniem  niezbędnym  w  celu  wykonania  zamówienia,  wobec 

braku  przekazania  przez 

wykonawcę  K  informacji  o  podstawie  dysponowania 

nieruchomością;  

3)   art.  89  ust.  6  Pzp 

polegające  na  zaniechaniu  przez  zamawiającego  odrzucenia 

oferty wykonawcy K

, mimo że oferta wykonawcy K zawiera błąd w obliczeniu ceny, 

polegający na przyjęciu nieprawidłowej stawki VAT w wysokości 8%;  

4)   art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp 

polegające  na  zaniechaniu  przez  zamawiającego 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  K 

pomimo  braku  wniesienia  wadium  w  sposób 

prawidłowy; 

5)   art.  93  Pzp 

polegające  na  unieważnieniu  przez  zamawiającego  postępowania 

pomimo braku podstaw do dokonania tej czynności;  

6)   art. 91 ust. 1 Pzp 

polegające na zaniechaniu wybrania przez zamawiającego oferty 

złożonej  przez  odwołującego  jak  najkorzystniejszej,  w  świetle  określonych  przez 

zamawiającego kryteriów, spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu:  

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  K  jako 

najkorzystniejszej;  

ponowne przeprowadzenie czynności badania i oceny ofert; 

3)   wykluczenie  wykonawcy  K 

z  udziału  w  postępowaniu  i  odrzucenie  oferty  złożonej 

przez 

wykonawcę K; 

4)   dokonania  wyboru  oferty 

złożonej  odwołującego  jako  najkorzystniejszej,  w  świetle 

określonych  przez  zamawiającego  kryteriów,  spośród  ofert  ważnych  i  nie 

podlegających odrzuceniu  

obciążenie  zamawiającego  w  całości  kosztami  postępowania  odwoławczego,  tj. 

zasądzenie od zamawiającego na rzecz odwołującego kosztów wpisu od odwołania 


w  wysokości 15.000,00 zł  wraz z kosztami postępowania,  w tym kosztami dojazdu 

na  posiedzenie  i  rozprawę  oraz  wynagrodzeniem  pełnomocnika  w  wysokości 

wynikającej z rachunku, który zostanie złożony na rozprawie. 

Argumentacja 

odwołującego  

Interes prawny odwołującego: 

Odwołujący podnosi, że zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp przysługują odwołującemu środki 

ochrony  prawnej,  gdyż  ma  interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego  zamówienia  i  w  wyniku 

naruszenia  przez 

zamawiającego  przepisów  Pzp  odwołujący  może  ponieść  szkodę. 

Odwołujący złożył w przedmiotowym postępowaniu ważną niepodlegającą odrzuceniu ofertę, 

która  w  świetle  określonych  przez  zamawiającego  kryteriów  oceny  ofert,  powinna  być 

uznana  za  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  ofert  ważnych  i  niepodlegających  odrzuceniu. 

Mając  na  uwadze  brak  spełniania  przez  wykonawcę  K  warunków  udziału  w  postępowaniu 

oraz  błąd  w  obliczeniu  przez  wykonawcę  K  ceny,  polegający  na  przyjęciu  nieprawidłowej 

stawki  VAT 

w  wysokości  8%,  oferta  wykonawcy  K  powinna  być  odrzucona,  zaś  oferta 

złożona  przez  odwołującego  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wobec  powyższego 

odwołujący ma realną szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. 

Termin na wniesienia odwołania 

Zgodnie  z  art.  182  ust.  1  Pzp 

w  przypadku,  gdy  wartość  przedmiotu  zamówienia  jest 

równa  lub  przekracza kwoty  określone w  przepisach  wydanych na  podstawie  art.  11  ust.  8 

Pzp 

–  odwołanie  od  czynności  zamawiającego  wnosi  się  w  terminie  10  dni  od  dnia 

przestania  informacji  o  czynności  zamawiającego  stanowiącej  podstawę  wniesienia 

odwołania – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp. 

Tym  samym  mając  na  względzie  dyspozycję  art.  182  ust.  1  pkt  1  Pzp,  przedmiotowe 

odwołanie zostało wniesione z zachowaniem 10-dniowego terminu, tj. do 25.03.2019 r. 

Kopia 

odwołania,  została przekazana  zamawiającemu  25.03.2019  r.  za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. W konsekwencji wypełniona została dyspozycja art. 180 ust. 5 Pzp. 

I. Stan faktyczny 

Zamawiający prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. »Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów  Komunalnych  na  terenie  Gminy  Olsztyn  (stacjonarnego  i  mobilnego),  (nr 

postępowania: ZP.271.1.112.2018.a)«. 

Zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), rozdz. VI 

pkt 5 

zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 90 000,00 zł 

przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 


Bank PKO BP SA, numer konta: 81 1020 3541 0000 5602 0290 6683 (w tytule przelewu 

należy  wpisać  nazwę  postępowania  i  NIP),  poręczeniach  bankowych,  poręczeniach 

pieniężnych 

spółdzielczych 

kas 

oszczędnościowo-kredytowych, 

gwarancjach 

bankowych,  gwarancjach  ubezpieczeniowych,  poręczeniach  udzielanych  przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utwo-

rzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości.  Wadium  wniesione  w  pieniądzu 

przelewem na rachunek bankowy powinno wpłynąć, najpóźniej przed upływem terminu 

składania ofert, przy czym zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium 

tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał 

taki przelew przed upływem terminu składania ofert.  

3.   Zgodnie  z  rozdz.  V  ust.  2  pkt  3  SIWZ 

o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 

wykonawcy

, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej – 

wykonawca musi wy

kazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi dotyczącej zbierania i przekazywania 

do miejsca 

zagospodarowania odpadów obejmujących: 

–   co  najmniej  trzy  frakcje  odpadów  segregowanych,  objętych  przedmiotem 

zamówienia w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w jednym roku, 

–   co  najmniej  trzy  kody  odpadów  niebezpiecznych,  spośród  kodów  odpadów 

nieb

ezpiecznych  objętych  przedmiotem  rozpoznawanego  zamówienia,  w  łącznej 

ilości nie mniejszej niż 120 Mg w jednym roku.  

W  toku  postępowania  zostały  złożone  dwie  oferty.  Wykonawcy  K  złożyło  ofertę 

proponując cenę w wysokości 3 219 800,00 zł brutto w tym podatek VAT według stawki 

Olsztyński  Zakład  Komunalny  sp.  z  o.o.  w  Olsztynie  złożył  ofertę  oferując  cenę  4 

600 200,00 zł brutto w tym VAT według stawki 23%. 

5.   Pismem  z  6.02.2019  r. 

zamawiający  działając  na  podstawie  art.  87  ust.  1  Pzp  wezwał 

wykonawcę K do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie zastosowania 

obniżonej stawki należnego VAT w wysokości 8%. W odpowiedzi wykonawca K pismem 

z 8.02.2019 r. 

udzielił wyjaśnień zamawiającemu. 

6.  Pismem z 26.02.2019 r. 

zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu wezwał wykonawcy K na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia m.in. 

następujących dokumentów:  

wykazu  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane,  


dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 

należycie,  przy  czym  dowodami  są  referencje  bądź  inne  dokumenty  wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; 

wykazu  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  dostępnych 

wykonawcy 

w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do 

dysponowania tymi zasobami 

– w terminie do 11.03.2019 r.  

W dokumentacji postępowania brak jest informacji o dacie złożenia przez wykonawcę K 

dokumentów i oświadczeń w terminie zakreślonym przez zamawiającego. 

8.   Pismem z  15.03.2019 r. 

zamawiający poinformował, że za najkorzystniejszą, w oparciu  

o  kryteria  oceny  ofert,  uznana  została  oferta  złożona  przez  wykonawcę  K.  Nadto 

zamawiający  wskazał,  że  nie  odrzucił  żadnej  oferty  i  żaden  wykonawca  nie  został 

wykluczony, postępowanie nie zostało unieważnione. 

9.   W  tym  samym  dniu  na  stronie  internetowej 

zamawiającego  została  umieszczona 

informacja  o  wyniku  postępowania  –  pismo  z  15.03.2019  r.  zatytułowane 

„Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania”, nr dokumentu 34871.03.2019-W. 

Dowód:  Pismo  z  15.03.2019  r.  „Zawiadomienie  o  unieważnieniu  postępowania”  nr 

dokumentu 34871.03.2019-W.  

10.  Wykonawca  pismem  z  15.03.2019  r. 

zwrócił  się  do  zamawiającego  z  wnioskiem  o  po-

danie podstawy pra

wnej, w oparciu o którą dokonano unieważnienia postępowania wraz 

z  uzasadnieniem  (art.  93  ust.  3  Pzp). 

Zamawiający  nie  udzielił  odpowiedzi  na  ten 

wniosek, nie wskazał podstawy prawnej ani uzasadnienia dokonanego unieważnienia.  

19.03.2019 r. zamawiający dokonał przerobienia dokumentu umieszczonego na stronie 

zatytułowanego  pierwotnie  „Zawiadomienie  o  unieważnieniu  postępowania”  przez 

usunięcie  z  jego  treści  słów:  „Zawiadomienie  Unieważnienie  postępowania 

przetargowego”. 

Dowód: Pismo z 15.03.2019 r., nr dokumentu 34871.03.2019-W. 

II.   Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp 

polegający  na 

zaniechaniu  wykluczenia  wykonawcy  K 

z  udziału  w  postępowaniu  oraz  zaniechaniu 

odrzuceniu  oferty  wykonawcy  K,  pomimo  braku  wykazania  przez 

wykonawcę  K 

spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  wykonania  usługi  dotyczącej 

zbierania  i  przekazywania  do  miejsca  zagospodarowania  odpadów,  obejmującej  co 

najmniej  trzy  frakcje  odpadów  segregowanych,  objętych  przedmiotem  zamówienia  

w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w jednym roku. 

12.  Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp 

z postępowania o udzie-

lenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków 


udziału  w  postępowaniu  zaś  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  została  złożona  przez 

wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający  w  rozdz.  V  SIWZ  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu.  W  zakresie 

spełniania  warunków  dotyczących:  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  zamawiający 

wskazał, że wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji w okre-

sie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi dotyczącej zbierania  

i przekazywania do miejsca zagospodarowania odpadów obejmujących co najmniej: 

–   3  frakcje  odpadów  segregowanych,  objętych  przedmiotem  rozpoznawanego 

zamówienia w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w jednym roku, 

–   trzy  kody  odpadów  niebezpiecznych,  spośród  kodów  odpadów  niebezpiecznych 

objętych przedmiotem  rozpoznawanego zamówienia,  w  łącznej  ilości  nie  mniejszej 

niż 120 Mg w jednym roku. 

Odpady segregowane, o których mowa w SIWZ, to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

13  września 1996  r.  o  utrzymaniu czystości  i  porządku  w  gminach  odpady  selektywnie 

zbierane,  to  odpady 

których  dotyczy  obowiązek  selektywnej  zbiórki.  Zgodnie  z  art.  3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy 

zapewniają  czystość  i  porządek  na  swoim  terenie  i  tworzą  warunki  niezbędne  do  ich 

utrzymania, a w szczególności ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych 

obejmujące  co  najmniej  następujące  frakcje  odpadów:  papieru,  metalu,  tworzywa 

s

ztucznego,  szkła  i  opakowań  wielomateriałowych  oraz  odpadów  komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. 

Rozporządzeniem  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu 

selektywnego  zbierania wybr

anych frakcji odpadów  Minister Środowiska określił frakcje 

odpadów  podlegających  selektywnemu  zbieraniu.  Zgodnie  z  §  3  Rozporządzenia 

selektywnie  zbiera  się:  papier,  szkło,  metale,  tworzywa  sztuczne,  odpady  ulegające 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.  

Z  przywołanych  przepisów  wynika,  że  segregowane  odpady,  czyli  odpady  które 

podlegają selektywnemu zbieraniu to wyłącznie odpady obejmujące następujące frakcje: 

papier,  szkło,  metale,  tworzywa  sztuczne  i  odpady  ulegające  biodegradacji.  Jest  to 

katalog zamknięty.  

W świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Rozporządzenia 

Ministra  Środowiska  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  odpady  z  betonu  oraz  gruz  betonowy  

z rozbiórek i remontów oraz zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w  170106 nie 

należą do katalogu odpadów segregowanych podlegających selektywnej zbiórce.  


15.  Pismem z 26.02.2019 r. 

zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu wezwał wykonawcę K na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp do złożenia m.in. 

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich 

wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały 

wykonane  oraz  dowodów  określających  czy  te  usługi  zostały  wykonane  lub  są 

wykonywane  należycie  przy  czym  dowodami  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.  

16.  W  odpowiedzi  wykonawca  K 

złożył  wykaz  usług  oraz  referencje.  Dokumenty  złożone 

przez 

wykonawcę  K  nie  potwierdzają  wykonania  co  najmniej  jednej  usługi  dotyczącej 

zbierania  i  przekazywania  do  miejsca  zagospodarowania  odpadów,  obejmujących  co 

najmniej trzy frakcje odpadów segregowanych, objętych przedmiotem rozpoznawanego 

zamówienia w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w jednym roku.  

Zarówno  z  wykazu  jak  i  ze  złożonych  referencji  wynika,  że  wykonawca  KOMA 

OLSZTYN  sp.  z  o.o.  w  2018  r. 

wykonał  jedną  usługę,  lecz  dotyczącą  zbierania  

i  przekazywania  do  miejsca  zagospodarowania  odpadów  obejmujących  jedynie  dwie 

frakcje odpadów segregowanych tj. odpady obejmujące opakowania z papieru i tektury  

o  kodzie  150101 

w  ilości  130,00  Mg  oraz  zmieszane  odpady  opakowaniowe  o  kodzie 

w ilości 258,50 Mg. Łączna ilość odpadów segregowanych wyniosła 388,50 Mg. 

Odpadami  segregowanymi  (selek

tywnie  zbieranymi)  nie  są  bowiem  odpady  z  betonu 

oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (kod 170106) oraz zmieszane odpady z be-

tonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

inne  niż  wymienione  w  170106  (kod  170107)  i  z  tego  powodu  ilości  tych  odpadów  nie 

mogą być uwzględnione w obliczeniu wymaganej przez zamawiającego ilości odpadów 

segregowanych.  Z  dokumentów  złożonych  przez  wykonawcę  K  wynika,  że  w  2018  r. 

wykonawca  KOMA  OLSZTYN  sp.  z  o.o. 

wykonał  usługę  dotyczącej  zbierania  i  prze-

kazywania  do  miejsca  zagospodarowania  odpadów  obejmujących  jedynie  dwie  frakcje 

odpadów  segregowanych,  objętych przedmiotem  rozpoznawanego zamówienia  w  łącz-

nej  ilości  388,50  Mg  w  jednym  roku,  co  nie  spełnia  warunku  udziału  w  postępowaniu  

w  zakresie  wykonania  usługi  dotyczącej  zbierania  i  przekazywania  do  miejsca 

zagospodarowania  odpadów  obejmujących  co  najmniej  3  frakcje  odpadów 

segregowanych, objętych przedmiotem rozpoznawanego zamówienia w łącznej ilości nie 

mniejszej niż 1000 Mg w jednym roku. 

17.  Wobec tego, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, 

zamawiający 

powinien  wykluczyć  wykonawcę  K  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  oraz 

dokonać czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę K. 


18.  Dodatkowo 

odwołujący  podniósł  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  26  ust.  3 

Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  K 

do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunku  wykonania  usługi  dotyczącej  zbierania  i  prze-

kazywania do miejsca zagospodarowa

nia odpadów obejmujących co najmniej 3 frakcje 

odpadów  segregowanych,  objętych przedmiotem  rozpoznawanego zamówienia  w  łącz-

nej  ilości  nie  mniejszej  niż  1000  Mg  w  jednym  roku  w  sytuacji  gdy  złożony  przez 

wykonawcę K wykaz usług i referencje potwierdzały jedynie wykonanie w 2018 r. usługi 

zbierania i przekazywania do miejsca zagospodarowania odpadów obejmujących tylko 2 

frakcje 

odpadów  segregowanych,  objętych  przedmiotem  rozpoznawanego  zamówienia  

o łącznej ilości 388,50 Mg.  

III.   Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp

, polegający na 

zaniechaniu przez 

zamawiającego wykluczenia wykonawcy K z udziału w postępowaniu 

oraz  zaniechaniu  odrzuceniu  oferty  wykonawcy  K,  pomimo  braku  wykazania  przez 

wykonawcę  K  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie dysponowania 

wyposażeniem  niezbędnym  w  celu  wykonania  zamówienia  wobec  braku  przekazania 

przez 

wykonawcę K informacji o podstawie dysponowania nieruchomością  

19.  Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp 

z postępowania o udzie-

lenie  zamówienia  wyklucza  się  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków 

udziału  w  postępowaniu  zaś  zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  oferta  została  złożona 

przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Zamawiający  w  rozdz.  V  SIWZ  określił  warunki  udziału  w  postępowaniu.  W  zakresie 

spełniania  warunków  dotyczących  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  (wyposażenie 

niezbędne  w  celu  wykonania  zamówienia  publicznego)  zamawiający  wskazał,  że 

wykonawca 

musi  wykazać,  że  dysponuje  wyposażeniem  umożliwiającym  odbieranie 

odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  tj.  co  najmniej  nieruchomością  na 

terenie Olsztyna

, na której prowadzony będzie PSZOK, o powierzchni nie mniejszej niż 

500 m

 na ter

enie utwardzonym, zapewniającym odprowadzenie wód opadowych. 

21.  Zgodnie  z  rozdz.  VII  ust.  1  pkt  7  SIWZ 

w  celu  potwierdzenia  spełniania  przez 

wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  wezwanie  zamawiającego  należy 

złożyć  wykaz  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  dostępnych 

wykonawcy 

w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do 

dysponowania tymi zasobami. 

22.  Pismem z 26.02.2019 r. 

zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu wezwał wykonawcę K – na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp – do złożenia 

m.in.  wykazu  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń  technicznych  dostępnych 


wykonawcy 

w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do 

dysponowania tymi zasobami. 

23.  W odpowiedzi na wezwanie wykonawca K 

złożył wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, 

urządzeń  technicznych  dostępnych  wykonawcy,  w  którym  to  wykazie  opisano 

nieruchomość,  jednak  nie  podano  informacji  o  podstawie  do  dysponowania 

nieruchomością.  Z  tego  powodu  złożony  wykaz  nie  spełnia  wymogów  określonych  

w rozdz. VII ust. 1 pkt 7 SIWZ.  

Wobec  powyższego,  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  5  w  zw.  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp, 

zamawiający  powinien  wykluczyć  wykonawcę  K  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia oraz dokonać czynności odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę K. 

25.  Dodatkowo 

odwołujący  podniósł  zarzut  naruszenia  przez  zamawiającego  art.  26  ust.  3 

Pzp  przez  zaniechanie  wezwania  wykonawcy  K 

do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunku  udziału  w  postępowaniu,  tj.  złożenie  przez 

wykonawcę K informacji o podstawie do dysponowania nieruchomością. 

IV.   Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  6  Pzp 

polegający  na  zaniechaniu  przez  zamawiającego 

odrzucenia  oferty  wykonawcy  K

,  mimo  że  oferta  zawiera  błąd  w  obliczeniu  ceny 

polegający na przyjęciu nieprawidłowej stawki VAT w wysokości 8%. 

26.  Zgodnie  z  art.  89  ust.  6  Pzp 

zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  oferta  zawiera  błędy  

w obliczeniu ceny lub kosztu.  

Jeśli zamawiający nie określił w SIWZ stawki VAT, którą należało przyjąć do obliczenia 

ceny  oferty,  to  błędne  zastosowanie  nieprawidłowej  stawki  VAT  skutkuje  odrzuceniem 

oferty, jako  zawierającej  błąd  w  obliczeniu ceny  (art.  89  ust.  1  pkt  6  Pzp)  –  wyrok  KIO  

z 21 maja 2018 r. 

– KIO 880/18. 

28.  Zastosowana  przez  wyko

nawcę K do obliczenia zaoferowanej ceny stawka  VAT w wy-

sokości 8% jest nieprawidłowa. 

Odwołujący  składając  ofertę  za  wykonanie  usług  objętych  postępowaniem  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  »Utworzenie  

i  pro

wadzenie  Punktu  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  na  terenie 

Gminy  Olsztyn  (stacjonarnego  i  mobilnego)«  do  obliczenia  oferowanej  ceny  brutto 

zastosował stawkę VAT 23%, która jest stawką prawidłową. 

30.  Zgodnie z 

Załącznikiem do Uchwały Nr XXXVII/641/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 

czerwca  2017  r. 

Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie Gminy  Olsztyn 

ilekroć  w  „Regulaminie”  jest  mowa  o  Punktach  Selektywnego  Zbierania  Odpadów 

Komunalnych  (PSZOK) 

–  należy  przez  to  rozumieć  utworzone  przez  gminę  miejsca, 

które zapewniają przyjmowanie takich odpadów komunalnych jak: papier, szkło, metale  


i  tworzywa  sztuczne,  odpady  wielkogabarytowe,  odpady  ulegające  biodegradacji, 

odpady  zielone,  popiół  z  gospodarstw  domowych,  przeterminowane  leki  i  chemikalia, 

zużyte  baterie  i  akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  zużyte  opony, 

odzież  i  tekstylia,  odpady  wielomateriałowe,  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne. 

31.  Ustawodawca w 

ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach 

odróżnia  czynności  polegające  na  „zbieraniu  odpadów”  od  czynności 

„przyjmowania  odpadów”.  Każde  z  tych  pojęć  ma  inne  znaczenie  nadane  przez 

ustawodawcę.  Postanowienia  SIWZ  oraz  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku 

na  terenie  Gminy  Olsztyn 

wyraźnie  wskazują,  że  działalność  PSZOK  polega  na 

przyjmowaniu  odpadów  komunalnych  w  utworzonym  w  tym  celu  miejscu.  Żadne 

postanowienie  SIWZ  ani  Regulaminu 

nie  posługuje  się  w  stosunku  do  działalności 

PSZOK 

pojęciem  „zbieranie  odpadów”.  Działalność  PSZOK  nie  polega  bowiem  na 

zbieraniu odpadów. PSZOK to punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, to 

miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne 

zebrane  w  sposób  selektywny.  Działalność  PSZOK  polega  na  utworzeniu  punktu 

(miejsca) do którego mieszkańcy dostarczają odpady komunalne takie jak papier, szkło, 

metale i tworzywa sztuczne, odpady wielkogabarytowe, odpady ulegające biodegradacji, 

odpady  zielone,  popiół  z  gospodarstw  domowych  i  inne,  które  to  odpady  są 

przyjmowane przez prowadzącego PSZOK.  

Działalność  w  zakresie  „zbierania  odpadów”  polega  natomiast  na  wykonywaniu  usługi  

o  odmiennym  charakterze.  Ustawodawca  posługuje  się  pojęciem  zbierania  odpadów  

w  stosunku  do  odpadów  komunalnych  zmieszanych  gromadzonych  przez  właścicieli 

nieruchomości  na  tych  nieruchomościach.  Usługa  „Zbieranie  odpadów”  polega  na 

odbieraniu  odpadów  zgromadzonych  na  nieruchomościach  zamieszkałych  lub 

niezamieszkałych oraz ich transporcie z miejsca zgromadzenia do miejsc przetwarzania, 

w  tym  wstępne  sortowanie  nieprowadzące  do  zasadniczej  zmiany  charakteru  i  składu 

odpadów  i  niepowodujące  zmiany  klasyfikacji  odpadów  oraz  tymczasowe 

magazynowanie  odpadów.  W  ramach  wykonywania  usługi  „zbierania  odpadów”. 

Wykonawca  t

ej  usługi  zobowiązany  jest  zapewnić  transport  odpadów  z  miejsca  ich 

gromadzenia  przez  mieszkańców,  tj.  z  pojemników  usytuowanych  na  terenie 

nieruchomości,  na  której  odpady  są  wytwarzane  do  miejsca  ich  przetwarzania. 

Powyższe  wskazuje  na  odmienny  charakter  usługi  „zbierania  odpadów”  oraz  usługi 

„przyjmowania odpadów”. 

33.  Zgodnie 

z  art.  5  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  

i  usług  (Dz.U.  z  2011  r.  Nr  177,  poz.  1054  ze  zm.)  [zwanej  dalej  ustawa  o  VAT], 


opodatkowaniu  ww.  podatki

em  podlegają  odpłatna  dostawa  towarów  i  odpłatne 

świadczenie usług na terytorium kraju. 

Zgodnie z obowiązującym od  1.01.2011 r. przepisem art. 5a ustawy o VAT, towary lub 

usługi  będące  przedmiotem  czynności,  o  których  mowa  w  art.  5,  wymienione  w  kla-

s

yfikacjach  wydanych  na  podstawie  przepisów  o  statystyce  publicznej,  są 

identyfikowane  za  pomocą  tych  klasyfikacji,  jeżeli  dla  tych  towarów  lub  usług  przepisy 

ustawy  lub  przepisy  wykonawcze  wydane  na  jej  podstawie  powołują  symbole 

statystyczne. Dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług 

od  czynności,  których  przedmiotem  są  poszczególne  towary  lub  usługi,  ustawodawca 

odsyła  do  klasyfikacji  statystycznych  wydanych  na  podstawie  przepisów  o  statystyce 

publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w za-

łącznikach  do  ustawy  symbole  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług  [PKWiU]. 

Klasyfikacją,  do  której  odwołują  się  przepisy  ustawy,  jest  PKWiU,  wprowadzona 

rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  4  września  2015  r.  w  sprawie  PKWiU  (Dz.  U. 

poz. 1676 ze zm.). 

35.  Zgodnie  z  art.  41  ust.  1  ustawy  o  VAT,  stawka  podatku  wynosi  23%

,  z  zastrzeżeniem 

ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3,  art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednak, 

zarówno w treści ustawy o VAT, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca 

przewidział  obok  zwolnień  podmiotowych  (dotyczących  podatnika)  również  zwolnienia 

przedmiotowe odnoszące się do niektórych czynności, a także obniżone stawki podatku. 

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 

do ustawy, stawka podatku wynosi 8% 

z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W myśl 

art. 41 ust. 13 ustawy o VAT

, towary i usługi będące przedmiotem czynności, o których 

mowa  w  art.  5  ustawy  o  VAT,  niewymienione  w  klasyfikacjach  wydanych  na  podstawie 

przepisów  o  statystyce  publicznej  podlegają  opodatkowaniu  stawką  w  wysokości  23%,  

z wyjątkiem tych, dla których w ustawie o VAT lub przepisach wykonawczych określono 

inną  stawkę.  Oznacza  to,  że  stawkę  podatku  w  podstawowej  wysokości  należy 

stosować,  jeżeli  brak  jest  przepisu  szczególnego  określającego  obniżoną  stawkę 

podatku lub zwolnienie od podatku, przy czym przepisy takie zawiera zarówno ustawa, 

jak  również  rozporządzenia  wykonawcze  do  ustawy.  Zgodnie  z  obowiązującym  od  1 

stycznia 2011 r. art. 146a ustawy o VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 

2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f ustawy o VAT: 

–   stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 ustawy 

o VAT wynosi 23%; 

–   stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art, 120 ust. 2 i 3 ustawy o VAT oraz 

w tytule 

załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; 


–   stawka  zryczałtowanego  zwrotu  podatku,  o  której  mowa  w  art.  115  ust.  2  ustawy  

o VAT, wynosi 7%; 

–   stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 4%. 

Posługując  się  klasyfikacją  PKWiU  odwołujący  wskazuje,  że  usługa  objętą 

postępowaniem  na  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  »Utworzenie  i  prowadzenie 

PSZOK na terenie Gminy Olsztyn (

stacjonarnego i mobilnego)« podlega klasyfikacji, na 

którą składają się następujące symbole i odpowiadające im grupowania: 

A.  

Dział  38  –  Usługi  związane  ze  zbieraniem  odpadów  innych  niż  niebezpieczne 

nadające się do recyklingu (38.11.1) oraz Usługi związane ze zbieraniem odpadów 

innych  niż  niebezpieczne  nienadających  się  do  recyklingu  (38.11.2),  do  których 

stosuje  się  stawkę  VAT  8%.  Zgodnie  z  postanowieniami  SIWZ  stawka  VAT  8% 

znajduje  zastosowanie  jedynie  w  przypadku  przyjmowanie  odpadów  w  ramach 

Mobilnego  PSZOK 

i  przekazywania  odpadów  do  Regionalnej  Instalacji 

Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  właściwej  dla  gminy  Olsztyn  (RIPOK),  tj. 

Zakładu  Gospodarki  Odpadami  Komunalnymi  Sp.  z  o.o.  zlokalizowanego  w  Ol-

sztynie przy ul. Lubelskiej 53.  

B.  

Dział 82 i 85 – Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie 

indziej nie sklasyfikowane (82.99.12; 82.99.19

) oraz Usługi wspomagające edukację 

),  do  których  ma  zastosowanie  stawka  VAT  23%.  Zgodnie  z  SIWZ 

zaklasyfikowaniu  do  tych  kategorii  usług  podlegają  pozostałe  usługi  związane  

z  utworzeniem  i  prowadzeniem  PSZOK  m.in.  opisane  w  opisie  przedmiotu 

zamówienia tj:  

Przyjmowanie odpadów w ramach Stacjonarnego PSZOK;  

2)   Prowadzenie  w  for

mie  elektronicznej  i  papierowej  ewidencji  podmiotów  oraz 

nieruchomości, z których przekazywane są odpady i przedmioty, oraz ilości i ro-

dzaju wszystkich przyjmowanych odpadów  (wymóg ten  nie  dotyczy  Mobilnego 

PSZOK); 

3)   Prowadzenie w formie elektronicznej 

i papierowej ewidencji odpadów przyjętych 

do  PSZOK  i  przekazywanych  do  dalszego  zagospodarowania  w  tym  odzysku 

lub  unieszkodliwiania,  zgodnie  z  obowiązującym  Rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska  z  dnia  12  grudnia  2014  r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów 

stosowan

ych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973); 

Dokumentowanie prawidłowości postępowania z odpadami oraz ilości odpadów 

przyjętych i przekazanych do RIPOK;  

Opracowanie  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej 

wykonawcy i  w siedzibie  PSZOK 

„Regulamin PSZOK” i „Regulamin Mobilnego 

PSZOK”, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez zamawiającego. 


Opracowanie  i  podanie  do  publicznej  wiadomości  (w  siedzibie  PSZOK  i  na 

stronie 

internetowej 

wykonawcy) 

harmonogramu 

wraz 

miejscami 

przyjmowania  odpadów  przez  Mobilny  PSZOK  na  co  najmniej  30  dni  przed 

planowanym  odbiorem  odpadów,  po  uprzednim  zatwierdzeniu  go  przez 

zamawiającego;  

7)   Zapewnienie  w  PSZOK 

linii  telefonicznej  z  niezmiennym  numerem  przez  cały 

okres obowiązywania umowy;  

Wykonywania pozostałych zobowiązań opisanych w Regulaminie PSZOK i Re-

gulaminie  Mobilnego  PSZOK

,  a  także  tych,  które  nie  są  wskazane,  a  są 

konieczne  do  realizacji  rozpoznawanej  umowy

.  W  zakresie  tych  czynności 

mieszczą się takie działania jak:  

a)  

Sporządzenie  raportów  oraz  prowadzenie  dokumentacji  (ewidencja 

odpadów,  comiesięczne  raporty  z  wykonywania  usługi  itp.),  ewidencja 

podmiotów  i  nieruchomości  oddających  odpady  do  PSZOK,  realizacja 

obowiązku  ochrony  danych  osobowych  wynikającego  z  przepisów  

o RODO, 

b)  

Usługi  przyjmowania  telefonów:  przyjmowanie  zgłoszeń  i  nowych  miejsc 

przyjmowania  odpadów  przez  Mobilny  PSZOK,  udzielanie  informacji  na 

temat  zasad  korzystania  z  PSZOK,  zapewnienie  niezmiennego  numeru 

telefonu i linii telefonicznej, 

c)   Organizowanie 

Mobilnego 

PSZOK: 

opracowanie 

harmonogramu, 

zaprojektowanie,  wydrukowanie  i  kolportaż  ulotek  (usługa  stała 

comiesięczna), 

d)  

Opracowanie Regulaminów Stacjonarnego i Mobilnego PSZOK, 

e)  

Prowadzenie  specjalnej  zakładki  na  stronie  internetowej  dedykowanej 

wykonywanej usłudze, 

f)   Konsulting 

– pomoc przy przeprowadzaniu badań rynku, 

g)   Doradztwo edukacyjno-zawodowe w tym, reprezentowanie 

zamawiającego 

podczas spotkań branżowych dot. usługi. 

Mając  na  uwadze  treść  przytoczonych  przepisów  należy  zatem  stwierdzić,  że  usługi 

objęte  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  Utworzenie  i  pro-

wadzenie  PSZOK  na  terenie  Gminy  Olsztyn 

(stacjonarnego  i  mobilnego)  podlegają 

opodatkowaniu 

stawką  VAT  w  wysokości  23%,  gdyż  taką  stawką  objęty  jest 

przeważający zakres czynności objętych opisem przedmiotu zamówienia. 


Na  prawidłowość  zastosowanej  przez  odwołującego  stawki  VAT  w  wysokości  23% 

wskazuje  także  to,  że  odwołujący  na  podstawie  uchwały  nr  XL/701/13  Rady  Miasta 

Olsztyna  z  dnia  31  lipca  2013  r. 

wykonywał zadanie własne Gminy Olsztyn w zakresie 

utworzenia  i  prowadzenia  PSZOK

.  W  wykonaniu  ww.  uchwały  wnioskodawca  zawarł  

Gminą  Olsztyn  umowę  wykonawczą  nr  42/12/2013/218  z  dnia  31.12.2013  r.,  a  nas-

tępnie  umowę  wykonawczą  nr  8/07/2015/218/02,  na  podstawie  których  w  ramach 

wykonywania  utworzenia  i  prowadzenia  PSZOK  na  terenie  Gminy  Olsztyn 

odwołujący 

zobowiązany  był  do  przyjmowania  i  zagospodarowania  odpadów  objętych  świadczoną 

usługą a ponadto do: 

odbioru  odpadów  od  właścicieli  nieruchomości  co  najmniej  40  godzin  w  tygodniu. 

PSZOK 

otwarty  będzie  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  06:00-18:00  i  w  sobotę  

w godz. 06:00-14:00, 

prowadzenia  w  formie  elektronicznej  i  papierowej  ewidencji  podmiotów  oraz 

nieruchomości, z których przekazywane są odpady do PSZOK ponad założony, limit 

oraz ilości i rodzaju wszystkich przyjmowanych odpadów,  

prowadzenia  w  formie  elektronicznej  lub  papierowej  ewidencji  ilości  i  rodzaju 

odpadów  przekazywanych  do  dalszego  zagospodarowania  w  tym  odzysku  lub 

unieszkodliwiania,  

prowadzenia  odrębnej  ewidencji  przychodów  i  kosztów  przez  prowadzenie  ksiąg 

rachunkowych  i  dokumentacji  dotyczącej  jego  sytuacji  prawnej  oraz  finansowej  

w  celu  zapewnienia  przejrzystości  stosunków  finansowych  pomiędzy  odwołującym  

a Gminą Olsztyn, 

przekazywania  odpadów  do  odzysku  lub  unieszkodliwiania  uprawnionym 

podmiotom  z  częstotliwością  zapewniającą  odpowiednie  utrzymanie  w  czystości  

i porządku terenu PSZOK, 

wyposażenia  i  utrzymywania  w  odpowiednim  stanie  technicznym  i  higie-

niczno-

sanitarnym kontenerów, pojemników oraz terenu całego PSZOK, 

opracowania,  uzgodnienia  treści  i  podania  do  zatwierdzenia  powierzającemu, 

„Regulaminu  korzystania  z  PSZOK”  wraz  ze  wzorem  oświadczenia  o  przekazaniu 

odpadów, 

8)   podania  do  publicznej  wia

domości  w  prasie  lokalnej  i  na  stronie  internetowej 

wykonawcy zatwierdzonego przez 

powierzającego „Regulaminu PSZOK”. 

Zakres  usług  objęty  rozpoznawanym  postępowaniem  pokrywa  się  z  zakresem  zadania 

własnego  Gminy  Olsztyn  w  zakresie  utworzenia  i  prowadzenia  PSZOK,  powierzonego 

uprzednio  odwołującemu  na  podstawie  uchwał  Rady  Miasta  Olsztyna.  Zamawiający 

nigdy  nie  kwestionował  stosowanej  przez  odwołującego  stawki  VAT  w  wysokości  23% 

przez  okres  trwania  powierzenia.  Przez  cały  okres  powierzenia  odwołujący  rozliczał 


wykonywane usługi z zakresu utworzenia u prowadzania PSZOK na rzecz Gminy Olszy 

Olsztyn 

wystawiając  faktury  VAT  według  stawki  23%.  Wobec  tego  składając  ofertę  

w rozpoznawanym postępowaniu odwołujący do obliczenia ceny zastosował stawkę VAT 

w  wyso

kości  23%  zaaprobowaną  przez  zamawiającego.  Prawidłowość  zastosowanej 

stawki 23% 

potwierdza również raport biegłego rewidenta. 

Dowód: uchwały Rady Miasta Olsztyna, Umowy wykonawcze, faktury VAT za 2015 r., raport 

biegłego rewidenta. 

40.  Ponadto 

zamawiający  nie  miał  wątpliwości  co  do  prawidłowości  zastosowanej  przez 

odwołującego  stawki  VAT  w  wysokości  23%,  skoro  wezwał  jedynie  wykonawcę  K  do 

złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty w zakresie zastosowania obniżonej stawki 

należnego  VAT  w  wysokości  8%  przy  obliczeniu  ceny  oferty,  nie  zastosował  tej 

procedury wobec 

odwołującego. 

41.  Wobec tego, zgodnie z art. 89 ust. 6 Pzp, 

zamawiający powinien odrzucić ofertę złożoną 

przez 

wykonawcę K. 

V.   Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp 

polegający  na  zaniechaniu  przez 

zamawiającego  odrzucenia  oferty  wykonawcy  K,  pomimo  braku  wniesienia  przez 

wykonawcę K wadium w sposób prawidłowy 

Zgodnie z treścią rozdz. VI ust. 5 SIWZ zamawiający żądał od wykonawców wniesienia 

wadium w wysokości 90 000,00 zł  przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, 

przelewem  na  rachunek  bankowy  (podając  w  tytule  przelewu  nazwę  postępowania  

i  NIP),  poręczeniach  bankowych,  poręczeniach  pieniężnych  spółdzielczych  kas 

oszczędnościowo-kredytowych,  gwarancjach  bankowych,  gwarancjach  ubezpiecze-

niowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2  ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju 

Przedsiębiorczości.  Wadium  wniesione  w  pieniądzu  przelewem  na  rachunek  bankowy 

powi

nno  wpłynąć,  najpóźniej  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  przy  czym 

zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący  rachunek  zamawiającego  potwierdzi,  że  otrzymał  taki  przelew  przed 

upływem terminu składania ofert.  

43.  Zgodnie z art 89 ust. 1 pkt 7b Pzp 

zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wadium nie zostało 

wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 

W dokumentacji postępowania przetargowego brak jest informacji o wniesieniu wadium 

zgodnie  z  wymogami  SIWZ  przez 

wykonawcę  K.  Wobec  powyższego  z  ostrożności 

procesowej 

odwołujący ponosi zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp polegający na 

zaniechaniu przez 

zamawiającego oferty wykonawcy K, pomimo naruszenia obowiązku 

wniesienia wadium w sposób prawidłowy.  


VI.  Zarzut  naruszenia  art.  93  Pzp 

polegający  na  unieważnieniu  przez  zamawiającego 

postępowania pomimo braku podstaw do dokonania tej czynności 

Z ostrożności procesowej odwołujący podnosi zarzut naruszenia art. 93 Pzp.  

46. Zgodnie z art. 93 Pzp 

zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli: 

nie  złożono  żadnej  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden 

wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od  wykonawcy 

niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  zapytania  o  cenę  nie  złożono  co  najmniej 

dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu; 

w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  licytacji  elektronicznej  wpłynęły  mniej  niż 

dwa  wnioski  o  dopuszczenie  do 

udziału  w  licytacji  elektronicznej  albo  nie  została 

złożona żadna oferta; 

cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe  

o takiej samej cenie; 

wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  prowadzenie  postępowania 

lub  wykonanie zamówienia nie leży  w  interesie publicznym,  czego nie można  było 

wcześniej przewidzieć; 

postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą 

zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający  może  unieważnić  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  środki, 

które  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  całości  lub  części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 

podstawie została przewidziana w: 

ogłoszeniu  o  zamówieniu  –  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego,  przetargu  ograniczonego,  negocjacji  z  ogłoszeniem,  dialogu 

konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 

2)   zaproszeniu do negocjacji 

– w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez 

ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 

zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 

o cenę.  


47.  Pismem z 15.03.2019 r. 

zatytułowanym „Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania” 

nr  dokumentu  34871.03.2019-W, 

zamawiający  dokonał  unieważnienia  postępowania 

pomimo  braku  podstaw  prawnych  do  dokonania  tej  czynności  i  bez  podania 

uzasadnienia faktycznego i prawnego czym naruszył art. 93 Pzp. 

VII.  Podsumowanie 

Przedstawiona  powyżej  przez  odwołującego  argumentacja  potwierdza  słuszność 

podniesionych zarzutów.  

Mając powyższe na uwadze odwołujący wnosi jak na wstępie. 

Wpis  od  odwołania  w  wysokości  15  000  zł  został  uiszczony  na  rachunek  bankowy 

Urzędu Zamówień Publicznych.  

Dowód: potwierdzenie przelewu, 

Stosowanie  do  treści  art.  180  ust.  5  Pzp  kopia  odwołania,  została  przekazana 

zamawiającemu 25.03.2019 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Dowód: dowód przesłania kopii odwołania zamawiającemu. 

Odwołujący przesłał w terminie kopię odwołania zamawiającemu 25.03.2019 r. (art. 180 

ust. 5 i art. 182 ust. 1-4 Pzp).  

Zamawiający przesłał w terminie 2 dni kopię odwołania innym wykonawcom 25.03.2019 

r. (art. 185 ust. 1 in initio Pzp). 

.2019  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenia  zamówienia  [1]  KOMA 

Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20A, 

417  Olsztyn  [pełnomocnik]  i  [2]  UTYL-SERVICE  BIS  J.  S.,  ul.  Jagiellońska  1,  83-300 

Brod

nica  złożyli  Prezesowi  KIO  pismo  o  zgłoszeniu  przystąpienia  do  postępowania 

toczącego  się  w  wyniku  wniesienia  odwołania  po  stronie  zamawiającego.  Przystępujący 

przekazał kopie przystąpienia zamawiającemu i odwołującemu.   

Przystępujący i zamawiający wnieśli pisma zatytułowane »Odpowiedź na odwołanie« do 

czasu  zamknięcia  rozprawy  1  i  2.04.2019  r.  (art.  186  ust.  1  Pzp).  Przystępujący  i  za-

mawiający wnieśli o oddalenie odwołania.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  stron,  na  podstawie  dokumentacji 

postępowania,  wyjaśnień  oraz  stanowisk  stron  zaprezentowanych  podczas  rozprawy  – 

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:  


Skład orzekający Izby stwierdził, że odwołanie nie jest zasadne.  

Izba  stwierdza,  że  nie  zachodzą  przesłanki  określone  w  art.  189  ust.  2  Pzp,  których 

zaistnienie skutkowałoby odrzuceniem odwołania.  

W ocenie Izby 

odwołujący wypełnił łącznie przesłanki zawarte w art. 179 ust. 1 Pzp, to 

jest 

odwołujący wykazał posiadanie interesu w uzyskaniu rozpoznawanego zamówienia oraz 

od

wołujący wykazał wystąpienie możliwości poniesienia szkody przez odwołującego.  

Izba  ustaliła,  że  stan  faktyczny  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

postanowienia  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (dalej  SIWZ)  oraz  informacje 

zawart

e w ogłoszeniu o zamówieniu] nie jest sporny.  

Izba  postanowiła  dopuścić  jako  dowód  dokumentację  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  przekazaną  przez  zamawiającego,  potwierdzoną  za  zgodność  

z oryginałem.  

Izba wzięła pod uwagę dowody złożone przez:  

A)  

odwołującego:  

dowód nr 1 – dokument uzyskany ze strony internetowej Ministerstwa Środowiska – 

dotyczący  wprowadzenia  wspólnego  systemu  segregacji  odpadów  na  wykazanie 

okoliczności, że takie są wytyczne Ministerstwa w zakresie selektywnej zbiorki i dla 

wykazania, jakie są kategorie odpadów objętych selektywną zbiórką;   

B)  

zamawiającego:  

dowód  nr  2  (wyciąg  z  dokumentacji)  decyzja  Prezydenta  Olsztyna  z  16.01.2017  r. 

na  potwierdzenie  dysponowania  nieruchomością  przez  przystępującego; 

C

złonkowie konsorcjum wykonawcy K wykazali w JEDZ rozdz. II sekcja C i D, że nie 

będą  się  posługiwali  innymi  podmiotami,  więc  wynika  z  tego,  że  konsorcjum 

wykonawcy K dysponuje samodzielnie PSZOK, co potwierdza również dowód nr 2, 

decyzja Prezydenta Olsztyna;  

C)  

przystępującego: 

dowód  nr  3  –  dokument  z  18.01.2016  r.  interpretacja  indywidualna  dyrektora  Izby 

Skarbowej  w  Poznaniu  z  18.01.2016  r.  na  okoliczność,  że  świadczenie  usług 

prowadzenia PSZOK jest objęte 8% stawką VAT.  

W ocenie Izby, zarzut pierwszy naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 

12  Pzp

,  który  to  zarzut  zdaniem  odwołującego  polegał  na  zaniechaniu  wykluczenia 


wykonawcy  K 

z udziału w postępowaniu oraz zaniechaniu odrzuceniu  oferty wykonawcy K, 

pomimo braku wykazania przez 

wykonawcę K spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

w  zakresie  wykonaniu  usługi  dotyczącej  zbierania  i  przekazywania  do  miejsca 

zagospodarowania  odpadów,  obejmującej  co  najmniej  3  frakcje  odpadów  segregowanych, 

objętych przedmiotem zamówienia, w łącznej ilości nie mniejszej niż 1000 Mg w jednym roku 

– nie zasługuje na uwzględnienie.  

Art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] została złożona 

przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub 

n

iezaproszonego  do  składania  ofert«,  a  art.  24  ust.  1  pkt  12  Pzp  brzmi  »Z  postępowania  

o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  […]  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert 

wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia«.  

Izba  ustaliła,  że  w  rozdz.  V  ust.  2  pkt  3  lit.  a  tiret  pierwsze  SIWZ  zamawiający  ustalił 

warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  doświadczenia  i  zdolności  technicznej  lub 

zawodowej,  zgodnie  z  art.  22  ust.  1a  i  ust.  1b  pkt  3  Pzp

,  które  to  przepisy  brzmią  »1a. 

Zamawiający  określa  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  wymagane  od  wykonawców 

środki  dowodowe  w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  oraz  umożliwiający 

ocenę  zdolności  wykonawcy  do  należytego  wykonania  zamówienia,  w  szczególności 

wyrażając  je  jako  minimalne  poziomy  zdolności«  i  »1b.  Warunki  udziału  w  postępowaniu 

mogą dotyczyć […] zdolności technicznej lub zawodowej«.  

Wykonawca  K 

na wykazanie spełnienia warunku postawionego w rozdz. V ust. 2 pkt 3 

lit.  a  tiret  pierwsze  SIWZ 

wykazał  wykonanie  m.in.  zbierania  i  przekazania  do  miejsca 

zagospodarowania 

816  Mg  odpadów  z  betonu,  gruzu  betonowego  z  rozbiórek  i  remontów 

oraz  zmieszane  odpady  z  betonu  itd.,  co 

odwołujący  zakwestionował,  że  takie  odpady  nie 

mogą  być  uznane  za  odpady  segregowane  (zbierane  selektywnie).  Na  poparcie  zarzutu 

odwołujący przywołał art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-

rządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  1399  ze  zm.),  który  to  przepis  brzmi  »Gminy 

zapewniają  czystość  i  porządek  na  swoim  terenie  i  tworzą  warunki  niezbędne  do  ich 

utrzymania, a w szczególności […] ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych 

obejmujące  co  najmniej  następujące  frakcje  odpadów:  papieru,  metalu,  tworzywa 

sztucznego, szkła i opakowań  wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji«. Użycie w prze-

pisie  wyrażeń  »w  szczególności«  i  »co  najmniej«,  że  ustawodawca  nie  ustanowił 

zamkniętego  katalogu  frakcji  odpadów,  czego  nie  wziął  pod  uwagę  odwołujący.  Podobnie 

odwołujący  nie  wziął  pod  uwagę  już  samego  tytułu  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  

z  dnia  29  grudnia  2016  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  selektywnego  zbierania 

wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), gdzie zostało wyeksponowane pojęcie 


»wybranych  frakcji  odpadów«,  a  więc  znowu  nie  obejmującego  pełnego  katalogu  frakcji 

odpadów.  

Ze  względu  na  brak  pełnego  katalogu  frakcji  odpadów  w  przepisach  powszechnie 

obowiązujących nie można pójść za odwołującym i nie można twierdzić, że nie mogą istnieć 

inne  frakcje  poza  wymienionymi,  konkretnie  nazwanymi  frakcjami  w  przywołanych  przez 

odwołującego przepisach.  

Izba 

stwierdza  także,  że  zamawiający  nie  wskazał  w  SIWZ  jakichkolwiek  frakcji 

odpadów,  których  wykazanie  warunkuje  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu 

zamawiającego.  

Również  w  przepisach  lokalnych  –  §  3  ust.  2  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  po-

rządku  na  terenie  Gminy  Olsztyn  stanowiącego  załącznik  do  Uchwały  Nr  XXXVII/641/17 

Rady  Miasta  Olsztyna  z  dnia  28  czerwca  2017  r.  występuje  zobowiązanie  cyt.  »do 

selektywnego gromadzenia […] odpadów budowlanych i rozbiórkowych«.  

Takie  same  wnioski 

–  braku  zamkniętego  katalogu  frakcji  odpadów  –  można  wysnuć  

z analizy dowodu nr 1 

złożonego przez odwołującego.  

Dlatego Izba 

stwierdza, że zamawiający był obowiązany uwzględnić spełnienie warunku 

doświadczenia  wskazanego  w  rozdz.  V  ust.  2  pkt  3  lit.  a  tiret  pierwsze  SIWZ  przez 

wykonawcę  K  (o  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają 

warunki  dotyczące:  zdolności  technicznej  lub  zawodowej  –  wykonawca  musi  wykazać  się 

wiedzą  i  doświadczeniem  w  realizacji  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu 

składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  co 

najmniej  jednej  usługi  dotyczącej  zbierania  i  przekazywania  do  miejsca  zagospodarowania 

odpadów  obejmujących  […]  co  najmniej  trzy  frakcje  odpadów  segregowanych,  objętych 

przedmiotem  zamówienia w  łącznej  ilości  nie mniejszej  niż  1000  Mg  w  jednym  roku)  przez 

wskazanie  wykonania  m.in.  zbierania  i  przekazania  do  miejsca  zagospodarowania  816  Mg 

odpadów z betonu, gruzu betonowego z rozbiórek i remontów oraz zmieszane odpady z be-

tonu  itd. 

oraz  dwóch  innych  frakcji  (nie  kwestionowanych  przez  odwołującego)  w  sumie 

przekraczających ilość 1000 Mg w jednym roku.  

Ponadto Izba 

stwierdza, że zamawiający mając obowiązek zaliczyć spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu wprost nie miał podstaw do żądania od wykonawcy K uzupełnienia 

oferty  zgodnie  z  art.  26  ust.  3  Pzp

,  który  to  przepis  brzmi  »Jeżeli  wykonawca  nie  złożył 

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25a  ust.  1,  oświadczeń  lub  dokumentów  po-

twierdzających  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1,  lub  innych  dokumentów 

niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty  są 

niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości, 

zamawiający  wzywa  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do  udzielania 

wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 


poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania«.   

W związku z  tym  w  ocenie Izby,  zarzut  pierwszy  naruszenia art.  89  ust.  1 pkt  5 w  zw.  

z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp nie może zostać uwzględniony. 

W ocenie Izby, zarzut drugi naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 

Pzp

,  który  to  zarzut  zdaniem  odwołującego  polegał  na  zaniechaniu  przez  zamawiającego 

wykluczenia  wykonawcy  K 

z  udziału  w  postępowaniu  oraz  zaniechaniu  odrzuceniu  oferty 

wykonawcy  K,  pomimo  braku  wykazania  przez 

wykonawcę  K  spełnienia  warunków  udziału  

w  postępowaniu  w  zakresie  dysponowania  wyposażeniem  niezbędnym  w  celu  wykonania 

zamówienia,  wobec  braku  przekazania  przez  wykonawcę  K  informacji  o  podstawie 

dysponowania nieruchomością – nie zasługuje na uwzględnienie.  

Izba  ustaliła,  że  zamawiający  wymagał  w  »Wykazie  narzędzi,  wyposażenia  zakładu, 

urządzeń  technicznych  dostępnych  wykonawcy«  zał.  nr  2  do  »Wezwania  do  złożenia 

dokumentów  i  oświadczeń  w  trybie  art.  26  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych«  

z  26.02.2019  r. 

w  kolumnie  5  »Podstawa  dysponowania  wskazanym  pojazdem« 

szczegółowego  wskazania  sposobu  dysponowania  obiektem  cyt.  »dysponowanie 

samodzielne

/pojazd zostanie udostępniony  przez inny  podmiot*«,  a  przypis gwiazdkowy  na 

końcu tabeli nakazywał cyt. »* niepotrzebne skreślić« [pisownia cytatów oryginalna – przypis 

Izby].  Dlatego  na  podstawie  przytoczonego  wezwania  z

amawiający  nie  miał  prawa  do 

stawiania  dodatkowego  wymagania 

podania  przez  wykonawcę  podstawy  dysponowania 

obiektem  innym  niż  pojazd.  Szczególnie,  że  zamawiający  nie  udostępnił  żadnego  innego 

załącznika  do  wypełnienia  w  tym  zakresie  przez  wykonawcę,  a  także  samodzielne 

dysponowanie  nieruchomością  wynika  z  decyzji  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów 

niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydanej 16.01.2017 r. przez Prezydenta Miasta 

Olsztyna i ważnej do 15.01.2027 r., co pokazuje dowód nr 2.   

W  związku  z  tym  Izba  stwierdza,  że  odwołujący  wysunął  nadmierne  wnioski  żądania 

wykluczenia  wykonawcy  K 

z  udziału  w  postępowaniu  i  uznania  oferty  wykonawcy  K  za 

odrzuconą,  gdyż  zamawiający  posiadł  wymagane  informacje  w  wystarczającym  zakresie,  

a ponadto nie występował o wskazane przez odwołującego informacje.  

W związku z tym w ocenie Izby, zarzut drugi naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 

24 ust. 1 pkt 12 Pzp nie może zostać uwzględniony. 

W  ocenie  Izby,  zarzut  trzeci  naruszenia  art.  89  ust.  6  Pzp

,  który  to  zarzut  zdaniem 

odwołującego polegał na zaniechaniu przez zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy K, 

mimo  że  oferta  wykonawcy  K  zawiera  błąd  w  obliczeniu  ceny,  polegający  na  przyjęciu 

nieprawidłowej stawki VAT w wysokości 8% – nie zasługuje na uwzględnienie.  


Art.  89  ust.  6  Pzp  brzmi  »Zamawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  […]  zawiera  błędy  w  ob-

liczeniu ceny lub kosztu«.  

Izba 

stwierdziła, że zamawiający otrzymując dwie oferty z różnymi stawkami VAT zbadał 

zasadność zastosowania stawki VAT 8%, zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp, który brzmi »W toku 

badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących 

treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wy-

konawcą  negocjacji  dotyczących  złożonej  oferty  oraz,  z  zastrzeżeniem  ust.  1a  i  2, 

dokonywanie  jakiejkolwiek  zmiany  w  jej  treści«.  Zamawiający  uwzględnił  wyjaśnienia 

wykonawcy K.  

Zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2018 

r. poz. 2174) stawka należnego VAT w wysokości 8% dotyczy towarów i us-

ług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy gdzie zostały wymienione m.in.: 

usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do 

recyklingu 

– (PKWiU 38.11,1),  

usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się 

do recyklingu 

– (PKWiU 38,112),  

usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych 

niż niebezpieczne – (PKWiU 38.11.6),  

usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych – (PKWiU 38.12.1), 

usługi  związane  z  infrastrukturą  przeznaczoną  do  przemieszczania  odpadów 

niebezpiecznych nadających się do recyklingu – (PKWiU 38.12.30.0). 

Zamawiający  uznał,  że  usługa  będąca  przedmiotem  rozpoznawanego  zamówienia 

obejmuje wymienione wyżej symbole PKWiU.  

Wątpliwości odwołującego rozstrzyga art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r.  o  odpadach, gdzie jest  podana  definicja  zbierania odpadów,  czyli  gromadzenie odpadów 

przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nie prowadzące 

do zasadniczej zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.  

Również  –  na  podstawie  art.  9c  ust.  1a  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  

w  gminach 

–  podmiot  prowadzący  PSZOK  jest  posiadaczem  odpadów  prowadzącym 

zbieranie odpadów, co należy rozumieć zgodnie z nomenklaturą ustawy o odpadach. 

Zgodnie  z  umową,  która  ma  zostać  zawarta  w  wyniku  rozpoznawanego  postępowania 

wykonawca  będzie  miał  obowiązek  prowadzenia  PSZOK  (stacjonarnego  i  mobilnego), 

będzie miał obowiązek przyjmowania odpadów do tymczasowego magazynowania do czasu 

uzbierania 

odpowiedniej  ilości  do  ekonomicznego  ich  wyekspediowania  do  odpowiedniego 

zakładu przetwarzania odpadów. 

Ze  względu  na  niewłaściwą  interpretację  pojęcia  »zbierania  odpadów«,  odwołujący 

przyjął  że  stawka  VAT  8%  znajduje  zastosowanie  jedynie  w  przypadku  przyjmowania 


odpadów  przez  PSZOK  mobilny,  który  odbiera  odpady  od  mieszkańców  na  terenie  osiedli 

gminy  Olsztyn.  Natomiast  p

ozostałe  usługi  objęte  przedmiotem  zamówienia,  zdaniem 

odwo

łującego, to inne usługi, do których ma zastosowanie stawka VAT 23%.  

Jednak 

przedmiot zamówienia obejmuje przyjmowanie odpadów od mieszkańców i 

innych  wytwórców  w  sposób  stacjonarny  jak  i  mobilny.  Dlatego  wykonawca  K  mógł 

Rewidenta  I.  N.  z  1.02.2019  r., 

która  to  opinia  została  dołączona  do  wyjaśnień  

z  8.02.2019  r. 

złożonych  na  wezwanie  Zamawiającego  przez  wykonawcę  K.  Także  jest 

zgodna  z  dowodem  nr  3.   

W  zakresie  opodatkowania  i  dokumentowania  świadczenia 

prowadzenia  PSZOK    stwierdzono  tam

,  że  opisane  we  wniosku  »Usługi  związane  ze 

zbieraniem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu«, 

»Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających 

się  do  recyklingu«,  38.12.13  »Usługi  związane  ze  zbieraniem  niebezpiecznych  odpadów 

komunalnych«  -  zgodnie  z  art.  41  ust.  2  w  związku  z  art.  146a  pkt  2  załącznika  nr  3  do 

ustawy 

– wnioskodawca będzie obowiązany opodatkować stawką VAT w wysokości 8%.  

Pozostałe usługi kwestionowane przez odwołującego, a realizowane w ramach PSZOK 

prowadzenie ewidencji podmiotów oraz nieruchomości, z których przyjmowane są odpady, 

prowadzenie ewidencji odpadów, dokumentowanie prawidłowości postępowania z odpadami 

itd.) 

są  usługami  pomocniczymi  w  stosunku  do  kompleksowej  usługi  zbierania  odpadów. 

Usługi  te  byłyby  wymagane,  gdyby  nie  usługa  podstawowa.  W  takim  razie  opodatkowanie 

całego świadczenia następuje według stawki obowiązującej dla usługi podstawowej. 

Zamawiający wyjaśnił, że nie podjął czynności badania prawidłowości zastosowanej przy 

obliczeniu  ceny  oferty  przez 

odwołującego  w  wysokości  23%,  gdyż  stawka  ta  jest  stawką 

podstawową,  a  korzystanie  ze  stawek  preferencyjnych  i  zwolnień  jest  uprawnieniem 

podatników,  a  nie  ich  obowiązkiem.  Podatnik  ma  zawsze  prawo  zastosować  podstawową 

stawkę  podatkową  bez  negatywnych  konsekwencji.  Podobnie  wyroki  KIO  489/14,  KIO 

Dlatego Izba musi uznać, że zamawiający postąpił właściwie nie wysuwając w stosunku 

do oferty zastrzeżeń, które sugerował odwołujący.  

W związku z tym w ocenie Izby, zarzut trzeci naruszenia art. 89 ust. 6 nie może zostać 

uwzględniony.  

Zarzut  czwarty  naruszenia 

art.  89  ust.  1  pkt  7b  Pzp,  który  to  zarzut  zdaniem 

odwołującego polegał na zaniechaniu przez zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy K 

pomimo  braku  w

niesienia  wadium  w  sposób  prawidłowy  –  został  wycofany  przez 

odwołującego na początku rozprawy i w związku z tym nie był przedmiotem rozpoznania.  


W  ocenie  Izby,  zarzut 

piąty  naruszenia  art.  93  Pzp,  który  to  zarzut  zdaniem 

odwołującego polegał na unieważnieniu przez zamawiającego postępowania pomimo braku 

podstaw do dokonania tej czynności – nie zasługuje na uwzględnienie.  

W art. 93 Pzp ustawodawca wskazuje warunki unieważnienia postępowania.  

Zamawiający  wyjaśnił,  że  15.03.2019  r.  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  

o  czym,  na  podstawie  art.  92  ust.  1  Pzp  zawiadomił  wykonawców.  Ponadto,  na  podstawie 

art.  92  ust.  2  Pzp,  zamawiający  udostępnił  informację  o  wyniku  postępowania  na  stronie 

internetowej.  Omyłkowo  zamawiający  nadał  tytuł  tej  informacji  „zawiadomienie  o  unie-

ważnieniu postępowania”. 

Na  wniosek  odwołującego  na  podanie  podstawy  prawnej  unieważnienia  postępowania 

zamawiający 19.03.2019 r. poinformował tego wykonawcę, że omyłkowo zawarł w informacji 

tytuł  „zawiadomienie  o  unieważnieniu  postępowania”  i  usunął  błędny  tytuł  z  pisma  i  na 

kolejny  wniosek  odwołującego  o  podobnej  treści  zamawiający  pisemnie  20.03.2019  r. 

powiadomił odwołującego, że nie dokonał zmiany treści informacji zamieszczonej na stronie 

internetowej,  z  której  jednoznacznie  wynikało,  że  w  postępowaniu  została  wybrana  oferta 

najkorzystniejsza,  a  jedynie  usunął  błędny  tytuł  enuncjacji  zaznaczając  jednocześnie,  że 

odwołujący  nie  powinien  mieć  wątpliwości  co  do  rozstrzygnięcia  postępowania  ponieważ 

15.03.2019  r. 

odwołujący otrzymał pocztą elektroniczną pismo zamawiającego z informacją  

o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  wykonawcy  K

,  liczbie  punktów  przyznanych  każdej  

z  ofert,  nie  odrzuceniu  żadnej  z  ofert  oraz  nie  wykluczeniu  żadnego  wykonawcy  i  terminie  

w  jakim  zostanie  podpisana  um

owa  z  wybranym  wykonawcą.  Dokument  zawierał  również 

informację, że postępowanie nie zostało unieważnione. 

Z tego względu, że zamawiający niezwłocznie poprawił pomyłkę zawartą w tytule pisma  

i  właściwie  o  tej  korekcie  poinformował  wykonawców,  a  w  samej  treści  informacji  nie  było 

błędnych danych – Izba nie może przychylić się do zarzutów odwołującego. Izba stwierdza, 

że  zamawiający  nie  dokonał  unieważnienia  postępowania  zamówieniowego,  a  tylko 

omyłkowo  zamieścił  błędny  nagłówek  w  informacji  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty. 

Następnie zamawiający skutecznie skorygował tę omyłkę.  

Dlatego  w  ocenie  Izby,  zarzut  piąty  naruszenia  art.  93  Pzp  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie.  

W  ocenie  Izby,  zarzut 

szósty  naruszenia  art.  91  ust.  1  Pzp,  który  to  zarzut  zdaniem 

odw

ołującego  polegał  na zaniechaniu  wybrania  przez  zamawiającego  oferty  złożonej  przez 

odwołującego jak najkorzystniejszej, w świetle określonych przez  zamawiającego kryteriów, 

spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu – nie zasługuje na uwzględnienie. 

Art.  91  ust.  1  Pzp  brzmi  »Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia«.  


Izba  stwierdza,  że  zamawiający  prawidłowo  nie  wykluczył  z  postępowania  żadnego 

wykona

wcy  ani  nie  odrzucił  żadnej  z  dwóch  złożonych  ofert.  Dlatego  zamawiający 

zastosował w stosunku do obu ofert kryteria oceny ofert ustanowione w SIWZ. Zamawiający 

prawidłowo wybrał zgodnie z tymi kryteriami ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z art. 91 ust. 1 

Pzp 

i  zamawiający  nie  naruszył  w  związku  z  tym  przytaczanych  przez  odwołującego 

przepisów.  

Dlatego 

w  ocenie  Izby,  zarzut  szósty  naruszenia  art.  91  ust.  1  Pzp  –  nie  może  zostać 

uwzględniony. 

Zamawiający  –  podczas  prowadzenia  postępowania  –  nie  naruszył  wskazanych  przez 

odwołującego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.  

Z powyższych względów oddalono odwołanie, jak w sentencji.  


O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10 

Pzp,  czyli 

stosownie  do  wyniku  postępowania  uznając  za  uzasadnione  koszty 

wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3 600,00 zł zgodnie z § 3 pkt 2 lit. b 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący: 

………………………………  


wiper-pixel