KIO 501/19 POSTANOWIENIE dnia 3 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

KIO 501/19 

Sygn. akt: KIO 501/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia  3 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Emilia Garbala 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału  stron  w  dniu  3  kwietnia  2019  r. 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  25  marca  2019  r. 

przez  wykonawcę

MOTA-ENGIL  CENTRAL  EUROPE  S.A.,  ul.  Wadowicka  8W,  30-415 

Kraków, 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Województwo  Dolnośląskie  – 

Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, 

przy udziale wykonawcy 

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka, ul. Lipowa 

5a,  52-

200  Wrocław,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie odwołującego, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje zwrot z rachunku bankowe

go Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

MOTA-ENGIL  CENTRAL  EUROPE  S.A.,  ul.  Wadowicka  8W,  30-

415  Kraków,  kwoty                     

,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy), tytułem uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

O

dwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący: 

……..…....………………………


KIO 501/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -

Województwo  Dolnośląskie  –  Dolnośląska  Służba  Dróg  i  Kolei,                    

ul.  Krakowska  28,  50-

425  Wrocław,  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Realizacja projektu Trasy Sudeckiej 

–  budowa  obwodnicy  Dzierżoniowa  w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr  382  (od  skrzyżowania                  

z drogą wojewódzką nr 384 ul. Batalionów Chłopskich wraz z rondem do włączenia w drogę 

wojewódzką  nr  383  ul.  Jana  Kilińskiego)  etap  II”.  Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 8 lutego 2019 r., nr 2019/S 

W  postępowaniu  tym  wykonawca  MOTA-ENGIL  CENTRAL  EUROPE  S.A.,                  

ul. Wadowicka 8W, 30-

415 Kraków (dalej „odwołujący”) złożył odwołanie, w którym zarzucił 

zamawiającemu naruszenie przepisów m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2018 poz. 1986 z

e zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp” oraz Kodeksu cywilnego. Odwołujący 

zakwestionował  prawidłowość  i  zgodność  z  przepisami  szeregu  postanowień  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia,  w  tym  także  programu  funkcjonalno-użytkowego  i  wniósł               

nakazanie zamawiającemu dokonania ich zmiany.  

Pismem  z  dnia  27  marca  2019  r.  wykonawca 

Strabag  Infrastruktura  Południe                 

Sp.  z  o.o., Wysoka,  ul.  Lipowa  5a,  52-

200 Wrocław,  zgłosił  przystąpienie do  postępowania 

odwoławczego po stronie odwołującego. 

Pismem  z  dnia  3  kwietnia  2019 

r.  zamawiający  poinformował,  że  uwzględnia 

odwołanie w całości.  

Zgodnie  z  art.  180  ust.  2  ustawy  Pzp  w 

przypadku  uwzględnienia  przez 

zamawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć 

postępowanie  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestników 

postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod 

warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił                        

w  terminie  żaden  wykonawca.  W  takim  przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub 

unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym w odwołaniu.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji. 


KIO 501/19 

O  koszt

ach  postępowania  orzeczono  w  oparciu  o  art.  186  ust.  6  pkt  1  ustawy  Pzp 

oraz § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.                     

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów                        

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972). 

Przewo

dniczący: 

……..…....……………………… 


wiper-pixel