KIO 499/19 POSTANOWIENIE dnia 1 kwietnia 2019 r.

Data: 19 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 499/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:   Katarzyna Brzeska  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  1  kwietnia  2019  r. 

w Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22 

marca  2019  r.  przez 

wykonawcę  Vendi  Servis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Łukowie 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

nakazać  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

Vendi  Servis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi  kwoty  15  000  zł  00  gr  (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Lublinie.  

Przewodniczący:…………………..   


Sygn. akt: KIO 499/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Łukowie 

prowadzi  w trybie  przetargu  nie

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego pn. 

Świadczenie usług żywienia zbiorowego dla pacjentów SPZOZ w Łukowie 

wraz z dzierżawą pomieszczeń”.  

W  dniu  22  marca  2019  r.  wykonawca 

Vendi  Servis  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Łodzi 

(zwany 

dalej:  „Odwołującym”)  wniósł  odwołanie  m.  in.  na  postanowienia  specyfikacji 

is

totnych warunków zamówienia.  

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 25 

marca 2019 r.  

Następnie  Izba  ustaliła,  że  do  niniejszego  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zama

wiającego  nie  zgłosił  przystąpienia  –  w  terminie  przewidzianym  w    ustawie  –  żaden 

wykonawca.  

Pismem  z  dnia  29  marca  2019 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie, 

której  oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu.  W 

konsekwencji  wniósł  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego  na  podstawie  186  ust.  2 

ustawy Pzp.  

W  związku  z  faktem,  że  po  stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca,  a  Zamawiający  w  całości  uwzględnił  zarzuty  zawarte  w  odwołaniu, 

postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp – należało 

umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu ich rozliczania (Dz.  U. Nr  41,  poz.  238  z  późn.  zm.)  jednocześnie 

orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  dokonania  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku 

bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Przewodniczący: ………………. 


wiper-pixel