KIO 497/19 WYROK dnia 12 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 497/19 

WYROK 

z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Wojciechowska 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2019 

r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22  marca  2019  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo  Techniki 

Sanitarnej  ALBA  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  (pełnomocnik)  z siedzibą 

w Chorzowie  oraz  J.  K. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „EKO  - 

GLOB”  Przedsiębiorstwo  Komunalne  K.  J.  z  siedzibą  w Bełsznicy  w postępowaniu 

prowadzonym przez 

zamawiającego Gminę Godów 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  Przedsiębiorstwo  Techniki  Sanitarnej  ALBA  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  (pełnomocnik)  z siedzibą  w  Chorzowie  oraz  J.  K. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EKO - GLOB” Przedsiębiorstwo 

Komunalne K. J. 

z siedzibą w Bełsznicy  

Zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo 

Techniki  Sanitarnej  ALBA  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

(pełnomocnik) z siedzibą w Chorzowie oraz J. K. prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą „EKO - GLOB” Przedsiębiorstwo Komunalne K. J. z 

siedzibą w Bełsznicy, 

Zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia: 

Przedsiębiorstwo 

Techniki 

Sanitarnej 

ALBA 

spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  (pełnomocnik)  z siedzibą  w  Chorzowie 

oraz J. K. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „EKO - GLOB” 

Przedsiębiorstwo  Komunalne  K.  J.  z  siedzibą  w Bełsznicy  na  rzecz 


zamawiającego  Gminy  Godów  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy  tysiące 

sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z 

tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący:   …………………….. 


Sygn. akt KIO 497/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Gmina  Godów  -  prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunaln

ych  oraz  nieczystości  stałych.  Numer  referencyjny:  FZ-ZP.271.1.16.2018. 

Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r., za numerem 2018/S 245-561166. 

Szacunkowa wartość 

zamówienia, którego przedmiotem są usługi jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W  dniu  22  marca  2019 

r.  odwołanie  wnieśli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 

udzielenie  zamówienia:  Przedsiębiorstwo Techniki  Sanitarnej  ALBA  spółka z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  (pełnomocnik)  z  siedzibą  w  Chorzowie  oraz  J.  K.  prowadzącego 

działalność  gospodarczą  pod  firmą  „EKO  -  GLOB”  Przedsiębiorstwo  Komunalne  K.  J.  z 

siedzibą  w  Bełsznicy  –  dalej  Odwołujący.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  wobec  czynności 

Zamawiającego  w  zakresie  części  1  zamówienia  pn.  Odbiór  i zagospodarowanie  odpadów 

komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Godów  w  latach 

— 30.06.2020, a mianowicie: 

Wyboru  oferty  Przedsiębiorstwa  Produkcyjno  Usługowo  Handlowego  „Komunalnik"  Sp. 

o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdrój jako najkorzystniejszej; 

2. Zaniechania wykluczenia Komunalnik i odrzucenia oferty Komunalnik; 

Zaniechania wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy pzp, 

przez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

sposób  naruszający  uczciwą  konkurencję  oraz  nierówne  traktowanie  wykonawców,  a  to 

poprzez nieuzasadniony wybór oferty Komunalnik, zaniechanie odrzucenia oferty Komunalnik, 

w ślad za tym zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej; 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  pzp,  przez  zaniechanie  wykluczenia  Komunalnik  w  sytuacji, 

której wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału w Postępowaniu; 

3. art. 24 ust. 4 ustawy pzp, 

przez wybór oferty Komunalnik jako najkorzystniejszej w sytuacji 

gdy oferta Komunalnik winna zostać uznana za odrzuconą; 


4.  art.  91  ust.  1  ustawy 

pzp,  przez  zaniechanie  wyboru  oferty  Odwołującego  jako 

najkorzystniejszej. 

Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania, 

jak również nakazanie Zamawiającemu: 

Unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  Komunalnik  jako  najkorzystniejszej  w  zakresie 

Zadania nr 1; 

2) Ponowne przeprowadzenie badania i oceny ofert w zakresie Zadania nr 1; 

Wykluczenie  Komunalnik  i  uznanie  oferty  Komunalnik  za  odrzuconą  z  uwagi  na  brak 

wykazania spełnienia warunku udziału w Postępowaniu; 

Wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej z zakresie Zadania nr 1; 

Obciążenie Zamawiającego kosztami postępowania odwoławczego wg norm przepisanych. 

Uzasadniając zarzuty odwołania Odwołujący wskazał, iż zgodnie z brzmieniem SIWZ 

pkt  5.1  (Warunki  udziału  w  postępowaniu),  5.1.3  (zdolności  technicznej  lub  zawodowej); 

warunki dla cz

ęści 1, Zamawiający wymagał następującego doświadczenia : 5.1.3.1 W okresie 

ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

c

iągłych również wykonali lub wykonują minimum 1 usługę odbierania odpadów komunalnych 

z  nieruchomości  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  w  ciągu  następujących  po  sobie  12 

miesięcy  o  masie  łącznej  odebranych  odpadów  nie  mniejszej  niż  2000  Mg/rok,  w  ramach 

kt

órego Wykonawca przekazywał wszystkie odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane 

odpady  komunalne,  odpady  zielone  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych 

przeznaczonych  do  składowania  do  regionalnej  instalacji  przetwarzania  odpadów 

komunalnych. 

Termin  składania  ofert  w  Postępowaniu  upływał  w  dniu  5  lutego  2019r.  Na 

wykazanie powyższego warunku wykonawcy zobowiązani byli do przedłożenia, zgodnie z pkt 

7.1.4 SIWZ, wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również  wykonywanych  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert, 

jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  wraz  z  podaniem  ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie,  przy  czym  dowodami,  o  których  mowa  są  referencje  bądź  inne  dokumenty 

wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  którego  usługi  były  wykonywane,  a  w  przypadku 

świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  są  wykonywane,  a  jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny 

obiektywnym  charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  - 

oświadczenie  wykonawcy;  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  nadal 


wykonywanych  referenc

je  bądź  inne  dokumenty  potwierdzające  ich  należyte  wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Na 

wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  8  lutego  2019r.  Komunalnik  przedstawił  min.  wykaz  - 

doświadczenie wykonawcy z dnia 11 lutego 2019r. wraz z referencjami firm: 1. Transgór S.A. 

siedzibą w Rybniku z dnia 31 stycznia 2019r. 2. EKO M. G., J. K., A S. Sp. j. z siedzibą w 

Rybniku z dnia 31 stycznia 2019r. 

Zamawiający w dniu 19 lutego dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zadnia nr 

1 i wybrał ofertą Komunalnik. Następnie w dniu 25 lutego 2019 r. Zamawiający poinformował, 

że  uchyla  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  przystępuje  do  ponownego  badania 

i oceny  ofert.  Po  ponownym  badaniu  i  ocenie  ofert  w  dniu  12  marca  2019  r. 

Zamawiający 

poinformował o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej dla Zadania nr 1 i ponownie wybrał 

ofertę Komunalnik. Odwołujący podkreślił, że ponowny wybór oferty Komunalnik nastąpił po 

ponownym wezwaniu Zamawiającego (błędnie opartym o art. 26 ust. 1 ustawy pzp zamiast 

prawidłowo o art.  26  ust.  3 ustawy  pzp)  do  złożenia dokumentów  (z  dnia 4 marca 2019  r.) 

w tym  wykazu  - 

doświadczenia  wykonawcy.  Nowy  wykaz  wraz  z  referencjami Wykonawca 

Komunalnik złożył w dniu 8 marca 2019 r. 

Odwołujący  wskazał,  że  termin  składania  ofert  minął  w  dniu  5  lutego  2019  r.,  więc 

oczywistym jest, że Komunalnik nie wykazał niezbędnego elementu warunku udziału, o którym 

mowa powyżej, a to aby wykazywana usługa trwała przez okres co najmniej następujących po 

sobie  12  miesięcy.  Komunalnik  powołał  się  na  realizację  usługi  w  okresie  01.03.2018  - 

28.02.2019, który to okres 12 miesięcy wykracza poza datę terminu składania ofert. Zatem na 

dzień składania ofert powołana usługa nie trwała przez okres wymaganych SIWZ co najmniej 

następujących  po  sobie  12  miesięcy.  Podniósł,  że  w  doktrynie  i  orzecznictwie  KIO 

ugruntowane  jest  stanowisko,  iż  warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  brak  podstaw  do 

wykluczenia  bezwzględnie  muszą  być  spełnione  na  dzień  składania  ofert.  Powołał  się  na 

wyrok KIO z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt: KIO 65/18. 

Tym samym Zamawiający działając prawidłowo powinien na podstawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 oraz ust. 4 u

stawy wykluczyć Komunalnik, a jego ofertę uznać za odrzuconą, natomiast 

jako 

ofertę najkorzystniejszą dla Zadania nr 1 wybrać ofertę Odwołującego. 

Na posiedzeniu z udziałem Stron i Uczestnika Postępowania w dniu 8 kwietnia 2019 r. 

Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie  odwołania 

całości. W odpowiedzi jak również w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne 

i prawne swego stanowiska.  


Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił  przystąpienie 

wykonawca 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Usługowo  Handlowe  „Komunalnik"  Sp.  z  o.o. 

siedzibą w Jastrzębiu Zdrój.  

Izba ustaliła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz  został 

uiszczony od niego wpis. 

Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 

ustawy pzp, 

które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art. 

179  ust.  1  ustawy  pzp,  tj.  posiadanie 

interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  wobec  niedochowania  terminu  na  zgłoszenie  przystąpienia  do 

postępowania  odwoławczego,  zgłoszone  przystąpienie  nie  spełniało  wymogów  formalnych 

okr

eślonych  w  art.  185  ust.  2  ustawy  i  jako  takie  było  nieskuteczne.  Izba  ustaliła,  że 

Zamawiający przesłał innym wykonawcom kopię złożonego odwołania w dniu 25 marca 2019 

r.

, a zgłoszenie przystąpienia nastąpiło w dniu 29 marca 2019 r. Zgodnie z dyspozycją art. 185 

ust. 2 ustawy pzp: Wykonaw

ca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego 

w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania […].Mając na względzie powyższe Izba 

stwierdziła, że przystąpienie zostało zgłoszone z 1 - dniowym opóźnieniem. Izba postanowiła 

nie  dopuścić  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wykonawcy 

Przedsiębiorstwo  Produkcyjno  Usługowo  Handlowe  „Komunalnik"  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą 

Jastrzębiu Zdrój.  

Izba  dopuściła  dowody  z  całości  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania,  odwołanie 

wraz z 

załącznikami, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami i zgłoszenie przystąpienia. 

Na 

podstawie  tych  dokumentów,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia, 

stanowiska i dowody złożone przez strony w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa 

Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła: 

Odwołanie podlegało oddaleniu. 

W zakresie podniesionych zarzutów Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  pkt  5.1.3.1.  SIWZ  Zamawiający  postawił  w  postępowaniu  następujący  warunek 

udziału  w  zakresie  zdolności  technicznej;  O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się 


wykonawcy, którzy, w zakresie części I: 5.1.3.1 W okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonali lub wykonują 

minimum 1 usługę odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują 

mieszkańcy  w  ciągu  następujących  po  sobie  12  miesięcy  o  masie  łącznej  odebranych 

odpadów  nie  mniejszej  niż  2000  Mg/rok,  w  ramach  którego  Wykonawca  przekazywał 

wszystkie  odebrane  od  właścicieli  nieruchomości  zmieszane  odpady  komunalne,  odpady 

zielone  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do 

składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 5 lutego 2019 r. 

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego wykonawca Komunalnik w dniu 8 marca 2019 r. 

złożył  wykaz  na  potwierdzenie  doświadczenia  o  następującej  treści:  Odbiór 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Jastrzębie Zdrój z nieruchomości 

zamieszkałych.  Usługa  ta  obejmowała  odbieranie  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości 

zamieszkałych  w  ciągu  następujących  po  sobie  12  miesięcy.  Łączna  masa  odebranych 

odpadów wyniosła powyżej 2000 Mg. Wszystkie odebrane odpady komunalne, odpady zielone 

oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przekazano  do  RIPOK.  Na  kwotę 

238,22  zł.  Termin  wykonania:  01.03.2018  do  nadal,  sparametryzowaliśmy  wartości 

ilości 01.03.2018 - 28.02.2019. Generalny Wykonawca: Eko M. ., J. K., A. S. - nieruchomości 

zamieszkane  n

a  terenie  Miasta  Jastrzębie  -  Zdrój;  Generalny  Zamawiający:  Urząd  Miasta 

Jastrzębie - Zdrój. Do wykazu Wykonawca dołączył referencje firmy EKO M. G., J. K. A S. Sp. 

j.  z  siedzibą  w  Rybniku,  w  których  stwierdzono  m.in.  że  wykonawca  Komunalnik:  jako 

Podwykona

wca świadczy usługi na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie zawartej umowy z dnia 25.01.2018 

r. w okresie od 01.03.2018 r. do nadal. Całkowita wartość wykonanej usługi do dnia 28.02.2019 

r.  wynosi  5.056.238,22  złotych.  Za  okres  od  01.03.2018  r.  do  28.02.2019  r.  z  posesji 

zamieszkałych  zostały  odebrane  niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne,  odpady 

zielone,  odpady  wielogabarytowe,  odpady  segregowane  oraz  pozostałości  z  sortowania 

odpa

dów komunalnych przeznaczonych do składowania w ilości 11.737,99 Mg. […] Niniejszy 

dokument jest uzupełnieniem listu referencyjnego z dnia 31.01.2019 r. 

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp: Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie 

wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu […] 


Po  pierwsze  podkreślenia  wymaga,  że  przedmiotem  rozstrzygania  przez  Izbę  jest 

prawidłowość czynności Zamawiającego w postępowaniu w oparciu o dokumenty, które legły 

u  podstaw  decyzji  Zamawiającego.  W  niniejszej  sprawie  jest  to  czynność  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  dokonana  na  podstawie  dokumentów  złożonych  na  potwierdzenie 

spełnienia warunku zdolności technicznej przez Wykonawcę Komunalnik w dniu 8 marca 2019 

r. 

Zaznaczenia  także  wymaga,  że  warunek  udziału  w  postępowaniu  wykonawca  jest 

zobowiązany spełnić najpóźniej na dzień składania ofert, a nie na dzień składania dokumentów 

potwierdzających  jego  spełnienie.  W  myśl  znowelizowanych  przepisów  ustawy  pzp 

wykonawca  może  oczywiście  przedstawić  dokumenty  aktualne  na  dzień  ich  złożenia,  ale 

potwierdzające spełnienie warunku na dzień składania ofert. 

W  niniejszej  sprawie  kwestią  sporną  stała  się  interpretacja  warunku  w  zakresie  zdolności 

technicznej - 

doświadczenia wykonawcy.  

Należy  zauważyć,  że  Zamawiający  postawił  warunek  udziału  w  postępowaniu,  którego 

interpretacja może budzić wątpliwości. Zamawiający powinien był sprecyzować brzmienie tego 

warunku  w  sposób  jednoznaczny.  Jednakże,  na  obecnym  etapie  postępowania  nie  jest 

możliwa  zmiana  treści  warunku  a  wykonawców  obowiązuje  jego  brzmienie  nadane 

w specyfikacji. 

Podkreślenia  wymaga,  że  niejednoznaczność  czy  brak  precyzji  brzmienia 

warunku  udziału,  zgodnie  z  utrwalonym  poglądem  Izby,  nie  może  rodzić  negatywnych 

konsekwencji dla wykonawcy, który składając ofertę w postępowaniu stara się wykazać jego 

spełnienie. 

Zdaniem Izby nie można podzielić stanowiska Odwołującego, iż z treści ww. warunku udziału 

wynika, że usługa miała być wykonywana przez co najmniej 12 miesięcy. Takie twierdzenie 

stanowi nadinterpretację warunku. Z jego treści wynika bowiem, że jeśli wykonawca na dzień 

składania ofert nadal wykonuje usługę, która obejmuje 12 następujących po sobie miesięcy, 

to również spełnia warunek udziału w postępowaniu. Bezspornym było, że na dzień składania 

ofert  Wykonawca 

Komunalnik  był  jeszcze  w  trakcie  wykonywania  usługi,  która  w  sumie 

obejmowała  12  miesięcy.  Z  treści  warunku  nie  wynika  aby  Zamawiającemu  zależało  na 

wyłonieniu wykonawcy, który wykonywał usługę przez określony czas, a raczej na ciągłości 

samej  usługi  i  odebrania  w  ramach  jej  realizacji  określonej  ilości  odpadów.  Odwołujący  nie 

zakwestionował  niespełnienia  warunku  w  odniesieniu  do  ilości  zebranych  odpadów,  która 

znacznie przekraczała minimalną ilość wymaganą przez Zamawiającego. Logicznym jest, że 

wykonawca 

który w krótszym okresie czasu jest w stanie zebrać większą ilość odpadów daje 

rękojmię należytej realizacji zamówienia. Podkreślić należy, że interpretacja przeprowadzona 


przez Odwołującego nie znajduje uzasadnienia w treści warunku, który nie zawiera wymagania 

„co najmniej” 12 miesięcy.  

Dlatego też, Izba uznała, że Wykonawca Komunalnik spełnił warunek udziału w postępowaniu, 

a  Zamawiający  nie  naruszył  przepisów  ustawy  pzp  wskazanych  przez  Odwołującego 

odwołaniu. 

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do 

wyniku sprawy 

oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt 

wpis

u  od  odwołania  uiszczony  przez  Odwołującego  oraz  zasądzając  od  Odwołującego  na 

rzecz  Z

amawiającego koszty zastępstwa prawnego na podstawie faktury VAT przedłożonej 

przez Z

amawiającego na rozprawie. 

I

zba nie uwzględniła kosztów w wysokości 1 572,30 z tytułu kosztów zastępstwa prawnego, 

stosownie bowiem do § 3 pkt 2 lit b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów 

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  do 

kosztów postępowania odwoławczego zalicza się wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie 

wyższe niż 3 600,00 zł. 

Przewodniczący:   …………………….. 


wiper-pixel