KIO 496/19 Sygn. akt: KIO 496/19 POSTANOWIENIE dnia 2 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 496/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Renata Tubisz 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 2 kwietnia 2019r. w Warszawie 

odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  22  marca  2019  r.  przez 

odwołującego: GE Medical Systems Polska sp. z o.o. ul. Wołoska 9; 02-583  Warszawa  w 

postępowaniu powadzonym  przez zamawiającego: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 

Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie  ul.  Wrocławska  1-3;  30-901 

Kraków 

przy udziale: 

Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11; 03-821 Warszawa  po stronie 

zamawiającego  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze  

nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 15.000 zł 

00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez  GE Medical 

Systems  Polska  sp.  z  o.o.  ul.  Wołoska  9;  02-583    Warszawa    tytułem  wpisu  od 

odwołania  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - P

rawo zamówień publicznych 

(j.t. 

Dz. 

U. 

r. 

poz.1986 

ze 

zm.) 

na 

niniejsze 

postanowienie  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej 

Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      …………………….. 


Uzasadnienie 

Odwołujący  złożył  odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę urządzeń medycznych; numer 

sprawy: 15/ZP/2019 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w 

dniu 12.03.2019 roku pod numerem 2019/S 050-114 316. 

Pismem  z dnia  27 marca  2019 roku 

zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której 

uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.  

Do postępowania odwoławczego skutecznie, w  myśl przepisów art.185 ust.2 i ust.3 ustawy 

Pzp., przystąpił wykonawca Siemens Healthcare Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11; 03-821 Warszawa, 

zgłaszając w dniu 25 marca 2019 roku przystąpienie po stronie zamawiającego.  

W  dniu  28 

marca  2019  roku  przystępujący  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.  po  stronie 

zamawiającego  został  wezwany  do  złożenia  oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia 

sprzeciwu co do uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania. 

W  dniu  1  kwietnia  2019  roku   

przystępujący  Siemens  Healthcare  Sp.  z  o.o.    pismem 

wniesionym w tym samym dniu poinformował o nie zgłaszaniu sprzeciwu wobec uwzględnienia 

przez zamawiającego w całości zarzutów odwołania.  

W  związku  z  powyższym,  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  obecności  stron  oraz  uczestnika 

postępowania  odwoławczego,  orzeczono  jak  w  sentencji  postanowienia  o  umorzeniu 

postępowania  odwoławczego.  Bowiem  wystąpiły  przesłanki  z  art.  186  ust.3  ustawy  Pzp.  w 

związku z nie wniesieniem sprzeciwu przez przystępującego po stronie zamawiającego.  

O  kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy zgodnie z art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp 

z zastrzeżeniem art.186 ust.6 pkt 2) lit. b ustawy Pzp. i § 5 ust.1 pkt 1) lit. a) Rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania 

wpisu  od  odwołania  oraz  rodzaju  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania  (j.t. 

z  dnia  7  maja  2018r.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.972)  znosząc  koszty  wzajemnie  i 

dokonując zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości 15.000,00 

złotych. 

Przewodniczący:      ………………………… 


wiper-pixel