KIO 49/19 POSTANOWIENIE dnia 28 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt: KIO 49/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska 

 
po  rozpoznan

iu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udział  stron  i  uczestnika  postępowania 

w Warszawie  w  dnia  28  stycznia  2019

r.  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia  M.  K.  prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo Leśne M. K.k z siedzibą w Osiecznicy, ul. Marii Konopnickiej 23, P. M. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych P. M., A. S. i 

S. L. 

prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Zakład 

Usług Leśnych „STANLEM” spółka Cywilna A. S. i S. L. z siedzibą w Skórzynie 21, M. P. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych M. P. z siedzibą 

w Marcinowicach 81 w pos

tępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Skarb Państwa 

– Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Krosno z siedzibą 

w Osiecznicy, ul. Krośnieńska 42 

przy  udziale 

wykonawców wspólnie ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia  –  P.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Handlowo 

Usługowo  Transportowe  P.  S.  z  siedzibą  w  Słubicach,  ul;.  Kopernika  25/4  i  C.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo  Handlowo 

Usługowe „Pawełek” C. S. z siedzibą w Słubicach, ul. Wandy 9b/3 zgłaszających swoje 

przystąpienie w sprawie sygn. akt KIO 49/19 po stronie zamawiającego 

postanawia: 

Umorzyć postępowanie 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  M.  K.  prowadzącą 

działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Leśne M. K. z siedzibą w 

Osiecznicy,  ul.  Marii  Konopnickiej  23,  P.  M. 

prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  P.  M.,  A.  S.  i  S.  L.  prowadzący 

działalność  gospodarczą  w  formie  spółki  cywilnej  pod  firmą  Zakład  Usług 


Leśnych „STANLEM” spółka Cywilna A. S. i S. L. z siedzibą w Skórzynie 21, M. 

P. 

prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych M. P. z 

siedzibą w Marcinowicach 81 kwoty 13 500zł. 00 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset 

złotych zero groszy) stanowiącą 90 % uiszczonego wpisu. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 49/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Krosno w roku 2019 

Pakiet  II  Pakiet  specjalistyczny  pozyskiwanie  drewna  maszynami  wielooperacyjnymi  w 

leśnictwach:  Dębogóra,  Osiecznica,  Siedlisko,  Rzeczyca,  Radomicko  zostało  wszczęte 

ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  z  dnia  16 

października 2018r. za numerem 2018/S 199-452000. 

W  dniu  4 stycznia  2019r.  zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  w 

Pakiecie nr II i jako najkorzyst

niejszą wskazał ofertę wykonawców wspólnie ubiegających się 

o  udzielenie  zamówienia  tj.  P.  S.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowo  Transportowe  P.  S.  z  siedzibą  w  Słubicach,  ul;. 

Kopernika  25/4  i  C.  S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe „Pawełek” C. S. z siedzibą w Słubicach, ul. Wandy 9b/3. 

W dniu 14 stycznia 2019r. odwołanie wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia M. K. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Leśne M. 

K. 

z  siedzibą  w  Osiecznicy,  ul.  Marii  Konopnickiej  23,  P.  M.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  Zakład  Usług  Leśnych  P.  M.,  A.  S.  i  S.  L.  prowadzący  działalność 

gospodarczą  w  formie  spółki  cywilnej  pod firmą  Zakład  Usług  Leśnych  „STANLEM”  Spółka 

Cywilna A. S. i S. L. 

z siedzibą w Skórzynie 21, M. P. prowadząca działalność gospodarczą 

pod firmą  Zakład  Usług Leśnych  M.  P.  z  siedzibą  w  Marcinowicach  81  –  dalej  odwołujący. 

Odwołanie  zostało  podpisane  przez  każdego  z  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o 

udzielenie  zamówienia,  przy  czym  za  Stalem  s.c.  odwołanie  podpisał  A.  S.  działając  jako 

pełnomocnik  obu  wspólników,  zgodnie  z  załączonym  do  akt  pełnomocnictwem  z  dnia  24 

listopada  2018r

.  Kopia  odwołania  została  przekazana  zamawiającemu  w  dniu  14  stycznia 

2019r.  

Odwołujący wskazał, że posiada interes w uzyskaniu zamówienia, gdyż w wyniku naruszenia 

przez  zamawiającego  ustawy  doznał  on  uszczerbku  i  poniósł  szkodę  przez  niemożność 

uzyskania  prawa  do  realizacji  zamówienia  publicznego  mimo  złożenia  oferty  ważnej  i 

najkorzystniejszej na po

dstawie obowiązujących kryteriów wyboru ofert dla pakietu nr 2.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

Art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 22 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 1b pkt. 3 w związku z art. 

22d ustawy przez zaniechanie wykluczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie  zamówienia  tj.  P.  S.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe P. S. z siedzibą w Słubicach, ul;. 


Kopernika  25/4  i  C.  S.  prowadz

ącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Przedsiębiorstwo  Handlowo  Usługowe  „Pawełek”  C.  S.  z  siedzibą  w  Słubicach,  ul. 

Wandy  9b/3,  mimo  nie  wykazania  przez  nich  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu w zakresie zasobów technicznych i zawodowych, 

Art.  89  ust.  5  w  związku  z  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  art.  91  ustawy  przez  niezgodne  z 

przepisami ustawy i wytycznymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w 

zakresie wyboru oferty najkorzystniejszej, 

3.  Art. 91 ustawy przez zaniechanie wyboru 

oferty odwołującego jako najkorzystniejszej 

dla pakietu II,  

Art. 7 ust. 1 ustawy przez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający 

zachowania 

uczciwej 

konkurencji, 

równego 

traktowania 

oraz 

zasady 

proporcjonalności, polegające na dokonaniu wyboru oferty podlegającej odrzuceniu i 

zaniechaniu wyboru oferty odwołującego mimo, że była ofertą najkorzystniejszą, 

Art. 7 ust. 3 ustawy w związku z art. 91 ust. 1 ustawy przez zaniechanie wyboru oferty 

odwołującego, mimo  że była najkorzystniejsza, 

6.  Art.  89 

ust.  1  pkt  5  ustawy  przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  wybranej,  mimo  że 

składający ją wykonawcy podlegali wykluczeniu. 

Wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

unieważnienie czynności wyboru oferty uznanej za najkorzystniejszą w pakiecie nr II, 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert,  

wykluczenie  wykonawców  wybranych  jako  nie  spełniających  warunków  udziału  w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, 

dokonanie wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej, 

obciążenie zamawiającego kosztami postępowania. 

W  dniu  28  stycznia  2019r.  odwołujący  złożył  oświadczenie  o  cofnięciu  odwołania. 

Oświadczenie zostało złożone przez pełnomocnika w oparciu o pkt. 6 pełnomocnictwa z dnia 

20 listopada 2018r.  

Izba zwa

żyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy.  

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  


Przepis  art.  187  ust. 

8  ustawy  stanowi,  iż  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze, przy czym, 

jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.  

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 

zdanie pierwsze ustawy, na posiedzeniu umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy, orzeczono o zwrocie o

dwołującemu 90% kwoty 

uiszczonego wpisu.  

Izba  postanowiła  nie  zasądzić  na  rzecz  zamawiającego  zwrot  kosztów  postępowania 

odwoławczego  z  uwagi  brak  udowodnienia  kosztów  oraz  z  tego  względu,  że  wycofanie 

odwołania nastąpiło na więcej niż jeden dzień niż wyznaczony termin posiedzenia.  

Przewodniczący: ……………………….. 


wiper-pixel