KIO 491/19 POSTANOWIENIE dnia 2 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 491/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Anna Osiecka 

Protokolant:   

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w  dniu  2 kwietnia 2019 r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  20  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  Olympus  Polska  

Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Katowickie 

Centrum Onkologii z siedzibą w Katowicach 

przy  udziale  wykonawcy  OPTA-TECH  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Warszawie,  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

postanawia: 

umarza 

postępowanie odwoławcze. 

nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego wykonawcy Olympus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

kwoty  

15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony 

wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:   ……………………………… 


Sygn. akt KIO 491/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Katowickie Centrum Onkologii 

z siedzibą w Katowicach, dalej „Zamawiający”, prowadzi  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

na 

zakup  i  dostarczenie  wyposażenia  Pracowni  Histopatologii  dla  diagnostyki  chorób 

nowotworowych  Katowickiego  Centrum  Onkologii. 

Postępowanie  to  prowadzone  jest  

na 

podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

, dalej: „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 

20 października 2018 r. pod numerem 2018/S 203-461577.  

W  dniu  20  marca  2019  r.  wykonawca  Olympus  Polska  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  

w Warszawie, dalej 

„Odwołujący”, wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, 

zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 7 ustawy Pzp poprzez 

zaniechanie odrzuc

enia oferty spółki OPTA-TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pomimo 

że  jej  treść  nie  odpowiadała  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  wyboru 

przedmiotowej  oferty jako  najkorzystniejszej. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania  

w całości oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej 

oferty 

i  powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert,  w  tym  odrzucenia  oferty  wykonawcy 

OPTA-TECH Sp. z o.

o. z siedzibą w Warszawie. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  przystąpił 

wykonawca OPTA-

TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wnosząc o oddalenie odwołania  

w całości. 

W  dniu  1  kwietnia  2019  r.  Z

amawiający  poinformował  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej  o uwzględnieniu zarzutów  odwołania w  całości.    Niniejsza  odpowiedź  została 

podpisana przez osobę umocowaną do reprezentacji Zamawiającego. 

Ponieważ  przystępujący  po  stronie  Zamawiającego  wykonawca  OPTA-TECH  

Sp.  z  o.o.  z 

siedzibą  w  Warszawie  nie  stawił  się  na  posiedzeniu,  mimo  prawidłowego 

zawiadomienia  o  terminie

,  Izba  nie  wzywała  wykonawcy  do  złożenia  oświadczenia  

przedmiocie sprzeciwu. Wykonawca miał możliwość złożenia oświadczenia w przedmiocie 

sprzeciwu  ustnie  do  protokołu  posiedzenia,  a  jego  nieobecność  oznaczała  rezygnację  

prawa  do  obrony  swojego  stanowiska  prezentowanego  w  przystąpieniu  do  postępowania 

odwoławczego.  Zgodnie  z  §  21  ust.  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  


(Dz.  U.  z    2018  r.  poz.  1092), 

niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego prawidłowo zawiadomionego o terminie rozprawy nie wstrzymuje rozpoznania 

odwołania.  Izba  stwierdziła,  że  wskutek  prawidłowego  wezwania,  Przystępujący  miał 

możliwość  stawienia  się  na  posiedzeniu.  Przystępujący  nie  zdecydował  się  skorzystać  

ze  swojego  prawa,  gdyż  nie  stawił  się  na  posiedzenie  Izby  wyznaczone  na  dzień  

2 kwietnia 2019 r.  

Zgodnie z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, 

który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  

co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, 

I

zba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Wobec  powyższych  ustaleń,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  zachodzą 

przesłanki do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie 

art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

posiedzenia,  zatem  koszty  te  z  mocy  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b)  ustawy  Pzp

,  znoszą  się 

wz

ajemnie. Tym samym Izba orzekła o konieczności zwrotu kwoty wpisu uiszczonego przez 

O

dwołującego z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:   ……………………………… 


wiper-pixel