KIO 489/19 WYROK dnia 4 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 489/19 

WYROK 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant: Klaudia Ceyrowska  

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2019 r. 

w Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  M.W., 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  PERFEKT-DRUK  M.W.  w  Wąpielsku  w 

postępowaniu prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków 

przy  udziale  wykonawcy  A.L.P.

,  prowadzącej  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Wielkopolskie  Centrum  Odzieży  Sportowej  "KALAHARI"  A.L.P.  w  Jastrzębnikach, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

1. Oddala odwołanie.  

2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę M.W., prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą PERFEKT-DRUK M.W. w Wąpielsku i: 

2.1  zalicza  w 

poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7  500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem  tysięcy  pięćset  złotych,  zero  groszy),  uiszczoną  przez  wykonawcę  M.W., 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  PERFEKT-DRUK  M.W.  w  Wąpielsku 

tytułem wpisu od odwołania; 

2.2.  zasądza  od  wykonawcy  M.W.,  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

PERFEKT-DRUK M.W. 

w Wąpielsku na rzecz zamawiającego Gminy Miejskiej Kraków kwotę 

500 zł 00 gr (słownie: cztery tysiące pięćset złotych zero groszy), stanowiącą łącznie koszt 

wynagrodzenie pełnomocnika i koszt dojazdu na rozprawę. 


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt KIO 489/19 

U z a s a d n i e n i e 

I. 

Gmina  Miejska  Kraków  (dalej:  Zamawiający),  prowadzi  postępowanie  na  wykonanie 

zamówienia  publicznego  pn. „Wykonanie  i  dostawa  trzech  elementów  tekstylnych 

nadrukiem, wchodzących w skład dedykowanego projektu pn. „Krakowska Wyprawka 2019” 

dla Wydziału Komunikacji Społecznej”. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane Biuletynie Zamówień Publicznych poz. 

51115 l-N-2019.  

Zamawiający zamieścił specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej: 

SIWZ)  na  swojej  stronie  internetowej.  Postępowanie  prowadzone  jest  w trybie  przetargu 

nieograniczonego  na  podstawie  ustawy  z dnia  29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.; 

dalej: Prawo zamówień publicznych albo 

Ustawa). 

W dniu 19 marca 2019 r. wykonawca M.W.

, prowadzący działalność gospodarczą pod 

firmą  PERFEKT-DRUK  M.W.  w  Wąpielsku  (dalej:  Odwołujący)  wniósł  odwołanie,  w którym 

zarzucił Zamawiającemu: 

1.  naruszenie  art.  90  ust.  3  Ustawy  poprzez  nieodrzucenie  oferty  wykonawcy  A.L.P. 

Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI, pomimo że wykonawca ten nie złożył 

w wyznaczonym prze

z Zamawiającego terminie wyjaśnień i nie złożył stosownych dowodów, 

że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny;  

2.  naruszenie  art.  7  ust.  1  Ustawy  poprzez  przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób niezapewniający równego traktowania wykonawców, gdyż 

Zamawiający  skierował  ponowne  wezwania  o  wyjaśnienie,  czy  oferta  nie  zawiera  rażąco 

niskiej  ceny,  do  wykonawcy  A.L.P. 

Wielkopolskie  Centrum  Odzieży  Sportowej  KALAHARI, 

który nie złożył ich w pierwotnym terminie, podczas gdy winien on odrzucić złożoną przez niego 

ofertę i zaniechać dalszych wezwań;  

3.  naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Ustawy poprzez niedokonanie wykluczenia  wykonawcy 

A.L.P. 

Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI, pomimo że wykonawca ten nie 

wykazał  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wymaganego 

doświadczenia  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie,  wskutek  nieprzedłożenia 

własnoręcznie  podpisanej  dokumentacji,  podczas  gdy  w  takiej  sytuacji  Zamawiający  był 

zobowiązany do wykluczenia tego wykonawcy. 


Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty następująco: 

A) Zarzut naruszenia art. 90 ust. 3 Ustawy. 

W  ocenie  Odwołującego,    Zamawiający  naruszył  art.  90  ust.  3  Ustawy  poprzez 

nieodrzucenie  oferty  wykonawcy  A.L.P. 

Wielkopolskie  Centrum  Odzieży  Sportowej 

KALAHARI,  pomimo  że  wykonawca  ten  nie  złożył  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego 

terminie wyjaśnień i nie złożył stosownych dowodów, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej 

ceny. 

Według  Odwołującego,  Zamawiający  bowiem  w  treści  SIWZ  wprost  wskazał,  iż  nie 

dopuszcza przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez podpisu) m.in. 

wyjaśnień  składanych  Zamawiającemu  w  celu  ustalenia,  czy  zaoferowana  cena  jest  ceną 

rażąco niską. Stąd obowiązującą wzywanego wykonawcę formą sporządzenia i dostarczenia 

wyjaśnień była forma pisemna. Jest to o tyle ważne, że Zamawiający, wyznaczając termin na 

złożenie pierwszych wyjaśnień do dnia 22 lutego 2019 r. do godz. 12:00, w istocie zobowiązał 

wykonawcę  A.L.P.  Wielkopolskie  Centrum  Odzieży  Sportowej  KALAHARI  do  złożenia 

podpisanego  pisma  (dokumentu)  sporządzonego  w  formie  tradycyjnej.  Ww.  wykonawca, 

wysyłając  więc  w  swojej  wiadomości  e-mail  z  dnia  21  lutego  o  godz.  14:02  jedynie  skan 

wyja

śnień  uprzednio  sporządzonych  w formie  pisemnej,  nie  dotrzymał  określonego  przez 

Zamawiającego terminu. W szczególności nie można przyjąć, iż skan ogólnikowych wyjaśnień 

nieopatrzony  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  czyni  zadość  wymaganiom 

wskazanym przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku 

odpowiedzi ww. Wykonawcy na ponowne wezwanie Zamawiającego z dnia 25 lutego 2019 r. 

Wobec powyższego Zamawiający zobowiązany był do uznania, iż Wykonawca nie złożył  w 

ogóle stosownych wyjaśnień, gdyż zarówno termin ich złożenia, treść jak i forma, uchybiała 

wymogom określonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz art. 90 ust. 1 Ustawy.  

B) Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Ustawy. 

W  przedmiotowym  stanie  faktycznym, 

według  Odwołującego,  Zamawiający  naruszył 

zasadę  równego  traktowania  wykonawców,  określoną  w  art.  7  ust.  1  Ustawy,  poprzez 

przeprowadzenie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  sposób 

niezapewniający równego traktowania wykonawców, gdyż Zamawiający skierował ponowne 

wezwania  o  wyjaśnienie,  czy  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny,  do  wykonawcy  A.L.P. 

Wielkopolskie  Centrum  Odzieży  Sportowej  KALAHARI,  który  nie  złożył  ich  w  pierwotnym 

terminie,  podczas  gdy  winien  on  odrzuc

ić  złożoną  przez  niego  ofertę  i zaniechać  dalszych 

wezwań.  Wbrew  jednakże  tej  zasadzie  Zamawiający  kierował  dalsze  wezwania  do  ww. 

wykonawcy,  przyjmując,  iż  złożone  przez  niego  za  pośrednictwem  środków  komunikacji 

elektronicznej pisma nieopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zostały złożone z 

zachowaniem pierwotnie wyznaczone

go terminu, co jest wadliwe, gdyż nie sposób przyjąć, iż 

wysłane przez ww. Wykonawcę skany są równoważne formie pisemnej.  


C) Zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt. 12) Ustawy.  

Zgodnie  z  art.  24  ust.  1  pkt  12)  Ustawy  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku  podstaw  wykluczenia.  W  tym  miejscu  Odwołujący  podnosi,  iż  zdaniem  doktryny 

„podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 1 pkt 12 jest jedyną, co do zastosowania której 

ciężar  dowodowy  spoczywa  na  wykonawcy.  Ciężar  ten  sprowadza  się  do  wykazania,  że 

spełnia  on  w  wystarczającym  stopniu  warunki  udziału  w  postępowaniu  i  że  nie  zachodzą 

wobec niego podstawy  wykluczenia. Wykazanie  polega  najpierw  na  złożeniu odpowiednich 

oświadczeń, a następnie na potwierdzeniu treści oświadczeń odpowiednimi dokumentami. (...) 

Pomimo  [więc]  zmian  w  przepisach  nadal  aktualne  jest  stwierdzenie  zawarte  w  jednym 

wyroków KIO, iż zawarta obecnie w art. 24 ust. 1 pkt 12 przesłanka wykluczenia odnosi się 

do  formalnego  wymogu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  a  nie 

samego  faktu  ich  spełnienia  przez  wykonawcę.  Uwzględniając  zasadę  pisemności 

postępowania ustawodawca przyznał zatem prym prawdzie formalnej nad prawdą materialną 

w  zakresie  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Jest  to  skutkiem 

przerzucenia  na  wykonawców  ciężaru  dowodu  w  zakresie  wykazania  spełniania  warunków 

udziału i wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania (wyr. KIO z 4.6.2012 r., 

KIO  1020/12,  Legalis).”  [J.  Pieróg,  Prawo  zamówień  publicznych.  Komentarz.  Wyd.  14, 

Warszawa 2017]. 

Odwołujący  podnosił,  że  orzecznictwo  Izby  również  wskazuje  na  prawidłowość 

powyższego  poglądu,  gdyż  w  wyroku  z  dnia  27  marca  2018  r.,  o  sygn.  akt  KIO  493/18, 

wskazano, że „zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy zamawiający ma obowiązek wykluczyć 

wykonawcę,  gdy  ten  nie  wykaże  spełnienia  warunku.  Poprzez  użycie  słowa  „wykazać”, 

ustawodawca  przesądził,  że  istotnym  elementem  jest  nie  tylko  spełnianie  warunku  przez 

wykonawcę,  ale  także  konieczność  należytego  wykazania  (uzewnętrznienia)  tego  faktu 

sposób wskazany w ogłoszeniu.”, [zob. też: wyrok KIO z dnia 19 czerwca 2018 r., o sygn. 

akt:  KIO  1125/18],  „Z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  należy  [wobec 

powyższego]  wykluczyć  wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu, sformułowanych przez zamawiającego. Zatem ocena możliwości ubiegania 

się  o  udzielenie  zamówienia  następuje  w  oparciu  o  warunki  udziału  w  postępowaniu,  które 

przez zamawiającego zostały wyartykułowane.” [wyrok KIO z dnia 5 lipca 2017 r., o sygn. akt: 

KIO 1276/17]. Przyznać wszakże należy rację M. Stachowiak, której to zdaniem „wykonawca 

nawet  posiadający  wszelkie  wymagane  przez  zamawiającego  przymioty  będzie  podlegał 

wykluczeniu, jeżeli nie przedłożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków  udziału  w  postępowaniu.  Nie  wykazał  on  bowiem,  że  warunki  spełnia,  i  nie 


dostarczył  wymaganych  informacji  pozwalających  na  weryfikację  spełniania  warunków.”, 

[M. 

Stachowiak. Art. 24, [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VIL Lex 2018]. 

W świetle powyższego Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 12) 

Ustawy  poprzez  niedokonanie  wykluczenia  wykonawcy  A.L.P.  Wielkopolskie  Centrum 

Odzieży Sportowej KALAHARI, pomimo że wykonawca ten nie wykazał spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu  dotyczących  wymaganego  doświadczenia  w  wyznaczonym  przez 

Zamawiającego  terminie,  wskutek  nieprzedłożenia  własnoręcznie  podpisanej  dokumentacji, 

podczas gdy w takiej sytuacji Zamawiający był zobowiązany do wykluczenia tego wykonawcy. 

Zamawiający zażądał w przedmiotowym postępowaniu przesłania własnoręcznie podpisanej 

dokumentacji potwierdzającej legitymowanie się wymaganym doświadczeniem w terminie do 

dnia 5 marca 2019 r, do godz. 11:00, a następnie dokonał ponownego wezwania do złożenia 

wyjaśnień do dnia 13 marca 2019 r. do godz. 13:00.  

Pomimo  więc  dwukrotnego  –  jak  twierdził  Odwołujący  -  wyznaczenia  terminu  do 

przedłożenia referencji poświadczonych za zgodność z oryginałem wykonawca nie doręczył 

ich we wskazanych terminach. W 

szczególności nie można za takowe poświadczenie uznać 

przesłania w wiadomości e-mail z dnia 5 marca 2019 r. o godz. 10:17 przez wykonawcę A.L.P. 

Wielkopolskie  Centrum  Odzieży  Sportowej  KALAHARI  jedynie  skanu  referencji,  bez 

opatrzenia ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszak sam Zamawiający w treści 

pkt. 9.1, SIWZ wyra

źnie wskazał, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, 

wnioski,  zawiadomieni

a  oraz  informacje  Zamawiający  i Wykonawcy  przekazują  w  formie 

pisemnej  przez  posłańca,  za  pośrednictwem  operatora  pocztowego  lub  osobiście,  a  także 

faksem lub za pom

ocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 9.2. i pkt 9.3. 

niniejszej specyfikacji. Za formę równorzędną do formy faksowej, Zamawiający uzna również 

skan  podpisanego  uprzednio  dokumentu  przekazanego  mu  jako  załącznik  do  e-mail. 

Powyższe  należy  więc  rozumieć  jako  przyjęcie  formy  pisemnej  jako  wiążącej,  przy 

dopuszczeniu  dodatkowego  przesłania  skanu  (odzwierciedlenia  graficznego)  pisma,  przy 

czym nie można tego utożsamiać z równoważnością formy pisemnej z faksem czy skanem. 

Po  myśli  bowiem  §  2  pkt  1  i  2  rozporządzenia  Ministra  Przedsiębiorczości  i  Technologii 

z 16 

października  2018  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w sprawie  rodzajów  dokumentów, 

jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

(Dz.U.  z  2018  r.  po

z.  1993),  w  przypadku  zamówień  podprogowych  wszczętych  od  dnia 

października  2018  r,  do  dnia  31  grudnia  2019  r.,  w których  Zamawiający  nie  dopuścił 

komunikacji  elektronicznej,  w  pełnym  niemalże  zakresie  zastosowanie  znajdują  zmiany 

wprowadzone rozporządzeniem  Ministra Przedsiębiorczości  i Technologii  z  16  października 

2018  r.,  z  tym  jedna

k zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia, o których mowa w tym 

rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

poprzez  opatrz

enie  kopii  dokumentu  lub  kopii  oświadczenia,  sporządzonych  w  postaci 


papierowej, własnoręcznym podpisem.  

Na zakończenie należy zatem wskazać, iż Zamawiający także w tym przypadku winien 

wykluczyć  A.L.P.  Wielkopolskie  Centrum  Odzieży  Sportowej  KALAHARI,  na  podstawie 

cytowanego wyżej art. 24 ust. 1 pkt 12) Ustawy, z uwagi na fakt nie wykazania przez owego 

wykonawcę  potwierdzenia  warunków  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu.  W 

konsekwencji również doszło do naruszenia przepisów, mającego istotny wpływ na dokonanie 

przez  Zamawiającego  błędnego  badania  i  oceny  oraz  dalszej  klasyfikacji  złożonych  w 

postępowaniu ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich. 

W związku z powyższym Odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i: 

1.  unieważnienie  czynności  Zamawiającego  z  dnia  14  marca  2019  r.,  dotyczącej  wyboru 

najkorzystniejszej  oferty  wykonawcy  A.L.P. 

Wielkopolskie  Centrum  Odzieży  Sportowej 

KALAHARI;  

2.  ponowne  przeprowadzenie  procesu  badania  ofert  i  wyboru  najkorzystniejszej  oferty 

przedmiotowym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  z  uwzględnieniem 

oferty Odwołującego;  

3. wykluczenie z postępowania wykonawcy A.L.P. Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej 

KALAHARI, z uwagi na brak wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;  

4. alternatywnie w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do wykluczenia z postępowania 

wykonawcy A.L.P. 

Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej KALAHARI, o odrzucenie oferty 

tego wykonawcy, z uwagi na brak złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

wyjaśnień i nie złożenia stosownych dowodów, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 

Zamawiający nie uwzględnił zarzutów podniesionych w odwołaniu. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  A.L.P.  prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą Wielkopolskie Centrum Odzieży Sportowej "KALAHARI" 

A.L.P. 

w Jastrzębnikach (dalej: Przystępujący). 

II. Nie stwierdzono zaistnienia przes

łanek, o których mowa w art. 189 ust. 2 Prawa zamówień 

publicznych, wobec czego rozpoznano odwołanie na rozprawie.  

Odwołującemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania zgodnie z art. 179 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych, bowiem ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może 

ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień 

publicznych.  


Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania i stanowiskami Stron, Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje: odwołania nie można uwzględnić. Choć jeden z zarzutów, 

postawionych w odwo

łaniu, potwierdził się, odwołanie należy oddalić ze względu na przepis 

art. 192 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Izba uwzględnia odwołanie tylko wówczas, jeżeli 

stwierdzi naruszenie przepisów Ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na 

wynik  postępowania o  udzielenie zamówienia  – w  ocenie składu orzekającego  stwierdzone 

uchybienie nie ma wpływu na wynik postępowania). 

Izba ustaliła, co następuje: 

W pkt 7 SIWZ Zamawiający określił formę ofert i dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu (forma pisemna pod rygorem nieważności).  

Zamawiający w pkt. 9 SIWZ określił sposób porozumiewania się stron w postępowaniu oraz 

prze

kazywania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 

r. o zmianie ustawy - 

Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 

r. poz. 1020). Zgodnie z pkt. 9.1 SIWZ ,,

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej przez posłańca, za pośrednictwem 

operatora  pocztowego  lub  osobiście,  a  także  faksem  lub  za  pomocą  środków  komunikacji 

elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 9.2. i pkt 9.3. niniejszej specyfikacji. Za formę równorzędną 

do  formy  faksowej,  Zamawiający  uzna  również  skan  podpisanego  uprzednio  dokumentu 

przekazanego mu jako załącznik do e- mail”.  

Zamawiający  wykluczył  jednocześnie  możliwość  przekazywania  faksem  lub  za  pomocą 

środków komunikacji elektronicznej:  

a) oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 22a, art. 24 ust. 11, art. 25a 

ust. 1, oraz w art. 26 ust. 1, ust. 2 i ust. 2f ustawy, składanych w toku postępowania;  

b)  oświadczeń,  dokumentów  i  pełnomocnictw,  do  których  uzupełnienia  wezwie 

Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 i ust. 3a ustawy;  

c) nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą, wnoszonego w trybie art. 

85 ust. 4 ustawy w jednej z form określonych w pkt 12.2.2. specyfikacji - jeżeli dotyczy;  

d) wadium wnoszonego w trybie art. 46 ust. 3 ustaw

y w jednej z form określonych w pkt 

12.2.2. specyfikacji - 

jeżeli dotyczy.  

Ponadto  Zamawiający  wykluczył,  z  zastrzeżeniem  pkt  9.1.  specyfikacji  zdanie  drugie, 

przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez podpisu) następujących 

dokumentów:  

a)  wyjaśnień  dotyczących  złożonych  przez  Wykonawcę  oświadczeń  i  dokumentów, 

których mowa w art. 22a, art, 25 ust. 1, art. 25a ust. 1, art. 24 ust. 11 oraz art. 26 ust. 

1 i ust. 2 ustawy (art, 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy);  

b) oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2 


ustawy);  

c) wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złożonej oferty (art. 87 ust. 1 ustawy);  

d) oświadczenia Wykonawcy o odmowie wyrażenia zgody na poprawę innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

(art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy);  

e) wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest 

ceną rażąco niską (art. 90 ust. 1 i ust. la ustawy);  

f) oświadczeń o których mowa w art. 24 ust. 11 ustawy.  

W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  powziął  wątpliwości  co  do  ceny  oferty 

wykonawcy  A.L.P.  Wielkopolskie  Cen

trum  Odzieży  Sportowej  KALAHARI,  w  konsekwencji 

pismem z dnia 19 lutego 2019 r. wezwał ww. wykonawcę do udzielenia wyjaśnień, w tym do 

złożenia  dowodów  dotyczących  wyliczenia  ceny  oferty,  zaznaczając  zarazem,  iż  złożone 

wyjaśnienia  powinny  przedstawiać  szczegółowy  sposób  kalkulacji  wszystkich  elementów 

składających się na cenę całkowitą zaproponowaną w ofercie. W piśmie Zamawiający pouczył 

o właściwej formie złożenia wyjaśnień – dla zachowania wyznaczonego terminu (22 lutego, 

godz. 12.00) wystarczające jest przesłanie wyjaśnień faksem, przy czym zgodnie z pkt 9.1. 

SIWZ  zdanie  drugie  SIWZ  za  forę  równorzędną  formie  faksowej  Zamawiający  uzna  skan 

podpisanego pisma, prze

słany jako załącznik do wiadomości e-mail. 

.  Przystępujący  w  dn.  21  lutego  2019  r.  przesłał  wiadomość  e-mail  z  załącznikami,  m.in. 

skanem podpisanych wyjaśnień, oryginały wyjaśnień doręczono Zamawiającemu w dniu 25 

lutego 2019 r. 

6. Pismem 

z dn. 22 lutego 2019 r. Zamawiający wezwał Przystępującego do wyjaśnień treści 

oferty na podstawie art. 87 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, żądając m.in. przedłożenia 

danych  technicznych  bawełny,  złożenia  harmonogramów.  Termin  do  złożenia  odpowiedzi 

wyznaczono na dzień 25 lutego, godz. 12.00. Pouczono o formie złożenia dokumentów w taki 

sam sposób, jak poprzednio (dopuszczalny faks, wiadomość e-mail). 

. W dniu 25  lutego  2019 r.  Przystępujący  przesłał  pocztą e-mail  odpowiedź  na  wezwanie, 

załącznikiem  będącym  skanem  pisma  (podpis  zamieszczono  na  ostatniej  stronie  pisma). 

Oryginał doręczono Zamawiającemu 26 lutego 2019 r. 

8. W dniu 25 

lutego 2019 r. Zamawiający zwrócił się z kolejnym wezwaniem w trybie art. 87 

ust. 1 Prawa zamówień publicznych (m.in. na jakim etapie będzie się odbywać drukowanie 

motywu obwarzanka), z analogicznym pouczeniem o formie jak poprzednio. W wyznaczonym 

termini

e  Zamawiający  otrzymał  odpowiedź  z  wykorzystaniem  poczty  elektronicznej, 

następnego dnia doręczono oryginał pisma. 

9. Pismem 

z dnia 27 lutego 2019 r., Zamawiający wezwał Przystępującego na podstawie art. 

26  ust.  2  Prawa  zamówień  publicznych  do  przedłożenia  dokumentów  potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w szczególności wykazu wykonywanych usług 


wraz  z  załączeniem  dowodów  określających,  czy  te  usługi  zostały  wykonane  należycie. 

Zamawiający zastrzegł przy tym, że dokumenty powinny zostać przedłożone z zachowaniem 

formy  określonej  w  pkt.  7  SIWZ  (pouczenie  innej  treści,  zgodne  z  postanowieniami  SIWZ, 

odpowiednie  do  rodzaju  składanych  dokumentów).  Wyznaczono  termin  do  dnia  5  marca 

2019 r. do godz. 11:00. 

Przystępujący w dniu 5 marca 2019 r. przesłał odpowiedź za pomocą 

poczty  elektronicznej  (załączając  skany  wykazu  usług  i  listów  referencyjnych),  oryginały 

dokumentów doręczył Zamawiającemu następnego dnia. 

10. Z

amawiający w dniu 14 marca 2019 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej 

przez Przystępującego, z czym się nie zgodził Odwołujący i wniósł odwołanie.  

Oceniając  tak  ustalony  stan  faktyczny,  Izba  stwierdziła,  że  potwierdził  się  jeden 

zarzutów  odwołania  –  rzeczywiście,  dokumenty,  potwierdzające  spełnienie  warunków 

udziału w postępowaniu, złożone przez Przystępującego na wezwanie Zamawiającego zostały 

złożone w terminie w niewłaściwej formie (skany pism  i listów referencyjnych  załączone do 

wiadomości  poczty  elektronicznej);  w  formie  pisemnej  zostały  złożone  po  upływie 

wyznaczonego terminu. Jednak Przystępujący do tej pory nie był wzywany do uzupełnienia 

dokumentów  –  jeżeli  wykonawca  nie  złożył  odpowiednich  dokumentów  (zawierają  one 

jakiekolwiek  braki,  czy  zostały  złożone  w  niewłaściwej  formie),  Zamawiający  powinien  go 

wezwać  do  ich  uzupełnienia.  Skład  orzekający  nie  nakazał  Zamawiającemu  wezwania 

Przystępującego do uzupełnienia dokumentów, potwierdzających posiadanie doświadczenia 

zawodowego,  ponieważ  znajdują  się  one  u  Zamawiającego  w  formie  pisemnej  (zostały 

złożone  po  upływie  wyznaczonego  terminu)  –  zatem  odwołania  nie  można  uwzględnić, 

ponieważ  wcześniejsze  uchybienie  co  do  formy  dokumentów,  następnie  samodzielnie 

naprawione  p

rzez Przystępującego, nie ma wpływu na  wynik postępowania (art. 192 ust. 2 

Prawa zamówień publicznych). Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający nie wzywał 

Przystępującego  dwukrotnie  do  złożenia  referencji  –  drugie  wezwanie  w  odniesieniu  do 

dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu  zostało 

skierowane  do  Przystępującego  na  podstawie  art.  87  ust.  1  Prawa  zamówień  publicznych. 

Zresztą sam Odwołujący w odwołaniu wskazywał, że drugie wezwanie było wezwaniem do 

złożenia wyjaśnień. 

Na  marginesie  należy  zauważyć,  że  Odwołujący  w  odwołaniu  nie  kwestionował 

merytorycznie  doświadczenia  zawodowego,  posiadanego  przez  Przystępującego,  a  jedynie 

formę,  w  której  zostały  złożone  dokumenty  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału 

postępowaniu. Izba rozstrzyga odwołanie w granicach zarzutów w nim postawionych (art. 

192  ust.  7  Prawa  zamówień  publicznych),  a  więc  Izba  nie  badała  treści  dokumentów 

potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  bowiem  Odwołujący 

podważał w odwołaniu jedynie ich formę. 


Pozostałe  zarzuty  odwołania  nie  potwierdziły  się.  Odwołujący  zarzucał 

Zamawiającemu, że zaakceptował wyjaśnienia złożone przez Przystępującego (wyjaśnienia 

składników  ceny,  wyjaśnienia  treści  oferty)  w  formie  niezgodnej  z  przewidzianą  w  SIWZ. 

Jednak,  wbrew  twierdzeniom  Odwołującego,  Zamawiający  w  SIWZ  dopuścił  składanie 

niektórych dokumentów (m.in. wyjaśnień treści oferty, wyjaśnień składanych w celu ustalenia, 

czy zaoferowana cena jest rażąco niska) za pomocą faksu albo załącznika do wiadomości e-

mail  w  postaci  skanu  podpisanego  dokumentu  (pkt  9.3.3  i  9.3.5  w  zw.  z  pkt  9.1  zd.  drugie 

SIWZ).  Zatem  wyjaśnienia  złożone  przez  Przystępującego  zostały  złożone  w  formie 

dopuszczonej  przez  Zamawiającego  (za  pomocą  przesłania  skanów  podpisanych  pism, 

za

łączonych  do  wiadomości  e-mail),  a  ponadto  zgodnie  z  pouczeniem,  zawartym 

w wezwaniach. 

Ponadto Odwołujący zarzucał, że Zamawiający więcej, niż raz wzywał Przystępującego 

do  złożenia  wyjaśnień  rażąco  niskiej  ceny  –  podczas  gdy  po  otrzymaniu  pierwszych, 

niewystarczających  wyjaśnień,  powinien  był  odrzucić  jego  ofertę.  Należy  zauważyć,  że 

odwołaniu Odwołujący nie podnosił merytorycznych zarzutów wobec wyjaśnień złożonych 

przez Przystępującego, a jedynie zdawał się wnosić, że wyjaśnienia te musiały być lakoniczne 

i  niewystarczające,  skoro  Zamawiający  kierował  ponowne  wezwania.  W  ocenie  składu 

orzekającego,  jeżeli  wyjaśnienia  wykonawcy  odnośnie  zaoferowanej  ceny  wzbudzą 

Zamawiającym  wątpliwości  –  czy  to  odnośnie  przedstawionych  wyliczeń,  czy  odnośnie 

innych aspektów oferty (np. zgodności treści oferty z treścią SIWZ), nie ma przeszkód, aby 

skierować  do  wykonawcy  wezwanie  do  wyjaśnień  w  tym  zakresie.  Kolejne  wezwania 

Zamawiającego,  jak  wynika  wprost  z  ich  treści,  dotyczyły  wyjaśnienia  treści  oferty.  Zasada 

jednokrotnego  wzywania  wykonawcy  do  określonego  działania,  wynikająca  z  orzecznictwa, 

ma  prowadzić  do  ochrony  zasady  równego  traktowania  wykonawców  –  a  więc  zapobiegać 

powtarzaniu wzywania preferowanego 

wykonawcy ,,aż do skutku”. Za kolejne wezwanie nie 

można  uznać  też  wezwania  skierowanego  do  Przystępującego  w  związku  z  pismem 

Odwołującego. W niniejszym postępowaniu Izba nie dopatrzyła się podstaw do stwierdzenia 

naruszenia  art.  7  ust.  1   

Prawa  zamówień  publicznych.  Kolejne  wezwania  kierowane  do 

Przystępującego nie były bowiem powtórzeniem pierwotnego wezwania, ale wynikały z innych 

okoli

czności faktycznych i były oparte na innych podstawach prawnych. 

Wobec  powyższych  okoliczności  Izba  stwierdziła,  że  nie  doszło  do  naruszenia 

przepisów Prawa zamówień publicznych, które miałyby wpływ na wynik postępowania, dlatego 

orzeczono jak w sentencji. 


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 

ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.972). 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel