KIO 487/19 POSTANOWIENIE dnia 29 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 487/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym be

z udziału stron w dniu 29 marca 

2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 

19  marca  2019  r.  przez 

Wykonawcę  –  Recycling  Logo  Group  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialności spółka komandytowa z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Hutniczej 2 

709  Ruda  Śląska)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Spółkę 

Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 

207 (41-914 Bytom)  

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Wykonawcy 

–  Recykling  Logo  Group  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Rudzie  Śląskiej  kwoty  10.000  zł  00  gr.  (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych, zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 

z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 487/19 

U z a s a d n i e n i e

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego – 

Spółkę  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  z/s  w  Bytomiu  na  wykonanie  zadania  pod  nazwą: 

„Likwidacja  wybranych  obiektów  budowlanych  wraz  z  wyposażeniem  oraz  likwidacją 

przyłączy  i  instalacji  przesyłowych integralnie związanych  z  tymi  obiektami w  rejonie szybu 

„Wschodni” dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń  S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK 

„Wieczorek  I”  (nr  sprawy:  KWK  W/05/18/19),  ogłoszonym  w  Biuletynie  Zamówień 

Publicznych  w  dniu  14.12.2018  r.,  poz.  662054-n-2018, 

wobec  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej, Wykonawca Recykling Logo Group Sp. z o.o. sp. k. z/s w 

Rudzie Śląskiej 

wniósł w dniu 19 marca 2019 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt 

KIO 487/19).  

Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  jako  najkorzystniejszej  oferty  PHU 

MAREX Sp. z o.o. sp.k. z/s w Rzeszowie 

drogą elektroniczną w dniu 14 marca 2019 r. 

Kopia  odwołania  została  przekazana  wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  przez 

Zamawiającego w dniu 21 marca 2019 r. drogą elektroniczną. 

Zamawiający w piśmie wniesionym do akt sprawy drogą elektroniczną w dniu 28 marca 2019 

r.,  przed  otwarciem  posiedzenia 

wyznaczonego  na  dzień  2  kwietnia  2019  r.,  złożył 

odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił w całości zarzuty podniesione w odwołaniu.  

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do umorzenia 

postępowania odwoławczego na podstawie z art. 186 ust. 2 Ustawy.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Ustawy, 

W  przypadku  uwzględnienia  przez  zamawiającego  w 

całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzen

iu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy  przystąpili  do  postępowania  po  stronie  wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  w 

postępowaniu  odwoławczym  po  stronie  zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden 

wykonawca. W takim p

rzypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z  żądaniem zawartym w odwołaniu.  

Na podstawie pisma 

Zamawiającego z dnia 21 marca 2019 r. złożonego do akt sprawy Izba 

ustaliła,  iż  kopia  odwołania  została  przekazana  wykonawcom  uczestniczącym  w 

postępowaniu  w  dniu  21  marca  2019  r.  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej. 

Zgodnie  z  art.  185  ust. 2  Ustawy 

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania 

odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia  otrzymania  kopii  odwołania,  wskazując  stronę,  do 

której  przystępuje  i  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  strony,  do  której 

przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo 


elektronicznej  opatrzonej 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  jego  kopię  przesyła 

się  zamawiającemu  oraz  wykonawcy  wnoszącemu  odwołanie.  W  terminie  tym  nie  zostały 

wniesione przystąpienia. 

Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2 

ustawy  koszty  postępowania  odwoławczego  znosi  się 

wzajemnie

,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty  przedstawione  w 

odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na podstawie 

§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 

r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  O

dwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  10.000  zł.  uiszczonej  tytułem  wpisu  od 

odwołania.  

Przewodniczący: …………………………… 


wiper-pixel