KIO 486/19 WYROK dnia 3 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 486/19 

WYROK 

z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:   Agata Mikołajczyk  

Protokolant

:             Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  marca  2019  r.  przez  odwołującego  - 

RATOWNIK-AMBULANSE  sp.  z  o.o.  sp.  j.  (

ul.  Odyńca  55/10,  02-606  Warszawa)  w 

p

ostępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie (ul. Kilińskiego 10, 42-202 

Częstochowa), 

przy  udziale  wykonawcy:  Z.  Sp.  z  o.o.,  (

ul.  Tużycka  8,  03-683  Warszawa)  zgłaszającego 

przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

orzeka: 

Oddala odwołanie;  

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  odwołującego  -  RATOWNIK-

AMBULANSE sp. z o.o. sp. j. (

ul. Odyńca 55/10, 02-606 Warszawa)  i:  

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania odwoławczego kwotę  7.500 zł 00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu 

od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 486/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pz

p]  przez  zamawiającego:  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Stacja 

Pogotowia  Ratunkowego 

w  Częstochowie  (Zamawiający),  którego  przedmiotem  jest: 

„Dostawa  karetki  typu  C  -  1  szt.  wraz  z  wyposażeniem  dla  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu Opieki  Zdrowotnej  Stacji  Pogotowia Ratunkowego w  Częstochowie",  znak  sprawy: 

SPR.ZP.382.37-

2019.  Ogłoszenie  wszczynające  przedmiotowe  postępowanie  zostało 

opublikowane  w  BZP  z  dnia  2019-01-31r.  pod  nr  507851-N-2019.

.  Wnoszący  odwołanie 

wykonawca - RATOWNIK-AMBULANSE sp. z o.o. sp. j. 

z siedzibą w Warszawie (Odwołujący) 

zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi 

na  bezprawne  odrzucenie  oferty  wykonawcy  w  sytuacji  gdy 

jej  treść  jest  zgodna  ze 

specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia.  Odwołująca  wniósł  o:  a)  unieważnienie 

czynności wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy Z. sp. z o.o. oraz czynności 

odrzucenia  oferty  Odwołującej;  b)  dokonanie  ponownej  czynności  badania  i  oceny  ofert. 

Wykonawca  podał,  że  jest  jednym  z  najbardziej  doświadczonych  krajowych  dostawców 

ambulansów.  W  wyniku  czynności  i  zaniechań  Zamawiającego,  Odwołująca  została 

pozbawiona  możliwości  uzyskania  przedmiotowego  zamówienia,  a  tym  samym  został 

naruszony  jej  interes  prawny.  Działanie  organizatora  przetargu  może  doprowadzić  do 

powstania szkody w postaci utraconych korzyści, w związku z czym nie ulega wątpliwości, że 

jest ona legitymowana do wnoszenia środków ochrony prawnej. 

W uzasadni

eniu zarzutów wskazał w szczególności: 

Zamawiający  niesłusznie  odrzucił  ofertę  Odwołującego.  Pojazd  zaoferowany  przez 

wykonawcę  wbrew  twierdzeniom  Zamawiającego  posiada  automatyczną  skrzynię  biegów. 

Zmiana biegów dokonuje się w pojeździe w sposób automatyczny. Producent auta oznacza 

skrzynie  jako  automatyczną.  Zamawiający  bezprawnie  preferuje  znane  mu  jedno  z  wielu 

możliwych  rozwiązań  technicznych.  Zamawiający  wywodzi  zbyt  daleko  idące  wnioski  z 

korespondencji  mailowej  z  nieuprawnionym  do  wydawania  jakichko

lwiek  oświadczeń  w 

imieniu Renault Polska sp. z o.o. handlowcem jednego z dealerów marki Renault. Dodatkowo 

Zamawiający  opiera  się  na  korespondencji  której  sam  nie jest  inicjatorem.  Nie  wie  czy  jest 

prawdziwa,  w  jakich  okolicznościach  i  na  skutek  jakich  ustaleń  i  zapytań  powstała. 

Korespondencja ta pochodzi od wybranego wykonawcy Z. 

sp. z o.o., a opieranie się na niej 

przez  Zamawiającego  w  informacji  o  odrzuceniu  oferty  konkurencyjnej  w  stosunku  do  ww. 

wykonawcy,  jest  co  najmniej  nie  stosowne.  Jego  zdaniem,  przedstawione  twierdzenia 


Zamawiającego  są  niewiarygodne,  a  jedynym  ich  celem  jest  ukształtowanie  wyniku 

postępowania  na  obraz  pożądany  przez  organizatora  przetargu.  Wskazał,  że  oferta 

nieodpowiadająca treści specyfikacji to taka, która jest sporządzona odmiennie, niż określają 

postanowienia  siwz.  Odmienność  ta  powinna  się  przede  wszystkim  przejawiać  w  zakresie 

proponowanego  przedmiotu  za

mówienia  i  sposobu  jego  realizacji.  Stanowisko  to  znajduje 

akceptację w wyroku z dnia 26 marca 2008 r. Sygn. akt: KIO/UZP 218/08, gdzie wyrażono 

pogląd, iż „(...) oferta nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia to 

taka,  która  jest  sporządzona  odmiennie,  niż  określają  to  postanowienia  specyfikacji. 

Odmienność ta może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak 

też  w  sposobie  jego  realizacji.  Niezgodność  treści  oferty  z  treścią  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  ma  miejsce  w  sytuacji  gdy  zaoferowany  przedmiot  dostawy  nie 

odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi za

mówienia, co do zakresu, ilości, jakości, 

warunków  realizacji  i  innych  elementów  istotnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia  w 

stopniu zaspokajającym oczekiwania i interesy Zamawiającego". Wskazał na wyrok KIO z dnia 

6 marca 2008 r., Sygn. akt: KIO/UZP15

1/08 w którym stwierdzono „Użyte przez ustawodawcę 

w treści ort. 89 ust 1 pkt 2 ustawy sformułowania „treść oferty" i „treść SIWZ" jednoznacznie 

wskazują  na  aspekt  merytoryczny  obu  dokumentów.  Treść  SIWZ  to,  przede  wszystkim, 

zawarty w opisie przedmiotu za

mówienia opis potrzeb i wymagań Zamawiającego, które mają 

być  zaspokojone  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  przez  zawarcie  i 

zrealizowanie  z  należytą  starannością  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.  Treść 

oferty  to  jednostronne  zobowiązanie  wykonawcy  do  wykonania  oznaczonego  świadczenia, 

które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeżeli oferta złożona przez wykonawcę 

zostanie  uznana  za  najkorzystniejsza  w  postępowaniu  i  zostanie  z  nim  zawarta  umowa  w 

sprawie zamówienia publicznego. Świadczenie wykonawcy ma odpowiadać opisanym w SIWZ 

potrzebom zamawiającego. Ich porównanie (opisu przedmiotu do zobowiązania wykonawcy) 

przesadza o tym, czy treść oferty odpowiada treści SIWZ. (...)”.Jak słusznie uznał w dniu 28 

listopada  2005  r.  SO  w  War

szawie,  sygn.  akt  V  Ca  398/05  „postępowanie  w  sprawie  o 

udzielenie  zamówienia  publicznego  jest  sformalizowane  i  oparte  na  sztywnych  regułach 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych". Tezę powyższą potwierdził i rozszerzył 

także  SO  w  Gorzowie  Wielkopolskim  w  dniu  28  września  2005  r.  sygn.  akt  II  Ca  29/05 

twierdząc  „  formalizm  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  uzasadnia 

stosowanie rygorów w przypadku ofert niespełniających wymogów specyfikacji". Powołał także 

wyrok ZA z 28 stycznia 2005 r. sygn. akt UZP/ZO/0-121/05 

podnosząc, że „Zamawiający po 

otwarciu  ofert  nie  może  ich  oceniać  w  sposób  dowolny,  ale  tylko  w  taki,  jaki  podał  w 

specyfikacji. Nie powinien również oceniać oferty w kategoriach zgodności lub niezgodności 

ze swoimi intencjami - 

w tym przypadku bardzo blisko jest już do dowolności ocen, co narusza 

ort. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych". Krajowej Izby Odwoławczej w wyroku z dnia 23 


grudnia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 1429/08)wskazała, iż: „Oferta posiada walor oświadczenia 

wo

li  w  rozumieniu  przepisów  prawa  cywilnego,  które  w  zestawieniu  ze  specyfiką  (…),  jest 

skuteczne, jeśli oferta spełnia wymogi nakładane przez Zamawiającego, a w szczególności 

zaś wtedy, kiedy odpowiada SIWZ".   

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  zamawiającego  przystąpienie  zgłosił 

wykonawca  Z. 

sp.  z  o.o.    z  siedzibą  w  Warszawie  (Przystępujący)  wnosząc  o  oddalenie 

odwołania. Przede wszystkim stwierdził, że  mimo zapewnień Odwołującego o wyposażeniu 

oferowanego ambulansu w automatyczną skrzynię biegów, faktycznie zaproponowany model 

pojazdu  posiada  skrzynię  biegów  zautomatyzowaną.  Z  uwagi  na  fakt,  że  wskazanych 

rozwiązań  technicznych  nie można  utożsamiać, zaś  zautomatyzowana skrzynia biegów  nie 

jest  rodzajem  skrzyni  automatycznej,  oferta  Odwołującego  została  przez  Zamawiającego 

uznana za niezgodną z siwz. Dalej podał, że Odwołujący nie odnosi się do mających kluczowe 

znaczenie  dla  sprawy  twierdzeń  i  argumentacji  powołanych  przez  Zamawiającego  w 

Ogłoszeniu.  Podważając  prawidłowość  stanowiska  Zamawiającego,  Odwołujący  nie 

prezentuje przy tym 

dowodów lub okoliczności na uzasadnienie stawianych zarzutów. Wywód 

przedstawiony  przez  Odwołującego  ogranicza  się  do  gołosłownego  zanegowania 

prawidłowości  twierdzeń  Zamawiającego.  W  kwestiach  technicznych  odnoszenie  się  do 

ogólnikowych  definicji  pochodzących  ze  słownika  języka  polskiego  należy  odczytywać  jako 

maskowanie rzeczywistego obrazu tym bardzie jeżeli takiej interpretacji dokonuje Wykonawca, 

który  jak  sam  siebie  określa  w  odwołaniu  jako  jednego  z  najbardziej  doświadczonych 

krajowych dostawców ambulansów..."- nota bene od wielu lat dostarczającego pojazdy marki 

Renault Master!. Taki „doświadczony dostawca” z całą pewnością zna oferowany przez siebie 

pojazd i jego wyposażenie, które w zakresie rodzaju skrzyń biegów od lat nie uległo zmianie. 

Zatem  wie,  że  zautomatyzowana  skrzynia  biegów  to  tradycyjna  skrzynia  mechaniczna,  w 

której  poszczególne  przełożenia  są  zmieniane  siłownikami  elektrohydraulicznymi. 

Zamawiający,  korzystając  z  uprawnień  do  uzyskania  potwierdzenia,  że  oferowana  dostawa 

spełnia  wymagania  określone  w  SIWZ,  dokonał  weryfikacji  oświadczeń  Odwołującego  w 

zakresie rodzaju zastosowanej  w  oferowanym  pojeździe skrzyni  biegów  na  podstawie kilku 

niezależnych źródeł. Wbrew twierdzeniom Odwołującego, Zamawiający powołał się nie tylko 

na    informacje  techniczne  uzyskane  od  podmiotów  trudniących  się  profesjonalnie  obrotem 

pojazdami  takimi  jak  oferowany  przez  Odwołującego.  Zamawiający  poddał  także  analizie   

instrukcję pojazdu oraz oparł się na wnioskach opinii niezależnego rzeczoznawcy dotyczącej   

spornej  kwestii.  Analiza  zgromadzonych  informacji  uzasadniała  wniosek,  że  pojazd 

zaoferowany  przez  Odwołującego  nie  spełnia  kryteriów  określonych  w  SIWZ.  Zdaniem 

Przystępującego, oceną Zamawiającego została sformułowana w oparciu o źródła wiarygodne 

i miarodajne, zaś uzyskane informacje przeczą tezie stawianej przez Odwołującego. 


Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie wskazując przede 

wszystkim na następujące okoliczności: 

Zdaniem  Z

amawiającego  w  sposób  precyzyjny  i  zrozumiały  wskazał  na  wymóg 

wyposażenia    przedmiotu  dostawy  w  zakresie  „Zespołu  przeniesienia  napędu”  w:  „skrzynię 

biegów  manualną  6  biegów  synchronizowaną  z  napędem  na  koła  przednie  lub  tylne  lub 

automatyczną skrzynię biegów”- część III.1 załącznika nr 1 do SIWZ pt. „ Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia - formularz parametrów technicznych”. Posłużył się przy tym pojęciami 

powszechnie  stosowan

ymi  w  opisie  pojazdów  samochodowych,  które  nie  budzą  sporów 

interpretacyjnych  oraz 

opisał  przedmiot  zamówienia  w  sposób  nie  naruszający  przepisów 

ustawy,  gdyż  wybrał  najbardziej  popularne  rodzaje  skrzyni  biegów,  przy  czym  dopuścił 

skrzynię automatyczna w odpowiedzi na pytanie spółki Ratownik-Ambulance sp. z o.o. sp. j. 

Zamawiający  bowiem  chciał  zakupić  taki  ambulans,  którego  prowadzenie  nie  sprawiło 

kłopotów kierowcom Stacji, a przynajmniej nie wymagałoby nauki co do sposobu użytkowania 

lub  mechanizmu  działania.  Istotnym  było  również  zastosowanie  takich  rozwiązań 

technicznych,  które  są  znane  i  stosowane  w  praktyce  od  lat,  tak  aby  ich  ewentualnej 

konserwacji lub naprawy mogła się podjąć jak największa liczba konkurencyjnych firm. 

Wymogi  zawarte  w  SIWZ  (już  po  dokonaniu  korekty)  nie  budziły  wątpliwości 

odwołującego  się Wykonawcy  aż  do  czasu  rozstrzygnięcia  postępowania  i  ogłoszenia  jego 

wyników. Strona odwołująca nie skorzystała z możliwości zwrócenia się o wyjaśnienie treści 

specyfikacji, na które Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy Pzp zobowiązany byłby udzielić  

odpowiedzi. 

Nie  skorzystała  również  ze  środków  ochrony  prawnej  na  czynności  

Zamawiającego  polegających na  wprowadzeniu  niekorzystnych i  niezgodnych z  przepisami 

ustawy  postanowień  SIWZ.  Tym  samym  postanowienia  SIWZ  stały  się  wiążące  w  takim 

samym  zakresie  dla  wszystkich  wykonawców,  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia. 

Stwierdził,  że  Odwołujący,  jako  profesjonalny  podmiot  już  przed  złożeniem  oferty  powinien 

upewnić się, czy oferowany przez nią przedmiot zamówienia odpowiada treści SIWZ poprzez 

zadanie  pytania  dotyczącego  parametru  przedmiotu  zamówienia,  a  jeżeli  uważała  zapisy   

SIWZ  za  spr

zeczne  z  prawem  mogła  skorzystać  ze  środków  ochrony  prawnej  na  etapie 

publikacji  siwz. 

Wobec  powyższego  stawiany  zarzut  o  preferowaniu  jednego  rozwiązania, 

przez co naruszono zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców należy 

uznać  za  nieuzasadniony.  Powoływanie  się  na  normę  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  jest  dla 

Odwołującego środkiem uniwersalnym, który jednak nie został poparty żadnymi wiarygodnymi 

okolicznościami faktycznymi, wykazującymi zasadność korzystania z tego przepisu. Zdaniem 

Zamawia

jącego  również drugi  zarzut  Odwołującego  nie  zasługuje  na  uwzględnienie.  Stacja 

odrzuciła ofertę Odwołującej się Spółki, gdyż dokonując w sposób uprawniony sprawdzenia 

oferty uzyskała wiarygodne potwierdzenie, że oferowany produkt o nie odpowiada w istocie 


wymogom  wskazanym  w  specyfikacji. 

Dalej  podał,  że  Wykonawca  twierdzi,  że  oferowany 

ambulans będzie wyposażony w automatyczną skrzynię biegów, gdy tymczasem Zamawiający 

uzyskał  jednoznaczną  informację,  że  Renault  Master  nie  posiada  automatycznej  skrzyni 

bi

egów, gdyż nie są one w takiej wersji produkowane. Producent w dokumentach kierowanych 

do  publicznej  w

iadomości  w  sposób  powszechny  informuje  jedynie,  że  pojazd  został 

wyposażony  w  skrzynię  zautomatyzowaną,  na  co  wskazuje  oznaczenie  „zaut.  6-b”. 

Znamiennym 

jest, że producent nie zdecydował się na opisanie rodzaju skrzyni biegów, w jaką 

wyposażony  jest  model  Renault  Master  przez  użycie  oczywistego  skrótu  „aut”,  jeżeli 

rzeczywiście byłaby to skrzynia automatyczna. Powszechność kierowanej przez producenta 

info

rmacji o parametrach technicznych pojazdu bazowego Renault Master pozwala uznać tę 

okoliczność za fakt notoryjny, który został potwierdzony poprzez informacje uzyskane przez 

Zamawiającego  oraz  innego  Wykonawcę  u  autoryzowanych  przedstawiciel  producenta 

Renault. Jako dowody w aktach sprawy 

wskazał: a) korespondencja mailowa z Renault Retail 

Group  Warszawa  sp. 

z  o.o.  z  dnia  18.02.2019r,  w  której  w  odpowiedzi  na  zapytanie  o 

możliwość  wyprodukowania  pojazdu  Renault  Master  z  automatyczną  skrzynią  biegów, 

poinfor

mowano  że  w  pojazdach  typu  Master  skrzyni  stricte  automatycznej  nie  ma  i  nie  ma 

możliwości zamontowania — akta sprawy, b) korespondencję mailową z Renault Polska sp.  

z dnia 28.02.2019 r., w 

której poinformowano, że wskazany przez SPR w Częstochowie pojazd 

o  nr  VIN  (wcześniej  wskazanym  przez  Wykonawcę)  jest  wyposażony  w  skrzynię  biegów 

zautomatyzowaną. 

Zamawiający podał, że w celu rozstrzygnięcia, czy skrzynia zautomatyzowana może 

być  utożsamiana  ze  skrzynią  automatyczną  uzyskał  również  w  dniu  07.03.2019  r  opinię 

niezależnego  rzeczoznawcy  ze  Stowarzyszenia  Rzeczoznawców  Samochodowych  

EKSPERTMOT  dotyczącą  wskazania  różnic  pomiędzy  skrzynią  biegów  automatyczną  a 

skrzynią  biegów  zautomatyzowaną,  w  której  stwierdzono  że  istnieją  zasadnicze  różnice 

pomiędzy obiema rodzajami skrzyń i nie mogą być one uznane za tożsame.  

Zamawiający  stwierdził,  że  jego  zdaniem  z  powyższych  dokumentów  i  informacji 

wynika 

w sposób jednoznaczny, iż produkowane przez firmę Renault samochody marki Master 

nie posiadają automatycznej skrzyni biegów, a producent oferuje wyłącznie skrzynię biegów 

mechaniczną  lub  zautomatyzowaną,  która  stanowi  odmienne  rozwiązanie  mechaniczne  w 

pojazdach  samochodowych  rozstrzyga  o  jego  parametrach  technicznych.  Świadectwo 

homologacji  stanowi  o  spełnieniu  norm  bezpieczeństwa  przez  pojazd  zabudowany.  

Zamawiający wskazał, że zgodnie z art.2 pkt 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o 

ruchu  drogowym  (Dz.U.  z  2018r,  poz.1990)  świadectwo  homologacji  typu  WE  stanowi 

dokument  wy

dany  przez  właściwy  organ  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej 

stwierdzający,  że  typ  pojazdu,  typ  przedmiotu  jego  wyposażenia  lub  części,  spełnia 

wymagania  procedury  homologacji  typu  WE.  W  wyroku  Wojewódzkiego  Sądu 


Administracyjnego  w  Poznaniu  z  dnia  30  kwietnia  2014r,  wyjaśniono,  że  „świadectwo 

homologacji jest urzędowym potwierdzeniem, że dany typ pojazdu może uczestniczyć w ruchu 

drogowym, 

przeszedł pozytywnie procedurę homologacyjną, obejmująca sprawdzenie, czy ten 

typ  pojazdu,  przedmiot  jego  wyposażenia  lub  części  odpowiada  warunkom  określonym  w 

stosownych przepisach, w  tym także stanowiącym  załącznik  do  Porozumienia dotyczącego 

przyjęcia  jednolitych  warunków  homologacji  i  wzajemnego  uznawania  homologacji 

wyposażenia i części pojazdów samochodowych, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 

1958r (Dz. U. z 2001r, Nr 104, poz. 1135)” – sygn.. III SA/P0 1777/13. W konkluzji stwierdził, 

że  wobec  stwierdzenia,  że  faktycznie  zaproponowany  model  ambulansu  posiada  skrzynię 

biegów zautomatyzowaną, której Zamawiający nie dopuszczał, choć Wykonawca twierdzi w 

wyjaśnieniach złożonych do oferty, że ambulans będzie wyposażony w automatyczną skrzynię 

biegów, zobowiązany był odrzucić te ofertę. 

Rozpoznając zarzuty odwołania Izba ustaliła i zważyła, co następuje:  

Odwołanie podlega oddaleniu. 

W  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Zamawiający  udzielając 

odpowiedzi na pytania w piśmie z dnia 5 lutego 2019 r. (Pyt. 1: „Czy zamawiający dopuści na 

zasadzie  równoważności  ambulans  wyposażony  w  silnik  o  mocy  190  km  z  automatyczną 

skrzynią biegów 7G-TRONIC PLUS?”; Pyt. 10: „Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania 

ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada automatyczną skrzynię 

biegów ?” - stwierdził, że: „Zamawiający dopuszcza automatyczna skrzynię biegów i uzupełnia 

punkt III Załącznika 1 do SIWZ o zapis  - lub automatyczną skrzynię biegów.” Taką zmianę 

wprowadził  do  tego  załącznika  i  obok  opisu  w  pkt  III  (Zespół  przeniesienia  napędu):  „1. 

Skrzynia biegów  manualna   6  biegów  synchronizowanych z  napędem  na koła  przednie lub 

tylne. dodał „lub automatyczna skrzynia biegów”. Odwołujący w ofercie zaoferował (wg zał. nr 

1)  karetkę  typu  C  Renault/renault  Polska  MA/KS,  Master  Ambulans,  podając  dla  pojazdu 

bazowego:  „nazwa  handlowa  pojazdu  bazowego  używana  w  materiałach  firmowych 

producenta: 

Renault  Master  2,3  dCi  170  (…)”,  a  w  kolumnie  drugiej    punktu  III  podał:  „

napędem  na  koła  przednie,  automatyczna  skrzynia  biegów”.  Oświadczenie  co  do 

automatycznej  skrzyni  biegów  w  piśmie  mail  z  dnia  12.02.2019  r.  zakwestionował 

Przystępujący Z. sp. z o.o., który (powołując się na str. 35 broszury oraz instrukcję obsługi 

Renault)  stwierdził  w  szczególności,  że  w  pojeździe  Renault  Master  występuje  jedynie 

zautomatyzowana skrzynia biegów, której nie można utożsamiać ze skrzynią automatyczną. 


D

okonując  oceny  oferty  Odwołującego,  Zamawiający  tak  jak  podał  w  Ogłoszeniu  o 

wyborze

, zweryfikował podane przez wykonawcę oświadczenie co do automatycznej skrzyni 

biegów  w  pojeździe  bazowym,  uwzględniając:  a)  wyciąg  z  instrukcji  obsługi  dla  pojazdu 

Renault Master 

(oferowanego przez wykonawcę) b) korespondencję mailową z Renault Polska 

sp.  z  o.o.  z  dnia  28.02.2019  r.  oraz    c) 

opinię    z  dnia  7.03.2019  r.  rzeczoznawcy  ze 

Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych. 

W pierwszym 

z dokumentów w pozycji Silniki; Skrzynia biegów  Energy 170 wpisano: 

mech. 6 —b/ zaut. 6-b”. W korespondencji mail uzyskanej od Renault Polska sp. z o.o.  w 

odniesieniu do wskazanego 

przez Odwołującego  ( w ramach wyjaśnień z dnia 22.02.2019 r.)  

dla pojazdu bazowego możliwego do zabudowy nr VIN VF 1MA000X62316564  podano, że: 

(…) Skrzynia biegów, w którą jest wyposażone to auto sekwencja mechaniczna, oznacza to, 

że jest zautomatyzowana”. Z kolei w opinii z dnia 7 marca 2019 r. (która dotyczyła ustalenia 

różnic  pomiędzy  skrzynią  biegów  automatyczną,  a  skrzynią  biegów  zautomatyzowaną)  w 

szczególności  podano,  że  wymienionych  rodzajów  skrzyń  biegów  nie  można  uznać  za 

tożsame,  wskazując  że  „Konstrukcja  i  zasada  działania  skrzyni  biegów  automatycznej  jest 

diametralnie różna od konstrukcji i zasady działania skrzyni biegów zautomatyzowanej”. 

Odwołujący  w  udzielanych  wyjaśnieniach  powoływał  się  także  na  Świadectwo 

Homologacji pojazdu skompletowanego typu WE, w którym (…) oferowana skrzynia biegów: 

jest 

nazwana jako automatyczna”.   (k-27 akt sprawy). Wykonawca ten na wezwanie z dnia 25 

lutego 2019 r. (k-34) prz

edłożył Certyfikat zgodności dla Ambulansu, którego producentem jest 

(wskazano w certyfikacie) Renault Polska sp. z o.o. oraz Świadectwo Homologacji typu WE 

pojazdu  skompletowanego

,  w  którym  (str.  2)  wymieniono  producenta  pojazdu  bazowego 

Renault s.a.s. z Francji oraz numer homologacji dla tego pojazdu e2*2007/46*0016*34rev01 

z d

atą 2.10.2018. W tym świadectwie numer VIN dla pojazdu bazowego nie został wskazany. 

Podano  tylko Wariant 

–FM9T.  Odwołujący na numer VIN: VF 1MA000X62316564 pojazdu 

możliwego do zabudowy na ambulans wskazał w ramach wyjaśnień z dnia 22 marca 2019 r. 

Co do tego pojazdu Zamawiający ustalił, że jest on wyposażony w zautomatyzowaną skrzynię 

biegu.  Z  kolei  na  rozprawie 

Odwołujący  przedłożył  z  datą  wystawienia  26  marca  2019  r. 

Świadectwo  zgodności  WE  dla  pojazdu  kompletnego  N1:  Marka  Renault-Wariant  –FM9T  – 

Wersja MLB310S3J2TO 

– Nazwa handlowa – Master – Kategoria –N1, w którym w pkt 0.10 

(str.  1)  wskazano  na  numer  identyfikacyjny  VIN:  VF  1MA000462316561  z  numerem 

homologacji  e2*2007/46*  0016*  34  i  datą  03/08/2018,  w  którym  na  str.  2/4  pkt  28  pozycja 

skrzynia biegów (rodzaj) zaznaczono „automatyczna”.   


Izba stwierdziła, że w dokumentacji tego postępowania Zamawiający (bezspornie) nie 

zdefiniował pojęcia „automatyczna skrzynia biegów”.  Odwołujący z kolei nie wskazał źródeł 

na których opierał swoje twierdzenia podnosząc, że „zautomatyzowana skrzynia biegów” to 

jeden z rodzajów „automatycznej skrzyni biegów”. Stąd też ocena spełniania dopuszczonego 

typu (rodzaju) skrzyni mogła być oceniona w pierwszej kolejności z zastosowaniem informacji 

stosowanych przez producentów m.in. w ich Katalogach.  

Izb

a zgodziła się z Zamawiającym, że dla oznaczenia rodzajów, (a w zasadzie typów) 

dopuszczonych  w  pojazdach  skrzyń  biegów  Zamawiający  oparł  się  na  pojęciach  aktualnie 

powszechnie  stosowanych  w  opisach  spornego  parametru  technicznego 

pojazdów 

samochodowych  przez  samych 

producentów,  w  szczególności  w  Instrukcjach  obsługi 

pojazdów, w tym także przez  Renault. Zamawiający w zakresie spornym obok mechanicznej 

(ręcznej) zwanej także manualną - w odpowiedzi na pytanie spółki Ratownik-Ambulance sp. z 

o.o. sp. j. 

jak i spółki Przystępującej - zezwolił na skrzynię automatyczną (nazwa popularna). 

Izba  zwraca  uwagę,  że  w  Instrukcji  obsługi  Renault  dla  pojazdów  dostawczych  (Renault 

Master  - 

rodzina  dużych 

samochodów  dostawczych),  pojawia  się  obok  oznaczenia  skrzyni 

biegów jako „mechaniczna” także alternatywna skrzynia biegów „zautomatyzowana” stosując 

tak jak w tej sprawie wg Instrukcji dla pojazdu Energy 170 oznaczenie „mech. 6 —b/ zaut. 6-

b

”.    Z  kolei  w  przypadku  pojazdów  osobowych  (przykładowo  Renault  Magane)  producent 

posługuje  się  dla  oznaczenia  typu  skrzyni  obok  „manualna”  także  oznaczeniem 

„automatyczna”.  Taki  podział  na  3  typy  skrzyń:  (1) 

Ręczna  (manualna  lub  mechaniczna) 

skrzynia  biegów,  (2)  Automatyczna  skrzynia  biegów,  (3)  Półautomatyczna  skrzynia 

biegów 

można  znaleźć  w  WKP  gdzie  czytamy,  że: 

Ręczna  skrzynia  biegów,  znana  też 

jako manualna 

bądź mechaniczna   –  rodzaj 

skrzyni  biegów stosowanej  w  pojazdach 

silnikowych.  Wyposażona  jest  ona  w sprzęgło obsługiwane  za  pomocą  pedału  (rzadziej 

dźwigni),  co  daje  kierowcy  kontrolę  nad  przenoszonym  na  napędzaną  oś momentem 

obrotowym

, oraz w dźwignię zmiany biegów, może być ona obsługiwana ręcznie (głównie w 

samochodach),  bądź  przy  użyciu  stóp  (głównie  jednoślady).  Automatyczna  skrzynia 

biegów – skrzynia  biegów samoczynnie  zmieniająca  biegi  w  zależności  od  obciążenia 

silnika pojazdu

,  zwalniając  użytkownika  z  konieczności  ręcznej  zmiany  biegów. 

Półautomatyczna skrzynia biegów (inaczej zautomatyzowana manualna skrzynia biegów lub 

sekwencyjna skr

zynia biegów) – rodzaj skrzyni biegów, w której zmiany biegów dokonuje się 

poprzez zmianę pozycji drążka zmiany biegów (tak jak w skrzyni manualnej) lub naciśnięcie 

odp

owiednich łopatek przy kierownicy, bez konieczności naciskania pedału sprzęgła. Pracą 

takiego systemu steruje mikroprocesor

,  który  automatycznie  wyciska  i  załącza  sprzęgło  w 

momencie, kiedy kierowca zmienia biegi lub rusza z miejsca. 

Izba zwraca także uwagę, że w 

artykułach technicznych  dotyczących tego zagadnienia podkreśla się, że zautomatyzowane 


skrzynie  biegów,  których  zasada  działania  jest  zupełnie  inna  niż  w  przypadku  skrzyń 

automatycznych

, zdominowały właśnie ciężarówki. 

Izba 

stwierdza, że z uwagi na powszechność informacji o parametrach technicznych 

dla  pojazdu  bazowego  Renault  Master  kierowanej  przez  producenta  do  potencjalnych 

odbiorców,  w  tym  przypadku  co  do  typów  skrzyń  biegów,  Odwołujący  jako  profesjonalny 

podmiot 

(co  podkreślał  sam  wykonawca  -  jeden  z  najbardziej  doświadczonych  krajowych 

dostawców  ambulansów)  przed  złożeniem  oferty  –  wobec  jego  indywidualnej  interpretacji 

pojęcia  „automatyczna  skrzynia  biegów”  mógł  upewnić  się,  zadając  przykładowo  kolejne 

pytanie 

dotyczące  tego  parametru,  a  mianowicie:  czy  oferowany  przez  niego  przedmiot 

zamówienia  ze  skrzynią  biegów  oznaczaną  przez  producenta  jako  zautomatyzowana 

odpowiada treści SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi uznając wymaganie SIWZ za 

sprzeczne  z  prawem  m

ógł  skorzystać  ze  środków  ochrony  prawnej  na  etapie  publikacji 

specyfikacji. 

Izba  jednocześnie  stwierdza,  że  przedłożona  przez  Odwołującego  opinia 

niekonsekwen

tnie dla oznaczenia typu skrzyni biegów wskazuje, że jest to skrzynia biegów 

„automatyczna” ale i „sekwencyjna”. Ponadto obok automatycznego trybu pracy alternatywnie 

dopuszcza  „półautomatyczny  tryb  działania”  wskazując  w  konsekwencji  na  opis  ze 

Świadectwa w punkcie 28 i stwierdzając, zdaniem Izby, niesłusznie wobec przedstawionych 

definicji

, że w pojeździe Renault Master jest to jeden z rodzajów automatycznej skrzyni biegów.  

Niewątpliwie  Świadectwo  Homologacji  to  przede  wszystkim  samodzielny  dowód  na 

potwierdzenie  faktu  (

urzędowe  potwierdzenie),  że  dany  typ  pojazdu  może  uczestniczyć  w 

ruchu drogowym. 

Izba stwierdza jednocześnie, że Świadectwo przedłożone w dniu 25 lutego 

2019 r. jest oznaczone jako 

Świadectwo homologacji typu WE dla pojazdu kompletnego, w 

którym nie zamieszczono w żadnej jego części informacji o VIN pojazdu bazowego. Z kolei 

dokument przedłożony na rozprawie to Świadectwo zgodności WE dla pojazdu kompletnego 

N1

,  który  został  wystawiony  z  datą  późniejszą  niż  data  wymagana  dla  składania  ofert,  a 

ponadto wykonawca w toku rozprawy nie 

odniósł się do wskazanych powyżej  różnic w tym 

dokumencie 

w stosunku do przedłożonego z 25/02/19 i nie  wykazał tym samym, że dokument 

dotyczy pojazdu bazowego oferowanego ambulansu. 

Wobec powyższych ustaleń podnoszony w odwołaniu zarzut naruszenia art. 89 ust.1 

pkt 2 ustawy Pzp, 

a także wskazany zarzut naruszenia art. 7 ust.1 i 3 tej ustawy Izba uznała 

za niezasadne. 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.  


O kosztach 

postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp stosownie do jego wyniku uwzględniając przepisy rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

……………………………….. 


wiper-pixel