KIO 483/19 POSTANOWIENIE dnia 1 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 483/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Małgorzata Matecka 

        Protokolant:      

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z 

udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  1 kwietnia 2019 r.  w Warszawie odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  marca  2019  r.  przez  wykonawcę:  G.  P.  prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą G. P. Elektro Med w postępowaniu prowadzonym przez 

Zamawiającego:  Instytut  Fizjologii  i  Żywienia  Zwierząt  im.  Jana  Kielanowskiego  Polskiej 

Akademii Nauk w Jabłonnie 

przy  udziale  wykonawcy  Opta 

–  Tech  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Warszawie,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

postanawia: 

1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy:  G.  P. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  G.  P.  Elektro 

Med  kwoty  7.5

00  zł  00  gr  (słownie:  siedem  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.  1986, ze zm.)  na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………. 


Sygn. akt KIO 483/19 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Instytut  Fizjologii  i  Żywienia  Zwierząt  im.  Jana 

Kielanowskiego  Po

lskiej  Akademii  Nauk  w  Jabłonnie  („Zamawiający”)  na  dostawę 

automatycznego  mikrotomu  rotacyjnego  z  systemem  transferu  skrawków  parafinowych  do 

Instytutu  Fizj

ologii  i  Żywienia  Zwierząt  im.  Jana  Kielanowskiego  Polskiej  Akademii  Nauk 

siedzibą  w  Jabłonnie,  ogłoszonym  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w  dniu  18  lutego 

2019  r. 

(„Postępowanie”),  wykonawca  G.  P.  prowadzący  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą  G.  P.  Elektro  Med  („Odwołujący”)  wniósł  w dniu  18  marca  2019  r.  odwołanie  do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej.  Odwołanie  zostało  wniesione  na  podjęte  w  ramach 

Post

ępowania  czynności  oceny  ofert  i  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  złożonej  przez 

wykonawcę Opta – Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  przystąpił  wykonawca  Opta  – 

Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Przystępujący”). 

Zamawiający  w  piśmie  wniesionym  do  akt  sprawy  w  dniu  29  marca  2019  r.  (tj.  przed 

otwarciem  rozprawy 

–  termin  posiedzenia  z  udziałem  stron  został  wyznaczony  na  dzień  1 

kwietnia 2019 r.) 

oświadczył, iż uwzględnia w całości zarzuty podniesione w odwołaniu. 

Na  posiedzeni

u  niejawnym  z  udziałem  stron  i  uczestnika  postępowania  w  dniu  1  kwietnia 

2019 r. Przystępujący złożył do protokołu posiedzenia oświadczenie, iż nie wnosi sprzeciwu 

wobec uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów odwołania. 

Izba stwierdziła, iż w świetle oświadczenia Zamawiającego zachodzi podstawa do umorzenia 

postępowania odwoławczego zgodnie z  art.  186  ust.  3  ustawy  z  dnia 29  stycznia 2004  r.  - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm), dalej jako „ustawa Pzp”.  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  b)  ustawy  Pzp 

koszty  postępowania  odwoławczego 

okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, znosi się wzajemnie, jeżeli 

zamawiający uwzględnił zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy. Na 

podst

awie  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 7.500,00 zł. uiszczonej tytułem wpisu. Brak 

było podstawy prawnej do uwzględnienia wniosku Odwołującego o zasądzenie na jego rzecz 

kosztów reprezentacji na posiedzeniu przed Izbą. 


Przewodniczący:      ……………………………. 


wiper-pixel