KIO 482/19 POSTANOWIENIE dnia 4 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 482/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodnicz

ący:     Anna Wojciechowska 

Protokolant:            

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu 

na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  stron  w  dniu  4  kwietnia  2019  r. 

Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 marca 

2019 r. przez 

wykonawcę M. J. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Usługi 

Transportowe „AN-MAR” M. J. z siedzibą w Gryfinie w postępowaniu prowadzonym przez 

zamawiającego Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze; 

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  M.  J. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  po  firmą  Usługi 

Transportowe  „AN-MAR”  M.  J.  z siedzibą  w  Gryfinie  kwoty  7  500  zł  00  gr  (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łomży. 

Przewodniczący:   …………………….. 


Sygn. akt KIO 482/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający – Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - 

prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn. 

Świadczenie  usług  transportowych  dla  Szpitala  Wojewódzkiego  im.  Kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Łomży tj. świadczenia usług transportowych w zakresie transportu 

sanitarnego  pacjentów  dializowanych  oraz  świadczenia  usług  transportu  sanitarnego 

zakresie  działania  nocnej  i  świątecznej  opieki  zdrowotnej,  znak  sprawy  ZT-SZP-

Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Biuletynie 

Zamówień Publicznych z dnia 13 lutego 2019 r. za numerem 511932-N-2019. Szacunkowa 

wartość  zamówienia,  którego  przedmiotem  są  usługi,  jest  mniejsza  od  kwot  wskazanych 

w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej 

dalej „ustawą pzp”). 

W dniu 18 marca 2019 

r. odwołanie wniósł wykonawca M. J. prowadzący działalność 

gospodarczą  po  firmą  Usługi  Transportowe  „AN-MAR”  M.  J.  z  siedzibą  w  Gryfinie  –  dalej 

Odwołujący.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  od  czynności  Zamawiającego  w Pakiecie  1 

postępowania polegających na wykluczeniu Odwołującego z postępowania i wyborze oferty 

Wykonawcy Paramedical M. P. jako najkorzystniejszej. 

Zaskarżonym czynnościom Odwołujący zarzucił naruszenie: 

1. art. 7 ust. 1 i art. 22 ust. 1a usta

wy prawo zamówień publicznych, przez takie przygotowanie 

przeprowadzenie postępowania, przez określenie warunku udziału w postępowaniu w postaci 

wpisu  do  Rejestru  Podmiotów  wykonujących  działalność  leczniczą,  który  preferował 

wykonawcę, który obecnie wykonuje tożsamą usługę dla Zamawiającego, który to wymóg nie 

wynikał  z  przepisów  prawa,  a  transport  pacjentów  na  dializy  nie  wymaga  użycia  środków 

transportu  sanitarnego,  czym  Zamawiający  wykluczył  możliwości  konkurencji  innych 

podmiotów z dotychczasowym wykonawcą, a określenie tego wymogu nie było uzasadnione 

wielkością zamówienia, ani warunkami technicznymi jego wykonania, gdyż Zamawiający przez 

wiele  lata  korzystał  z  usług  firm  transportowych  nie  mających  wpisu  do  takiego  rejestru, 

usługi były wykonywane prawidłowo; 

2.  art.  22  ust.  1b  usta

wy  prawo  zamówień  publicznych,  przez  żądanie  od  Odwołującego 

wykazania  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  wpisem  do  Rejestru  Podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą na okoliczność wykazania wykonywania usługi transportu 


sanitarnego, gdy brak jest wynikającego z odrębnych przepisów wymogu dysponowania takim 

wpisem przez podmioty wykonujące usługi transportu sanitarnego; 

3. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy praw

o zamówień publicznych, mimo że Odwołujący się wykazał 

spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu,  gdyż  odpowiadając  na  pytanie  nr  22 

Zamawiający zrezygnował z wymogu wpisu do rejestru podmiotów leczniczych jako warunku 

udziału w postępowaniu; 

4. art. 24 ust. 

4 ustawy prawo zamówień publicznych oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo 

zamówień publicznych poprzez uznanie oferty Odwołującego się za odrzuconą, mimo braku 

podstaw do wykluczenia O

dwołującego się gdyż odpowiadając na pytanie nr 22 Zamawiający 

zrezygnował  z  wymogu  wpisu  do  rejestru  podmiotów  leczniczych  jako  warunku  udziału 

postępowaniu. 

Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o nakazanie Zamawiającemu 

unieważnienia  czynności  wykluczenia  Odwołującego  oraz  powtórzenia  czynności  oceny 

i wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W dniu 3 kwietnia 2019 

r. Zamawiający wobec wniesienia odwołania do Prezesa KIO 

wniósł,  w  trybie  art.  186  ust.  1  ustawy  pzp,  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  uwzględnił 

odwołanie w całości i wniósł o umorzenie postępowania odwoławczego.  

Dnia  4  kwietnia  2019 

r.  w  związku  z  postanowieniem  Izby  z  dnia  28  marca  2019  r. 

odbyło  się  posiedzenie  niejawne  z  udziałem  stron.  Izba  stwierdziła,  że  odpowiedź  na 

odwołanie  została  podpisana  przez  osobę  umocowaną  do  reprezentacji  Zamawiającego, 

konsekwencji  czego  uznała,  że  odwołanie  zostało  skutecznie  uwzględnione  przed 

otwarciem rozprawy. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  iż  zachodzi  podstawa  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego  na  podstawie  art.  186  ust.  2  ustawy  pzp,  zgodnie  z  którym 

sytuacji  gdy  zamawiający  dokona  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych 

odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie odwoławcze na posiedzeniu niejawnym bez 

obecności  stron  oraz  uczestników  postępowania  odwoławczego,  którzy  przystąpili  do 

postępowania po stronie wykonawcy,  pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po 

stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W niniejszej sprawie nie 

przystąpił w terminie po stronie zamawiającego żaden wykonawca. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  odwoławczego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

uwzględniła  okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem 

rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy 

pzp.  


Na  podstawie  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty 7 500 zł uiszczonej 

tytułem wpisu. 

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń 

trybie § 32  Rozporządzenia Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 22 marca 2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1092 oraz 

Dz. U. z 2018r., poz. 1992). 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

Przewodniczący:      ………………………….. 


wiper-pixel