KIO 481/19 POSTANOWIENIE dnia 2 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 481/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś      

     Protokolant:         Piotr 

Cegłowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

z udziałem stron w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  marca  2019  r.  przez  wykonawcę: 

SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Powiatowy  w  Radomsku,  

ul. Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko 

postanawia: 

1) umarza postępowanie odwoławcze;  

2)  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Częstochowska 

121 Łódź kwoty 6 750 zł 00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt 

złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  

zasądza  od  wykonawcy:  SKAMEX  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.k.,  ul. 

Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź na rzecz zamawiającego: Szpital Powiatowy              w 

Radomsku, 

ul.  Jagiellońska  36,  97-500  Radomsko  kwotę  3 600  zł  00  gr  (słownie:  trzy 

tysiące sześćset złotych zero groszy). 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam

ówień publicznych 


(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na postanowienie 

– w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Przewodniczący:  …………………………… 


Sygn. akt KIO 481/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  Szpital  Powiatowy  w  Radomsku  –  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa rękawic 

medycznych - 

procedura powtórzona”, numer referencyjny (oznaczenie sprawy): 95/2018, na 

podstawie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp” lub „ustawa”. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

nr 522284-N-2019 z dnia 2019-03-11 r. 

Odwołujący  –  SKAMEX  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.k.  z  siedzibą  

w Łodzi – wniósł w dniu 18 marca 2019 r. odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art

. 7 ust. 1 w zw. z 29 ust. 2 ustawy poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia  

w sposób utrudniający uczciwą konkurencję,  

innych przepisów wymienionych lub wynikających z uzasadnienia.  

Odwołujący wniósł o:  

1)  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  dokonania  modyfikacji  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia,  dalej  „SIWZ”,  tak  aby  postanowienia  SIWZ  nie  wykluczały  

w  sposób  nieuzasadniony  udziału  w  postępowaniu  wykonawców  posiadających  sprzęt 

wysokiej jakości, szczegółowe wnioski w tym zakresie wskazano w treści odwołania. 

W  dniu  2  kwietnia  2019  r. 

Odwołujący  złożył  pisemne  oświadczenie  o  cofnięciu 

odwołania na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp – przed terminem rozpoczęcia posiedzenia 

(termi

n posiedzenia został wyznaczony w dniu 2 kwietnia 2019 r. godz. 13:00). Jednocześnie 

Odwołujący wniósł o zwrot 90% wpisu. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  –  wobec  skutecznego  cofnięcia  odwołania  –  umorzyła 

postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  z  udziałem  stron  na  podstawie  art.  187  ust.  8 

ustawy Pzp 

i nakazała dokonanie zwrotu Odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 


Z  uwagi  na  cofni

ęcie  odwołania  na  mniej  niż  1  dzień  przed  dniem,  na  który  został 

wyznaczony  termin  rozprawy  lub  posiedzenia  z  udziałem  stron,  Izba  zasądziła  na  rzecz 

zamawiającego  koszty  postępowania  odwoławczego  obejmujące  wynagrodzenie 

pełnomocnika w kwocie 3 600 zł, na podstawie rachunku przedłożonego do akt sprawy. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

oraz  art.  187  ust.  8  ustawy  Pzp, 

Izba  uwzględniła  przepisy  rozporządzenia  Prezesa  Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) - 

§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a i b oraz § 3 pkt 2 lit. b.  

Przewodniczący:…………………………  


wiper-pixel