KIO 479/19 WYROK dnia 1 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 479/19 

WYROK 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:             Edyta Paziewska 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  marca  2019  r.  przez  wykonawcę 

COMARCH  Polska  S.A.,  ul.  Aleja  Jana  Pawła  II  39A,  31-864  Kraków  w  postępowaniu 

prowadzonym przez Gmin

ę Miasta Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

orzeka: 

Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu Gminie Miasta Dębica dokonanie 

zmiany: 

postanowień  pkt  IV  ppkt  1  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  przez 

wskazanie dnia 10 września 2019 r. jako terminu wykonania zamówienia, 

-  wprowadzenie  do  specyfikacji  istotnych  war

unków  zamówienia  wszelkich 

danych, 

dotyczących  wykorzystywanych  obecnie  przez  zamawiającego systemów 

dziedzinowych, 

niezbędnych do przygotowania oferty,   

kosztami postępowania obciąża Gminę Miasto Dębica, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica 

i: 

2.1. zalicza w p

oczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  wykonawcę  COMARCH  Polska 

S.A., ul. Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków tytułem wpisu od odwołania, 

zasądza  od  Gminy  Miasta  Dębica,  ul.  Ratuszowa  2,  39-200  Dębica  na  rzecz 

COMARCH Polska S.A., ul. Aleja Jana Pawła II 39A, 31-864 Kraków kwotę 15 000 zł 00 

gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) poniesioną tytułem wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Rzeszowie. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 479/19 

U z a s a d n i e n i e 

Gmina  Miasto 

Dębica  (dalej:  „Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  sprzętu 

komputerowego 

oraz  oprogramowania  niezbędnego  do  realizacji  e-Usług  wraz  z  usługą 

wdrożenia  i  szkolenia.  Postępowanie  to  prowadzone  jest  na  podstawie  przepisów  ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za

mówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), 

zwanej dalej: 

„ustawa Pzp”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 8 marca 

2019 r. w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2019/S 048-109656.  

W  dniu  18  marca  2019  r.  wykonawca  COMARCH  Polska  S.A. 

(dalej:  „Odwołujący”) 

wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

art.  29  ust.  2  w  zw.  z  art.  14  ust.  1  ustawy  Pzp  w  zw.  z  art.  353

¹    Kodeksu 

Cywilnego  poprzez  określenie  terminu  wykonania  zamówienia  w  sposób  utrudniający 

uczciwą konkurencję oraz w sposób sprzeczny z zasadą swobody umów; 

art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  Pzp  w  zw.  art.  7  ustawy  Pzp  poprzez  brak 

umieszczenia  w  SIWZ  koniecznych  informacji  na  temat  integracji  systemów,  

a  w  konsekwencji  - 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  nieprecyzyjny, 

niejednoznaczny,  bez  uwzględnienia  wszystkich  okoliczności  mogących  mieć  wpływ  na 

przygotowanie  oferty  oraz  w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  zachowanie  uczciwej 

konkurencji w toku postępowania. 

Uzasadniając podniesione zarzuty Odwołujący wskazał na następujące okoliczności: 

I. 

Termin realizacji zamówienia 

Na wstępie Odwołujący wskazał na poszczególne postanowienia SIWZ: 

-  zgo

dnie  z  treścią  ust.  IV.1.  SIWZ:  „Przedmiot  zamówienia  zostanie  zrealizowany 

maksymalnie do dnia 10.06.2019 r.

”.  

-  z

godnie  z  treścią  ust.  IV.2.  SIWZ:  „Sprzęt  zostanie  dostarczony  w  terminie  wskazanym 

przez  Wykonawcę  w  ofercie  (kryterium  oceny  ofert),  z  zastrzeżeniem,  że  termin  ten  nie 


będzie dłuższy niż 45 dni od daty udzielenia zamówienia”.  

- z

godnie z treścią ust. XII.3. SIWZ: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2019 r. 

-  zgodnie 

ze  wzorem  umowy  dla  zadania  I  (Załącznik  nr  7a  do  SIWZ)  §  5  ust.  1:  „Strony 

ustalają  termin  realizacji  Umowy  w  zakresie  Wdrożenia  (tj.  w  zakresie  opisanym  w  §  3 

Umowy ust. 2) w 

…………… miesięcy od daty zawarcia Umowy z zastrzeżeniem, że termin 

ten dotyczy z

akończenia procedury odbiorowej”. 

Odwołujący  podniósł,  że  termin  na  wykonanie  zamówienia  został  ustanowiony  

w  sposób  utrudniający  uczciwą  konkurencję.  Zdaniem  Odwołującego,  w  treści  SIWZ 

Zamawiający  ustanowił  zbyt  krótki  termin  na  wykonanie  zamówienia,  w  związku  z  czym 

wykonanie  zamówienia  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie  jest  w  istocie 

niemożliwe.  Odwołujący  zwrócił  przy  tym  uwagę  na  terminy  wyznaczone  ramami  ustawy 

Pzp, 

a także brzmienie pozostałych zapisów SIWZ. 

Odwołujący  zauważył,  że  na  podstawie  przepisów  ustawy  Pzp  wykonawcy 

zobligowani są w ciągu 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji z otw

arcia ofert, do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, 

tj.  w 

przedmiotowym  postępowaniu  do  dnia  26  kwietnia  2019  r.  Przy  uwzględnieniu  czasu, 

jaki  potrzebuje  Zamawiający  do  merytorycznej  oceny  złożonych  ofert,  Zamawiający  wzywa 

wykona

wcę,  którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  do  złożenia  dokumentów  w  terminie 

co  najmniej  10  dniowym.  Nawet  przy  założeniu,  że  Zamawiający  wezwie  wykonawcę  do 

złożenia  dokumentów  dnia  26  kwietnia  2019  r.,  złożenie  żądanych  dokumentów  przez 

wykonawcę nastąpi w dniu 6 maja 2019 r. Jak podał Odwołujący, nie można wykluczyć tego, 

że  złożone  przez  wykonawcę  dokumenty  mogą  nie  być  prawidłowe  i  może  zachodzić 

konieczność  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  lub  uzupełnienia  dokumentów  

w  trybie  art.  26  ust.  3  lub  4  ustawy  Pzp

,  co  spowoduje  kolejne  przesunięcie  terminów. 

Następnie,  Zamawiający  przeznaczy  czas  na  ocenę  dostarczonych  przez  wykonawcę 

dokumentów.  Zakładając,  że  Zamawiający  przeznaczyłby  na  powyższą  czynność  3  dni, 

wybór  najkorzystniejszej  oferty  nastąpiłby  zapewne  w  okolicach  9  maja  2019  r.,  zaś 

podpisan

ie  umowy  około  20  maja  2019  r.  (19  maja  wypada  w  niedzielę).  W  ocenie 

Odwołującego,  to  minimalny  termin,  w  jakim  może  zostać  zawarta  umowa  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  w  wyniku  przedmiotowego  postępowania.  Z  powyższego  wynika, 

jak  zaznaczył  Odwołujący,  że  na  realizację  zamówienia  przypadnie  około  22  dni 

kalendarzowych,  co  przekłada  się  na  około  16  dni  roboczych,  wliczając  dzień  podpisania 

umowy. Odwołujący stwierdził, że termin około 16 dni roboczych jest nierealny na wykonanie 

zamówienia. 


Odwołujący  zwrócił  też  uwagę,  że  skrócenie  terminu  wykonania  zamówienia  jest 

jednym z kryteriów oceny ofert w odniesieniu do zadania I o wadze 16% (ust. XIV SIWZ).   

Jak wskazał Odwołujący, zgodnie z ust XIV.7. SIWZ dla Części nr 1: 

7.  Wartość  punktowa  w  kryterium  skrócenie  terminu  wykonania  przedmiotu  zamówienia 

będzie przyznawana wg. poniższego wzoru. 

Skrócenie terminu realizacji zamówienia o każde 2 dni = 1 pkt, do maksymalnie 16 pkt. 

Maksymalna  ilość  punktów  do  zdobycia  dla  kryterium  parametry  jakościowe  -  techniczne 

wynosi 16 pkt. 

Z treści formularza ofertowego dla Zadania I ust. 3 wynika nadto, że: 

Oferujemy skrócenie czasu wykonania zamówienia o ……….. dni. 

W  przypadku  braku  wskazania  Zamawiający  przyjmie  rozwiązania  wskazane  w  SzOPZ  

i  przyzna  0  pkt,  w  przypadku  wskazania  więcej  niż  32  dni  Zamawiający  wpisze  w  umowie 

wskazany termin ale przyzna nie więcej niż maksymalną ilość punktów w tym kryterium. 

Z  powyższych  postanowień  Odwołujący  wywiódł,  że  Zamawiający  dopuszcza 

skrócenie terminu wykonania zamówienia o więcej niż 32 dni. Odwołujący, mając na uwadze 

dokonane  powyżej  wyliczenie  terminów  wynikających  z  ustawy  Pzp,  związanych  z 

prawdopodobnym  terminem  zawarcia  umowy  w  przedmiotowej  sprawie,  skutkujące  co 

najmniej 22 dniami kalendarzowymi na realizację zamówienia, stwierdził, że nierealnym jest 

skrócenie  tego  terminu  o  32  dni  robocze,  a  nawet  o  mniejszą  liczbę  dni  roboczych. 

Zamawiający  będzie  zatem  oceniał  ofertę  na  podstawie  kryterium  oceny  ofert,  które  jest 

niemożliwe do zrealizowania. 

Odwołujący wskazał ponadto na nieścisłość w brzmieniu SIWZ. Zgodnie z treścią ust. 

IV.

1. SIWZ: „Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany maksymalnie do dnia 10.06.2019 

r

.”,  przy  czym  zgodnie  z  treścią  ust.  IV.2.  SIWZ:  „Sprzęt  zostanie  dostarczony  w  terminie 

wskazanym przez Wykonawcę w ofercie (kryterium oceny ofert) z zastrzeżeniem, że termin 

ten  nie  będzie  dłuższy  niż  45  dni  od  daty  udzielenia  zamówienia”.  Mając  na  uwadze 

hipotetyczny  termin  zawarcia  umowy,  termin  na 

realizację  zamówienia,  a  także  termin 

dostarczenia  sprzętu  wynoszący  45  dni,  Odwołujący  stwierdził,  że  termin  na  dostarczenie 

sprzętu  stoi  w  sprzeczności  z  terminem  realizacji  przedmiotu  zamówienia.  Odwołujący 

zauważył, że aby sprzęt mógł zostać dostarczony w ciągu 45 dni od daty zawarcia umowy, 

umowa  musiałaby  zostać  zawarta  w  okolicach  27  kwietnia  2019  r.,  co  jest  z  oczywistych 


względów  nierealne.  Odwołujący  wyraził  przypuszczenie,  że  być  może  tak  ustanowiony  

w  SIWZ  termin  realizacji  zamówienia  wynika  z  omyłki  pisarskiej  Zamawiającego,  jednak  

z  ostrożności,  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  poprawnego  wskazania 

terminu realizacji zamówienia. 

II. 

Rozbudowa i integracja systemów 

Odwołujący zwrócił uwagę, że zgodnie z treścią Załącznika nr 2a do SIWZ - SzOPZ 

dla  Zadania  1  (strona  4)  - 

Ogólny  zarys  projektu:  „Celem  projektu  jest  wdrożenie 

nowoczesnych i bezpiecznych e-

Usług w Gminie. W tym celu wszystkie nowe systemy oraz 

usługi  muszą  zostać  uruchomione  w  trybie  wysokiej  dostępności  (HA).  Aby  sprostać  temu 

wymogowi  w  Gminie  zostaną  zainstalowane  nowe  serwery  z  usługami  wirtualizacji  

i  zabezpieczeniami  (niezależnym  zasilaniem  bateryjnym  (UPS)  oraz  urządzeniem  typu 

UTM).  Wszystkie  nowe  i  obecne  usługi  zostaną  uruchomione  w  środowisku  wirtualnym  

w trybie HA.

”. Fizycznym miejscem instalacji e-Usług będzie lokalizacja główna.  

Odwołujący podał ponadto, że przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące 

zakresy:  

Zakres  1  - 

Wdrożenie  systemu  Elektronicznego  Obiegu  Dokumentów  –  maksymalny  czas 

realizacji: d

o zakończenia terminu realizacji zamówienia 

Zakres  2  - 

Dostawa  i  wdrożenie  Portalu  e-Usług  wraz  z  formularzami  elektronicznymi  - 

maksymalny czas realizacji: d

o zakończenia terminu realizacji zamówienia 

Zakres  3  - 

Rozbudowa  systemów  dziedzinowych  oraz  integracja  systemów  -  maksymalny 

czas realizacji: d

o zakończenia terminu realizacji zamówienia 

Zakres 4 - 

Wdrożenie oprogramowania obsługi biblioteki wraz z migracją danych z obecnego 

systemu - maksymalny czas realizacji: d

o zakończenia terminu realizacji zamówienia 

Zakres  5  - 

Przygotowanie  oraz  przeprowadzenie  szkoleń  w  zakresie  użytkowania  

i  administrowania  dostarczonym  oprogramowani

em  (m.in.:  EOD,  Portalu  eUsług)  - 

maksymalny czas realizacji: maksymalnie w ciągu 30 dni 

Zakres  6  -  Przygotowanie  oraz  dostarczenie  dokumentacji  projektowej  i  powykonawczej  - 

maksymalny czas realizacji: min. 14 dni przed podpisaniem protokołu odbioru 

Zakres  7  - 

Świadczenie  usług  gwarancji  I  rękojmi  w  ramach  całości  dostarczonego 

rozwiązania (zgodnie z ofertą) -  maksymalny czas realizacji: min. 36 miesięcy.  


Odwołujący  zwrócił  uwagę,  że  przedmiotem  zamówienia  jest  m.in.  dokonanie  rozbudowy 

systemów dziedzinowych oraz integracja systemów.  

Odwołujący  wskazał,  że  informacje  dotyczące  integracji  systemów  zostały  zawarte  

w ustępie „Wymagania dotyczące integracji Portalu e-Usług z innymi systemami” (strona 33 

SzOPZ dla Zadania I): 

49. „Integracja z dziedzinowym systemem podatkowym: 

a. 

system musi udostępniać niezbędne mechanizmy komunikacji dwustronnej (interfejs 

A

PI), umożliwiające wymianę informacji z systemem dziedzinowym,  

b. 

system  musi  umożliwiać  wysyłanie  informacji  podatkowych  generowanych  przez 

podatkowy  system  dziedzinowy  obecnie  użytkowany  przez  Zamawiającego  do  obywatela, 

przy czym informacja 

taka musi trafić do właściwej, zarejestrowanej w systemie osoby, która 

w trakcie procesu rejestracji podała PESEL i/lub NIP (parametr identyfikacyjny), 

c. 

system  musi  automatycznie  weryfikować  zgodność  parametru  identyfikacyjnego  

z systemu dziedzinowego z przechowywanym w swoim rejestrze obywateli, 

d. 

system  musi  obsługiwać  wysyłkę  minimum  następujących  typów  wiadomości  

z podatkowego systemu dziedzinowego: 

  Informacja o wystawionej decyzji 

 

Informacja o zbliżającym się terminie płatności 

 

Informacja o zaległości 

 

Wezwanie do złożenia deklaracji 

  Informacja o wystawionej decyzji 

 

Informacja o zbliżającym się terminie płatności 

 

Informacja o zaległości 

e. 

system  musi  zapisywać  i  odpowiednio  oznaczać  w  dzienniku  zdarzeń  wszystkie 

wysłane informacje podatkowe, 

f. 

cała komunikacja pomiędzy systemem dziedzinowym, a dostarczanym systemem musi być 

zabezpieczona 

przed nieautoryzowanym dostępem”. 


i dalej w opisie Zakresu 3 - 

Integracja systemów (strona 33 SzOPZ dla Zadania I): 

„Dostawa licencji na interfejsy wymiany danych do systemów dziedzinowych 

Licencje  muszą  być  udzielone  dla  Urzędu  Gminy  z  możliwością  korzystania  

z oprogramowania przez jednostki organizacyjne, 

Licencje muszą być nieograniczone czasowo i terytorialnie dla nieograniczonej liczby 

użytkowników po stronie licencjobiorcy, 

In

terfejsy  muszą  umożliwiać  udostępnianie  danych  w  nich  przetwarzanych  innym 

systemom autonomicznym, 

Muszą  umożliwiać  pobieranie  danych  z  zewnętrznych  źródeł  danych  (innych 

systemów autonomicznych), 

Dostarczane  rozwiązanie  musi  umożliwiać  dwukierunkową  integrację  pomiędzy 

obecnie  wykorzystywanymi  przez  Zamawiającego  systemami  dziedzinowymi  z  systemem 

Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD) - np. poprzez szynę danych. 

(…) 

W  ramach  zadania  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  niezbędne  prace 

analityczne 

oraz  projektowe  związane  z  przygotowaniem  oraz  uruchomieniem  usług 

integracji  w  zakresie  przypisanym  do  Systemów  Dziedzinowych  pomiędzy  użytkowanym 

przez  Zamawiającego  Systemem  Dziedzinowym  do  obsługi  podatków  i  opłat  oraz 

księgowości opłat w celu osiągnięcia założonej w ramach projektu komunikacji. 

Zamawiający  zakłada,  że Wykonawca  posiada  opracowane  i  wdrożone  rozwiązania 

usługi  integracji  i  wymiany  danych  (w  tym  interfejsy  sieciowe  dostępne  dla  systemów 

zewnętrznych - tzw. API) umożliwiające komunikację z systemami EOD innych dostawców. 

Zamawiający  posiada  stosowne  deklaracje  producenta  EOD  w  zakresie  osiągnięcia 

założeń integracji.  

Zgodnie  z  zasa

dami  wdrożenia interfejsów  API w  systemach dziedzinowych (str.  45 

SzOPZ dla Zadania I): 

„W ramach wdrożenia interfejsów API w systemach dziedzinowych Wykonawca zobowiązuje 

się do: 


Przeprowadzenia 

szczegółowej 

analizy 

wymagań 

przedwdrożeniowych, 

sporządzenia projektu funkcjonalnego oraz projektu technicznego wdrożenia,    

 Skonfigurowania  infrastruktur

y  technicznej  tak,  aby  spełniała  wszystkie  wymagania 

dostarczonych interfejsów, 

Przeprowadzenia 

instalacji 

uruchomienia 

niezbędnego 

oprogramowania 

systemowego,  aplikacyjnego  i  bazodanowego.  Instalacja  odbędzie  się  na  sprzęcie 

wskazanym przez Zamawiającego 

Do każdego obszaru Zamawiający wskaże osoby, które Wykonawca przeszkoli. 

Wykonawca  zapewni  dla  każdego  zamawianego  obszaru  odpowiednią  ilość  godzin, 

lecz  nie  mniej  niż  2  godzin  instruktarzu  przystanowiskowego gwarantującego  pracownikom 

na  danym 

stanowisku  sprawną  obsługę  wdrażanego  rozwiązania.  Potwierdzeniem  odbycia 

szkolenia będzie lista obecności podpisana przez przeszkolonego pracownika. 

Szkolenia będą realizowane w pomieszczeniach i na sprzęcie udostępnionym przez 

Zamawiającego. 

Wykon

awca przeszkoli osoby pełniące obowiązki administratorów wskazanych przez 

Zamawiającego  w  zakresie  zarządzania  użytkownikami  i  uprawnieniami  oraz  sporządzania 

kopii i odtwarzania danych. 

Wykonawca w ramach wdrożenia: wprowadzi uprawnienia administratora, wprowadzi 

dane  początkowe  (startowe)  w  zakresie  niezbędnym  do  rozpoczęcia  pracy  (wprowadzenie 

danych jednostek organizacyjnych, kont użytkowników, uprawnień), 

Dostarczenia dokumentacji użytkownika, Instrukcja Administratora, 

Dostarczenia  dokumenta

cji  technicznej  zawierającej  co  najmniej:  Instrukcja 

konfiguracji  bazy  danych,  procedury  archiwizacji  bazy  danych,  procedury  aktualizacji 

dostarczanego modułu, 

Świadczenie usługi asysty technicznej w całym okresie udzielonej gwarancji (min. 36 

miesięcy)  w  zakresie:  konsultacji  telefonicznych  i  e-mailowych,  usuwania  błędów  

w  oprogramowaniu,  aktualizacji  interfejsów  API  do  nowych  wersji  wydanych  przez 

producen

ta.”  

Odwołujący  stwierdził,  że  Zamawiający  w  treści  SIWZ  w  odniesieniu  do  informacji 


dotyczących  integracji  dostarczanego  systemu  z  systemem  Zamawiającego,  opisał 

przedmiot zamówienia w sposób niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań  

i  okoli

czności  mogących  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty.  Odwołujący  zauważył,  że 

Zamawiający  w  treści  SIWZ  nie  wskazał  informacji  dotyczących  szczegółowych  danych 

technicznych niezbędnych do przeprowadzenia integracji z Systemami Dziedzinowymi oraz 

sposobu  mody

fikacji  Systemów  Dziedzinowych  wraz  z  dokumentacją  dotyczącą  sposobu 

komunikacji tych systemów, tj.: 

dokumentacji  opisującej  zdolność  komunikacji  systemów  dziedzinowych,  z  którymi 

ma być przeprowadzona integracja, sposobu komunikacji, opisu transakcji, konstrukcji pliku 

komunikatu  transakcji,  pełnej  dokumentacji  technicznej  umożliwiającej  integrację,  brak 

opisanych widoków baz danych i procedur składowych systemów innych producentów; 

gotowości  systemów  dziedzinowych  do  integracji.  Tylko  w  zakresie  Systemu  EOD 

została przez Zamawiającego zapewniona taka gotowość; 

opisu struktury danych systemów dziedzinowych, dla których ma zostać dostarczone 

API i ma 

zostać zrealizowana integracja; 

p

otwierdzenia, iż dostawcy systemów dziedzinowych dostosują swoje rozwiązania do 

wytworzonego  API  integracyjnego  pozwalającego  udostępniać  poszczególne  e-usługi  dla 

Interesantów. 

W  ocenie  Odwołującego,  powyższe  wpływa  na  brak  możliwości  oszacowania  przez 

wykonawców kosztów integracji oferowanego systemu będącego przedmiotem zamówienia, 

a  także  kosztów  przygotowania  API  do  integracji  z  systemami  dziedzinowymi,  zaś  przede 

wszystkim  - 

z  uwagi  na  szczątkowość  informacji  -  praktycznie  nie  jest  możliwe 

przeprowadzenie integracji.  

Odwołujący  podniósł,  że  SIWZ  wraz  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  powinna  być 

czytelna 

i zawierać wszystkie niezbędne informacje potrzebne wykonawcom ubiegającym się 

o  realizację  zamówienia  do  przygotowania  rzetelnej  wyceny  przedmiotu  zamówienia.  

przekonaniu  Odwołującego,  na  skutek  tak  sformułowanych  postanowień  SIWZ, 

wykonawcy nie mają wystarczającej wiedzy technicznej na temat Systemów Dziedzinowych 

wdrożonych  u  Zamawiającego,  z  którymi  należy  dokonać  integracji,  a  przede  wszystkim 

wykonawcy nie dysponują licencjami umożliwiającymi modyfikacje systemów dziedzinowych 

celem obsługi API dostarczonego w ramach projektu. Obecnie takie prawa posiadają jedynie 

obecni  dostawcy  systemów  dziedzinowych  i  w  tym  zakresie  świadczenia  usług  modyfikacji  


i  integracji  mogą  dowolnie  kształtować  swoją  ofertę  „sterując”  wynikami  postępowania,  

a w skrajnym przypadku tylko oni mogą złożyć jedyną  ważną ofertę. Pozostali  wykonawcy, 

celem  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  będą  musieli  uzyskać  od  dostawców 

systemów  dziedzinowych  odpowiednią  ofertę  co  do  wykonania  przez  nich  prac  w  zakresie 

integracji.  Dochodzi  tu  do  pewnego  impasu, 

gdyż  taki  dostawca  systemu  dziedzinowego 

może nie być zainteresowany oferowaniem innemu wykonawcy swoich usług, gdyż sam jest 

zainteresowany  wzięciem  udziału w  postępowaniu.  Odwołujący  zaznaczył,  że  Zamawiający 

zgodnie  z  literą  SIWZ  zobowiązał  dostawcę  EOD  do  integracji,  brak  jest  natomiast  takiego 

zobowiązania  wystosowanego  wobec  dostawców  systemów  dziedzinowych.  Odwołujący 

stwierdził,  że  wobec  braku  dostarczenia  przez  Zamawiającego  niezbędnych  danych 

dotyczących  integracji  systemów  dziedzinowych,  a  przede  wszystkim  deklaracji 

Zamawiającego, że to obecni dostawcy systemów będą musieli we własnych rozwiązaniach 

zaimplementować  dostarczone  przez  wykonawcę  API  powoduje,  iż  na  chwilę  obecną 

integracja  s

ystemów  dziedzinowych  z  dostarczonym  w  ramach  projektu  rozwiązaniem  jest  

w  istocie  niemożliwa  (brak  jest  informacji  wystarczających  na  przeprowadzenie  procesu 

integracji  systemów).  Wykonawca  taki  również  nie  będzie  w  stanie  rzetelnie  oszacować 

zakresu  i  k

osztu  niezbędnych  czynności,  a  co  za  tym  idzie,  nie  posiada  niezbędnych 

informacji  do  złożenia oferty  w  postępowaniu przetargowym.  Odwołujący  podał,  iż  jedynym 

wykonawcą  mającym  pełną  wiedzę  dotyczącą  niezbędnej  integracji  jest  dostawca/są 

dostawcy 

aktualn

ie 

eksploatowanego/ych 

przez 

Zamawiającego 

systemów 

dziedzinowych/systemu  dziedzinowego,  co  może  postawić  takiego/ich  dostawcę/ów  

w uprzywilejowanej pozycji wobec reszty wykonawców. 

Odwołujący zwrócił uwagę, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający  ma  obowiązek  zapewnić  wszystkim  wykonawcom  jednakowe  warunki 

ubiegania się o zamówienie. W związku z powyższym, źródłem danych na temat przedmiotu 

zamówienia powinna być SIWZ dostępna dla wszystkich wykonawców.  W celu prawidłowej 

realiza

cji  powyższej  zasady  w  postępowaniu  Zamawiający  powinien  udostępnić  -  jako 

element  OPZ  - 

wszelkie niezbędne informacje dotyczące  zakresu  integracji  systemów  oraz 

szczegółową  specyfikację  techniczną  systemów,  z  którymi  dostarczony  przez  wykonawcę 

system  pow

inien  być  zintegrowany,  a  przede  wszystkim  w  przypadku,  gdy  tylko  dostawcy 

systemów  mają  prawa  do  modyfikacji  systemów,  zobowiązać  ich  do  uruchomienia 

do

starczonego  przez  wykonawcę  API,  a  koszty  realizacji  takich  prac  powinny  zostać  

w całości pokryte przez Zamawiającego.  

Odwołujący wniósł o uwzględnienie Odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 


poprawnego wskazania terminu realizacji zamówienia; 

2.  dokonania modyfikacji SIWZ i: 

a) 

wprowadzenie  do  SIWZ  kompletnej  dokumentacji  aktualnych  interfejsów, 

mechanizmów  i  opisu  protokołów  wymiany  danych  systemów  dziedzinowych  (o  ile 

takie mechanizmy i interfejsy istnieją); 

b) 

podanie  szczegółowych  danych  technicznych  niezbędnych  do  przeprowadzenia 

integracji wraz z kompletnymi kodami źródłowymi i dokumentacją dotyczącą sposobu 

k

omunikacji  tych  systemów  (zdolność  komunikacji,  sposób  komunikacji,  opis 

transakcji,  konstrukcja  pliku  komunikatu  transakcji,  pełna  dokumentacja  techniczna 

umożliwiająca  integrację,  opisane  widoki  baz  danych,  procedury  składowe  i  inne 

informacje, które są konieczne do stworzenia API integracyjnego); 

c) 

uzyskania  deklaracji  od  dostawców/cy  systemów  dziedzinowych  w  zakresie 

osiągnięcia założeń integracji rozwiązań. 

Na  rozprawie  Odwołujący  doprecyzował  żądanie  wnosząc  o  nakazanie 

Zamawiającemu zmiany terminu realizacji zamówienia na dzień 10 września 2019 r.   

K

rajowa  Izba  Odwoławcza,  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  

i  uwzględniając  zgromadzony  materiał  dowodowy  w  sprawie,  w  tym  w  szczególności  treść 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  załącznikami,  jak  również  stanowiska 

stron 

postępowania zaprezentowane na piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy, 

ustaliła i zważyła co następuje. 

Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący  legitymuje  się  interesem  we  wniesieniu  środka 

ochrony prawnej, o 

którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji 

ich  potwierdzenia  się,  wskazuje  na  pozbawienie  Odwołującego  możliwości  uzyskania 

zamówienia  i  jego  realizacji,  narażając  go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie 

wymiernej szkody. 

Rozp

oznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że podlega 

ono uwzględnieniu. 


Rozpoznając  zarzut  określenia  przez  Zamawiającego  zbyt  krótkiego  terminu  na 

realizację  zamówienia  Izba  za  nieuprawnione  uznała  wskazanie  dnia  10  czerwca  2019  r. 

jako maksymalnego terminu, w jakim przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany. Izba 

miała  przy  tym  na  uwadze,  że  otwarcie  ofert  zostało  wyznaczone  na  dzień  23  kwietnia  

2019 r.  

Wskazać  należy,  że  przedmiotowe  postępowanie  prowadzone  jest  w  reżimie 

zam

ówień  publicznych.  Zamawiający  zobowiązany  jest  zatem  do  stosowania  przepisów 

ustawy  Pzp,  z  której  wynikają  terminy  na  dokonanie  poszczególnych  czynności,  jak  też 

prawa wykonawców, w tym m.in. do wnoszenia odwołań na czynności zamawiającego. Izba 

stwierdzi

ła,  że  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  rzadkością  są 

sytuacje,  kiedy  zamawiający  dokonuje  poszczególnych  czynności  w  ciągu  jednego  dnia.  

dużym  prawdopodobieństwem  należy  również  stwierdzić,  że  wykonawcy  konkurujący  ze 

sobą  o  zamówienie  wniosą  odwołanie  na  czynności  zamawiającego.  Izba  uznała,  że 

Zamawiający, 

jako 

podmiot 

odpowiedzialny 

za 

prawidłowe 

przeprowadzenie 

przedmiotowego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  zobowiązany  jest  do 

wykazania  należytej  staranności  w  ten  sposób,  że  wszczynając  postępowanie  powinien 

przewidzieć  adekwatny  czas  na  dokonanie  czynności  w  toku  postępowania,  w  tym  na 

skorzystanie przez wykonawców z ich uprawnienia do wniesienia odwołania, bez uszczerbku 

dla  terminu,  w  jakim  zamówienie  powinno  zostać  zrealizowane.  W  przedmiotowej  sprawie 

dokonanie  czynności  w  terminach  określonych  przepisami  ustawy  Pzp,  w  tym  wniesienie 

odwołania,  spowoduje  skrócenie  terminu  na  realizację  przedmiotu  zamówienia  w  taki 

sposób,  że  stanie  się  on  nierealny.  Należy  mieć  na  uwadze,  że  w  myśl  art.  353¹  Kodeksu 

cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, 

byleby  jego  treść  lub  cel  nie  sprzeciwiały  się  właściwości  (naturze)  stosunku,  ustawie  ani 

zasadom współżycia społecznego. Granica swobody umowy zakreślona została zatem m.in. 

przez  zasady  współżycia  społecznego,  z  którymi  wiąże  się  problematyka  tzw.  słuszności 

kontraktowej,  rozumianej  jako  równomierny  rozkład  uprawnień  i  obowiązków  w  stosunku 

prawnym,  czy  też  ciężarów  oraz  szans  i  ryzyk  związanych  z  powstaniem  i  realizacją  tego 

stosunku. 

W  ocenie  Izby,  granica  ta  została  naruszona  w  przedmiotowej  sprawie. 

Zamawiający,  narzucając  tak  krótki  termin  na  wykonanie  zamówienia  (kilkunastodniowy, 

bądź  jeszcze  krótszy,  w  zależności  od  przebiegu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego), 

nie tylko  powoduje sprzeczność  samej treści  specyfikacji  istotnych warunków 

zamówienia (np. w przedmiocie kryterium oceny ofert), ale też kładzie po stronie wykonawcy 

zbyt duże ryzyko opóźnień w realizacji przedmiotu zamówienia (§ 18 ust. 5 Wzoru umowy, 

Załącznik nr 7a do SIWZ).  


Izba  dostrzegła  trudność  w  przesunięciu  terminu  realizacji  zamówienia  z  uwagi  na 

dofinansowanie  projektu  ze  środków  Regionalnego  Programu  Operacyjnego,  jednak 

Zamawiający  składając  pisma  z  26  i  27  marca  2019  r.  skierowane  do  Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, jak też odpowiedź udzieloną przez Urząd 

Marszałkowski  w  dniu  29  marca  2019  r.  wykazał,  że  takie  przedłużenie  jest  możliwe. 

Zamawiający  w  ww.  pismach  wskazał,  że  wpływ  odwołania  znacznie  wydłuży  procedurę 

przetargową  i  realizacja  projektu  w  zakładanym  wcześniej  terminie  nie  będzie  możliwa.  Co 

więcej,  Zamawiający  uzasadniając  wniosek  o  zmianę  harmonogramu  realizacji  projektu  

i  przesunięcie  daty  zakończenia  projektu  z  30  czerwca  2019  r.  na  31  grudnia  2019  r. 

podkreślił,  że  „narzucone  Wykonawcom  terminy  realizacji  poszczególnych  zadań  znacznie 

podniosą  koszt  wykonania  i  ostateczną  wartość  projektu”.  Urząd  Marszałkowski  w  piśmie  

z dnia 29 marca 2019 r. nie udzie

lił negatywnej odpowiedzi, a jedynie wskazał, że zasadnym 

byłoby  przedłożenie  wniosku  o  wydłużenie  terminu  realizacji  projektu  po  ogłoszeniu  przez 

Krajową Izbę Odwoławczą wyroku w  przedmiotowej  sprawie,  co  Urząd  uznał  za niezbędne 

do  dalszego  procedowania 

sprawy  dotyczącej  przesunięcia  terminu  zakończenia  realizacji 

projektu. 

Dodatkowo,  na  rozprawie  Zamawiający  stwierdził,  że  zwyczajowo  zgody  na 

przesunięcie terminów udzielane są na skutek wniosków wykonawców zgłaszanych w trybie 

zapytań do treści specyfikacji bądź odwołań.  

Powyższe okoliczności, w ocenie Izby, w sposób wystarczający wykazują  postawiony 

przez  Odwołującego  zarzut  i  zasadnym  czynią  wniosek  o  przesunięcie  terminu  realizacji 

zamówienia do dnia 10 września 2019 r. Rozpoznając przedmiotowy zarzut Izba nie wzięła 

pod  uwagę  złożonych  przez  Odwołującego  dokumentów  dotyczących  postępowania 

prowadzonego  przez  Miasto  Będzin,  jak  też  dotyczącego  postępowania  prowadzonego 

uprzednio  przez  Zamawiającego,  jako  że  nie  wykazane  zostało,  że  zakres  przedmiotów 

zamówienia objętych ww. postępowaniami oraz poziom ich skomplikowania jest taki sam, jak 

postępowania objętego przedmiotowym postępowaniem odwoławczym.  

Za  zasadny  Izba  uznała  także  zarzut  naruszenia  przepisów  ustawy  Pzp  przez 

opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób  nieprecyzyjny,  niejednoznaczny,  bez 

uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na przygotowanie oferty oraz 

w  sposób,  który  mógłby  utrudniać  zachowanie  uczciwej  konkurencji  w  toku  postępowania 

poprzez  brak  umieszczenia  w  SIWZ  koni

ecznych  informacji  na  temat  integracji  systemów. 

Zauważyć należy, że sporządzenie pełnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia 

jest  obowiązkiem  zamawiającego  i  ma  wpływ  na  złożenie  oferty.  Opis  przedmiotu 

zamówienia  powinien  być  sporządzony  w  taki  sposób,  aby  wykonawcy  byli  w  stanie,  bez 

dokonywania dodatkowych interpretacji 

bądź nadmiernych ryzyk związanych z lukami w ww. 


opisie,  z

identyfikować,  co  jest  przedmiotem  zamówienia  i  skalkulować  ofertę.  Zaniechanie 

wyczerpującego  opisania  przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności  odsyłanie  do  informacji 

posiadanych  przez  inne  podmioty,  stanowi  naruszenie 

obowiązków  zamawiającego. 

P

odkreślić należy, że podstawowym dokumentem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego  jest  SIWZ  oraz  ogłoszenie  o  zamówieniu.  To  na  podstawie  zapisów  tych 

dokumentów,  wykonawcy  przygotowują  składane  następnie  oferty.  Ww.  dokumenty  są 

wiążące  dla  wykonawców,  dlatego  powinny  być  wyczerpujące,  precyzyjne  i  czytelne,  

a  postanowienia  tych  dokumentów  nie  mogą  stwarzać  wykonawcom  problemu  z  ich 

rozumieniem, czy też uzyskaniem niezbędnych informacji do złożenia oferty.  

Bez  wątpienia  powyższym  wymaganiom  nie  czyni  zadość  SIWZ  i  opis  przedmiotu 

zamówienia dokonane przez Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu. Na powyższe 

wskazuj

e  już  sam  fakt  wystąpienia  przez  Zamawiającego  do  dostawcy  systemów 

dziedzinowych  dopiero  po  wniesieniu  odwołania  na  treść  SIWZ,  jak  też  dokumentacja 

techniczna 

opisująca 

interfejsy 

integracyjne, 

udostępniona 

przez 

producenta 

wykorzystywanych przez Zamawia

jącego systemów dziedzinowych wraz z pismem z dnia 28 

marca 2019 r. 

„dla prawidłowej realizacji implementacji integracji systemów elektronicznego 

obiegu  dokumentów  (EOD)  z  systemami  dziedzinowymi”.  Dodatkowo,  treść  ww.  pisma,  jak 

też  załączonej  do  pisma  dokumentacji,  nie  wskazuje  na  przekazanie  wystarczających 

danych  dotyczących  rozbudowy  i  integracji  systemów  dziedzinowych  z  innymi  produktami 

objętymi  przedmiotem  zamówienia,  jak  np.  z  Portalem  e-Usług.  Nie  ulega  wątpliwości,  że 

zarówno dokumentacja przekazana przez Korelacja Systemy Informatyczne Sp. z o.o. wraz 

z  pismem  z  dnia  28  marca  2019  r.,  jak  też  wszelkie  inne  dane  niezbędne  do 

przeprowadzenia 

integracji 

systemów 

wykorzystywanych 

przez 

Zamawiającego  

z przedmiotem zamówienia, powinny stać się elementem SIWZ. Zaniechanie podania przez 

Zamawiającego  powyższych  danych  znacząco  utrudnia,  a  nawet  może  uniemożliwić 

należyte  przygotowanie  oferty  i  obliczenie  ceny  z  uwzględnieniem  wszystkich  czynników 

mających na nią wpływ. Jednocześnie, za zbyt daleko idące Izba uznała żądania dążące do 

podania  przez  Zamawiającego,  jaka  będzie  cena  oferty  Korelacja  Systemy  Informatyczne 

Sp.  z  o.o.  oraz  zapewnienia,  że  cena  ta  będzie  taka  sama  dla  wszystkich  wykonawców 

ubiegających  się  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia.  Tego  typu  informacje 

Odwołujący,  jako  profesjonalista  działający  od  lat  na  rynku,  powinien  posiąść  we  własnym 

zakresie.    

Z  uwagi  na 

potwierdzenie  się  stawianych  przez  Odwołującego  zarzutów,  na 

podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji.  


O  koszta

ch  postępowania  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  ustawy  Pzp 

oraz  §  5  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w    sprawie  w

ysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).    

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel