KIO 478/19 POSTANOWIENIE dnia 26 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 478/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodnicz

ący: 

Jan Kuzawiński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  26  marca  2019  r.  

w  Warszawie 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  

18  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę  Pojazdy  Szynowe  PESA  Bydgoszcz  S.A.,  ul. 

Zygmunta  Augusta  11,  85-082  Bydgoszcz

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego – PKP Intercity S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ul. Zygmunta Augusta 11, 

85-082 Bydgoszcz, kwoty 15 0

00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych, zero 

groszy)

, stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 

dni  od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego  w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 478/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  –  PKP  Intercity  S.A.,  Al.  Jerozolimskie  142A,  02-305 Warszawa,  prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  

wykonanie przeglądów okresowych na poziomie utrzymania P3 dla 20 wagonów osobowych. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod nr 2019/S 046 

– 106532 w dniu 6.03.2019 r.  

Dnia  6  marca  2019 

roku  Zamawiający  opublikował  ogłoszenie  o  zamówieniu  oraz 

udostępnił specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Od  postanowień  specyfikacji  w  dniu  18.03.2019  r.  wykonawca  Pojazdy  Szynowe  PESA 

Bydgoszcz  S.A.,  ul.  Zygmunta  Augusta  11,  85-082  Bydgoszcz 

wniósł  do  Prezesa  Krajowej 

Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

- art. 29 ust. 2 ustawy Pzp poprzez 

nieprecyzyjne i wewnętrznie sprzeczne ustalenie treści 

wzoru  umowy  w  zakresie  sformułowania,  że  wykonawca  nie  będzie  występował  

o  zmniejszenie  kar  umownych,  przy  jednoczesnym  zastrzeżeniu  kar  umownych  za 

zwłokę  w  wykonaniu  zobowiązań  wykonawcy,  co  stanowi  wadliwy  opis  przedmiotu 

zamówienia  i  uniemożliwia  wykonawcy  oszacowanie  ryzyk  związanych  z  realizacją 

zamówienia, 

art. 484 § 1 – 2, art. 353

, art. 471, 473 w zw. z art. 5 i 58 kc w zw. z art. 14 i art. 139 

ustawy  Ppz 

–  poprzez  niewłaściwe  sformułowanie  umowy.  Odwołujący  wniósł  

o wykreślenie § 10 ust. 10 ze wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

Zamawiający  w  piśmie  wniesionym  w  dniu  21.03.2019  r.  uwzględnił  w  całości  zarzuty 

podniesione w odwołaniu.  

Zamawiający  informację  o  wniesionym  odwołaniu  umieścił  na  stronie  internetowej  

w  dniu  18.03.2019  r.,  do  dnia  21.03.2019  r. 

– tj. do upływu terminu określonego w art. 185 

ust.  2  ustawy  Pzp,  nie  wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  żadne  zgłoszenie 

przystąpienie do postępowania odwoławczego. 

Izba  stwierdziła,  iż  w  świetle  oświadczenia  Zamawiającego  zachodzi  podstawa  do 

umorzenia postępowania odwoławczego zgodnie z art. 186 ust. 2 ustawy Pzp. Ponieważ po 

stronie  Zamawiającego  nie  przystąpił  w  terminie  żaden  wykonawca,  Izba  związana  była 

oświadczeniem  Zamawiającego  i  umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu 

niejawnym. 

W sytuacji umorzenia postępowania, w związku z uwzględnieniem całości zarzutów, 

ustawodawca 

nałożył 

na 

zamawiającego 

obowiązek 

wykonania, 

powtórzenia  

lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem 

zawartym w odwołaniu.  


Na  podstawie  art.  186  ust.  6  pkt  2  ustawy  Pzp 

koszty  postępowania odwoławczego 

znosi  się  wzajemnie,  jeżeli  zamawiający  uwzględnił  w  całości  lub  w  części  zarzuty 

przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy.  

Na  podstawie 

§  5  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), Izba 

orzekła  o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  Urzędu  kwoty  15 000  zł  uiszczonej 

tytułem wpisu.  

Przewodniczący: 

……………………………


wiper-pixel