KIO 47/19 POSTANOWIENIE dnia 24 stycznia 2019 r.

Data: 15 marca 2019

Sygn. akt: KIO 47/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:   
 

Przewodniczący:      Magdalena Rams  

po rozpoznaniu na posiedzeniu 

bez udziału stron w dniu 24 stycznia 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 stycznia 2019 r. 

przez wykonawcę Strabag sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie,  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A,  z  siedzibą  w 

Warszawie, 

przy udziale wykonawcy

: Torpol S.A., z siedzibą w Poznaniu oraz Budimex S.A., z siedzibą 

w  Warszawie, 

zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

odwołującego, 

postanawia: 

umorzyć postępowania odwoławcze. 

nakazać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Strabag sp. z o.o., z siedzibą w Pruszkowie kwoty 20.000 zł 00 gr (słownie: 

dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt KIO 47/19 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.  (dalej  „Zamawiający”)  prowadzi 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na 

stacji  Szczecin  Port  Centralny  -  Zadanie  1  w  ramach  projektu  pn

.:  „Poprawa  dostępu 

kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu". 

W  dniu  14  stycznia  2019  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy  Strabag  sp.  z  o.o., 

z  siedzibą  w  Pruszkowie  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

art.  29  ust  1  i  2  ustawy  Pzp,  art.  31  ust  2  i  3  w  zw.  z  §15,  §18  ust  2  pkt  2 

rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  2  września  2004r.  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 

(Dz.U. 2013 poz. 1129 

z późn. zm. ), art. 14 ustawy Pzp w zw. z art. 647 kc, poprzez 

zaniechanie zamieszczenia w SIWZ, a w szczególności w Programie funkcjonalno-

użytkowym,  informacji  niezbędnych  do  sporządzenia  ofert  w  zakresie  danych 

koniecznych do uwzględnienia w cenie oferty kosztów transportu zamiennego a w 

konsekwencji zaniechanie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 

określeń,  uwzględniających  wszystkie  wymagania  i  okoliczności  mogące  mieć 

wpływ na sporządzenie ważnej oferty; 

a  w  konsekwencji  art.  7  ustawy  Pzp  poprzez  przygotowanie  i  prowadzenie 

postępowania  w  sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  oraz 

równego traktowania wykonawców, a to poprzez zaniechanie opisania przedmiotu 

zamówienia z należytą starannością, co w konsekwencji prowadzi do konieczności 

przyjęcia przez wykonawców różnych założeń dla przygotowania ofert w zakresie 

brakującego  elementu  opisu  przedmiotu  zamówienia  i  w  konsekwencji  do 

nieporównywalności ofert. 


Odwołujący wniósł o: (i) uwzględnienie odwołania; (ii) nakazanie Zamawiającemu dokonania 

zmiany  treści  SIWZ  poprzez  uzupełnienie  opisu  przedmiotu  zamówienia  o  jednakowe  dla 

wszystkich  wykonawców  dane  (elementy  opisu  przedmiotu  zamówienia),  które  miałyby  na 

etapie przygotowania oferty stanowić wystarczająca podstawę do wyceny ryzyka związanego 

z  kosztem  transportu  zastępczego  dla  obsługi  terminala  portowego,  ewentualnie,  (iii) 

uzupełnienie  Rozbicia  Ceny  Ofertowej  o  nową  pozycję  związaną  z  kosztami  transportu 

zastępczego  wycenioną  przez  Zamawiającego,  jako  kwotę  maksymalną  zwracaną 

Wykonawcy  na  podstawie  rzeczywistego  kosztu  w  trakcie  realizacji  kontraktu,  co  umożliwi 

Wykonawcom złożenie ofert porównywalnych, np. w następujący sposób: 

Nazwa pozycji 

Jedn. 

W

artość 

pozycji 

Koszty transportu zastępczego, oszacowane przez 
Zamawiającego i niezawinione przez Wykonawcę 

koszt 

Wartość określona przez 
Zamawiającego
 

Izba ustaliła, że w przedmiotowej sprawie w terminie 3 dni od wezwania Zamawiającego, to 

jest w dniu 17 stycznia 2019 

roku, do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego 

przystąpił wykonawcy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Torpol S.A., z siedzibą w 

Poznaniu 

(dalej „Przystępujący”).  

W  dniu  22  stycznia  2019 

r.  Zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie  i  oświadczył,  iż 

uwzględnia odwołanie w całości i wnosi o umorzenie postępowania.  

Zatem,  w 

związku  z  faktem,  że  żaden  z  wykonawców  nie  przystąpił  do  postępowania 

odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  postępowanie  odwoławcze  –  stosownie  do 

dyspozycji art. 186 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych – należało umorzyć. 

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  uwzględnienie  odwołania  miało  miejsce  przed  otwarciem  rozprawy,  zatem 

koszty  te  znoszą  się  wzajemnie  z  mocy  przepisu  art.  186  ust.  6  pkt  2  lit.  a)  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym  zakresie  o  konieczności  zwrotu  kwoty  wpisu 

uiszczonego przez Odwołującego na rachunek Urzędu Zamówień Publicznych, stosownie do 


§ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w 

sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący:……………………………...


wiper-pixel