KIO 471/19 POSTANOWIENIE dnia 2 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 471/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Ryszard Tetzlaff 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  be

z  udziałem  stron  oraz  uczestników 

postępowania  odwoławczego  w  dniu  2  kwietnia  2019  r.  w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę: mpTechnology Sp. z o.o., ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk w postępowaniu 

prowadzonym przez 

Gminę Miasta Toruń, Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń   

przy  udziale  wykonawcy  GMV  Innovating  Solutions  Sp.  z  o.o.,  ul.  Hrubieszowska  2,                     

01-209  Warszawa 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 

1. um

orzyć postępowanie odwoławcze;    

nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz               

wykonawcy mpTechnology Sp. z o.o., ul. Portowa 13b, 76-

200 Słupsk kwoty 13 500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej  90% 

uiszczonego wpisu. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)

na  niniejsze 

postanowienie  -  w  terminie  7  d

ni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Toruniu.   

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 471/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  trybie  przetargu 

nieograniczonego na: 

„Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez 

budowę  systemu  informacji  pasażerskiej  w  czasie  rzeczywistym  oraz  modernizację 

przystanków",  znak  sprawy:  184/2018,  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Dzienniku 

Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za numerem 2018/S 243 - 554735                                     

z  18.12.2018 r.,  przez 

Gminę Miasto Toruń, Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń zwaną 

dalej: 

„Zamawiającym”.  

W  dniu  08.03.2019  r.  (e-mailem  albo  za  p

ośrednictwem  Platformy  Marketplanet) 

Zamawiający poinformował o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz. 

1986 ze zm.) zwanej dalej: 

„Pzp” oferty - mpTechnology Sp. z o.o., ul. Portowa 13b, 76-200 

Słupsk zwanej dalej: „mpTechnology Sp. z o.o.” albo „Odwołującym”.  

W dniu 18.03.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) mpTechnology Sp. z o.o. 

wnio

sła  odwołanie  na  w/w  czynności.  Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  dniu 

18.03.2019 r. (e-mailem). 

Odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika umocowanego 

na  podstawie  pełnomocnictwa  z  15.03.3019  r.  udzielonego  przez  C.  Z.  osobę  ujawnioną                

w KRS-ie 

załączonym do odwołania i umocowaną do samodzielnej reprezentacji.  

Zamawiający  w  dniu  19.03.2019  r.  (e-mailem  albo  za  pośrednictwem  Platformy 

Marketplanet) 

wezwał  wraz  kopią  odwołania,  w  trybie  art.  185  ust.1  Pzp,  uczestników 

postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  

W dniu 22.03.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) GMV Innovating Solutions 

Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa zwana dalej: 

„GMV Innovating Solutions 

Sp. z o.o.

 albo „Przystępującym” zgłosiła przystąpienie do postępowania odwoławczego po 

stronie Zamawiającego wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została 

przekazana  Zamawiającemu  oraz  Odwołującemu.  Zgłoszenie  zostało  podpisane  przez 

pełnomocnika  umocowanego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  01.07.2016  r.  udzielonego 

przez  dwóch  C.  Z.  osoby  ujawnione  w  załączonym  KRS-ie  i  umocowane  do  łącznej 

reprezentacji.  


W dniu 01.04.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) mpTechnology Sp. z o.o.   

wycofa

ło  odwołanie  wniesione  w  dniu  18.03.2019  r.  Pismo  zostało  podpisane  przez 

pełnomocnika, który podpisał odwołanie.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  stwierdziła,  że  pismo  wycofujące  odwołanie  zostało 

złożone prawidłowo i podpisane przez osobę umocowaną, w konsekwencji czego uznała, że 

odwołanie zostało skutecznie wycofane przed otwarciem rozprawy.  

Uwzględniając  powyższe,  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  oraz  art.  192 

ust. 1 zd. 2 Pzp, umorzyła postępowanie odwoławcze w sprawie o sygn. akt: KIO 471/19.  

Postanowienie  zostało  ogłoszone  poprzez  jego  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń              

w  trybie 

§ 32 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań  (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1092 i poz. 

Na  po

dstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972),  Izba  orzekła                           

o  dokonaniu  zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych 

90 % kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


wiper-pixel