KIO 469/19 POSTANOWIENIE dnia 29 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 469/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący:      Anna Chudzik 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestników  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  29  marca  2019  r.  w Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  TPF  Sp.  z  o.o. 

siedzibą w Warszawie

postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

przy udziale wykonawców: 

1)  wyko

nawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Prokom 

Construction Sp. z o.o. 

z siedzibą w Sosnowcu,  Ayesa Polska Sp. z o.o. z siedzibą 

Rudzie Śląskiej

2)  wykonawcy 

Drogowa Trasa Średnicowa S.A. z siedzibą w Katowicach,  

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze, 

2.  nakazuje 

zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  Odwołującego  

kwoty  13  500 

zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

stanowiącej 90% wpisu od odwołania. 


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 

2018  r.,  poz.  1986  z  późn.  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  – 

terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach

Przewodniczący:      ……………….. 


Sygn. akt KIO 469/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający 

Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Katowicach 

  prowadzi  w trybie 

przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn. 

Świadczenie usług konsultanta dla inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na 

odcinku od DK1 do DK 78 etap II

W  dniu  18  marca  2019  r.  wykonawca  TPF  Sp.  z  o.o. 

wniósł  odwołanie  wobec 

czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  i  wobec  zaniechania  ujawnienia  wyjaśnień 

dotyczących  ceny,  złożonych  przez  Konsorcjum  Prokom  Construction  Sp.  z  o.o.,  Ayesa 

Polska  Sp.  z  o.

o.  oraz  przez  wykonawcę  Drogowa  Trasa  Średnicowa  S.A.,  ewentualnie 

wobec  zaniechania  odrzucenia  ofert  ww.  wykonawców  z  uwagi  na  zaoferowanie  rażąco 

niskiej ceny. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 91 ust. 1 i art. 

7  ust.  1  w  zw.  z  art.  8  ust.  1-3  w  zw.  z  art.  96  ust.  3  zd.  2  usta

wy  Pzp,  a  z  ostrożności 

procesowej: naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

W  dniu  26  marca 

2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło 

oświadczenie  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania.  Wobec  powyższego  postępowanie 

odwo

ławcze – zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp – należało umorzyć. 

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 

2  ustawy  Pzp  w  związku  z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów 

dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz 

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  972

),  nakazując  zwrot  na  rzecz  Odwołującego  kwoty  13.500  zł  stanowiącej  90 % 

uiszczonego wpisu. 

Przewodniczący:      ……………….. 


wiper-pixel