KIO 468/19 WYROK dnia 8 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 468/19 

WYROK 

z dnia 8 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Anna Wojciechowska 

Członkowie:   

Katarzyna Brzeska 

Renata Tubisz 

Protokolant:   

Adam Skowroński 

po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 2 kwietnia 2019 

r. odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  marca  2019  r.  przez  wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia:  Betacom  S.A.  z siedzibą 

w Warszawie  - 

pełnomocnik  oraz  Clarite  Polska  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Centrum  Informatyki  Resortu 

Finansów z siedzibą w Radomiu 

przy  udziale  wykonawcy 

Computex  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa 

z  siedzibą  w Warszawie  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego po stronie zamawiającego 

orzeka: 

Oddala odwołanie. 

Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia:  Betacom  S.A.  z siedzibą  w Warszawie  -  pełnomocnik  oraz  Clarite 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  

Zalicza 

w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Betacom S.A. z siedzibą 

w Warszawie - 

pełnomocnik oraz Clarite Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, 

Zasądza  od  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia:  Betacom  S.A.  z siedzibą  w Warszawie  -  pełnomocnik  oraz 

Clarite Polska S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz zamawiającego Centrum 

Informatyki  Resortu  Finansów  z  siedzibą  w  Radomiu  kwotę  3 600  zł  00  gr 

(słownie:  trzy  tysiące  sześćset  złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione 


ko

szty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Radomiu. 

Przewodniczący:   …………………….. 

Członkowie:   

…………………….. 

…………………….. 


Sygn. akt KIO 468/19 
 

Uzasadnienie 

Zamawiający  –  Centrum  Informatyki  Resortu  Finansów  z  siedzibą  w  Radomiu  - 

prowadzi  w trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn. 

Usługa  Wsparcia  i  Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego  dla 

oprogramowania  IBM  oraz  Us

ługa  Certyfikowanych  Warsztatów,  nr  ref.:  PN/42/18/GKYR. 

Postępowanie  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z dnia 5 grudnia 2018 r., za numerem 2018/S 234-535036. 

Szacunkowa wartość 

zamówienia, którego przedmiotem są usługi jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą pzp”). 

W  dniu  18  marca  2019 

r.  odwołanie  wnieśli  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się 

udzielenie zamówienia: Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie - pełnomocnik oraz Clarite 

Polska S.A. z siedzibą w Warszawie – dalej Odwołujący. Odwołujący wniósł odwołanie wobec 

czy

nności  Zamawiającego  z  dnia  6  marca  2019  r.  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty 

złożonej  przez  Computex  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  - 

dalej Wykonawca, i poprz

edzających tę czynność zaniechań: 

odrzucenia oferty złożonej przez ww. Wykonawcę z uwagi na to, iż jej treść nie odpowiada 

wymogom zawartym w rozdziale XXII pkt 4 ppkt 7 oraz rozdziale XI pkt 2 specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia  -  dalej  SIWZ,  albowiem  wbrew  wyrażonemu  w  ww.  zapisach  SIWZ 

obowiązkowi, Wykonawca w  oświadczeniu z  dnia 17 grudnia  2019  r.  o części  zamówienia, 

której wykonanie zleci podwykonawcom stanowiącym integralną część oferty nie przewiduje 

zlecenia innemu podmiotowi (Decsoft S.A.) Usług Wsparcia Technicznego do realizacji których 

Zamawiający wymaga doświadczenia i których realizację ex lege zobowiązany jest wykonać 

podmiot,  na  zdolności  którego  Wykonawca  powołuje  się  wykazując  spełnienie  warunku 

doświadczenia, oraz 

- wykluczenia Wykonawcy 

z postępowania pomimo, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego  z  dnia  19  lutego  2019  r.  nie  wykazał  osobiście  spełnienia  warunku 

dotyczącego doświadczenia jak  i  z  uwagi  na to,  iż  oświadczenie z  dnia  17  grudnia  2019 r. 

części  zamówienia,  której  wykonanie  zleci  podwykonawcom,  wskazuje,  iż  Wykonawca 

będzie  korzystać  z  podwykonawców  jedynie  w  zakresie  Usługi  Rozszerzonego  Wsparcia 

Technicznego,  co  jest  niewystarczające  dla  wykazania  spełnienia  warunku  doświadczenia, 

albowiem  ex  lege  inny  podmiot 

na  zdolności  którego  Wykonawca  powołuje  się  wykazując 

spełnienie warunku doświadczenia (Decsoft S.A.) zobowiązany jest wykonywać także Usługę 


Wsparcia  Technicznego  w  odniesieniu  do  której  spełnienie  warunku  doświadczenia  było 

wymagane, 

wezwania  Wykonawcy  do  złożenia  oświadczenia  „Wykaz  usług”  i  wskazania  innej  usługi 

wykonanej  przez  ten  sam  podmiot  na  doświadczenie  którego  Wykonawca  powołał  się 

ofercie  wykazując  spełnienie  warunku  doświadczenia  wraz  ze  stosownym  dowodem 

potwierdzającym  jej  należyte  wykonanie  albo  złożenia  oświadczenia  „Wykaz  usług”  wraz 

odpowiednimi  dowodami  potwierdzającymi  osobiste  spełnienie  warunku  doświadczenia 

przez Wykonawcę, pomimo, iż Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku doświadczenia, 

albowiem  wartość  usługi  wsparcia  technicznego  wykonanej  przez  inny  podmiot  na  dzień 

składania  ofert  17  grudnia  2018  r.  wyniosła  3  437  433,06  zł  brutto,  a  więc  jest  niższa  niż 

wymagana  przez  Zamawiającego  w  warunku  doświadczenia  wartość  „co  najmniej  5  000 

000,00 zł brutto”, 

wezwania Wykonawcy do złożenia w trybie art. 90 ust. 1 ustawy pzp wyjaśnień dotyczących 

wyliczenia  zaoferowanych  istotnych  części  składowych  ceny  z  tytułu  wykonania  Usługi 

Certyfikowanych Warsztatów. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów:  

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp, 

przez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez 

Wykonawcę z tego powodu, iż nie odpowiada ona treści pkt 4 ppkt 7 Rozdziału XXII SIWZ 

oraz pkt 2 Rozdziału XI SIWZ, albowiem pomimo obowiązku wynikającego z ww. postanowień 

SIWZ, Wykonawca nie przewiduje w ofercie podwykonawstwa usług, które z mocy prawa ma 

obowiązek  wykonać  inny  podmiot  na  zdolności  którego  Wykonawca  polega  wykazując 

spełnienie warunku doświadczenia określonego w Rozdziale XVII pkt 2 ppkt 4 SIWZ, 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  12  oraz  pkt  16  w  zw

iązku  z  art.  22a  ust.  4  ustawy  pzp,  albowiem 

w odpowiedzi na wez

wanie Zamawiającego z dnia 19 lutego 2019 r. Wykonawca nie wykazał 

osobiście spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia oraz z uwagi na to, iż Wykonawca 

w  oświadczeniu  z  dnia  17  grudnia  2018  r.  o  części  zamówienia,  której  wykonanie  zleci 

podwykonawcom, oświadczył iż będzie korzystać z podwykonawców jedynie w zakresie Usługi 

Rozszerzonego Wsparcia Technicznego, co jest niewystarczające dla wykazania spełnienia 

warunku  doświadczenia,  albowiem  ex  lege  inny  podmiot  na  zdolności  którego Wykonawca 

powołuje się wykazując spełnienie warunku doświadczenia (Decsoft S.A.) zobowiązany jest 

wykonywać także Usługi Wsparcia Technicznego w odniesieniu do których spełnienie warunku 

doświadczenia było wymagane, 

3. art. 26 ust. 3 w zw

iązku z art. 22a ust. 6 ustawy pzp polegające na zaniechaniu wezwania 

Wykonawcy  do  złożenia  oświadczenia  „Wykaz  usług”  i  wskazanie  innej  usługi  wykonanej 


przez ten sam podmiot na doświadczenie którego Wykonawca powołał się w ofercie wykazując 

spełnienie  warunku  doświadczenia  wraz  ze  stosownym  dowodem  potwierdzającym  jej 

należyte  wykonanie  albo  złożenia  oświadczenia  „Wykaz  usług”  wraz  z  odpowiednimi 

dowodami potwierdzającymi osobiste spełnienie warunku doświadczenia przez Wykonawcę, 

wobec  faktu,  iż  wartość  wykonanej  na  dzień  składania  ofert  (17  grudnia  2018  r.)  usługi 

wsparcia technicznego wykonanej przez inny podmiot wyniosła 3 437 433,06 zł brutto, a więc 

jest  niższa  niż  wymagana  przez  Zamawiającego  w  warunku  doświadczenia  wartość  „co 

najmniej 5 000 000,00 zł brutto, 

4. art. 90 ust. 1 ustawy pzp, przez zaniechanie jego zastosowania i brak wezwania Wykonawcy 

do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących  możliwości  wykonania  przedmiotu  zamówienia  za 

oferowaną cenę pomimo obiektywnych przesłanek wskazujących, iż istotne części składowe 

ceny, tj. koszty z tytułu Usługi Certyfikowanych Warsztatów, są rażąco zaniżone w stosunku 

do  przedmiotu  zamówienia  i  budzą  obiektywne  wątpliwości  co  do  możliwości  wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ, 

5. art. 7 ust. 1 ustawy pzp, 

przez wybór oferty, której treść nie spełnia wymogów SIWZ, została 

złożona przez Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunku doświadczenia, co stanowi 

naruszenie podstawowych zasad takich jak zasada równego traktowania, uczciwej konkurencji 

i przejrzystości postępowania. 

Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania, 

jak również nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, oraz 

2) odrzucenia oferty Wykonawcy, lub 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

ewentualnie,  w  przypadku  nie  uwzględnienia  żądania  odrzucenia  oferty  lub  wykluczenia 

Wykonawcy: 

4) nakazanie Zama

wiającemu wezwania Wykonawcy, na podstawie art. 26 ust. 3 w związku 

z art. 22a ust. 6 pkt 2 ustawy p

zp, do złożenia oświadczenia „Wykaz usług” i wskazanie innej 

usługi wykonanej przez ten sam podmiot na doświadczenie którego Wykonawca powołał się 

w  ofercie 

wykazując  spełnienie  warunku  doświadczenia  wraz  ze  stosownym  dowodem 

potwierdzającym  jej  należyte  wykonanie  albo  złożenia  oświadczenia  „Wykaz  usług”  wraz 

odpowiednimi  dowodami  potwierdzającymi  osobiste  spełnienie  warunku  doświadczenia 

przez Wykonawcę, 


nakazanie  Zamawiającemu  powtórnego  zbadania  treści  oferty  Wykonawcy  poprzez 

dokonanie  wezwania  do  udzielenia  wyjaśnień  dotyczących  wyliczenia  istotnych  części 

składowych zaoferowanej ceny lub kosztu oferty za Usługi Certyfikowanych Warsztatów, 

zasądzenie  od  Zamawiającego  na  rzecz  Odwołującego  kosztów  postępowania  w  tym 

kosztów reprezentacji zgodnie z właściwymi przepisami. 

Uzasadniając zarzuty 1, 2 i 5 odwołania Odwołujący wskazał, iż zgodnie z informacją 

uzyskaną  od  Zamawiającego  szacunkowa  wartość  zamówienia  na  poszczególne  części 

zamówienia wynosiła: świadczenie Usługi Wsparcia Technicznego, wartość 50 422 245,27 zł 

brutto, 

świadczenie  Usługi  Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego  wymiarze  4000 

Roboczogodzin, wartość 984 000 zł brutto, świadczenie Usługi Certyfikowanych Warsztatów 

wymiarze 400 Roboczodni, wartość 1 968 000 zł brutto. Zamawiający w Rozdziale XVII pkt 2 

ppkt 4 

SIWZ wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazania 

doświadczenia w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 

co  najmniej  jednej  usługi  „wsparcia  technicznego  dla  oprogramowania  IBM  o  wartości  co 

najmniej  5  000  000,00  zł  brutto”.  Wykonawca  Computex  wykazując  spełnienie  warunku 

doświadczenia  w  postępowaniu  powołał  się  na  zdolności  innego  podmiotu,  tj.  Decsoft  S.A. 

siedzibą w Warszawie. Wykonawca, w celu wykazania spełnienia warunku doświadczenia: 

złożył - wraz z ofertą - zobowiązanie Decsoft S.A. Udostępnione w zobowiązaniu Wykonawcy 

zasoby ograniczają się jedynie do Usługi Rozszerzonego Wsparcia Technicznego a więc nie 

korelują z postawionym warunkiem doświadczenia. Ponadto, zakres i sposób udostępnienia 

zasobów wskazuje, iż Decsoft S.A. ograniczy się jedynie do przekazania Wykonawcy „wiedzy, 

doradztwie  oraz  konsultacjach”.  Do  oferty  złożone  zostało  oświadczenie  o  zakresie 

podwykonawstwa.  Jest  to  dokument  stanowiący  treść  oferty  Wykonawcy  składany  w  celu 

wykazania,  iż  wykonawca  zleci  podwykonawcy  odpowiednią  część  zamówienia  do  którego 

zdolności (doświadczenie) są wymagane na podstawie art. 22a ust. 4 ustawy pzp. Jak wynika 

treści  oświadczenia  Wykonawcy:  oświadczam,  iż  przy  realizacji  zamówienia  będziemy 

korzystali  z 

podwykonawców  w  następującym  zakresie:  realizacja  zamówienia  w  zakresie 

Usługi Rozszerzonego Wsparcia Technicznego

Odwołujący  podkreślił,  że  informacja  o  zakresie  podwykonawstwa  jest  jednym  ze 

środków dowodowych wskazanych w lit. j części II załącznika XII do Dyrektywy 2014/24/UE 

dotyczących zdolności technicznych i zawodowych wykonawcy. Informacja ta potwierdza, iż 

część zamówienia zostanie wykonana przez inny podmiot na doświadczenie którego powołuje 

się  wykonawca  wykazując  spełnienie  warunku  doświadczenia,  a  więc  spełnienie  wymogu 

ustawoweg

o wynikającego z art. 22a ust. 4 ustawy pzp. Oba dokumenty pozostawały ze sobą 

spójne  i  jednoznaczne  w  swej  treści.  Odwołujący  wskazał,  że  dokumenty  podmiotowe 


stanowią element oferty albowiem od ich złożenia zależy także ewentualny wybór oferty jako 

najko

rzystniejszej. Tak: Uchwała Sądu Najwyższego z  dnia 21  października  2005,  sygn. III 

CZP 74/05, 

ale także wyrok TSUE z dnia 4 maja 2017 r. sprawa C-387/14 Esaproject, w którym 

TSUE zobowiązanie innego podmiotu traktuje się jako element oferty. 

Odwołujący  stwierdził  dalej,  że  sposób  wykazania  spełnienia  warunków  przez 

Wykonawcę w  zakresie doświadczenia determinuje także treść  przyszłej  umowy,  albowiem 

z mocy art. 22a ust. 4 ustawy p

zp Wykonawca ma obowiązek powierzenia innemu podmiotowi 

części  zamówienia  dla  której  Zamawiający  wymagał  określonego  doświadczenia 

(podwykonawstwa). W takim przypadku postanowienia umowy dotyczące podwykonawstwa 

należy  zakwalifikować  do  jej  istotnych  postanowień,  albowiem  wynikają  one  wprost 

przepisów o charakterze bezwzględnym. Świadczy o tym także treść umowy przygotowanej 

przez Zamawiającego, które reguluje zasady dotyczące podwykonawców na potencjał których 

wykonawca się powołuje przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału (par. 16 ust. 7 i 8 

umowy). Nie przestrze

ganie tych zapisów może skutkować odstąpieniem od umowy (par. 13 

ust. 2 wzoru Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ) co niewątpliwie potwierdza ich istotne 

znaczenie  także  dla samego  Zamawiającego.  Także  z  tego  względu,  informacje  dotyczące 

zakresu usług powierzanych innym podmiotom na potencjał których powołuje się wykonawca 

stanowią istotne postanowienia oferty, zaś ich ewentualna zmiana na etapie postępowania jest 

niedopuszczalna jak

o istotna zmiana treści oferty.  

Odwołujący wskazał, że Zamawiający w dniu 29 stycznia 2019 r. dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej  złożonej  przez  Wykonawcę,  od  której  Odwołujący  złożył  w  dniu  8  lutego 

2019 r. odwołanie do KIO. W złożonym odwołaniu zarzucono Zamawiającemu wybór oferty 

najkorzystniejszej  pomimo,  iż Wykonawca  w  ofercie  odwołał  się  do  doświadczenia  Decsoft 

S.A.  jedynie  w  zakresie  Usług  Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego,  a  więc  w  zakresie 

niewystarczającym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia. Zamawiający w dniu 19 

lutego 

2019  r.  poinformował  Odwołującego  o  unieważnieniu  decyzji  o  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej i ponownym badaniu i ocenie oferty w związku z zaniechaniem „wezwania 

Wykonawcy Computex 

do złożenia uzupełnień w zakresie potwierdzenia spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu.  W  odpowiedzi  na  wniesione  odwołanie  Zamawiający  wniósł 

oddalenie  odwołania  albowiem,  jak  uzasadniał,  w  związku  z  unieważnieniem  czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej brak było przedmiotu zaskarżenia zakreślonego w odwołaniu. 

Zamawiający  podkreślał,  iż  uprawniony  jest  nadal  do  dokonywania  wszelkich  czynności 

przewidzianych przez ustawę pzp mających na celu weryfikację złożonych ofert. W związku 

z brakiem  przedmiotu  zaskar

żenia  Izba  w  wyroku  z  dnia  26  lutego  2019  r.,  sygn.  akt  KIO 

226/19 oddaliła wniesione odwołanie. Pismem z dnia 19 lutego 2019 r. Zamawiający wezwał 


Wykonawcę do „uzupełnienia” dokumentów wskazując, iż Wykonawca Computex Sp. z o. o. 

Sp.k.  nie  wykazał  spełnienia  warunku  w  pełnym  wymaganym  zakresie  wskazanym  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ,  a  więc  zarówno  w  odniesieniu  do  Usługi  Wsparcia,  jak 

i Rozszerzonego Wsparcia Technicznego dla 

oprogramowania IBM […] przedstawione przez 

Wykonawcę  Computex  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału 

postępowaniu doświadczenie podwykonawcy Decsoft S.A. nie może być wykorzystane przy 

realizacji Usługi Wsparcia, ponieważ zgodnie z treścią Zobowiązania do oddania do dyspozycji 

niezbędnych  zasobów  zasoby  Decsoft  S.A.  będą  udostępnione Wykonawcy  Computex  Sp. 

o.o. Sp.k. wyłącznie przy realizacji zamówienia w zakresie Usługi Rozszerzonego Wsparcia 

Technicznego. 

Fakt, iż Wykonawca nie spełnia warunku doświadczenia pozostaje bezsporny, 

albowiem od powyższej oceny, Wykonawca nie wniósł odwołania. 

Dodatkowo,  pismem  z  dnia  20  lutego  2019  r. 

Zamawiający  zażądał  od  Wykonawcy 

złożenia  wyjaśnień  dotyczących  wykonania  referencyjnego  zamówienia.  W  związku  z  tym, 

zakresem wezwania z dnia 19 lutego 

2019 r, do „uzupełnienia” nie było objęte zagadnienie 

spełnienia  wymogu  dotyczącego  wartości  osiągnięcia  przez  referencyjną  usługę  wsparcia 

technicznego kwoty minimum 5 000 000 zł. Kwestia ta była bowiem przedmiotem oddzielnej 

analizy  Zamawiającego.  W  odpowiedzi  na  wezwanie  z  dnia  19  lutego  2019  r.  Wykonawca 

złożył nowe zobowiązanie bez daty, lecz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

z dnia 1 marca 2019 r. 

Jak wynika z treści nowego zobowiązania: Zasoby Decsoft S.A. będą 

wykorzystywane przy realizacji zamówienia w następującym zakresie - realizacja zamówienia 

w zakresie Usługi Wsparcia Technicznego dla oprogramowania IBM i Usługi Rozszerzonego 

Wsparcia  Technicznego  dla  oprogramowania  IBM.  Dalej:  podmioty,  o  których  wyżej  mowa 

będzie  łączył  stosunek  podwykonawczy.  Dodatkowo,  do  zobowiązania  została  dołączona 

umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Decsoft S.A. 

Odwołujący  zaznaczył,  że  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  19  lutego  2019  r.  nie 

wymienia wszystkich wad oferty 

złożonej Wykonawcę znanych Zamawiającemu i m.in. z tego 

powodu na tę czynność Zamawiającego w dniu 1 marca 2019 r. zostało wniesienie odwołanie 

do KI

O przez Odwołującego (sprawa o sygn. akt KIO 365/19). W chwili formułowania zarzutów 

niniejszego  odw

ołania,  wyrok  Izby  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  365/19  nie  został  jeszcze 

ogłoszony. 

Odwołujący  wskazał  dalej,  że  w  piśmie  z  dnia  14  marca  2019  r.  stanowiącym 

odpowiedź Zamawiającego na wniesione w dniu 1 marca 2019 r. odwołanie Odwołującego, 

wskazano, iż nie jest prawdziwa teza, iż wada dotyczy zobowiązania Decsoft S.A. w zakresie 

udostępnionych  zasobów.  Nie  jest  również  prawdą,  że  z  treści  wezwania  zamawiającego 

wynika,  iż  oczekuje  on  złożenia  nowego  zobowiązania  przez  Decsoft  S.A.  Dalej:  Istotne 


elementy  stanu  faktycznego  sprawy  są  takie,  iż  Computex  nie  wykazał  spełnienia  warunku 

doświadczenia, w związku z czym konieczne okazało się wezwanie wykonawcy w trybie art. 

26  ust.  3  ustawy  PZP,  do  uzupełnienia  stwierdzonego  braku.  W  treści  wezwania  z  dnia 

19.02.2019 r. zamawiający jednoznacznie wskazał, jakiego rodzaju wadą dotknięte są złożone 

przez  Computex  dokumenty,  intencja  zamawiającego  została  jednoznacznie  wyrażona 

w wezwaniu.  Podobne  stanowisko  wyrazi

ł  Wykonawca  w  piśmie  z  dnia  6  marca  2019  r. 

którym  przystąpił  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego:  To  w  jaki 

sposób  Wykonawca  odpowie  na  treść  wezwania  Zamawiającego  będzie  oceniane  przez 

Zamawiającego na kolejny etapie postępowania (...) Zamawiający, co należy podkreślić, nie 

narzucił żadnej formy w jakiej uzupełnienie miałoby nastąpić, poddając to suwerennej decyzji 

samego  wykonawcy. 

Z  dalszej  treści  pisma  wynika,  iż  Wykonawca  uznaje,  iż  ma  pełną 

swobodę w zakresie składania dowodów dotyczących spełnienia warunku doświadczenia. 

O

dwołujący zaznaczył, iż wobec stwierdzonych wad oferty Wykonawcy, obowiązkiem 

Wykonawcy  jest  osobiste  wykazanie  spełnienia  warunku  doświadczenia  w  zakresie  Usługi 

Wsparcia  Technicznego.  Rozszerzenie 

zakresu  udostępnianego  potencjału  jak  i  zakresu 

zlecanego 

podwykonawstwa 

stanowi 

niedopuszczalną 

zmianę 

treści 

oferty. 

W okolic

znościach sprawy Wykonawca wskazał, iż samodzielnie wykona część zamówienia 

w zakresie Usług Wsparcia Technicznego zaś udostępniane zasoby, w sposób nieuprawniony, 

ograniczają się jedynie do Usługi Rozszerzonego Wsparcia Technicznego. Tym samym, skoro 

sam 

Zamawiający  uznał,  iż  Wykonawca  nie  powołał  się  na  potencjał  podmiotów  trzecich 

zakresie  Usługi  Wsparcia  Technicznego,  do  którego  realizacji  Zamawiający  wymagał 

spełnienia  warunku  doświadczenia,  to  logiczne  jest  oczekiwanie,  aby  Wykonawca 

samodzielnie  wy

kazał  się  tym  doświadczeniem.  W  ocenie  Odwołującego  analogicznie 

znajdzie tu zastosowanie wyrok TSUE z dnia 4 maja 2017 r. sprawa C-387/14 Esaprojekt. Co 

do  zasady  niedopuszczalna  jest  sytuacja  w  której  wykonawca  deklaruje  samodzielne 

wykonanie  części  zamówienia,  do  którego  wymagane jest  doświadczenie  (wskazuje,  iż  nie 

zleci podwykonawstwa innym podmiotom) oraz nie dołącza dowodów dotyczących tej części 

a następnie po upływie terminu składania ofert dopuszcza się złożenie nowych oświadczeń. 

Takie zmiany w i

stocie zostały uznane przez TSUE za złożenie nowej oferty (pkt 41-45 wyroku 

w sprawie Esaprojekt).  

Odwołujący wskazał, że Zamawiający w sposób bezprawny uznał „uzupełnienia” treści 

zobowiązania Decsoft S.A. jako właściwe dla wykazania spełnienia warunku doświadczenia, 

które  w  skutkach  doprowadziło  do  istotnej  zmiany  treści  oferty,  powodując  jednocześnie 

niespójność z pozostałą treścią oferty. Wady oferty Wykonawcy mogły być naprawione jedynie 

poprzez wy

kazanie osobistego doświadczenia przez Wykonawcę na podstawie art. 22a ust. 6 


pkt 2 ustawy pzp. Powołał się na wyrok KIO z dnia 18 lipca 2017 r., sygn. akt: KIO 1380/17, 

wyrok 

KIO  z  dnia 4 września 2017  ,r.  sygn.  akt:  KIO  1755/17.  Podniósł,  że z  orzecznictwa 

Trybunału  wynika,  iż  zasady  równego  traktowania  i  niedyskryminacji  oraz  obowiązek 

przejrzystości stoją na przeszkodzie negocjacjom miedzy instytucja zamawiająca a oferentem 

w ramach postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego, w związku z czym 

co  do  zasady  oferta  nie  może  być  modyfikowana  po  jej  złożeniu  ani  z  inicjatywy  instytucji 

zamawiającej,  ani  z  inicjatywy  oferenta.  Wynika  stąd,  ze  instytucja  zamawiająca  nie  może 

żądać wyjaśnień od oferenta, którego ofertę uważa za niejasną lub niezgodną ze specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia (pkt 35 wyroku TSUE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 

C-223/16 Casertana Costruzioni oraz podobnie: wyrok z dnia 7 kwietnia 2016 r., Partner A.D., 

pkt 62; wyrok z dnia 4 maja 2017 r., Esaprojekt, C-387/14, pkt 37; wyrok z 

dnia 10 października 

2013  r.  w  sprawie  C-336/12  Manova,  pkt  31;  wyrok  z  dnia  29  marca  2012  r.  w  sprawie  C-

599/10  SAG  ELV  Slovensko,  pkt  36,  37). 

Trybunał  uznał,  że  dopuszczalne  jest  jedynie 

poprawienie lub uzupełnienie szczegółów oferty, zwłaszcza jeżeli w sposób oczywisty wymaga 

ona niewielkiego wyjaśnienia lub sprostowania oczywistej omyłki (pkt 36 wyroku TSUE z dnia 

14  września  2017  r.  w  sprawie  C-223/16  Casertana  Costruzioni  oraz  przytoczone  w  nim 

wyroki: z dnia 7 kwietnia 2016 r., Partner A.D, C-

324/14, EU:C:2016:214, pkt; a także z dnia 4 

maja  2017  r.,  Esaprojekt,  C-  387/14,  EU:C:2017:338,  pkt  38). 

Żądanie  poprawienia  lub 

uzupełnienia szczegółów oferty nie może prowadzić do rezultatu porównywalnego w istocie z 

przedstawieniem przez oferenta nowej oferty (zob. wyroki: z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie 

C-131/16  Archus  et  Gama,  pkt  31;  z  dnia  29  marca  2012  r.,  SAG  ELV  Slovensko  i  in.,  C-

599/10,  EU:C

:2012:191,  pkt  40;  z  dnia  10  października  2013  r.,  Manova,  C-336/12, 

EU:C:2013:647,  pkt  36). 

Brak  osobistego  wykazania  spełnienia  warunku  doświadczenia,  w 

związku  z  zasadą  jednokrotności  wezwania  do  „uzupełnienia”  dokumentów,  skutkuje 

bezwzględnym wykluczeniem wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy pzp.  

Odwołujący  podniósł,  że  skoro  -  jak  twierdzą  Zamawiający  i  Wykonawca  -  treść 

wezwania z dnia 19 lutego 

2019 r. była jasna i znane były wady złożonej oferty, oraz skoro 

Wykonawca uznał, iż posiada uprawnienie rozszerzenia zakresu zasobów innego podmiotu 

do  których  się  odwołuje  o  Usługi  Wsparcia  Technicznego,  to  zobowiązany  był  tym  samym 

także  do  złożenia  nowego  oświadczenia  o  części  zamówienia,  której  wykonanie  zleci 

podwykonawcom,  z  którego  wynikałaby  wola  powierzenia  realizacji  zamówienia 

podwykonawcom części zamówienia w zakresie dotyczącym Usługi Wsparcia Technicznego. 

O

świadczenie  Wykonawcy  o  części  powierzanej  podwykonawcom  jest  niezbędne  dla 

weryfikacji spełnienia wymogów wynikających z art. 22a ust. 4 ustawy pzp tj. oceny tego, czy 

zakres  części  zlecanej  innemu  podmiotowi  jest  odpowiednia  dla  zapewnienia  zdolności  dla 


których  doświadczenie  jest  wymagane.  Skoro  Zamawiający  uznał,  iż  doświadczenie  jest 

wymagane do realizacji usług wsparcia technicznego, czego Wykonawca nie kwestionował, to 

składając zobowiązanie Decsoft S.A. zobowiązany był także w odpowiedzi na wezwanie z dnia 

19 lutego 

2019 r. do złożenia nowego oświadczenia o części zamówienia, której wykonanie 

zleci podwykonawcom. 

Powyższe oczekiwanie jest tym bardziej uzasadnione wobec „nowej” 

treści  zobowiązania  Decsoft  S.A.,  iż  stosunek  jaki  będzie  łączył  ten  podmiot  z Wykonawcą 

przy  realizacji  Usług  Wsparcia  Technicznego  jest  stosunkiem  podwykonawstwa. 

Przedstawiając  „nowe”  zobowiązanie  Decsoft  S.A.  rozszerzające  zakres  udostępnianych 

zasobów  o  Usługę Wsparcia  Technicznego, Wykonawca  powinien  postąpić  konsekwentnie 

złożyć  także  nowe  oświadczenie  o  części  zamówienia,  której  wykonanie  zleci 

podwykonawcom,  wskazując  w  nim  także  Usługę  Wsparcia  Technicznego.  Tym  samym, 

Wykonawca pomimo we

zwania Zamawiającego z dnia 19 lutego 2019 r., nie składając nowego 

oświadczenia  doprowadził  swym  postępowaniem  do  wewnętrznej  sprzeczności  oferty, 

albowiem  zakres  udostępnianych  zasobów  przez  Decsoft  S.A.  nie  jest  spójny  z  zakresem 

części  zamówienia  powierzanej  Decsoft  S.A.  (podwykonawcy).  Powyższa  wada,  skutkuje 

bezwzględnym  odrzuceniem  oferty  na  podstawie  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp  jak  i  - 

związku  z  zasadą  jednokrotności  wezwania  do  „uzupełnienia”  dokumentów  -  także 

wykluczeniem wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 i 16 ustawy pzp. 

Odnośnie  zarzutu  3  i  5  odwołania  Odwołujący  wskazał,  że  Wykonawca  na  żądanie 

Zamawiającego złożył oświadczenie „Wykaz usług” w którym powołał się na doświadczenie 

Decsoft  S.A.  Jak  wynika  z  treści  oświadczenia,  podmiot  ten  realizuje  zamówienie  na  rzecz 

Centrum Zasobów Informatycznych, którego przedmiotem jest „Usługa wsparcia technicznego 

dla oprogramowania IBM”. Na przedmiot referencyjnej umowy z dnia 20 grudnia  2016 r. nr 

77/Z/2016 składa się: dostawa dodatkowych uprawnień licencyjnych, migracja posiadanych 

uprawnień licencyjnych oraz świadczenie wparcia technicznego oprogramowania IBM. Łączna 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizowanej umowy wynosi 27 684 931,00 zł 

VAT.  W  skład  wynagrodzenia  wchodzi  wynagrodzenie  w  wysokości  22  508  073,98  zł  za 

wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz wynagrodzenie za świadczenie 

usługi wsparcia technicznego 5 176 857,02 zł łącznie z VAT. (§ 4 ust. 2 Umowy). Jak wynika 

z  umowy,  jest  ono  nadal  realizowane.  Na  dzień  w  którym  upływał  termin  składania  ofert 

(17 grudnia 

2018 r.), Wykonawca wykonał usługi wsparcia technicznego w wysokości jedynie 

3 437 433,06 zł brutto, a więc na kwotę niższą niż wymagana przez Zamawiającego w warunku 

doświadczenia  wartość „co najmniej  5  000  000,00 zł  brutto”. Tym samym,  wskazane przez 

Wykonawcę w „Wykazie usług” referencyjne zamówienie nie potwierdza, iż podmiot trzeci na 

zasoby  którego  Wykonawca  powołał  się  wykazując  spełnienie  warunku  doświadczenia, 


posiada  wymagane  doświadczenie.  Wybór  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez 

Wykonawcę,  który  nie  wykazał  spełnienia  warunku  doświadczenia  stanowi  naruszenie 

podstawowych zasad udzielania zam

ówień publicznych wyrażonych art. 7 ust. 1 ustawy pzp 

jak  i  naruszenie  art.  26  ust.  3  w  związku  z  art.  22a  ust.  6  ustawy  pzp,  które  nakazują 

Zamawiającemu  wezwać  w  takich  okolicznościach  Wykonawcę  do  złożenia  oświadczenia 

„Wykaz usług” i wskazania innej usługi wykonanej przez ten sam podmiot na doświadczenie 

którego Wykonawca powołał się w ofercie wykazując spełnienie warunku doświadczenia wraz 

ze stosownym dowodem potwierdzającym jej należyte wykonanie albo złożenia oświadczenia 

„Wykaz usług” wraz z odpowiednimi dowodami potwierdzającymi osobiste spełnienie warunku 

doświadczenia przez Wykonawcę. Powyższej oceny nie zmieniają wyjaśnienia złożone przez 

Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. Jak wskazuje Wykonawca, w dniu 

22  stycznia 

2019  r.,  strony  umowy  dokonały  jej  zmiany,  która  polegała  na  podniesieniu 

wartości usługi wsparcia technicznego do kwoty 20 542 218,20 zł. (zmiana § 4 ust. 2 Umowy). 

Tymczasem, warunek doświadczenia odnosi się do umowy (i jej wartości) realizowanej w 3-

letnim okresie poprzedzającym upływ terminu składania ofert (17 grudnia  2019 r.). Zgodnie 

Rozdziałem  XVII  ust.  2  pkt  4  SIWZ  Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże  się 

przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  wykonywaniem,  w  okresie  ostatnich  3  lat 

przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jedną usługą wsparcia technicznego dla 

oprogramowania  IBM  o  wartości  co  najmniej  5  000  000,00  zł  brutto  wraz  z  załączeniem 

dokumentów  potwierdzających,  że  usługi  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane  należycie. 

Przez jedną usługę rozumie się usługę świadczoną w ramach jednej umowy. Tymczasem, jak 

wskazuje sama treść § 2 ust. 2 aneksu do Umowy, wszedł on w życie z dniem podpisania i nie 

odnosi się do okresu poprzedzającego jego zawarcie. Dla powyższego nie ma znaczenia także 

treść oferty złożonej przez wykonawcę, albowiem warunek odnosi się do usługi realizowanej 

na podstawie jednej umowy. Dla oc

eny spełniania warunku zasadnicze znaczenie ma treść 

wykonyw

anej umowy nie zaś treść oferty złożonej w postępowaniu. Oceny powyższej sytuacji 

nie  zmienia  także  §  5  Umowy  referencyjnej  i  wystawiane  faktury,  które  określają  jedynie 

harmonogram płatności częściowych za wykonanie przedmiotu umowy, nie wiążąc wysokości 

tych  płatności  z  wysokością  wynagrodzenia  za  wykonanie  poszczególnych  części  umowy 

określonych w § 4 ust. 2. 

Uzasadniając zarzut 4 i 5 odwołania Odwołujący podniósł, że zgodnie z zasadami opisu 

sp

osobu  obliczenia  ceny  przez  wykonawców  ujętymi  w  rozdziale  XXV  SIWZ  wykonawcy 

zobowiązani zostali zobowiązani do podania ceny oferty, złożonej z trzech części składowych, 

w  tym 

iloczynu  cen  jednostkowych  Certyfikowanych  Warsztatów  oraz  ilości  Roboczodni. 

W

yodrębniając w SIWZ trzy ww. części składowe ceny oferty, Zamawiający uznał je za istotne 


części składowe ceny oferty. Brak powyższych części składowych ceny w ofercie skutkowałby 

koniecznością odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp z powodu jej 

niezgodności z treści SIWZ. Z informacji uzyskanych od Zamawiającego wynika, iż wartość 

ww.  poszczególnych części  przedmiotu  zamówienia wynosi  odpowiednio:  50  422  245,27  zł 

brutto  dla  Usługi  Wsparcia  Technicznego,  984  000  zł  brutto  dla  Usługi  Rozszerzonego 

Wsparcia  Technicznego  oraz  1  968  000  zł  brutto  dla  Warsztatów.  Z  dokumentów 

przekazanych  przez  Zamawiającego,  wynika,  że  wartość  została  ustalona  w  oparciu 

informację uzyskaną od IBM Polska Sp. z o.o. Tym samym, wartość Usługi Certyfikowanych 

Warsztatów, której wyceny dotyczy zarzut rażąco niskiej ceny, stanowi istotny składnik cenowy 

w  stosunku  do  wartości  całego  zamówienia.  Podana  w  ofercie  wysokość  wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu wykonywania Usługi Certyfikowanych Warsztatów wynosi 1 845,00 zł za 

roboczodzień szkolenia i przemnożone przez 400 dni przewidzianych na realizację tej części 

zamówienia daje kwotę 738 000,00 zł. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczonej Usługi 

Certyfikowanych Warsztatów  jest  niższe o 62,5%  od  wartość  zamówienia brutto przyjętego 

przez Zamawiającego dla tej części zamówienia. Tym samym, istotna część składowa ceny 

oferty  Wykonawcy  jest  ceną,  która  w  sposób  rażący  odbiega  od  wartości  przyjętej  przez 

Zamawiającego. Podana kwota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Usługi Certyfikowanych 

Warsztatów budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia mając na 

względzie:  wymagania  Zamawiającego  określone  w  §  5  umowy  i  obowiązek  zapewnienia 

w ramach  wynagrodzenia: 

wykładowcy  posiadającego  kwalifikacje  i  odpowiednią  wiedzę 

potwierdzoną  certyfikatami  w  zakresie  Oprogramowania,  sali  szkoleniowej  na  terenie  m.st. 

Warszawy wraz z wyżywieniem w postaci jednego gorącego posiłku (obiad) i napojów w czasie 

przerw  każdego  dnia  dla  każdego  uczestnika  Certyfikowanego  Warsztatu,  dla  każdego 

uczestnika  Certyfikowanego  Warsztatu  indywidualne  stanowisko  komputerowe,  na  którym 

będzie  wykonywał  ćwiczenia,  jeżeli  w  ramach  Certyfikowanego  Warsztatu  przewidziano 

ćwiczenia,  środowiska  warsztatowe  wraz  z  niezbędnym  oprogramowaniem,  materiałów 

szkoleniowych  w  języku  polskim  lub  angielskim  w  formie  papierowej  i/lub  elektronicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów poświadczonych przez producenta 

Oprogramowania w terminie uzgodnionym przez Strony, lecz nie później jednak niż w terminie 

rozpoczęcia  usługi  Certyfikowanych  Warsztatów,  certyfikatów  dla  każdego  uczestnika 

Certyfikowanego Warsztatu potwierdzające ich ukończenie, poświadczone przez producenta 

Oprogramowania; 

liczbę uczestników Warsztatów (do 12 osób); fakt, iż mają one charakter 

„certyfikowany” tj. prawo do prowadzenia szkoleń certyfikowanych IBM mają firmy posiadające 

status  IBM  Global  Training  Provider  (GTP)  - 

Globalnych Dostawców Szkoleń IBM lub firmy 

posiadające  status  Partnera  Edukacyjnego  jednego  z  IBM  Global  Training  Provider's.  Aby 

uzyskać  certyfikat  IBM,  producent  wymaga  dla  każdej  osoby  minimum:  wniesienia  opłaty 


licencyjnej  na  rzecz  IBM  w  ramach  której  otrzymywane  są  właściwe  materiały  i  dyplom 

ukończenia Certyfikowanego Szkolenia; pokrycia kosztu dostępu do platformy szkoleniowej 

IBM. 

Kalkulując  koszty  jakie  są  konieczne  do  poniesienia,  należy  stwierdzić,  że  nie  jest 

możliwa  realizacja  Warsztatów  za  wskazaną  w  ofercie  kwotę  1  845,00  zł  za  roboczodzień 

szkolenia, nawet jeśli do kalkulacji przyjmie się stawki na najniższym (właściwie mało realnym) 

poziomie: 

wynagrodzenie  wykładowcy  posiadającego  kwalifikacje  i  odpowiednią  wiedzę  - 

minimum 1000 zł za 1 dzień roboczodzień szkolenia, najem sali szkoleniowej na terenie m.st. 

Warszawy  wraz  z  indywidualnymi 

stanowiskami  komputerowymi  dla  każdego  uczestnika 

Certyfikowanego Warsztatu na którym będzie wykonywał ćwiczenia,  - minimum 500 zł za 1 

dzień,  wyżywienie  w  postaci  jednego  gorącego  posiłku  (obiad)  i  napojów  w  czasie  przerw 

każdego dnia dla każdego uczestnika Certyfikowanego Warsztatu - ok 60 zł (w przeliczeniu 

na  12  osób  -  720  zł),  środowiska  warsztatowe  wraz  z  niezbędnym  oprogramowaniem  oraz 

materiały szkoleniowe - minimalny koszt opłaty licencyjnej wynosi 50 dolarów za osobę (przy 

skorzystaniu  z  tańszej  oferty  szkoleniowej  niż  Zamawiający  korzystał  dotychczas) 

przemnożone przez 3,7542 zł (kurs USD/PLN z 05.02.2019 r.) daje kwotę 187,71 zł za osobę 

(w przeliczeniu na 12 osób - 2252,52 PLN/dzień). Przy założeniu, iż Wykonawca nie będzie 

ponosił  kosztów  najmu  sali  szkoleniowej,  koszt  szkolenia  dla  12  osób  kształtuje  się  na 

poziomie  3972,52  zł.  Co  więcej,  nawet  jeśli  w  szkoleniu  będzie  brała  udział  połowa 

maksymalnej liczby osób i tak koszt organizacji szkolenia będzie wyższy niż cena podana 

przez  Wykonawcę  w  ofercie.  Tym  samym,  kwota  wysokości  wynagrodzenia  wykonawcy 

uwzględniona w ofercie nie pokrywa kosztów niezbędnych dla wykonania zamówienia zgodnie 

z wymogami Zamawiającego w części dotyczącej Usługi Certyfikowanych Warsztatów. 

W ocenie Odwołującego spełnione zostały wszelkie przesłanki wynikające z art. 90 ust. 

1  ustawy  p

zp,  kreujące  po  stronie  Zamawiającego  obowiązek  wezwania  Wykonawcy  do 

wyjaśnienia,  w  tym  złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia  wysokości  wynagrodzenia. 

Odstąpienie od obowiązku żądania wyjaśnień stanowi nie tylko naruszenie powyższej normy 

art. 90 ust. 1 ustawy p

zp ale jest także przejawem nierównego traktowania wykonawców oraz 

naruszania  uczciwej  konkurencji  a  więc  podstawowych  zasad  udzielania  zamówień 

wyr

ażonych w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Zarzut rażąco niskiej ceny potwierdza także treść pisma 

Zamawiającego, które zostało złożone w trakcie rozprawy przed KIO w dniu 21 lutego 2019 r. 

w  sprawie  o  sygn.  akt  226/19. 

Kwoty  przeprowadzonego  szkolenia  wskazane  w  piśmie 

Zamawiającego  stanowią  wycenę  szkolenia  dla  1  osoby  za  dzień  szkolenia.  Tym  samym, 

wskazywany  przez  samego  Zamawiającego  koszt  szkolenia  jednej  osoby  znacząco 

przekracza cenę 1 845,00 zł podaną w ofercie przez Wykonawcę, która powinna uwzględniać 


wszystkie  wymagania  SIWZ, 

w  tym  liczbę  uczestników  szkolenia  (maksymalnie  dwanaście 

osób). 

Na posiedzeniu z udziałem Stron i Uczestnika Postępowania w dniu 2 kwietnia 2019 r. 

Zamawiający  wniósł  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  o  oddalenie  odwołania 

całości. W odpowiedzi jak również w trakcie rozprawy przedstawił uzasadnienie faktyczne 

i prawne swego stanowiska.  

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego,  zachowując  termin 

ustawowy  oraz  wskazując  interes  w  uzyskaniu  rozstrzygnięcia  na  korzyść  Zamawiającego 

zgłosił przystąpienie wykonawca Computex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie.  W dniu  2  kwietnia  2019  r.  złożył  pismo  procesowe 

wniósł  o  oddalenie  odwołania.  W  piśmie  procesowym  jak  i  na  rozprawie  przedstawił 

uzasadnienie faktyczne i prawne swego stanowiska. 

Izba ustaliła, co następuje: 

W  pierwszej 

kolejności  ustalono,  że  odwołanie  nie  zawiera  braków  formalnych  oraz  został 

uiszczony od niego wpis. 

Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki określone w art. 189 ust. 2 

ustawy pzp

, które skutkowałyby odrzuceniem odwołania. 

Izba stwierdziła, że Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art. 

179  ust.  1  ustawy  pzp,  tj.  posiadanie 

interesu  w  uzyskaniu  danego  zamówienia  oraz 

możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

pzp.  

Izba  stwierdziła,  że  przystąpienie  zgłoszone  przez  wykonawcę  Computex  spółka 

ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą  w  Warszawie  spełniało 

wymogi  formalne 

określone  w art.  185  ust.  2  ustawy  pzp,  zaś  Wykonawca  wykazał  interes 

w uzyska

niu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego. W związku z powyższym wykonawca

Computex  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowa  z  siedzibą 

w Warszawie 

stał się uczestnikiem postępowania po stronie Zamawiającego. 

Izba  dopuściła  dowody  z  całości  dokumentacji  przedmiotowego  postępowania,  jak  również 

postępowania odwoławczego w sprawie KIO 226/19 i 365/19, odwołanie wraz z załącznikami, 

odpowiedź  na  odwołanie,  zgłoszenie  przystąpienia  wraz  z  załącznikami,  pismo  procesowe 

Przystępującego wraz z załącznikami. 

Na 

podstawie  tych  dokumentów,  jak  również  biorąc  pod  uwagę  oświadczenia, 

stanowiska  i  dowody  złożone  przez  strony  i  uczestnika  postępowania  w  trakcie 

posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła: 


Odwołanie podlegało oddaleniu. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  Zamawiającego  oraz  jego  wniosku  o  uznanie  podniesionych 

niniejszym  odwołaniu  zarzutów  za  spóźnione  –  wobec  wydanego  w  tym  postępowaniu 

orzeczenia  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  26  lutego  2019  r.,  sygn.  akt  KIO  226/19  - 

wniosek Zamawi

ającego nie zasługuje na uwzględnienie. W pierwszej kolejności zaznaczyć 

należy, że Odwołujący w dniu 8 lutego 2019 r. złożył odwołanie na czynność wyboru oferty 

Przystępującego  i  uznania  jej  za  najkorzystniejszą.  Jednak  Zamawiający  po  wniesieniu 

odwołaniu dokonał unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty – tj. czynności stanowiącej 

podstawę  odwołania  o  sygn.  akt  KIO  226/19.  Bezspornym  jest  również  to,  że  zarzuty 

podniesione  w  odwołaniu  -  będącym  przedmiotem  tego  postępowania  odwoławczego  - 

tożsame są z zarzutami odwołania rozpoznawanego w sprawie o sygn. akt KIO 226/19. Zatem 

istotne dla rozstrzygnięcia wniosku Zamawiającego jest orzeczenie o sygn. akt KIO 226/19. 

Izba  wydając  wyrok  w  tej  sprawie  uwzględniła  okoliczność,  że  Zamawiający  unieważnił 

czyn

ność  wyboru  najkorzystniejszej  oferty,  uznając  że  na  moment  orzekania  nie  istniał 

substrat  zaskarżenia  –  stanowiący  przedmiot  wniesionego  odwołania.  Wobec 

przedstawionego stanu faktycznego nie można zgodzić się ze stanowiskiem Zamawiającego 

– wedle, którego orzeczenie o sygn. akt KIO 226/19 rozstrzygało merytorycznie spór pomiędzy 

stronami postępowania odwoławczego. Owszem, zgodzić należało się z Zamawiającym, że 

rozstrzygnięcie  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  226/19,  było  rozstrzygnięciem  oddalającym 

odwołanie – niemniej jednak Izba nie rozstrzygnęła niniejszego sporu merytorycznie, co do 

jego istoty. W orzeczeniu tym Izba uznała, że Odwołującemu – wobec nowej czynności wyboru 

najkorzystniejszej  oferty 

–  przysługiwać  będzie  odwołanie.  W  ocenie  Izby  uwzględnienie 

wniosku Zamawiającego doprowadziłoby do sytuacji, w której odwołanie, na żadnym etapie 

tego  postępowania  nie  zostałoby  rozpoznane  merytorycznie,  a  wykonawca  pozbawiony 

zostałby  możliwości  dochodzenia  swoich  praw  w  postępowaniu  przed  Izbą.  Dodatkowo  – 

wobec 

argumentacji  Zamawiającego,  że  w  niniejszym  postępowaniu  Odwołujący  po  raz 

kolejny  składa  odwołanie  o  tożsamej  treści,  jednocześnie  przedłużając  postępowanie 

udzielenie zamówienia publicznego – zasadnym wskazanie jest na treść przepisu art. 189 

ust.  2  p

kt 5 ustawy pzp, zgodnie z którym w przypadku skorzystania przez Zamawiającego 

instytucji  uwzględnienia  odwołania  (czy  też  częściowego  jego  uwzględnienia)  wykonawca 

pozbawiony jest możliwości nieuprawnionego wnoszenia kolejnego odwołania na czynność, 

którą Zamawiający wykonał zgodnie z żądaniem odwołania. Jak wynika z art. 189 ust. 2 pkt 5 

ustawy  pzp Izba  odrzuca  odwołanie,  jeżeli  stwierdzi  że odwołanie dotyczy  czynności,  którą 

zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia 


zarzutów  w  odwołaniu,  którą  wykonał  zgodnie  z  żądaniem  zawartym  w  odwołaniu. 

W konsekwencji 

–  unieważnienie  czynności  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dawało 

wykonawcy  możliwość  wnoszenia  środka  ochrony  prawnej  na  każdą  czynność  (w  tym 

przypadk

u  również  na  czynność  wezwania  do  uzupełnienia).  Wobec  tego  czynność 

Zamawiającego  –  unieważniającego  wybór  najkorzystniejszej  oferty  –  jedynie  iluzorycznie 

można uznać za korzystną, gdyż pozwala wykonawcom – bez sankcji wynikającej z przepisu 

art. 189 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp 

– wnoszenia kolejnych środków ochrony prawnej, prowadząc 

w niektórych sytuacjach do przedłużania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

dlatego też  Izba  nie  podzieliła  wniosku Zamawiającego  o  uznanie zarzutów  za spóźnione  - 

wobec przedstawionych powyżej okoliczności faktycznych.  

Zarzut  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  pzp  oraz  art.  24  ust.  1  pkt  12  oraz  pkt  16 

związku z art. 22a ust. 4 i art. 7 ust. 1 ustawy pzp nie potwierdził się. 

W zakresie podniesionego zarzutu 

Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie z Rozdziałem XI pkt 2 SIWZ: W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy,  Wykonawca  winien  w  ofercie  określić  co  wchodzi  w  skład  tych  części 

zamówienia oraz podać nazwy firm podwykonawców. 

W  Rozdziale  XVII  pkt  2.4  SIWZ  Zamawiający  postawił  następujący  warunek  w  zakresie 

zdolności  technicznej:  Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże  się  wykonaniem, 

a w 

przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywaniem,  w  okresie 

ostatnich 3 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest  krótszy  -  w  tym  okresie  co  najmniej  jedną  usługą  wsparcia  technicznego  dla 

oprogramowania IBM o wartości co najmniej 5 000 000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów 

złotych brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. Przez jedną usługę rozumie się usługę świadczoną w ramach 

jednej umowy. 

Na  potwierdze

nie  powyższego  warunku  wykonawca  na  wezwanie  zobowiązany  był  złożyć 

wykaz usług zgodnie z wymaganiami Rozdziału XVIII 1.2.c SIWZ. 

W  myśl  Rozdziału  XVIII  pkt  1.1.b  b):  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  zasoby  innych 

podmiotów,  w  celu  wykazania  braku  istnienia  wobec  nich  podstaw  wykluczenia  oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

składa  także  dokumenty  JEDZ  dotyczące  tych  podmiotów  w  formie  dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich 

w zakresie w jakim 

potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 Ustawy. 


Zgodnie  z  Rozdziałem  XXII  pkt  4.7:  jeśli  Wykonawca  zamierza  skorzystać  z  usług 

podwykonawców  przy  realizacji  przedmiotowego  zamówienia,  obowiązany  jest  wskazać 

ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom. 

§ 13 wzoru umowy wskazano na możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 

w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w sytuacji zlecenia przez 

Wykonawcę  realizacji  umowy  lub  jej  części  przez  osobę  trzecią  (podwykonawcę)  bez 

zawiadomienia Zamawiającego lub realizuje umowę przy udziale podmiotów z naruszeniem 

§ 16. 

W § 16 ustalono zasady realizacji umowy przy udziale podwykonawców i zgłaszania nowych 

podwykonawców tak jak określone w art. 36b i 36ba ustawy pzp. 

W dniu 17 grudnia 2019 r. odbyło się otwarcie ofert.  

W  Części  II  Sekcji  C  JEDZ Wykonawcy  Computex  na  pytanie:  Czy  wykonawca  polega  na 

zdolności  innych  podmiotów  w  celu  spełnienia  kryteriów  kwalifikacji  określonych  poniżej 

części  IV  oraz  (ewentualnych)  kryteriów  i  zasad  określonych poniżej  w  części  V?  wpisał: 

TAK

W Części II Sekcji D JEDZ Wykonawcy Computex na pytanie: Czy wykonawca zamierza zlecić 

osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? wpisał: TAK, i w wykazie 

proponowanych podwykonawców wpisał m.in. Decoft S.A. 

Ponadto ustalono, że wraz z ofertą Wykonawca Computex złożył zobowiązanie wykonawcy 

Decsoft S.A. zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP do oddania do dyspozycji Wykonawcy: Computex 

swoich  zasobów  w  zakresie  zdolności  technicznej  tj.  posiadanej  wiedzy  i  doświadczenia 

realizacji usługi spełniającej wymagania Rozdziału XVII, pkt 2.4. SIWZ, na okres korzystania 

z nich przy wykonywaniu zamówienia. W zobowiązaniu wskazano m.in.: Decsoft S.A. będzie 

brał  udział  przy  wykonywaniu  przedmiotowego  zamówienia  przez  cały  okres  jego  realizacji 

poprzez  oddanie  do  dyspozycji  bezpośrednio  Wykonawcy  Computex  swoich  zasobów  we 

wskazanym  wyżej  zakresie,  tj.  oddania  do  dyspozycji  osób  zdolnych  do  wykonania 

zamówienia  oraz  przekazania  praktycznej  wiedzy  w  zakresie  realizacji  usługi:  rozwiązań 

organizacyjnych,  technicznych,  doradztwo  i  konsultacje.  Jest  to  zatem  zobowiązanie  do 

faktycznej  i  rzeczywistej  (realnej)  współpracy  przy  realizacji  ww.  zamówienia  publicznego. 

Wykonawca  Comp

utex  w  ramach  realizowanego  zamówienia  będzie  korzystało  z  zasobów 

Decsoft  S.A.  bez  żadnych  ograniczeń  czasowych  i  ilościowych.

Zasoby  Decsoft  S.A.  będą 

wykorzystywane przy realizacji zamówienia w następującym zakresie – realizacja zamówienia 

w  zakresie  Us

ługi  Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego.  Zasoby  Decsoft  S.A.  będą 

wykorzystywane przy realizacji zamówienia w następujący sposób – bez żadnych ograniczeń 


czasowych  i  ilościowych,  przez  cały  okres  realizacji  zamówienia,  na  każdym  jego  etapie. 

Podmioty, o k

tórych wyżej mowa będzie łączył stosunek podwykonawczy. 

Wykonawca  Computex  dołączył  do  oferty  oświadczenie  z  dnia  17  grudnia  2018  r.,  iż  przy 

realizacji zamówienia będzie korzystał z podwykonawców w następującym zakresie: realizacja 

zamówienia w zakresie Usługi Rozszerzonego Wsparcia Technicznego. 

Na wezwanie Zamawiającego w  trybie art.  26  ust.  1 ustawy  pzp z  dnia  21  grudnia 2018  r. 

Wykonawca Computex złożył w dniu 7 stycznia 2019 r. m.in. wykaz usług, w którym wskazał: 

Usługę  wsparcia  technicznego dla oprogramowania IBM,  wykonaną dla: Centrum  Zasobów 

Informatycznych

realizowaną od 1 stycznia 2017- nadal, o wartości powyżej 5.000.000,00 zł 

brutto (na dzień składania ofert). Na potwierdzenie należytej realizacji złożył: poświadczenie 

dla  firmy  Decsoft  S.A.  wystawione  przez  Centrum  Zasobów  Informatycznych  należytej 

realizacji  usługi  wskazanej  w  wykazie. Wskazano  w  poświadczeniu,  że  usługa  obejmowała 

trzy  zakresy  m.in.  wsparcie  techniczne  oprogramowania  IBM.  Łączna  wartość  umowy 

w

ynosiła: 27 684 931,00 zł brutto. Realizacja zakresu wsparcia technicznego miała trwać od 

1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.  

Pismem  z  dnia  19  lutego  2019  r.  Zamawiający  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  pzp  wezwał 

Wykonawcę  Computex  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunku 

udziału w  postępowaniu  w  zakresie zdolności  technicznej  do  realizacji  Usługi Wsparcia  dla 

oprogramowania  IBM. 

W  wezwaniu  wskazał:  Wykonawca  Computex  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  nie 

wykazał  spełnienia  warunku  w  pełnym  wymaganym  zakresie  wskazanym  przez 

Zamawiającego  w  SIWZ,  a  więc  zarówno  w  odniesieniu  do  Usługi  Wsparcia,  jak 

i Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego  dla  oprogramowania  IBM.  Przedstawione  przez 

Wykonawcę  Computex  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału 

postępowaniu doświadczenie podwykonawcy Decsoft S.A. nie może być wykorzystane przy 

realizacji Usługi Wsparcia, ponieważ zgodnie z treścią Zobowiązania do oddania do dyspozycji 

niezbędnych  zasobów  zasoby  Decsoft  S.A.  będą  udostępnione Wykonawcy  Computex  Sp. 

o.o. Sp. k. wyłącznie przy realizacji zamówienia w zakresie Usługi Rozszerzonego Wsparcia 

Technicznego. 

W odpowiedzi 

Wykonawca w dniu 1 marca 2019 r. złożył ponownie zobowiązanie Decsoft S. 

A.  stanowiące  uszczegółowienie,  że  zakres  zobowiązania  zawarty  w  zobowiązaniu  z  dnia 

grudnia 2018 r. obejmował zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy pzp na dzień składania ofert 

postępowaniu oddanie do dyspozycji Wykonawcy Computex zasobów w zakresie

z

dolności 

technicznej

tj. posiadanej wiedzy i doświadczenia w realizacji usługi spełniającej wymagania 

Rozdziału  XVII,  pkt  2.4  SIWZ,  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu  zamówienia. 


Wskazano, że: Decsoft S.A. będzie brał udział w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia 

przez  cały  okres  jego  realizacji  poprzez  oddanie  do  dyspozycji  bezpośrednio  Wykonawcy 

Computex swoich zasobów we wskazanym wyżej zakresie, tj.: - oddania do dyspozycji osób 

zdolnych  do  wykonania  zamówienia  oraz  -  realizację  przez  Decsoft  Usług  Wsparcia 

Technicznego,  w  szczególności  związanych  z  przyjmowaniem  i  rozwiązywaniem  zgłoszeń, 

także  tych  o  krytycznym  priorytecie  oraz  opracowywania  obejść  i  napraw,  a  także  Usług 

Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego.  Dodatkowo  w  celu  realizacji  zamówienia  Decsoft 

udostępni  Wykonawcy  Computex  własny  punkt  serwisowy,  a  ponadto,  w  trakcie  realizacji 

zamówienia, będzie przekazywał Wykonawcy praktyczną wiedzę, rozwiązania organizacyjne, 

techniczne,  doradztwo  i  konsultacje,  a  także  wykonywał  techniczny  nadzór  w  zakresie 

wykonywania umowy przez Wykonawcę Computex. Jest to zatem zobowiązanie do faktycznej 

i rzeczywistej (realnej) współpracy przy realizacji ww. zamówienia publicznego. Wykonawca 

Computex w ramach realizowanego zamówienia będzie korzystał z zasobów Decsoft S.A. bez 

żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych. Zasoby Decsoft S.A. będą wykorzystywane przy 

realizacji  zamówienia  w  następującym  zakresie  –  realizacja  zamówienia  w  zakresie  Usługi 

Wsparcia  Technicznego  dla  oprogramowania  IBM  i  Usługi  Rozszerzonego  Wsparcia 

Technicznego  dla  oprogramowania  IBM.  Zasoby  Decsoft  S.A.  będą  wykorzystywane  przy 

realizacji  zamówienia  bez  żadnych  ograniczeń  czasowych  i  ilościowych,  przez  cały  okres 

realizacji zamówienia, na każdym jego etapie.

Podmioty, o których wyżej mowa będzie łączył 

stosunek podwykonawczy. 

Złożył  również  umowę  o  współpracy  zawartą  dnia  13  grudnia  2019  r.  pomiędzy  Computex 

Decsoft,  w  której  wskazano  między  innymi:  2.1.  Strony  zgadzają  się  współpracować 

w ramach  realizacji  Projektu  we  wskazanym 

poniżej  zakresie:  -  w  zakresie  związanym 

udostępnionym  potencjałem  wiedzy  oraz  doświadczenia:  świadczenie  Usług  Wsparcia 

Technicznego  oraz  Usług  Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego  w  zakresie  określonym 

w SIWZ  oraz  umowie  dla  Projektu, 

udostępnienie  własnego  punktu  serwisowego 

(przyjmowanie i rozwiązywanie zgłoszeń, opracowanie metod obejścia i napraw zgłaszanych 

incydentów  i  zdarzeń),  nadzór  techniczny  nad  realizacją  zamówienia,  przekazywanie 

Computex  niezbędnej  wiedzy,  udostępnianie  rozwiązań  organizacyjnych,  technicznych, 

doradztwo i konsultacje, 

a Computex zobowiązuje się do zlecenia Decsoft usług w zakresie 

wskazanym  powyżej  w  zamian  za  wynagrodzenie  uzgodnione  przez  Strony.  2.2  Okres 

realizacji współpracy będzie trwał od zawarcia umowy w zakresie Projektu między Klientem 

Computex  do  czasu  realizacji  wszystkich  zobowiązań  na  podstawie  umowy  w  sprawie 

zamówienia  publicznego  dotyczącego  Projektu.  2.4  Computex  zobowiązuje  się  do  pełnej 

współpracy oraz współdziałania z Decsoft przy świadczeniu przez Decsoft usług stanowiących 


przedmiot  niniejszej  Umowy,  w  tym  w  szczególności  przekazywania  Decsoft  wszelkich 

materiałów  oraz  informacji  mających  znaczenia  dla  wykonania  przedmiotu  Umowy  przez 

Decsoft. 

W  pierwszej  kolejności  wskazać  należy,  że  w  odniesieniu  do  warunków  dotyczących 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy pzp). 

Zgodnie z art. 22a ustawy pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  realizacji 

zamówienia. Co istotne, z treści takiego zobowiązania musi wynikać w sposób nie budzący 

wątpliwości  jaki  zasób  zostaje  udostępniony  oraz  zakres  realizacji  części  zamówienia,  do 

którego wykonania zobowiązuje się dany podmiot odpowiednio do  zakresu udostępnianych 

zasobów.  Ponadto,  zgodnie z  art.  89  ust.  1 pkt  2 ustawy  pzp  Zamawiający odrzuca  ofertę, 

jeżeli

jej  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia, 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W orzecznictwie przyjmuje się, iż niezgodność treści oferty 

z  SIWZ

to

niezgodność  oświadczenia  woli  wykonawcy  z  oczekiwaniami  Zamawiającego 

odniesieniu  do  merytorycznego  zakresu  przedmiotu  zamówienia.  To  zamawiający  jako 

gospodarz  postępowania  określa  zasady  tworzenia  oferty  i  wymogi  odnośnie  jej  treści.

Niezgodność  taka  zachodzi  więc,  gdy  zawartość  merytoryczna  złożonej  w danym 

postępowaniu oferty nie odpowiada pod względem przedmiotu zamówienia albo sposobu jego 

wykonania  ukształtowanym  przez  Zamawiającego  i  zawartym  w  specyfikacji  istotnych 

warunków  zamówienia  wymaganiom.  W  myśl  art.  24  ust.  1  pkt  12  i  16  ustawy  pzp: 

postępowania  wyklucza  się  wykonawcę

który  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu  lub  nie  został  zaproszony  do  negocjacji  lub  złożenia  ofert  wstępnych  albo 

ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia oraz który w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, 

że  nie  podlega  wykluczeniu,  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  lub  obiektywne 

niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 

Odwołujący  podnosił  niezgodność  oferty  Wykonawcy  Computex  z  treścią  SIWZ  odnośnie 

oświadczenia  o  podwykonawstwie,  którego  zakres  nie  odpowiadał  faktycznemu,  jaki 

Wykonawca  musiałby  zlecić  firmie  Decsoft  aby  spełnić  warunki  udziału  w  postępowaniu. 

ocenie Odwołującego, oświadczenie to nie zostało uzupełnione o zakres Usługi Wsparcia, 


a jedyny sposób w jaki Wykonawca mógł skutecznie doprowadzić do zgodności oferty z treścią 

SIWZ było osobiste wykazanie się doświadczeniem na potrzeby spełnienia warunku udziału 

postępowaniu. Z taką argumentacją nie sposób się zgodzić. 

Na wstępie, aby określić ramy dotyczące możliwości odrzucenia oferty, należy odnieść się do 

treści  SIWZ.  Jak  określono  w  ustaleniach  faktycznych,  Zamawiający  wymagał  wskazania 

w ofercie 

części zamówienia, której wykonanie wykonawca zleci podwykonawcom. Co istotne, 

Zamawiający  nie  przewidział  w  tym  zakresie  żadnego  wzorca,  nie  sprecyzował  treści 

oświadczenia w formularzu ofertowym. W ocenie Izby, z dokumentów i oświadczeń złożonych 

przez  W

ykonawcę  Computex  w  postępowaniu  zostało  wykazane  podwykonawstwo  firmy 

Decsoft w odniesieniu do Usługi Wsparcia i Usługi Rozszerzonego Wsparcia Technicznego. 

Przystępujący złożył wraz z ofertą JEDZ, w którym wskazał firmę Decsoft jako podwykonawcę. 

Ponadto 

złożył  zobowiązanie  tego  podmiotu  do  udostępnienia  zasobów  (zawierające 

oświadczenie  co  do  podwykonawstwa  w  zakresie  Usługi  Rozszerzonego  Wsparcia 

Technicznego) oraz dokumenty w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy pzp - wykaz 

usług  wraz  z  referencją  potwierdzającymi  wykonanie  przez  Decsoft  m.in.  Usługi  Wsparcia 

wymaganej warunkiem. Z uwagi na to, że złożone zobowiązanie nie obejmowało zakresem 

Usługi  Wsparcia,  co  było  elementem  koniecznym  dla  możliwości  powołania  się  na  zasoby 

podmiotu Decsoft c

elem spełnienia warunków, Wykonawca został w trybie art. 26 ust. 3 ustawy 

pzp  wezwany  do  uzupełnienia  dokumentów  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku 

doświadczenia. Wezwanie miało charakter ogólny a zatem Wykonawca Computex uzupełnił 

według swojego wyboru zobowiązanie podmiotu Decsoft do udostępnienia zasobów, z którego 

treści wynika że Decsoft będzie podwykonawcą również w zakresie Usługi Wsparcia. Sposób 

uzupełnienia jest spójny z podpisaną przez Computex i Decsoft umową o współpracy, w której 

przed  termin

em  składania  ofert  Strony  umówiły  się  co  do  świadczenia  przez  Decsoft  także 

Usługi  Wsparcia  Technicznego.  Zaznaczenia  wymaga,  że  dokument  zobowiązania  jest 

dokumentem,  który  może  zostać  uzupełniony  w  przypadku  błędów  w  trybie  art.  26  ust.  3 

ustawy  pzp.  Maj

ąc  na  względzie,  że  postanowienia  SIWZ  nie  precyzowały  części  oferty, 

której  Wykonawca  powinien  określić  zakres  zamówienia,  który  zamierza  zlecić 

podwykonawcy, a Wykonawca doprecyzował ten zakres w zobowiązaniu stanowiącym część 

oferty  i  podlegającemu  uzupełnieniu,  uznać  należało  że  oferta  pozostawała  w  zgodności 

treścią SIWZ. Nie ulega wątpliwości, że aby odrzucić ofertę w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

pzp należy mieć na względzie całość dokumentów składających się na ofertę a nie wyłącznie 

wybran

e elementy jak złożone pierwotnie z ofertą oświadczenie o podwykonawstwie. W tym 

zakresie  przywoływane  przez  Odwołującego  orzeczenia  ETS  nie  znalazły  zastosowania 

odniesieniu  do  istniejące  stanu  faktycznego.  Nie  zaistniała  sytuacja  aby  Wykonawca 


Computex 

nie powoływał się na podmiot trzeci w pierwotnie złożonych dokumentach. Nie jest 

również  tak,  że  uzupełnienie  w  trybie  art.  26  ust.  3  ustawy  pzp  doprowadziło  do  złożenia 

całkiem nowego zobowiązania. Zobowiązanie to dotyczy tego samego podmiotu, który został 

pierwotnie wskazany w ofercie, precyzuje natomiast zakres udostępnionych zasobów, który 

podmiot  zrealizuje odpowiednio do  już  przekazanych dokumentów  na  spełnienie  warunków 

udziału w postępowaniu - wykazu usług wraz z referencjami. 

Należy  także  wskazać,  że  przywoływane  przez  Odwołującego  postanowienia  §  16  wzoru 

umowy  stanowią  powielenie  przepisów  ustawy  pzp  dotyczących  zmiany  podwykonawstwa. 

Możliwość  odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy  w  sytuacji  zlecenia  przez  wykonawcę 

realizacji  umowy  lub  jej  części  przez  osobę  trzecią  (podwykonawcę)  bez  zawiadomienia 

Zamawiającego  niezgodnie  z  zasadami  §  16  nie  świadczy  o  tym,  że  Zamawiający  nadał 

informacji  o  zakresie  podwykonawstwa  tak  istotne  znaczenie,  że  nie  może  ono  zostać 

zmienione czy uzupełnione. Wręcz przeciwnie, postanowienia umowy przewidują możliwość 

zmiany  podwykonawcy  w  trakcie  realizacji  zamówienia  pod  pewnymi  warunkami,  m.in. 

zawiadomienia  o  tym  fakcie  Zamawiającego.  Postanowienia  te  pozostają  w  zgodzie 

z regulacjami  ustawowymi.  Zgodnie  z  art.  36b  ustawy  pzp 

1. Zamawiający żąda wskazania 

przez  wykonawcę  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć 

podwykonawcom,  i  podania  przez  wykonawcę  firm  podwykonawców.  1a.  W  przypadku 

zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe po

dwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 

roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także 

przekazuje  informacje  na 

temat  nowych  podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja 

z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się,  na 

zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału 

postępowaniu,  wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że  proponowany 

inny  podwykonawca  lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 

podwykonawca,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania 

udzielenie zamówienia.

W myśl art. 36ba: 1. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania 

części  zamówienia  na  roboty  budowlane  lub  usługi  następuje  w  trakcie  jego  realizacji, 

wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 


podwykonawcy. 2. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 

podstawy  wykluczenia,  wykonawca  o

bowiązany  jest  zastąpić  tego  podwykonawcę  lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Oczywiście,  w  niniejszej  sprawie,  istotnym  było  zbadanie  przez  Zamawiającego,  czy 

Wykonawca Computex polega realnie na zasobach firmy Decsoft w zakresie w jakim zasoby 

zostały udostępnione, a więc również Usługi Wsparcia Technicznego. Informacje te wynikały 

m.in.  ze  zobowiązania  złożonego  w  dniu  1  marca  2019  r.,  który  jest  dokumentem 

podlegającym  uzupełnieniu.  Tym  samym  realność  została  wykazana.  Data  podpisania 

zobowiązania pozostaje bez znaczenia w zakresie w jakim to warunki udziału w postępowaniu 

muszą  zostać  spełnione  na  dzień  składania  ofert.  Wykaz  usług  wraz  z  referencjami 

przedstawiał usługę wykonaną przed dniem 17 grudnia 2019 r. Ponadto, jak wynika z treści 

zobowiązania, stanowiło ono doprecyzowanie złożonego już wcześniej przez Wykonawcę. 

W  świetle  powyższego,  nie  można  również  stwierdzić,  aby  Wykonawca  Computex  nie 

przedłożył wymaganych dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.  

Zarzut  naruszenia 

art.  26  ust.  3  w  związku  z  art.  22a  ust.  6  i  art.  7  ust.  1  ustawy  pzp  nie 

zasługiwał na uwzględnienie. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny ponad przywołany 

wcześniej: 

Pismem z dnia 20 lutego 2019 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę Computex do wyjaśnień 

zakresie wykazu usług i referencji, a mianowicie: Wykonawca w złożonym Wykazie usług 

wskazał usługę realizowaną przez Decsoft S.A. — podmiot udostępniający swoje zasoby — 

ramach  umowy  nr  77/Z/2016  z  dnia  20.12.2016  r.  na  rzecz  Centrum  Zasobów 

Informatycznych, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00- 909 Warszawa. Zgodnie z treścią 5 ww. umowy 

do dnia składania ofert, tj. 17 grudnia 2018 r. Decsoft S.A. zobowiązany był do złożenia faktur 

w  zakresie  wsparcia  technicznego  oprogramowania  IBM  na  łączną  kwotę  3  437  433,06  zł 

brutto (66,40%  kwoty  przeznaczonej  na  wsparcie  techniczne  IBM).  Ponieważ  Zamawiający 

wymagał od Wykonawców wykazania, że posiadają doświadczenie w świadczeniu co najmniej 

jednej usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania IBM o wartości co najmniej 5 000 

000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych brutto) proszę o wyjaśnienie jaka była wartość 

faktycznie zrealizowanych usług wsparcia technicznego oprogramowania IBM realizowanego 

w ramach ww. umowy na dzień składania ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Pismem z dnia 22 lutego 2019 r. Wykonawca Computex wskaz

ał: Umowa nr 77/Z/2016 została 

zawarta  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  zamówienie  publiczne  w  trybie 


przetargu  nieograniczonego  na:  „Dostawę  dodatkowych  uprawnień  licencyjnych,  migracja 

posiadanych  uprawnień  licencyjnych  oraz  świadczenie  wsparcia  technicznego  dla 

pozyskiwanego oraz posiadanego oprogramowania IBM” o numerze sprawy: 17/4/50/16. […] 

Zakres 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zawartą umową o zamówienie 

publiczne  obejmuje  następujące  zadania  (par.  1  pkt.  1  umowy):  1)  dostawa  dodatkowych 

uprawnień licencyjnych oraz migracja posiadanych uprawnień licencyjnych do wersji IBM CEO 

Co

mmunications User License; 2) migracja posiadanych uprawnień licencyjnych do wersji IBM 

Spectrum  Protect  Suite  Terabyte  (1-100)  oraz  IBM  Spectrum  Protect  Suite  Terabyte  (101- 

250); 3) wsparcie techniczne oprogramowania IBM. Zgodnie z wymaganiami SIWZ (strona 18 

sposób  obliczenia  ceny)  postępowania  17/4/50/16  oraz  złożonym  w  tymże  postępowaniu 

formularzem  oferty  Decsoft  S.A.  wartość  poszczególnych  elementów  zamówienia  to 

odpowiednio: dla poz. 1 i 2 - 

25,80% wartości całkowitej kwoty realizacji zamówienia; dla poz. 

pozostała wartość całkowitej kwoty realizacji zamówienia. Zgodnie z par. 3 ust. 1 umowy 

termin  wykonania  zadań  przedstawia  się  następująco:  w  zakresie  realizacji  zadań  1  i  2  do 

28.12.2016 r., w zakresie realizacji zadania 3 od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r., w z

wiązku 

z czym asysta techniczna oprogramowa

nia IBM wciąż jest realizowana. Zgodnie z par. 5 ust. 

3  oraz  terminami  realizacji  poszczególnych  zadań  (przywołany  wyżej  par.  3  ust.  1  umowy) 

umowy 77/Z/2016 Wykonawca Decsoft w ramach realizowanej umowy, do d

nia składania ofert 

w  aktualnie 

prowadzonym  przez  Centrum  Informatyki  Resortu  Finansów  postępowaniu,  tj. 

17.12.2018r. z

realizował i rozliczył: zadanie 1 i 2 do dnia 28.12.2016 r., stanowiące 25,80% 

wartości umowy, tj. kwotę 7 142 712,20 zł brutto, zgodnie z ofertą złożoną CZI w postępowaniu 

17/4/50/16, na pods

tawie której zawarta jest umowa 77/Z/2016, par. 4 ust. 2 umowy 77/Z/2016 

uporządkowaną aneksem nr 1 oraz  zgodnie  z  zapisem  par. 5 ust. 3 pkt. 1 umowy (zasady 

rozliczeń). Zadania te nie wchodzą w skład usługi asysty technicznej i nie były wliczane do 

usług  asysty  technicznej  oprogramowania  IBM  wskazanej  na  potwierdzenie  spełnienia 

warunku  udzia

łu  w  przedmiotowym  postępowaniu;  zadanie  3  (asystę  techniczną 

oprogramowania IBM), stanowiące do  dnia składania ofert  zrealizowaną w 40,60% wartość 

umowy,  tj.  kwotę  11  240  081,96  zł  brutto,  zgodnie  z  ofertą  złożoną  CZI  w  postępowaniu 

17/4/50/16, na podstawie której zawarta jest umowa 77/Z/2016, par. 4 ust. 2 umowy 77/Z/2016 

uporządkowaną aneksem nr 1 oraz zgodnie z zapisem par. 5 ust. 3 pkt. 2- 8 umowy (zasady 

rozliczeń). Tym samym wartość wskazanej usługi asysty technicznej oprogramowania IBM do 

dnia składania ofert,  tj. 17.12.2018  r.  ponad  dwukrotnie przekroczyła wskazaną w  warunku 

udziału w przedmiotowym postępowaniu wartość, przy czym podkreślamy, że wartość ta do 

dnia  składania  ofert  została  rozliczona,  a  usługa  w  zakresie  zadania  3  jest  realizowana 

należycie,  co  potwierdziło  CZI  w  wystawionych  w  dniu  17.12.2018  r.  referencjach.  […] 

Zamawiający jak wynika z treści wezwania ustalił, zapewne na podstawie samej kopii umowy 


z CZI, 

z pominięciem aneksu porządkującego – że: Zgodnie z treścią § 5 ww. umowy do dnia 

składania  ofert,  tj.  17  grudnia  2018  r.  Decsoft  S.A.  zobowiązany  był  do  złożenia  faktur 

w zakresie  wsparcia  technicznego  oprogramowania  IBM 

na  łączną  kwotę  3  437  433,06  zł 

brutto (66,40% kwoty przeznaczonej na wsparcie techniczne IBM). 

Zamawiający ma rację, że 

do dnia składania ofert Decsoft S.A. powinien rozliczyć 66,4%, ale wartości całej umowy brutto, 

a nie jak zostało to wskazane wyżej  - wartości samej asysty technicznej. Wprost wynika to 

nawet 

z samych postanowień par. 5 ust. 3 umowy (procenty są wskazane od wartości umowy). 

Ponadto rozliczenie 

25,80% pokrywa się z terminem realizacji tylko i wyłącznie zad. 1 i 2 (do 

dnia 

28.12.2016  r.).  Zgodnie  również  z  wymaganiami  SIWZ  (str.  18)  i  ofertą  Decsoft  S.A. 

postępowania  17/4/50/16  pierwsza  rata  stanowiąca  25,80%  to  wartość  zad.  1  i  2 

(dodatkowych licencji i migracji), a poz

ostałe 74,20% to wartość asysty technicznej, z której 

do dnia 17.12.2018 r. zrealizowane i rozliczone zostało 40,60% (par. 5 ust. 3 pkt. 2-8 umowy). 

Już proste odniesienie wartości umownej zawartej w par. 4 ust. 2 wynoszącej 27 684 931,00 

zł brutto do wartości poszczególnych zadań, o których mowa w par. 5 ust. 3 umowy (pozycje 

dotyczące wykonanych do dnia składania ofert usług wsparcia technicznego to pozycje 2-8) 

dowodzą, że wartość ta to ponad 11 mln zł brutto. Mówi o tym także aneks nr 1 zawarty w celu 

wyprostowania błędu znajdującego się w treści umowy, a konkretnie w par. 4 ust. 2. Do umowy 

błędnie  zostały  przepisane  wartości  z  formularza  oferty  Decsoft  S.A.,  prawdopodobnie 

powodu  pośpiechu  w  podpisywaniu  umowy  (koniec  roku  -  termin  podpisania  umowy  - 

20.12.2016 r, realizac

ja zadań 1 i 2 do 28.12.2016 r. z trwającym w między czasie okresem 

świątecznym).  Zamawiający  CZI  kierując  się  pkt.  1  formularza  oferty  Decsoft  S.A. 

postępowania 17/4/50/16, którego formuła przedstawia wartość brutto umowy, w tym: ppkt. 

1) wartość netto - 22 508 073,98 zł i ppkt. 2 podatek VAT - 5 176 857,02 zł wpisał te same 

wartości do par. 4 ust. 2 umowy nie zwróciwszy uwagi, że pkt. tego paragrafu odnoszą się do: 

ppkt. 1) wartości za wykonanie zad 1 i 2 (dodatkowych licencji i migracji) oraz ppkt. 2) wartości 

asysty  technicznej,  a  nie  odpowiednio  ppkt.  1)  wartości  netto  umowy  i  2)  wartości  VAT. 

Wartości  zadań  1,  2  i  3  natomiast  były  przedstawione  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ 

w formularzu ofert

y Decsoft S.A. w tabeli poniżej pkt. 1. Już samo porównanie wartości z pkt. 

1 formularza oferty Decsoft S.A. oraz wartości wpisanych w par. 4 ust. 2 umowy jasno pokazuje 

jaki błąd popełniono. Nadto, z czystej matematyki wynika, że wartość 5 176 857,02 zł stanowi 

23% podatku VAT od całej wartości umowy brutto. Błąd ten nie miał znaczenia przy realizacji 

i rozliczaniu umowy, gdyż przedmiot zamówienia realizowany i rozliczany był w sposób jaki 

wymagany  był  przez  Zamawiającego  CZI,  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ  i  OPZ 

przeprowadzo

nego postępowania, stąd też ani Wykonawca, ani Zamawiający CZI nie zwrócili 

uwagi na ten czysto technic

zny błąd wcześniej. Przy okazji występowania o referencje do CZI 

(ze względu na trwającą usługę oraz charakter Zamawiającego o takie referencje Decsoft nie 


występuje  cyklicznie  co  3  miesiące,  a  jedynie  w  ramach  potrzeb)  pracownik  Wykonawcy 

zauważył niezgodnie z rzeczywistością wpisane w umowie wartości, stąd Decsoft wystąpił do 

CZI  z  prośbą  o  uporządkowanie  treści  umowy  –  dostosowując  ją  do  oferty  i  sposobu 

wykonywania, mając na uwadze, że treść ta może wprowadzać niesłusznie w błąd. Wynikiem 

tego  jest  przedstawiony do  umowy  aneks  nr  1,

który tylko i wyłącznie jak wskazano w jego 

preambule:  „nie  stanowi  zmian  istotnych  a  ma  charakter  porządkowy”.  Zwrócić  pragniemy 

uwagę, że CZI aneksem nr 1 (dokładnie pkt. 2 aneksu) nadało nowe brzmienie par. 4 ust. 1 

umowy,  który  rozszerzyło  o  składowe  wartości  umowy  brutto,  tj.  wartość  netto  i  wartość 

podatku 

VAT, które to wartości wcześniej błędnie widniały w par. 4 ust. 2. Natomiast par. 4 

ust.  2  poprawni

e  uzupełniono  o  wartość  brutto  za  wykonanie  zadań  1,  2  i  3  przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z SIWZ postępowania i formularzem oferty Decsoft S.A. Tym samym CZI 

jasno  potwierdz

iło,  że  wartość  5  176  857,02  zł  to  wartość  VAT,  a  nie  wartość  asysty 

technicznej - zad. 3. 

Na 

potwierdzenie powyższych wyjaśnień Wykonawca przedłożył: umowę nr 77/Z/2016 z dn. 

20.12.2016 r. zawartą pomiędzy Decsoft S.A. a Centrum Zasobów Informatycznych (dawniej: 

RCZSiUT);  aneks  nr  1  (porządkujący)  do  umowy  nr  77/Z/2016;  fragment  formularza  oferty 

Decsoft  S.A.  z  postępowania  nr  17/4/50/16,  na  podstawie  którego  zawarta  jest  umowa 

77/Z/16; faktury wraz z potwierdzeniami płatności, wystawione zgodnie z par. 5 ust. 3 pkt. 2- 

8  umowy  77/Z/2016  za  zrealizowaną  do  dnia  składania  ofert,  tj.  17.12.2018  r.  asystę 

techniczną oprogramowania IBM (zadanie 3). 

Ze  złożonych  dowodów  ponad  ustalenia  opisane  przez  Wykonawcę  Computex  w  treści 

wyjaśnień wynika: 

- w formularzu ofertowym 

na referencyjną usługę Decsoft zaoferowało wykonanie zamówienia 

za  cenę  ofertową  brutto:  27 684 931,00  zł,  w  tym  wartość  netto:  22 508 073,98  zł,  wartość 

VAT:  5 176 

857,02  zł.  Ponadto,  wskazano  że  poz.  1  i  2  Tabeli  (dostawa  uprawnień 

licencyjnych [...], migracja uprawnień licencyjnych […]) mogła stanowić 25,80% ceny ofertowej 

brutto. Pozycja trzecia - wsparcie techniczne - 

zostało wycenione na kwotę: 20 542 218,80 zł 

brutto; 

w  umowie  77/Z/2016  wskazano:  §  1  ust.  1:  Przedmiotem  umowy  jest:  1)  Nabycie 

dodatkowych uprawnień licencyjnych oraz migracja posiadanych uprawnień licencyjnych do 

wersji  IBM  CEO  Communications  User  License  2)  Migracja  posiadanych  uprawnień 

licencyjnych  do  wersji  IBM  Spectrum  Protect  Suite  Terabyte  (1-100)  oraz  IBM  Spectrum 

Protect  Suite  Terabyte  (101-250);  3)  Wsparcie  techniczne  oprogramowania  IBM    -  na 

warunkach  określonych  w  niniejszej  umowie.;  §  3  ust.  1:  Szczegółowe  terminy  wykonania 


przedmiotu umowy: 

1) w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz 2) w terminie do 

28.12.2016r. 

z  jednoczesnym  złożeniem  dokumentów  o  których  mowa  w  §  5  ust.  1.  2) 

zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3) w terminie od  1.01.2017r. do 31.12.2019 r., 

zastrzeżeniem ust 2 i 3.; § 4 ust. 1 i 2: 1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z tytułu 

realizacji  całości  przedmiotu  umowy,  w  okresie  wskazanym  w  §  3,  wynosi  łącznie  z  VAT 

27.684.931 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące 

dziewięćset trzydzieści jeden złotych zł). 2. W skład wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

wchodzą następujące elementy: 1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 

mowa  w  §  1  ust.  1  pkt  1)  oraz  2)  w  wysokości  łącznie  z  VAT  22.508.073,98  zł  (słownie 

dwadzieścia  dwa  miliony  pięćset  osiem  tysięcy  siedemdziesiąt  trzy  złote  98/100);  2) 

wynagrodzenie za świadczenie usługi wsparcia technicznego wskazane w S 1 ust. 1 pkt 3), 

w tym u

sługi wsparcia konsultanta, w wysokości łącznie z VAT 5.176.857,02 zł (słownie pięć 

milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 02/100).; § 5 

ust. 1, 2 i 3: 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 

1 po wykonaniu przedmiotu zamówienia , o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz 2) w terminie 

płatności  do  30  dni  na  podstawie  prawidłowo  wystawionej  faktury  VAT  wraz  z  Protokołem 

odbioru  sporządzonym  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  §  2  ust.  7.  2.  Zamawiający  będzie 

dokonywał  zapłaty  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  2  pkt  2  w  okresach 

rozliczeniowych  kwartalnych  z  terminem  płatności  do  30  dni  od  daty  otrzymania  przez 

Zamawiającego  prawidłowo  wystawionych  faktur  VAT,  w  terminach  wskazanych  w  ust.  3. 

Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zaakceptowany przez Zamawiającego 

protokół,  o  którym  mowa w  §  2  ust.  7.  3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  złożenia faktur, 

którym mowa w ust. 4 za dany okres rozliczeniowy w następujących terminach: 1) do dnia 

28.12.2016 r. 

— z zapłatą 25,80% wartości umowy; 2) do dnia 31.03.2017 r . -z zapłatą 5,11% 

wartości  umowy;  3)  do  dnia  30.06.2017  r.  —  z  zapłatą  5,11%  wartości  umowy;  4)  do  dnia 

30.09.2017 r. 

— z zapłatą 5,11% wartości umowy; 5) do dnia 31.12.2017 r . -z zapłatą 5,11% 

wartości  umowy;  6)  do  dnia  31.03.2018  r.  —  z  zapłatą  6,72%  wartości  umowy;  7)  do  dnia 

30.06.2018 r . -

z zapłatą 6,72% wartości umowy; 8) do dnia 30.09.2018 r. — z zapłatą 6,72% 

wartości  umowy;  9)  do  dnia  31.12.2018  r  .  -z  zapłatą  6,72%  wartości  umowy;  10)  do  dnia 

31.03.2019 r. 

— z zapłatą 6,72% wartości umowy; 11) do dnia 30.06.2019 r . -z zapłatą 6,72% 

wartości umowy; 12) do dnia 30.09.2019 r . -z zapłatą 6,72% wartości umowy; 13) na koniec 

umowy (w 01.2020 roku) 

— z zapłatą 6,72% wartości umowy. 

z  aneksu  nr  1  do  ww.  umowy  z  dnia  22  stycznia  2019  r.  wynika,  że  ma  on  charakter 

porządkowy i zmieniał następujące treści z dniem jego podpisania: 2. Dotychczasowy zapis 

§ 4 ust. 1, zastępuje się nową treścią o brzmieniu: 1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikające 


tytułu  realizacji  całości  przedmiotu  umowy,  w  okresie  wskazanym  w  §  3,  wynosi  łącznie 

VAT 27.684.931,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt cztery 

tysiące  dziewięćset  trzydzieści  jeden  złotych  zł),  w  tym:  1)  Wartość  netto  w  wysokości 

22.508.073,98 zł (słownie dwadzieścia dwa miliony pięćset osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy 

złote 98/100); 2) podatek VAT 23% w wysokości 5.176.857,02 zł (słownie pięć milionów sto 

siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 02/100). 3. Dotychczasowy 

zapis § 4 ust. 2, zastępuje się nową treścią o brzmieniu: 2. W skład wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. 1 wchodzą następujące elementy: 1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) oraz 2) w wysokości łącznie z VAT 7.142.712,20 zł 

(słownie złotych: siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące siedemset dwanaście i 20/100); 

2) wynagrodzenie za świadczenie usługi wsparcia technicznego wskazane w § 1 ust. 1 pkt 3), 

w  tym  usługi  wsparcia  konsultanta,  w  wysokości  łącznie  z  VAT  20.542.218,80  zł  (słownie 

złotych:  dwadzieścia  milionów  pięćset  czterdzieści  dwa  tysiące  dwieście  osiemnaście 

i 80/100). 

faktury VAT wraz z dowodami dokonania przelewów przedstawiają płatności dokonywane 

przez CZI na rzecz Decsoft w ramach realizacji usługi wsparcia technicznego, mianowicie: 1. 

Faktura nr FVA/2017/04/000021  z dnia 19 kwietnia 2017 r. 

na kwotę 1 414 699,97 zł brutto 

zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 umowy - 5,11% wartości umowy; 2. Faktura nr FVA/2017/07/000006 

z dnia 4 lipca 2017 r. 

na kwotę 1 414 699,97 zł brutto zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 umowy - 5,11% 

wartości umowy; 3. Faktura nr FVA/2017/10/000007 z dnia 3 października 2017 r. na kwotę 

699,97 zł brutto zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 2 umowy - 5,11% wartości umowy; 4. Faktura 

nr FVA/2017/12/000084 z dnia 29 grudnia 2017 r. 

na kwotę 1 414 699,97 zł brutto zgodnie z 

§ 5 ust. 3 pkt 2 umowy - 5,11% wartości umowy; 5. Faktura nr FVA/2018/04/000005 z dnia 3 

kwietnia 2018 r. 

na kwotę 1 860 427,36 zł brutto zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 6 umowy - 6,72% 

wartości  umowy;  6.  Faktura  nr  FVA/2018/07/000005  z  dnia  2  lipca  2018  r.  na  kwotę 

427,36 zł brutto zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 6 umowy - 6,72% wartości umowy; 7. Faktura 

nr FVA/2018/10/000015 z dnia 1 października 2018 r. na kwotę 1 860 427,36 zł brutto zgodnie 

z § 5 ust. 3 pkt 6 umowy - 6,72% wartości umowy. 

Ponadto Izba ustaliła, że z pisma z dnia 21 marca 2019 r. złożonego przez Przystępującego 

wraz  z  pismem  procesowym  wynika,  że  CZI  poświadczyło  realizację  ww.  umowy  przez 

Decsoft. W piśmie stwierdzono: potwierdzamy, że zakres rzeczowy umowy nr 77/72016 z dnia 

20.12.2016 r. obejmuje następujące zadania 1) dostawę dodatkowych uprawnień licencyjnych 

oraz migracja posiadanych uprawnień licencyjnych do wersji IBM CEO Communications User 

License;  2)  migrację  posiadanych  uprawnień  licencyjnych  do  wersji  IBM  Spectrum  Protect 

Suite  Terabyte  (1-100)  oraz  IBM  Spectrum  Protect  Suite  Terabyte  (101-  250);  3)  wsparcie 


techniczne oprogramowania IBM. Potwierdzamy że przedmiotowa umowa w zakresie zadań 

wskazanych w pkt 1) i 2) została wykonana do dnia 28.12.2016 r., zaś w zakresie zadania, 

którym mowa w pkt 3) jest nadal realizowana. Zgodnie z umową, wskazany okres świadczeń 

związanych ze wsparciem technicznym oprogramowania IBM obejmuje okres od 01.01.2017 

r.  do  31.12.2019  r.  Informujemy  również,  że  Wykonawca  Decsoft  S.A.  w  ramach 

przedmiotowej  umowy  do  dnia  17.12.2018  r.  zrealizował  i  zostały  przez  Zamawiającego 

rozliczone,  następujące świadczenia umowne:  zadania wskazane w  pkt 1)  i  2), stanowiące 

25,80%  wartości  umowy,  tj.  kwotę  7.142.712,20  zł  brutto,  zgodnie  z  ofertą  złożoną 

postępowaniu o numerze sprawy 17/4/50/16; zadanie wskazane w pkt 3) obejmujące asystę 

techniczną  oprogramowania  IBM  do  dnia  17.12.2018  r.  zrealizowaną  w  40,60%  wartość 

umowy, tj. kwotę 11.240.081,96 zł brutto, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o numerze 

sprawy  17/4/50/16.  Potwierdzamy  także  fakt  zawarcia  przez  Strony  umowy  nr  77/72016 

aneksu porządkującego nr 1 w dniu 22.01.2019 r., którego przedmiotem było dostosowanie 

treści umowy do oferty złożonej przez Decsoft S.A. w postępowaniu: „Dostawę dodatkowych 

uprawnień  licencyjnych,  migracja  posiadanych  uprawnień  licencyjnych  oraz  świadczenie 

wsparcia  technicznego  dla  pozyskiwanego  oraz  posiadanego  oprogramowania  IBM" 

numerze sprawy: 17/4/50/16. Wyjaśniamy także, że powodem dokonanej zmiany był błąd 

edytorski  w  szablonie  dokumentu  w  zakresie  §  4  ust.  1  oraz  2  umowy  nr  77/72016  z  dnia 

20.12.2016  r.  Wysokość  wynagrodzenia  umownego  Wykonawcy  zawarta  w  ofercie 

postępowaniu  17/4/50/16  i  zawarta  w  §  4  ust.  1  umowy  była  i  jest  niezmienna  i  wynosi 

łącznie z VAT 27.684.931,00 zł. Omyłkowo podana w § 4 ust. 2 pkt 2 umowy sprzed zmiany, 

kwota 5.176.857,02 zł, to sama wysokość podatku VAT od całości wynagrodzenia umownego 

Wykonawcy, nie zaś wynagrodzenie za świadczenie usługi wsparcia technicznego wskazane 

w § 1 ust. 1 pkt 3) umowy, w tym usługi wsparcia konsultanta. Dodatkowym potwierdzeniem 

zgodności  wykonania  umowy  z  ofertą  wykonawcy  jest  w  szczególności  §  5  ust.  3  umowy 

określający harmonogram płatności w relacji do wartości umowy, która nie uległa zmianie. 

Odwołujący podnosił, iż Wykonawca Computex nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, 

gdyż jak ustalił, opierając się na postanowieniach umowy dotyczącej referencyjnej usługi, firma 

Decsoft, na której zasoby powoływał się Wykonawca Computex, na dzień składania ofert nie 

zrealizował  usługi  w  wysokości  co  najmniej  5 000 000,00  zł.  Odwołujący  odnosząc  się  do 

złożonych w odpowiedź na wezwanie do wyjaśnień dowodów wskazał, że faktury odwołują się 

jedynie  do  postanowień  umowy  w  zakresie  harmonogramu,  a  aneks  zawarty  przez  strony 

pozostaje  bez  znaczenia  dla  oceny  sp

ełnienia  warunku,  gdyż  nie  ma  on  mocy  wstecznej 

wchodzi w życie z dniem jego podpisania, a na dzień złożenia dokumentów aneks ten nie 

obowiązywał.  Co  do  pisma  z  dnia  21  marca  2019  r.  z  Centrum  Zasobów  Informatycznych 


wskazał, że znaczenie ma wyłącznie treść zawartej umowy, a postępowanie odwoławcze nie 

służy uzupełnianiu dokumentów. W świetle przywołanych ustaleń faktycznych oraz złożonych 

dowodów twierdzenia podnoszone przez Odwołującego należało uznać za nieuzasadnione. 

Na  wstępie  wskazać  należy,  że  celem  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu 

Wykonawca Computex przedstawił wykaz usług oraz referencje firmy Decsoft. Z dokumentów 

tych wynikało spełnienie postawionego warunku, a Wykonawca oświadczył w wykazie usług, 

że  usługa  wsparcia  technicznego  wynosiła  ponad  5 000 000,00  zł.  W  zakresie  spełnienia 

warunku co do wartości Zamawiający powziął wątpliwości na podstawie postanowień umowy 

dotyczącej referencyjnej usługi i zwrócił się do Wykonawcy Computex o wyjaśnienia. W ocenie 

Izby treść wyjaśnień jest rzeczowa i konkretna, a przede wszystkim spójna ze złożonymi przez 

Wykonawcę  dowodami.  Lektura  zapisów  umowy  oraz  formularza  ofertowego  prowadzi  do 

oczywistego  wniosku,  że  treść  §  4  ust.  2  stanowi  omyłkę  najprawdopodobniej  osoby 

wypełniającej  umowę,  jest  to  bowiem  wartość  netto  i  VAT  wskazane  w  formularzu  oferty 

Decsoft. Co istotne, Decsoft określił w ofercie wartość usługi wsparcia technicznego na kwotę 

218,80  zł  brutto.  Wiadomym  jest,  że  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego 

realizuje się zgodnie z warunkami określonymi w ofercie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy 

są faktury rozliczeniowe i potwierdzenia przelewu, które wbrew twierdzeniom Odwołującego, 

musiały  dotyczyć  usługi  wsparcia,  gdyż  pozostałe  dwa  zadania  miały  zostać  wykonane 

i zrealizowane do dnia 

28 grudnia 2016 r., a faktury dotyczą terminów późniejszych. Nie ma 

przy tym znaczenia, że aneks porządkujący wszedł w życie z dniem jego podpisania, skoro 

przedstawia  wolę  obu  Stron,  które  są  zgodne  co  do  nieprawidłowości  w  zakresie  kwot 

podanych w 

umowie. Rzeczywiste rozliczenia, zgodne z formularzem oferty wynikają z faktur 

dołączonych do  wyjaśnień.  Co jednak  najistotniejsze,  Zamawiający  CZI  potwierdził  pismem 

dnia  21  marca  2019  r.  wszystkie  okoliczności  podnoszone  w  wyjaśnieniach  Wykonawcy 

Compu

tex, a przede wszystkim wskazał, że Decsoft do dnia 17 grudnia 2018 r. zrealizował 

zakresie  asysty  technicznej  40.60%  wartości  umowy,  tj.  kwotę  11.240.081,96  zł  brutto, 

zgodnie  z  ofertą  złożoną  w  postępowaniu  o  numerze  sprawy  17/4/50/16.  Bez  znaczenia 

po

zostają twierdzenia Odwołującego,  że pismo  to zostało złożone dopiero  w  postępowaniu 

odwoławczym.  Otóż,  wszystkie  dowody  potwierdzają  oświadczenia  zawarte  w  pierwotnie 

złożonym wykazie usług oraz okoliczności zawarte w referencjach. Odwołujący nie przedstawił 

dowodów  przeciwnych,  które  poddawałyby  w  wątpliwość  oświadczenia  złożone 

w dokumentach 

złożonych  na  potwierdzenie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu. 

Dlatego  też  Izba  uznała,  że  nie  ma  podstaw  do  kierowania  do  Wykonawcy  Computex 

wezwania  do  uzupełnienia  dokumentów  dotyczących  doświadczenia,  gdyż  warunek  został 

przez Przystępującego wykazany.  


Zarzut naruszenia art. 90 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp 

nie potwierdził się. 

W zakresie podniesionego zarzutu Izba ustaliła następujący stan faktyczny: 

Zgodnie  z  Rozdziałem  XXV  pkt  1  i  2  SIWZ:  1.  Cena  oferty  brutto  stanowiąca  maksymalną 

wartość  przedmiotu  zamówienia  musi  obejmować    wszelkie  koszty  związane  z  realizacją 

maksymalnego zakresu, w szczególności świadczenia usługi wsparcia do oprogramowania, 

usługi  rozszerzonego  wsparcia  do  oprogramowania,  szkoleń,    instruktaży,  gwarancji, 

transportu i dostawy, opłaty, w tym w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz wszelkie inne 

koszty do poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Cena oferty stanowi sumę: 1) iloczynu cen jednostkowych Usługi Wsparcia Technicznego 

oraz  ilości  miesięcy  świadczenia  Usługi  Wsparcia  Technicznego;  2)  iloczynu  cen 

jednostkowych  Usługi  Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego  oraz  ilości  Roboczogodzin 

Usługi  Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego;  3)  iloczynu  cen  jednostkowych 

Certyfikowanych Warsztatów oraz ilości Roboczodni. 

Zgodnie  z  §  5  wzoru  umowy  wykonawca  musi  zapewnić:  wykładowcę  posiadającego 

kwalifikacje  i  odpowiednią  wiedzę  potwierdzoną  certyfikatami  w  zakresie  Oprogramowania, 

salę szkoleniową na terenie m.st. Warszawy wraz z wyżywieniem w postaci jednego gorącego 

posiłku  (obiad)  i  napojów  w  czasie  przerw  każdego  dnia  dla  każdego  uczestnika 

Certyfikowanego  Warsztatu, 

dla  każdego  uczestnika  Certyfikowanego  Warsztatu 

indywidualne  stanowisko  komputerowe,  na  którym  będzie  wykonywał  ćwiczenia,  jeżeli 

ramach Certyfikowanego Warsztatu przewidziano ćwiczenia, środowiska warsztatowe wraz 

z niezbędnym oprogramowaniem, materiałami szkoleniowymi w języku polskim lub angielskim 

w  formie 

papierowej  i/lub  elektronicznej  (poświadczonymi  przez  producenta),  certyfikaty 

poświadczone  przez  producenta  Oprogramowania.  Liczba  uczestników  nie  większa  niż 

osób. Czas trwania Warsztatów zostanie ustalony przez Strony. 

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia  kwotę  53 374 245,27  zł  brutto.  W  postępowaniu  złożono  dwie  oferty:  ofertę 

Odwołującego na kwotę: 53 285 298,95 zł brutto, w tym 2 000 000,00 zł brutto - 5 000,00 zł za 

jeden  dzień  (Usługa  Certyfikowanych  Warsztatów)  oraz  ofertę  Wykonawcy  Computex  na 

kwotę: 47 779 250,00 zł brutto, w tym 738 000,00 zł brutto - 1 845,00 zł za jeden dzień (Usługa 

Certyfikowanych  Warsztatów).  Zgodnie  z  notatką  z  szacowania  wartości  zamówienia, 

Zamawiający  dokonał  szacowania  w  oparciu  o  dane  wynikające  z  umowy  z  2014  r. 

wykonawcą  IBM  Polska  Sp.  z  o.o.:  Usługa  Wsparcia  Technicznego:  50 422 245,27  zł, 


Usługa  Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego:  984 000,00  zł,  Usługa  Certyfikowanych 

Warsztatów: 1 968 000,00 zł. 

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy pzp: 

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części 

składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi  przez  zamawiającego  lub  wynikającymi  z  odrębnych  przepisów,  zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub 

kosztu.  

Na wstępie wskazać należy, że Izba nie podziela stanowiska Przystępującego, iż na podstawie 

art. 90 ust. 1 ustawy pzp Odwołujący nie mógł skutecznie postawić zarzutu.  Jak wskazano 

w wyroku Krajowej Izb

y Odwoławczej z dnia 27 października 2017 r., sygn. akt: KIO 2112/17, 

KIO 2113/17: Na gruncie przepisu art. 90 ust. 1 p.z.p. decyzja co do wezwania wykonawcy do 

udzielenia  wyjaśnień  w  dużej  mierze  zależy  od  przekonania  samego  zamawiającego,  co 

jednocześnie powinno wynikać z określonych okoliczności o charakterze obiektywnym. Izba 

nie  wyklucza  możliwości  skutecznego  postawienia  zarzutu  naruszenia  art.  90  ust.  1  p.z.p., 

choć w praktyce będzie to niewątpliwe znacznie trudniejsze niż na gruncie regulacji art. 90 ust. 

1a pkt 1 p.z.p. W takim bowiem przypadku wykonawca będzie musiał wykazać, iż w związku 

z  wystąpieniem  okoliczności  o  obiektywnym  charakterze  zamawiający  powinien  mieć 

wątpliwości co do ceny oferty innego wykonawcy i w związku z tym powinien był wezwać go 

do  udzielenia  wyjaśnień.  Chodzi  zatem  o  sytuację,  w  której  odwołujący  zarzuca 

zamawiającemu,  iż  pomimo  istnienia  obiektywnych  okoliczności  zamawiający  pozostawał 

błędnym  przekonaniu,  iż  nie  występują  żadne  wątpliwości  do  zaoferowanej  przez  innego 

w

ykonawcę ceny.  

W ocenie Izby, Odwołujący nie podołał obowiązkowi wykazania, że po stronie Zamawiającego 

powinny powstać wątpliwości co do zaoferowanej ceny Usługi Certyfikowanych Warsztatów, 

a przede wszystkim że Usługa ta stanowi istotny element ceny w niniejszym postępowaniu. 

Samo wyodrębnienie ceny w formularzu ofertowym nie może przesądzać o istotności tej części 

składowej.  Istotna  część  składowa  ceny  to  między  innymi  taka,  która  w  znacznym  stopniu, 

bardziej niż pozostałe składniki generuje koszty po stronie wykonawcy. Porównując ceny za 

poszczególne  usługi  widocznym  jest,  że  koszty  związane  z  Usługą  Certyfikowanych 

Warsztatów  są  znikome  przy  wartości  pozostałych.  Ponadto,  Izba  wzięła  pod  uwagę,  że 

Usługa  Szkoleniowa  wynika  z wykonania  pozostałych  Usług  objętych  zamówieniem,  i  bez 

Usługi  Wsparcia  i  Usługi  Rozszerzonego  Wsparcia  Technicznego  nie  byłaby  realizowana. 


Odnosząc się do wartości szacunkowej ustalonej przez Zamawiającego wskazać należy, że 

cena  za  Usługę  Warsztatów  została  ustalona  wyłącznie  na  podstawie  umowy  realizowanej 

przez wykonawcę IBM dla Zamawiającego w 2014 r. Na cenę zaoferowaną przez wykonawcę 

w  postępowaniu  wpływ  ma  wiele  czynników  odnoszących  się  wyłącznie  do  właściwości 

danego wykonawcy, jego możliwości negocjacyjnych czy posiadanych zasobów rzeczowych i 

kapitałowych. Abstrahując od braku wykazania istotności elementu ceny stwierdzić należy, że 

Odwołujący nie udowodnił, że cena za Usługę Warsztatów jest niemożliwa do zaoferowania. 

Izba  uznała  dowody  przedstawione  przez  Odwołującego,  w  tym  pochodzące  od 

Zamawiającego,  za  nieprzydatne  dla  rozstrzygnięcia.  Część  ofert  szkoleniowych  została 

złożona  w  języku  angielskim.  Pozostałe  oferty  przedstawiały  stawki  za  osobę  za  dzień 

szkolenia (również w euro lub dolarach) co nie sposób odnieść do ceny za szkolenie grupowe, 

które odbędą się w czasie ustalonym dopiero przez Strony umowy. Nie jest wiadome, jakie 

wymagania  Odwołujący  przedstawił  do  wyceny  i czy  odpowiadają  one  tym  określonym 

opisie  przedmiotu  zamówienia,  a  te  które  zostały  skalkulowane  nie  sposób  odnieść 

pełnym  zakresie  do  wymagań  Zamawiającego.  Zaznaczenia  wymaga,  że  zbiór  ofert 

pochodzący  od  Zamawiającego,  na  który  powoływał  się  Odwołujący  ukazuje  duże 

rozbieżności cenowe występujące na rynku ofert szkoleniowych (większość od 2000,00 zł do 

3000,00 zł, niektóre około 5000,00 zł), co tym bardziej prowadzi do wniosku, że Zamawiający 

nie  mógł  obiektywnie  mieć  wątpliwości  odnośnie  ceny  zaoferowanej  przez  Wykonawcę 

Computex. Tym samym, Izba uznała za niezasadne kierowanie wezwania do wyjaśnienia ceny 

w trybie art. 90 ust. 1 ustawy pzp. 

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji. 

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do 

wyniku sprawy 

oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 oraz § 5 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt 

wpis

u  od  odwołania  uiszczony  przez  Odwołującego  oraz  zasądzając  od  Odwołującego  na 

rzecz  Z

amawiającego koszty zastępstwa prawnego na podstawie faktury VAT przedłożonej 

przez Z

amawiającego na rozprawie. 

Przewodniczący:   …………………….. 


Członkowie:   

…………………….. 

…………………….. 


wiper-pixel