KIO 467/19 KIO 485/19 POSTANOWIENIE dnia 28 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 467/19 

      KIO 485/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący:      Agnieszka Trojanowska 

po rozpoznaniu na 

posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania w 

Warszawie  w  dniu  28  marca  2019 

r.  odwołań  wniesionych  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej w dniu 18 marca 2019r. przez: 

A.  wykonawc

ę  Alba  Dolny  Śląsk  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z 

siedzibą w Wałbrzychu, ul. Piasta 16  

B.  wykonawc

ę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba spółka akcyjna z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 5 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego  Gminę  Wałbrzych  z  siedzibą  w 

Wałbrzychu, pl. Magistracki 1 

przy  udziale  wykonawc

y  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Alba  spółka 

akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 5 zgłaszającego swoje przystąpienie w 

sprawie sygn. akt KI

O 467/19 po stronie odwołującego 

przy udziale wykonawc

y Alba Dolny Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Wałbrzychu, ul. Piasta 16 zgłaszającego swoje przystąpienie w sprawie sygn. 

akt KIO 485/19 po stronie odwołującego 

postanawia: 

A: umorzyć postępowanie odwoławcze w sprawie sygn. akt KIO 467/19 na podstawie 

art. 187 ust. 8 ustawy, 

B: 

umorzyć postępowanie odwoławcze w sprawie sygn. akt KIO 485/19 na podstawie 

art. 186 ust. 2 ustawy 

Nakazać: 

A: zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 


Alba  Dolny  Śląsk  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w 

Wałbrzychu,  ul.  Piasta  16  kwoty  13 500zł.  00  gr.  (słownie:  trzynaście  tysięcy 

pięćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu 90% uiszczonego wpisu, 

B: 

zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Alba spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Szczecińska 5 kwoty 15 000zł. 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych zero groszy) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu, 

Zasądza od na rzecz kwotę zł gr (słownie: złotych groszy) tytułem zwrotu 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.1986)  na  niniejsze  postanowienie  -  w  terminie  7  dni  od  dnia  jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego we Wałbrzychu. 

Przewodniczący: ………………….. 


Sygn. akt KIO 467/19 

                 KIO 485/19 

Uzasadnienie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

odbiór  odpadów  komunalnych  oraz  odbiór  i  zagospodarowanie  odpadów  komunalnych  z 

terenu nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, 

zlokalizowanymi  w  I  i  II  sektorze  odbiera

nia  odpadów  komunalnych  na  terenie  miasta 

Wałbrzycha  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  opublikowanym  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej w dniu 6 marca 2019r. za numerem2019/S 046-105760.  

W dniu 18 marca 2019r. (dzień 16 marca 2019r. – sobota) wykonawca Alba Dolny Śląsk spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Piasta 16 wniósł odwołanie. 

Odwołanie zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa 

z  dnia  15  marca  2019r.  udzielonego  przez  dwóch  członków  zarządu  ujawnionych  w  KRS  i 

upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została 

przekazana zamawiającemu w dniu 18 marca 2019r.  

Zamawiający w dniu 19 marca 2019r. powiadomił wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W dniu 22 marca 2019r. do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił swój 

udział  wykonawca  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo  Oczyszczania  Alba  spółka  akcyjna  z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Szczecińska 5 wnosząc o uwzględnienie odwołania. Podniósł, że 

posiada  interes  w  rozstrzygnięciu  na  korzyść  odwołującego,  gdyż  odwołanie  zmierza  do 

nakazania za

mawiającemu sformułowania treści siwz w sposób jednoznaczny i klarowny, co 

umożliwi  przystępującemu  (zainteresowanemu  udziałem  w  postępowaniu)  przygotowanie  i 

złożenie  oferty  zgodnej  z  siwz,  która  nie  będzie  podlegała  odrzuceniu.  Zgłoszenie  zostało 

podpisa

ne przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 marca 

2019r. udzielonego przez prezesa zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych 

do  łącznej  reprezentacji,  zgodnie  z  załączonym  odpisem  z  KRS.  Kopia  zgłoszenia  została 

pr

zekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 22 marca 2019r.  

W  dniu  26  marca  2019r.  odwołujący  cofnął  wniesione  odwołanie.  Termin  posiedzenia  z 

udziałem stron został wyznaczony na dzień 3 kwietnia 2019r.  

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie po stronie odwołującego spełnia wymogi formalne 

określone w art. 185 ust. 2 ustawy.  

Izba ustaliła, że nie zaistniały przesłanki odrzucenia odwołania z art. 189 ust. 2 ustawy.  


Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

P

rzepis  art.  187  ust.  8  ustawy  stanowi,  iż  odwołujący  może  cofnąć  odwołanie  do  czasu 

zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze, przy czym, 

jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.  

Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8 

zdanie pierwsze ustawy, na posiedzeniu umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy, orzeczono o zwrocie o

dwołującemu 90% kwoty 

uiszczonego wpisu.  

Izba  postanowiła  nie  zasądzić  na  rzecz  zamawiającego  zwrot  kosztów  postępowania 

odwoławczego z tego względu, że wycofanie odwołania nastąpiło na więcej niż jeden dzień 

niż wyznaczony termin posiedzenia.  

Sygn. akt KIO 485/19 

W  dniu  18  marca  2019r.  odwołanie  wniósł  wykonawca  Wrocławskie  Przedsiębiorstwo 

Oczyszczania Alba  spółka  akcyjna  z  siedzibą  we Wrocławiu,  ul.  Szczecińska  5.  Odwołanie 

zostało wniesione przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 18 

ma

rca  2019r.  udzielonego  przez  prezesa  zarządu  i  prokurenta  ujawnionych  w  KRS  i 

upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została 

przekazana zamawiającemu w dniu 18 marca 2019r.  

Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 

1. naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 ustawy w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy, art. 41 pkt 6 

ustawy  i  art.  7  ust.  1  ustawy  przez 

niewskazanie  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  ani  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  terminu  realizacji  zamówienia,  wobec 

niewskazania terminu początku realizacji zamówienia; 

2. naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez zaniechanie 

dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostate

cznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniający  wszystkie  wymagania  i 

okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty  oraz  dokonanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję; 

3. naruszenie przepisu art. 3531 k.c. 

w. zw. z art. 5 k.c. oraz art. 487 § 2 k.c. w związku z art. 

7  ust.  1  ustawy  i  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  przez 

zawarcie  w  OPZ  zapisów  naruszających 


równowagę  stron  i  zasady  współżycia  społecznego,  zakładających  nadmierne  obciążenie 

wykonawcy  ryzykiem  kontraktowym  w  zakresie  w  jakim 

zamawiający  może  obciążyć 

wykonawcę kwotą równą wysokości kary nałożonej na gminę przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony  Środowiska  na  wypadek  nieosiągnięcia  wymaganych  poziomów  podczas  gdy 

wykonawca nie ma wpływu na sposób zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów 

komunalnych segregowanych; 

naruszenie przepisu art. 29 ust 1 p.z.p w zw. z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 

1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  przez  niesformułowanie  względem 

wykona

wców  wymogu  określenia  instalacji,  do  których  podmiot  odbierający  odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady zielone 

oraz popiół i żużel z palenisk domowych 

5.  naruszenie  przepisu  art  29  ust  1  ustawy 

w  zw.  z  §  4  ust  4  Rozporządzenia  Ministra 

Środowiska  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) przez wymóg pojemników z 

pomarańczową  pokrywą  względem  pojemników  na  odpady,  które  w  świetle  w/w  przepisów 

zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne"; 

6. naruszenie przepisu art. 36 ust 1 pkt 12 i 13 ustawy przez 

wadliwe sporządzenie specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  w  części  dotyczącej  opisu  sposobu  obliczenia  ceny  oraz 

opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

7. naruszenie przepisu art 22 ust la ustawy w zw. z art. 22 ust 1 b pkt 3 oraz art. 7 ust 1 ustawy 

przez 

nieproporcjonalne  do  przedmiotu  zamówienia,  nieuzasadnione  jego  specyfiką  oraz 

naruszające  równą  i  uczciwą  konkurencję  w  postępowaniu  opisanie  warunku  udziału  w 

postępowaniu odnoszące się do posiadania potencjału technicznego w zakresie wymogu, by 

wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  dysonowali  pojazdami  z  funkcją  kompaktującą  o 

określonej dopuszczalnej masie całkowitej do 8,51; 

Wniósł o: 

uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 

dokonania  jednoznacznego  i  wyczerpującego  opisu  przedmiotu  zamówienia  przez 

modyfikację treści ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

zgodnie z propozycją odwołującego przedstawioną w uzasadnieniu niniejszego odwołania; 

opublikowanie  ujednoliconej  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  przypadku 

uwzględnienia zarzutów podniesionych w odwołaniu; 

obciążenie  zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego,  w  tym  zasądzenie 

kosztów zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

Odwołujący wskazał, iż jest uprawniony do wniesienia odwołania. W świetle przepisu art. 179 

ust.  1  ustawy 

jako  podmiot  prowadzący  działalność  gospodarczą  w  zakresie  odbioru  i 


zagospodarowania  od

padów  komunalnych  posiada  interes  w  uzyskaniu  przedmiotowego 

zamówienia.  Działania  zamawiającego,  który  w  sposób  uchybiający  przepisom  ustawy 

sformułował treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, uniemożliwiają odwołującemu 

złożenie  ważnej  i  konkurencyjnej  oferty.  W  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego 

przepisów ustawy odwołujący może ponieść szkodę w postaci nieuzyskania przedmiotowego 

zamówienia, a tym samym nieosiągnięcie spodziewanego zysku z jego realizacji. W związku 

z  powyższym  odwołujący  posiada  legitymację  do  wniesienia  niniejszego  środka  ochrony 

prawnej. 

Zamawiający w dniu 19 marca 2019r. powiadomił wykonawców o wniesieniu odwołania.  

W dniu 22 marca 2019r. do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego zgłosił swój 

udział wykonawca Alba Dolny Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Wałbrzychu, ul. Piasta 16 wnosząc o uwzględnienie odwołania. Podniósł, że posiada interes 

w  rozstrzygnięciu  na  korzyść  odwołującego,  gdyż  odwołanie  zmierza  do  nakazania 

zamawiającemu sformułowania treści  siwz  w  sposób  jednoznaczny  i  klarowny,  co umożliwi 

przystępującemu  (zainteresowanemu  udziałem  w  postępowaniu)  przygotowanie  i  złożenie 

oferty zgodnej z siwz, która nie będzie podlegała odrzuceniu. Zgłoszenie zostało podpisane 

przez  pełnomocnika  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  z  dnia  1  marca  2019r. 

udzielonego przez dwóch członków zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej 

reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana 

zamawiającemu i odwołującemu w dniu 22 marca 2019r. 

W  dniu  25  marca  2019r.  zamawiający  złożył  odpowiedź  na  odwołanie.  Zamawiający 

oświadczył, że uwzględnia odwołanie, w poniższych odpowiedziach na wniesione odwołanie 

ustosunkował się do każdego z zarzutów. 

Zarzut 1 

Naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy, art. 41 pkt 6 ustawy i art. 

7  ust.  1  ustawy 

przez  niewskazanie  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  ani  w 

ogłoszeniu  o  zamówieniu  terminu  wykonania  zamówienia,  wobec  niewskazania  terminu 

początku realizacji zamówienia. 

Zamawiający oświadczył, że w odpowiedziach na pytania dokonał zmian w zakresie terminu 

realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia wyniesie 24 miesiące od dnia podpisania 

umowy. Przez wzgląd, iż realizacja postępowania przetargowego jest skomplikowana i może 

zn

acznie  przesunąć  się  w  czasie,  zamawiający  nie  jest  w  stanie  przewidzieć  dokładnego 

terminu,  w  którym  podpisze  z  wykonawcą  umowę.  Jednakże,  zgodnie  z  odpowiedziami 

udzielonymi  na  zapytania  wykonawców,  zamawiający  wskazał,  że  rozpoczęcie  realizacji 

umowy powinno nastąpić nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy (przez wzgląd na 


harmonogram  rozstawienia  pojemników,  przekazania  zamawiającemu  dostępu  do 

oprogramowania  do  obsługi  systemu  identyfikacji  RFID  pojemników  oraz  przeprowadzenia 

szkoleń dla pracowników) co wynika z zapisów OPZ oraz przedmiotowej umowy, a realizacja 

świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych nie może nastąpić wcześniej niż od dnia 1 

lipca 2019 r., bowiem z

amawiający jest związany obecnie obowiązującą umową. Zamawiający 

uwzględnił zarzut zawarty w odwołaniu. 

Zarzut 2 

Naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez zaniechanie 

dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie  dokładnych  i  zrozumiałych  określeń,  uwzględniający  wszystkie  wymagania  i 

okoliczności  mogące  mieć  wpływ  na  sporządzenie  oferty  oraz  dokonanie  opisu  przedmiotu 

zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. 

Zamawiający uwzględnił zarzut zawarty w odwołaniu co wyraził w odpowiedziach na pytania 

udzielonych w dniu 22 marca br., wobec powyższego doprecyzował postanowienia odnośnie 

ilości  osób  niepełnosprawnych  uczestniczących  w  wykonywaniu  zamówienia  oraz  zmianie 

zapisu od

nośnie instalacji właściwej do zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych. 

Zarzut 3 

Naruszenie przepisu art. 353(1) k.c. w. zw. z art. 5 k.c. oraz art. 487 par 

2 k.c. w związku z art. 

7  ust.  1  ustawy  i  art.  29  ust.  1  i  2  ustawy  przez  zawar

cie  w  OPZ  zapisów  naruszających 

równowagę  stron  i  zasady  współżycia  społecznego,  zakładających  nadmierne  obciążenie 

wykonawcy  ryzykiem  kontraktowym  w  zakresie,  w  jakim  z

amawiający  może  obciążyć 

wykonawcę kwotą równą wysokości kary nałożonej na gminę przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony  Środowiska  na  wypadek  nieosiągnięcia  wymaganych  poziomów  podczas  gdy 

wykonawca nie ma wpływu na sposób zagospodarowania odpadów komunalnych i odpadów 

komunalnych segregowanych 

Zamawiający uwzględnił zarzut zawarty w odwołaniu, tym samym wykreśli z SIWZ w/w zapisy. 

Zarzut 4 

Naruszenie przepisu art. 29 ust. 1 p.z.p w zw. z art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 

1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  przez  niesformułowanie  względem 

wykonawców  wymogu  określenia  instalacji,  do  których  podmiot  odbierający  odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady zielone 

oraz popiół i żużel z palenisk domowych 

Zamawiający uwzględnił zarzut zawarty w odwołaniu co znalazło swój wyraz  w udzielonych 

odpowiedziach na pytania. Zamawiający dostosował zapisy SIWZ do wymogów wynikających 

z przepisu art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 


Zarzut 5 

Naruszenie  przepisu  art.  29  ust.  1  ustawy  w  zw.  Z  par  4  ust.  4  R

ozporządzenia  Ministra 

Srodowiska  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  selektywnego 

zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) przez wymóg pojemników z 

pomarańczową  pokrywą  względem  pojemników  na  odpady,  które  w  świetle  w/w  przepisów 

zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne”  

Zamawiający uwzględnił zarzut zawarty w odwołaniu. Zamawiający dostosował zapisy SIWZ 

w  zakresie  kolorystyki  klapy  pojemników  do  gromadzenia  pozostałych  odpadów 

opakowaniowych do wymogów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 

r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, przy 

czym zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Wałbrzych 

selektywna zbiórka odpadów odbywa się w podziale na następujące frakcje tj: papier/tektura, 

szkło, butelki PET, pozostałe odpady opakowaniowe. 

Zamawiający postanowił, że frakcję odpadów "Metale i tworzywa sztuczne” podzieli na frakcję 

"B

utelki PET” i frakcję "pozostałe odpady opakowaniowe". Zbieranie oddzielnie butelek PET 

jest  uzasadnione  ekonomicznie  ze  względu  na  ich  sposób  przetwarzania  i  możliwość 

otrzymania czystego surowca. Bezpośrednio po przetworzeniu - recyklingu, odpad ten da się 

wtórnie zastosować jako włókna i przędze, płyty i folie, żywica poliestrowa. 

Kolor  żółty  na  terenie miasta Wałbrzycha  przeznaczony  jest  do  selektywnej  zbiórki  butelek 

PET.  Przy  każdej  nieruchomości  ustawione  są  dwa  rodzaje  pojemników  tj.'  pojemnik  na 

od

pady zmieszane oraz pojemnik na pozostałe odpady opakowaniowe. 

Wobec  powyższego,  zamawiający  wymaga,  aby  kolor  klapy  pojemników  do  gromadzenia 

pozostałych  odpadów  opakowaniowych  znacząco  różnił  się  odcieniem  koloru  żółtego  od 

koloru pojemnika przeznaczoneg

o na zbiórkę butelek PET. 

Zostało  to  uwzględnione  w  udzielonych  przez  zamawiającego  odpowiedziach  na  pytania 

Wykonawców z dnia 22 marca br. 

Zarzut 6 

Naruszenie przepisu art. 36 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez wadliwe 

sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu sposobu 

obliczenia ceny oraz opisu kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

Zamawiający uwzględnił zarzut zawarty w odwołaniu w stosunku co do ceny i dokonał zmian 

w udzielonych odpowiedziach na pytanie. 

Punktacja za kryterium CENA będzie się kształtowała następująco: 

Kryterium Cena będzie składowa następujących podkryteriów: 

a) cena za 1 

Mg odpadów komunalnych zmieszanych — waga przypisana do podkryterium to 


b) cena za 1 

Mg odpadów komunalnych segregowanych — waga przypisana do podkryterium 

to 25% 

c) cena za 1 

Mg odpadów zielonych — waga przypisana do podkryterium to 2 % 

d)  cena  za  1 

Mg  odpadów  popiołu  i  żużli  z  palenisk  domowych  —  waga  przypisana  do 

podkryterium to 3 % 

Punktacja dla podkryteriów będzie liczona w następujący sposób: 

C

— /Cmin : Cbad/ x (waga przypisana do konkretnego podkryterium) 

gdzie: 

—  liczba  punktów  w  danym  podkryterium  przyznana  ocenianej  ofercie  Cmin—  najniższa 

cena  w  danym  podkryterium  spośród  ocenianych  ofert  Cb—  cena  w  danym  podkryterium 

oferty badanej (ocenianej) 

Punktacja  w  kryterium  Cena  będzie  stanowiła  sumę  punktów  przyznanych  danej  ofercie  w 

podkryteriach. 

Jednocześnie zamawiający zwrócił uwagę, ze wzór arytmetyczny podany przez odwołującego 

nie  może  być  zastosowany  przez  zamawiającego,  ponieważ  ma  on  błąd  arytmetyczny, 

polegający  na  zastosowaniu  mnożenia  ceny  najniższej  oferty  oraz  ceny  oferty  badanej  w 

danym podkryterium. 

Odnośnie drugiego kryterium tj. „dodatkowe wyposażenie” wiążące są odpowiedzi na pytania 

udzielone 

w dniu 22 03 br., w których to zamawiający dokładnie wyjaśnił, iż wykonawca może 

zadeklarować 1 sztukę dodatkowego pojazdu w każdej kategorii, przy czym pojazd w pkt 1 

może być dowolnym pojazdem np. skrzyniowym, dostawczym lub osobowym. 

Zarzut 7 

Naruszenie  przepisu  art.  22  ust.  1a  ustawy  w  zw.  z  art.  22  ust.  1  b  pkt 3  oraz  art. 7  ust.  1 

ustawy  przez 

nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia, nieuzasadnione jego specyfiką 

oraz naruszające równą i uczciwą konkurencję w postępowaniu opisanie warunku udziału w 

postępowaniu odnoszące się do posiadania potencjału technicznego w zakresie wymogu, by 

wykonawcy  ubiegający  się  o  zamówienie  dysonowali  pojazdami  z  funkcją  kompaktującą  o 

określonej dopuszczalnej masie całkowitej do 8,5 t 

Zamawiający uwzględnił zarzut zawarty w odwołaniu, co wyraził w odpowiedziach na pytania 

udzielonych w dniu 22 marca br. wobec powyższego Rozdz. III OPZ podr. 3.2 ust. 3.2.2 pkt 1 

lit.  b  otrzyma  brzmienie:  "b)  bezpylne  z  funkcją  kompaktującą,  małogabarytowe  o 

dopuszczalnej  masie  całkowitej  DMC  do  12  t  przystosowane  do  odbierania  odpadów 

komunalnych 

z pojemników o pojemności od 60l do 1100l, umożliwiające odbieranie odpadów 

z nieruchomości położonych przy ulicach o zwężonym pasie ruchu" 

Rozdz.  III  OPZ  podr.  3.2  ust.  3.2.2  pkt  2  lit.  b  otrzyma  brzmienie:  "b)  bezpylne  z  funkcją 

kompaktującą, małogabarytowe o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 12 t przystosowane 

do  odbi

erania  odpadów  komunalnych  z  pojemników  o  pojemności  od  60l  do  1100l, 


umożliwiające  odbieranie  odpadów  z  nieruchomości  położonych  przy  ulicach  o  zwężonym 

pasie ruchu- min. 2 szt. 

Izba zważyła, co następuje: 

Izba stwierdziła, że zgłoszone przystąpienie spełnia wymogi formalne określone w art. 185 ust. 

2 ustawy i nastąpiło po stronie odwołującego. 

Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 

ust. 2 ustawy.  

Izba  oceniła,  że  odwołujący  wykazał,  iż  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia  i  może 

ponieść  szkodę  w  związku  z  potencjalnym  naruszeniem  przez  zamawiającego  przepisów 

ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy.  

Przepis art. 186 ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku uwzględnienia przez zamawiającego 

w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  Izba  może  umorzyć  postępowanie  na 

posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 

którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu 

odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim 

przypadku  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o 

udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Izba  ustaliła,  że  w  niniejszej  sprawie  zaistniał  stan  faktyczny  podpadający  pod  wskazaną 

normę prawną. Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania i zobowiązał się 

do wykonania czynności zgodnie z żądaniami odwołującego, a w zasadzie na datę orzekania 

już tych czynności dokonał udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 22 marca 

2019r.,  w  ramach  których  dokonał  także  zmiany  treści  siwz.  Nadto  Izba  ustaliła,  że  do 

postępowania  odwoławczego  przystąpił  uczestnik  postępowania  wyłącznie  po  stronie 

odwołującego,  po  stronie  zamawiającego  nikt  nie  przystąpił.  W  tej  sytuacji  ustalony  stan 

faktyczny podpada pod normę art. 186 ust. 2 ustawy i pozwala Izbie na wydanie postanowienia 

umarzającego postępowanie. Jednocześnie zamiar zamawiającego uwzględniania w całości 

zarzutów  odwołania  dla  Izby  nie  budzi  wątpliwości,  tym  samym  możliwe  było  ustalenie,  że 

odpowiedź na odwołanie stanowi uwzględnienie zarzutów odwołania, o której mowa w art. 186 

ust. 2 ustawy.  

W  tej  sytuacji  Izba  umorzyła  postępowania,  a  zamawiający  jest  zobowiązany  do  zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu i siwz zgodnie z żądaniami zawartymi w odwołaniu. 

Stosownie do art. 186 ust. 6 pkt. 1 koszty postępowania Izba wzajemnie zniosła. Natomiast 

zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010r. 

w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w 

postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 ze zm. z 2016r. 


pod. 47) Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej 

tytułem wpisu. 

Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji.  

Przewodniczący: …………………… 


wiper-pixel