KIO 465/19 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2019 roku

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 465/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 25 marca 2019 roku  

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie:      

Przewodniczący:     Katarzyna Prowadzisz 

po  rozpoznaniu  w  dniu  25  marca  2019  roku  w Warszawie,  na  posiedzeniu  niejawnym  

bez  udziału  Stron,  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu 

18  marca  2019  roku  przez  wykonawcę  TEVOR  spółka  akcyjna  z  siedzibą  

w Skarżysku-Kamiennej  

w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  Skarb  Państwa  –  Komendę 

Wojewódzką Policji w Szczecinie   

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

TEVOR spółka akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej kwoty 6 750 zł 00 

gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  na  niniejsze  postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  - 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Szczecinie. 

Przewodniczący:      …………………………………… 


Sygn. akt KIO 465/19 

UZASADNIENIE 

Zamawiający, Skarb Państwa – Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, prowadzi 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa fabrycznie nowych 

nieoznakowanych  pojazdów  dla  KWP  w  Szczecinie”,  w  część  I  –  dostawa  pojazdu 

ciężarowego  z  wielozadaniową  zabudową  do  przewozu  pojazdów  służbowych  dla  KWP  

w Szczecinie (1 szt.). 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

29 stycznia 2019 roku pod numerem 508105-N-2019. 

W  postępowaniu  tym,  Odwołujący  wykonawca  TEVOR  spółka  akcyjna  z  siedzibą  

w Skarżysku-Kamiennej w dniu 18 marca 2019 roku wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej.  

Zamawiający,  co  wynika  z  pisma  z  dnia  20  marca  2019  roku  przesłanego  

do  Prezesa  Krajowej  Iz

by  Odwoławczej  w  tym  samy  dniu,  kopię  odwołania  przekazał 

wykonawcom  uczestniczącym  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  emaile  w  dniu  

18  marca  2019  roku.  Do  dnia  wydania  postanowienia  w  przedmiotowym  postepowaniu 

odwoławczym nie wpłynęło żadne zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego.  

W dniu 21 marca 2019 roku 

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo 

Odwo

łującego, które  w swej  treści  zawiera  oświadczenie  wykonawcy  -  wniosek  o  cofnięciu 

odwołania  w  zamówieniu  pod  nazwą  „Dostawa  fabrycznie  nowych  nieoznakowanych 

pojazdów  dla  KWP  w  Szczecinie”,  w  część  I  –  dostawa  pojazdu  ciężarowego  

z  wielozadaniową  zabudową  do  przewozu  pojazdów  służbowych  dla  KWP  w  Szczecinie  

(1  szt.). 

Oświadczenie  to  zostało  złożone  przez  umocowanego  do  działania  w  imieniu 

wykonawcy 

Pana 

Ł. 

S. 

– 

Wiceprezesa 

Zarządu 

spółki 

umocowanego  

zgodnie z KRS do jednoosobowej reprezentacji.  

Wobec  złożonego  oświadczenia  Odwołującego  o  cofnięciu  odwołania  Izba 

stwierdziła,  że  przedmiotowe  postępowanie  podlega  umorzeniu  w  oparciu  o  art.  187  ust.  8 

ustawy 

oraz  zgodnie  z  tym  przepisem  Odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu.  Zgodnie  

z  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  

w  sp

rawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (Dz.  U.  z  2018  roku  poz.  1986 

ze  zmianami)  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy  Izba  orzeka  

o dokonani

u zwrotu Odwołującemu z rachunku urzędu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu.  

Pr

zewodniczący:      ………………………………… 


wiper-pixel