KIO 464/19 POSTANOWIENIE dnia 26 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 464/19 

POSTANOWIENIE 

  z dnia 26 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący: 

Paweł Trojan 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  Stron  w  dniu  26.03.2019  r.  w 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

r.  przez  wykonawcę  p.  A.  M.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod  firmą 

Biuro Usług Inżynierskich KOSZTBUD A. M., ul. Liliowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Krajowy  Ośrodek  Wsparcia 

Rolnictwa 

Oddział 

Terenowy 

Koszalinie, 

ul. 

Partyzantów 

15A,  

75-411  Koszalin  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn.: 

„Zawarcie  umów  ramowych  na 

świadczenie  usług  w  zakresie  wycen  nieruchomości  i  innego  mienia  wchodzącego  w  skład 

ZWRSP  oraz  innych  nieruchomości  położonych  na  terenie  działania  KWOR  OT  w 

Koszalinie"  

postanawia: 

1.  umorz

yć postępowanie odwoławcze, 

2.  nakaz

ać  Urzędowi  Zamówień  Publicznych  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy p. A. M. 

prowadząca działalność gospodarczą pod 

firmą Biuro Usług Inżynierskich KOSZTBUD A. M., ul. Liliowa 2, 62-080 Tarnowo 

Podgórne kwotę  13  500  zł  00  gr (słownie:  trzynaście tysięcy  pięćset  złotych  i  zero 

groszy), 

stanowiącą 90% uiszczonego przez Odwołującego wpisu. 

Stosownie  do  treści  art.  198  a  i  art.  198  b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo 

zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.,  poz.  1986  z  późn. 

zm.)    na  niniejsze  postanowienie 

–  w  terminie 7  dni  od  dnia jego  doręczenia  –  przysługuje 

skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu  Okręgowego  w 

Koszalinie. 

Przewodniczący: 

…………………… 


Sygn. akt KIO 464/19 

UZASADNIENIE 

postanowienia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt KIO 464/19  

Zamawiający  –  Krajowy  Ośrodek  Wsparcia  Rolnictwa  Oddział  Terenowy  w  Koszalinie,  ul. 

Partyzantów  15A,  75-411  Koszalin  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Zawarcie  umów  ramowych  na 

świadczenie  usług  w  zakresie  wycen  nieruchomości  i  innego  mienia  wchodzącego  w  skład 

ZWRSP  oraz  innych  nieruchomości  położonych  na  terenie  działania  KWOR  OT  w 

Koszalinie"  

Postępowanie  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  powyżej  kwot 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

W dniu 26.02.2019 

r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dz. 

U. UE pod numerem 2019/S 040 

– 090804.  

W dniu 06.03.2019 r. 

Odwołujący skierował do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ.  

Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26.03.2019 r. w 

formie 

elektronicznej  przez  wykonawcę  p.  A.  M.  prowadząca  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  Biuro  Usług  Inżynierskich  KOSZTBUD  A.  M.,  ul.  Liliowa  2,  62-080  Tarnowo 

Podgórne  wobec  zaniechania  przez  Zamawiającego  udzielenia  wyjaśnień  do  treści  SIWZ 

przekazanych we wniosku w dniu 6 marca 2019 

r. o godz. 19:41:06 tj. przed końcem dnia, w 

którym upływa połowa terminu na składanie ofert. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 

art. 7 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 42 ust. 1 ustawy Pra

wo zamówień publicznych, art. 5 ustawy 

Kodeks Cywilny oraz art. 40 ust. 4 Dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w  sprawie  koordynacji  procedur  udzielania  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane, 

dostawy i usługi. 

Mając powyższe na  uwadze Odwołujący  wniósł  o udzielenie odpowiedzi  i  wyjaśnień,  przez 

Zamawiającego,  na  zawarte  we  wniosku  z  dnia  6  marca  2019r.  wątpliwości  do  SIWZ,  a  w 

przypadku  stwierdzenia,  iż  postępowanie  prowadzone  jest  z  naruszeniem  zapisów  ustawy 

Prawo zamówień publicznych do unieważnienia postępowania. 


Zgodnie  z  informacją  znajdującą  się  w  aktach  sprawy  Zamawiający  poinformował 

pozostałych wykonawców o wniesieniu odwołania w dniu 19.03.2019 r.  

Izba  ustaliła  ponadto,  iż  w  ustawowym  terminie  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego nie zgłosił żaden wykonawca.  

Krajowa  Izba  Odwoławcza  na  posiedzeniu  niejawnym  z  udziałem  Stron  postępowania 

odwoławczego stwierdziła,  iż  postępowanie odwoławcze należało umorzyć  na  podstawie art. 

187 ust. 8 ustawy Pzp. 

Powyższe  jest  wynikiem  faktu,  iż  pismem  z  dnia  25.03.2019  r.  Odwołujący  złożył 

o

świadczenie  woli  (pismo  zarejestrowane  dnia  25.03.2019  r.  DzK-KIO-4383/19),  iż  cofa 

wniesione  odwołanie.  Powyższe  oświadczenie  zostało  podpisane  przez  p.  A.  M.  i  zostało 

nadane w formie dokumentowej z adresu poczty elektronicznej ([email protected]). 

Izba  wskazuje,  iż  Odwołujący  jest  gospodarzem  postępowania  odwoławczego  

i  złożenie  przez  niego  oświadczenia  o  cofnięciu  odwołania  odnosi  daleko  idące  skutki  

w  postaci  obowiązku  zniesienia  tegoż  postępowania.  Zatem  Krajowa  Izba  Odwoławcza 

zobligowana  jest  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zdanie  drugie  ustawy  Pzp  do  umorzenia 

postępowania odwoławczego i wydania w tym przedmiocie postanowienia.  

Orzekając  o kosztach  postępowania odwoławczego Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła 

okoliczność,  iż  w  przypadku  cofnięcia  odwołania  przez  Odwołującego  przed  otwarciem 

rozprawy  odwołującemu  zwraca  się  90%  wpisu  na  mocy  przepisu  art.  187  ust.  8  zdanie 

drugie  u

stawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawa  zamówień  publicznych,  orzekając  w  tym 

zakresie  o 

konieczności  zwrotu  kwoty  13  500,00  zł  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych  i  zero  groszy)  z  wpisu  uiszczonego  przez  Odwołującego  na  rachunek  Urzędu 

Zamówień Publicznych. 

Przewodniczący 

…………………… 


wiper-pixel