KIO 462/19 WYROK dnia 4 kwietnia 2019 roku

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 462/19 

WYROK 

z dnia 4 kwietnia 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Katarzyna Poprawa   

Protokolant:            

Marta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  1  kwietnia  2019  roku 

w  Warszawie  odwołania 

wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  marca  2019  roku  przez 

wykonawcę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Lubawce  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

z

amawiającego Gminę Miasto Boguszów - Gorce z siedzibą w Boguszowie-Gorcach 

przy  udziale  wykonawcy  B.S.  Roben 

Zakład  Usług  Ogólnych,  B.S.,  Świeradów  Zdrój, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygnaturze akt KIO 462/19 po 

stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

oddala odwołanie 

2.  kosztam

i  postępowania  obciąża  wykonawcę  Przedsiębiorstwo  Gospodarki 

Komunalnej  „Sanikom”  Spółka    z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  

w Lubawce 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr.  

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Lubawce.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

– Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.), na niniejszy wyrok, w terminie 7 dni od dnia 

jego  doręczenia,  przysługuje  skarga,  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej, do Sądu Okręgowego w Świdnicy. 

Przewodniczący:      ……………………………..   

Sygn. akt KIO 462/19 


Uzasadnienie 

Zamawiający - Gmina Miasto Boguszów - Gorce, PI. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów 

Gorce  prowadzi  postępowanie  na  „Letnie  utrzymanie  dróg,  chodników,  przejść,  placów  

i  parkingów  oraz  utrzymanie terenów  zielonych na terenie gminy  Boguszów-Gorce",  zwane 

dalej  „postępowaniem".  Numer  referencyjny  postępowania  nadany  przez  Zamawiającego: 

WIM.271.2.2019.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 

w  dniu  26  lutego  2019  roku 

  nr  518123-N-2019.  Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie 

przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (j.t.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.

)  zwanej  dalej  „ustawą”  lub  „PZP”. 

Postępowanie  prowadzone  jest  z  zastosowaniem  tzw.  „procedury  odwróconej”,  zgodnie  

z art. 24 aa PZP 

W dniu 18 marca 2019 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostało wniesione 

przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Lubawce  (zwanego  dalej  Odwołującym)  odwołanie  od 
czynności Zamawiającego w postępowaniu polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty 

oraz  zaniechania  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Odwołującego,  a  także  zaniechaniu 

wykluczenia Wykonawcy.  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy PZP: 

art.  7  ust.  1  poprzez  udzielenie  zamówienia  Roben  Zakład  Usług  Ogólnych,  który  

nie  spełnia  warunków  uczestnictwa  w  przetargu,  tym  samym  naruszając  zasadę 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 

art. 7 ust. 3 poprzez udzielenie zamówienia Roben   Zakład Usług Ogólnych, który został 

wybrany  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  PZP

,  gdyż  ze  względu  na  brak  spełnienia 

waru

nków udziału w postępowaniu powinien zostać wykluczony 

art.  22  ust.  1  pkt  2  poprzez  błędne  uznanie  przez  Zamawiającego,  że  Roben  Zakład 

Usług Ogólnych nie podlega wykluczeniu, podczas gdy nie spełnia on warunków udziału 

w  postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  oraz  dysponowania 

zezwoleniem na zbieranie odpadów 

art.  22  ust.  1b  pkt  2  w  zw.  z  art.  22c  ust.  1  pkt  3  poprzez  błędne  uznanie  przez 

Zamawiającego,  że  Roben  Zakład  Usług  Ogólnych  udowodnił  warunek  udziału  

w  postępowaniu  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej,  podczas  

gdy 

na 

wezwanie 

Zamawiającego 

przedstawił 

polisę 

ubezpieczeniową  

od  odpowiedzialności  cywilnej,  obowiązującą  dopiero  od  dnia  16  marca  2019  r.,  


a  więc  nie  obowiązującą  w  dniu  złożenia  oświadczenia  przez  powyższy  podmiot,  

że spełnia on warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

5.  art.  24  ust.  1  pkt  12,  art.  24  ust.  4  poprzez  niezgodne  z  przepisami  ustawy  PZP  

oraz wytycznymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia działanie Zamawiającego 

polegające  na  błędnym  uznaniu,  że  Roben      Zakład  Usług  Ogólnych  spełnia  warunki 

udziału w postępowaniu, w szczególności w zakresie ustalenia sytuacji ekonomicznej i 

finanso

wej  oraz  pozyskania  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  a  w  konsekwencji  nie 

podlega on wykluczeniu, a jego oferty nie uznaje się za odrzuconą 

art. 25a ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 2 oraz art. 25 ust. 1 poprzez złożenie przez Roben        

Zakład  Usług  Ogólnych  oświadczenia  w  zakresie  spełniania  warunków  

co  do  sytuacji  finansowej  i  ekonomicznej,  które  nie  zostało  potwierdzone  treścią 

przedstawionego dokumentu - polisy ubezpieczeniowej 

7.  art.  91  ust.  1  poprzez  dokonanie  wyboru  oferty  najkorzystniejsze

j,  która  w  świetle 

przepisów ustawy PZP powinna zostać uznana za odrzuconą w związku z wykluczeniem 

Roben 

Zakładu  Usług  Ogólnych,  pozbawiając  tym  samym  prawa  do  uznania  oferty 

Odwołującego za ofertę najkorzystniejszą 

8.  art.  89  ust.  1  pkt  4  poprzez  brak  od

rzucenia  przez  Zamawiającego  oferty  Roben       

Zakładu Usług Ogólnych, pomimo rażąco niskiej ceny. 

Wskazując na powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania oraz: 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  wykluczenia  Roben       

Zakładu  Usług  Ogólnych  jako  niespełniającego  warunków  udziału  w  postępowaniu,  

a  tym  samym  uznaniu,  że  jego  oferta  została  odrzucona  ewentualnie  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  i  odrzucenie  oferty  Roben  Zakładu  Usług 

Ogólnych z rażąco niską ceną 

powtórzenie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  poprzez  wybór  oferty 

Odwołującego w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy PZP 

obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania,  zgodnie  z  wykazem  kosztów 

przedstawionych podczas rozprawy. 

Ponadto  Odwołujący  wniósł  o  dopuszczenie  i  przeprowadzenie  następujących  dowodów  

z  dokumentów  znajdujących  się  u  Zamawiającego,  w  aktach  postępowania  o  numerze 

518123-N-

2019 na okoliczność przebiegu postępowania, warunków udziału w postępowaniu, 

oceny kryteriów. Wniósł również o zwrócenie się do Zamawiającego o dokumenty znajdujące 

się  u  Zamawiającego,  w  aktach  postępowania  o  numerze  514016-N-2019  -  oferty  złożonej 

przez Roben 

Zakład Usług Ogólnych. 


Wskazał, że termin do wniesienia odwołania, wynikający z treści art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy 

PZP 

został zachowany, bowiem odwołanie wniesiono w terminie 5 dni, liczonych od dnia 13 

marca  2019  r.,  kiedy  to  Odwołujący  został  poinformowany  o  wynikach  przedmiotowego 

postępowania przetargowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Jednocześnie  kopia  odwołania  została  zgodnie  z  dyspozycją  art.  180  ust.  5  ustawy  PZP 

przesłana  Zamawiającemu,  na  dowód  czego  przedłożone  zostało  stosowne  potwierdzenie, 

stanowiące załącznik do niniejszego odwołania. 

Odwołujący wykazał, iż posiada interes we wniesieniu odwołania wskazując, że artykuł 

179 ust. 1 ustawy PZP 

stanowi, że środki ochrony prawnej określone w przedmiotowej ustawie 

przysługują m.in. wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

poniósł  lub  może  ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów 

wspominanej  ustawy.  Analizując  orzecznictwo  w  powyższym  zakresie  należy  wskazać,  że 

„dopóki  Odwołujący  jest  uczestnikiem  postępowania  i  nie  został  skutecznie  wykluczony  z 

postępowania a jego oferta odrzucona, a dodatkowo złożył ofertę sklasyfikowaną w rankingu 

ofert  na  2,  pozycji  i  kwestionuje  ofertę  najkorzystniejszą,  dopóty  zachowuje  interes  w 

uzyskaniu zamówienia i może ponieść szkodę wskutek wadliwych czynności, podjętych przez 

Zamawiającego”  (wyrok  Krajowej  izby  Odwoławczej  z  dnia  2  kwietnia  2013  r.,  sygn.  KIO 

669/13).  Odwołujący  -  jako  wykonawca,  którego  oferta  w  przypadku  potwierdzenia  się 

zarzutów odwołania może zostać wybrana jako najkorzystniejsza  - spełnia określone w art. 

179 ust. 1 ustawy PZP 

przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w 

uzyskaniu  zamówienia,  a  naruszenie  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy  PZP  może 

spowodować poniesienie przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia (wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 października 2017 r., sygn. KIO 2006/17). W świetle art. 

179  ust.  1  ustawy  PZP 

podkreślenia  wymaga,  iż  szkoda  musi  być  wynikiem  naruszenia 

przepisów  ustawy  przez  zamawiającego,  co  oznacza  iż  wykazywana  przez  odwołującego 

szkoda  musi  pozostawać  w  adekwatnym  związku  przyczynowym  z  uchybieniem  przez 

zamawiającego przepisom ustawy PZP. Przyjąć trzeba, iż szkoda (możliwość jej poniesienia 

bądź  jej  poniesienie)  dotyczy  sytuacji,  gdy  wskutek  naruszenia  przepisów  ustawy  PZP, 

odwołujący utracił możliwość wyboru jego   oferty jako najkorzystniejszej - orzeczenie Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. KIO 2431/16 oraz KIO 2436/16. Ponadto 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  dnia  7  lutego  2017  r.,  sygn.  KIO  167/17  uznała,  że 

odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa 

w art. 179 ust. 1 ustawy PZP

, jeżeli zakres zarzutów, w sytuacji ich potwierdzenia się, wskazuje 

na pozbawienie odwołującego możliwości uzyskania zamówienia i jego realizacji, narażając 

go  tym  samym  na  poniesienie  w  tym  zakresie  wymiernej  szkody.  W  przypadku  zamówień 

publicznych za szkodę uznaje się zasadniczo pozbawienie korzyści wynikających z uzyskania 


zamówienia  (orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  23  czerwca  2017  r.,  sygn.  KIO 

1200/17).  Dodatkowo  wykazywana  przez  odwołującego  szkoda  musi  pozostawać  w 

adekwatnym związku przyczynowym z uchybieniem przez zamawiającego przepisom ustawy 

PZP

.  Obowiązkiem  odwołującego  jest  więc  wykazanie,  że  zarzucane  zamawiającemu 

uchybienia 

skutkują  w  normalnym  biegu  zdarzeń  poniesieniem  lub możliwością poniesienia 

szkody  przez  odwołującego.  Następstwo  ma  charakter  normalny  wówczas,  gdy  w  danym 

układzie  stosunków  i  warunków  oraz  w  zwyczajnym  biegu  rzeczy,  bez  zaistnienia 

szczególnych  okoliczności,  szkoda jest  zwykle  następstwem  określonego  zdarzenia  (wyrok 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia 9 września 2010  r.,  sygn.  KIO/UZP  1881/10;  wyrok  KIO  

z dnia 22 listopada 2012 r., sygn. KIO 2396/12; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 

2008 r., sygn. 

akt V CSK 18/08). Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, należy 

wskazać, że powoływane w odwołaniu uchybienia Zamawiającego, szczegółowo opisane  w 

dalszej  części,  spowodowały,  że  Wykonawca  –  Roben  Zakład  Usług  Ogólnych,  który  nie 

spełniał warunków udziału w postępowaniu, zarówno w zakresie posiadania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, jak i zezwolenia na zbieranie odpadów, nie został wykluczony z 

postępowania.  W  dalszej  konsekwencji,  oferta  Wykonawcy,  który  podlegał  wykluczeniu 

zost

ała oceniona jako najkorzystniejsza, natomiast oferta Odwołującego, w świetle ustalonych 

kryteriów oceny ofert została sklasyfikowana na miejscu drugim rankingu ofert. W związku z 

tym,  uznanie zarzutów  odwołania wpłynęłoby  na możliwość uzyskania przez  Odwołującego 

przedmiotowego  zamówienia,  a  nawet  można  pokusić  się  o  stwierdzenie,  graniczące  z 

pewnością, że takie zamówienie uzyskałby. Tym samym, Odwołujący legitymuje się interesem 

w uzyskaniu zamówienia, a jego szkoda polega na utraconych korzyściach, jakie uzyskałby 

realizując powyższe zamówienie. 

DOWÓD: 

z dokumentu: pisma Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r. 

znajdujące się w aktach postępowania przetargowego u Zamawiającego 

dokumentu: 

polisy 

ubezpieczeniowej 

od 

odpowied

zialności 

cywilnej  

nr  642500144123  z  dnia  11  marca  2019  r.  znajdującej  się  w  aktach  postępowania 

przetargowego u  

Zamawiającego  z  dokumentu:  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  

z  dnia  13  marca  2019  r.  znajdującego  się  w  aktach  postępowania  przetargowego  

u Zamawiającego 

Dodatkowo należy wskazać, że interes wykonawcy w uzyskaniu kontraktu nie należy odnosić 

tylko do „danego postępowania" ale do „danego zamówienia". Pojęcie „danego zamówienia" 

jest  więc  pojęciem  szerszym  od  pojęcia  samego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

(wyrok  Krajowej  Izby  Odwoławczej  z  dnia  4  października  2018  r.,  sygn.  akt  KIO  1888/18). 


Oferta  Odwołującego  w  poprzednim  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  

nr  514016-N-

2019,  które  zostało  unieważnione  przez  Zamawiającego  była  ofertą 

najkor

zystniejszą.  

DOWÓD: 

z dokumentu: ogłoszenia o zamówieniu nr 514016-N-2019 z dnia 2019-02-14 r. 

z  dokumentu:  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  do  postępowania  

nr 514016-N-

2019 (numer nadany sprawie przez Zamawiającego: WIM.271.1.2019) 

z dokumentu: informacji z otwarcia ofert z dnia 22 lutego 2019 r. 

z dokumentu: sprostowania informacji z otwarcia ofert z dnia 22 lutego 2019 r. 

z dokumentu: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 25 lutego 2019 r. 

Zamawiający prowadził, w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielnie 

zamówienia  publicznego  prowadzone  pn.:  „Letnie  utrzymanie  dróg,  chodników,  przejść, 

placów i parkingów oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy Boguszów-Gorce", 

które  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  numer  518123-N-

2019, data zamieszczenia 26 lutego 2019 r„ przez Gminę Miasto Boguszów - Gorce. W dniu  

13  marca  2019  r.,  przy  użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej  Odwołujący  otrzymał 

zawiadomienie  o  wyborze  naj

korzystniejszej  oferty  złożonej  przez  B.S.,  prowadzącą 

działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Roben  Zakład  Usług  Ogólnych,  ul.  Dolna  2,  59-850 

Świeradów 

Zdrój. 

Przedmiotowa 

oferta 

została 

oceniona 

najkorzystniej,  

po  uprzednim  wezwaniu  Roben 

Zakładu  Usług  Ogólnych  do  przedłożenia  aktualnych  

na  dzień  złożenia  oświadczeń  lub  dokumentów  wskazanych  w  SIWZ,  potwierdzających 

okoliczności,  o których mowa w  art.  25  ust.  1 ustawy  PZP.  Punkt  7 SIWZ określa Warunki 

udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. 7.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy uprawnień 

do  prowadzenia  określonej  działalności  gospodarczej,  a  w  szczególności  zezwolenia  

na  zbieranie  odpadów  wydanego  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  

(t.j.  Dz.  U.  z  2018  roku,  poz.  992  ze  zm.).  Natomiast  w  zakresie  sytuacji  ekonomicznej  

i finansowej, Zamawiający określił, że uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest 

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 

gospodarczej  na  sumę  gwarancyjną,  w  wysokości  minimum  200  000  zł  (pkt  7.2  SIWZ). 

Wykazując  spełnienie  przedmiotowych  warunków  udziału  w  postępowaniu  Roben  Zakład 

Usług  Ogólnych  przedstawił  odpowiednio  zawiadomienie  Marszałka  Województwa 

Dolnośląskiego  z  dnia  10 maja  2018  r.,  znak:  DOW-S-VII  1.7034.7.226.2018.AL  o  nadaniu 

numeru  rejestrowego:  000015616  oraz  polisę  ubezpieczeniową  UNIQA  Towarzystwa 

Ubezpieczeń S.A. od odpowiedzialności cywilnej nr 642500144123 z dnia 11 marca 2019 r.,  

z terminem jej obowiązywania od dnia 16 marca 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r. 

DOWÓD: 


z  dokumentu:  ogłoszenia  o  zamówieniu  nr  518123-N-2019  z  dnia  2019-02-26  r., 

znajdującego się w aktach postępowania przetargowego u Zamawiającego 

z  dokumentu:  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  do  postępowania  

nr  518123-N-

2019 (numer nadany sprawie przez Zamawiającego: WIM.271.2.2019), 

znajdującej się w aktach postępowania przetargowego u Zamawiającego 

z dokumentu: zawiadomienia Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 

2018  r.,  znak:  DOW-S-Vll  1.7

034.7.226.2018.AL,  znajdującego  się  w  aktach 

postępowania przetargowego u Zamawiającego 

z  dokumentu:  polisy  ubezpieczeniowej  UNI

QA  Towarzystwa  Ubezpieczeń  S.A.  

od odpowiedzialności cywilnej nr 642500144123 z dnia 11 marca 2019 r., znajdującej 

się w aktach postępowania przetargowego u Zamawiającego 

Zamawiający  w  SIWZ  może  określić  warunki  udziału  w  postępowaniu,  m.in.  mogą  to  być 

warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy PZP). 

Zamawiający  wprowadzając  przedmiotowe  warunki  może  wymagać  od  potencjalnego 

wykonawcy  posiadania  odpowiedniego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  (art.  22c 

ust. 1 pkt 3 ustawy PZP

). W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na dzień składania ofert, 

a taki stan ma się utrzymać do dnia zawarcia umowy (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 

8 marca 2017 r., sygn. KIO 366/17). W dniu składania ofert wykonawca składa oświadczenie, 

iż  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu,  w  tym  konkretnym  przypadku  w  zakresie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy PZP). Informacje 

zawarte w takim oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu  oraz  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu.  Natomiast  Zamawiający  przed 

udzieleniem  zamówienia  może  żądać  potwierdzenia  okoliczności  czyli  przedstawienia 

odpowiednich  środków  dowodowych,  w  zakresie  spełnienia  warunków  udziału  w 

postępowaniu m.in. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 26 ust.2, art. 25 ust. 

1  ustawy  PZP

).  W  okolicznościach  niniejszej  sprawy  Zamawiający  dla  wykazania  sytuacji 

ekonomicznej,  finansowej  wymagał  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  (pkt  7.2 

SIWZ), ale obowiązującego już od dnia złożenia oferty, stosowne oświadczenie potencjalnego 

wykonawcy,  składane  w  trybie  art.  25  ust.  1  ustawy  PZP  stanowi  bowiem  o  spełnianiu 

warunków, a nie ich możliwym hipotetycznym spełnieniu w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia  publicznego,  przykładowo  na  dzień  wezwania  do  złożenia  dokumentów 

potwierdzających wymagane warunki (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 kwietnia 

2017  r.,  sygn.  KIO  707/17).  Z  przedstawionej  przez  Roben 

Zakład  Usług  Ogólnych  polisy 

wynika wprost, że Wykonawca nie spełniał warunku w zakresie posiadania ubezpieczenia na 

dzień złożenia oferty, a zaczął go spełniać dopiero z dniem 16 marca 2019 r., a więc dopiero 


po wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z tym, mając na uwadze dyspozycję art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy PZP Roben 

Zakład Usług Ogólnych, nie wykazując spełnienia warunku 

udziału  w  postępowaniu  powinien  zostać  wykluczony  przez  Zamawiającego.  Przedmiotowy 

przepis dotyczy więc okoliczności, o których mowa w art. 22 oraz w art. 24 ustawy PZP (wyrok 

K

rajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2018 r., sygn. KIO 2407/18). 

Kolejnym  warunkiem  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu,  określonym  przez 

Zamawiającego w SIWZ jest posiadanie kompetencji do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej (pkt 7.

1 SIWZ), która winna być wykazana aktualnym zezwoleniem na zbieranie 

odpadów, wydanym zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (pkt 7.1 ppkt 1) 

lit.  a)  SIWZ).  Przedmiotowa  ustawa  w  Dziale  IV  Rozdział  1  reguluje  procedurę  uzyskania 

zezwolenia  n

a  zbieranie  odpadów  lub  zezwolenia  na  przetwarzania  odpadów.  Organem 

właściwym  do  wydania  przedmiotowych  zezwoleń,  w  drodze  decyzji  administracyjnej  jest 

odpowiednio  marszałek  województwa  lub  starosta  (art.  41  ust.  1  -  3  ustawy  o  odpadach). 

Powoływana  ustawa  w  Dziale  VI  przewiduje  powstanie  Bazy  danych  o  produktach  i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. "BDO". Zgodnie z art. 79 ust. 2 pkt 8 i 9, 

przedmiotowy rejestr zawiera dane o wszelkich pozwoleniach wydanych w oparciu o ustawę 

o odpadach. Decy

zje, podlegające wpisowi do BDO przekazywane są w terminie 30 dni, od 

dnia kiedy stały się ostateczne (art. 80 ust. 4 ustawy o odpadach). Aby wykazać spełnienie 

powyższego  warunku  udziału  w  postępowaniu,  Roben  Zakład  Usług  Ogólnych,  przedstawił 

zawiadomie

nie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2018 r., znak: DOW-

S-VII1.7034.7.226.2018.AL  o  nadaniu  numeru  rejestrowego:  000015616.  Wyszukiwanie  po 

wskazanym numerze rejestrowym, w bazie BDO pozwala nam uzyskać informację, iż podmiot 

dysponuje  jedynie  pozwoleniem  na  transport  odpadami,  w  zapisach  tego  rejestru  nie  ma 

żadnych  informacji  o  uzyskaniu  zezwolenia  na  zbieranie  odpadów.  W  przeciwieństwie  do 

zapisów,  w  tymże  rejestrze  Odwołującego  się  -  ujęte  są  w  nim  zezwolenia  na  zbieranie 

odpadów.  W  związku  z  tym,  można  by  pokusić  się  o  stwierdzenie,  iż  Roben  Zakład  Usług 

Ogólnych  nie  dysponuje  wymaganym  zezwoleniem,  a  przynajmniej  przedstawione  w  toku 

postępowania o udzielenie zamówienia środki dowodowe, w żaden sposób nie potwierdzają 

tej okoliczno

ści. 

Na marginesie należy jeszcze dodać, że posiadanie przedmiotowego zezwolenia nie można 

domniemywać  z  samego  faktu  posiadania  przez  Roben  Zakład  Usług  Ogólnych  

i  dołączonego  do  przedmiotowego  postępowania,  zaświadczenia  o  wpisie  do  rejestru 

działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 

nieruchomości. W wyroku z dnia 25 lipca 2007 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, sygn. akt XII Ga 

261/07 wyraźnie wskazał, iż czynność „zbierania odpadów” w rozumieniu ustawy o odpadach 

należy traktować jako czynność o znacznym stopniu złożoności, związaną z segregowaniem 


czy  magazynowaniem  odpadów  i  zdecydowanie  nie  można  jej  utożsamiać  z  „odbiorem 

odpadów”. 

Z daleko posuniętej ostrożności należy wskazać, iż cena określona w ofercie Roben Zakładu 

Usług  Ogólnych  winna  ulec  ocenie,  w  zakresie  rażąco  niskiej,  a  w  przypadku  zajścia 

przesłanek  ustawowych  ulec  odrzuceniu  (art.  89  ust.  1  pkt  4  ustawy  PZP).  W  toku 

unieważnionego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  nr  514016-N-2019  Roben  Zakład 

Usług Ogólnych zaproponował cenę za wykonanie usług utrzymania letniej zieleni na poziomie 

1.150.000  zł,  która  znacznie  przewyższała  cenę  zaproponowaną  przez  Odwołującego  się. 

Zamawiający  unieważnił  powyższe  postępowanie  przetargowe.  W  kolejnym  ogłoszonym 

postępowaniu,  będącym  przedmiotem  niniejszego  odwołania,  wprawdzie  zakres 

przedmiotowy  zamówienia  został  nieco  zmieszony,  o  kilka  ulic  o  zasięgu  powiatowym,  na 

utrzymanie  których  Zamawiający  w  poprzednim  postępowaniu  przewidywał  kwotę  około 

20.000  zł,  to  nowa  propozycja  cenowa  Roben  Zakładu  Usług  Ogólnych  również  uległa 

modyfikacji niemalże o połowę. 

DOWÓD: 

z dokumentu: SIWZ nr 514016-N-2019 

z dokumentu: SIWZ nr 518123-N-2019 

z dokumentu: informacji z otwarcia ofert z dnia 22 lutego 2019 r. 

z dokumentu: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 marca 2019 

r. na okoliczność składanych ofert w zakresie wysokości ceny  

Mając  na  uwadze  powyższy  stan  faktyczny,  jednoznacznie  należy  wskazać,  że  Roben       

Zakład  Usług Ogólnych nie spełnił  warunków  udziału w  postępowaniu,  zarówno  w  zakresie 

dysponowania zezwoleniem na zbieranie odpadów, jak i w zakresie posiadania ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, tym samy doszło do naruszenia przepisów ustawy PZP tj. art. 7 

ust.  1;  art.  7  ust.  3;  art, 22  ust.  1  pkt  2;  art.  24 ust.  1  pkt  12,  art.  24  ust.  4,  a  w  przypadku 

oceniania sytuacji finansowej także art. 22 ust. 1b pkt 2 w zw. z art. 22c ust. 1 pkt 3; art. 25a 

ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 26 ust. 2 oraz art. 25 u

st, 1, które miało istotny wpływ na rozstrzygnięcie. 

Brak  spełnienia  przez  Roben  Zakład  Usług  Ogólnych  warunków  udziału  w  postępowaniu, 

obligowało Zamawiającego do wykluczenia tego podmiotu z postępowania, na mocy art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy PZP, a tym sa

mym uznania jego oferty za odrzuconą (art. 24 ust. 4), a w 

dalszej konsekwencji wyboru, zgodnie z art. 91 oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej, 

gdyż oferta ta również podlegała ocenie i zajęła drugą pozycję w rankingu ofert. Błędna ocena 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, doprowadziła do sytuacji, iż wybór wykonawcy 

z  najkorzystniejszą  ofertą,  był  niezgodny  z  przepisami  ustawy  (art.  7  ust.  3),  a  tym  samym 

naruszał zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (art. 7 ust.1). 

W  tym  stanie  rzeczy  żądanie  uwzględnienia  odwołania,  unieważnienia  czynności  wyboru 

oferty najkorzystniejszej, wykluczenia Wykonawcy jako niespełniającego warunków udziału w 


postępowaniu,  a  tym  samym  uznaniu,  że  jego  oferta  została  odrzucona,  ewentualnie 

unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia oferty z rażąco niską 

ceną,  powtórzenia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  poprzez  wybór  oferty 

Odwołującego w oparciu o art. 91 ust, 1 ustawy PZP jest w pełni zasadne i konieczne celem 

wyeliminowania z obrotu działań niezgodnych z przepisami ustawy PZP. 

Dnia 25 marca 

2019 roku do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego 

zgłosił 

przystąpienie 

wykonawca 

Roben 

Zakład 

Usług 

Ogólnych, 

B.S.,  

ul.  Dolna  2,  59-

850  Świeradów  Zdrój  (zwany  dalej  Przystępującym)  wnosząc  o  oddalenie 

odwołania. 

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Odwołującego, na podstawie zgromadzonego 

w  sprawie  materi

ału  dowodowego  oraz  oświadczeń  i  stanowisk  złożonych  ustnie  na 

rozprawie, Krajowa Izba 

Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: 

Izba ustaliła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek, o których stanowi art. 189 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. dalej: „PZP”  

lub „ustawa”), skutkujących odrzuceniem odwołania. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej  18 marca 2019 roku wobec czynności Zamawiającego z dnia 13 

marca 

2019 roku, zatem z zachowaniem terminu do wniesienia odwołania. Kopia odwołania 

została przekazana w ustawowym terminie Zamawiającemu.  

Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki 

ochrony  prawnej  określone  w  niniejszym  dziale  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi 

konkursu, 

a  także  innemu  podmiotowi  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu  danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz 

możliwości poniesienia szkody.  

Izba stwierdziła także skuteczność wniesionego przez wykonawcę Roben Zakład Usług 

Ogólnych, 

B.S., 

ul. 

Dolna 

Świeradów 

Zdrój 

przystąpienia  

do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego.  Zgłoszenie  przystąpienia 

nastąpiło  z  zachowaniem  terminu  określonego  w  art.  185  ust.  2  PZP.  Kopia  przystąpienia 

została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. 

Przy  rozpoznawaniu  przedmiotowej  sprawy  skład  orzekający  Izby  wziął  pod  uwagę 

dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie złożoną  

do  akt  sprawy,  dowody  złożone  na  rozprawie,  a  także  stanowiska  i  oświadczenia 

Odwołującego złożone ustnie na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu. 

Izba ustaliła co następuje: 


W  treści  Specyfikacji  Istotnych Warunków  Zamówienia  (dalej  SIWZ),  w  pkt  7  Zamawiający 

ustanowił warunki udziału w postępowaniu.  

W  zakresie 

kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  

o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, Zamawiający wymagał od Wykonawcy m.in. posiadania 

(pkt 7.1.ppkt 1): 

a) 

aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów, wydanego zgodnie z ustawą z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) prze

z organ właściwy 

odpowiednio  ze 

względu  na  miejsce  zbierania  odpadów.  Wykonawca  winien 

dysponować  w  szczególności  zezwoleniem  na  zbieranie  odpadów  oznaczonych 

ko

dami:  20  02  01  Odpady  ulegające  biodegradacji,  20  03  01  Niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic 

i placów. Ocena 

spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w 

oparciu  o  informacje  zawarte  w  złożonym  przez  wykonawcę  w  niniejszym 

postępowaniu dokumencie. 

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej (pkt 7.2) Zamawia

jący wymagał wykazania 

przez  wykonawcę,  że  jest  on  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną 

określoną przez Zamawiającego w wysokości minimum 200 000 zł. 

Na  potwierdzenie  spełnienia  powyższych  warunków  udziału  w  postępowaniu,  oraz  braku 

podstaw do wykluczenia, 

wykonawca winien złożyć zgodnie z zapisami SIWZ m.in.: 

14.2. lit. a) 

aktualne na dzień składania ofert zezwolenie na zbieranie odpadów, obejmujące 

ko

dy  odpadów:  20  02  01  Odpady  ulegające  biodegradacji,  20  03  01 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 03 Odpady z czyszczenia 

ulic i placów wydane przez właściwy organ, 

14.2. lit.d) 

dokument  potwierdzający  ubezpieczenie  Wykonawcy  od  odpowiedzialności 

cywilnej  w  zakresie 

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

Izba ustaliła, iż w terminie wyznaczonym na składanie ofert zostały złożone dwie oferty: 

Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  „Sanikom”  Sp.  z  o.o.  ul.  Nadbrzeżna  5A   

58-420 Lubawka,   

2.  Roben 

Zakład Usług Ogólnych, B.S., ul. Dolna 259-850 Świeradów Zdrój.  


Pismem z dnia 

7 marca 2019 roku, Zamawiający wystąpił do wykonawcy Roben Zakład Usług 

Ogólnych,  B.S.,  Świeradów  Zdrój  -  Przystępującego,  na  podstawie  art.  26  ust.  2  PZP  do 

złożenia w terminie do dnia 12 marca 2019 roku aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 

dokumentów wskazanych w SIWZ, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 

ust. 1 PZP, m. in. : 

aktualnego na dzień składania ofert zezwolenia na zbieranie odpadów, obejmujące kody: 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, 20 03 03 Odpady z czyszczenia uli

c i placów, wydane przez właściwy organ, 

dokument  potwierdzający  ubezpieczenie  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  cywilnej  

w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę 

gwar

ancyjną w wysokości minimum 200.000,00 PLN 

Dnia 11 

marca 2019 roku Przystępujący złożył Zamawiającemu m.in.:  

aktualny  wpis  do  rejestru  działalności  regulowanej  w  zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości kod 20 02 01, 20 03 01, 20 03 03, 

-   potwierdzenie  ubezpieczenia  wykona

wcy  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 

prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  

w wysokości minimum 200.000,00 zł. 

Dnia  13  marca  2019  roku  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  za  którą 

uznał  ofertę  złożoną  przez  Przystępującego.  Wobec  czynności  tej,  Odwołujący  w  dniu  

18 marca 2019 roku wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie. 

Dnia  27  marca  2019  roku  do  Krajowej  Izby  Odwoławczej,  wpłynął  wniosek  złożony  przez 

Zamawiającego  o  umorzenie  postępowania  odwoławczego,  w  związku  z  unieważnieniem 

postępowania w dniu 26 marca 2019 roku. 

Izba zważyła co następuje: 

Biorąc  pod  uwagę  zgromadzony  w  sprawie  materiał  dowodowy,  oświadczenia 

i  stanowiska  strony  przedstawione  podczas  rozpr

awy,  Izba  uznała,  iż   odwołanie  podlega 

oddaleniu.  

Bezspornym  w  niniejszej  spraw

ie  jest  to,  że  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie 

odwołania,  nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  najkorzystniejszej 

oferty

, wykluczenie Przystępującego z postępowania oraz odrzucenie jego oferty, powtórzenie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  oraz  obciążenie  Zamawiającego  kosztami 

postępowania. 


Zamawiający  –  po  wniesionym  przez  Odwołującego  odwołaniu  –  unieważnił 

pos

tępowanie,  uzasadniając  iż  jest  ono  obarczone  niemożliwa  do  usunięcia  wadą, 

uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia 

publicznego.  Wada  postępowania  ujawniona  przez  Zamawiającego  nastąpiła  po  wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  w  dniu  18  marca  2019  roku,  ma  charakter  nieusuwalny  

oraz powoduje, że umowa zawarta w wyniku postępowania będzie wskutek istnienia tej wady 

podlegać unieważnieniu.  

W ocenie Izby, aby rozstrzygnąć spór – w tak zaistniałym stanie faktycznym - należy 

wziąć pod uwagę następujące przepisy ustawy PZP: 

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy PZP 

odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej 

z  przepisami  ustawy  czynności  Zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

ustawy. 

Ponadto zgodnie z art. 191 ust. 1 ustawy PZP 

Przewodniczący składu orzekającego 

zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba 

uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona. Zgodnie z ust. 2 wydając wyrok Izba bierze 

za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.  

Mając  na  względzie  treść  niniejszych  przepisów  ustawy  PZP  należy  dojść  

do następujących wniosków: 

Po  pierwsze,  aby  Izba  mogła  rozpoznać  wniesione  odwołanie  –  musi  ono  dotyczyć 

czynności Zamawiającego. Wobec powyższego na moment wniesienia odwołania musi istnieć 

substrat zaskarżenia, będący podstawą dla wykonawcy do wniesienia środka ochrony prawnej 

w postaci odwołania. W niniejszej sprawie niewątpliwie substratem zaskarżenia była czynność 

Zamawiającego polegająca na wyborze najkorzystniejszej oferty Przystępującego.  

Następnie należy również zwrócić uwagę na treść przepisu art. 191 ust. 2 ustawy PZP. 

Zgodnie z przywołanym przepisem ustawy, Izba wydając orzeczenie – bierze pod uwagę stan 

rzeczy ustalony na moment zamknięcia rozprawy. Ustawodawca przewidział zatem sytuację, 

w  której  może  dojść  do  zmian  w  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  –  co  Izba 

zobowiązana jest uwzględnić wydając orzeczenie w sprawie. Zauważenia również wymaga – 

co  jest  istotne  dla  rozstrzygnięcia  niniejszego  sporu  –  że  przepisy  ustawy  nie  zobowiązują 


Z

amawiającego do zawieszenia postępowania o udzielenie zamówienia, wobec wniesionego 

odwołania.  

Zgodnie 

z  treścią  art.  191  ust.  2  PZP,  Izba  wydając  orzeczenie  zobowiązana  jest 

uwzględnić  stan  rzeczy  ustalony  w  toku  postępowania,  zatem  zobowiązana  jest  również 

uwzględnić  czynności  Zamawiającego,  które  miały  miejsce  po  wniesionym  odwołaniu  

do czasu zamknięcia rozprawy.  

W  niniejszej  sprawie  Zamawiający  dokonał  unieważnienia  postępowania  –  zatem  

czynności  stanowiącej  zasadniczą  podstawę  wniesionego  niniejszym  odwołaniem  środka 

ochrony prawnej. Tym samym 

– czynność stanowiąca podstawę niniejszego odwołania (z dnia 

18  marca  2019  roku) 

–  przestała  istnieć  na  moment  zamknięcia  rozprawy.  Wobec  jasno 

brzmiącej treści przepisu art. 191 ust. 2 ustawy PZP należało uznać, że Ustawodawca dopuścił 

sytuacje,  w  których  stan  rzeczy  –  naruszenia  przepisów  ustawy  na  moment  zamknięcia 

rozprawy może różnić się od tego, który istniał w momencie wniesienia odwołania. W rezultacie 

treść rozstrzygnięcia - która opiera się na stanie rzeczy z chwili zamknięcia rozprawy - może 

być  odmienna  od  treści  rozstrzygnięcia  -  która  opierałaby  się  jedynie  na  stanie faktycznym 

sprawy istniejącym w chwili wniesienia odwołania. 

Rolą przepisu art. 191 ust. 2 ustawy PZP - podobnie jak przy interpretacji art. 316 § 1 

k.p.c. gdzie sąd wydaje wyrok, biorąc za podstawę stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia 

rozprawy 

–  jest  uwzględnienie  aktualnego  stanu  faktycznego  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia. Ponadto stan rzeczy - o którym mowa jest w przepisie art. 191 ust. 2 ustawy PZP 

należy analogicznie - jak w art. 316 § 1 k.p.c. - interpretować jako okoliczności faktyczne 

ustalone  przed  zamknięciem  rozprawy  oraz  stan  prawny,  t.j.  obowiązujące  przepisy,  które 

mogą stanowić podstawę rozstrzygnięcia (wyrok SN z dnia 25 czerwca 2015r.,  sygn. akt V 

CSK 535/14, wyrok Sądu Apelacyjnego ze Szczecina z dnia 13 września 2018 r., sygn. akt I 

Aga 159/18).  

Wobec  powyższego  nie  ulega  wątpliwości,  iż  rolą  Izby  jest  rozstrzyganie  na  datę 

zamknięcia rozprawy - zgodnie z art. 191 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Tym samym wobec skarżenia 

przez wy

konawcę czynności wyboru oferty - czynności, która na moment zamknięcia rozprawy 

nie istniała, bowiem Zamawiający unieważnił postępowanie – Izba nie ma podstaw prawnych 

do stwierdzenia naruszenia, wobec 

nieistniejących już okoliczności.  

Wobec  tak  zaistniałego  stanu  faktycznego  Krajowa  Izba  Odwoławcza  nie  znalazła 

podstaw  do  uwzględnienia  niniejszego  odwołania.  W  konsekwencji  mając  na  względzie 

okoliczności niniejszej sprawy, orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192 ust. 

1 ustawy PZP.  


Izba  wskazuje,  iż  na  podstawie  art.  192  ust.  7  ustawy  PZP  nie  może  orzekać  

co  do  zarzutów,  które  nie  były  zawarte  w  odwołaniu.  Zatem  zarzuty  przywołane  dopiero 

podczas rozprawy w zakresie 

unieważnienia postępowania nie mogły być rozpoznane, z uwagi 

na ich brak w treści odwołania.  

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie 

do wyniku spraw oraz zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 

marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972) 

zaliczając  na  poczet  niniejszego  postępowania  odwoławczego  koszt  wpisu  od  odwołania 

uiszczony przez Odwołującego. 

Przewodniczący: …………………….. 


wiper-pixel