KIO 461/19 POSTANOWIENIE dnia 29 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 461/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 29 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:      Anna Osiecka 

Anna Packo 

Irmina Pawlik   

Protokolant:            

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  29  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  18  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  DXC  Technology 

Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie  

w postępowaniu prowadzonym przez  Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

w Warszawie 

przy  udziale  wykonawcy 

Asseco  Poland  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Rzeszowie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego 

przy  udziale  wykonawcy 

GISPartner    Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

z  siedzibą  we  Wrocławiu,  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  

po stronie zamawiającego 

postanawia: 

1.  um

orzyć postępowanie odwoławcze. 

2.   nakaz

ać  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  DXC  Tech

nology  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  

siedzibą  w  Warszawie

kwoty  13  5

00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset 

złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.  


Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 7 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

Przewodniczący:   ………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 


Sygn. akt KIO 461/19 

U Z A S A D N I E N I E 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, 

dalej „Zamawiający”, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  na 

Zakup  usługi  Utrzymania  i  Rozwoju  Aplikacji  ZSZiK,  lACSplus,  GIS,  SIZ, 

PZSiPplus, PA oraz eWniosekPIus na okres 47 miesięcy. Postępowanie to prowadzone jest  

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  

(Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej 

„ustawa Pzp”.  

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej pod numerem 2018/S 174-395011 w dniu 

11 września 2018 r. 

W  dniu  18  marca  2019 

r.  spółka  DXC  Technology  Polska  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Warszawie,  dalej  „Odwołujący”,  złożyła  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  odwołanie  od  czynności  dokonanej  przez  Zamawiającego 

polegającej  na  modyfikacji  w  postępowaniu  treści  pkt  3.1.18  Załącznika  nr  7  do  wzoru 

umowy w brzmieniu nadanym na mocy zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

nr 1.3 z dnia 6 marca 2019 r. i jego ukształtowanie w sposób sprzeczny z obowiązującymi 

przepisami prawa. Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 i ust. 3, art. 

29 ust. 1 i ust. 2, art. 36  ust. 1 pkt 3 i pkt 16 ustawy Pzp w  zw. z art. 5, art. 353

 Kodeksu 

cywilnego w związku z art. 14 ustawy Pzp, a także art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  i  nakazanie  Zamawiającemu 

dokonania  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  sposób  wskazany  

w uzasadnieniu odwołania.   

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  skutecznie  przystąpili 

wykonawca 

Asseco  Poland  Spółka  Akcyjna  z  siedzibą  w  Rzeszowie  oraz  wykonawca 

GISPartner  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. 

O

dwołujący na posiedzeniu oświadczył, iż cofa odwołanie. Oświadczenie o wycofaniu 

zostało  złożone  przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Odwołującego  i  stanowi 

podstawę  do  umorzenia  postępowania  odwoławczego  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  1 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W  związku  z  cofnięciem  odwołania  przed  otwarciem  rozprawy,  Izba  postanowiła  

o  zwrocie  na  rzecz  O

dwołującego  90%  wpisu,  zgodnie  z  art.  187  ust.  8  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.  


O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  3  lit.  a) 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  

i  sposobu  pobierania  wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu  Odwołującemu  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  90%  kwoty 

uiszczonej tytułem wpisu od odwołania. 

Przewodniczący:   ………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 


wiper-pixel