KIO 460/19 POSTANOWIENIE dnia 28 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Marzena Teresa Ordysińska 

Protokolant: Mar

ta Słoma 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

z  udziałem  stron  w  dniu  28  marca  2019  r. 

Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu 

18 marca 2019  r.  przez 

wykonawcę  Sportdata  Serwis  spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Gdyni  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

zamawiającego - Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku 

postanawia: 

1. umorzyć postępowanie odwoławcze, 

2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy 

Sportdata Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni kwoty 6 750 zł 

gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej 90% 

uiszczonego wpisu, 

3.  zasądzić  od  wykonawcy  Sportdata  Serwis  spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Gdyni  na  rzecz  zamawiającego  Gdańskiego  Ośrodka  Sportu  z  siedzibą 

Gdańsku kwotę 3 750 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych, zero groszy), 

stanowiącą łącznie koszty zastępstwa prawnego i dojazdu na posiedzenie. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - 

Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie -  w terminie 

dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku. 

Przewodniczący:      ………….........................… 


Sygn. akt KIO 460/19 

U z a s a d n i e n i e 

Gdański  Ośrodek  Sportu  z  siedzibą  w  Gdańsku  (dalej:  Zamawiający)  prowadzi 

postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przywrócenie 

sprawności systemu kontroli biletów na stadionie miejskim w Gdańsku przy ul. Traugutta 29, 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.;  dalej: Prawo zamówień 

publicznych). 

tymże postępowaniu, w dniu 18 marca 2019 r. przez wykonawcę Sportdata Serwis 

spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z siedzibą  w  Gdyni  (dalej:  Odwołujący),  zostało 

wniesione odwołanie. 

Termin 

posiedzenia wyznaczono na dzień 28 marca 2019 r.  

W dniu 28 marca 2019 r., przed otwarciem posiedzenia

, Odwołujący cofnął odwołanie. 

Uwzględniając  powyższe  Izba,  działając  na  podstawie  art.  187  ust.  8  zd.  2  Prawa 

zamówień publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze.  

Zgodnie z art. 187 ust. 8 

Prawa zamówień publicznych Izba postanowiła o zwrocie na 

rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu.  

Zgodnie  z  §  5  ust.1  pkt  3  lit.  b  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  w  sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania z dnia 15 marca 2010 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 972), 

skład orzekający zasądził na rzecz Zamawiającego koszty zastępstwa prawnego i dojazdu na 

posiedzenie w 

łącznej wysokości 3750 zł (odwołanie zostało cofnięte na mniej, niż jeden dzień 

przed dniem, na który został wyznaczony termin posiedzenia). 

Przewodniczący:      ………….........................… 


wiper-pixel