KIO 456/19 POSTANOWIENIE dnia 27 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 456/19 

POSTANOWIENIE 

 z dnia 27 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie:  

Przewodniczący: 

Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  27  marca  2019  r. 

odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2019 r. przez 

odwołującego:  Konwerga  Sp.  z  o.o.  (ul.  Janikowska  21,  61-070  Poznań)  w  postępowaniu 

prowadzonym  przez  z

amawiającego:  Straż  Miejska  w  Płocku  (ul.  Otolińska  10,  09-407 

Płock), 

wykonawca 

zgłaszający  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego:   Petrotel Sp. z o.o. (ul. Chemików 7, 09-411 Płock),   

postanawia: 

Umorzyć postępowanie odwoławcze 

Nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego 

– Konwerga Sp. z o.o. (ul. Janikowska 21, 61-070 Poznań) kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Płocku. 

……………………………… 


Sygn. akt KIO 456/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pz

p] przez zamawiającego: Straż Miejską w Płocku  (Zamawiający), którego przedmiotem jest: 

„Najem  zaprojektowanego,  wybudowanego,  zainstalowanego  i  uruchomionego,  systemu 

monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 115 punktów kamerowych". (znak 

sprawy:  SM.WKiL.341/1/8184/18),  dalej  Postępowanie.  Ogłoszenie  o  zamówieniu 

opublikowane zostało w  Dz. Urz. UE z dnia 5.12.2018 r., nr 2018/S 234-535036. Wnoszący 

odwołanie  wykonawca  -  Konwerga  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Poznaniu  (Odwołujący)  zarzucił 

Zamawi

ającemu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z : 

1)  art.  186  ust.  2  zdanie  drugie  ustawy  z  uwagi  na  zaniechanie  zmian  w  SIWZ  zgodnie  z 

wniesionym w dniu 26 listopada 2018 r. odwołaniem (dalej zwane „Pierwsze Odwołanie") i 

uznaniem przez Zamawiającego wszystkich zawartych w nim zarzutów w dniu 4 grudnia 

2018  oraz  z  wniesionym  odwołaniem  w  dniu  4  stycznia  2019  roku (dalej  zwane  „Drugie 

Odwołanie") i wydanym wyrokiem sygn. spr KIO 12/19 - z uwagi na częściowe zaniechanie 

dokonania  zmian  w  SIWZ  opublikowanym  w  dniu  8  marca  2019  wraz  z  modyfikacjami  z 

dnia 12 marca zgodnie ww. wyrokiem 

art. 29 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na zawarcie w opisie przedmiotu zamówienia 

opisu równoważności określonego w sposób sprzeczny z przepisami prawa oraz z zasadą 

r

ówności i zasadą uczciwej konkurencji - z uwagi na ograniczenie możliwości zaoferowania 

rozwiązania  równoważnego  oraz  wymaganie  sprzętu  o  parametrach  nieadekwatnych  do 

oczekiwań  wobec  systemu  monitoringu  wizyjnego*  który  ma  być  przedmiotem  najmu  w 

zakresie 

przełącznika przemysłowego 

art.  29  ust.  2  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  opisanie  przedmiotu  zamówienia  w  sposób,  który 

utrudnia uczciwą konkurencję - z uwagi na preferowanie jednego z wykonawców poprzez 

umożliwienie mu uzyskania większej ilości rat najmu 

Wskazując na powyższe wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu 

dokonania zmian treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) zgodnych 

z odwołaniami wniesionymi w dniu 26 listopada 2018 r.  i 4 stycznia 2018 r. oraz wyrokiem KIO 

12/19 lub poczynionych modyfikacji, a mianowicie: 

dotyczących  możliwości  skorzystania  z  rozwiązania  równoważnego  oraz  możliwości 

rezygnacji  z  dostawy  przełącznika  przemysłowego  w  przypadku  zastosowania  transmisji 

radiowej; 

dotyczących wyrównania ilości rat najmu 

w sposób wskazany w uzasadnieniu odwołania. 


Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w piśmie z dnia 20 marca 

2019  r. 

przystąpienie  zgłosił  wykonawca    Petrotel  Sp.  z  o.o.  z  Płocka  [Przystępujący 

wykonawca] 

wnosząc o oddalenie odwołania.    

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  odwołanie  –  w  piśmie  z  dnia  20  marca  2019  r.  - 

oświadczył,  że  uwzględnia  w  całości  zarzuty  podniesione  w  odwołaniu  i  w  przypadku  nie 

wniesienia sprzeciwu przez Przystępującego wykonawcę  wniósł o umorzenie postępowania 

odwoławczego na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp.  

związku  z  oświadczeniem  Zamawiającego  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu Przystępujący wykonawca w piśmie z dnia 25 marca 2019 r.  

został wezwany przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie z § 13 ust. 2 pkt 3 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1092.)  do  złożenia 

oświadczenia  w  przedmiocie  wniesienia  sprzeciwu,  co  do  uwzględnienia  przez 

Z

amawiającego  w  całości  zarzutów  przedstawionych w  odwołaniu w  terminie 3  dni  od  dnia 

doręczenia  niniejszego  wezwania  pod  rygorem  umorzenia  postępowania.  Przystępujący 

wykonawca w 

piśmie z dnia 26 marca 2019 r. oświadczył, że nie zgłasza sprzeciwu.   

Wobec  powyższego,  Krajowa  Izba  Odwoławcza,  działając  na  podstawie  

art. 186 ust. 3 

ustawy Pzp, postanowiła postępowanie odwoławcze umorzyć.  

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  1  ustawy  Pzp  oraz 

§  5  ust.  1  pkt  2  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r, poz. 972).  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel