KIO 455/19 WYROK dnia 1 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 455/19 

WYROK 

 z dnia 1 kwietnia 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Jan Kuzawiński 

Protokolant: 

Piotr Cegłowski 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  29 marca  2019  r.  w Warszawie 

odwołania wniesionego 

d

o Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 marca 2019 r. przez wykonawcę TPF Sp.  

z  o.o.,  ul.  Annopol  22,  03-236  Warszawa 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  Polskie  Koleje  Państwowe  S.A.,  Al.  Jerozolimskie  142A,  02-305 

Warszawa, 

przy  udziale  wykonawcy  Multiconsult  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Bonifraterska  17,  00-203 

Warszawa, 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

uwzględnia  odwołanie  w  zakresie  zarzutu  nr  5  tj.  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3 

ustawy  Pzp  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  oraz 

powtórzenie  czynności  oceny  ofert  w  zakresie  wynikającym  

z  uwzględnionego  zarzutu,  w  tym  wezwanie  wykonawcy  Multiconsult  Polska  Sp.  

z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

do uzupełnienia wykazu wykonanych 

usług  o  usługę  potwierdzającą  spełnianie  warunku  udziału  w  postępowaniu 

określonego w pkt IX.3.3.1.a SIWZ, 

w pozostałym zakresie oddala odwołanie, 

kosztami postępowania obciąża Zamawiającego Polskie Koleje Państwowe S.A., Al. 

Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  TPF  Sp.  

z o.o., ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa, 

tytułem wpisu od odwołania; 


zasądza od Zamawiającego - Polskie Koleje Państwowe S.A., Al. Jerozolimskie 

142A, 

Warszawa, 

na 

rzecz 

Odwołującego 

TPF 

Sp.  

z  o.o.,  ul.  Annopol  22,  03-236  Warszawa 

kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  poniesione  

z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

..……………………. 


Sygn. akt KIO 455/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  Polskie  Koleje  Państwowe  S.A.,  Al.  Jerozolimskie  142A,  02-305  Warszawa, 

prowadzi  w  trybie  przetargu  nie

ograniczonego  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  pn. 

„Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla  inwestycji  pn.  „Budowa  dworca 

Olsztyn  G

łówny wraz  z  modernizacją układu torowo  - peronowego i infrastruktury kolejowej"

Wartość postępowania przenosi kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone 

przez 

Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.09.2018 r. pod 

numerem  2018/S  181-410936, 

a  więc  do  postępowania  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy 

Prawo  zamówień  publicznych  zmienionej  z  dniem  28.07.2016  r.  na  mocy  przepisów  ustawy  

z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).    

Zamawiający  w  dniu  5.03.2019  r.  udostępnił  dokumentację,  w  tym  dokumenty  co  do 

których  Izba  w  wyroku  KIO  131/19  uznała,  że  nie  doszło  do  skutecznego  zastrzeżenia  jako 

tajemnicy  przedsiębiorstwa.  W  dniu  5.03.2019  r.  Zamawiający  ponownie  dokonał  wyboru 

oferty  Multiconsult  Polska  Sp.  z  o.o.,  ul.  Bonifraterska  17,  00-203  Warszawa  jako 

najkorzystniejszej. 

Od  tej  czynności,  w  dniu  25.03.2019  r.  Odwołujący  wniósł  odwołanie  do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  przepisów  Pzp  poprzez  czynność  wyboru  oferty  Multiconsult  jako  oferty 

najkorzystniejszej, 

2.  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykluczenia  

z  postępowania  wykonawcy  Multiconsult,  pomimo  iż  wykonawca  ten  wprowadził 

Zamawiającego  w  błąd,  przedstawiając  informacje  mogące  mieć  istotny  wpływ  na  decyzje 

podejmowane  przez  Zamawiającego  oraz  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd  przy 

przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

3.  art.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  przez  zaniechanie  wykluczenia  Multiconsult  

z  postępowania,  pomimo  niewykazania  spełniania  przez  tego  wykonawcę  warunku  udziału  

w postępowaniu; 

4.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

poprzez  prowadzenie  postępowania  w  sposób 

naruszający  zasadę  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców  (w  związku  

z naruszeniem w/w przepisów ustawy); 

5. art. 26 ust. 3 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, przez zaniechanie wezwania 

do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 


w zakresie zdolności technicznych i zawodowych - wykaz usług (zarzut ewentualny). 

W oparciu o powyższe, Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 

- dokonania ponownej oceny ofert, 

- wykluczenia 

z postępowania Multiconsult; 

-  wezwania  w

ykonawcy  Multiconsult  do  uzupełnienia  dokumentów  -  wykazu  usług 

(ewentualnie); 

wybór oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej.  

Uzasadnienie odwo

łania 

Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12,16 i 17 ustawy Pzp. 

Odwołujący  informuje,  że  zgodnie  z  punktem  IX  ppkt  3.3.1  SIWZ  o  zamówienie  mogą  się 

ubiegać  Wykonawcy  spełniający  następujący  warunek  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 

zdolności technicznych i zawodowych: 

„(...)  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 

a) 

minimum  3  odrębne  zamówienia  (umowy)  na  dokumentację  projektową,  tj.:  projekty 

budowlane  i  wykonawcze  w  branżach  architektonicznej,  konstrukcyjnej,  instalacyjnej  

w zakresie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej 

w  zakresie  instalacji  i  sieci  elektrycznych  oraz  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  sieci 

teletechnicznych,  w  budynkach  użyteczności  publicznej,  każde  o  wartości  nie  mniejszej  niż 

500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) i kubaturze minimum 15 000 m

„Pojęcie  budynku  użyteczności  publicznej  należy  rozumieć  zgodnie  z  definicją  zawartą w  §3 

pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

1422)." 

Odwołujący  wskazuje,  że  w  odpowiedzi  na  wezwanie  w  trybie  art.  26  ust  1  ustawy  Pzp 

Multiconsult  złożył  Zamawiającemu  w  dniu  26.11.2019  r.  wykaz  usług,  który  zdaniem 

Odwołującego nie spełnia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu. 

Podnosi, że na spełnienie warunku opisanego przez Zamawiającego w punkcie IX ppkt 3.3.1a) 

SIWZ  w  pozycji  2  w

ykazu  usług  Multiconsult  umieścił  usługę  podmiotu  udostępniającego 

potencjał - Metropolis Sp. z o.o. Sp. k.: 

Usługa  polegająca  na  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  (projekt  budowlany  

i  pro

jekt  wykonawczy)  w  branżach  architektonicznej,  konstrukcyjnej,  instalacyjnej  w  zakresie 


instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej w  zakresie 

instalacji  i  sieci  elektrycznych  oraz  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  sieci  teletechnicznych  

w  budynku  użyteczności  publicznej  o  kubaturze  78  569  m3  została  wykonana  w  ramach 

zadania  pn.  projekt  4-

gwiazdkowego  hotelu  w  Świnoujściu  przy  ulicy  Zdrojowej/ 

Uzdrowiskowej." 

Odwołujący  podnosi,  że  umieszczenie  przedmiotowej  usługi  w  wykazie  usług  należy 

jednoznacznie  uznać  za  wprowadzenie  Zamawiającego  w  błąd,  poprzez  przypisanie 

budynkowi hotelu funkcji budynku użyteczności publicznej. Zamawiający w SIWZ precyzyjnie 

wskazał  -  przywołując  §  3  pkt  6  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia 

2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 

usytuowanie  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1422)  - 

jakie  budynki  są  zaliczane  do  kategorii 

budynków  użyteczności  publicznej.  Tymczasem  zgodnie  z  w/w  przepisem  hotel  nie  jest 

budynkiem  użyteczności  publicznej.  Odwołujący  wywodzi,  że  Multiconsult,  jako  podmiot  

w  pełni  profesjonalny,  przed  złożeniem  oferty  powinien  upewnić  się,  czy  doświadczenie,  na 

jakie powołuje się celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wypełnia te 

warunki  udziału  w  postępowaniu,  szczegółowo  określone  w  SIWZ.  Podnosi,  że  weryfikacja 

taka  niewątpliwie  powinna  nastąpić  po  zapoznaniu  się  z  przepisami  przytoczonymi  w  SIWZ 

przez Zamawiającego. 

Przepis § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w następujący 

definiuje 

budynek użyteczności publicznej: 

„budynku  użyteczności  publicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  budynek  przeznaczony  na 

potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 

szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 

bankowej,  handlu,  gastronomii,  usług,  w  tym  usług  pocztowych  lub  telekomunikacyjnych, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 

lub  wodnym  śródlądowym,  oraz  inny  budynek  przeznaczony  do  wykonywania  podobnych 

funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny”. 

Odwołujący podnosi, że próżno w w/w definicji szukać hotelu, który został przez ustawodawcę 

zakwalifikowany  do  innej  kategorii  budynków  -  przepis  §  3  pkt  5  w/w  Rozporządzenia 

wskazuje:  

„budynku  zamieszkania  zbiorowego  -  należy  przez  to  rozumieć  budynek  przeznaczony  do 

okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom 

wycieczkowy,  schronisko  młodzieżowe,  schronisko,  internat,  dom  studencki,  budynek 

koszarowy, budyn

ek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu 

poprawczego,  schroniska  dla 

nieletnich,  a  także  budynek  do  stałego  pobytu  ludzi,  

w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny." 


Odwołujący podnosi, że  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 7 maja 

2009  roku,  sygnatura  akt  II  SA/Kr  457/09  wyraźnie  wskazał,  że  ustawodawca  rozróżnił  od 

siebie  2  powyższe  typy  budynków,  wprowadzając  dla  każdego  z  nich  odrębną  definicję:  „W 

przepisie  §  3  pkt  5  i  6  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w 

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 

rozróżniono  i  zdefiniowano  pojęcia  budynku  zamieszkania  zbiorowego  (budynek 

przeznaczony  do  okresowego  pobytu  ludzi, 

w  szczególności  hotel,  motel,  pensjonat,  dom 

wypoczynkowy,  dom  wycieczkowy,  schronisko  młodzieżowe,  schronisko,  internat,  dom 

studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu 

śledczego,  zakładu  poprawczego,  schroniska  dla  nieletnich,  a  także  budynek  do  stałego 

pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny) i pojęcie budynku 

użyteczności publicznej (budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru 

sprawiedliwości,  kultury,  kultu  religijnego,  oświaty,  szkolnictwa  wyższego,  nauki,  opieki 

zdrowotnej,  opieki  społecznej  i  socjalnej,  obsługi  bankowej,  handlu,  gastronomii,  usług, 

turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim 

lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny 

ogólnodostępny  budynek  przeznaczony  do  wykonywania  podobnych  funkcji,  w  tym  także 

budynek  biurowy  i  socjalny).

Z  tego  wywodzi,  że  skoro  hotel  jest  budynkiem  zamieszkania 

zbiorowego, 

to nie jest budynkiem użyteczności publicznej. 

Odwołujący  wskazuje,  że  przedmiotowy  warunek  udziału  w  postępowaniu  jest  jasny, 

nie wymaga wykładni - odwołuje się wprost do konkretnego przepisu prawa. Jeśli Multiconsult 

miał zamiar posłużyć się referencją w zakresie wykonania dokumentacji dla hotelu, to  będąc 

profesjonalistą  i  mając  świadomość  przepisów  Rozporządzenia  wskazanego  w  SIWZ  - 

powinien  na  etapie  przygotowania  oferty,  zaraz  po  ogłoszeniu  SIWZ,  w  terminach  do  tego 

przewidzianych, co najmniej zwrócić się o wyjaśnienie przedmiotowego postanowienia SIWZ, 

tj.  zapytać  Zamawiającego,  czy  hotel  jest  w  jego  rozumieniu  budynkiem  użyteczności 

publicznej. Ewentualnie - 

Multiconsult mógł też wnieść odwołanie wobec brzmienia SIWZ, jeśli 

uznawałby  warunek  za  nadmierny.  Tymczasem  Multiconsult  zaniechał  takich  czynności. 

Odwołujący wskazuje, że wykazując spełnianie warunków udziału Multiconsult powołał się na 

usługę  w  sposób  oczywisty  niespełniający  warunków  SIWZ  -  czym  miał  zamiar  wprowadzić 

Zamawiającego  w  błąd.  Wskazuje,  że  doszło  do  wprowadzenia  w  błąd,  gdyż  Zamawiający 

uznał tę referencję za prawidłową. 

Wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Odwołujący  podnosi,  że Zamawiający  w  punkcie IX  ppkt  3.3.1  a,  b,  c  SIWZ  wymagał 

od w

ykonawców wykazania się doświadczeniem w wykonaniu łącznie 9 zamówień (umów) na 

dokumentację projektową. „(...) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 


ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 

a)  minimum  3 

odrębne  zamówienia  (umowy)  na  dokumentację  projektową,  tj.:  projekty 

budowlane  i  wykonawcze  w  branżach  architektonicznej,  konstrukcyjnej,  instalacyjnej  

w zakresie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej 

w  zakresie  instalacji  i  sieci  elektrycznych  oraz  instalacyjnej  w  zakresie  instalacji  i  sieci 

teletechnicznych,  w  budynkach  użyteczności  publicznej,  każde  o  wartości  nie  mniejszej  niż 

500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych) i kubaturze minimum 15 000 m3; 

b) 

minimum  2  odrębne  zamówienia  (umowy)  na  dokumentację  projektową,  tj.:  projekty 

budowlane  i  wykonawcze  w  branżach  torowej,  Sieci  Trakcyjnych,  energetyki  nietrakcyjnej, 

obiektów inżynieryjnych, instalacji i sieci teletechnicznych, w zakresie budowy lub przebudowy 

jednej  stacji  kolejowej  (co  najmniej  10  rozjazdów)  obejmującej:  nawierzchnię,  podtorze, 

odwodnienie,  sieć  trakcyjną  z  konstrukcjami  wsporczymi,  perony  oraz  posiadającej  co 

najmniej 2 tory główne zasadnicze, 4 tory główne dodatkowe i 4 krawędzie peronowe; 

c) 

minimum  2  odrębne  zamówienia  (umowy)  na  dokumentację  projektową,  tj.:  projekty 

budowlane i wykonawcze w branżach SRK, w zakresie budowy lub przebudowy 2 systemów 

przekaźnikowo-komputerowych  urządzeń  stacyjnych  srk,  na  stacji  liczącej  co  najmniej  10 

zwrotnic oraz szlaku z zabudowanymi liniowymi urządzeniami srk; 

d) 

minimum  2  odrębne  zamówienia  (umowy)  na  dokumentację  projektową,  tj.:  projekty 

budowlane  i  wykonawcze  w  branżach  inżynieryjnych,  w  zakresie  budowy  lub  przebudowy 

obiektów  typu:  most  lub  wiadukt  lub  kładka  dla  pieszych  lub  estakada  o  rozpiętości 

najdłuższego przęsła nie mniejszej niż 15 m.  

Każde  wykazane  zamówienie  (umowa)  może  jednocześnie  potwierdzać  spełnianie  kilku  

z powyższych warunków". 

Odwołujący wskazuje, że w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp 

Multiconsult  złożył  Zamawiającemu  w  dniu  26.11.2019  r.  wykaz  usług,  który  nie  potwierdza 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wywodzi, że Zamawiający wymagał wykazania 

się wykonaniem całych umów, tak wyraźnie wskazał w SIWZ - poprzez powołanie się właśnie 

na  „umowy".  Dodaje,  że  przyjmuje  się,  że  usługa  referencyjna  ma  odpowiadać  swoim 

zakresem  i  charakterem  prz

edmiotowi  zamówienia. Wskazuje,  że  przedmiotowe  zamówienie 

obejmuje  wykonanie  całego  procesu  -  tj.  od  zaprojektowania  aż  po  zakończenie  nadzoru 

autorskiego, a 

Multiconsult powołuje się na wykonanie jedynie elementów umów, tj. wskazuje 

na  usługi  wykonania  dokumentacji  -  podczas  gdy  umowy  obejmowały  szerszy  zakres  usług,  

w  tym  -  co  bardzo  istotne  -  wykonanie  nadzoru  autorskiego. 

Podnosi,  że  świadczenie  usług 

nadzoru autorskiego jest elementem usługi wykonania dokumentacji projektowej. Wywodzi to 

faktu,  że  przedmiot  zamówienia  w  przedmiotowym  postępowaniu  obejmuje:  „opracowanie 

dokumentacji  projek

towej  wraz  z  pełnieniem  nadzoru  autorskiego  dla  inwestycji”.  Zdaniem 

Odwołującego  usługi  referencyjne  powinny  obejmować  wykonanie  całości  zamówień 


analogicznych,  jak  przedmiot  zamówienia.  Nadzór  autorski  jest  bardzo  ważnym  elementem 

niniejszego zamówienia - obejmuje cały Etap II. Odwołujący podkreśla, że w przypadku umów 

na  prace  pr

ojektowe  zawieranych  w  ramach  zamówień  publicznych  nadzór  autorski  jest 

immanentną  cechą  takich  umów  i  powinien  być  bezwzględnie  objęty  przedmiotem 

zamówienia,  jak  to  uczynił  Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu.  Powołuje  się  na 

stanowisko  Urz

ędu  Zamówień  Publicznych  w  opinii  „Stosowanie  ustawy  -  Prawo  zamówień 

publicznych  do  zamówień  na  pełnienie  nadzoru  autorskiego  nad  realizacją  projektu 

architektoniczno-budowlanego".  Stwierdz

a,  że  pełnienie  nadzoru  autorskiego  nie  stanowi 

odrębnego  i  niezależnego  przedmiotu  zamówienia  od  samego  zamówienia  na  prace 

projektowe.  O  ile  zatem  kwestia  sposobu  pełnienia  nadzoru  autorskiego  i  wynagrodzenia  za 

jego sprawowanie w obrocie powszechnym może być przedmiotem swobodnych ustaleń stron 

w  każdym  czasie,  o  tyle  w  przypadku  zamówień  publicznych  zasady  pełnienia  nadzoru 

autorskiego  i  wynagrodzenia  winny  być  określone  już  na  etapie  udzielenia  zamówienia  na 

prace projektowe. Powyższe stanowisko motywuje normatywnym uzasadnieniem z treści art. 

29  ust.  1  ustawy  Pzp 

oraz  w  konieczności  zachowania  zasad  z  art.  7  ust.  1,  art.  10  ust.  1 

ustawy  Pzp  i 

przejrzystości  na  etapie  zlecania  zamówienia  na  prace  projektowe.  Wiedza 

wykonawcy  na  temat  sprawowania  nadzor

u  autorskiego  może  mieć  istotny  wpływ  na  treść 

jego  oferty  złożonej  w  postępowaniu  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej,  a  tym  samym 

wynik  tego  postępowania  (konkursu).    Z  powyższego  wywodzi,  że  „zamówienia  (umowy)  na 

dokumentację  projektową"  wskazane  w  warunkach  udziału  powinny  obejmować  nadzór 

autorski,  a  na  dzień  składania  ofert  nadzór  ten  powinien  być  zakończony,  a  cały  projekt  - 

odebrany przez inwestora. 

Odwołujący  odnosi  się  do  poszczególnych  pozycji  wskazanych  w  wykazie  usług  złożonym 

przez Multiconsult: 

Ad poz. 1 w

ykazu usług: 

„Usługa  polegająca  na  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  (projekt  budowlany  

i projekt wykonawczy) w ramach zadania pn. projekt centrum basenowego w rejonie Bielan - 

Ślęza  pod  Wrocławiem"  –  odwołujący  podnosi,  ze  z  treści  dokumentu  referencji  dla 

przedmiotowej  usługi  jednoznacznie  wynika,  iż  zamówienie  (umowa)  nie  została  wykonana  

w  całości  w  dniu  wystawienia  dokumentu.  W  treści  referencji  wskazano  „(...)  w  trakcie 

rozpoczętej  właśnie  budowy  projektanci  pełnić  będą  nadzór  autorski".  Usługa  nie  została 

zakończona  -  nie  została  wykonana  jeszcze  w  zakresie  nadzoru  autorskiego.  Wskazuje,  że  

Zamawiający  po  pierwsze  nie  ma  pewności,  czy  umowa  została  faktycznie  wykonana  

w  całości,  czego  jednoznacznie  wymagał  w  SIWZ,  po  drugie  nie  ma  pewności,  że  umowa 

została wykonana w sposób należyty. 

Ad 

poz. 2 Wykazu usług; 

Usługa  polegająca  na  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  (projekt  budowlany  


i  projekt  wykonawczy)  w  ramach  zadania  pn.  projekt  4-gwiazdkowego  hotelu  w 

Świnoujściu 

przy  ulicy  Zdrojowej/

Uzdrowiskowej”  –  podnosi,  że  w  przypadku  tej  pozycji  zachodzi  

analogiczna  sytuacja 

jak  w  przypadku  pozycji  pierwszej.  Zamawiający  w  dokumencie 

referencji również wskazuje, że umowa nie została wykonana w całości: „W trakcie realizacji, 

proje

ktanci  firmy  Metropolis,  zgodnie  z  zawartą  umową,  pełnić  będą  obowiązki  nadzoru 

autorskiego”. 

Ad poz. 4, 7, 9 w

ykazu usług: 

Usługa  polegająca  na  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  (projekt  budowlany  

i projekt wykonawczy) w ramach zadania pn. Węzeł Plzen, 2 budowa stacji osobowej włącznie 

z  mostami  Mikulasska”  –  wywodzi,  że  również  ta  umowa  nie  została  zrealizowana  na  dzień 

wystawienia  dokumentu.  Potwierdzenie  tego umieszone  jest  na  pierwszej  stronie  dokumentu 

Zaświadczenie o wykonaniu usługi wystawionego dla SUDOP PRAHA: „Usługa zakończona: 

Nie, przebiega nadzór autorski (...)”. 

Ad poz. 6 w

ykazu usług: 

„Usługa  polegająca  na  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  (projekt  budowlany  

i projekt wykonawczy) w ramach  zadania p

n. Modernizacja STK Ceska Lipa” – wskazuje, że  

zakresie tej usługi występuje sytuacja analogiczna jak opisana powyżej w przypadku usługi 

pn. Węzeł Plzen (poz. 4, 7 i 9 Wykazu usług). 

Ad 

poz. 5,8 Wykazu usług: 

Usługa  polegająca  na  opracowaniu  dokumentacji  projektowej  (projekt  budowlany  

i projekt wykonawczy) w ramach zadania pn. Wykonanie projektów budowlanych i uzyskanie 

niezbędnych  pozwoleń  wraz  z  nadzorami  autorskimi  dla  odcinka  Katowice  Szopienice  Płd.  - 

Katowice  -  Katowice  Piotrowice;  Tychy  -  Czechowice  Dziedzice  -  Zebrzydowice  -  granica 

państwa - LOT A, B, C, D w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich 

(E  30  i  E  65)  na  obszarze  Śląska,  etap  I:  linia  E  65  na  odc.  Będzin  -  Katowice  -  Tychy  - 

Czechowice  Dziedzice  - 

Zebrzydowice"  w  części  3  (LOT  C)  na  odcinku  podg.  Most  - 

Czechowice  Dziedzice  -  Zabrzeg". 

Odwołujący  wskazuje,  że  w  ramach  potwierdzenia 

należytego  wykonania  powyższej  usługi  Multiconsult  złożył  wraz  z  wykazem  usług  dwa 

protokoły odbioru: pierwszy potwierdza wykonanie projektów budowlanych wraz z kompletem 

uzgodnień,  drugi  zaś  opracowanie  projektów  wykonawczych.  Odwołujący  podnosi,  że 

załączone protokoły stanowią jedynie potwierdzenie wykonania dwóch etapów projektu, a nie 

jak  wymagał  Zamawiający,  wykonania  zamówień  (umów).  Podnosi,  że  nie  załączono 

dowodów należytego wykonania nadzoru autorskiego. 

Odwołujący  podnosi,  że  żadna  z  wyżej  wymienionych  usług  nie  spełnia  warunku 

udziału  w  postępowaniu  wyznaczonego  przez  Zamawiającego  -  dokumenty  złożone  na 

potwierdzenie  należytego  wykonania  usług  nie  potwierdzają,  że  całe  umowy  na  w/w  usługi 

zostały  wykonane  -  a  wręcz  z  ich  treści  wynika  okoliczność  przeciwna:  umowy  nie  zostały 


zakończone, wciąż trwa nadzór autorski. Wskazuje, że wymaganie przez Zamawiającego, aby 

umowy  stanowiące  potwierdzenie  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostały 

zrealizowane, 

wydaje się szczególnie uzasadnione w przypadku postępowań na opracowanie 

dokumentacji  projektowej. 

Podnosi,  że  w  okresie  realizacji  niejednokrotnie  dochodzi  do 

wykrycia  istotnych  wad  projektu,  w  takim  przypadku  projektant  jest  zobligowany  do  ich 

naprawienia.  W  przypadku  braku  naprawienia  błędów  dokumentacji  projektowej  -  nie  ma 

mowy  o  nale

żytym wykonaniu umowy na dokumentację projektową.  Zdaniem Odwołującego, 

jeżeli Zamawiający przewidział w ramach umowy świadczenie usługi nadzoru autorskiego, to 

dopiero  po  jej  wykonaniu  można  uznać,  iż  cała  umowa  została  zrealizowana  w  sposób 

należyty. 

Odwołujący  zwraca  uwagę,  iż  Multiconsult  z  pełną  dowolnością  i  w  sposób  w  danej 

chwili korzystny dla siebie interpretuje definicję wykonania zamówienia (umowy) oraz zakresu, 

jaki  powinna  ona  obejmować.  Z  jednej  strony  w  wykazie  usług  umieszcza  usługi 

nieukończone,  w  których  -  jak  wynika  z  samych  dokumentów  referencji  -  trwa  etap  nadzoru 

autorskiego. 

Z drugiej zaś strony w pozycjach 1 oraz 2 wykazu usług podaje całkowitą wartość 

zamówienia  łącznie  z  wartością  nadzoru  autorskiego.  Jeżeli  nawet  przyjąć  podejście 

Multiconsult  za  praw

idłowe  (z  czym  Odwołujący  się  nie  zgadza),  że  nadzór  autorski  jest 

etapem nieistotnym do spełnienia warunku udziału w postępowaniu, to wtedy wartość takiego 

nadzoru  autorskiego  Multiconsult  powinien  odjąć  od  wartości  całej  umowy.  Podnosi,  że 

s

zczególnie  istotne  wydaje  się  to  w  przypadku  usług  nr  1,  2,  3  Wykazu  usług  mających 

potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który Zamawiający określił w punkcie 

IX  ppkt  3.3.1a

.  Istotnym  elementem  spełnienia  powyższego  warunku  jest  wykazanie  się 

wykonanym

i  zamówieniami  (umowami),  których  wartość  przekracza  500  000,00  zł  brutto 

(wartość  każdego  z  zamówień).  Szczególne  wątpliwości  Odwołującego  budzi  usługa  1 

Wykazu  usług,  która  obejmowała  swym  zakresem  nadzór  autorski,  a  jej  całkowita  wartość 

(wartość  zamówienia)  wskazano  na  kwotę  501  840,00  PLN  brutto.  Wskazuje,  że  mając  na 

uwadze, 

iż  siedziba  podmiotu  udostępniającego  Metropolis  realizującego  usługę  mieści  się  

w  Szczecinie,  a  przedmiotowa  budowa  jest  realizowana  w  okolicach  Wrocławia,  nie  ma 

wątpliwości, iż koszt nadzoru autorskiego świadczonego przez pracowników firmy Metropolis 

w  okresie  realizacji  inwestycji  przekroczył  kwotę  1  840,00  PLN  brutto.  Tym  samym  wartość 

umowy bez nadzoru autorskiego nie spełniałaby warunków SIWZ, zatem Multiconsult kolejny 

raz 

nie wykazałby spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

W  toku  rozprawy  przed  Krajową  Izbą  Odwoławczą  w  dniu  29.03.2018  r.  Odwołujący 

podtrzymał stanowisko zawarte w odwołaniu. 

Do  postępowania  po  stronie  Zamawiającego  przystąpienie  skutecznie  zgłosił 

wykonawca wykonawcy Multiconsult Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 


(dalej  również  jako  Przystępujący),  wnioskując  o  oddalenie  odwołania.  W  dniu  rozprawy 

Przystępujący złożył pismo w którym podniósł, że w wielu przypadkach, tak jak w  przypadku 

Hotelu  Dobosz  w  Świnoujściu,  budynek  hotelowy,  ze  swej  istoty  będzie  budynkiem 

użyteczności publicznej – w przypadku, gdy oprócz funkcji hotelowej pełni funkcje usługowe, 

takie  jak  gastronomia,  SPA,  usługi  zdrowotne,  konferencyjne.  Powołał  pkt  5  Polskiej 

Klasyfikacji  Obiektów  Budowlanych  –  „Wskazówki  dotyczące  klasyfikowania  obiektów 

budowlanych”: 

„W przypadku obiektów budowlanych użytkowanych lub przeznaczonych do wielu celów (np. 

budynek mieszkalny będący jednocześnie hotelem i biurem) klasyfikuje się je w jednej pozycji, 

zgodnie  z  ich  głównym  użytkowaniem.  Główne  użytkowanie  powinno  być  określane 

następująco: 

należy  określić  jaki  procent  całkowitej  powierzchni  użytkowej  przeznaczony  jest  na  różne 

cele, zgodnie z grupowaniami klasyfikacji - na 

najbardziej szczegółowym poziomie. 

następnie obiekt budowlany klasyfikowany jest zgodnie z metodą "góra-dół": najpierw określa 

się  sekcję  -  1  cyfra  (budynek  lub  obiekt  inżynierii  lądowej  i  wodnej),  następnie  dział  na 

poziomie  2  znaków  (budynek  mieszkalny,  budynek  niemieszkalny,  infrastruktura  transportu, 

itp.) najbardziej znaczący w ramach sekcji, następnie grupę (3 cyfry) najważniejszą w ramach 

działu, klasę (4 cyfry) mającą największy udział w powierzchni użytkowej w ramach grupy”.  

Przystępujący  wywodzi,  że  kwestię  przynależności  budynku  do  określonej  kategorii  należy 

badać w odniesieniu do tego, jaka jest przeważająca funkcja danego obiektu. Powołuje się na 

wyrok  KIO  129/11,  141/11. 

W  związku  z  powyższym  powołuje,  że  ww.  budynek  hotelu  

w Świnoujściu ma powierzchnię użyteczności publicznej 11 101,26 m

, z ogólnej powierzchni 

20 225,04 m

, co za tym idzie, zgodnie z PKOB hotel ów powinien być przyporządkowany do 

budynków  użyteczności  publicznej.  Podnosi,  że  zgodnie  z  wyrokiem  WSA  w  Krakowie 

powołanym przez Odwołującego, budynek nie powinien być kwalifikowany po nazwie nadanej 

przez inwestora, tylko zgodnie z jego rzeczywistym charakterem wynikającym z projektu. 

Przystępujący wskazał, że oferta nie miała na celu wprowadzenie w błąd Zamawiającego oraz 

że  warunek  postawiony  przez  Zamawiającego  nie  wymagał,  by  usługi  potwierdzające 

posiadanie doświadczenia obejmowały wykonanie nadzoru autorskiego. 

W toku rozprawy przed KIO strony podtrzymały swoje stanowiska. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szcz

ególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych 

Warunków  Zamówienia  oraz  korespondencji  Zamawiającego  z  wykonawcami,  jak 


również  po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem  i  pismem  zgłaszającego  przystąpienie,  po 

wysłuchaniu  oświadczeń,  jak  też  stanowisk  stron  i  uczestnika  złożonych  ustnie  do 

protokołu w toku rozprawy ustaliła, co następuje.  

Izba  ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  

Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący,  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie  

w  dostateczny  sposób  wykazał  interes  w  złożeniu  środka  ochrony  prawnej  -  odwołania,  

w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Przystępując  do  rozpoznania  sprawy,  Izba  ustaliła  przede  wszystkim,  że  stan  faktyczny 

sprawy  w  zakresie  brzmienia  postanowień  SIWZ  oraz  treści  wykazu  usług  Multiconsult 

przedstawiony  w  odwołaniu  znajduje  potwierdzenie  w  dokumentacji  postępowania  i  nie  był 

pomiędzy  stronami  sporny  (sporna  była  ocena  ww.  okoliczności),  nie  będzie  zatem 

powtarzany. 

Izba zważyła, co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części. 

Ad  zarzutu  naruszenia  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wezwanie  wykonawcy 

Multiconsult  do  uzupełnienia  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  warunków  udziału  

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych i zawodowych.  

Przedmiotowy  zarzut  jako  jedyny  w  sprawie  znalazł  potwierdzenie.  W  ocenie  Izby 

Przystępujący  nie  wykazał  spełniania  warunku  określonego  w  pkt  IX.3.3.1a,  gdyż  usługa 

powołana w pkt 2 wykazu – wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania  „Projekt 

gwiazdkowego  hotelu  w  Świnoujściu  przy  ul.  Zdrojowej/Uzdrowiskowej”  nie  odpowiadała 

treści ww. warunku. Powyższa konkluzja podyktowana została poniższymi ustaleniami. 

Zamawiający  w  pkt  IX.3.3.1.a  SIWZ  określił  warunek,  zgodnie  z  którym  ubiegający  się  

o  udzielenie  zamówienia  wykonawca  musiał  wykazać  się  doświadczeniem  w  wykonaniu 

dokumentacji projektowej d

la budynków użyteczności publicznej. Zamawiający w pkt IX.3.3.1 

zawarł  postanowienie,  że  pojęcie  budynku  użyteczności  publicznej  rozumieć  należy  zgodnie  

z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

W ocenie Izby  z  powyższego jednoznacznie wynika,  że zamiarem Zamawiającego  było 

wyłonienie  wykonawców  posiadających  doświadczenie  w  projektowaniu  określonej  kategorii 


budynk

ów  –  użyteczności  publicznej,  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  przewidzianymi  

w  ww. 

rozporządzeniu.  Przy  tym  nie budzi  wątpliwości  i  w  zasadzie bezsporne  było,  iż  hotel 

przynależy do kategorii określonej w § 3 pkt 5 rzeczonego rozporządzenia – tj. jest budynkiem 

zamieszkania zbiorowego „- należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego 

pobytu lud

zi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, 

schronisko  młodzieżowe,  schronisko,  internat,  dom  studencki,  budynek  koszarowy,  budynek 

zakwaterowania  na  terenie  zakładu  karnego,  aresztu  śledczego,  zakładu  poprawczego, 

schro

niska  dla  nieletnich,  a  także  budynek  do  stałego  pobytu  ludzi,  w  szczególności  dom 

dzieck

a, dom rencistów i dom zakonny”. Przy tym za nieznajdujące oparcia w obowiązujących 

przepisach  Izba  uznała stanowisko  Przystępującego,  iż  wobec postanowień  Rozporządzenia 

Rady  Ministrów  w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Obiektów  Budowlanych  (PKOB)  z  dnia  30 

grudnia  1999  r.  (Dz.U.  Nr  112,  poz.  1316) 

(dalej  jako  rozporządzenie  PKOB)  wskazany  

w  wykazie  usług  Przystępującego  Hotel  Dobosz  w  Świnoujściu  należy  uznać  za  budynek 

użyteczności  publicznej.  W  pierwszej  kolejności  należy  odnotować,  że  ww.  rozporządzenie 

PKOB  wydane  zostało  na  podstawie  art.  40  ustawy  z  dnia  29  czerwca  1995  r.  o  statystyce 

publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 997). Zgodnie z art. 40 ust. 1 powołanej ustawy,  Prezes 

Głównego  Urzędu  Statystycznego,  w  porozumieniu  z  właściwymi  naczelnymi  organami 

administracji państwowej, opracowuje podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów 

gospodarczych  i  społecznych  standardowe  klasyfikacje  i  nomenklatury,  wzajemne  relacje 

między  nimi  oraz  ich  interpretacje.  W  ustępie  2  ww.  przepisu  określono,  że  standardowe 

klasyfikacje  i  nomenklatury,  o których  mowa  w  ust.  1,  wprowadza  Rada  Ministrów  w  drodze 

rozporządzenia.  Przepisy  rozporządzenia  PKOB  znajdują  więc  zastosowanie  na  potrzeby 

„określenia  przebiegu  i  opisu  procesów  gospodarczych  i  społecznych”.  Co  więcej,  same 

przepisy rozporządzenia PKOB określają zakres ich zastosowania:  

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) służy potrzebom statystyki działalności 

budowlanej,  sporządzania  sprawozdań  budowlanych,  spisów  budowli  i  mieszkań,  statystyki 

cen  obiektów  budowlanych  oraz  rachunków  narodowych.  Ponadto  klasyfikacja  służy  do 

klasyfikowania  obiektów  budowlanych.  Może  być  ona  stosowana  w  trakcie  zmiany 

zastosowania, renowacji, wyburzania, modernizacji obiektu budowlanego. 

PKOB ułatwia wymianę informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego na/i między 

różnymi poziomami organizacyjnymi, np. 

między inwestorem, biurem projektów, wykonawcą, 

między organami centralnymi a wykonawcami robót budowlanych, inwestorami i odwrotnie,   

w zakresie: 

określania i analizy wielkości i struktury potrzeb, 

-  planowania i bilansowania 

zadań i środków, 


opracowywania, ustalania i stosowania wskaźników planistycznych oraz techniczno-

ekonomicznych  dla  obiektów  budowlanych  tego  samego  rodzaju  dla  celów 

projektowania, wdrażania nowych technologii i rozwiązań projektowych itp., 

-  stosowania 

jednolitego  grupowania  i  nazewnictwa  obiektów  budowlanych  przy 

ustalaniu bazy normatywnej nakładów rzeczowych oraz w kalkulacji cen i kosztów na 

różnych etapach procesu inwestycyjnego” – pkt 1.1.3) załącznika do rozporządzenia 

PKOB, w którym zawarta jest ustanowiona rozporządzeniem klasyfikacja. 

Jak  wynika  z  treści  samego  załącznika  do  PKOB  i  art.  40  ustawy  o  statystyce  publicznej, 

PKOB  służy  potrzebom  statystyki,  klasyfikacji  obiektów  budowlanych,  a  także  ułatwieniu 

wymiany informacji między uczestnikami procesu inwestycyjnego i między różnymi poziomami 

organizacyjnymi.  Treść  rozporządzenia  PKOB  i  samej  PKOB  nie  pozwala  na  uznanie,  że 

PKOB  powinna  być  stosowana  przy  ustalaniu  warunków  technicznych  budynków  i  ich 

usytuowania.  Należy  wrócić  uwagę,  iż  na  odmienne  stwierdzenie  nie  pozwala  również  ww. 

opisany  zakres  komunikacji  pomiędzy  organami  centralnymi  a  wykonawcami  robót 

budowlanych  itd.,  pomimo  wskazania  w  tiret  trzecim  na  opracowanie,  ustalanie  i  stosowanie 

wskaźników  techniczno-ekonomicznych  dla  celów  projektowania.  Stwierdzenie  to  wywieść 

należy  z  definicji  pojęcia  „wskaźniki  techniczno-ekonomiczne”  zawartej  w  słowniku  pojęć 

stosowanych  w  statystyce  publicznej  ze  strony  GUS.  Zgodnie  z  zawartą  tam  definicją, 

wskaźniki  te  „Służą  do  analizy  i  oceny  zmian  zachodzących  w  procesach  produkcyjnych, 

wyposażeniu  i  technologiach  stosowanych  w  przedsiębiorstwach  przemysłowych.  Są  to 

wskaźniki  specyficzne  dla  poszczególnych  rodzajów  działalności,  oparte  na  miernikach 

wyrażonych  w  naturalnych  jednostkach  miary”  (https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-

pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/582,pojecie.html

,  dostęp  w  dniu  31.03.2019 

r.). 

Dodatkowe wyjaśnienie metodologiczne z ww. słownika precyzuje: „Wskaźniki techniczno - 

ekonomiczne  obejmują  tzw.  wskaźniki  techniczno-produkcyjne  (techniczne  wyposażenie 

zakładów,  wydajność  pracy  robotników  przy  produkcji  niektórych  wyrobów,  mechanizacja  

i automatyzacja pracy, procesy produkcyjne, w tym nowoczesne technologie) oraz wskaźniki 

jednostkowego  zużycia  i  wykorzystania  materiałów  (czyli  wskaźniki  określające  wielkość 

zużycia  materiału  na  wyprodukowanie  jednostki  wyrobu  bądź  stopień  wykorzystania  danego 

materiału  w  procesie  produkcji  wyrobu)”.  Analiza  powyższych  pojęć  w  kontekście 

rozporządzania  PKOB  nie  pozostawia  wątpliwości,  że  rzeczona  klasyfikacja  znajduje 

zastosowanie dla potrzeb statystyki, analiz itp. 

O irrelewantności PKOB dla rozstrzygnięcia w 

rozpatrywanej 

sprawie  świadczy  również  treść  powoływanego  przez  Przystępującego  pkt  5 

Klasyfikacji, zawierającego wskazówki klasyfikowania obiektów budowlanych przeznaczonych 

dla wielu celów. Przystępujący odnosząc owe wskazówki do treści warunku i wykazanej usługi 

pominął okoliczność, że pkt 5 PKOB wprost wskazuje „klasyfikuje się w jednej pozycji”. Co za 

tym  idzie,  po

woływana  metoda  klasyfikacji  budynków  znajduje  odniesienie  do  pozycji 


określonych  w  PKOB.  Tymczasem  klasyfikacja  ta  nie  zawiera  pozycji  „budynki  użyteczności 

publicznej”  –  do  której  można  by  odnieść  warunki  techniczne  określone  w  rozporządzeniu  

o warunkach technicznych. 

Wobec powyższego brak jest podstaw dla przyjęcia, iż spełnianie 

przez  wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w  postępowaniu może być  badane  przy 

użyciu  PKOB.  Jest  to  także  praktycznie  niemożliwe  -  ze  względu  na  brak  pozycji  „budynek 

użyteczności publicznej” w PKOB, konieczne byłoby ustalenie, które pozycje z PKOB można 

zakwalifikować  do  kategorii  użyteczności  publicznej.  Takie  ustalenia  miałyby  w  zasadzie 

charakter  dowolny, 

byłyby  nieoparte  o  przepisy  prawa,  a  także  SIWZ,  co  stałoby  

w spr

zeczności z zasadą przejrzystości postępowania oraz z łatwością mogłoby doprowadzić 

do  naruszenia  zasady  równego  traktowania  wykonawców  i  uczciwej  konkurencji.  Wobec 

jednoznacznego  określenia  w  SIWZ,  jak  należy  rozumieć  pojęcie  „budynku  użyteczności 

public

znej”,  ocenę  doświadczenia  wykonawcy  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  SIWZ.  Dalej, 

z

astosowanie  pojęć  przyjętych  w  ww.  rozporządzeniu  o  warunkach  technicznych  budynków  

i ich usytuowaniu,  nie 

służy jedynie przejrzystości postępowania. Taki sposób opisu warunku 

jest w pełni spójny z potrzebami Zamawiającego, który dąży do wyłonienia projektanta dworca 

kolejowego,  który  musi  odpowiadać  warunkom  technicznym  przyjętym  w  rzeczonym 

rozporządzeniu  dla  budynków  użyteczności  publicznej.  W  tak  ukształtowanym  stanie 

faktyczno-

prawnym,  niedopuszczalne  jest  uznanie  doświadczenia  polegającego  na 

zaprojektowaniu  hotelu,  który  zgodnie  z  ww.  rozporządzeniem  o  warunkach  technicznych 

stanowi  budynek  zamieszkania  zbiorowego

.  Powoływane  rozporządzenie  zawiera  bowiem 

szereg  warunków  technicznych  odmiennych  dla  budynków  zamieszkania  zbiorowego  

budynków użyteczności publicznej – np. § 61 ust. 2, § 74, § 75 ust. 2, § 84 ust. 1, § 150 ust. 

6, § 204 ust. 7. 

Reasumując,  Zamawiający  błędnie  uznał,  że  Przystępujący  Multiconsult  spełnia 

warunek  udziału  w  postępowaniu  określony  w  pkt  IX.3.3.1.a  SIWZ.  Z  uwagi  na  powyższe, 

wobec  niezłożenia  przez  ww.  wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  udziału  

w postępowaniu, koniecznym stało się wezwanie go w tym zakresie na podstawie art. 26 ust. 

3 ustawy Pzp do złożenia odpowiednich dokumentów. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż ze 

względu  na  obligatoryjny  charakter  wezwania  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  przedwczesnym 

byłoby stwierdzenie naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i nakazanie wykluczenia ww. 

wykonawcy z postępowania.  

Ad zarzutu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. 

Izba  uznała,  że  powołanie  się  na  zaprojektowanie  Hotelu  Dobosz  w  Świnoujściu  nie 

wypełniało  przesłanek  wykluczenia  określonych  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy  Pzp. 

Przystępujący  Multiconsult  w  złożonym  wykazie  usług  nie  ukrywał  okoliczności,  że 

przedmiotowa  usługa  dotyczyła  budynku  hotelu.  Jakkolwiek  Przystępujący  i  Zamawiający 


błędnie uznali, że rzeczona usługa potwierdzała spełnianie warunku udziału w postępowaniu 

określonego w pkt IX.3.3.1.a SIWZ, o tyle było to wynikiem błędnej, zbyt liberalnej interpretacji 

warunku  udziału  w  postępowaniu,  których  ocena  spełniania  leży  w  częściowo  uznaniowej, 

dyskrecjonalnej władzy Zamawiającego. Należy odróżnić tu sytuację, w której wykonawca np. 

podaje  np.  inną  niż  rzeczywista,  niepopartą  odpowiednimi  dokumentami,  długość 

doświadczenia  kierownika  budowy,  celem  uzyskania  zamówienia,  od  sytuacji,  gdzie 

wykonawca,  jak  w  przedmiotowej  sprawie,  dokonuje  korzystnej,  a

le  błędnej,  interpretacji 

warunku.  Wymaga  podkreślenia,  że  Przystępujący  Multiconsult  nie  zatajał  okoliczności,  że 

powołany projekt dotyczył budynku hotelu, co za tym idzie -  Zamawiający posiadał informacje 

wystarczające  dla  prawidłowej  oceny  spełniania  warunku  przez  Multiconsult.  Błędna 

interpretacja  warunku  dokonana  przez 

wykonawcę  i  samego  Zamawiającego  nie  przesądza  

o zaistnienia 

przesłanek wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. 

Mając na uwadze powyższe, Izba uznała, że omawiany zarzut podlegał oddaleniu. 

Ad  zarzutu  naruszenia  a

rt.  24  ust.  1  pkt  12  ustawy  Pzp,  które  Odwołujący  wywodził  

z zaniechania wykluczenia Przystępującego, pomimo powołania się na roboty niespełniające 

warunku z pkt IX.3.3.1.a, b, c SIWZ.  

Powołane  postanowienia  SIWZ  wymagały  wykazania  się  doświadczeniem  

w  wykonaniu 

łącznie  dziewięciu  zamówień  (umów)  na  dokumentację  projektową,  tj.  projekty 

budowlane  i  wykonawcze  w  odpowiednich  branżach  w  różnych  kategoriach  budynków  

i  budowli. 

Odwołujący  podniósł,  że  w  przypadku  8  usług  powołanych  na  spełnienie  ww. 

warunku, wykonawca Multiconsult powołał się na usługi, które nie zostały jeszcze zakończone. 

Twierdzenie  te  wywodził  z  okoliczności,  że  przedłożone  przez  Przystępującego  referencje 

wskazywały,  że  w  ramach  wykonywanych  usług  wciąż  trwa  nadzór  autorski.  Odwołujący 

wskazał,  że warunek określony  w  pkt  IX.3.3.1.a,  b, c  SIWZ odczytywać należy  w  kontekście 

przedmiotu  zamówienia,  którego  warunek  dotyczy  –  więc  koniecznym  było  wykazanie,  że  

w ramach usług referencyjnych wykonano także nadzór autorski. 

W  ocenie  Izby  zarzut  ten  jest  bezpodstawny.  Podobnie  jak  w  przypadku  badania 

spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie,  czy  usługa  dotyczyła  budynku 

użyteczności publicznej – o czym powyżej w rozważaniach ad zarzutu naruszenia art. 26 ust. 

3  ustawy  Pzp

,  tak  w  odniesieniu  do  omawianego  zarzutu  brak  jest  podstaw  dla  przyjęcia 

interpretacji  warunku  wychodzącej  poza  jego  literalne  brzmienie.  Należy  bowiem  zwrócić 

uwagę, że Zamawiający w postanowieniu pkt IX.3.3.1 a, b, c SIWZ, nie wskazał, że wykonane 

zamówienia  (umowy)  mają  obejmować  swym  zakresem  wykonanie  nadzoru  autorskiego  – 

zatem  wymaganie  na  etapie  oceny  ofert,  wykazywania  się  doświadczeniem  o  zakresie 

szerszym,  niż  opisane  w  warunku  byłoby  zupełnie  nieuprawnione.  Ewentualne  sankcje  w 

stosunku  do  wykonawców,  którzy  nie  wykazaliby  się  spełnianiem  nieokreślonych  w  SIWZ 


warunków,  podlegałyby  unieważnieniu  i  świadczyłyby  o  naruszeniu  zasad  uczciwej 

konkurencji, równego traktowania wykonawców,  a przede wszystkim  –  zasady  przejrzystości 

postępowania.  Postanowienia  SIWZ  jednoznacznie  określiły  warunek  w  tym  zakresie,  brak 

było  podstaw  wymagania  od  wykonawców  wykazania  się  również  wykonaniem  nadzoru 

autorskiego.  Nie  można  również  zgodzić  się  z  twierdzeniem  Odwołującego,  że  skoro  

w ramach umów, na których wykonanie powołał się Multiconsult, trwa jeszcze nadzór autorski, 

to  nie  można  uznać  ich  za  umowy  wykonane.  Po  raz  kolejny  należy  zwrócić  uwagę  na 

brzmienie warunku, który dotyczył  wykonania zamówień (umów) na wykonanie dokumentacji 

projektowej  i  wykonawczej.  Skoro  zatem  wykonawca  wykazał  się  należytym  wykonaniem 

umów  w  tym  zakresie,  co  potwierdził  składając  stosowne  referencje,  należy  uznać,  że 

potwierdził  tym  samym  posiadanie  doświadczenia  wymaganego  w  rzeczonym  warunku. 

Przedstawiona  w  odwołaniu  argumentacja  dotycząca  usługi  nadzoru  autorskiego  jako 

immanentnego  składnika  usługi  wykonania  dokumentacji  projektowej  i  wykonawczej  została 

całkowicie zdezawuowana  przez  samego Odwołującego, który  w  toku rozprawy  przyznał,  że 

możliwym  jest  rozdzielenie  tych  usług.  Odwołujący  omawiany  zarzut  oparł  jedynie  na  wyżej 

opisanej,  błędnej  interpretacji  warunku,  nie  próbując  jednocześnie  wykazać,  że  rzeczone 

usługi  nie  zostały  wykonane  w  sposób  należyty.  Odwołujący  nie  wykazał  również  inicjatywy 

dowodowej  dla poparcia  twierdzeń,  że powołane  przez  Przystępującego usługi,  bez  nadzoru 

autorskiego, nie posiadają wymaganej w warunku wartości. Mając na uwadze rozkład ciężaru 

dowodu,  Odwołujący  winien  był  na  poparcie  swych  twierdzeń  złożyć  dowody.  Oceniając 

zasadność  zarzutu  Izba  nie  może  oprzeć  się  na  domniemaniach,  ustawa  Pzp  nakłada  na 

Odwołującego  obowiązek  wykazania  zasadności  swoich  twierdzeń  –  art.  190  ust.  1  ustawy 

Pzp. 

Ad  zarzutu  naruszenia  art.  7  ustawy  Pzp. 

Odwołujący  upatrywał  naruszenia  zasad 

równego  traktowania  wykonawców,  uczciwej  konkurencji,  przejrzystości,  proporcjonalności 

oraz  wyboru  wykonawcy  zgodnie  z  przepisami  ustawy  w  naruszeniu  przepisów  wskazanych  

w zarzutach 1 

– 3, tj. art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 ustawy Pzp. Wobec braku potwierdzenia ww. 

zarzutów,  przedmiotowy  zarzut,  wobec  jego  posiłkowego  charakteru,  należało  uznać  za 

bezpodstawny. 

Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak 

w sentencji, na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp. 

O kosztach 

postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1 pkt 2

, § 3 i § 5 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  


w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972).  

O  zasądzeniu  kosztów  zastępstwa  przed  Izbą  na  rzecz  Odwołującego  Izba  orzekła  na 

podstawie przedłożonej faktury, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt b rozporządzenia. 

Przewodniczący: 

……………………….  


wiper-pixel