KIO 454/19 POSTANOWIENIE dnia 26 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 454/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:      Monika Szymanowska 
 
Członkowie:   

Ryszard Tetzlaff 

Justyna Tomkowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

niejawnym  bez  udziału  stron  i  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  w  dniu  26  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  15  marca  2019  r.  przez  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  konsorcjum  Hogan  Lovells 

(Warszawa)  LPP  (Spółka  Partnerska)  Oddział  w  Polsce  w  Warszawie,  PWC  Advisory 

Sp. z 

o.o.  Sp.  K.  w  Warszawie  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

przy  udziale  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

konsorcjum  LPW Sp. z o.o. w Katowicach, A. K. 

prowadzącej działalność gospodarcza pod 

firmą  Investment  Support  A.  K.  w  Brwinowie,  I.  S.  –  K.  prowadzącej  działalność 

gospodarczą  pod  firmą  I.  S.  –  K.  Kancelaria  Radcy  Prawnego  I.  S.  –  K.  w  Warszawie, 

zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze, 


znieść  wzajemnie  między  stronami  koszty  postępowania  odwoławczego  i  nakazać 

Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego na rzecz wykonawców 

wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  konsorcjum  Hogan 

Lovells  (Warszawa)  LPP  (Spółka  Partnerska)  Oddział  w  Polsce  w  Warszawie,  PWC 

Advisory  Sp. z o.o.  Sp.  K.  w  Warszawie  kwoty  15  000 

zł  00 gr  (słownie:  piętnaście 

tysięcy  złotych  zero  groszy)  stanowiącej  równowartość  uiszczonego  wpisu  od 

odwołania.  

 
 
 
 
 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  styczn

ia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejszy  wyrok 

–  w  terminie 7 dni  od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

………………………… 

 
Członkowie: 

………………………… 

………………………… 


U z a s a d n i e n i e 

do postanowienia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt: KIO 454/19 

Zamawiający – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/3 00-926 Warszawa, 

prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.:  „Świadczenie  doradztwa 

dla  strony  publicznej  przy  przygotowaniu  i  realizacji  projektu  partnerstwa  publiczno  -

prywatnego obejmującego doradztwo prawne, ekonomiczno - finansowe oraz techniczne na 

rzecz  podmiotu  publicznego,  w  celu  wyboru  partnera  prywatnego  dla  realizacji  projektu  pn. 

„Nowe  zagospodarowanie  Placu  Społecznego  we  Wrocławiu”,  o  numerze  nadanym  przez 

zamawiającego  BDG-V.2611.46.2018.GK,  o  ogłoszeniu  o  zamówieniu  publicznym 

opublikowanym  w 

Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  12  października  2018  r., 

pod numerem 2018/S 193-

436524, zwane dalej jako „postępowanie”. 

Izba ustaliła, że postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 

o  wartości  powyżej  kwot  określonych  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust. 

ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U.  z  2018  r.,  poz. 

1986 ze zm.), zwanej 

dalej jako „p.z.p.” 

W  dniu  5  marca  2019  r. 

zamawiający  poinformował  wykonawców  uczestniczących 

postępowaniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej,  od  tej  czynności,  w  dniu  15  marca 

2019 r., 

środek  zaskarżenia  wnieśli  wykonawcy  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  konsorcjum  Hogan  Lovells  (Warszawa)  LPP  (Spółka  Partnerska) 

Oddział  w  Polsce  w  Warszawie,  Plac  Trzech  Krzyży  10/14,  00-499 Warszawa  i  PWC 

Advisory  Sp. z o.o.  Sp.  K.  w  Warszawie,  ul.  Polna  11,  00-633  Warszawa,  dalej  zwani  jako 

„odwołujący”.  

W odwołaniu postawiono zamawiającemu zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 w zw. z art. 

7  ust.  3  p.z.p., 

poprzez  dokonanie  przez  zamawiającego  wadliwej  oceny  opracowania 

merytorycznego przygotowanego przez wykonawcę (w ramach kryterium "jakość" wykonania 

opinii na temat zadania problemowego część A i część B ("opinia").  

Wobec  powyższego  odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości, 

unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez  konsorcjum 

lnvestment Support, powtórzenie badania i oceny ofert, w tym wybrania oferty odwołującego 

jako  najkorzystniejszej.  Wniesiono  również  o  przeprowadzenie  dowodów  z  dokumentów 

wskazanych w treści uzasadnienia oraz zasądzenie od zamawiającego na rzecz wykonawcy, 

zwrotu  kosztów  postępowania,  w  tym  kosztów  zastępstwa  prawnego,  według  faktury,  która 

zostanie złożona na rozprawie. 

W  uzasadnieniu  odwo

łania  odwołujący  przedstawił  okoliczności  faktyczne  i prawne 

uzasadniające, w jego ocenie, wniesienie środka ochrony prawnej. 

T

ermin posiedzenia z udziałem stron wyznaczono na dzień 2 kwietnia 2019 r. 


W  dniu  21  marca  2019  r. 

zamawiający  przekazał  Izbie  skuteczne  oświadczenie 

uwzględnieniu odwołania w całości (pismo z dnia 21.03.2019 r., w aktach sprawy).  

Krajowa Izba Odwoławcza, w dniu 22 marca 2019 r. – wobec skutecznego zgłoszenia 

do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  zamawiającego,  wykonawców  wspólnie 

ubiegających  się  o udzielenie  zamówienia  publicznego  konsorcjum  LPW  Sp.  z  o.o. 

Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice, A. K. prowadzącej działalność gospodarcza 

pod  firmą  Investment  Support  A.  K.  w  Brwinowie,  ul.  Powstańców  Warszawy  41a,  05-840 

Brwinów i I. S.-K. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą I. S.-K. Kancelaria Radcy 

Prawnego  I.  S.-K.  w Warszawie,  ul. Narbutta  40/12,  02-542  Warszawa 

–  wezwała 

przystępującego  do  wniesienia  sprzeciwu  z  racji  uwzględnienia  odwołania  przez 

zamawiającego, pod rygorem umorzenia postępowania odwoławczego (zgodnie z § 13 ust. 

pkt  3  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie 

regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U z 2018 r. poz. 1092 ze zm.). 

Termin na wniesienie sprzeciwu upłynął w dniu 25 marca 2019 r.   

Skład  orzekający  ustalił,  że  w  wyznaczonym  terminie  przystępujący  skutecznie 

oświadczył,  że  nie  wnosi  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania  przez  zamawiającego 

(pismo z 25.03.2019 r., w aktach sprawy). 

Krajowa Izba 

Odwoławcza zważyła, co następuje:  

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  p.z.p.  j

eżeli  uczestnik  postępowania  odwoławczego,  który 

przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie  sprzeciwu  co  do 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba 

umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  lub  unieważnia  czynności 

postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

Przenosząc  powyższe  unormowanie  na  grunt  postępowania  zainicjowanego 

odwołaniem  należy  uznać,  że  zamawiający  w  piśmie  z  21  marca  2019  r.  w  sposób 

niebudzący  wątpliwości  wyraził  wolę  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych 

odwołaniu,  zaś  wobec  braku  zgłoszenia  sprzeciwu  przez  przystępującego, 

w wywiedzionym  stanie  faktycznym  i  prawnym, 

skład  orzekający  stwierdził  spełnienie 

przesłanek  opisanych  w  dyspozycji  art. 186  ust.  3  p.z.p.  i  zobligowany  był  postępowanie 

odwoławcze umorzyć. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  na  podstawie  art.  192  ust.  1  p.z.p.,  orzeczono  jak 

w sentencji, w formie postanowienia. 

Rozstrzygnięcie o kosztach  postępowania  odwoławczego Izba  wydała na podstawie 

art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b p.z.p.

, wobec uwzględnienia zarzutów przez zamawiającego przed 


otwarciem  rozprawy. 

Przy  czym  wzajemne  zniesienie  kosztów  nie  obejmuje  uiszczonego 

wpisu, który podlega zwrotowi na podstawie § 5 ust. 1 pkt  1 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu 

od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich 

rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący: 

………………………… 

 
Członkowie: 

………………………… 

………………………… 


wiper-pixel