KIO 451/19 KIO 458/19 WYROK dnia 2 kwietnia 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 451/19 
 

       KIO 458/19 

WYROK 

z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak  

Protokolant:   

Adam Skowroński   

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  29  marca  2019  r. 

odwołań  wniesionych  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej: 

A)  w dniu 14 marca 2019 r. przez Wykonawc

ę wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

Bus Janiso Spółka Jawna z siedzibą w Roczynach przy ul. Słonecznej 26 (34-120 

Andrychów), A.K-S. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą TRAF-LINE 

A.K-S. w Pszczynie, ul. Modrzewiowa 1 (43-200 Pszczyna) (sygn. akt KIO 451/19); 

B) 

w  dniu  17  marca  2019  r.  przez  Wykonawcę  K.W.  prowadzącego  działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  MK  TRANS  K.W.  w  Andrychowie  przy  ul.  Konstytucji  3 

Maja 99 (34-

120 Andrychów) (sygn. akt KIO 458/19); 

w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Gminę Andrychów, Rynek 15 (43-

120 Andrychów)  

przy udziale 

Wykonawcy 

PKS  Południe  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  ul.  Główna  71A, 

Świerklaniec  (42-625  Świerklaniec)  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania 

odwoławczego o sygn. akt:  KIO 451/19 i KIO 458/19 po stronie Zamawiającego 

Wykonawcy K.W. 

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MK TRANS  K.W. 

Andrychowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 99 (34-

120 Andrychów) zgłaszającego przystąpienie 

do postepowania odwoławczego o sygn. akt KIO 451/19 po stronie Odwołującego 

orzeka: 


A. 

Oddala  odwołanie wniesione  przez  Wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o 

zamówienie – Konsorcjum: Bus Janiso Spółka Jawna z siedzibą w Roczynach, 

A.K-S. 

prowadzącą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  TRAF-LINE  A.K-S.    w 

Pszczynie (sygn. akt KIO 451/19); 

B. 

Oddala odwołanie wniesione przez Wykonawcę K.W. prowadzącego działalność 

gospodarczą  pod  nazwą  MK  TRANS  K.W.  w  Andrychowie  (sygn.  akt  KIO 

Kosztami  postępowania  odwoławczego  obciąża  Wykonawców:  Konsorcjum:  Bus  Janiso 

Sp. j. z siedzibą w Roczynach, A.K-S. (sygn. akt KIO 451/19) oraz K.W. (sygn. akt KIO 

458/19) i: 

zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30.000 zł 00 gr. (słownie: 

trzydzieści tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Wykonawców: Konsorcjum: Bus 

Janiso Sp. j. z siedzibą w Roczynach, A.K-S. (sygn. akt KIO 451/19) oraz K.W. (sygn. akt 

KIO 458/19) 

tytułem wpisu od odwołań, w tym: 

kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum: Bus 

Janiso Sp .j., A.K-S. 

– TRAF LINE A.K-S.  (sygn. akt KIO 541/19); 

kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną 

przez 

Wykonawcę K.W. – MK TRANS K.W. (sygn. akt KIO 458/19). 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 451/19 
 

       KIO 458/19     

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego  –  Gminę  Andrychów  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na 

świadczenie  usług  publicznego  transportu  zbiorowego  w 

miejskich przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na terenie Gminy Andrychów w 

latach 2019-2023 (nr po

stępowania: BZP 271.64.2018) ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym 

Wspólnot  Europejskich  w  dniu  21  grudnia  2018  r.  2018/S  284-573624,  wobec  czynności 

oceny  i  wyboru  oferty  najkor

zystniejszej  w  zakresie  części  1  i  2  przedmiotu  zamówienia, 

zostały  wniesione  w  dniach  14  i  17  marca  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odwołania  Wykonawców:  Konsorcjum  Bus  Janiso  Spółka  Jawna,  A.K-S.    TRAF  –LINE  – 

Odwołujący I (sygn. akt KIO 451/19) oraz K.W. MK TRANS – Odwołujący II (sygn. akt KIO 

Do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 451/19 i KIO 458/19 przystąpił po stronie 

Zamawiającego Wykonawca PKS Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu. 

Do postępowania odwoławczego o sygn. akt KIO 451/19 przystąpił po stronie Odwołującego 

Wykonawca  K.W.  (MK  TRANS  K.W.

),  w  postępowaniu  o  sygn.  akt  KIO  458/19  po  stronie 

Odwo

łującego  przystąpienie  wnieśli  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie: 

Konsorcjum Bus Janiso Sp. j. A.K-S. (TRAF-LINE A.K-S.). 

Odwołujący  I  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów  Ustawy  w  związku  z 

czynnościami dotyczącymi części 1 zamówienia: 

1)  art. 82 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 i 2 Ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty 

PKS Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklańcu, której treść nie odpowiada treści 

siwz; 

2)  art.  87  ust.  1  zd. 

2  poprzez  niedopuszczalne  obejście  wyrażonego  w  tym  przepisie 

zakazu uzupełniania treści oferty złożonej przez PKS Południe w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia; 

art.  7  ust  1  Ustawy  poprzez  prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasad 

uczciwej konku

rencji i równego traktowania wykonawców 

Odwołujący I wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu unieważnienie 

wyboru  ofer

ty  najkorzystniejszej  na  część  1  zamówienia  i  powtórzenie  czynności,  w  tym 

odrzucenie oferty PKS Południe Sp. z o.o., jako niezgodnej z siwz. 


Zarzuty podniesione w odwołaniu wynikają z oceny oferty PKS Południe Sp. z o.o. (dalej jako 

PKS), jako zgodnej z siwz i uznanej za najkorzystniejszą. Z uwagi na sposób sporządzenia 

oferty, tj. złożenia na jednym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do siwz) na dwie części 

zamówienia,  co  naruszało  wymóg  złożenia  oferty  w  formie  elektronicznej  dla każdej  części 

oddzielnie  (rozdział  XII  pkt  1,7-9  siwz),  Zamawiający  w  dniu  15.02.2019  r.  wezwał 

Wykonawcę  do  wyjaśnienia  treści  oferty.  Zastrzeżenia  Odwołującego  dotyczą  treści 

oświadczeń  zawartych  w  pkt  2-4  formularza  ofertowego  odnoszących  się  do  taboru 

rezerwowego.  Oświadczenia  te  dotyczyły  potwierdzenia  parametrów  technicznych  dwóch 

pojazdów  rezerwowych:  normy  emisji  spalin  EURO  6,  klimatyzacji,  roku  produkcji,  które 

stanowiły podstawę do oceny oferty w kryterium dotyczącym taboru rezerwowego. 

W  wyjaśnieniach  z  dnia  19.02.2019  r.  PKS  wskazał,  że  złożył  ofertę  na  dwie  części,  co 

potwierdza treść formularza ofertowego, w którym podano między innymi cenę za część 1 i 

część 2 (wartość oraz stawka za wzkm), wskazano wysokość wadium odrębnie dla każdej z 

części,  a  pozostałe  oświadczenia  dotyczące  terminu  wykonania  zamówienia,  warunków 

płatności,  parametrów  taboru  pozwalają  ustalić  istotną  treść  oferty. Wykonawca  tam,  gdzie 

trzeba było podać informacje odrębnie dla każdej części, zawarł je w formularzu ofertowym 

(pkt  1,  pkt  5,  pkt  16),  natomiast  parametry  taboru  rezerwowego  prezentowane  w  pkt  2-4 

odnoszą  się  osobno  do  każdej  części  zamówienia,  co  oznacza,  że  łącznie  na  dwie  części 

zaoferowano cztery pojazdy rezerwowe 

– po 2 pojazdy na każdą część, spełniające normę 

emisji  spalin  EURO  6,  wyposażone  w  klimatyzację,  wyprodukowane  w  2018r.  Dodatkowo 

wykonawca  wskazał  na  pojazdy,  jakimi  dysponuje  marki  SOR  (wraz  z  numerami 

rejestracyjnymi  czterech  pojazdów.  Ponadto,  Wykonawca  wykazał,  iż  dysponuje 

dodatkowymi,  ponad  cztery  wskazane  jako  tabor  rezerwowy,  pojazdami  spełniającymi 

wymagania przewidziane dla pojazdów rezerwowych. Oznacza to, że w każdej części oferta 

Odwołującego powinna uzyskać maksymalną  ilość punktów  w  kryteriach  pozacenowych,  tj. 

po 40 pkt. Dodatkowo Wykonawca wskazał na treść siwz, z której zapisów nie wynika, aby w 

przypadku  złożenia  oferty  na  dwie  części  zamówienia  wykonawca  zobowiązany  był 

zadeklarować  dla  każdej  części  różne  pojazdy  rezerwowe,  a  w  razie  wątpliwości  co  do 

rozumienia  treści  swiz,  należy  interpretować  ją  na  korzyść  wykonawcy.  W  ocenie  PKS 

wymóg z siwz dotyczący zapisu o konieczności złożenia oferty dla każdej części oddzielnie 

(rozumiane jak osobne pliki) należy uznać za wymóg o charakterze formalnym i uchybienie 

temu wymogowi, w sytuacji gdy treść oferty nie budzi wątpliwości w zakresie każdej z części, 

nie  może  rodzić  negatywnych  skutków  dla  Wykonawcy,  w  postaci  odrzucenia  oferty  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Stanowisko swoje poparł przywołaną w treści literaturą 

oraz orzecznictwem KIO.  


Zamawiający  w  dniu  1.03.3019  r.  dokonał  wyboru  oferty  PKS  jako  najkorzystniejszej  w 

części 1 i 2, informując o tym Wykonawców. 

Zamawiający  w  rozdziale  IV  pkt  2  siwz  dopuścił  możliwość  składania  ofert  częściowych 

zastrzegając,  iż  zainteresowani  mogą  składać  ofertę  na  jedną  lub  wszystkie  (dwie)  części 

zamówienia, przy czym wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż spełnia warunki oddzielnie 

dla  każdej  części  zamówienia  (podobnie  rozdział  IV  pkt  3  siwz).  W  ramach  każdej  części 

Zamawiający  oczekiwał  od  wykonawców  zaoferowania  taboru  rezerwowego  w  ilości  2 

pojazdów spełniających określone kryteria w zakresie normy emisji spalin, klimatyzacji oraz 

roku  produkcji.  W  rozdziale  XVI  siwz  „Opis  kryteriów,  którymi  Zamawiający  będzie  się 

kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i  sposobu  oceny 

ofert”, Zamawiający  wskazał kryteria: cena (60%), norma emisji spalin taboru  rezerwowego 

(10%),  tabor  rezerwowy  klimatyzowany  (10%),  rok  produkcji taboru  rezerwowego  (20%). W 

odniesieniu  do  kryterium  emisji  spalin,  oferta  mogła  otrzymać  po  5  pkt.  za  każdy  pojazd 

taboru  rezerwowego  spełniający  normę  EURO  6  (łącznie  10  pkt).  Podobnie  w  przypadku 

klimatyzacji przyznane mogło być po 5 pkt za każdy klimatyzowany pojazd (łącznie 10 pkt). 

W przypadku roku produkcji, maksymalną ilość pkt  – 20, można było uzyskać w przypadku 

zadeklarowania  dwóch  pojazdów  z  roku  2017  lub  młodszych  (po  10  pkt.  za  pojazd),  w 

przypadku pojazdów z roku 2016 Zamawiający przyznać miał 5 pkt za pojazd, a za pojazd z 

roku 2015 

– 0 pkt.   

W  ocenie Odwołującego,  oferta  PKS  uwzględnia jedynie  dwa  pojazdy  taboru  rezerwowego 

spełniające  kryteria  oceny  ofert.  Złożone  wyjaśnienia  z  dnia  19.02.2019  r.  pozostają  w 

sprzeczności  z  treścią  formularza  ofertowego.  W  ocenie  Odwołującego,  dokonując  wyboru 

oferty PKS Zamawiający naruszył nie tylko postanowienia siwz, ale również zasadę uczciwej 

konkurencji,  modyfikując  po  otwarciu  ofert  wymogi  i  dopuszczając możliwość  zaoferowania 

mniejszej ilości pojazdów stanowiących tabor zastępczy. Oferta PKS uwzględnia jedynie dwa 

pojazdy  taboru  rezerwowego  na  obie  części  zamówienia,  co  powinno  prowadzić  do  jej 

odrzucenia w obu częściach. Zamawiający nie mógł dokonać wyboru części zamówienia, na 

który  zaoferowano  dwa  pojazdy,  a  Wykonawca  nie  wykazał  zgodności  pojazdów  z 

wymaganymi parametrami. Treść oferty nie mogła zostać uzupełniona w trybie art. 87 ust. 1 

Ustawy,  co  mogłoby  prowadzić  do  niedozwolonych  negocjacji  z  Wykonawcą.  Nie  była  to 

również  niezgodność  z  siwz  nadająca  się  do  poprawienia  przez  Zamawiającego  na 

podstawie  art.  87  ust.  2  pkt  3  Ustawy,  gdyż  oznaczałoby  to  uzupełnienie  treści  oferty  o 

elementy,  jakie  W

ykonawca  mógł  zaoferować  i  tego  nie  uczynił.  Tymczasem  działania 

Zamawiającego faktycznie prowadziły do obejścia zakazu wynikającego z art. 87 ust. 1 zd. 2 

Ustawy. 


Odwołujący  II  zarzucił  Zamawiającemu  naruszenie  przepisów  Ustawy  w  odniesieniu  do 

części 2 zamówienia: 

1)  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  82  ust.  3  w  zw.  z  art.  7  ust.  1  i  3  Ustawy  poprzez 

zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy  PKS Południe Sp.  z  o.o.,  jako niezgodnej  z 

treścią  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  w  zakresie  modyfikacji  ofert  w 

części dotyczącej kryteriów oceny ofert; 

art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy poprzez dokonanie przez Zamawiającego 

oceny  oferty  według  kryteriów  i  zasad  nieznanych  na  etapie  poprzedzającym  termin 

składania  ofert,  dokonanie  błędnej  oceny  oferty  i  przyznanie  maksymalnej  liczby 

punktów  w  kryterium  pozacenowym,  w  sytuacji  gdy  nie  powinna  otrzymać  żadnych 

punktów; 

art. 87 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy poprzez przeprowadzenia postępowania w 

sposób  niezapewniający  zachowania  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania 

wykonawców  i  prowadzenie,  pomimo  zakazu,  negocjacji  z  Wykonawcą  PKS  Południe 

Sp.  z  o.o.  i  dokonanie  modyfikacji  treści  oferty  w  odpowiedzi  na  złożone  przez 

Wykonawcę wyjaśnienia; 

4)  art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy poprzez dokonanie wyboru oferty 

Wykonawcy  PKS  Południe  Sp.  z  o.o.,  który  nie  spełnia  warunków  udziału  w 

postępowaniu, tj. nie wykazał wymaganego w siwz doświadczenia. 

w odniesieniu co części 1 i 2 postępowania, naruszenie: 

5)  art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy 

poprzez zaniechanie unieważnienia 

postępowania,  pomimo  że  obarczone  jest  ono  wadą,  której  nie  można  usunąć,  w 

związku z: 

rozbieżnościami  jakie  zachodzą  między  treścią  SIWZ  i  treścią formularza  ofertowego 

(załącznik  nr  1  do  SIWZ)  w  zakresie  istotnych  elementów  zamówienia:  wielkości 

przedmiotu  zamówienia  –  ilości  zamawianych wozokilometrów  oraz  okresu,  na jaki ma 

zostać udzielone zamówienie i terminu początkowego obowiązywania umowy; 

telefonicznym  nakłanianiem  przez  Zamawiającego  Wykonawców  mających  zamiar 

złożyć  ofertę  do  zmodyfikowania  w  swoich  ofertach  treści  formularza  ofertowego 

(załącznik  nr  1  do  SIWZ)  w  zakresie  zmniejszenia  wielkości  przedmiotu  zamówienia 

(ilości zamawianych wozokilometrów) oraz skrócenia okresu obowiązywania zamówienia 

i  przesuni

ęcia  początkowego  terminu  zawarcia  umowy,  przy  jednoczesnym 

pozostawieniu na stronie internetowej wersji niezmienionego formularza ofertowego, co 

doprowadziło  do  złożenia  oferty  w  zmodyfikowanej  postaci  i  niezgodnej  z  treścią 

formularza ogłoszonego na stronie; 

wskazanie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (1 marca 2019 r.) niemożliwego 

do  zrealizowania,  bowiem  upłynął  on  przed  wyborem  oferty  najkorzystniejszej,  co 


skutkowało  również  tym,  że  wykonawcy  nie  mieli  możliwości  prawidłowo  oszacować 

przedmi

otu zamówienia. 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania,  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty 

naj

korzystniejszej  na  część  2  zamówienia,  dokonanie  ponownej  oceny  i  badania  ofert 

złożonych  na  część  2,  odrzucenie  oferty  PKS  Południe  Sp.  z  o.o.,  niezgodnej  z  SIWZ, 

dokonanie wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej w części  2 zamówienia, a w 

zakresie zarzutu alternatywnego unieważnienie całego postępowania (część 1 i 2). 

W  odniesieniu  do  oceny  oferty  wybranej 

–  PKS,  Odwołujący  jak  przyczynę  mającą 

uzasadniać  stwierdzenie  zaistnienia  postawy  do  jej  odrzucenia,  wskazał  treść  formularza 

ofertowego,  w  którym  Wykonawca  zaoferował  wykonanie  dwóch  części  zamówienia, 

stanowiącego również podstawę do oceny oferty w kryteriach oceny ofert (zasady tej oceny 

z

ostały  przedstawione  analogicznie  jak  w  przypadku  Odwołującego  I).  Z  uwagi  na  sposób 

prezentacji oferty Zamawiający nie mógł przypisać jej do żadnej z części zamówienia, gdyż 

została  sporządzona  na  wspólnym  formularzu  i  zamiast  czterech  pojazdów  zostały 

zaproponowane jedynie dwa pojazdy taboru rezerwowego

. Wskazuje na to treść informacji z 

otwarcia  ofert,  w  której  oferta  PKS  nie  została  przyporządkowana  do  żadnej  z  części,  a 

jedynie wymieniona na końcu protokołu, jako oferta złożona przed upływem termin składania 

ofert.  Odwołujący  wskazał  na  złożone  przez  PKS  wyjaśnienia  z  15.02.2019  r.,  które 

skutkowały uznaniem przez Zamawiającego oferty PKS za najkorzystniejszą dla części 1 i 2 

zamówienia. 

W  ocenie  Odwołującego  złożone  wyjaśnienia  prowadziły  do  niedopuszczalnej  modyfikacji 

treści  oferty,  co  stanowiło  rażące  naruszenie  przepisów  Ustawy.  Zamawiający  nie  był 

uprawniony  do  wezwania  o  wyjaśnienie  oświadczenia  dotyczącego  taboru  rezerwowego, 

które  odnosiło  się  do  przedmiotu  zamówienia  i  kryteriów  oceny  ofert.  Zmodyfikowanie  tego 

oświadczenia miało wpływ na wynik postępowania i naruszało zasadę równego traktowania 

wykonawców  i  doprowadziło  do  niedozwolonych  negocjacji  treści  oferty.  Zamawiający  nie 

mógł  arbitralnie  uznać,  w  której  części  zaoferowane  pojazdy  zostały  zadeklarowane  i 

przyznać liczby punktów bez narażenia się na zarzut stronniczości, czy też naruszenia zasad 

uczciwej konkurencji.  Z  treści  oferty  nie wynikało,  że Wykonawca zaoferował  4 samochody 

rezerwowe w całym postępowaniu, co powinno prowadzić do odrzucenia tej oferty. Dopiero 

wyjaśnieniami  Wykonawca  dodał  dodatkowe  dwa  pojazdy  do  formularza,  który  nie  był 

naprawialny.  Złożenie  oferty  na  nieprzystosowanym  do  tego  formularzu  powinno  obciążać 

Wykonawcę PKS, który zobowiązany był przygotować ofertę z należytą starannością. 

Wykonawca  znalazł  się  w  sytuacji  uprzywilejowanej  ponieważ  złożył  tańszą  ofertę 

skalkulowaną  jedynie  na  kosztach  utrzymania  dwóch  pojazdów  rezerwowych.  Gdyby 


Odwołujący  skalkulował  w  ofercie  jedynie  2  pojazdy  w  miejsce  4,  to  jego  oferta  w  każdej 

części byłaby znacząco tańsza. 

W przypadku składania oferty na kilka części pojazdy wykazywane w jednej części nie mogły 

być  prezentowane  również  w  innej  części.  Z  oferty  PKS  można  jedynie  odczytać,  że 

przedstawione  zostały  dwa  pojazdy  rezerwowe  o  określonych  parametrach,  nie  można 

natomiast  stwierdzić,  czy  na  moment  składania ofert  rzeczywiście  dysponował  pozostałymi 

dwoma pojazdami rezerwowymi. Powinno być to stwierdzone w formularzu oferty składanym 

na  daną  część.  Zamawiający  wyraźnie  zastrzegł,  że  Wykonawca  do  każdej  części 

zamówienia  musi  zaoferować  2  pojazdy  rezerwowe,  w  przeciwnym  razie  oferta  będzie 

niezgodna  z  siwz  i  powinna  podlegać  odrzuceniu.  W  przypadku  składania  oferty  na  kilka 

części  pojazdy  rezerwowe  wykazywane  w  jednym  zadaniu  nie  mogą  być  wykazywane 

również  w  innej  części.  Wskazanie  na  dwa  pojazdy  rezerwowe  prowadzi  do 

niedopuszczalnego  wykazania 

tych  samych  pojazdów  w  obu  częściach.  Oferta  PKS  nie 

powinna być poddana ocenie w kryteriach oceny, jako podlegająca odrzuceniu. 

Odwołujący  wskazał  na  brak  potwierdzenia  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu 

dotyczącego doświadczenia. Wykazane trzy  usługi  w  obu częściach  zamówienia,  w  ocenie 

Odwołującego  nie  potwierdziły,  iż Wykonawca  spełnia  warunek  udziału  w  postępowaniu,  w 

którym  Zamawiający  wymagał  doświadczenia  (w  odniesieniu  do  każdej  części  osobno) 

wykonania  co  najmniej  1  usługi  publicznego  transportu  zbiorowego  w  ramach  przewozów 

regularnych  o  minimalnej  liczbie  wozokilometrów:  100.000  wzkm  (słownie:  sto  tysięcy 

wozokilometrów), przy czym: - w przypadku usługi nadal realizowanej liczba 100.000 wzkm 

winna  dotyczyć  części  już  zrealizowanej,-  powyższa  liczba  wzkm  musi  być  osiągnięta  w 

ciągu  maksymalnie  1  roku  na  podstawie  jednej  umowy  o  świadczenie  usług  w  zakresie 

publicznego  transportu  zbiorowego  zawartej  z  organizatorem  publicznego  transportu 

zbiorowego w rozumieniu przepisów ustawy o publicznym transporcie  zbiorowym  (pkt 3.3.1 

oraz  3.6.1). 

Zgodnie  z  pkt  3.6.2  siwz  „W  przypadku  składania  ofert  na  więcej  niż  jedno 

zamówienie częściowe Wykonawca musi wykazać spełnienie ww. warunków będących sumą 

warunków  zamówień  częściowych,  na  które  składa  ofertę,  np.  ubezpieczenie  od 

odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem 

zamówienia na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2.000.000,00 PLN łącznie dla części 1 i2 

(dla każdej części zamówienia Zamawiający wymagał ubezpieczenia na sumę nie niższą niż 

1.000.000,00 PLN), ilości zatrudnionych kierowców na umowę o pracę w ilości 30 dla części 

1 i 2 łącznie (dla każdej części zamówienia Zamawiający wymagał zatrudnienia nie mniej niż 

15  kierowców)”.  Wprawdzie  w  odniesieniu  do  jednej  z  usług,  świadczonej  na  rzecz 

Zamawiającego mógł on zweryfikować jaki był rzeczywisty udział PKS w jej realizacji, o tyle 

w  odniesien

iu  do  pozostałych  dwóch,  Zamawiający  takiej  wiedzy  nie  posiadał.  Umowy  te 


realizowane były przez konsorcjum, a tym samym PKS mógł powołać się na doświadczenie, 

jakie realnie zdobył świadcząc te usługi. Ponadto, złożenie wspólnego załącznika dla części 

1  i 

2  zamówienia  uniemożliwiało  Zamawiającemu  ustalenie,  która  ze  wskazanych  usług 

miała  potwierdzać  doświadczenie  w  danej  części  zamówienia.  Co  najmniej  dwie  z  trzech 

wskazanych przez PKS usług wymagałoby wykazania rzeczywistego udziału Wykonawcy w 

ich wykonaniu.  

Zarzut alternatywny dotyczy całego postępowania (części 1 i 2 ) i zmierza do wykazania, iż 

postępowanie  dotknięte  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej  umowy  w  sprawie 

zamówienia publicznego, co powinno prowadzić do jego unieważnienia na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 7 Ustawy. Wada postępowania ma być spowodowana trzema okolicznościami, tj. 

niespójnością  zapisów  siwz  (załączników)  w  określeniu  terminu  początkowego 

obowiązywania umowy, co doprowadziło do złożenia ofert niezgodnych z treścią siwz. Druga 

podstawa  wynika  z  rzekomego  nakłaniania  przez  Zamawiającego  zainteresowanych 

złożeniem oferty Wykonawców do zmodyfikowania treści formularza ofertowego w zakresie 

dotyczącym  ilości  wzkm  oraz  terminu  początkowego  obowiązywania  umowy,  przy 

jednoczesnym  pozostawieniu  na  stronie  internetowej  niezmienionego  formularza,  co 

doprowadziło  do  złożenia  ofert  w  treści  zmodyfikowanej  i  zarazem  niezgodnej  z  treścią 

ogłoszonego wzoru (załącznika nr 1 do siwz). Ostatnią podstawą wskazaną w odwołaniu jest 

termin na roz

poczęcie realizacji zamówienia – 1 marca 2019 r., niemożliwy do zrealizowania, 

gdyż  upłynął  przed  wyborem  oferty  najkorzystniejszej,  co  skutkowało  również  tym,  że 

Wykonawcy nie mieli możliwości prawidłowo oszacować przedmiotu zamówienia.      

Przed otwarciem rozprawy w dniu 27.03.2019 

r. Zamawiający mailem wniósł odpowiedzi na 

oba  odwołania,  w  których  wnosił  o  ich  oddalenie.  Oryginały  pism  został  doręczony  do  Izby 

przed otwarciem posiedzenia w sprawie. 

Izba na posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron w dniu 29.03.2019 r. uznała 

opozycję  Zamawiającego  zgłoszoną  wobec  przystąpienia  w  postępowaniu  odwoławczym  o 

sygn.  akt  KIO  458/19  Konsorcjum  (Odwołujący  I)  po  stronie  Odwołującego  II,  za  zasadną. 

Jak  wskazał  Zamawiający  Konsorcjum  złożyło  ofertę  na  część  1  zamówienia,  co  do  której 

Odwołujący  II  zgłasza  zarzut  ewentualny,  tj.  istnienia  podstawy  do  unieważnienia 

postępowania.  Tym  samym  żądania,  jakie  prezentuje  Konsorcjum  we  własnym  odwołaniu 

(sygn.  akt  KIO  451/19)  nie  dają  się  pogodzić  z  żądaniem  unieważnienia  postępowania. 

Konsorcjum  zmierza  swoim  odwołaniem  do  uchylenia  czynności  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej  złożonej  na  część  1  zamówienia  i  odrzucenia  oferty  PKS,  co  umożliwi 

wskazanie  jego  oferty  jako  najkorzystniejszej  w  części  1.  Odwołujący  wprawdzie  podnosi 


analogiczny  zarzut  wobec  oferty  Wykonawcy  PKS,  jak  czyni  to  Odwołujący  II  w  swoim 

odwołaniu, to nie wystarcza to dla uznania, iż posiada interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść  Odwołującego  II,  który  podnosi  zarzuty  wobec  czynności  dotyczących  części  2 

zamówienia,  o  którą  Konsorcjum  się  nie  ubiega.  Ponieważ  Konsorcjum  wniosło  własne 

odwołanie Izba uznała, iż jego interes wyraża się w uzyskaniu rozstrzygnięcia, które pozwoli 

temu Wykonawcy  uzyskać zamówienie na  część 1,  a  tym  samym  nie leży  w  jego  interesie 

doprowadzenie  do  unieważnienia  postępowania  w  tej  części.  Ponadto,  nawet  gdyby  zarzut 

wspólny  dla  obu  odwołań  znalazł  uznanie,  to  nakazanie  odrzucenia  oferty  PKS  w  części  2 

zamówienia nie będzie miało żadnego wpływu na rozstrzygnięcie postępowania w części 1. 

W  świetle  powyższego  Izba  na  podstawie  art.  185  ust.  4  Ustawy  uwzględniając  opozycję 

Zamawiającego  nie  dopuściła  Konsorcjum  do  udziału  w  charakterze  uczestnika 

postępowania odwoławczego w sprawie KIO sygn. akt 458/19.    

Izba  nie  d

opatrzyła  się  przesłanek  do  odrzucenia  odwołań,  które  zostały  skierowane  na 

rozprawę.  

Stanowisko Izby. 

Do  rozpoznania  odwołań  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U.  z  2018  r.,  poz.  1986)

,  tj.  po  zmianie  dokonanej  ustawą  z  dnia  22  czerwca  2016  r.  o 

zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.  U  poz. 

, zwanej dalej „Ustawą”.    

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

oceny wypełnienia przesłanek z art. 179 ust. 1 Ustawy, tj. istnienia po stronie Odwołujących 

interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwości poniesienia przez Nich szkody w wyniku 

kwestionowanych  czynności  Zamawiającego.  Ponieważ  odwołaniami  objęte  zostały 

czynności  i  zaniechania  Zamawiającego,  których  efektem  było  wskazanie  oferty 

najkorzystniejszej  innego  Wykonawcy  na  obie  części  zamówienia,  o  jakie  ubiegają  się 

Odwołujący,  mają  Oni  interes  w  tym,  aby  żądać  zweryfikowania  prawidłowości  oceny 

cz

ynności  oceny  i  wyboru  oferty  Wykonawcy  PKS.  Odwołujący,  jako  Wykonawcy 

zainteresowani uzyskaniem zamówienia, którzy złożyli ważne oferty, posiadali  w momencie 

wnoszenia  odwołań  interes  w  zakwestionowaniu  działań  Zamawiającego,  które  ostatecznie 

pozbawiały  ich  szansy  na  uzyskanie  zamówienia.  W  świetle  powyższego  Izba  uznała,  że 

spełnione zostały przesłanki materialno-prawe do merytorycznego rozpoznania zarzutów.      


Rozpoznając  odwołania  Izba  uwzględniła  stan  faktyczny  wynikający  z  treści  ogłoszenia  o 

zamówieniu/siwz oraz oferty PKS, a także złożonych w sprawie dowodów i stanowisk stron i 

uczestnika postępowania odwoławczego.  

Ponieważ  zarzuty  oraz  argumentacja  na  ich  poparcie  w  obu  odwołaniach  są  w  części 

wspólne, ustalenia jak i rozstrzygnięcie Izby dotyczące poprawności oferty PKS odnoszą się 

łącznie  do  obu  odwołań,  które  różnią  się  wyłącznie  częściami,  w  jakich  czynności 

Zamawiającego  zostały  zakwestionowane.  W  obu  odwołaniach  zarzuty  dotyczą  złożenia 

oferty 

przez PKS na część 1 i 2 zamówienia na wspólnym formularzu ofertowym, w którym 

Wykonawca 

miał  zadeklarować  ilość  taboru  rezerwowego  niewystarczającą  dla  obu  części 

zamówienia. W odwołaniach prezentowana jest wspólna argumentacja dotycząca wadliwości 

decyzji o 

uznaniu oferty PKS za zgodną z siwz, co miało być spowodowane przyjęciem przez 

Zamawiającego  wyjaśnień  tego  Wykonawcy  dotyczących  treści  oferty,  które  modyfikowały 

treść  oferty.  W  tym  zakresie  rozważania  Izby  pozostają  aktualne  dla  obu  połączonych  do 

wspólnego rozpoznania odwołań.  

Odwołujący II na rozprawie wycofał zarzut dotyczący braku wykazania spełnienia warunków 

udziału  w  postępowaniu  przez  PKS  na  część  2  przedmiotu  zamówienia,  który  na  tej 

podstawie nie podlegał ocenie. 

Izba ustaliła co następuje. 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi autobusowego przewozu o charakterze 

użyteczności  publicznej  na  określonej  sieci  komunikacyjnej  taborem  użyczonym  przez 

Zamawiającego  (rozdział  II  pkt  15  siwz).  Cena  za  wozokilometr  podana  w  ofercie  ma  być 

ceną kompletną  i jednoznaczną,  uwzględniającą  wszystkie koszty  (rozdział  II,  pkt  30 siwz). 

W  rozdziale  III  termin  wykonania  zamówienia  został  zakreślony  przedziałem  czasu  -  od 

1.03.2019 r. do 31.12.2023 r.  

Zamawiający dopuścił w rozdziale XXI pkt 1 siwz składanie ofert na część 1 i 2 przedmiotu 

zamówienia  (linie  autobusowe)  i  w  takiej  sytuacji  formularz  oferty  należało  złożyć  odrębnie 

na każdą część zamówienia. W rozdziale IV siwz, pkt 2 Zamawiający wskazał, iż wykonawca 

zobowiązany  jest  wykazać  spełnienie warunku udziału w  postępowaniu dla każdej  z części 

zamówienia.  Warunki  zostały  ustalone  odrębnie  dla  każdej  części.  W  odniesieniu  do 

doświadczenia  zawodowego  dla  części  1  i  2  Zamawiający  ustalił  wymóg  wykonania 

należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia  działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie:  co  najmniej  1  usługę  publicznego 

transportu  zbiorowego  w  ramach  przewozów  regularnych  o  minimalnej  liczbie 

wozokilometrów:  100.000  wzkm  (słownie:  sto  tysięcy  wozokilometrów),  przy  czym:  -  w 

przypadku 

usługi  nadal  realizowanej  liczba  100.000  wzkm  winna  dotyczyć  części  już 


zrealizowanej,- 

powyższa liczba wzkm musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku na 

podstawie jednej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

zawartej 

z  organizatorem  publicznego  transportu  zbiorowego  w  rozumieniu  przepisów 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

(pkt 3.3.1 oraz 3.6.1). W uwadze Zamawiający 

zastrzegł:  w  przypadku  składania  oferty  na  więcej  niż  jedno  zamówienie  częściowe 

Wykonawca  musi 

wykazać spełnienia ww. warunków  będących sumą warunków  zamówień 

częściowych,  na  które  składa  ofertę  np.  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w 

zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  zamówienia  na  sumę 

ubezpieczenia nie niższą niż 2.000.000,00 PLN łącznie dla części 1 i 2, ilość zatrudnionych 

kierowców na umowę o pracę w ilości 30 łącznie dla części 1 i 2.  

W rozdziale XII siwz 

– Opis sposobu przygotowania oferty, Zamawiający w pkt 1 wskazał, iż 

ofertę  na  każdą  część  zamówienia  należy  sporządzić  na  formularzu  oferty,  stanowiącym 

załącznik  nr  1  do  SIWZ.(…)  W  przypadku  składania  oferty  na  dwie  części,  Wykonawca 

składa  ofertę (w  formie elektronicznej)  dla  każdej  części  oddzielnie.  Termin  składania  ofert 

został wyznaczony na dzień 30.01.2019r. godzina 8:00 (rozdział XIII, pkt 5 siwz). W rozdziale 

XIV  siwz  Zamawiający  określił,  iż  cena  ma  charakter  ryczałtowy  za  całość  zamówienia. 

zgodnie z pkt 3 rozliczenie prowadzone będzie na podstawie stawki za wozokilometr i ilości 

faktycznie przejec

hanych kilometrów. 

W rozdziale XVI  siwz  Zamawiający  opisał  kryteria,  jakimi  będzie się kierował  przy  wyborze 

oferty  najkorzystniejszej  w  obu  częściach.  Kryteria  te  dotyczą:  ceny  (60%),  normy  emisji 

spalin  taboru  rezerwowego  (10%),  taboru  rezerwowego  klimatyzowanego  (10%),  roku 

produkcji  taboru  rezerwowego  (20%).  W  kryteriach  pozacenowych  można  było  otrzymać 

maksymalnie odpowiednio 10 pkt (po 5 pkt za pojazd spełniający normę Euro 6), 10 pkt (po 5 

pkt pojazd klimatyzowany) i 20 pkt. (10 pkt za pojazd wyprodu

kowany w 2017 r. lub młodszy/ 

5  pkt  za  pojazd  z  roku  2016).  W  przypadku  gdy  dwie  lub  więcej  ofert  na  dane  zadanie 

sumarycznie otrzymają taką samą liczbę punktów, jako  najkorzystniejsza zostanie wybrana 

ofert, która uzyskała większą liczbę punktów w kryterium ceny. 

W  załączniku  nr  3  do  Umowy  –  Parametry  techniczne  i  wyposażenie  autobusów 

rezerwowych  przeznaczonych  do  wykonywania  usług  przewozowych,  Zamawiający  opisał 

wymagania  dotyczące  spełniania  normy  PN-S-47010:1999,  homologacji,  przepisów 

rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  czerwca  2010  r.  w  sprawie  warunków 

technicznych  pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego  wyposażenia  (Dz.  U.  Nr  110,  poz. 

729), roku produkcji, normy emisji spalin, wymiarów, liczby miejsc, przedziału pasażerskiego, 

klimatyza

cji,  informacji  pasażerskiej.  Zgodnie  z  pkt  1.4  załącznika  w  dniu  rozpoczęcia 

świadczenia usługi Operator powinien dysponować co najmniej 2 pojazdami rezerwowymi. 


W załączniku nr 1 do siwz – formularz oferty Zamawiający wymagał podania ceny dla każdej 

części  odrębnie.  Do  jej  wyliczenia  w  pkt  1  –  tabela,  wskazane  zostały  ilości  wzkm 

odpowiednio  dla  części  1  –  2.388.710,  a  dla  części  2  –  2.195.720.  W  pkt  1a  znalazło  się 

oświadczenie dotyczące spełniania warunków opisanych w załączniku nr 3 do umowy przez 

tabor rezerwowy. Pkt 2, 3 i 4 dotyczy taboru rezerwowego: normy emisji spalin (1 pojazd i 2 

pojazd),  wyposażenia  w  klimatyzację  (1  pojazd  i  2  pojazd),  roku  produkcji  (1  pojazd  i  2 

pojazd).  Termin  wykonania  zamówienia  wskazany  w  pkt  7  został  zakreślony  przedziałem 

czasu od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. Pkt. 16 dotyczy wadium wniesionego dla 

części 1 i 2. 

W załączniku nr 1 do Umowy (Charakterystyka usług przewozowych) Zamawiający wskazał 

jako  planowaną  liczbę  wozokilometrów  dla  sieci  komunikacyjnej  obejmującej  linie  1-9  w 

latach  2019-

2023  wielkość  2.311.284  (część  1  zamówienia)  oraz  2.123.522  (część  2 

zamówienia).  Ilości  wzkm  wskazane  w  formularzu  oferty  zostały  również  ujęte  w 

załącznikach nr 14 (część 1) i nr 15 (część 2) – Wzór arkusza kalkulacyjnego. 

Wszyscy 

Wykonawcy w swoich ofertach dokonali korekty ilości wzkm wskazanej pierwotnie 

w formularzu w pkt 1 (tabela) 

na ilość wynikającą z załącznika nr 1 do Umowy (2.311.284 – 

cz.  1  i  2.123.522 

–  cz.  2).  Ponadto  w  ofertach:  PKS,  ofercie  MK  TRANS  K.W.  oraz 

Konsorcjum, zmieniony został termin początkowy wykonania zamówienia – pkt 7 formularza 

z 1 stycznia 2019 r. na 1 marca 2019 r. 

W postępowaniu złożone zostały:  

na  część  1  zamówienia  –  trzy  oferty:  Konsorcjum  (cena  5.142.144,64  zł  brutto;  tabor 

spełniający normę EURO 6, klimatyzowany z roku produkcji 2019 – 1 pojazd i 2 pojazd), MK 

TRANS K.W. 

(cena 5.940.924,39 zł brutto; tabor spełniający normę EURO 6, klimatyzowany 

z roku produkcji 2018), PKS (cena 5.042.297,18 zł brutto; tabor spełniający normę EURO 6, 

klimatyzowany, rok produkcji 2018).   

na część 2 zamówienia – dwie oferty: MK TRANS K.W. (cena 4.334.533,11 zł brutto; tabor 

spełniający normę EURO 6, klimatyzowany z roku produkcji 2018), PKS (cena 3.852.918,32 

zł brutto; tabor spełniający normę EURO 6, klimatyzowany, rok produkcji 2018). 

Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę:  część  1  – 

5.500.855,00 zł brutto, część 2 – 4.247.044,00 zł brutto. 

Komisja  Przetargowa  w  protokole  z  15.02.2019  r.  wskazała  na  wątpliwości  powzięte  w 

związku  z  ofertą  PKS  złożoną  na  wspólnym  formularzu  dla  obu  części  zamówienia,  w  tym 

dotyczące  oświadczeń  z  pkt  2-4  odnoszących się do  taboru  rezerwowego, które wymagają 

wyjaśnienia. Pismem z dnia 15.02.2019 r. Zamawiający wystąpił na podstawie art. 87 ust. 1 


Ustawy  do  PKS  o  wyjaśnienie  treści  oferty  –  formularza  oferty.  W  wyjaśnieniach  z  dnia 

19.02.2019  r.  PKS  potwierdził,  iż  oferta  została  złożona  na  dwie  części  zamówienia,  co 

wynika  z  oświadczeń,  w  których  nie  przekreślono  jednego  z  wyrazów  „Część  1/Część  2”. 

Treść oferty pozwala ustalić istotne elementy dla każdej z części zamówienia: cenę, termin 

wykonania,  warunki  płatności,  wadium.  Powyższe  oznacza,  że  Wykonawca  złożył  dwie 

odrębne  oferty  na każdą  część zamówienia,  a parametry  taboru rezerwowego odnoszą się 

osobno do każdej części zamówienia. Na każdą część zamówienia zostały zaoferowane po 

2 pojazdy  rezerwowe (w  sumie 4  na  obie części),  wszystkie o  następujących parametrach: 

norma emisji spalin: EURO 6, klimatyzacja: TAK, rok produkcji: 2018. Oznac

za to, że każdy 

z  dwóch  pojazdów  przewidzianych  dla  części  1  i  2  spełnia  parametry  zadeklarowane. 

Dodatkowo Wykonawca wskazał na pojazdy, których dotyczy złożone oświadczenie - marki 

SOR  o 

numerach  rejestracyjnych  wskazanych  w  wyjaśnieniach.  Oprócz  wymienionych 

pojazdów  Wykonawca  dysponuje  jeszcze  dodatkowo  czterema  innymi  pojazdami,  które 

spełniają wymagania przewidziane dla pojazdów rezerwowych. W każdej części zamówienia 

PKS  powinien  otrzymać  maksymalną  ilość  punktów  w  kryteriach  pozacenowych,  tj.  po  40 

pkt.  Wykonawca  potwierdził,  iż  dysponuje  łącznie  co  najmniej  4  pojazdami  o 

zadeklarowanych  parametrach.  W  ocenie  W

ykonawcy  wymóg  złożenia  ofert  na  odrębnych 

formularzach  miał  charakter  formalny  i  nie  mógł  wywoływać  negatywnych  skutków,  jeżeli 

treść oferty nie budziła wątpliwości i możliwe było jej jednoznaczne ustalenie. Złożenie ofert 

na dwie części zamówienia w postaci jednego pliku (a nie osobnych), stanowi więc jedynie 

uchybienie co do formy, a nie treści swiz. Do wyjaśnień Wykonawca załączył oświadczenie 

PKO  Leasing  Oddział  Katowice  z  dnia  19.02.2019  r.,  w  którym  podmiot  potwierdza  prawo 

Wykonawcy 

do  użytkowania  pięciu  pojazdów,  w  tym  czterech  opisanych  numerami 

rejestracyjnymi  podanymi  w  wyjaśnieniach.  Dodatkowo  przedstawił  kopie  dowodów 

rejestracyjnyc

h pięciu pojazdów. 

Izba zważyła. 

Zarzut  wspólny  Izba  oddaliła  mając  na  uwadze  zapisy  siwz,  w  tym  treść  formularza 

ofertowego  (załącznik  nr  1  do  siwz),  jak  i  złożoną  ofertę  PKS  sporządzoną  na  wspólnym 

formularzu dla dwóch części zamówienia. Obaj Odwołujący wywodzili z braku sporządzenia 

oferty  na 

dwóch  odrębnych  formularzach,  odpowiednio  dla  część  1  i  2  zamówienia, 

podstawę dla uznania oferty wybranej za niezgodną z siwz, co miało uzasadniać żądanie jej 

odrzucenia 

w  obu  częściach  zamówienia.  Głównym  argumentem  mającym  potwierdzać 

słuszność  zarzutu  jest  brak  możliwości  uznania  oferty  za  zgodną  z  siwz  z  uwagi  na  treść 

oświadczeń dotyczących taboru rezerwowego, wymaganego w ilości - dwa pojazdy na każdą 


z części zamówienia. Ponieważ oświadczenia dotyczą tylko dwóch pojazdów, oferta ma nie 

uwzględnić wymagań Zamawiającego. 

Odnosząc  się  do  tej  podstawy  odwołań  Izba  ustaliła,  iż  zapisy  siwz  nie  zawierały 

jednoznacznej  wytycznej  dotyczącej  sposobu  prezentacji  taboru  rezerwowego,  w  tym  nie 

było  postanowienia,  które  ustalałoby  zasadę,  iż  pojazdy  wskazane  na  część  1  zamówienia 

nie mogą być jednocześnie prezentowane dla drugiej części zamówienia. Zamawiający taką 

zasadę  wprowadził  dla  oceny  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu,  czego  nie 

można  rozszerzać  na  opis  przedmiotu  zamówienia.  Okoliczność  ta  ma  zasadnicze 

znaczenie, gdyż zarzut niezgodności treści oferty z siwz wymaga wskazania zapisu, z którym 

oferta  miała  być  niezgodna.  Takiego  postanowienia,  które  czyniłoby  koniecznym  ujęcie 

dwóch różnych pojazdów dla dwóch części zamówienia nie ma. Jedynym zapisem pośrednio 

uzasadniającym  wniosek  Odwołujących  był  wymóg  z  załącznika  nr  3  do  siwz,  w  którym 

Zamawiający  wymagał  dysponowania  w  dniu  rozpoczęcia  świadczenia  usług  co  najmniej 

dwoma pojazdami rezerwowymi. Powyższe nadal nie oznacza, iż pojazdy zadeklarowane dla 

części  1  nie  mogły  być  wskazane  dla  części  2  zamówienia.  Nawet  gdyby  przyjąć,  iż 

zawierane byłyby dwie odrębne umowy na każdą z części zamówienia, to zapis załącznika 

nr  3  do  Umowy 

odnosiłby  się  do  momentu  rozpoczęcia  świadczenia  usługi. W  ocenie Izby 

nie  można  w  ten  sposób  konstruować  zapisów  siwz,  żeby  ustalenie  zasad  oceny  oferty  w 

kryterium  wymagało ich wywodzenia  z  innych zapisów  odnoszących się  do  etapu realizacji 

usługi. Wykonawca ma prawo oczekiwać, iż opis zawarty w rozdziale poświęconym kryteriom 

oceny  ofert  będzie  zawierał  pełen  opis  sposobu  oceny  oferty,  podobnie  w  odniesieniu  do 

treści ogłoszenia o zamówieniu. Wywodzenie nowych podstaw oceny z zapisów załącznika 

do  wzoru  umowy  byłoby  w  tej  sytuacji  działaniem  utrudniającym  lub  nawet  wyłączającym 

zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  W  tej  sytuacji 

Zamawiający  nie  miał  podstawy  do  negatywnej  oceny  treści  oferty  PKS.  Ponadto,  nawet 

gdyby  przyjąć,  iż  oceny  taboru  rezerwowego  należało  dokonać  w  sposób  prezentowany 

przez Odwołujących, to wymagałoby to wskazania w formularzu oferty dodatkowych danych 

pozwalających  Zamawiającemu  na  ustalenie,  czy  pojazdy  zadeklarowane  dla  części  1 

zamówienia  są  innymi  niż  zadeklarowane  dla  części  2  zamówienia.  Przede  wszystkim  dla 

takiej  oceny  koniecznym  byłoby  wskazanie  w  siwz  na  obowiązek  podania  tych  danych, 

czego 

Zamawiający nie wymagał. Tym samym również oświadczenie Odwołującego II, który 

złożył  oferty  na  dwie  części  zamówienia  na  odrębnych  formularzach  nie  było  możliwe  do 

zweryfikowania  w  sposób,  jaki  oczekuje  tego  wobec  oferty  PKS.  Samo  wskazanie  na  dwa 

pojazdy  nie  pozwala  bowiem  na  ustalenie,  czy  są  to  te  same  pojazdy,  czy  też  nie.  Tym 

samym  nie  można  z  całą  pewnością  ustalić,  czy  deklaracja  dotyczy  dwóch  pojazdów  czy 

czterech (po dwa na każdą z części zamówienia). Ponadto, oceniając ofertę PKS Izba miała 

na uwadze wzór formularza ofertowego, który został przygotowany w taki sposób, aby mógł 


być  wykorzystany  do  złożenia  oferty  na  każdą  z  części  zamówienia.  Zamawiający 

przewidział bowiem możliwość wykreślenia części zapisów, które były dedykowane do innej 

części, niż ta na jaką oferta była składana. PKS nie dokonał zatem żadnej modyfikacji wzoru 

formularza,  a  jedyne  uchybienie  jakiego  się  dopuścił  miało  charakter  formalny  i  przybrało 

postać  braku  sporządzenia  odrębnego  pliku  oferty  na  każdą  z  dwóch  części  zamówienia. 

Istotn

ą  w  sprawie  stała  się  ocena  oświadczeń  dotyczących  dwóch  pojazdów  taboru 

rezerwowego,  które  stanowiły  przedmiot  oceny  oferty  w  kryterium  pozacenowym. 

Odwołujący  nie  kwestionowali  zgodności  oświadczeń  z  rzeczywistym  stanem  (zgodności 

zadeklarowanych  parametrów),  a  jedynie  wskazywali  na  brak  wykazania  dysponowania 

łącznie  czterema  pojazdami,  jakie  Wykonawca  powinien  był  uwzględnić  kalkulując  cenę 

oferty. Jak wskazano powyżej żaden zapis siwz nie wymagał, aby składając ofertę na dwie 

części  Wykonawca  zadeklarował  łącznie  cztery  pojazdy.  Pomimo  tego,  jak  wykazało 

postępowanie odwoławcze, wszyscy trzej wykonawcy składając oferty odczytali zapisy siwz 

w  ten  sposób,  że  dwa  pojazdy  taboru  rezerwowego  wymagane  w  każdej  części  miały  być 

różnymi  pojazdami.  Czyli  składając  ofertę  na  całe  zamówienie  wykazywali  dysponowanie 

łącznie  czterema  pojazdami  spełniającymi  zadeklarowane  parametry  w  zakresie  emisji 

spalin, klimatyzacji oraz roku produkcji. Było to podyktowane między innymi wcześniejszym 

postępowaniem,  które  Zamawiający  unieważnił,  a  w  którym  na  zadane  pytanie  jednego  z 

wykonawców  sprecyzował,  iż  nie  dopuszcza  zaoferowania  tych  samych  pojazdów  taboru 

rezerwowego na dwie części zamówienia. Odwołujący II wyjaśniał, iż koszt jednego pojazdu 

prowadzi  do  wzrostu  ceny  o  około  400.000  zł.  (ok  1.600  tyś  przy  czterech  pojazdach). 

Porównując  zatem  złożone  oferty,  różnica  jaka  występuje  pomiędzy  ofertą  PKS,  a  ofertą 

Odwołującego  I  (część  1  zamówienia)  oraz  ofertą  PKS,  a  ofertą  Odwołującego  II  (część  2 

zamówienia),  nie  wskazuje,  aby  PKS  nie  uwzględniło  w  każdej  części  kosztów 

rzeczywistych, w tym kosztów taboru rezerwowego. Różnica ta wynosi odpowiednio w części 

1  zamówienia  ok.  100  tyś.  zł,  a  w  części  2  zamówienia  ok.  480  tyś,  przy  wartości  ofert 

powyżej  5  mln.  zł  (cz.1)  oraz  3.850  tyś.  (cz.  2).  To  że  w  formularzu  oferty  nie  zostały 

wyszczególnione pojazdy  nr  3 i  4,  nie oznacza,  że oświadczenia  z  pkt  2-4 nie można  było 

odnieść  do  każdej  z  części.  Oświadczenia Wykonawcy  były  bowiem  prezentowane  łącznie 

do  dwóch  części,  a jedynie tam gdzie treść  była różna Wykonawca wyraźnie to zaznaczał. 

Tym samym oświadczenie dotyczące dwóch pojazdów należało odnieść do części pierwszej 

i do części drugiej w ten sposób, że Wykonawca zadeklarował w każdej części dwa pojazdy 

spełniające  parametry  wskazane  w  formularzu  ofertowym.  Ewentualne  niejasności  w  tym 

zakresie  rozwiewały  złożone  wyjaśnienia  wraz  z  dowodami,  na  podstawie  których 

Zamawiający mógł z pełną odpowiedzialnością swojej decyzji uznać ofertę za zgodną z siwz. 

Należ zauważyć, iż w wezwaniu Zamawiający wskazując na zapisy siwz w żaden sposób nie 

sugerował  Wykonawcy  możliwości  zmiany  oświadczenia,  które  chciał  prawidłowo  ocenić. 


Gdyby  nawet  przyjąć,  że PKS  złożyłby  ofertę  na odrębnych formularzach, to faktycznie ich 

treść w pkt 2-4 byłaby identyczna ze złożoną ofertą. Skoro nie było potrzeby wykazania na 

etapie  złożenia  oferty  konkretnych  pojazdów,  to  Wykonawca  mógł  przyjąć,  iż  ogólna 

deklaracja zgodna ze wzorem będzie wystarczająca. Złożone wraz z wyjaśnieniami dowody 

uwiarygodniały  wyjaśnienia  Wykonawcy  i  pozwalały  Zamawiającemu  na  ocenę  oferty 

również w kryteriach pozacenowych na podstawie niezmienionej treści oferty, wg ustalonych 

zasad.          

Odnosząc  się  natomiast  do  drugiego  zarzutu  podniesionego  w  odwołaniu  o  sygn.  akt  KIO 

458/19,  związanego  z  podstawą  do  unieważnienia  postępowania  w  obu  częściach,  Izba 

oddalając  odwołanie  w  tym  zakresie  uznała,  iż  okoliczności  wskazane  w  odwołaniu  nie 

uprawniały do stwierdzenia wystąpienia wady  w postępowaniu mającej czynić niemożliwym 

zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Odwołujący  wskazywał  wśród  przyczyn  wady  postępowania  zapisy  siwz  dotyczące  terminu 

rozpoczęcia świadczenia usługi (różniącego się w części dokumentów oraz niemożliwego do 

dochowania z uwagi na upływ terminu 1.03.2019 r. w jakim usługa miała się rozpocząć), a 

także działania Zamawiającego, który miał sugerować stronom potrzebę zmiany formularza 

ofertowego.  

Odnosząc  się  do  tej  podstawy  odwołania  Izba  uznała,  iż  Odwołujący  nie  przedłożył 

dowodów, które uzasadniałyby postawienie Zamawiającemu zarzutu podejmowania działań, 

które  wykraczały  poza  przyjęte  w  postępowaniu  zasady  komunikacji  z  wykonawcami.  Jak 

sam przyznał Odwołujący na rozprawie zarzut został sformułowany zbyt mocno, a na pytanie 

czy  to  Zamawiający  kontaktował  się  z  Nim,  czy  też  kontakt  telefoniczny  był  spowodowany 

przez  Odwołującego,  takiej  odpowiedzi  nie  udzielił.  Wskazywał  jedynie,  iż  wszyscy 

Wykonawcy  skorygowali  formularz  ofertowy  w  zakresie  ilości  wozokilometrów.  W  tym 

miejscu należy zaznaczyć, iż wielkość wskazana w załącznik nr 1 do Umowy wpisana przez 

Wykonawców była liczbą planowaną, a dla rozliczenia umowy istotną pozostawała stawka 1 

wzkm  oraz  ilość  rzeczywiście  przejechanych  kilometrów.  W  tych  okolicznościach  wielkości 

wskazane  w  formularzu  oferty  miały  znaczenie  dla  wyliczenia  ceny  brutto  oferty,  która 

następnie  była  porównywana  w  kryterium  oceny  ofert.  Ponieważ  wszyscy  Wykonawcy 

wprowadzili identyczną korektę ilości wzkm, a wielkość ta wynikała z zapisów załącznika do 

siwz  Zamawiający  mógł  porównać  oferty  i  przyznać  punkty  według  ustalonych  zasad. 

Odnosząc  się  natomiast  do  terminu  rozpoczęcia  świadczenia  usługi  należy  zauważyć,  iż 

oświadczenie  to  w  żaden  sposób  nie  mogło  wpływać  na  kalkulację  ceny  oferty,  czy  też 

czynić niemożliwym prawidłowe jej wyliczenie. Wnioski Odwołującego pozostają bez związku 

ze sposobem wyliczenia ceny, dokonywanym w oparciu o 

stawkę wzkm, niezależną od tego 

czy  usługa  rozpocząć  miałaby  się  w  dniu  1  marca  2019  r.,  czy  też  później.  Podana  w 


formularzu  ofertowym  data  1  stycznia  2019  r.  od  początku  była  datą  błędną,  co  zauważyli 

wszyscy  Wykonawcy  korygując  termin  w  złożonych  ofertach.  Fakt,  iż  na  skutek 

przedłużające  się  procedury  termin  1  marca  2019  r.  upłynął,  nie  czynił  postępowania 

wadliwym.  Słuszne  wskazał  PKS  w  przystąpieniu  i  w  piśmie  procesowym,  że  istotnym  dla 

określenia  zakresu  zobowiązania  umownego  i  rozliczenia  zamówienia  nie  jest  termin 

rozpoczęcia świadczenia usługi, ale ilość faktycznie przejechanych kilometrów. Przesunięcie 

terminu  rozpoczęcia  o  kilka  tygodni  nie  spowoduje  istotnej  zmiany  zakresu  świadczenia, 

który został w siwz wyznaczony, jako „planowany do realizacji”. W ocenie Izby nie można na 

tej podstawie stwierdzić, że czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu i zakończone 

wyborem  oferty  najkorzystniejszej  były  dotknięte  wadą  tego  rodzaju,  że  zawarta  umowa 

podlegać może unieważnieniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty PKS spośród złożonych i 

porównywalnych ofert, stosując kryteria ustalone w ogłoszeniu oraz siwz.    

W świetle powyższego Izba oddaliła oba odwołania na podstawie art. 192 ust. 2 Ustawy.  

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 w zw. z art. 186 ust. 6 pkt 3 i 4 

Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu 

o  przepisy  §  3  i  §  5  ust.  4  w  zw.  z  §  6  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15 

marc

a 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów 

kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238. ze 

zm.). 

Izba zaliczyła do kosztów postępowania wpisy wniesione w sprawach połączonych do 

wspólnego  rozpoznania  przez  Odwołujących  się.  Izba  nie  uwzględniła  wniosku 

Zamawiającego o zasądzenie kosztów z tytułu zastępstwa procesowego, których wysokość 

nie została wykazana rachunkiem. Zgodnie z  § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kosztów, 

Izba  może  zasądzić  uzasadnione  koszty  strony  postępowania  w  wysokości  określonej  na 

podstawie  rachunków  przedłożonych  do  akt  sprawy,  obejmujące  w  szczególności 

wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż 3 600 zł. Wskazane ograniczenie co 

do  kwoty  możliwej  do  zasądzenia  nie  oznacza,  iż  Zamawiający  był  zwolniony  z  obowiązku 

wykazania  rachunkiem  wysokości  poniesionych  z  tytułu  reprezentacji  zawodowego 

pełnomocnika kosztów.     

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel