KIO 450/19 POSTANOWIENIE dnia 27 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 450/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

Protokolant:   

Piotr Cegłowski  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

o

dwoławczego  w  dniu  27  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia [1] Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 

39A, 31-

864 Kraków [pełnomocnik] i [2] Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Jana 

Pawła II 39A, 31-864 Kraków w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina 

Olsztyn, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn  

przy udziale: wykonawcy 

COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 100, 40-065 

Katowice 

zgłaszającego  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o  sygn.  akt: 

KIO 450/19 po stronie 

zamawiającego  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [1] Comarch Polska 

S.A.  z  siedzibą w  Krakowie,  Al.  Jana  Pawła II  39A,  31-864  Kraków  (pełnomocnik)  

i  [2]  Comarch  S.A.  z  siedzibą  w  Krakowie,  Al.  Jana  Pawła  II  39A,  31-864  Kraków 

kwoty  13  5

00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy), 

sta

nowiącej 90% uiszczonego wpisu.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Olsztynie

Przewodniczący:   ……………  


Sygn. akt: KIO 2764/19 

U z a s a d n i e n i e 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej 11.12.2018 r. pod nrem 2019/S 238-543255.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

Izba  ustaliła,  że  30  lipca  2019  r.  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie 

zamówienia [1] Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39A, 31-864 

Kraków (pełnomocnik) i [2] Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39A, 31-

864 Kraków złożyli odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w try-

bie  przetargu  nieograniczonego, 

pod  nazwą 

»Zakup  i  wdrożenie  systemu 

finansowo-

księgowego w Gminie Olsztyn. Numer referencyjny ZP.271.1.104.2018.c«.  

Odwołanie w imieniu odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest A. 

S. 

.  Do  odwołania  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo  oraz  Informację  odpowiadającą 

odpisowi  aktualne

mu  z  Rejestru  Przedsiębiorców,  z  których  to  dokumentów  wynika 

przedmiotowe pełnomocnictwo.  

Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed 

otwarciem  rozprawy  26  marca  2019 

r. Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał  skutecznie 

odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, 

zgodnie  z  unormowaniem  art.  19

7  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego  odwołującemu 

zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drug

ie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z  2018 r. poz. 972).   

Przewodniczący:   ……………  


wiper-pixel