KIO 449/19 POSTANOWIENIE dnia 27 marca 2019 r.

Data: 18 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 449/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 27 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:  Ernest Klauziński  

Protokolant:  

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  z 

udziałem  stron  w  dniu  27  marca  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  14  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę  SKAMEX  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Łodzi  

postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" 

z siedzibą w Łodzi, przy udziale Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz  wykonawcy 

SKAMEX  Sp.  z  o.o.  Sp.  k.  z  siedzibą  w  Łodzi  kwoty  15 000,00  zł  (słownie:  piętnaście 

tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 449/19  

U z a s a d n i e n i e 

Instytut  Centrum  Zdrowia  Matki  Polki 

z  siedzibą  w  Łodzi  (dalej  Zamawiający)  prowadzi 

postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  

pn.  „Dostawa  rękawic  diagnostycznych  oraz  chirurgicznych  dla  Instytutu  CZMP”  (znak 

postępowania: ZP/126/2018) zwane dalej Postępowaniem. Ogłoszenie o zamówieniu zostało 

opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  12  grudnia  2018  r.  

pod  numerem  2018/S  239-

545592.  Wartość  zamówienia  przekracza  kwoty  określone  

w przepisach  wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Postępowanie jest 

prowadzone  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych 

zwanej dalej w skrócie Pzp.  

Zamawiający  15  marca  2019  r.  przesłał  kopię  odwołania  wykonawcom  uczestniczącym  

w  postępowaniu  wraz  z  wezwaniem  tych  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym,  zgodnie  z  art.  185  ust.  1  Pzp.  Do  postępowania  odwoławczego  

w  wymaganym  terminie  w  dniu  18  marca  2019  r. 

przystąpił  wykonawca  Mercator  Medical 

S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej Przystępujący). 

Zamawiający  w odpowiedzi na  wniesione odwołanie przez  wykonawcę SKAMEX Sp. z o.o. 

Sp.  k.  z  siedzibą  w  Łodzi  (dalej  Odwołujący),  pismem  z  25  marca  2019  r.,  które  wpłynęło  

do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  26  marca  2019  r.,  przed  otwarciem 

posiedzenia Izby, złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych 

w  odwołaniu,  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp.  Zamawiający  26  marca  2019  r.  drogą 

elektroniczną przesłał ww. odpowiedź na odwołanie do Odwołującego i Przystępującego. 

Przystępujący  nie  stawił  się  na  posiedzeniu  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  449/19  w  dniu  

27  marca  2019  r. 

W  tej  sytuacji  Izba  uznała,  że  Przystępujący  nie  skorzystał  

z  przysługującego  mu  prawa  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania  

przez Zamaw

iającego. 

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Pzp  jeżeli  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez 

zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w 

odwołaniu.  W  sytuacji  umorzenia  postępowania,  w  związku  z  uwzględnieniem 

całości  zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  zamawiającego  obowiązek  wykonania, 


powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp. 

O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia  Izby,  a 

przystępujący  po  stronie  zamawiającego  wykonawca  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania.  Zachodziły  zatem  podstawy  do  orzeczenia 

zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972),  k

tóry  stanowi,  że  w  przypadku 

umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił 

zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy  –  Izba  orzeka  

o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Pra

wo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.  

Przewodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel