KIO 445/19 POSTANOWIENIE dnia 28 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 445/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 28 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:     Ryszard Tetzlaff 

Członkowie:             Klaudia Szczytowska - Maziarz                                 

                                  Monika Szymanowska 

Protokolant:             

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 

z udziałem stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego w dniu 28 marca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  14  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  TPF  Sp.  z  o.  o.,                   

ul. Annopol 22, 03-236 Warszawa 

w postępowaniu prowadzonym przez Przedsiębiorstwo 

Państwowe "Porty Lotnicze”, ul. Komitetu Obrony Robotników 49, 02-146 Warszawa 

przy  udziale  w

ykonawców  Konsorcjum  Firm:  1)  IDOM  Inżynieria,  Architektura                               

i  Doradztwo  sp.  z  o.o.  (lider),  2)  IDOM  Consulting,  Engineering  Architecture,  S.A.U. 

(Partner),  Avda  Zarandoa  23,  48015  Bilbao, Hiszpania,  3)  APP-Projekt  S.A.  (Partner),  

ul.  Kłobucka  23C  lok.  112,  02-699  Warszawa,  z  adresem  dla  lidera  konsorcjum:                      

ul. Ślężna 104 lok.1, 53-111 Wrocław zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania 

odwoławczego po stronie odwołującego 

przy  udziale  wykonawców  Konsorcjum  Form:  1)  Multiconsult  Polska  sp.  z  o.o.  (Lider),               

2)  BBC  Best  Building  Consultants  sp.  z  o.o.  sp.  k.  (partner),  Aleje  Jerozolimskie  155 

lok.  U3,  02-326  Warszawa:  z  adresem  dla  lidera  konsorcjum:  ul.  Bonifraterska  17,                   

00-203  Warszawa 

zgłaszających  swoje  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie zamawiającego 

postanawia: 


1.  Umarza 

postępowanie odwoławcze. 

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz TPF Sp.   

z  o.  o.,  ul.  Annopol  22,  03-236  Warszawa  kwoty 

15  000  zł  00  gr  (słownie:  piętnaście 

tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych 

(t.j.  Dz.  U.  z  16  października  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze 

postanowienie  - 

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


Sygn. akt: KIO 445/19 

U z a s a d n i e n i e 

Postępowanie  o  udzielnie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego na: 

„Wybór Inwestora Zastępczego dla realizacji rozbudowy bryty głównej 

Terminala i Pirsu Południowego, zgodnie z kompleksową analizą przepustowości LCH wraz 

z  planem  rozwoju”.;  zostało  wszczęte  ogłoszeniem  w  ogłoszeniem  opublikowanym                         

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.08.2018 r. pod nr 2018/S 159-365760 

przez 

Przedsiębiorstwo  Państwowe  "Porty  Lotnicze”,  ul.  Komitetu  Obrony  Robotników  49, 

02-146 Warszawa zwane dalej: 

„Zamawiającym” 

W  dniu  04.03.2019  r. 

(umieszczając  na  Platformie  Zakupowej  w  zakładce 

„Korespondencja”)  Zamawiający  poinformował  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  - 

Konsorcjum Form: 1) Multiconsult Polska sp. z o.o. (Lider), 2) BBC Best Building Consultants 

sp. z o.o. sp. k. (partner), Aleje Jerozolimskie 155 lok. U3, 02-326 Warszawa: z adresem dla 

lidera  konsorcjum:  ul.  Bonifraterska  17,  00-203  Warszawa 

zwane  dalej:  „Konsorcjum 

Multiconsult

  albo  „Multiconsult”  albo  „Przystępującym  po  stronie  Zamawiającego”.  Drugą 

pozycje w rankingu złożonych ofert zajęła oferta  – TPF Sp. z o. o., ul. Annopol 22, 03-236 

Warszawa  zwana  dalej: 

„TPF Sp.  z  o.  o.”  albo  „Odwołującym”.  Trzecią pozycje w  rankingu 

złożonych  ofert  zajęła  oferta  –  Konsorcjum  Firm:  1)  IDOM  Inżynieria,  Architektura                             

i Doradztwo sp. z o.o. (lider), 2) IDOM Consulting, Engineering Architecture, S.A.U. (Partner), 

Avda  Zarandoa  23,  48015  Bilbao, Hiszpania,  3)  APP-Projekt  S.A.  (Partner),  ul.  K

łobucka 

23C lok. 112, 02-

699 Warszawa, z adresem dla lidera konsorcjum: ul. Ślężna 104 lok.1, 53-

111  Wrocław  zwane  dalej:  „Konsorcjum  IDOM”  albo  „Przystępującym  po  stronie 

Odwołującego”

W dniu  14.03.2019  r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) TPF Sp. z o. o. wniosło 

odwołanie  na  czynność  z  04.03.2019  r.  Kopie  odwołania  Zamawiający  otrzymał  w  tym 

samym dniu (e-mailem). 

Wnosił odwołanie od: 

1.  niezgodnej z przepisami 

ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej: „Pzp” oraz Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ") czynności oceny i badania ofert; 

niezgodnej  z  przepisami  Pzp  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  złożonej  przez 

wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  Multiconsult,  pomimo  iż 

oferta ta podlega odrzuceniu; 


zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  Pzp,  tj. 

zaniechania  odtajnienia  (ujawnienia)  i  udostępnienia  Odwołującemu  zastrzeżonych  przez 

wykonawcę Multiconsult, jako niejawnych: 

a. 

całości  wyjaśnień  składanych  w  trybie  art.  90  Pzp,  tj.  pisma  z  05.11.2018  r.  oraz  pisma               

z 11.01.2019 r., 

b. 

Wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi", złożonego 

w dniu 4 lutego 2019 roku, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp; 

c. 

„ Wykazu osób", złożonego w dniu 04.02.2019 r., w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 

26 ust. 1 Pzp; 

d. 

Zobowiązania podmiotu trzeciego (NBQ Sp. z o.o.) do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia; 

pomimo że informacje zawarte w w/w dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  a  ponadto  wykonawca 

Multiconsult  nie  dokona!  skutecznego 

zastrzeżenia  informacji  zamieszczonych  w  w/w 

dokumentach; 

zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie  Pzp,  tj. 

zaniechania  odrzucenia  oferty  Multiconsult,  pomimo  iż  treść  oferty  jest  sprzeczna  z  treścią 

SIWZ; 

5.  jako  zarzut  ewe

ntualny,  na  wypadek  nieuwzględnienia  zarzutu  wskazane  w  pkt  3  lit.  a) 

powyżej  -  zaniechania  czynności,  do  której  Zamawiający  jest  zobowiązany  na  podstawie 

Pzp, tj. zaniechania odrzucenia oferty Multiconsult, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską 

cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  a  Multiconsult  nie  złożył  odpowiednich 

wyjaśnień,  a  złożone  wyjaśnienia  nie  obalają  domniemania,  że  oferta  Multiconsult  zawiera 

rażąco niską cenę; 

jako  zarzut  ewentualny,  na  wypadek  nieuwzględnienia  zarzutu  wskazane  w  pkt  3  lit.  a) 

powyżej  -  niezgodnej  z  przepisami  Pzp  oceny  wyjaśnień  złożonych  przez  Multiconsult                    

w trybie art. 90 Pzp. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisu 

1. art. 91 ust, 1 Pzp, poprzez wybranie jako najkorzystniejszej oferty Multiconsult; 

2. art. 7 ust. 1 Pzp w zw. z naruszeniem art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust.3 Pzp w zw. z naruszeniem 

art.  96  ust.  3  zdanie  drugie  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odtajnienia  (ujawnienia)                                      

i udostępnienia Odwołującemu: 

a. 

całości  wyjaśnień  składanych  w  trybie  art.  90  Pzp,  tj.  pisma  z  05.11.2018  r.  oraz  pisma                      

z 11.01.2019 r., 

b. 

„Wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi", złożonego 

w dniu 4 lutego 2019 roku, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp; 


c. 

„Wykazu osób", złożonego w dniu 4.02.2019 r., w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 

26 ust. 1 Pzp; 

d. 

Zobowiązania podmiotu trzeciego (NBQ Sp. z o.o.) do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia; 

pomimo że informacje zawarte w w/w dokumentach nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  a  ponadto  wykonawca 

Multiconsul

t  nie  dokonał  skutecznego  zastrzeżenia  informacji  zamieszczonych  w  w/w 

dokumentach; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  2  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  Multiconsul

t,  pomimo  iż 

treść oferty jest sprzeczna z treścią SIWZ; 

z ostrożności procesowej jako zarzuty ewentualne, na wypadek nieuwzględnienia zarzutu 

wskazane w pkt 2 lit

. a) powyżej - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 

Pzp  poprzez  nieprawidłową  ocenę  złożonych  przez  Multiconsult  wyjaśnień,  podczas  gdy                     

z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera cenę rażąco niską; 

5.  z os

trożności procesowej jako zarzuty ewentualne, na wypadek nieuwzględnienia zarzutu 

wskazane w pkt 2 lit. a) powyżej - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 

Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Multiconsul

t, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco 

niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia,  zaś  wykonawca  Multiconsult  nie  złożył 

wyjaśnień spełniających wymagania określone w art. 90 ust. 1-3 Pzp. 

W związku z powyższym Odwołujący  wnosił o uwzględnienie odwołania i nakazanie 

Zamawiającemu: 

Unieważnienia czynności oceny ofert, 

Udostępnienia: 

a. 

całości  wyjaśnień  składanych  w  trybie  art.  90  Pzp,  tj.  pisma  z  05.11.2018  r.  oraz  pisma                  

z 11.01.2019 r., 

b. 

Wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi", złożonego 

w dniu 4.02.2019 r., w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 Pzp; 

c. 

Wykazu osób", złożonego w dniu 04.02.2019 r., w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 

26 ust. 1 Pzp; 

d. 

Zobowiązania podmiotu trzeciego (NBQ Sp. z o.o.) do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia; 

Powtórzenie czynności badania i oceny ofert, 

4.  Odrzucenia oferty Multiconsult, 

5.  Dokonania ponownej oceny ofert.  


Zamawiający  w  dniu  15.03.2019  r.  wezwał  (umieszczając  na  Platformie  Zakupowej) 

wraz kopią odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, uczestników postępowania przetargowego 

do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym.  

W  dniu  18.03.2019  r. 

(wpływ  bezpośredni  do  Prezesa  KIO)  Konsorcjum  IDOM 

zgłosiło  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Odwołującego  wnosząc                

o uwzględnienie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu 

oraz Odwołującemu.  

W dniu 18.03.2019 r. 

(wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum Multiconsult 

zgłosiło  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wnosząc   

o oddalenie odwołania w całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz 

Odwołującemu.  

W dniu 25.03.2019 r. (e-

mailem) Zamawiający wobec wniesionego odwołania wniósł 

na  piśmie,  w  trybie  art.  186  ust.  1  Pzp,  odpowiedź  na  odwołanie,  w  których  wnosił                           

o  odrzucenie  odwołanie,  alternatywnie  stwierdził,  że  uwzględni  częściowo  odwołanie                       

w wypadku nie uznania wniosku o odrzucenie. 

Uznał żądania Odwołującego w zakresie pkt 

1,  2  oraz  3  i  5,  który  jest  tożsamy  z  pkt  trzecim.  Jednocześnie  Zamawiający  nie  uznał 

żądania  z  pkt  4  dot.  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  Multiconsult  sp.  z  o.o.,  jako,  że  oferta 

Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, a jej treść jest zgodna 

z  SIWZ  i  przepisami  Pzp. 

Kopia  została  przekazana  Odwołującemu  oraz  Przystępującemu 

po  stronie  Zamawiającego.  Przystępujący  po  stronie  Odwołującego  otrzymał  kopie 

odpowiedzi na odwołanie na posiedzeniu.   

W  dniu  28.03.2019  r.  w  zw

iązku  z  postanowieniem  Izby  z  15.03.2019  r.  odbyło  się 

posiedz

enie niejawne z udziałem stron.  

Zamawiający  oświadczył,  iż  podtrzymuje  wniosek  o  odrzucenie  odwołania  zawarty                

w odpowiedzi na odwołanie. Przystępujący po stronie Zamawiającego poparł wniosek strony, 

do której przystąpił. 

P

rzewodniczący na posiedzeniu poinformował Zamawiającego oraz Przystępujących 

o  piśmie  Odwołującego  z  18.03.2019  r.,  w  ramach  którego  Odwołujący,  wyprzedzając 

ewentualny  wn

iosek  o  odrzucenie,  przestawił  swoje  stanowisko  odnośnie  biegu terminu  na 

wniesienie  odwołania  wraz  ze  zrzutem  ekranu  z  zakładki  „Korespondencja”.  Kopie  tego 

pisma przekazano 

Zamawiającemu oraz obu Przystępującym. 

Zamawiający,  po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem  pisemnym  Odwołującego,  dalej 

podtrzymał  swój  wniosek.  Ponowił  swoją  argumentację  z  odpowiedzi  na  odwołanie 

wskazując  dodatkowo,  że  przesłał  na  potwierdzenie  tej  okoliczności  do  Izby  również  zrzut 

ekranu z 

zakładki „Listy Dokumentów”. Stwierdził, że 04.03.2019 r. przekazał informację do 


wszystkich  uczestników.  Wyjaśnił,  iż  chodzi  o  owe  zamieszczenie  w  zakładce 

„Korespondencja”.  Na  pytanie  członka  składu  Zamawiający  potwierdził,  że  mimo 

postanowień  SIWZ  o  treści  takiej,  jak  przywołał  Odwołujący,  stosowne  dokumenty                             

i  informacje  były  umieszczane  na  platformie  zakupowej  zamiennie  w  zakładce 

„Korespondencja” lub w zakładce „Lista Dokumentów”. 

Przystępujący po stronie Zamawiającego dodatkowo wskazał, że w rodz. XI w pkt 4 

SIWZ znajd

uje się ogólna informacja, że wszelkie zawiadomienia, oświadczenia wnioski oraz 

informacje Zamawiający może przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy. 

Odwołujący  wnosił  o  oddalenie  wniosku  o  odrzucenie.  Podkreślał,  iż  SIWZ  jest 

skonstruowany 

w ten sposób, że najpierw są postanowienia o charakterze bardziej ogólnym, 

które  następnie  są  uszczegółowione.  Powyższe  należy  odnieść  do  rodz.  XI  pkt  4  i  pkt  15 

SIWZ 

Jednocześnie zwraca uwagę, iż należy rozróżnić kwestię zamieszczenia informacji od 

kwest

ii  przekazania  tej  informacji,  w  konsekwencji  bieg  terminu  na  wniesienie  odwołania 

należy liczyć od przekazania informacji, co miało miejsce, w ocenie Odwołującego, 4 marca 

2019  r. 

Na  pytanie  członka  składu  Odwołujący  stwierdził,  iż  nie  dostrzegł  w  działaniu 

Zamawiającego  w  toku  postępowania  braku  konsekwencji  w  zamieszczaniu  określonych 

dokumentów  na  platformie  zakupowej,  przy  czym  zwrócił  uwagę,  że  jest  to  jedno                             

z pierwszych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego z wykorzystaniem platformy 

zakupowej.  

Przystępujący  po  stronie  Odwołującego  poparł  jego  stanowisko.  Przytoczył 

analogiczną  argumentację  co  do  sposobu  liczenia  biegu  terminu  na  wniesienie  odwołania. 

Jednocześnie zwrócił uwagę, że gdyby uznać argumentację Zamawiającego, to zaistniałaby 

sytuacja,  w  której  każdy  z  wykonawców  mógłby  w  sposób  odmienny  liczyć  bieg  termin  na 

wniesienie odwołania.  

Izba 

oddaliła  wniosek  o  odrzucenie  odwołania,  uznając  za  wiążącą  czynność 

przekazania  przez  Zamawiającego  informacji  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  na 

Platformie  Zakupowej  w  zakładce  „Korespondencja”  w  dniu  04.03.2019  r.  W  tym  zakresie, 

opierając się na dyspozycji Rozdz. XI pkt 15 SIWZ: „15. Komunikacja między Zamawiającym 

a  Wykonawcami,  w  tym  wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje, 

przekazywane  są  formie  elektronicznej  za  pośrednictwem  Platformy  w  zakładce 

„Korespondencja”  lub  przez  pocztę  elektroniczną.  Za  datę  wpływu  oświadczeń,  wniosków, 

zaświadczeń  oraz  informacji  przyjmuje  się  datę  wczytania  do  Platformy.”.  Dodatkowo, 

zwracając uwagę na art. 182 ust. 1 pkt 1 Pzp, który odnosi się do „przesłania”, a 182 ust. 2 

pkt  1  Pzp  do  „zamieszczenia”,  uznając,  że  przekazanie,  czyli  przesłanie  miało  miejsce  nie 

01.03.2019 r., ale 04.03.2019 r.   


W  dalszej  kolejn

ości  Zamawiający  oświadczył,  iż  podtrzymuje  swoje  stanowisko 

zawarte  w  odpowiedzi  na  odwołanie,  iż  w  wypadku  oddalenia  wniosku  o  odrzucenie, 

uwzględnia częściowo odwołanie w zakresie żądań z pkt 1, 2, 3 i 5. Co do żądań zawartych 

z pkt 4, to uznaje, że brak jest podstaw do odrzucenia oferty konsorcjum Multiconsult i oferta 

ta jest najkorzystniejsza. Jest również zgodna z SIWZ.  

W  tym  miejscu 

Przystępującego  po  stronie  Zamawiającego  zadał  pytanie 

Odwołującemu  odnośnie  charakteru  zarzutu  dotyczącego  niezgodności  treści  oferty 

konsorcjum  Multiconsult  z  treścią  SIWZ  w  zakresie  podwykonawstwa.  Odwołujący 

oświadczył,  iż  ten  zarzut  również  ma  charakter  ewentualny,  gdyż  jest  związany                               

z  informacjami  dotyczącymi  podmiotu  trzeciego,  które  zostały  zastrzeżone  jako  tajemnica 

przedsiębiorstwa. 

Na  uwagi  Przystępującego  po  stronie  Zamawiającego,  iż  ten  zarzut  został  inaczej 

sformułowany w odwołaniu, Odwołujący oświadczył, iż wycofuje ten zarzut. 

W konsekwencji przedstawionego stanowiska przez Od

wołującego, Przystępujący po 

stronie  Zamawiającego  oświadcza,  iż  nie  wnosi  sprzeciwu  od  zarzutów  uwzględnionych 

przez Zamawiającego dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa. 

W  przedmiotowym  odwołaniu  znajdowały  się  zarzuty  główne  dotyczące  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  oraz  niezgodności  treści  oferty  konsorcjum  Multiconsult  z  treścią  SIWZ                   

w zakresie podwykonawstwa 

oraz zarzuty ewentualne. Pierwsze z nich za wyjątkiem zarzutu 

dotyczącego  - niezgodności treści oferty konsorcjum Multiconsult z treścią SIWZ w zakresie 

podwykonawstwa 

– zostały uwzględnione przez Zamawiającego, a przystępujący po stronie 

Zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu.  Zarzut  dotyczący  -    niezgodności  treści  oferty 

konsorcjum Multiconsult z treścią SIWZ w zakresie podwykonawstwa – został wycofany na 

posiedzeniu.  Zarzuty  ewentualne 

–  miały  być  rozpatrywane  (jak  stwierdził  w  odwołaniu 

Odwołujący)  tylko  w  wypadku  nie  uwzględnienia  zarzutów  dotyczących  tajemnicy 

przedsiębiorstwa  –  wobec  uwzględnienia  tych  zarzutów  przez  Zamawiającego  i  braku 

sprzeciwu 

–  ich  uwzględnienie  (w  tym  zakresie)  stało  się  wiążące  dla  Zamawiającego,                         

a rozpatrywanie zarzutów ewentualnych nie może mieć miejsca.   

Zgodnie  z  art.  186  ust.  3a  Pzp  w 

przypadku  uwzględnienia  przez  Zamawiającego 

części  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  i  wycofania  pozostałych  zarzutów  przez 

O

dwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności 

stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po 

s

tronie  wykonawcy,  pod  warunkiem  że  w  postępowaniu  odwoławczym  po  stronie 

Z

amawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który przystąpił 

po stronie Z

amawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów.  

Krajowa 

Iz

ba  Odwoławcza  stwierdziła  wystąpienie  przesłanek  umorzenia 


postępowania  odwoławczego  opisanych  w  dyspozycji  art.  186  ust.  3a  Pzp  –  Zamawiający 

uwzględnił  odwołanie  w  części,  Odwołujący  wycofał  odwołanie  w  pozostałym  zakresie,                     

a  wykonawc

a,  który  przystąpił  po  stronie  Zamawiającego  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia części zarzutów. 

Wobec  powyższego Izba  -  działając  na  podstawie  art. 186 ust. 3a w  zw.  z  art. 

192 ust.  1  zd.  2  Pzp - 

umorzyła  postępowanie  odwoławcze  na  posiedzeniu  niejawnym  bez 

udziału stron.  

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, iż na podstawie 

art. 192 ust. 9 i 10 z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp koszty te znoszą się wzajemnie, 

jednocześnie  nakazując  dokonanie  zwrotu  Odwołującemu  kwoty  uiszczonej  tytułem  wpisu, 

zgodnie z 

§ 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r.  

w  sprawie  wysokości  i sposobu  pobierania  wpisu  od odwołania  oraz  rodzajów  kosztów                    

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.:  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  972). 

Zgodnie 

z § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22  marca 2010 r. 

w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  poz. 

1092 i poz. 1992) - postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym. 

W oparciu o § 32 ww. 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  regulaminu 

postępowania  przy  rozpatrywaniu  odwołań,  ogłoszenie  postanowienia  kończącego 

postępowanie  odwoławcze  wydanego  na  posiedzeniu  niejawnym  następuje  przez 

wywieszenie  sentencji  postanowienia  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie  Krajowej  Izby 

Odwoławczej,  a  informacja  o  ogłoszeniu  podawana  jest  na  stronie  internetowej  Urzędu 

Zamówień  Publicznych.  Odpis  postanowienia  przesyła  się  stronom  i  uczestnikom 

postępowania odwoławczego. 

Przewodniczący: 

……………………………… 

Członkowie:   

……………………………… 

……………………………… 


wiper-pixel