KIO 439/19 WYROK dnia 27 marca 2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 439/19 
 

WYROK 

z dnia 27 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: 

Izabela Niedziałek-Bujak 

Protokolant:   

Piotr Cegłowski 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  12  marca  2019  r.  przez  Wykonawcę  – 

Grifols  Polska  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w Warszawie  przy 

ul.  Grzybowskiej  87  (00-844  Warszawa) 

w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Zamawiającego  –  Szpital  Miejski  w  Rudzie  Śląskiej  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością w Rudzie Śląskiej, ul. W. Lipa 2 (41-703 Ruda Śląska) 

przy udziale 

Wykonawcy 

–  DiaHem  AG  Diagnostics  Products  z  siedzibą  w  Bulach  (Szwajcaria) 

Schlosserstrasse 4 (CH-

8180) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego 

po stronie 

Zamawiającego 

orzeka: 

Uwzględnia  odwołanie  i  nakazuje  Zamawiającemu  unieważnić  czynność  z  dnia  7 

marca  2019  r.  polegającą  na  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  dla  pakietu  nr  III 

oraz wykluczeniu z postępowania Wykonawcy Grifols Polska Sp. z o.o. i nakazuje 

powtórzyć  czynność  oceny  ofert  złożonych  dla  pakietu  nr  III  z  uwzględnieniem 

oferty Grifols Polska Sp. z o.o.  

Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. 

z o.o. i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  7.500  zł  00  gr.  (słownie: 

siedem 

tysięcy pięćset złotych, zero groszy) uiszczoną przez Wykonawcę Grifols Polska 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania; 

zasądza od Zamawiającego – Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. na rzecz 

Wykonawcy 

–  Grifols  Polska  Sp.  z  o.o.  kwotę  11.100  zł  00  gr.  (słownie:  jedenaście 

tysi

ęcy sto złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z 

wpisem od odwołania oraz wynagrodzeniem pełnomocnika. 


str. 2 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 

do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach. 

Przewodniczący: 

……………………………… 


str. 3 

Sygn. akt: KIO 439/19 
 

U z a s a d n i e n i e 

W  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przez  Zamawiającego 

Szpital  Miejski  w  Rudzie  Śląskiej  Sp.  z  o.o.,  na  dostawę  odczynników  wraz  z  dzierżawą 

sprzętu  do  wykonywania  badań  krwi  i  przeciwciał  metodą  klasyczną  i  mikrometodą 

kolumnową (nr postępowania: 39/PN/18), ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dniu  25.09.2018  r.,  nr  620707-N-2018,  wobec 

czynności  wykluczenia  z  postępowania  w 

zakresie części nr 3 (pakiet III) Wykonawca Grifols Polska Sp. z o.o. z/s w Warszawie (dalej 

jako  Odwołujący),  wniósł  w  dniu  12  marca  2019  r.  odwołanie  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej (sygn. akt KIO 439/19).  

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 

1)  art. 

24  ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp  poprzez  bezprzedmiotowe  przyjęcie,  że  Odwołujący 

nienależycie  wykonał  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  wcześniejszą  umowę  w 

sprawie zamówienia publicznego; 

2)  art. 

24  ust  1  pkt  16  ustawy  Pzp  poprzez  nieuprawnione  wykluczenie  Odwołującego  z 

postępowania  w  związku  z  bezpodstawnym  przyjęciem,  iż  Odwołujący  w  wyniku 

zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził  Zamawiającego  w  błąd 

przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania  w  całości  i  nakazanie  Zamawiającemu 

unieważnienie  czynności  polegającej  na  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  i 

dokonaniu  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  (DiaHem  AG  Diagnostic  Products)  oraz 

nakazanie 

powtórzenia czynności badania i oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający  poinformował  Odwołującego  o  wyniku  postępowania,  w  tym  o  wykluczeniu  z 

postępowania w dniu 7 marca 2019 r. drogą mailową.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Odwołujący  w  uzasadnieniu  wskazał  na  ustalone  w  postępowaniu  warunki  udziału  w 

postępowaniu  i  wprowadzone  fakultatywne  przesłanki  wykluczenia  przewidziane  w  art.  24 

ust.  5 

Ustawy.  Zamawiający  z  notatki  służbowej  spółki  DiaHem  AG  Diagnostics  Products  z 

siedzibą  w  Bulach,  która  złożyła  ofertę,  powziął  informację  o  wystąpieniu  podstawy  do 

wykluczenia Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt oraz art. 24 ust. 1 

pkt  16  Ustawy.  Odwołujący  miał  nie  wykonać  umowy  zawartej  z  Regionalnym  Centrum 

Krwiodawstwa  w  Olsztynie  zawartej  w  dniu  17.05.2018  r.  po  rozstrzygnięciu  przetargu 

nieograniczonego (znak postępowania NA-26/4/P-4). 

Zamawiający  na  tej  podstawie,  pismem  z  dnia  7.12.2018  r.  wezwał  Odwołującego  do 

złożenia wyjaśnień wraz z dowodami wskazującymi na podjęte środki naprawcze, zgodnie z 


str. 4 

art.  24  ust.  8  Ustawy  Pzp.  Odwołujący  pismem  z  dnia  11.12.2018  r.  szczegółowo  wyjaśnił 

dlaczego nie zachodzi podstawa do wyklucz

enia go z postępowania. 

W dniu 7.03.2019 r. Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania i dokonał wyboru 

oferty w ramach pakietu III złożonej przez spółkę DiaHem. 

W  opinii  Odwołującego  informacje  przekazane  przez  spółkę  DiaHem  nie  były  pełne  i 

wprowa

dzały  Zamawiającego  w  błąd,  a  Zamawiający  nie  podjął  kroków  w  celu  zapoznania 

się  z  kompletnym  stanem  sprawy.  Wskazał,  iż  pomiędzy  RCKiK,  a  Odwołującym  zawarte 

zostało  w  dniu  25.09.2018  r.  porozumienie  w  przedmiocie  realizacji  umowy  (stanowi 

tajemnicę  przedsiębiorstwa).  Dalsza  argumentacja  zawarta  na  stronach  10-11  odwołania 

dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa. W świetle przedstawionych okoliczności wskazanych w 

porozumieniu,  przyczyną  sporu  zaistniałego  pomiędzy  RCKiK  Olsztyn  a  Grifols  była 

niemożliwość  wykonania  zobowiązania  wynikającego  z  umowy  wynikająca  z  przyczyn 

leżących po stronie podmiotu trzeciego.  

Nie było zatem podstaw do uznania, że z przyczyn leżących po stronie Odwołującego doszło 

do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Do wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy Pzp konieczne jest kumulatywne spełnienie wszystkich 

określonych  w  tym  przepisie  przesłanek.  Zamawiający  nie  może  opierać  decyzji  wyłącznie 

na  fakcie,  że  doszło  do  rozwiązania  wcześniejszej  umowy.  Zamawiający  musi  ponadto 

wykazać,  że  do  rozwiązania  umowy  (zasądzenie  odszkodowania)  doszło  z  powodu 

niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez  wykonawcę,  jak  również  że 

niewykonanie  umowy  lub  nienależyte  wykonanie  umowy  wystąpiło  w  stopniu  znaczącym. 

Zgodnie z literaturą i piśmiennictwem „rozwiązanie umowy”, w kontekście art. 24 ust. 5 pkt 4 

ustawy Pzp obejmuje wypowiedzenie lub odstąpienie na podstawie postanowień umownych 

lub  z  przyczyn  ustawowych,  co  zostało  spowodowane  przyczynami  leżącymi  po  stronie 

wykonawcy.  Jest  to  oświadczenie  prawno-kształtujące,  jednostronne  o  charakterze 

sankcyjnym (por. z wyrokiem TSUE z dnia 13.12.2012 r. w sprawie C-465/11 Forposta S.A. i 

ABC  Direct  Connect  Sp.  z  o.o.  przeciwko  Poczcie  Polskiej  S.A.). 

W  związku  z  powyższym 

„rozwiązanie umowy” nie dotyczy sytuacji, w których zakończenie realizacji umowy następuje 

w  formule  dobrowolnego  porozumienia  stron,  przy  którym  działanie  zamawiającego  nie  ma 

charakteru  sankcyjnego,  nie  jest  uprawnieniem  prawno-

kształtującym  jednej  strony,  nie 

stanowi wypowiedzenia umowy ani odstąpienia od umowy. Odwołujący wskazał na instrukcję 

wypełnienia formularza JEDZ zamieszczoną przez Urząd Zamówień Publicznych, dotyczącą 

również podjęcia środków naprawczych, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, która 

dotyczy wykonawców podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 

20  oraz  ust.  5  ustawy  Pzp.  Wobec  Odwołującego  nie  zachodziły  podstawy  do 


str. 5 

wykluczenia,  wobec  czego  niecelowym  oraz  niezasadnym  było  składanie  przez 

Odwołującego dodatkowych wyjaśnień oraz dowodów w tym zakresie. 

Zamawiający w piśmie z dnia 25.03.2019 r. złożył odpowiedź na odwołanie wnosząc o jego 

oddalenie  w  całości.  Zamawiający  wskazał,  iż  przepis  art.  24  ust.  5  pkt  4  ustawy  Pzp  nie 

stanowił  podstawy  decyzji  o  wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania,  a  tym  samym 

Zamawiający nie mógł go naruszyć. Zamawiający wykluczył Odwołującego na podstawie art. 

24 ust 1 pkt 16 Pzp, a ocena dotyczące przesłanek z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy była efektem 

zastosow

ania  wnioskowania z  przepisu pozostającego w  zbiegu z  przepisem  art.  24  ust.  1 

pkt  16  ustawy.  Zamawiający  został  wprowadzony  w  błąd  poprzez  przedstawienie 

nieprawdziwych  informacji  mających  znaczenie  dla  postępowania,  czyli  zaistnienie 

sprzeczności pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez  wykonawcę, a rzeczywistością. 

Na  skutek  podania  takich  informacji  Zamawiający  nabrał  mylnego  wyobrażenia  o  stanie 

faktycznym 

–  czyli  przyjął,  że  Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu.  Odwołujący  złożył 

oświadczenie  o  tym,  iż  nie  podlega  wykluczeniu,  w  szczególności,  że  nie  zachodzą  w 

stosunku do niego przesłanki fakultatywne z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp. Zamawiający w 

toku postępowania uzyskał informacje dotyczące umowy z dnia 17 maja 2018 r. zawartej w 

trybie  zamówienia  publicznego  (nr  NA-989),  od  której  zamawiający  odstąpił  w  dniu  27 

czerwca 2018  r.  z  przyczyn leżących po  stronie wykonawcy,  a Odwołujący  musiał  zapłacić 

karę  umowną  w  wysokości  10%  zamówienia.  Okolicznościom  tym  Odwołujący  nie 

zaprzeczył, a jedynie wskazywał na brak zaistnienia przesłanek z art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy 

do wykluczenia z postępowania. Zamawiający uznał, iż z inicjatywą samooczyszczenia (art. 

24 ust. 8) powinien wystąpić sam wykonawca i przedstawić dokumenty dające podstawę do 

odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania. Wykonawca winny wprowadzenia w 

błąd  musi  się do  tego  przyznać,  zanim  ten fakt uświadomi sobie zamawiający.  Odwołujący 

powinien zatem poinformować Zamawiającego na początku postępowania o okolicznościach 

rozwiązania umowy, tak aby mógł on zbadać wystąpienie przesłanek z art. 24 ust. 5 pkt 4.  

ocenie  Zamawiającego  oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  zostało  złożone 

celów  w sposób zamierzony, co wypełnia ocenę tego działania, jako podjętego w zamiarze 

bezpośrednim.  Podanie  informacji  o  stanie  faktycznym  rozwiązania  wcześniejszej  umowy, 

zawarcia  porozumienia,  uregulowania  kosztów,  itp.,  dałoby  możliwość  Zamawiającemu  do 

zweryfikowania  czy  zachodzą  przesłanki  z  art.  24  ust.  5  pkt  4  ustawy,  czy  doszło  do 

procedury sam

ooczyszczenia. Odwołujący celowo przemilczał okoliczności, które zbiegły się 

ze  wszczęciem  postępowania,  co  świadczyć  ma  o  celowym,  zamierzonym,  umyślnym 

działaniem  prowadzającym  w  błąd  co  do  rzeczywistych  podstaw  wykluczenia  z 

postępowania. 


str. 6 

W dniu 18.03.2

019 r. do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił 

Wykonawca  DiaHem  AG  Diagnostics  Products  z  siedzibą  w  Bulach  (Szwajcaria).  Na 

posiedzeniu  niejawnym  prowadzonym  z  udziałem  stron  Izba  dopuściła  Wykonawcę  do 

udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika po stronie Zamawiającego. 

Stanowisko Izby 

Do  rozpoznania  odwołania  zastosowanie  znajdowały  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień 

publicznych  obowiązujące  w  dacie  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1986 z 

późn. zm.), w brzmieniu po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 22 

czerwca  2016  r.  o  zmianie  ustawy 

–  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  niektórych  innych 

ustaw (Dz.U.2016.1020), zwanej dalej „Ustawą”.  

Przystępując  do  rozpoznania  odwołania,  Izba  w  pierwszej  kolejności  zobowiązana  była  do 

weryfikacji  spełnienia  przesłanek  z  art.  179  ust.  1  Ustawy,  tj.  istnienia  po  stronie 

Odwołującego  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia  oraz  możliwości  poniesienia  szkody  w 

wyniku  kwestionowanej  czynności  Zamawiającego.

Ponieważ  następstwem  decyzji  o 

wykluczeniu  Odwołującego  z  postępowania  była  utrata  możliwości  uzyskania  zamówienia, 

które  udzielone  zostało  innemu  Wykonawcy,  wniesienie  odwołania  stanowiło  jedyną  drogę 

do  wzruszenia  niekorzystnego  wyniku  postępowania,  co  wypełnia  przesłanki  określone  w 

Ustawie.

Na  podstawie  dokumentacji  postępowania,  w  tym  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia (siwz), oferty Odwołującego, a także wyjaśnień i dokumentów złożonych w toku 

postępowania,  Izba  dokonała  ustaleń  faktycznych  stanowiących  podstawę  do  wydania 

rozstrzygnięcia w przedmiocie podniesionych zarzutów. 

Przedmiotem zamówienia jest  zawarcie umowy na dostawę odczynników wraz z dzierżawą 

sprzętu  do  wykonywania  badań  krwi  i  przeciwciał  metodą  klasyczną  i  mikrometodą 

kolumnową  dla  Szpitala  Miejskiego  w  Rudzie  Śląskiej  Sp.  z  o.o.  Przedmiot  zamówienia 

podzielony  został  na  trzy  pakiety,  na  które  można  było  składać  oferty  częściowe. 

Zamawiający  w  rozdziale  IX  pkt  2  siwz  wprowadził  przesłanki  fakultatywne  z  art.  24  ust.  5 

Ustawy do wyk

luczenia z postępowania wykonawcy: 

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość,  w  szczególności  gdy  Wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co 

Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 


str. 7 

który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, 

zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. 

Zgodnie  z  rozdziałem  IX  pkt  3.1  siwz  W  celu  wykazania  braku  podstaw  wykluczenia  z 

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  do  oferty  należy  dołączyć  aktualne  na  dzień 

składania ofert Oświadczenie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 (oświadczenie 

z art. 25a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca  nie  podlega  wykluczeniu  z 

postępowania  oraz  spełnia  warunki  udziału  w 

postępowaniu.  

Zamawiający w rozdziale X siwz zamieścił opis procedury sanacyjnej  – samooczyszczenia, 

stosowanej wobec wykonawców podlegających wykluczeniu między innymi na podstawie art. 

24 ust. 5 (wskazane w pkt 2.2.1 i 2.2.2 podstawy fakultatywne). Wykonawca zgodnie z tym 

opisem  może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  wystarczają  do 

wykazania  jego  rzetelności,  w  szczególności  udowodnić  naprawienie  szkody  wyrządzonej 

przestępstwem  lub  przestępstwem  skarbowym,  zadośćuczynienie  pieniężne  za  doznaną 

krzywdę  lub  naprawienie  szkody,  wyczerpujące  wyjaśnienia  stanu  faktycznego  oraz 

współpracę  z  organami  ścigania  oraz  podjęcie  konkretnych  środków  technicznych, 

organizacyjnych  i  kadrowych,  które  są  odpowiednie  dla  zapobiegania  dalszym 

przestępstwom  lub  przestępstwom  skarbowym  lub  nieprawidłowemu  postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeśli wobec Wykonawcy, będącego 

podmiotem  zbiorowym,  orzeczono  prawomocnym  wyrokiem  sądu  zakaz  ubiegania  się  o 

zamówienie  oraz  upłynął  określony  w  tym  wyroku  okres  obowiązywania  tego  zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.    

Wypełniając  wzór  oświadczenia  (załącznik  nr  4  do  siwz)  wykonawca  potwierdzał,  iż  nie 

podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (pkt 

1)  oraz  na  podstawie  art.  24  ust.  5  pkt  2  i  4  ustawy  Pzp  (pkt 

2).  Mógł  również  wypełnić 

oświadczenie  o  tym,  iż  zachodzą  w  stosunku  do  niego  podstawy  wykluczenia  z 

postępowania (wskazując przepis Ustawy spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

20  lub  art.  24  ust.  5). W takim  przypadku wykonawca zobowiązany  był  wypełnić  dalszą 

treść,  w  której  należało  wskazać  na  podjęte  środki  naprawcze  (procedura  sanacyjna  – 

samooczyszczenie).  

Odwołujący  złożył  oświadczenie  sporządzone  na  formularzu  przygotowanym  przez 

Zamawiającego, w którym wypełnił pierwszą część składając podpis pod treścią oświadczeń, 


str. 8 

w  których  potwierdził,  iż  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania,  w  tym  na  podstawie 

przesłanek  fakultatywnych  (art.  24  ust.  5  pkt  2  i  4  Ustawy).  Wykonawca  przekreślił  dalszą 

część  formularza,  odnoszącego  się  do  istniejących  podstaw  wykluczenia  z  postępowania 

oraz procedury sanacyjnej.  

W postępowaniu na pakiet nr III złożone zostały trzy oferty. 

W  dniu  26.11.2018  r.  do  Zamawiającego  wpłynął  wniosek  od  Wykonawcy  DiaHem 

Diagnostics Products Sp. z o.o. o wykluczenie Odwołującego z postępowania na podstawie 

art.  24  ust.  5  pkt  4  oraz  ust.  1  pkt  16  Ustawy.  We  wniosku  wskazano  na  umowę  zawartą 

przez  Odwołującego  z  Regionalny  Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Olsztynie w 

dniu 17.05.2018 r., która nie została wykonana, a zamawiający odstąpił od umowy powołując 

się  na  §  3  ust.  4  umowy  (załączonej  do  pisma).  Umowa  nie  została  wykonana  w  całości. 

Brak  kwalifikacji  procesowej  analizatora  skutkował  uniemożliwieniem  rozpoczęcia 

wykonywania  badań  przez  laboratorium.  W  uzasadnieniu  odstąpienia  wskazano  wprost,  iż 

Wykonawca nie spełnił wymogów określonych w postępowaniu o zamówienie publiczne, co 

oznacza, iż nie wykonał zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

składając  oświadczenie  o  tym,  że  nie  podlega  wykluczeniu  wprowadził  Zamawiającego  w 

błąd,  co  stanowi  obligatoryjną  podstawę  do  wykluczenia  z  postępowania,  o której  mowa  w 

art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy. Do wniosku załączona została kopia umowy NA-989 z 17 maja 

2018  r.,  oświadczenie  RCKiK  w  Olsztynie  o  rozwiązaniu  umowy,  protokół  końcowy  z 

kwalifikacji Instalacyjnej (IQ), Operacyjnej (OQ) i procesowej (PQ) dla urządzenia: analizator 

immunohematologiczny  Erytra  NF:590001310  oraz  formularz  JEDZ  złożony  przez  Grifols 

Polska  Sp.  z  o.o.  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Wojewódzki  Szpital  Zespolony  w 

Elblągu.  W  oświadczeniu  o  rozwiązaniu  umowy  RCKiK  wskazał  na  przeprowadzoną 

kwalifikację  aparatury  dostarczonej  w  wykonaniu  umowy  NA-989  z  dnia  15.05.2018  r.  i  jej 

wyniki,  które  wskazują  na  niespełnienie  wymogów  zamawiającego  określonych  w 

postępowaniu,  w  szczególności  nie  został  spełniony  warunek  kwalifikacji  procesowej 

analizatora immunohematologicznego Erytra NF 590001310. Mając powyższe na uwadze, a 

przede  wszystkim  bezpieczeństwo  dawców  krwi,  rozwiązanie  umowy  stało  się  konieczne  i 

uzasadnione. 

Pismem z dnia 7.12.2018 r. Zamawiający zwrócił się do Odwołującego o złożenie wyjaśnień 

dotyczących  przesłanych  Zamawiającemu  informacji  o  umowie  NA-989  wraz  z  dowodami 

potwierdzającymi podjęcie środków naprawczych zgodnie z art. 24 ust. 8 Ustawy. 

Pismem z dnia 11.12.2018 r. Odwołujący odniósł się do przekazanych niepełnych informacji 

wskazując,  iż  nie  zachodzą  w  stosunku  do  niego  podstawy  wykluczenia  z  postępowania. 

Wykonawca wskazał na zawarte porozumienie z dnia 25.09.2018 r., którego kopię przekazał 


str. 9 

wraz  z  pismem  (stanowi  tajemnicę  przedsiębiorstwa).  W  dalszej  treści  Odwołujący 

przedstawił, w jaki sposób należy interpretować przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy, co 

zostało powielone w uzasadnieniu wniesionego odwołania. 

Pismem 

z  dnia  7.03.2019  r.  Zamawiający  poinformował  Wykonawców  o  wyniku 

postępowania,  w  którym  jako  najkorzystniejszą  dla  pakietu  III  wskazał  ofertę  DiaHem  AG 

Diagnostic  Products.  Odwołujący  został  wykluczony  z  postępowania  na  podstawie  art.  24 

ust.  1  pkt  16  Ust

awy.  Zamawiający  uznał,  iż  Wykonawca  wprowadził  go  w  błąd 

oświadczając,  że  nie  podlega  wskazanej  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  oraz  Specyfikacji 

Istotnych  Warunków  Zamówienia  fakultatywnej  przesłanki  dotyczącej  wykluczenia  z 

postępowania.  W  oparciu  o  przekazaną  informację  o  odstąpieniu  od  umowy  NA-989 

Zamawiający  uznał,  iż  Wykonawca  poważnie  naruszył  obowiązki  zawodowe,  co  podważa 

jego  uczciwość,  w  szczególności  gdy  Wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub 

rażącego  niedbalstwa  nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  zamówienie,  co  Zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.   

W oparciu o poczynione ustalenia Izba uznała, iż odwołanie zasługiwało na uwzględnienie.  

Uwzględniając  odwołanie  Izba  miała  na  uwadze  stan  faktyczny  wynikający  z 

przeprowadzonych  dowodów  z  dokumentów  –  w  tym  zawiadomienia  o  wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania  oraz  porozumienia  o  rozwiązaniu  umowy  NA  -  989  z 

17.05.2018  r. 

zawartej  przez  Odwołującego  z  Regionalnym  Centrum  Krwiodawstwa  i 

Krwiolecznictwa w Olsztynie (RCKiK).   

Na wstępie należy zauważyć, iż podstawą wykluczenia Wykonawcy z postępowania był art. 

24  ust.  1  pkt  16  w  zbiegu  z  art.  24  ust.  5  pkt  2  i  4  Ustawy. 

Izba  uznała,  iż  obie przesłanki 

fakultatywne  mieściły  się  w  zakresie  badania  zasadności  decyzji  o  wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania.  Zamawiający  wprawdzie  wprost,  jako  podstawę  decyzji 

wskazał  wyłącznie  przepis  art.  24  ust.  1  pkt  16  Ustawy,  to jednak  przywołane  okoliczności 

faktyczne  dotyczyły  tak  kwestii  związanej  z  rozwiązaniem  umowy  z  przyczyn  leżących  po 

stronie  Wykonawcy,  jak  i  poważnym  naruszeniem  obowiązków  zawodowych.  Powyższe 

prowadziło  do  uznania  przez  Zamawiającego,  iż  złożone  w  trybie  art.  25a  Ustawy 

oświadczenie, w którym Wykonawca wskazał, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania w 

związku  z  fakultatywnymi  przesłankami  określonymi  w  art.  24  ust.  5  pkt  2  i  4  Ustawy, 

wprowadzało  w  błąd.  Tym  samym  oceniając  czynność  wykluczenia  Wykonawcy  z 

postępowania będącą w zbiegu z oceną przesłanek fakultatywnych opisanych przepisem art. 

24  ust.  5  pkt  2  i  4 

Ustawy  Izba  odniosła  się  do  okoliczności  faktycznych  podniesionych  w 

odwołaniu  i  odnoszących  się  do  rozwiązanej  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego. 


str. 10 

Brak  wskazania w  odwołaniu na  naruszenie art. 24  ust. 5 pkt  2  Ustawy,  w  ocenie Izby  nie 

ograniczało  oceny  prawidłowości  kwestionowanej  czynności  wykluczenia  Wykonawcy  z 

postępowania, której podstawa faktyczna miała wypełniać obie wskazane w siwz przesłanki 

fakultatywne. 

Zamawiający  prezentował  odmienne  stanowisko,  gdyż  w  jego  ocenie  jedyną 

podstawą wykluczenia Wykonawcy z postępowania był przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy, 

chociaż  jednocześnie  wskazywał,  iż  złożonym  oświadczeniem,  w  którym  Wykonawca 

potwierdził,  iż  nie  zachodzą  wobec  niego  przesłanki  fakultatywne  wykluczenia  wskazane  w 

art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 Ustawy

, został wprowadzony w błąd. Ponieważ wprowadzenie w błąd 

miało  dotyczyć  oświadczenia  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania,  bez 

odniesienia się do okoliczności związanych z rozwiązaniem umowy o zamówienie publiczne, 

nie było możliwym stwierdzenie, czy Zamawiający został  wprowadzony  w błąd, co do faktu 

istnienia podstaw do wykluczenia Odwołującego z postępowania. 

W świetle  powyższego koniecznym  stało się odniesienie do  umowy  w  sprawie zamówienia 

publicznego,  której  rozwiązanie  legło  u  podstaw  wątpliwości  Zamawiającego,  a  ostatecznie 

doprowadziło  do  uznania,  iż  wykonawca  w  swoim  oświadczeniu  nie  uwzględnił  faktu  nie 

wykonania umowy, a zatem wprowadził Zamawiającego w błąd. Na wstępie koniecznym jest 

poczynienie  ogólnego  założenia,  które  wyznacza  właściwy  sposób  oceny  sytuacji,  jaka 

zaistniała w niniejszej sprawie. Jedynie w sytuacji, gdy okoliczności związane z niewykonaną 

umową  wyczerpałyby  jedną  z  przesłanek  fakultatywnych  wykluczenia  Wykonawcy  z 

postępowania, dopuszczalne byłoby stwierdzenie, iż ogólne oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania mogło wprowadzać Zamawiającego w błąd. W takiej sytuacji 

Wykonawca  zobowiązany  byłby  bowiem  do  wypełnienia  drugiej  części  oświadczenia, 

wskazując,  która  z  przesłanek  wskazanych  w  art.  24  ust.  5  pkt  2  i  4  Ustawy  ziściła  się  i 

ewentualnie  wskazać  na  podjęte  działania  w  ramach  samooczyszczenia.  Tym  samym  w 

pierwszej  kolejności  należało  ustalić,  czy  okoliczności,  w  jakich  doszło  do  rozwiązania 

umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego,  pozwalały  uznać,  że  doszło  do  niewykonania 

należytego umowy z przyczyn za, które odpowiada wykonawca, co prowadziło do nałożenia 

kary  umownej,  ewentualnie  czy  wskazywały  one  na  poważne  naruszenie  obowiązków 

zawodowych wywołane zamierzonym działaniem lub rażącym niedbalstwem. 

W  ocenie  Izba,  żadna  z  przesłanek  fakultatywnych  nie  została  spełniona,  na  co  wskazuje 

przedłożone  w  toku  wyjaśnień  złożonych  Zamawiającemu,  oraz  załączone  do  odwołania  – 

porozumienie zawarte w dniu 25.09.2018 r. Ponieważ Odwołujący jedynie w części odtajnił 

treść  porozumienia,  jakie  zawarł  z  RCKiK  w  Olsztynie,  tylko  te  fragmenty  zostały  poniżej 

przywołane.  Porozumienie  to  zostało  zawarte  w  związku  ze  złożonym  wcześniej 

oświadczeniem  zamawiającego  o  rozwiązaniu  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie 

wykonawcy,  określając  odmienny  sposób  rozwiązania  umowy,  tj.  za  porozumieniem  stron. 


str. 11 

Wskazuje  na  to  wprost  §  2  ust.  2,  3  i  4,  w  których  Strony  stwierdziły  zgodnie:  Wobec 

powyższego Zamawiający cofa złożone przez siebie oświadczenie w postaci Oświadczenia o 

rozwiązaniu,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę.  Jednocześnie  Strony  postanawiają  –  z 

przyczyn niezależnych od Stron – rozwiązać Umowę za porozumieniem Stron, ze skutkiem 

na  dzień  27  czerwca  2018  r.  Strony  potwierdzają,  że  analizator  immunohematologiczny 

Erytra  NR  590001310  oraz  inne  produkty  dostarczone  do  Pracowni  Zamawiającego  przez 

Wykonawcę,  zostały  wydane  przez  Zamawiającego  i  zabrane  przez  Wykonawcę  przed 

dniem zawarcia niniejszego Porozumienia.  

W  ocenie  Izby,  stwierdzone  Porozu

mieniem  okoliczności  pozbawiały  doniosłości  informacji 

przekazanych  Zamawiającemu  przez  DiaHem,  które  nie  były  pełne  i  dotyczyły  pierwszego 

oświadczenia RCKiK, od którego skutków wycofał się ostatecznie zawartym Porozumieniem. 

Zamawiający  nie  odniósł  się  do  tego  Porozumienia  w  uzasadnieniu  decyzji  o  wykluczeniu 

Odwołującego  z  postępowania,  co  czyniło  jego  argumentację  nieadekwatną  do  stanu 

faktycznego,  jaki  wynikał  z  faktu  rozwiązania  umowy  za  porozumieniem  Stron.  Samo 

stwierdzenie,  iż  umowa  została  rozwiązana  nie  byłoby  wystarczające  do  przypisania 

Wykonawcy odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, czy też jak wskazał Zamawiający, że 

doprowadziło  do  tego  zamierzone  działanie  Wykonawcy  lub  jego  rażące  niedbalstwo. 

Wiążącym  pozostawały  w  tym  zakresie  wzajemne  ustalenia  Stron,  w  tym  wskazanie  w 

p

orozumieniu  na  brak  winy  którejkolwiek  ze  Stron  umowy.  Zamawiający  nie  miał  zatem 

podstaw  do  stwierdzenia,  że  wobec  Wykonawcy  zachodziła  któraś  z  przesłanek 

fakultatywnych,  co  sam  po  części  przyznał  wskazując,  iż  nie  był  podstawą  wykluczenia 

Odwołującego  z  postępowania  przepis  art.  24  ust.  5  pkt  4  Ustawy.  W  takiej  sytuacji 

oświadczenie  złożone  w  ofercie  w  celu  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  z 

postępowania, nie mogło wprowadzać Zamawiającego w błąd. Prezentowane w odpowiedzi 

na  odwołanie  argumenty  dotyczące  sposobu  wypełnienia  oświadczenia  w  JEDZ  nie  miały 

znaczenia, gdyż w postępowaniu składane było oświadczenie na formularzu przygotowanym 

przez  Zamawiającego,  w  którym  nie  było  miejsca  na  wskazanie  wszystkich 

niezrealizowanych  umów.  Jedynie  w  przypadku,  gdy  rozwiązanie  umowy  byłoby 

spowodowane okolicznościami, za jakie odpowiadał wykonawca (niewykonanie zamówienia, 

nienależyte  jego  wykonanie),  wypełniającymi  pozostałe  przesłanki  opisane  w  art.  24  ust.  5 

Ustawy, 

zachodziłby  obowiązek  wypełnienia  drugiej  części  oświadczenia.  Dopiero  w  takiej 

sytuacji, nie złożenie oświadczenia o wystąpieniu podstaw do wykluczenia z postępowania, 

mógłby być oceniony pod kątem wprowadzenia Zamawiającego w błąd. 

W  świetle  powyższego  odwołanie  podlegało  uwzględnieniu  w  całości.  Izba  nakazała 

unieważnić  czynność  wykluczenia  Odwołującego  z  postępowania,  jak  również  sam  wynik 

oceny ofert złożonych na pakiet nr III oraz wybór oferty najkorzystniejszej. 


str. 12 

kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz 

art. 192 ust. 10 Prawa zamówień publicznych  oraz w oparciu o przepisy § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Izba zaliczyła do kosztów 

postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 7.500,00 zł. oraz uzasadnione 

koszty 

Odwołującego  stwierdzone  rachunkiem  przedłożonym  przed  zamknięciem  rozprawy 

w wysokości 3.600 zł, uwzględniające wynagrodzenie pełnomocnika. 

Przewodniczący: ………………………. 


wiper-pixel