KIO 438/19 POSTANOWIENIE dnia 26 marca 2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 438/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 26 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Agata Mikołajczyk 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym  bez  udziału  stron  w  dniu  26  marca  2019  r.  w 

Warszawie 

odwołania  wniesionego  w  dniu  12  marca  2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej przez odwołującego: MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o. (ul. Gałczyńskiego 8, 05-

090  Raszyn)  w  p

ostępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Sosnowiecki  Szpital 

Miejski Spółka z o.o. (ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec), 

przystępujący do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego:  Becton Dickinson 

Polska Sp. z o.o. (

ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa), 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze; 

2.  Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

odwołującego: MEDLAB PRODUCTS Sp. z o.o. (ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn) - 

kwoty  6.750 

zł 00 gr (słownie:  sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) 

stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego 

doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej Izby  Odwoławczej  do 

Sądu Okręgowego w Katowicach. 

…………………………… 


Sygn. akt KIO 438/19 

Uzasadnienie 

Odwołanie  zostało  wniesione  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), [ustawa Pzp lub 

Pz

p]  przez  zamawiającego:  Sosnowiecki  Szpital  Miejski  Spółka  z  o.o.  w  Sosnowcu 

(Zamawiający),  którego  przedmiotem  jest:  „Dostawa  probówek  do  pobierania  krwi”.  Znak 

sprawy: ZP-2200-

7/19 (dalej: Postępowanie). Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało 

w  Bi

uletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia 509451-N-2019 z dnia 2019-02-01 r. 

Odwołujący  -  Medlab  Products  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Raszynie  (Odwołujący)  zarzucił 

Zamawiającemu  w  zakresie  Pakietu  1  działanie  niezgodne  z  przepisami  ustawy  Pzp 

polegające  na  sprzecznym  z  obowiązującymi  przepisami  dokonanie  wyboru  oferty 

najkorzystniejszej firmy Becton Dickinson jako Polska Sp. z o. o. oraz dokonanie poprawienia  

oferty  tego  wykonawcy   

jako  oczywistej  omyłki  pisarskiej.  Także  dokonanie  oceny  ofert  z 

narusze

niem  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia. Zdaniem Odwołującego powyższe czynności stanowią naruszenie:   

1)  art.  26  ust.  3  ustawy  Pzp  z  uwagi  na  niezgodne  z  przepisami  ustawy  wezwanie 

wykonawcy do złożenia wyjaśnień;  

2)  art.  87  ust.  2  pkt  1  ustawy 

Pzp  z  uwagi  na  uznanie  za  oczywistą  omyłkę  pisarską 

wskazanie dwóch wykluczających się odpowiedzi w wartościach parametru będącego 

jednym  z  kryterium  oceny  ofert  i  jej  poprawieniu jako  oczywistej  omyłki  pisarskiej  w 

ofercie firmy Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.;  

art. 82 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na uznanie, że oferta firmy Becton Dickinson Polska 

Sp.  z  o.o.  odpowiada  treści  SIWZ,  gdy  w  rzeczywistości  oferta  ta  jest  niezgodna  z 

treścią specyfikacji;  

4)  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi na nie odrzucenie oferty firmy Becton Dickinson 

Polska Sp. z o.o. jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ; 

5)  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp z uwagi na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej oraz 

ocenę  oferty  Odwołującego  z  naruszeniem  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

6)   art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp  z  uwagi  na 

przeprowadzenie  postępowania  w  sposób 

sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Wskazując  na  powyższe  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  uwzględnienie  odwołania  i 

obciążenie  Zamawiającego  kosztami  postępowania  odwoławczego  oraz  unieważnienie 

czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  Pakiecie  nr  1  i  nakazanie  Zamawiającemu 

odrzucenie  oferty  firmy  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.,  ponowne  przeprowadzenie 


badania i oceny ofert w Pakiecie nr 1 z uwzględnieniem spełniania przez produkt zaoferowany 

przez  Odwołującego  wymogu  dla  uzyskania  punktów  w  ramach  parametru  „Element 

przezierny w igle z przezie

rnością wkłucia o długości co najmniej 5 mm lub większej”. 

Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie (pismo z dnia 25/03/2019) wniósł o oddalenie 

odwołania  podnosząc,  że  zarzuty  Odwołującego  są  niezasadne  oraz  stwierdzając  przede 

wszystkim

,  że  wybór  oferty  wykonawcy  Becton  Dickinson  Polska  Sp.  z  o.o.  nie  narusza 

wskazywanych w odwołaniu przepisów ustawy Pzp. 

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego w terminie określonym art. 

185 ust. 2 ustawy Pzp przystąpił wykonawca Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie wnosząc także o oddalenie odwołania. 

Odwołujący w piśmie z dnia 25 marca  2019 r. [data wpływu: 25/03/2019] wskazując  

na art. 187 ust.3 ustawy Pzp 

oświadczył, że cofa wniesione odwołanie oraz wniósł o umorzenie 

postępowania  odwoławczego  i  zwrot  wpisu  w  wysokości  90  %  od  odwołania  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami.   

Izba stwierdza 

co następuje: 

P

ostępowanie  odwoławcze  w  tej  sprawie  z  uwagi  na  złożone  przez  wykonawcę 

oświadczenie o cofnięciu odwołania podlega umorzeniu na podstawie art. 187 ust.8 zdanie 

pierwsze ustawy Pzp. Izba ponadto, zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz 

na po

dstawie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 

2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r. poz. 972), orzekła również o zwrocie 

na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 7.500 zł.  

Uwzględniając powyższe postanowiono, jak w sentencji.  

……………………………….. 


wiper-pixel