KIO 436/19 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 436/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie: 

Przewodniczący:     Małgorzata Matecka 

Protokolant:   

Marcin Jakóbczyk 

wobec cofnięcia w dniu 25 marca 2019 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej 

Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  marca  2019  r.  przez  wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Usługowe  SAMFIX-PAPIER  G.B.,  D.  B.  Spółka  Jawna  z 

siedzibą  w  Gdańsku  (Odwołujący)  w  postępowaniu  prowadzonym  przez  Zamawiającego: 

Poczta Polska S

półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

przy  udziale  wykonawcy: 

Konsorcjum  Biuro  Klub  Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością 

siedzibą  w  Łomiankach  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po 

stronie Zamawiającego 

postanawia: 

1.  umarza 

postępowanie odwoławcze,  

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowe

go  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy: 

Przedsiębiorstwo  Handlowo  –  Usługowe  SAMFIX-PAPIER  G.B.,  D.B. 

Spółka  Jawna  z  siedzibą  w  Gdańsku  (Odwołujący)  kwoty  13 500,00  zł  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

 
Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  200

4  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986,  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  w  terminie  

7 dni od dnia jeg

o doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący: 

……..…....…………. 


Sygn. akt: KIO 436/19 

U z a s a d n i e n i e 

W dniu  11  marca  2019 r. 

Odwołujący  – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SAMFIX-

PAPIER G. B., D. B. 

Spółka Jawna z siedzibą w Gdańsku złożył do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej  odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  pn.  „Dostawa  papieru 

kserograficznego  i  papieru  składanki  komputerowej  dla  jednostek  organizacyjnych  Poczty 

Polskiej S.A.

” (Część 1) prowadzonym przez Zamawiającego: Pocztę Polską Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił 

wykonawca: 

Konsorcjum  Biuro  Klub  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą 

Łomiankach. 

W  dniu  25  marca  2019 

r.  Zamawiający  wniósł  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

odpowiedź na odwołanie, wnosząc o jego oddalenie.  

W  dniu  25  marca  2019  r.  (przed  otwarciem  rozprawy) 

wpłynęło  do  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej pismo zawierające oświadczenie Odwołującego o cofnięciu odwołania.  

Uwzględniając powyższe, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1  zdanie 

drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986, ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, Izba postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze 

wywołane ww. odwołaniem. 

kosztach 

postępowania 

odwoławczego 

orzeczono 

stosownie 

do 

treści  

art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel