KIO 435/19 WYROK dnia 26 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 435/19 

WYROK 

z dnia 26 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: Lubomira Matczuk-Mazuś 

                                                                             Protokolant: 

Rafał Komoń 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 marca 2019 r. w Warszawie 

odwołania wniesionego do 

Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w dniu  11  marca  2019  r.  przez  wykonawcę:  SKAMEX 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. 

Curie-

Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze  

przy  udziale  wykonawcy:  3M  Poland  Sp.  z  o.o.,  Al.  Katowicka  117  Kajetany,  05-830 

Nadarzyn 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

z

amawiającego   

orzeka: 

uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu: 

unieważnienie czynności:  

– wyboru oferty najkorzystniejszej,  

– odrzucenia oferty Odwołującego, 

powtórzenie czynności oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 

kosztami  postępowania  obciąża  wykonawcę:  3M  Poland  Sp.  z  o.o.,  Al.  Katowicka  117 

Kajetany, 05-830 Nadarzyn, i:  

2.1. zalicza w 

poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: 

siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę: SKAMEX Spółka 

z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.k.,  ul.  Częstochowska  38/52,  93-121  Łódź  tytułem 

wpisu od odwołania, 

zasądza  od  wykonawcy:  3M  Poland  Sp.  z  o.o.,  Al.  Katowicka  117  Kajetany,  05-830 

Nadarzyn na rzecz wykonawcy: 

SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 

ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy 


sto 

złotych  zero  groszy)  stanowiącą  uzasadnione  koszty  strony  postępowania 

odwoławczego obejmujące równowartość kwoty wpisu oraz wynagrodzenie pełnomocnika.  

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986

, z późn. zm.) na wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia – 

przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  do  Sądu 

Okręgowego w Gliwicach.  

Przewodniczący: ……………………………. 


Sygn. akt KIO 435/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający – Śląskie Centrum Chorób Serca z siedzibą w Zabrzu – prowadzi w trybie 

przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa 

strzygarek chirurgicznych oraz ostrzy do strzygarek chirurgicznych”, numer referencyjny - znak: 

132/EZP/18

, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”. 

Wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwota  określona  w  przepisach  wydanych  na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (144 000 euro).  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

501141-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.  

Odwołujący  –-  SKAMEX  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  sp.k.  z  siedzibą                    

Łodzi – wniósł w dniu 11 marca 2019 r. odwołanie, następującej treści (tekst z minimalnymi 

skrótami i z wyłączeniem cytatów z wyroków).  

Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za

mówień publicznych, dalej 

„p.z.p”  lub  „ustawa”,  wnoszę  odwołanie  od  niezgodnej  z  przepisami  p.z.p  czynności 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę strzygarek 

chirurgicznych  oraz  ostrzy  do  st

rzygarek  chirurgicznych”  (znak:  132/EZP/18),  prowadzonego                    

w trybie przetargu nieograniczonego. 

Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie: 

1) art. 89 ust. 1 ustawy 

poprzez odrzucenie oferty Odwołującego, 

2)  art.  91  ust.  1  ustawy  poprzez  wy

bór  oferty  złożonej  przez  3M  Poland  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Katowicka  117  Kajetany,  05-

830  Nadarzyn  (dalej  „3M  Poland”),  która  nie  jest  ofertą 

najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy, 

3)  art.  9

2  ust.  1  pkt  2  ustawy  poprzez  nie  podanie  pełnego  uzasadnienia  faktycznego 

odrzucenia o

ferty Odwołującego, 

4)  art.  7  ust.  1  ustawy 

poprzez  prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasad  uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców. 

Odwołujący wnosi o: 

uwzględnienie odwołania w całości, 

nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, 

nakazanie  Zamawiającemu  dokonanie  powtórnej  oceny  wyjaśnień  złożonych  przez 


Odwołującego oraz uznanie, że złożone przez Odwołującego wyjaśnienia, są wyjaśnieniami 

pełnymi i przekonującymi, 

dokonanie powtórnej oceny ofert,  

w efekcie czego 

uznanie że, najkorzystniejszą ofertę złożył Odwołujący. 

Informację stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania (informację o wyniku postępowania) 

Odwołujący powziął w dniu 07.03.2019 r. w drodze korespondencji elektronicznej (e-mail). Tym 

samym  termin  do  wniesienia  odwołania  określony  w  art.  182  ust.  1  pkt  2  ustawy  został 

dotrzymany.    

Uzasadnienie 

I. 

Odwołujący  posiada  interes  w  uzyskaniu  zamówienia.  Zgodnie  ze  stanowiskiem 

zaprezentowanym  m.

in.  w  komentarzu  do  ustawy  wydanym  przez  Urząd  Zamówień 

Publicznych,  zachowującym  aktualność  także  w  obecnie  obowiązującym  stanie  prawnym:  za 

utrwalony  uznaje się pogląd,  według którego  interes  prawny  wnoszącego środek  odwoławczy 

l

ub  skargę  do  sądu  doznał  uszczerbku  (lub  mógł  doznać  uszczerbku)  w  konkretnym 

postępowaniu,  w  którym  uczestniczy,  polegającego  na  tym,  że  traci  możliwość  uznania  jego 

oferty 

za ofertę najkorzystniejszą (W. Łysakowski [w] Prawo zamówień publicznych. Komentarz 

pod red. Tomasza Czajkowskiego, Urząd Zamówień Publicznych 2007, wyd. III, str. 504, teza 

7). Analogicznie wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 13 lutego 2009 

r. (sygn. akt KIO/UZP 141/09).  

Odwołujący  jest  profesjonalnym  podmiotem  od  wielu  lat  funkcjonującym  na  rynku  dostaw 

będących  przedmiotem  zamówienia.  Odwołujący  złożył  najkorzystniejszą  ofertę  spełniającą 

wszystkie  wymagania  Zamawi

ającego  opisane  w  SIWZ.  Jednakże  w  przedmiotowym 

postępowaniu  Zamawiający  naruszył  zasadę  równego  traktowania  i  uczciwej  konkurencji. 

Bezzasadnie uznał, że wyjaśnienia, które złożył Odwołujący (mimo, że były one wyczerpujące                    

i podparte stanowiskiem producenta) są niewystarczające i ofertę Odwołującego odrzucił. Tym 

samym Zamawiający poprzez naruszenie przepisów ustawy (bezpodstawne odrzucenie oferty 

O

dwołującego) naraża Odwołującego na możliwość poniesienia szkody. W orzecznictwie KIO 

za  szkodę  uważa  się  natomiast  niemożność  uzyskania  zamówienia  na  skutek  niezgodnych                       

z prawem działań zamawiającego - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, z dnia 5 sierpnia 2011 

r., KIO 1557/11, LexPolonica nr  2617093, 

www.uzp.gov.pl

 oraz wyrok z 11 lipca 2018 r. (KIO 

Niezależnie  od  powyższego  Odwołujący  wskazuje,  że  jego  interes  wyraża  się  w  tym,  aby 

po

stępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zostało zgodnie z przepisami 


prawa.  Zamawiający  ma  obowiązek  działać  w  toku  oceny  i  badania  ofert  z  najwyższą 

starannością,  tak,  aby  zapewnić  spełnienie  zasady  równego  traktowania  wykonawców  oraz 

uczciwej konkurencji opisanych w art. 7 ust. 1 ustawy, a wy

konawcy mają prawo oczekiwać, że 

złożone  przez  nich  oferty  zostaną  ocenione  zgodnie  z  wyartykułowanymi  w  specyfikacji 

istotnych  warunków  zamówienia  wymaganiami  oraz  na  podstawie  ustawy  w  poszanowaniu 

zas

ad  udzielania  zamówień  publicznych.  Jakikolwiek  odstępstwo  od  tej  zasady  stanowi               

o naruszeniu 

fundamentalnych zasad zamówień publicznych. 

II. 

Zgodnie  z  opisem  przedmiotu  zamówienia  (stanowiącym  jednocześnie  szczegółowy 

formularz ofertowy), Z

amawiający oczekiwał dostarczenia strzygarek o poniższej specyfikacji: 

Parametry  techniczne  poz.  2  (Odwołujący  przedstawił  pełną  tabelę  pt.  „Cechy  przedmiotu 

zamówienia” oraz „Parametr graniczny”). W poz. 6 i 7 Zamawiający wymagał: 6 - czas ciągłej 

pracy  min.  120  min.,  7  - 

ładowanie  pełne  (całkowite)  strzygarki  max.  4  godziny.  W  obu 

przypadkach „Parametr graniczny” należało podać: „Tak. podać dane techniczne”.  

Jednocześnie,  na  etapie  prowadzonego  postępowania  Zamawiający  udzielał  odpowiedzi  na 

pytania jak 

poniżej:  

1)  odpowiedzi  na  pytania  z  dnia  10.01.2019  r.  (data  10.10.2019  r.  jest  najprawdopodobniej 

omyłką pisarską):  

1.  Prosimy  Zamawiającego  o  dopuszczenie  strzygarki  chirurgicznej  posiadającej  baterię 

hybrydową NiMH, której czas pierwszego ładowania wynosi 12 godzin, a czas ciągłej pracy to 

90 minut, pozostałość zgodnie z SIWZ. 

Informujemy

, że: podtrzymujemy zapisy specyfikacji w ww. zakresie. 

2.  Prosimy  Zam

awiającego  o  ustosunkowanie  się  czy  wymaga,  aby  strzygarka  chirurgiczna 

posiadała klasę szczelności IPX7, co pozwala na zanurzenie strzygarki na głębokość 1m przez 

30 minut, dzięki czemu można bardzo dokładnie zdezynfekować sprzęt. 

Informujemy

, że: dopuszczamy ale nie wymagamy; 

2) odpowiedzi na pytania z dnia 11.01.2019 r. 

1.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  strzygarki  marki  CareFusion,  znanej                                        

i  z 

powodzeniem  stosowanej  przez  lata  w  Państwa  placówce,  wyposażonej  w  oczekiwaną; 

baterię Li-lon dającą możliwość doładowania pomiędzy użyciami bez skracania jej żywotności                          

z  zabezpieczeniem  przeciw  przeładowaniu,  o  czasie  pierwszego  ładowania  do  1020  minut, 

potem dowolnie częste doładowywanie w ładowarce indukcyjnej o czasie pracy ciągłej do 120 

minut. 

Informujemy

, że: podtrzymujemy zapisy specyfikacji w ww. zakresie; 

3) odpowiedzi na pytania z dnia 14.01.2019 r. 

1.  Zwracamy  się  z  prośbą  o  dopuszczenie  zaoferowania  strzygarki  chirurgicznej,  która  była 

testowana  w  Państwa  Szpitalu  i  uzyskała  pozytywną  opinię  użytkowników,  wyposażoną                        


w  nowoczesną  baterię  niklowo-metalowo-wodorkową  (analogiczną  do  stosowanych  np.                         

w  samochodach  z  napędem  hybrydowym  -  Toyoto  Prius)  z  możliwością  wielokrotnego 

doładowywania  bez  efektu  pamięci  skracającego  jej  żywotność  i  zabezpieczeniem  przeciw 

przeładowaniu. 

Informujemy

, że: zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ww. pytanie 

nie odnosi się do zapisów specyfikacji. 

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzygarki chirurgicznej, której czas ciągłej pracy po 

pełnym naładowaniu wynoszącym 4 godziny wynosi maksymalnie 130 minut. Informujemy, że: 

pytanie bezzasadne, mieści się w parametrach podanych w specyfikacji (pkt 6 i 7 ad. 2 zał. nr 

4) odpowiedzi na pytania z dnia 14.01.2019 r. 

1. Prosimy o dopuszczenie strzygarki z 

baterią niklowo-metalowo-wodorkową. 

Informujemy

,  że:  dopuszczamy  strzygarkę  z  bateria  niklowo-metalowo-wodorkową.  Pozostałe 

parametry zgodne ze 

specyfikacją.  

III. 

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że dla każdego z potencjalnych wykonawców, 

opis przedmiotu zamówienia, był opisem jasnym i zrozumiałym. Powyższe potwierdza fakt, że 

w  prowadzonym  postępowaniu,  zostały  złożone  oferty,  a  więc  żaden  z  wykonawców, 

przygotowując  ofertę  nie  miał  wątpliwości,  jak  interpretować  postanowienia  SIWZ  w  tym 

zakresie, jak również to, że żaden z wykonawców nie skorzystał z przysługujących mu środków 

ochrony prawnej na tak skonstruowany opis przedmiotu zamówienia. 

Powyższe,  potwierdza  ujednolicona  linia  orzecznicza:  wyroki  KIO  -  z  dnia  5  sierpnia  2014  r. 

KIO 1509/14, z dnia 25 lipca 2017 r. KIO 1435/17. 

Dla  każdego  z  potencjalnych  wykonawców,  było  więc  jasnym,  że  Zamawiający  oczekuje 

strzygarki, 

której  czas  ciągłej  pracy  wynosi  min.  120  minut,  a  z  kolei  pełne  naładowanie 

(całkowite) wynosi max. 4 godziny.  

W dniu 22 lutego 2019 r. Zamawiający wysłał do Odwołującego pismo, w którym wskazał, że 

wzywa  do  przedstawienia  dokumentu  potwierdzającego  precyzyjnie  parametry  ładowania 

strzygarki chirurgicznej, którą zaoferował Odwołujący. 

W  odpowiedzi  Odwołujący  przesłał  Zamawiający  pismo  w  którym  wyjaśni],  że  strzygarki  o  nr 

katalogowym  DYND70800EU 

dostarczane  są  przez  Odwołującego  w  pełni  naładowane 

oraz,  że  strzygarki  są  dostarczane  na  polski  rynek  przez  producenta  Medline,  którego 

bezpośrednim  dystrybutorem  w  Polsce,  pozostającym  z  nim  w  stałym  kontakcie,  jest  firma 

Skamex. Podkreślił przy tym, że wymagają one w typowych warunkach klinicznych do 4 godzin, 

aby być naładowanymi całkowicie. 


Na  potwierdzenie  tego,  przekazał  Zamawiającemu  oświadczenie  producenta  z  dn. 

19.02.2019  r., 

z którego  wynika,  że strzygarka  potrzebuje 4h  aby  się naładować  (In common 

clinical  use,  based  on  variable  type  of  usage,  Medline  Clipper  #  DYND70800  takes  up  to  4 

hours to be fully charged). 

Zamawiający  uznał  jednak,  że  przekazane  przez  Odwołującego  dowody  są 

niewystarczające,  na  podstawie  dostępnych  mu  kart  katalogowych  m.in.  z  2013  r. 

przeznaczonych na różne (inne niż polski) rynki medyczne. 

IV. 

W  tym  miejscu  należy  wskazać,  że  Zamawiający  zdaje  się  nie  rozróżniać  procedury 

określonej w art. 87 ust. 1 (zgodnie z którym, w toku badania i oceny ofert zamawiający może 

żądać  od  wykonawców  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonych  ofert.  Niedopuszczalne  jest 

jednocześnie  prowadzenie  między  zamawiającym  a  wykonawcą  negocjacji  dotyczących 

złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści), 

a możliwości wzywania Wykonawców do przedłożenia określonych dokumentów. Zamawiający 

wzywając  Odwołującego  do  przedstawienia  dokumentu  potwierdzającego  precyzyjnie 

parametry  ładowania  strzygarki  chirurgicznej,  nie  określił  więc  czy  oczekuje  przedłożenia 

dokumentu (a jeżeli tak, to jakiego), potwierdzenia wprost przez Odwołującego, czy też może 

wystarczające  będzie  oświadczenie  producenta.  Nie  określając  w  jakiej  dokładnie  formie 

potwierdzenie to ma nastąpić, pozwolił de facto Odwołującemu na wybór metody w jakiej formie 

to  potwierdzenie  ma  nastąpić.  Odwołujący  przedłożył  więc  oświadczenie  producenta.  Treść 

tego  oświadczenia  stanowiła  dodatkowe  potwierdzenie  oświadczeń  wykonawcy  z  formularza 

ofertowego. 

Oferta  to  oświadczenie  woli  prowadzące  do  zawarcia  umowy,  którego  treść  stanowi  jej 

merytoryczną  zawartość,  a  więc  oświadczenie  obejmujące  nie  tylko  wolę  zawarcia  umowy                        

o ustalonej przez zamawiającego treścią, ale także wolę spełnienia świadczenia wymaganego 

przez  zamawiającego  (zgodnego  z  wymaganiami  określonymi  formularzu  ofertowym). 

Zamawiający  powziąwszy  wątpliwość  co  do  zgodności  treści  oferty  Odwołującego  z  treścią 

SIWZ  prawidłowo  uczynił,  żądając  wyjaśnień  dotyczących  treści  złożonej  przez  niego  oferty. 

Niezrozumiałe  jest  jednak  dlaczego  wyjaśnienia  złożone  przez  Odwołującego  nie  zostały 

uwzględnione. 

Jeżeli 

Zamawiający 

zażądał 

bowiem 

„przedstawienia 

dokumentu 

potwierdzającego precyzyjnie parametry ładowania strzygarki chirurgicznej”, a Odwołujący nie 

dość  że przedstawił  taki  dokument  (oświadczenie producenta) to również,  przedstawił  kolejny 

raz  swoje 

oświadczenie,  że  strzygarka  spełnia  wszystkie  wymagania  Zamawiającego. 

Zamawiający powinien te dokumenty przyjąć. Zamawiający nie może obarczać Odwołującego 

negatywnymi  konsekwencjami  niejasności  i  nieścisłości  swojego  wezwania,  a  niewątpliwie                         

z  takim  przypadkiem  mamy  do  czynienia  w  niniejszym  postępowaniu.  Należy  podkreślić,  że 

wyjaśnienia uzyskane w wyniku wezwania w trybie art. 87 ust. 1 ustawy nie mogą prowadzić do 


jakichkolwiek zmian w treści oferty danego wykonawcy. W takiej sytuacji nie prowadziły one do 

jakichkolwiek  zmian  w  treści  oferty  Odwołującego.  Zatem  uzupełnienie  dokumentów  albo 

wyjaśnienie  oferty  jest  możliwe,  ale  tylko  w  takim  zakresie,  który  nie  zmienia  parametrów 

wskazanych wyraźnie w ofercie (wszystkich jej dokumentach, nie tylko formularzu ofertowym). 

Wykonawca  może  zatem  wskazać  na  parametry,  funkcje  czy  okoliczności,  których  w  ofercie                  

i załączonych dokumentach brak - np. w braku informacji o ilości czy rodzaju dysku, wielkości 

pamięci itd. 

Jeśli jednak dane takie zostały w ofercie podane, niemożliwa jest ich zmiana przez wykonawcę. 

Odwołujący nie zmienił tych danych, a je potwierdził. 

Jako  dowód  pragniemy  przedłożyć  załączoną  przez  Odwołującego  kartę  techniczną,  w  której 

ładowanie jest określone jako „maks. 4 godziny”. 

W tym miejscu należy zadać sobie pytanie czy Zamawiający miał prawo w ogóle wzywać 

Odwołującego  do  przedłożenia  jakichkolwiek  wyjaśnień,  jeżeli  zarówno  z  oświadczenia 

Odwołującego jak i z karty katalogowej, wprost wynikało, że ładowanie wynosi „maks. 4 

godziny”,  a  więc  okres  którego  wymagał  Zamawiający.  Wskazujemy  na  to  tylko  na 

marginesie,  ponieważ  zdaje  się,  że  Zamawiający  nie  wykonuje  czynności  do  których  obliguje 

go  ustawa,  a  zamiast  tego  bez  jakiejkolwiek  analizy  podejmuje  się  dokonywać  czynności,                       

o które wnosi Wykonawca 3M Poland Sp. z o.o. 

Podkreślenia dalej wymaga, że odrzucenie oferty jako nieodpowiadającej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia wymaga ustalenia tej niezgodności. Zamawiający dla takiego ustalenia 

winien dać wykonawcy szansę wypowiedzenia się co do treści oferty. W orzecznictwie podnosi 

się,  że  Zamawiający  przed  odrzuceniem  oferty  musi  udowodnić,  że  zaoferowany  przez 

odwołującego  sprzęt,  nie  posiada  wymaganych  przez  zamawiającego  cech.  W  informacji                           

odrzuceniu  oferty  Odwołującego  ta  informacja  się  nie  znalazła.  Tak  naprawdę  nie 

wiadomo  z  jakiego  powodu  oferta  Odwołującego  została  odrzucona,  jeżeli  zarówno  w  treści 

formularza ofertowego, jak i z załączonej karty katalogowej, wymagana cecha wynika. 

Tym samym stwierdzić należy, że zamawiający bezpodstawnie odrzucił  ofertę odwołującej na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 

V.  Zastosowanie  dyspozycji  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  jako  podstawy  odrzucenia  oferty 

w

ykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  znajduje  szerokie 

omówienie  w  doktrynie,  jak  też  orzecznictwie  sądów  okręgowych  i  Izby.  Reasumując 

opisywane  tam  interpretacje  normy  wynikającej  z  ww.  przepisu  wskazać  należy,  że  rzeczona 

niezgodn

ość treści oferty z siwz ma mieć charakter zasadniczy i nieusuwalny (ze względu na 

zastrzeżenie obowiązku poprawienia oferty wynikające z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy); dotyczyć 

powinna  sfery  niezgodności  zobowiązania  zamawianego  w  siwz  oraz  zobowiązania 

of

erowanego  w  ofercie,  tudzież  polegać  może  na  sporządzeniu  i  przedstawieniu  oferty                             


w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  siwz  (z  zaznaczeniem,  że  chodzi  tu  wymagania  siwz 

dotyczące sposobu wyrażenia, opisania i potwierdzenia zobowiązań i świadczenia ofertowego, 

a  więc  wymagania,  co  do  treści  oferty,  a  nie  wymagania  co  do  jej  formy  również  tradycyjnie 

zamieszczane w siwz); a także możliwe być winno wskazanie i wykazanie na czym konkretnie 

niezgodność ta polega - co i w jaki sposób w ofercie nie jest zgodne z konkretnie wskazanymi, 

skwantyfikowanymi  i  ustalonymi  fragmentami  czy  normami  siwz 

–  wyrok  KIO  z  dnia  30 

października 2010 r. KIO 2450/13. 

Brak było jakichkolwiek podstaw prawnych i merytorycznych do odrzucenia oferty, bowiem nie 

spo

sób  znaleźć  uchybienia,  które  pozwoliłyby  stwierdzić,  że  Odwołujący  nie  dopełnił 

formalności  lub  przedłożył  ofertę  niezgodną  z  SIWZ.  Wręcz  przeciwnie,  uchybień  należy 

dopatrywać  się  w  działaniach  Zamawiającego,  który  próbuje  wyeliminować  Odwołującego                           

z udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

W  tym  miejscu  Odwołujący  pragnie  przywołać  obowiązującą  linię  orzeczniczą  wynikającą                              

z wyroków KIO: z dnia 12 lutego 2009 r. KIO/UZP 123/09, z dnia 18 stycznia 2012 r. KIO 30/12, 

z dnia 30 czerwca 2015 r. KIO 1262/15, z dnia 3 marca 2017 r. KIO 318/17, KIO 329/17. 

Celowe  wydaje  się  również  przywołanie  opinii  Rzecznika  Generalnego  TSUE  z  dnia  28 

września  2017  r.  (C-376/16),  w  którym  wskazano:  Trafnie  zauważył  Odwołujący,  że: 

uzasadnienie  faktyczne  odrzucenia  oferty  Odwołującego  jest  lakoniczne,  lapidarne                                      

i nieprecyzyjne, a w 

konsekwencji nie pozwala na ustalenie, co dokładnie w zakresie wymogów 

poszczególnych  urządzeń  zaoferowanych  przez  Odwołującego,  kwestionuje  Zamawiający  nie 

można  uznać,  iż  decyzja,  która  nie  pozwała  oferentowi  zrozumieć  powodów  odrzucenia  jego 

oferty ani ustalić ogólnych danych oraz zalet ofert wybranych oferentów oraz która nie pozwala 

sądowi  Unii  sprawdzić  zgodności  z  prawem  zawartej  w  tej  decyzji  oceny,  spełnia  wymogi 

uzasadnienia  wynikające  z  art,  100  ust.  2  akapit  pierwszy  rozporządzenia  finansowego                              

w związku z art. 296 akapit drugi TFUE”. Również orzeczenie KIO z 30 listopada 2017 r. (KIO 

Odnosząc powyższe do przedmiotowej sytuacji należy z całą mocną podkreślić, że Odwołujący 

podtrzymywał  i  podtrzymuje,  że  złożył  ofertę  w  pełni  odpowiadającą  wymaganiom 

Zamawiającego. Zamawiający otrzyma strzygarki, które do pełnego naładowania potrzebowały 

będą nie więcej niż 4h.  

VI. 

Wybranie  oferty,  która  nie  jest  ofertą  najkorzystniejsza  w  myśl  przepisów  ustawy,  jest 

krzywdzące i niesprawiedliwe. Zamawiający w trakcie badania, oceny i wyboru złożonych ofert 

winien stosować się do zasady rzetelności, obiektywizmu i równego traktowania wykonawców 

(obowiązek  taki  nakłada  na  zamawiającego wprost  zarówno  sama  ustawa jak  i  obowiązujące 

Dyrektywy).  Postępowanie  Zamawiającego  stanowa  rażące  naruszenie  zasad  uczciwej 

konkurencji  w  postaci  zasa

dy  równego  traktowania  wykonawców,  bowiem  oferty  wszystkich 


wykonawców  winny  być  oceniane  według  jednolitych  kryteriów  wskazanych  w  treści  SIWZ 

(wyrok  KIO  z  dnia  25  sierpnia  2018 r.,  KIO  1713/15). 

Także wyroki KIO 773/16, (KIO 693/14. 

KIO 694/14).  

VII.  Analiz

ując powyższe, należy  wskazać, że Zamawiający, odrzucając ofertę Odwołującego, 

w  sposób  rażący  naruszył  przepisy  ustawy  (w  szczególności  podstawowe  zasady 

postępowania). Warto podkreślić, że w orzecznictwie TSUE wskazuje się, że zasada równego 

traktow

ania  wymaga  jednakowego  traktowania  przez  zamawiającego  wykonawców  pod 

względem stawianych im w postępowaniu wymagań oraz  -stosowania jednakowych zasad na 

etapie  późniejszej  weryfikacji  ich  spełniania.  Oznacza  to,  że  zamawiający  mają  obowiązek 

zapewnienia 

wykonawcom takich samych szans zarówno na etapie formułowaniu wniosków lub 

ofert,  jak  i  ich  badania  oraz  oceny  (wyr.  TSUE  z  7.4.2016  r.  Partner  A.  D. 

v.  Zarządowi 

Oczyszczania Miasta, C-324/14). 

Z kolei Dyrektywa 2014/24/UE w preambule, w motywie 90 wskazu

je, że zamówienia powinny 

być  udzielane  na  podstawie  obiektywnych  kryteriów  zapewniających  przestrzeganie  zasad 

przejrzystości,  niedyskryminacji  i  równego  traktowania.  z  myślą  o  zagwarantowaniu 

obiektywnego  porównania  relatywnej  wartości  ofert,  tak  aby  ustalić  -  w  warunkach  efektywnej 

konkurencji  - 

która  z  ofert  jest  najkorzystniejsza  ekonomicznie.  Dalej  podkreślono:  aby 

zagwarantować  przestrzeganie  zasady  równego  traktowania  przy  udzielaniu  zamówień, 

instytucje zamawiające powinny być zobowiązane do zapewnienia niezbędnej przejrzystości, by 

umożliwić  wszystkim  oferentom  otrzymywanie  wystarczających  informacji  na  temat  kryteriów                  

i warunków, które zostaną zastosowane przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia.  

VIII.  Warto  r

ównież  podkreślić,  że  nie  tylko  zasady  prowadzenia  postępowania,  ale  również 

sama działalność, którą prowadzi Zamawiający, nakładają na niego obowiązek wyboru zarówno 

sprzętu  jak  i  asortymentu  medycznego,  który  w  pełni  odpowiadał  będzie  jakże  ważnej 

działalności,  jaką  jest  świadczeniem  usług  medycznych.  Tylko  asortyment  odpowiadający 

wymogom odpowiednich norm

, może zostać uznany za asortyment odpowiedni.  

IX. 

Nie  sposób  jednocześnie  nie  wskazać,  że  Odwołujący  jest  wykonawcą  o  ugruntowanej 

pozycji na rynku 

i nie ma obaw o zaoferowaną jakość dostarczanego przez niego sprzętu, który 

w pełni odpowiadał będzie wymaganiom Zamawiającego.  

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  Odwołujący  stwierdza

że  odwołanie  jest  uzasadnione  i  wnosi                    

o jego uwzględnienie. 

Załączniki: (…), merytoryczne: Karta Techniczna elektrycznej strzygarki chirurgicznej.                 


Wykonawca  3M  Poland  Sp.  z  o.o. 

z  siedzibą  w  Kajetanach  pismem  z  dnia 15  marca 2019 r. 

wniesionym do Prezesa Izby, 

zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie 

Zamawiającego,  wnosząc  o  oddalenie  odwołania  w  całości  jako  bezpodstawnego                                             

i  niez

asadnego.  W  uzasadnieniu  wskazał  m.in.,  że  odwołanie  pozbawione  jest  podstaw 

faktycznych  i  prawnych  i  jak

o  takie  zasługuje  na  oddalenie  w  całości.    Wskazał  okoliczności 

faktyczne zasadności przystąpienia do postępowania odwoławczego. Ponadto wskazał, że jego 

celem  jest 

udział  w  postępowaniu  prowadzonym  z  poszanowaniem  prawa,  w  szczególności 

ustawy Pzp. 

Kra

jowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje. 

Na posiedzeniu z udziałem stron i wykonawcy 3M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Kajetanach, 

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, Izba 

ustaliła, że wykonawca spełniając wymagania skutecznego przystąpienia, stał się uczestnikiem 

postępowania odwoławczego, zwanym też dalej w skrócie „Przystępującym”. 

Zamawiający  pismem  wniesionym  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  19  marca 

2019 r.

, zawiadomił, że uznaje odwołanie złożone przez Odwołującego.  

Na  p

osiedzeniu  pełnomocnik  Zamawiającego  potwierdził,  że  uznanie  odwołania  oznacza 

uwzględnienie przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. 

Przystępujący wniósł ustnie do protokołu sprzeciw co do uwzględnienia przez Zamawiającego 

w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. 

Odwołanie zostało rozpoznane na rozprawie. 

Odwołujący spełnia przesłanki wymagane do wniesienia odwołania, o których stanowi przepis 

art.  179  ust.  1  ustawy  Pzp 

–  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza  (informacja 

Zamawiającego z dnia 6 marca 2019 r.). 

Izba ustaliła – stan faktyczny 

Zamawiający  wymagał  w  specyfikacji  w  Pakiecie  1  (załącznik  nr  4  do  SIWZ  –  specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia) w zakresie parametrów technicznych poz. 2 (strzygarki): Lp. 6 

- czasu 

ciągłej pracy m.in. 120 min., Lp. 7 - ładowania pełnego (całkowitego) max. 4 godziny. 

Odwołujący  zamieścił  w  załączniku  do formularza oferty  (wg wzoru  załącznika nr  4  do  SIWZ) 


oświadczenie  o  zaoferowaniu  strzygarki  Medline  Industries  Inc.  o  numerze  katalogowym,  ze 

wskazaniem parametrów odpowiadających wymaganym w SIWZ: Parametry techniczne poz. 2 

(strzygarki):  Lp.  6  -  czas 

ciągłej  pracy  m.in.  120  min.,  Lp.  7  -  ładowanie  pełne  (całkowite) 

strzygarki max. 4 godziny. 

toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  Zamawiający  dokonał  wyboru  oferty 

Odwołującego  jako  najkorzystniejszej  (pismo  skierowane  do  wszystkich  uczestników 

postępowania z dnia 6 lutego 2019 r.). 

W  wyniku  czynności  Przystępującego (pismo  z  dnia  23  stycznia  2019  r.  –  „Notatka  z  wglądu                 

w  oferty”,  odwołanie  z  dnia  11  lutego  2019  r.  zwrócone  bez  nadania  biegu  w  postępowaniu 

odwoławczym),  Zamawiający  powtórzył  czynność  oceny  ofert  (pismo  z  dnia  6  marca  2019  r. 

skierowane do w

szystkich uczestników). 

W  toku  badania  i  oceny  ofert  w 

postępowaniu,  Zamawiający  wykonał  odnośnie  do  oferty 

Odwołującego wymienione niżej czynności. 

(I.  Wezwanie) 

Zamawiający  wezwał  Odwołującego  pismem  z  dnia  23  stycznia  2019  r., 

wskazując podstawę prawną art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do przesłania dokumentów, powołując 

się  obok  ustawy  Pzp  na  Rozdz.  VI  pkt  3  ppkt  2,  3  SIWZ:  1.  Foldery,  instrukcje  użytkowania 

oferowanego sprzętu, 2. Karta techniczna. 

Odwołujący złożył wyznaczone dokumenty (pismo z dnia 28 stycznia 2019 r.).  

1.  Karta  techniczna  elektrycznej  strzygarki  chirurgicznej  z  jednorazowymi  ostrzami.  Numery 

katalogowe:  

DYND70800EU 

– Komplet strzygarka chirurgiczna z ładowarką, wtyczka EU;  

DYND70801EU 

– Strzygarka;  

DYND70802EU 

– Ładowarka, wtyczka EU. 

Producent: Medline Industries, Inc. 

– One Medline Place, Mundelein, Illionis, USA 

Dystrybucja  w  Pol

sce:  Skamex  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowa. 

W zamieszczonej tabeli - numery referencyjne - wskazano: 

Czas pracy ciągłej: min. 120 min., 

Ładowanie: maks. 4 godz. 

2. Folder 

– Strzygarka chirurgiczna, Bezpieczeństwo, wygoda, wydajność. 

Instrukcja użycia strzygarki chirurgicznej Medline. 

Przestawione dokumenty z

ostały sporządzone przez Odwołującego jako Dystrybutora. 


(Wezwanie  II) 

Pismem  z  dnia  29  stycznia  2019  r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego 

powołując  się  na  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  do  wyjaśnienia  następującej  nieścisłości: 

Zama

wiający  ma  w  posiadaniu  dokument  producenta  Medline  Industries,  Inc.  świadczący,  że 

strzygarka chirurgiczna o nr kat. 

DYND70800EU posiada czas ładowania 12 godz., natomiast 

Firma  Skamex  przedstawiła  w  swojej  karcie  technicznej  czas  ładowania  max.  4  godz. 

Zamawiający załączył fragment karty Technical Sheet przekazanej mu przez Przystępującego.   

Odwołujący pismem z dnia 31 stycznia 2019 r. wyjaśnił:  

zgodnie z informacjami uzyskanymi 

bezpośrednio od producenta strzygarek potwierdzamy, że 

czas ładowania zaoferowanej strzygarki wynosi maksymalnie 4 godziny.  

Fragment  dokumentu  „technical  sheet”  załączony  przez  Zamawiającego  nie  pochodzi                                

z polskiego rynku. 

(Wezwanie  III) 

Pismem  z  dnia  22  lutego  2019  r.  Zamawiający  wezwał  Odwołującego, 

wskazując:  W  związku  z  wyborem  dnia  6  lutego  2019  r.  jako  najkorzystniejszej  oferty  Firmy 

Ska

mex  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  i  otrzymanym  pismem  z  firmy  3M  Śląskie  Centrum  Chorób  Serca                   

w Zabrzu na podstawie art. 87 ust. 1 Prawo zamówień publicznych wzywa do przedstawienia 

dokumentu potwierdzającego precyzyjne parametry ładowania strzygarki chirurgicznej o nr kat. 

DYND70800EU celem wyjaśnienia wątpliwości.  

Odwołujący w piśmie z dnia 1 marca 2019 r. przekazał informację, że:  

strzygarki  o  nr  katalogowym  DYND70800EU 

dostarczane  przez  Skamex  są  w  pełni 

naładowane; 

strzygarki,  które  zaoferowaliśmy  w  niniejszym  postępowaniu  o  numerze  katalogowym 

DYND70800EU  dostarczane 

na  polski  rynek  przez  producenta  Medline,  którego 

bezpośrednim  dystrybutorem  w  Polsce  jest  firma  Skamex,  wymagają  w  typowych 

warunkach klinicznych do 4 godzin, aby być naładowanymi całkowicie. 

Ponadto  informujemy,  że  zestaw  strzygarka  z  ładowarką  w  zależności  od  miejsca 

przeznaczenia (Wielka Brytania lub pozostałe państwa UE) posiada na wyposażeniu ładowarkę 

z  odpowiednią  dla  danego  państwa  wtyczką.  Do  Polski  dostarczany  jest  zestaw  strzygarki                         

z ładowarką o nr katalogowym DYND70800EU, natomiast do Wielkiej Brytanii zestaw strzygarki 

z  ładowarką  o  nr  katalogowym  DYND70800UK.  W  związku  z  powyższym  informujemy,  że 

załączone oświadczenie, w którym producent posługuje się nr katalogowym # DYND70800EU 

jest  uniwersalne  i  może  być  wykorzystywanym  zarówno  w  Wielkiej  Brytanii  jak  i  pozostałych 

krajach europejskich. 

Odwołujący  załączył  pisemne  oświadczenie  Medline  International  France  SAS  –  Vice 

Prezydent  Dywizja 

–  Europa  z  dnia 19  lutego 2019 r.  (wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski), 


skierowane do wszystkich zainteresowanych, o treści:  

W typowych warunkach klinicznych, w oparciu o różne sposoby używania, strzygarka Medline # 

DYND70800 wymaga do 4 godzin, aby być w pełni naładowana. 

Zamawiający powołując się na odwołanie obecnego Przystępującego (z dnia 11 lutego 2019 r.), 

zwrócone  w  związku  z  brakami  formalnymi,  pismem  z  dnia  6 marca  2019  r.  skierowanym  do 

wszystkich  wykonawców  zawiadomił,  że:  w  celu  ostatecznego  wyjaśnienia  stawianych 

zarzutów firmie Skamex przystąpił do ponownej oceny ofert w ww. postępowaniu. 

Dnia 22.02.2019 r. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu na podstawie art. 87 ust. 1 Prawo 

zamówień  publicznych  wezwało  firmę  Skamex Sp.  z  o.o.  sp.k.  do  przedstawienia  dokumentu 

potwierdzającego  precyzyjne  parametry  ładowania  strzygarki  chirurgicznej  o  nr  kat. 

DYND70800EU

,  celem  wyjaśnienia  wątpliwości.  Otrzymane  w  wyniku  wyjaśnień  materiały                   

w ocenie Zamawiającego nie są wystarczające do uznania,  że ww. strzygarka spełnia wymóg     

w  zakresie  pkt  7  Parametrów  technicznych  tj.  czasu  pełnego  ładowania  do  4  h,  w  związku                       

z powyższym oferta firmy Skamex Sp. z o.o. sp.k. podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2.      

Od

wołanie  Odwołującego  od  czynności  Zamawiającego  przedstawionej  w  piśmie  z  dnia  6 

marca 2019 r. 

– odrzucenia oferty, jest przedmiotem aktualnego rozpoznania. 

Na rozprawie 

Odwołujący i Przystępujący podtrzymali swoje stanowiska, wnosząc odpowiednio 

o uwzględnienie / oddalenie odwołania oraz złożyli dokumenty: 

Odwołujący:  

1)  Pisemne  o

świadczenie  Medline  International  France  SAS  –  Vice  Prezydent  Dywizja  – 

Europa 

z  dnia  19  lutego  2019  r.  (wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski),  skierowane  do 

wszystkich zaintere

sowanych, o treści:  

W typowych warunkach klinicznych, w oparciu o różne sposoby używania, strzygarka Medline # 

DYND70800 wymaga do 4 go

dzin, aby być w pełni naładowana; 

złożone  Zamawiającemu  wcześniej  –  w  odpowiedzi  na  wezwanie  Zamawiającego  z  dnia  22 

lutego 2019 r.;  

2) 6 stron informacji 3M (nagłówek firmowy 3M):Uwaga dotycząca bezpieczeństwa.  

Na 

str.  1  (…)  (model  9681).  Bieżące  instrukcje  ładowania  zalecają  pozostawienie  korpusu 

strzygarki w ładowarce pomiędzy jej użytkowaniem.  

W  dolnej  części  strony  1  Ostrzeżenie:  Ady  uniknąć  potencjalnej  degradacji  baterii,  ładuj 

strzygarkę po każdym użyciu i przechowuj ją w gnieździe ładowarki, gdy nie jest używana. 


Przystępujący:  

1)  wydruk  Technical  Sheet  firmy  Medeline  International  France  SAS  z  2013  r.  wraz                                      

z tłumaczeniem na język polski – wskazany czas ładowania 12 godzin;  

2) str. 152-

153 Instrukcji obsługi strzygarki chirurgicznej z sierpnia 2017 r. Pkt 15 Ostrzeżenie.  

Instrukcja 

użytkowania  wskazano  m.in.:  Strzygarkę  chirurgiczną  mogą  Państwo  otrzymać                    

w stanie częściowo naładowanym. Przed użyciem należy ją ładować przez 12 godzin. W celu 

ponownego  naładowania  strzygarkę  należy  umieścić  w  adapterze  do  ładowania.  (…) 

Całkowicie rozładowany akumulator wymagać będzie dwunastogodzinnego ładowania;  

–  wraz  z  fakturą  nr  146/02/2019/MAG1  z  dnia  25.02.2019  r.  wystawioną  przez 

sprzedawcę – FULL-MED J. S., Nowy Świat 25/9, Lublin na rzecz nabywcy 3M POLAND Sp. z 

o.o., potwierdzającą sprzedaż-kupno strzygarki chirurgicznej Medline;   

– ładowarka została okazana;  

3)  internetowy  wydruk 

przedstawiający  informacje:  Kalkulator  czasu  ładowania  baterii  oraz 

dotyczące innego rodzaju strzygawki/golarki (wyciąg – str. 154-155), dopuszczonej, jak określił 

Przystępujący, przez Zamawiającego.  

Zamawiający  podtrzymał  swoje  stanowisko  o  uwzględnieniu  w  całości  zarzutów 

przedstawionych w odwołaniu. 

Izba 

zważyła 

Odwołanie podlega uwzględnieniu. 

Przepis  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  obliguje 

Zmawiającego do odrzucenia oferty, jeżeli jej 

treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art. 

87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 

Z  pr

zepisu jednoznacznie wynika,  że czynność odrzucenia oferty  jest  poprzedzona badaniem                   

i  oceną  oferty,  z  ewentualnym  poprawieniem  innych  omyłek  polegających  na  niezgodności 

oferty  ze  specyfikacj

ą  istotnych  warunków  zamówienia,  niepowodujących  istotnych  zmian  w 

treści  oferty.  Odrzucenie  oferty  jest  skutkiem  jej  oceny  (właściwej/niewłaściwej)                                        

rygorystycznymi następstwami dla wykonawcy. 

Zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt  3  ustawy  Pzp  zamawiający  informuje  niezwłocznie  wszystkich 

wykonawców  o  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  powodach  odrzucenia  oferty 

(…). 

Zasadnie  Odwo

łujący  podniósł,  że  treść  informacji  Zamawiającego  z  dnia  6  marca  2019  r., 

skierowana  do  uczestników  postępowania  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  wskazująca 

powody  odrzucenia 

–  Otrzymane w  wyniku wyjaśnień  materiały  w  ocenie Zamawiającego  nie 


są wystarczające do uznania, że ww. strzygarka spełnia wymóg w zakresie pkt 7 Parametrów 

technicznych  tj.  czasu  pełnego  ładowania  do  4  h,  (…)  –  nie  jest  wystarczająca  w  świetle 

przywołanych  przepisów  ustawy  Pzp,  pomimo  tego,  że Odwołujący  był  w  stanie  przygotować                 

i wnieść odwołanie.  

pisma 

Zamawiającego  wynika,  że  odrzucenie  oferty  zostało  spowodowane 

niewystarczającymi  materiałami,  a  nie  wykazaną  niezgodnością  treści  oferty  z  treścią  SIWZ 

(parametr techniczny).  

Materiały  podlegają  uzupełnianiu  i  wyjaśnianiu  w  granicach  ustawy  Pzp,  z  uwzględnieniem 

właściwych treści wezwań. 

O uwzględnieniu odwołania zadecydowały przesłanki merytoryczne. 

O niezgodności treści oferty z treścią SIWZ stanowiącej podstawę odrzucenia oferty przesądza 

wynik  odpowiedniego  p

orównania  (badania)  treści  oferty  z  wymaganiami  zamawiającego 

przedstawionymi w SIWZ. 

Zamawiający  wymagał  podania  parametrów  technicznych  oferowanych  strzygarek 

chirurgicznych m.in. w zakresie 

ładowanie pełne (całkowite) strzygarki max. 4 godziny,  

– co potwierdził Odwołujący w formularzu stanowiącym załącznik do formularza oferty – 

załącznik nr 4 do SIWZ (Strzygarka Medline DYND70800EU). 

W wyniku 

wezwań przez Zamawiającego do złożenia dokumentów lub wyjaśnień,  

–  Odwołujący  złożył  dokumenty  i  udzielił  wyjaśnień,  mimo  zasadnego  podniesienia                        

w odwołaniu zastrzeżeń co do treści wezwań. 

1.  P

o  uprzedniej  najwyższej  ocenie  oferty  Odwołującego,  Odwołujący  złożył  wymagane 

dokumenty,  odpowiadające  treści  wezwania  oraz  treści  SIWZ  –  Rozdział  VI  pkt  3  ppkt  2,  3.       

W podstawie prawnej wezwania z dnia 23 stycznia 2019 r. wskazano art. 26 ust. 4 ustawy Pzp 

uprawniający  zamawiającego  do  wezwania  wykonawcy  do  złożenia  wyjaśnień  dotyczących 

oświadczeń  lub  dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1;  wezwanie  dotyczyło 

dokumentów;  

– odpowiedź z dnia 28 stycznia 2019 r. – Odwołujący przekazał dokumenty. 

Zamawi

ający nie zakwestionował złożonych dokumentów. 

2. Na wezwanie z dnia 29 stycznia 2019 r. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp 

wskazujące 

r

óżnice  w  czasie  ładowania  ładowarki  –  w  Karcie  technicznej  Odwołującego  max.  4  godz.,                       

a w dokumencie będącym w posiadaniu Zamawiającego 12 godz.  

–  Odwołujący  potwierdził  czas  ładowania  zaoferowanej  strzygarki  max.  4  godziny. 


Dokument  p

rzekazany  Odwołującemu, jako podstawa faktyczna  wezwania,  to technical  sheet 

nie

pochodzący z polskiego rynku, jak potwierdzono na rozprawie. 

3. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 22 lutego 2019 r. na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, 

do  przedstawienia  d

okumentu  potwierdzającego  precyzyjne  parametry  ładowania  strzygarki 

chirurgicznej  o  nr  kat.  DYND70800EU  celem  wyjaśnienia  wątpliwości  (wskazany  przepis 

uprawnia do żądania wyjaśnień),   

–  Odwołujący  złożył:  oświadczenie  (pismo  z  dnia  1  marca  2019  r.)  o  zaoferowaniu 

strzygarek 

w  pełni  naładowanych;  dostarczanych  na  polski  rynek  przez  producenta  Medline, 

którego  bezpośrednim  dystrybutorem  w  Polsce  jest  Odwołujący,  które  wymagają  w  typowych 

warunkach klinicznych do 4 godzin, aby być naładowanymi całkowicie. Zamieścił informację, że 

załączone oświadczenie producenta, w którym posługuje się nr katalogowym # DYND70800EU 

jest  uniwersalne  i  może  być  wykorzystywanym  zarówno  w  Wielkiej  Brytanii  jak  i  pozostałych 

krajach europejskich; 

–  załączył  pisemne  oświadczenie  Medline  International  France  SAS  –  Vice  Prezydent 

Dywizja 

–  Europa  z  dnia  19  lutego  2019  r.  skierowane  do  wszystkich  zainteresowanych,  że                 

typowych warunkach klinicznych, w oparciu o różne sposoby używania, strzygarka Medline # 

DYND70800 wymaga do 4 god

zin, aby być w pełni naładowana – dokument, co do istoty, nie 

wymagany w SIWZ. 

Wymóg  Zamawiającego  został  sformułowany:  ładowanie  pełne  (całkowite)  strzygarki  max.  4 

godziny. 

Potwierdzenie  wymaganego  czasu 

ładowania  max.  4  godziny  wynika  z  dokumentów 

wytworzonych przez Odwołującego jako bezpośredniego dystrybutora producenta Medline oraz 

z  pisemnego  oświadczenia  Medline  International  France  SAS  –  Vice  Prezydent  Dywizja  – 

Europa  z  dnia  19  lutego  2019  r.  Dokument  ten  został  złożony  Zamawiającemu  w  toku 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz na rozprawie  

– stanowi dowód w postępowaniu.  

Drugi  dowód  Odwołującego  złożony  na  rozprawie  – 

6  stron  informacji  3M 

–  wskazujący  

podobne  ostrzeżenia  w  zakresie  bezpieczeństwa  strzygarek  (ładowanie  w  toku  użytkowania)                   

w ofertach obu wykonawców, nie dotyczy ładowarki objętej sporem.

Odnośnie do dokumentów złożonych przez Przystępującego:  

1) wydruk Technical Sheet firmy Medeline International France SAS z 2013 r.  

–  zgodnie  z  niepodważonym  stanowiskiem  Odwołującego,  jest  nieaktualny  (2013  r.) 

oraz nie pochodzi z polskiego rynku; 

2) str. 152-

153 Instrukcji obsługi strzygarki chirurgicznej z sierpnia 2017 r. Pkt 15. Ostrzeżenie. 

W Instrukcji użytkowania wskazano: Strzygarkę chirurgiczną mogą Państwo otrzymać w stanie 


częściowo  naładowanym.  Przed  użyciem  należy  ją  ładować  przez  12  godzin.  W  celu 

ponownego  naładowania  strzygarkę  należy  umieścić  w  adapterze  do  ładowania.  (…) 

Całkowicie rozładowany akumulator wymagać będzie dwunastogodzinnego ładowania;  

–  wraz  z  fakturą  nr  146/02/2019/MAG1  z  dnia  25.02.2019  r.  wystawioną  przez 

sprzedawcę  –  FULL-MED  J.  S.,  na  rzecz  nabywcy  3M  POLAND  Sp.  z  o.o.,  potwierdzającą 

sprzedaż-kupno strzygarki chirurgicznej Medline (ładowarka został okazana)  

–  Odwołujący,  bez  przeciwnego  stanowiska  Przystępującego,  zakwestionował  rok 

sporządzenia instrukcji (sierpień 2017 r.). Z instrukcji wynika potwierdzenie możliwości zakupu 

strzygarek 

częściowo naładowanych.  

Okazana 

przez Przystępującego ładowarka pochodzi od sprzedawcy – FULL-MED J. S., a nie, 

jak wskazał Przystępujący, bezpośrednio od producenta;  

3)  internetowy  wydruk  przedstawiający  Kalkulator  czasu  ładowania  baterii  oraz  informacje 

dotyczące  innego  rodzaju  strzygawki/golarki  (wyciąg  –  str.  154-155)  dopuszczonej  przez 

Zamawiającego 

– nie dotyczy przedmiotu sporu.  

Zgodnie z art. 24

5 Kpc dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, 

złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Dokument (prywatny) zawierający oświadczenie 

podmiotu  w  zakresie  prowadzonej  przez  niego 

działalności  gospodarczej,  podpisane  przez 

uprawnioną osobę, stanowi dowód w rozumieniu art. 190 ust. 3 ustawy Pzp. 

D

owodu nie stanowią ulotki, foldery wydrukowane ze stron internetowych bądź pochodzące od 

podmiotów jako standardowe, ogólnie dostępne informacje techniczne, handlowe itp. Dowodu 

nie stanowią też wydruki fragmentów nieaktualnych instrukcji użytkowania.  

Karta  Techniczna  jest  dokumentem  informacyjnym, zawiera

jącym  parametry  techniczne 

oraz 

właściwości  fizykochemiczne  produktu.  Nie  ma  prawnie  zdefiniowanych  wymagań 

zakresie treści czy dostępności, to producent decyduje o jej ostatecznej formie i zawartości. 

B

ezpośrednia  odpowiedzialność  za  dołączenie  karty  technicznej  (charakterystyki)  ciąży  na 

podmiocie  dostarczającym  produkt,  np.  producencie,  importerze  lub  dystrybutorze. 

Powierzenie wykonania dokumentu fachowcom, zmniejsza 

ryzyko związane z nieprawidłowym 

opracowaniem dokumentu 

(informacje ogólnie dostępne). 

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 

–  

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

(…) 


2) producent: 

a) przedsiębiorcę prowadzącego w Unii Europejskiej lub na terytorium państw członkowskich 

Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA) 

–  stron  umowy  o  Europejskim 

Obszarze Gospodarczym działalność polegającą na wytwarzaniu produktu albo każdą inną 

osobę, która występuje jako wytwórca, umieszczając na produkcie bądź do niego dołączając 

swoje nazwisko, nazwę, znak towarowy bądź inne odróżniające oznaczenie, a także osobę, 

która naprawia lub regeneruje produkt, 

b)  przedstawiciela  wytwórcy,  a  jeżeli  wytwórca  nie  wyznaczył  przedstawiciela  –  importera 

produktu, w przypadkach 

gdy wytwórca nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej lub na 

terytorium  państw  członkowskich  Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu (EFTA)  – 

stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

c)  przedsiębiorcę  uczestniczącego  w  dowolnym  etapie  procesu  dostarczania  lub 

udostępniania produktu, jeżeli jego działanie może wpływać na właściwości produktu 

związane z jego bezpieczeństwem; 

3) dystrybutor 

– przedsiębiorcę uczestniczącego w dowolnym etapie procesu dostarczania lub 

udostępniania  produktu,  którego  działalność  nie  wpływa  na  właściwości  produktu  związane                  

z jego bezp

ieczeństwem. 

Przystępujący nie wykazał naruszenia przepisów prawnych przez czynność sporządzenia Karty 

technicznej, jak 

też braku podstaw do sporządzenia Karty technicznej przez Odwołującego. 

Potwierdzenie  dostarczenia 

strzygarki  naładowanej  nie  przeczy  wymaganiu  dostarczenia  jej            

w  oryginalnym  opakowaniu 

(§  4  ust.  3  zdanie  pierwsze  załącznika  nr  3  do  SIWZ  –  projekt 

umowy);  potwierdzenie  takie  wynika 

chociażby  z  treści  dokumentu  złożonego  przez 

Przystępującego: str. 152-153 Instrukcji obsługi strzygarki chirurgicznej z sierpnia 2017 r. 

Oświadczenie Medline International France SAS – Vice Prezydent Dywizja – Europa z dnia 19 

lutego  2019  r.: 

w  typowych  warunkach  klinicznych,  w  oparciu  o  różne  sposoby  używania, 

strzygarka  Medline  #  DYND70800  wymaga 

do  4  godzin,  aby  być  w  pełni  naładowana,  nie 

koliduje  z  wymaganiami  SIWZ 

(opis  przedmiotu  zamówienia),  zważywszy  na  podmiot 

Zamawiający.  

Reasumując powyższe, Izba uwzględniła odwołanie jako zasadne i orzekła jak w sentencji na 

podstawie art. 192 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp.  

O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy 

Pzp  stosownie  do  jego  wyniku,  z  uwzględnieniem  przepisów  rozporządzenia  Prezesa  Rady 


Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od 

odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 972). Izba z

aliczyła do kosztów wpis uiszczony przez Odwołującego (7 500 zł)                         

i  zasądziła  na  rzecz  Odwołującego  uzasadnione  koszty  postępowania  odwoławczego 

obejmujące  równowartość  kwoty  wpisu  oraz  wynagrodzenie  pełnomocnika,  nie  wyższe  niż 

kwota 3 

600 zł – na podstawie rachunku przedłożonego do akt sprawy (§ 3 pkt 1 lit. a; § 3 pkt 2 

lit. 

b; § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia).  

Przewodniczący: ..……………………………. 


wiper-pixel