KIO 434/19 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 434/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2019  r.  

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: 

Przewodniczący: 

Luiza Łamejko 

Protokolant:    

Adam Skowroński 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  w  dniu  25  marca  2019  r.  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę  POLMIL  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka  komandytowo-

akcyjna, 

ul.  Przemysłowa  8B,  85-758  Bydgoszcz  w  postępowaniu  prowadzonym  przez 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny 

Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Medyków 

16, 40-752 Katowice 

przy  udziale  wykonawcy  J.  C.,  A.  M., 

"MEDICA"  Spółka  jawna,  ul.  Przemysłowa  4a,  59-

300  Lubin 

zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego 

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze

2.  nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego 

Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy  POLMIL  S

półka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  spółka 

komandytowo-akcyjna, 

ul.  Przemysłowa  8B,  85-758 Bydgoszcz kwoty  15  000  zł 

00 gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącej uiszczony wpis od 

odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Przewodniczący :  ……………………………… 


Sygn. akt: KIO 434/19 

U z a s a d n i e n i e 

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny 

Szpital  Kliniczny  nr  6  Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach  (dalej: 

„Zamawiający”)  prowadzi  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  postępowanie  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  dostawy  drobnego  sprzętu  medycznego  jałowego. 

Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej: „ustawa Pzp”. 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  dniu  24  lipca  2018  r.  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej pod pozycją 2019/S 140-320007.  

W  dniu  11  marca  2019  r.  wykonawca 

POLMIL  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „Odwołujący”) wniósł odwołanie do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art.  82  ust.  3  w  zw.  z  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  

w  pakiecie  10  oferty  firmy  J.  C.,  A.  M. 

„Medica”  Sp.  j.,  której  treść  nie  odpowiada  treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  

2)  art.  7  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  prowadzenie  postępowania  z  naruszeniem  zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,   

3)  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  wybór  oferty  firmy  J.  C.,  A.  M.  „Medica”  

Sp. j., która nie jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu przepisów ustawy Pzp w zakresie 

pakietu 10. 

Odwołujący wniósł o: 

uwzględnienie odwołania 

nakazanie unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu 10, 

nakazanie powtórzenia czynności badania i oceny ofert w zakresie pakietu 10, 

nakazanie  odrzucenia  oferty  złożonej  przez  J.  C.,  A.  M.  „Medica”  Sp.  j.  

w zakresie pakietu 10, 

nakazanie wezwania do przedłożenia dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw do 


wykluczenia wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w zakresie 

pakietu 10 w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert w zakresie ww. 

pakietu. 

Przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  zgłosił  

w dniu 14 marca 2019 r. wykonawca J. C., A. M. 

„Medica” Sp. j.  

W  dniu  22  marca  2019  r.  d

o  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Zamawiającego (pismo z dnia 19 marca 2019 r., przesłane w tym dniu do Prezesa Krajowej 

Izby  Odwoławczej  drogą  elektroniczną),  w  którym  Zamawiający  złożył  oświadczenie,  że 

uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.  

Wykonawca J. C., A. M.  

„Medica” Sp. j. nie stawił się na posiedzenie Izby w dniu 25 

marca  2019 

r.  Izba  zważyła,  że  ustawodawca  nie  wskazał  terminu,  w  jakim  wykonawca 

przystępujący 

do 

postępowania 

odwoławczego 

może 

złożyć 

oświadczenie  

o  sprzeciwie  co  do  uwzględnienia  odwołania  przez  zamawiającego.  Nie  budzi  to  jednak 

w

ątpliwości,  gdyż  termin  ten  skorelowany  jest  ze  skutkami  procesowymi  określonymi  

w  ustawie  Pzp

,  w  zależności  od  etapu,  na  którym  znajduje  się  postępowanie  odwoławcze  

w chwili uwzględnienia odwołania przez zamawiającego. Wobec złożonego w dniach 19 i 22 

marca 2019 r. 

oświadczenia Zamawiającego, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione 

w odwołaniu, to moment zamknięcia posiedzenia Izby stanowił termin stanowczy na złożenie 

oświadczenia  o  sprzeciwie  wobec  uwzględnienia  odwołania  przez  Zamawiającego.  Jest  to 

etap, na którym zapada decyzja Izby o skierowaniu odwołania do rozpoznania na rozprawie, 

zaś  do  tego  konieczne  jest  istnienie  w  sprawie  sporu,  który  Izba  może  rozstrzygnąć. 

S

kutkiem  prawnym  braku  sprzeciwu  uczestnika  postępowania  jest  materialny  zanik  sporu, 

będącego  warunkiem  możliwości  wydania  merytorycznego  rozstrzygnięcia.  Wobec  braku 

oświadczenia wykonawcy J. C., A. M. „Medica” Sp. j. co do sprzeciwu wobec uwzględnienia 

odwołania  przez  Zamawiającego,  Izba  zobligowana  jest,  w  związku  z  brakiem  możliwości 

wydania  orzeczenia  merytorycznego,  do  podjęcia  rozstrzygnięcia  formalnego  poprzez 

umorzenie 

postępowania 

odwoławczego. 

Niestawiennictwo 

wykonawcy  

J.  C.,  A.  M. 

„Medica” Sp. j. nie wstrzymywało postępowania odwoławczego, wobec treści  § 

21  ust.  3  rozp

orządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  22  marca  2010  r.  

w  sprawie  regulaminu  postępowania  przy  rozpoznawaniu  odwołań  (Dz.  U.  z  2018,  poz. 

),  zgodnie  z  którym  niestawiennictwo  strony  oraz  uczestnika  postępowania 

odwoławczego  prawidłowo  zawiadomionego  o  terminie  rozprawy  nie  wstrzymuje 

rozpoznania odwołania. Przepis ten na mocy § 3 wyżej wskazanego rozporządzenia stosuje 

się  odpowiednio  do  posiedzeń.  Niestawiennictwo  prawidłowo  zawiadomionego 

przystępującego  na  posiedzeniu  stanowi  o  rezygnacji  z  czynnego  uczestnictwa  


w  postępowaniu  odwoławczym,  a  także  wyczerpuje  drugą  przesłankę  -  braku  zgłoszenia 

sprzeciwu, o której mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp. 

Wobec powyższego, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 186 ust. 

3 ustawy Pzp, postano

wiła postępowanie odwoławcze umorzyć.  

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp  

w zw. z art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. 

Orzekając  o  kosztach  postępowania  Izba  wzięła  pod  uwagę  treść  art.  186  ust.  6  

pkt  2  lit.  b 

ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  1  pkt  1  lit.  a  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  

z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 r., poz. 972).  

Przewodniczący :  ……………………………… 


wiper-pixel