KIO 433/19 POSTANOWIENIE dnia 20 marca 2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 433/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 20 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   –   w składzie: 

Przewodniczący:      Magdalena Rams 

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu 

bez  udziału  stron  w  dniu  20  marca  2019  r.,  w Warszawie, 

odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  marca  2019  r. 

przez 

wykonawcę Izan+ Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

we Wrocławiu,  

postanawia: 

umorzyć postępowanie odwoławcze. 

nakazać  Urzędowi Zamówień  Publicznych  zwrot z  rachunku  Urzędu Zamówień 

Publicznych na rzecz wykonawcy 

Izan+ Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie kwoty 

500,00  złotych  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy) 

stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986  ze  zm.)  na  niniejsze  postanowienie  -  

w  terminie  7  dni  od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  

Preze

sa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. 

Przewodniczący:      ……………………..…… 


Sygn. akt: KIO 433/19 

U z a s a d n i e n i e 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie 

przetargu nieograniczonego 

na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawa 

Pzp

”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługę  utrzymania  czystości, 

dezynfekcji o

raz transportu wewnętrznego.   

W  dniu  11  marca 

2019  r.  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  odwołanie 

wykonawcy 

Izan+  sp.  z  o.o.,  z  siedzibą  w  Krakowie  (dalej  „Odwołujący”)  zarzucając 

Zamawiającemu naruszenie: 

1)  art. 91 ust. 2 i 2a ustawy Pzp poprzez wprowadzenie jako kryterium oceny ofert tylko 

ceny,  w  sytuacji  gdy  kryterium  ceny  powinno  stanowić  maksymalnie  60%  kryterium 

oceny ofert, podczas gdy jednocześnie Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu 

zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech 

przedmiotu  zamówienia,  a  ponadto  w  stosunku  do  danego  przedmiotu  zamówienia 

nie istnieją jednolite standardy jakościowe, o których mowa w tym przepisie;  

2)  art.  91  ust.  2a  ustawy  Pzp  poprzez  zaniechanie  wykazania  przez  Zam

awiającego w 

załączniku  do  protokołu  w  jaki  sposób  zostały  uwzględnione  w  opisie  przedmiotu 

za

mówienia koszty cyklu życia;  

3)  art. 29 ust. 1 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy 

Pzp poprzez nieprawidłowe dokonanie 

opisu przedmiotu zamówienia, a to przez wskazanie w rozdziale III SIWZ, pkt. 1, oraz 

w  Załączniku  nr  7  do  SIWZ  -  Opis  Przedmiotu  Zamówienia,  rozdział  I,  pkt.  1  że 

przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  utrzymania  czystości  [...]  o  powierzchni 

35157,86 m2, podczas gdy w rzeczywistości powierzchnia ta wynosi 31575,95 m2, a 

to  ze  względu  na  str.  48-52  dokumentu:  Załącznik  nr  1  -  tabela  pomieszczeń 

Wojewódzkiego  Szpitala  Specjalistycznego  we  Wrocławiu  do  Załącznika  nr  7  do 

SIWZ  - 

Opis  Przedmiotu  Zamówienia,  z  którego  wynika,  że  wymienione  tam 

pomieszczenia w pozycji „ID OPK” są określone jako „brak”, są wyłączone z zakresu 

przedmiotu  zamówienia,  więc  w  konsekwencji  powierzchnia  tego  budynku  nie 

powinna  być  uwzględniona  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  gdyż  wprowadza 

wykonawców  w  błąd  co  do  rzeczywistego  kształtu  i  skali  przedmiotu  zamówienia, 

przez  co  utrudnia  sporządzenie  ofert  we  właściwy  sposób,  a  tym  samym  utrudnia 

uczciwą konkurencję; 


4)  art. 36 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp i art. 2 pkt 1 ustawy Pzp w zw. 

z art. 3 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i 

usług ( Dz.U.2019.178 t.j. z dnia 2019.01.30) poprzez nieprawidłowe dokonanie opisu 

sposobu  obliczenia  ceny,  a  to  przez  wskazanie  w  załączniku  nr  1.1.  do  formularza 

oferty  Szp/FZ-7/2019 

powierzchni  budynków  do  utrzymania  czystości  w  ramach 

przedmiotu  zamówienia  z  uwzględnieniem  powierzchni,  która  jest  wyłączona  z 

użytkowania, podczas gdy w myśl ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług 

cena w ofercie to wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest 

obowiązany  zapłacić  przedsiębiorcy  za  towar  lub  usługę,  zatem  cena  powinna 

odpowiadać oferowanej usłudze. 

Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  dokonanie  zmian  SIWZ  wskazanych  w 

odwołania. 

W  dniu  20  marca  2019  r. 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  wpłynęło  pismo 

Odwołującego, w którym oświadczył, że cofa wniesione odwołanie. Pismo zostało podpisane 

przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika.  

Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, 

jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8  ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze 

podlega umorzeniu. 

W tym stanie rzeczy Izba 

– zgodnie z przepisem art. 187 ust. 8 zd. pierwsze ustawy Pzp – 

postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze.  

Ponadto zgodnie z art. 187 ust. 8 zd. drugie ustawy Pzp oraz na podstawi

e § 5 ust. 1 pkt 3 

lit. a) 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i 

sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2018 poz. 972) Izba orzekła o dokonaniu 

zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu uiszczonego w wysokości 13 500,00 zł.  

Przewodniczący:   ………………………………  


wiper-pixel