KIO 432/19 WYROK dnia 29 marca 2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 432/19 

WYROK 

 z dnia 29 marca 2019 r.    

Krajowa Izba Odwoławcza  -  w składzie: 

Przewodniczący:  

Jan Kuzawiński 

Protokolant: 

Klaudia Ceyrowska 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  25 marca  2019  r.  w Warszawie 

odwołania wniesionego 

do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej  w dniu 11 marca 2019 r. przez Lyreco Polska S.A. 

ul. Sokołowska 33, Sokołów 05 - 806 Komorów w postępowaniu prowadzonym przez PKP 

Intercity  S.A.,  Al.  Jerozolimskie  142A,  02-305  Warszawa

,  działającą  jako  lider 

postępowania  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego  występującego  wspólnie:  PKP  Intercity 

S.A.,  Aleje  Jerozolimskie  142A,  02-305  Warszawa, 

Polskie  Koleje  Państwowe  S.A.,  Aleje 

Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-

734 Warszawa, PKP CARGO S.A., u

l. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, PKP CARGO Service 

Sp. z o.o., ul

. Grójecka 17,  02-021 Warszawa, PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., ul. Leszno 

12,  01-192   Warszawa,  PKP  CARGOTABOR  Sp.  z  o.o.,  u

l. Grójecka 17, 02-021 Warszawa, 

CARGOTOR  Sp.  z  o.o.,  ul.  Lubelska  13,  03-802  Warszawa,  PKP  CARGO  Centrum 

Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., ul. Kolejarzy 22b, 21-540 Małaszewicze, PKP CARGO 

Centrum  Logistyczne  Medyka-

Żurawica  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kolejowa  55,    37-710  Żurawica,  PKP 

Linia  Hutnicza  Szerokotorowa  Sp.  z  o.o.,  ul.  22-

400  Zamość,  PKP  Informatyka  Sp.  z  o.o., 

Aleje  Jerozolimskie  142A,  02-305  Warszawa, 

Pomorskie  Przedsiębiorstwo  Mechaniczno-

Torowe Sp. z o.o., ul. Sandomierska 17,  80-

051 Gdańsk, 

przy  udziale  wykonawcy  BIURPAP  J.M.G.  F.  Sp.  j.,  ul.  Brukowa  28,  91-

341  Łódź 

zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego, 

orzeka: 

1.  u

względnia odwołanie w zakresie zarzutu nr  1 i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie 

czynności  wyboru oferty  najkorzystniejszej,  powtórzenie czynności  badania i  oceny  ofert, 

w tym odrzucenie oferty wykonawcy BIURPAP J.M.G. F. Sp. j., ul. Brukowa 28, 91-341 

Łódź na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 


oddala odwołanie w pozostałym zakresie, 

kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę  15  000  zł  00  gr 

(słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych  zero  groszy)  uiszczoną  przez  Lyreco  Polska 

S.A., Sokołów ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów, tytułem wpisu od odwołania; 

.2  zasądza  od  Zamawiającego,  na  rzecz  Odwołującego  -  Lyreco  Polska  S.A., 

Soko

łów  ul.  Sokołowska  33,  05-806  Komorów,  kwotę  18  600  zł  00  gr  (słownie: 

osiemnaście  tysięcy  sześćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącą  koszty  poniesione  

z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni 

od  dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewod

niczący: 

..……………………. 


Sygn. akt KIO 432/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający  -  PKP  Intercity  S.A.,  Al.  Jerozolimskie 142A,  02-305 Warszawa,  prowadzi  jako 

lider grupy zakupowej w imieniu i na rzecz  PKP Intercity S.A., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-

305 Warszawa, Polskie Koleje Państwowe S.A., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 

PKP  Polskie  Linie  Kolejowe  S.A.,  ul.  Targowa  74,  03-734 Warszawa,  PKP  CARGO  S.A.,  ul. 

Grójecka  17,  02-021 Warszawa,  PKP  CARGO  Service  Sp.  z  o.o.,  ul.  Grójecka  17,    02-021 

Warszawa,  PKP  CARGO  CONNECT  Sp.  z  o.o.,  ul.  Leszno  12,  01-192    Warszawa,  PKP 

CARGOTABOR  Sp.  z  o.o.,  ul.  Grójecka  17,  02-021  Warszawa,  CARGOTOR  Sp.  z  o.o.,  ul. 

Lubelska 13, 03-

802 Warszawa, PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o., 

ul.  Kolejarzy  22b,  21-

540  Małaszewicze,  PKP  CARGO  Centrum  Logistyczne  Medyka-

Żurawica  Sp.  z  o.o.,  ul.  Kolejowa  55,    37-710  Żurawica,  PKP  Linia  Hutnicza  Szerokotorowa 

Sp. z o.o., ul. 22-

400 Zamość, PKP Informatyka Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 

Warsz

awa,  Pomorskie  Przedsiębiorstwo  Mechaniczno-Torowe  Sp.  z  o.o.,  ul.  Sandomierska 

051  Gdańsk,  postępowanie  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego  pn.  „Sukcesywne  dostawy  artykułów  biurowych,  papieru  ksero 

formatu  A4  i 

A3  oraz  pozostałych  rodzajów  papieru  do  urządzeń  drukujących  dla  Grupy 

Zakupowej PKP

”. Wartość postępowania przenosi kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

Prowadzone 

przez 

Zamawiającego  postępowanie  zostało  wszczęte  przez 

zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16.10.2018 r. pod 

nr  2018/S  199-452811 

a  więc  do  postępowania  mają  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo 

zamówień  publicznych  zmienionej  z  dniem  28.07.2016  r.  na  mocy  przepisów  ustawy  

z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

– Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020).    

W  dniu  28  lutego  2019 

roku  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  dokonaniu 

czynności oceny ofert, w wyniku której za najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy 

BIURPAP J.M.G. F. Sp. j., ul. Brukowa 28, 91-

341 Łódź. Od tej czynności w dniu 11.03.2019 r. 

Odwołujący wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty  BIURPAP, 

mimo że oferta tego wykonawcy złożona w zakresie pierwszej części jest niezgodna 


z  wymaganiami  Zamawiającego,  a  produkty  wskazane  w  pozycjach  71,  72,  102, 

25  nie  spełniają  wymagań  Zamawiającego  wskazanych  w  opisie 

przedmiotu zamówienia jako parametry minimalne; 

2.  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez  prowadzenie  nieuprawnionych  negocjacji  

z Wykonawcą i przyjęcie składanych przez Wykonawcę pism jako wyjaśnień, mimo 

iż faktycznie na skutek tych pism doszło do nieuprawnionych zmian treści złożonej 

oferty; 

3.  art.  89  ust.  1  pkt  1  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  i  art.  84  ust.  1  ustawy  Pzp  poprzez 

zaniechanie  odrzucenia  oferty  Wykonawcy  BIURPAP,  mimo  iż  oferta  ta  została 

zmi

eniona  po  terminie  składania  ofert,  co  powoduje  jej  niezgodność  z  przepisami 

ustawy Pzp; 

4. art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Wykonawcy  

z  postępowania,  mimo  iż  w  ocenie  odwołującego  Wykonawca  wskazał  w  swojej 

ofercie  pr

odukty  nieistniejące  -  błędnie  powiązał  kody  produktów  z  producentami,  

a  następnie  po  wezwaniu  do  złożenia  wyjaśnień  w  tym  zakresie  zmienił  na  swojej 

stronie internetowej producentów przy zaoferowanych kodach produktów, by strona 

internetowa i wskazywane 

na niej produkty po wpisaniu kodu ze złożonej oferty były 

zgodne  z  podanym  w  ofercie  producentem,  co  doprowadziło  do  wprowadzenia 

Zamawiającego  w  błąd,  iż  kody  produktów  w  ofercie  przyporządkowane  są  do 

podanych producentów, a złożona oferta jest prawidłowa i kompletna i jako taka nie 

powinna zostać odrzucona; 

5.  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  wybór  oferty,  która  powinna  być  odrzucona  

i  zaniechanie  wyboru  jako  najkorzystniejszej  oferty  Lyreco  Polska  S.A.  mimo,  iż 

oferta  tego  wykonawcy  jest  ofertą  najkorzystniejszą  spośród  ofert  złożonych  

w  postępowaniu  i  niepodlegających  odrzuceniu  i  nieuprawniony  wybór  jako 

najkorzystniejszej  oferty  Wykonawcy  BIURPAP,  albowiem  jest  to  oferta  druga  

w kolejności po dokonaniu prawidłowego badania i oceny ofert 

6.  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp 

w  związku  z  prowadzeniem  postępowania  sprzecznie  

z  zasadami  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców,  poprzez 

nieuprawnione  pozostawienie  w  postępowaniu  wykonawcy,  którego  oferta  nie 

spełniała  wymagań  postawionych  w  SIWZ  i  w  opisie  przedmiotu  zamówienia,  

a nadto  po  ujawnieniu tych informacji  przez  Zamawiającego  w  sposób zamierzony 

modyfikował  dostępne  na  stronach  informacje,  by  dostosować  je  do  błędnie 

wypełnionej oferty, co w konsekwencji doprowadziło do wyboru w zakresie części 1 


oferty  Wykonawcy,  który  powinien  być  wykluczony  z  postępowania,  a  jego  oferta 

winna zostać odrzucona. 

W  oparciu  o  powyższe  zarzuty  Odwołujący  wniósł  o  nakazanie  Zamawiającemu  

unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  najkorzystniejszej,  dokonanie  ponownego  badania  

i  oceny  złożonych  ofert  i  odrzucenie  oferty  Wykonawcy  BIURPAP  J.M.G.  sp.  j.  złożonej  

w części 1 postępowania z uwagi na niespełnienie parametrów przez zaoferowane produkty,  

a także wykluczenie tego wykonawcy i uznania jego oferty za odrzuconą wobec ziszczenia się 

przesłanki wykluczenia, wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie odwołania. 

Odwołujący  informuje,  że  w  dniu  28.02.2019  r.  Zamawiający  poinformował 

wykonawców o dokonaniu czynności wyboru ofert w postępowaniu, w tym w zakresie części 

pierwszej poinformował, iż za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy BIURPAP 

J.M.G. sp. j

. Odwołujący nie zgadza się z takim rozstrzygnięciem postępowania, gdyż w jego 

ocenie 

oferta  BIURPAP  J.M.G.  nie  spełnia  wymagań  postawionych  w  SIWZ  w  dwóch 

obszarach,  co  dalej 

zdaniem Odwołującego  przełożyło się na  zaistnienie przesłanki  opisanej  

w  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp

,  skutkującej  koniecznością  wykluczenia  wykonawcy 

BIURPAP z postępowania. 

Odwołujący  wskazuje,  że  pierwsza  grupa  zarzutów  dotyczy  niespełniania  przez 

produkty  zaoferowane  w  pozycjach  71,  72,  102,  125,140  formularza  cenowego 

wymagań 

postawionych przez Zamawiającego. I tak: 

 Poz.  71  - 

Zaoferowane  markery  nie  występują  w  kolorach  czarnym,  niebieskim  i  białym,  

a nadto nie mają skuwki w kolorze tuszu. 

Poz.  72  - 

Zaoferowany  marker  ma  pojemność  3  ml,  mimo  iż  Zamawiający  wymagał 

pojemności min. 4 ml. 

Poz. 102 - Oferowany skoroszyt nie ma gramatury min. 150 mic. 

 Poz. 106 - 

Tablica zaoferowana w postępowaniu nie posiada załączonego bloku. 

Poz. 125 - 

Oferowany zakreślacz nie posiada wymaganej grubości linii pisania. 

Poz.  140  - 

Magnesy  zaoferowane  w  postępowaniu  są  pakowane  po  8  sztuk,  mimo  iż 

Zamawiający wymagał by magnesy z tej pozycji były pakowane po 6 sztuk. 

Odwołujący  informuje,  że  powyższe  niezgodności  treści  oferty  z  wymaganiami 

Zamawiającego,  zostały  przez  Zamawiającego  dostrzeżone  i  poza  niezgodnością  z  pozycji 

125  w

ykonawca  BIURPAP  został  wezwany  do  złożenia  wyjaśnień  w  zakresie  niespełniania 


parametrów wskazanych wyżej przez zaoferowane produkty.  

W  odpowie

dzi  złożonej  w  dniu  23.01.2019  roku  wykonawca  BIURPAP  wyjaśnił  

w zakresie poz. 71 i 72, że firma PBS posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz produktów,  

w tym robi produkty na specjalne zamówienia. Zdaniem Odwołującego wyjaśnienia te jednak 

nie  naprawiają  oferty  Biurpap,  zawierają  bowiem  deklaracje  ogólną  o  zgodności  produktów  

z  wymaganiami,  n

ie  potwierdzają  jednak  -  co  jest  z  resztą  niemożliwe  -  że  konkretne 

zaoferowane  i  wskazane  z  numeru  katalogowego  produkty  - 

spełniają  wymagania  co  do 

konkretnych  parametrów.  Z  informacji  ze  strony  Wykonawcy  wynika,  że  pod  wskazanymi  

w ofercie kodami znajdują się produkty niespełniające podanych wymagań.  

W odpowiedzi do pozycji 102 Wykonawca wskazał, że BIURFOL wykonuje zamówienia 

specjalne  na  jego  rzecz. 

Odwołujący  podnosi,  że    nie  wskazuje  to  jednak  na  spełnianie 

wymagań  w  konkretnych  pozycjach.  Jest  to  jedynie  ogólnikowe  oświadczenie  -  na  zasadzie 

potwierdzenia  zgodności  oferty  z  treścią  SIWZ.  Podobne  nic  nie  potwierdzające  wyjaśnienia 

zostały  złożone  dla  pozycji  140.  Odwołujący  powołał  się  na  wyroki  KIO  377/18,  KIO/UZP 

1093/08, KIO 22/17 

Odwołujący  wywodzi,  że  produkty  w  wymienionych  wyżej  pozycjach  nie  spełniają 

wymagań  Zamawiającego  -  przynajmniej  w  zakresie  podanych  kodów  produktowych. 

Wskazuje,  że  potwierdzają  to  zawarte  na  stronach  internetowych  dla  tych  produktów 

parametry. Fakt, iż dane zamówienie będzie zamówieniem specjalnym winien być  wskazany  

w ofercie, albowiem tylko w taki sposób wykonawca może zaznaczyć odmienność parametrów 

produktu  z  oferty  od  produktu opisanego  określonym kodem.  Niedopuszczalna  jest  sytuacja,  

w której w ofercie zaoferowany jest konkretny produkt, który po odszukaniu na stronie zawiera 

odmienne parametry niż wymagane przez Zamawiającego, po czym na skutek wezwania do 

złożenia  wyjaśnień  dochodzi  do  niedopuszczalnej  zmiany  oferowanego  produktu  przez 

wskazanie,  iż  będzie to produkt  odmienny,  o innych parametrach, na  specjalne  zamówienie, 

dobierany  z  szerokiej  gamy  produktów  danego  producenta.  Zdaniem  Odwołującego 

akceptacja  takich  działań  wykonawców  w  systemie  zamówień  publicznych  wywoływałaby 

całkowitą dowolność w sposobie formułowania oferty, która nie może mieć miejsca. Dochodzi 

bowiem  do  sytuacji,  w  której  wykonawca  w  ofercie  może  wpisać  jakiekolwiek  informacje  

i  produkty,  a  następnie podkładać  pod  podane  kody  inne  produkty,  które  nie  są  możliwe  do 

identyfikacji na etapie badania ofert. 

Odwołujący  podnosi,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  doszło  do  nieuprawnionej 

zmiany  treści  oferty  wykonawcy.  W  ocenie  Odwołującego  wykonawca  podał  w  ofercie 

produkty  niezgodne  z  wymaganiami  Zamawiającego.  Po  zwróceniu  uwagi  przez 


Zamawiającego  na  błędy  w  ofercie,  Biurpap  udzielił  wymijających  odpowiedzi,  o  czym  była 

mowa  wyżej,  stwierdzając,  że  dostarczy  produkty  na  specjalne  zamówienie.  Doszło  tym 

samym  po  pierwsze  do  pierwotnego  zaoferowania  produktów  niespełniających  wymagań,  

a następnie do zmiany treści oferty w trakcie składanych wyjaśnień.  

Podnosi,  że  w  tej  sytuacji  zmiana  oferty  po  terminie  jej  złożenia  powoduje  jej 

niezgodność z treścią ustawy i winna zostać odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 

1 ustawy. Zmiana oferty nastąpiła na skutek przekroczenia zakresu wyjaśnień, których mogą 

udzielać wykonawcy w ramach trybu opisanego w art. 87 ust. 1 ustawy. 

Wywodzi,  że  zgodnie  z  ugruntowanym  orzecznictwem  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

granicą wyjaśniania treści oferty na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp jest doprowadzanie do 

nieuprawnionych  negocjacji  z  w

ykonawcą,  skutkujących  zmianą  treści  złożonej  pierwotnie 

oferty. 

Powołuje się na wyroki KIO 2337/18,, KIO 2110/18. 

Dalej Odwołujący wskazuje, że podobnie sytuacja wyglądała w przypadku pozycji 21, 

22,  24  -  29,  88,118,  136,137.  Dla  tych  pozycji  wykonawca  Biurpap 

wskazał  w  ofercie  kody 

produktów  przyporządkowane  do  niewłaściwych  producentów/importerów/dystrybutorów,  co 

oznaczało że dla danego kodu produktu występował niewłaściwy producent. W konsekwencji 

należy  uznać,  że  doszło  do  zaoferowania  produktów  nieistniejących  -  niezgodność  kodu  ze 

wskazanym producentem/dystrybutorem/importerem. 

Podnosi, że w złożonych w tym zakresie 

wy

jaśnieniach - w dniu 7.01.2019 r. – wykonawca Biurpap wskazał, że na skutek wezwania do 

złożenia  wyjaśnień  „zaktualizował"  stronę  internetową  i  potwierdził,  że  producentami 

produktów  wskazanych  pozycji  są  podmioty  wskazane  w  ofercie.  W  opinii  Odwołującego 

doszło  do  uderzającej  sytuacji,  w  której  dostosowana  została  strona  internetowa  i  opisy 

produktów  do  złożonej  uprzednio  błędnie  oferty,  w  której  produkty  nie  pokrywały  się  

z  producentami,  a  zatem  zaoferowano pierwotnie faktycznie produkty  nieistniejące.  Zdaniem 

Odwołującego  działanie  Biurpap  było  zamierzone  w  kontekście  złożenia  wyjaśnień 

potwierdzających  prawidłowość  złożonej  oferty  i  wprowadziło  Zamawiającego  w  błąd  co  do 

prawidłowości  zaoferowania  konkretnych  produktów,  co  wypełniło  dodatkowo  przesłankę 

wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. 

Podnosi,  że  Zamawiający  najprawdopodobniej  zaniechał  dalszej  weryfikacji  tak 

złożonych  wyjaśnień,  przyjmując  je  za  prawidłowe,  gdy  tymczasem  z  tych  samych 

pozmienianych stron należy wyczytać, że poza zmianą producenta na stronie pozostały i opisy 

i zdjęcia produktów, które widniały na niej wcześniej - innych producentów. Doszło zatem do 

dostosowania informacji do tych, które znalazły się w ofercie, albowiem Zamawiający wskazał 


jednoznacznie  wezwaniem  do  wy

jaśnień  niezgodność  w  ofercie  Biurpap.  By  udowodnić 

prawidłowość  złożonej  oferty  wykonawca  ten  pozmieniał  w  sposób  pobieżny  informacje  na 

stronie,  celem  udzielenia  zadowalających  wyjaśnień.  Odwołujący  wywodzi,  że  takie  celowe 

działanie zmierzało do wprowadzenia Zamawiającego w błąd, iż oferta złożona jest w sposób 

prawidłowy  –  mimo,  że  faktycznie  przygotowana  została  w  sposób  błędny,  z  podaniem 

niewłaściwych producentów oferowanych produktów. 

Podnosi,  że  przesłanki  wskazane  w  art.  24  ust.  1  pkt  16  i  17  ustawy  Pzp  dotyczyć 

mo

gą zarówno winy umyślnej, jak i nieumyślnej. Zmiana informacji na stronach internetowych 

potwierdza  kwalif

ikowaną postać  winy  -  tj.  winę  umyślną  i  świadomość  działania  wykonawcy  

w  celu  pozostania  w  postępowaniu.  Nie  ma  również  wątpliwości,  że  informacje  podane  

w wyjaśnieniach miały na celu uniknięcie odrzucenia oferty, co wypełniło przesłankę istotności 

podawanej informacji. 

Powołuje się na wyrok KIO 1401/18. 

Do postępowania Odwoławczego po  stronie Zamawiającego  skutecznie przystąpienie 

zgłosił wykonawca BIURPAP J.M.G. F. Sp. j., ul. Brukowa 28, 91-341 Łódź (dalej również jako 

Przystępujący).  

Zamawia

jący  w  dniu  25.03.2019  r.  złożył  odpowiedź  na  odwołanie,  w  której  wniósł  

o oddalenie odwołania w całości.  

W  toku  rozprawy  przed  Izbą  strony  i  uczestnik  podtrzymali  swoje  stanowiska  oraz 

złożyli dowody na ich potwierdzenie. 

K

rajowa  Izba  Odwoławcza,  po  przeprowadzeniu  rozprawy  w  przedmiotowej 

sprawie, 

na 

podstawie 

zebra

nego  materiału  dowodowego,  po  zapoznaniu  

się  z  dokumentacją  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  w  tym  

w  szcz

ególności  z  postanowieniami  ogłoszenia  o  zamówieniu,  Specyfikacją  Istotnych 

Warunków  Zamówienia,  jak  również  po  zapoznaniu  się  z  odwołaniem,  odpowiedzią  na 

odwołanie, po wysłuchaniu oświadczeń, jak też stanowisk stron i uczestnika złożonych 

ustnie do protokołu w toku rozprawy ustaliła, co następuje.  

Izba  ustaliła,  że  nie  zaszła  żadna  z  przesłanek,  o  których  stanowi  

art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania.  


Jednocześnie  Izba  stwierdziła,  że  Odwołujący,  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie  

w  dostateczny  sposób  wykazał  interes  w  złożeniu  środka  ochrony  prawnej  -  odwołania,  

w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.  

Izba ustaliła następujący stan faktyczny i prawny. 

Zamawiający  wymagał  złożenia  wraz  z  ofertą  załącznika  nr  1.1  do  SIWZ  –  formularz 

cenowy. Formularz ten w części 1 zamówienia zawierał m.in. opis zamawianego asortymentu, 

osobno dla każdej z pozycji. 

Formularz cenowy opisywał m.in. następujące przedmioty: 

Poz.  71  - 

Marker  olejowy  z  okrągłą  końcówką;  możliwość  pisania  po  każdej  gładkiej 

powierzchni;  skuwka  w  kolorze  tuszu 

grubość  linii  pisania  od  2mm  do  3mm;  dostępny  

w kolorze czarnym, niebieskim, białym; minimalna długość linii pisania: 240 m. 

Poz. 72 - 

Marker suchościeralny z możliwością pisania zarówno na tablicach suchościeralnych 

jak  i  flipchartach;  skuwka  w  kolorze  tuszu;  szybko

schnący;  bezzapachowy;  użyte  na  tablicy 

łatwo  się  ścierają;  grubość  linii  pisania  od  1mm  do  3mm;  dostępny  w  kolorze  czarnym, 

niebieskim, czerwony, zielony; pojemność min 4 ml. 

Poz.  102  Skoroszyt  wpinany  -  twardy  A4  -  skoroszyt  twardy  format  A4;  przednia  ok

ładka 

przezroczysta,  tylna  okładka  dostępna  w  min  4  kolorach  wykonany  ze  sztywnego  PCV  min. 

150  mic  posiada  papierowy,  wysuwany  pasek  do  opisu;  zaokrąglone  rogi,  posiada  boczną 

perforację, umożliwiającą wpięcie do segregatora z dowolnym ringiem; metalowe wąsy 

pakowany po min. 10 szt. 

Poz.  106  Tablica  flipchart  -  wymiar  minimalny:  66-100  (powierzchni  do  pisania)  Uchwyt  do 

zawieszania bloku z klipem; Aluminiowa rama; Powierzchnia lakierowana; Półka na markery 

Regulowana wysokość; Z blokiem w komplecie 1 szt. 

Poz.  125 

–  Zakreślacz  -  Zakreślacz fluorescencyjny;  ścięta końcówka;  pigmentowy  atrament 

na bazie wodnej; nierozmazujący tusz; przeznaczony do wszystkich rodzajów papieru 

gumowane boki obudowy; długość linii pisania min 200m; grubość linii pisania od 2mm do 5 

mm; dostępny w min. 4 fluorescencyjnych kolorach, 

Poz.  140  - 

Punkty  magnetyczne  (20mm),  różnokolorowe  -  magnesy  pokryte  plastikiem  

w  kształcie  koła,  umożliwiającym  przymocowanie  papieru  do  metalowej  powierzchni,  ilość  

w opakowaniu 6 sztuk, 

mix kolorów.  


Wypełniając  ww.  formularz  cenowy  wykonawca  zobowiązany  był  także  do  wypełnienia  m.in. 

kolumn: 

Nazwa produktu oferowanego przez Wykonawcę, 

Specyfikacja  asortymentu  oferowanego  przez  Wykonawcę  (należy  wpisać  właściwe 

parametry  techniczne  dane

go  asortymentu  wskazanego  przez  Wykonawcę,  zawierające 

wszystkie parametry wskazane przez Zawierającego z  kolumny nr 3 tj. rozmiar, technologia, 

napięcie, opakowanie, ilość arkuszy, gramatura, itp.);, 

7 - Nazwa producenta lub dystrybutora lub importera, 

8 - marka/ model/ typ, 

9 - Indeks wykonawcy lub producenta lub dystrybutora lub importera.  

Izba zważyła, co następuje. 

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie w części. 

W  pierwszej  kolejności  koniecznym  jest  odniesienie  się  do  wniosku  Zamawiającego  

o  odda

lenie  odwołania  z  powodu  niewskazania  w  nim  wszystkich  Zamawiających  –  tj. 

podmiotów  z  grupy  zakupowej  PKP.  Izba  uznała  wniosek  ten  za  bezpodstawny.  Taka 

konkluzja  podyktowana  została  przede  wszystkim  okolicznością,  że  identyfikacja 

postępowania,  którego  dotyczyło  odwołanie,  w  żadnym  stopniu  nie  była  utrudniona,  nie 

zac

hodziły  w  tym  zakresie  najmniejsze  wątpliwości.  Istotne  było  również,  że  odwołanie 

dotyczyło jednego postępowania, prowadzonego przez PKP Intercity S.A. w imieniu i na rzecz 

innych  podmiotów  –  jednakże  ta  mnogość  osób  po  stronie  Zamawiającego  nie  wpływała  na 

ilość  postępowań.  W  konsekwencji,  zarówno  odwołanie,  jak  i  wyrok  Izby  odnosił  się  do 

jednego  post

ępowania i  czynności jednego podmiotu prowadzącego te postępowanie  – PKP 

Intercity  S.A.  Zwr

ócić  należy  również  uwagę,  że  rzeczywiście,  jak  podnosił  Odwołujący, 

Zamawiający zarówno  w ogłoszeniu o zamówieniu, jak i innych dokumentach (np. wezwania 

do wyjaśnień) jako Zamawiającego wskazywał PKP Intercity S.A., nie zaznaczając przy tym, iż 

jest  lide

rem  konsorcjum.  W  tej  sytuacji,  przy  przyjęciu  logiki  Zamawiającego,  wykonawcy 

mogliby  podnosić,  iż  np.  rzeczone  wezwania  czy  inne  czynności  (np.  ocena  ofert)  nie  są 

wiążące  w  stosunkach  z  pozostałymi  Zamawiającymi  z  grupy  zakupowej  PKP.  Twierdzenie 

takie 

byłoby  oczywiście  bezpodstawne.  Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  uznała,  że  brak 

wymienienia  wszystkich  podmiotów  grupy  zakupowej  PKP  -–  w  imieniu  i  na  rzecz  której 

postępowanie prowadzi wskazana PKP Intercity S.A,. nie może stanowić podstawy oddalenia 

odwołania. Odwołanie, zgodnie z art. 187 ust. 1 ustawy Pzp, podlegało rozpoznaniu. 


Izba  za  zasadny  uznała  zarzut  nr  1  odwołania,  w  części,  w  której  dotyczył  niezgodności  

z  SIWZ  artykułów  zaoferowanych  w  poz.  72,  102  i  140.  Zgodnie  z  wydrukami  z  katalogów 

pro

ducentów,  znajdującymi  się  w  aktach  postępowania  –  w  oparciu  o  które  Zamawiający 

wezwał Przystępującego Biurpap do wyjaśnień, marker suchościeralny (poz. 72) nie posiada 

wymaganej p

ojemności 4 ml, skoroszyty (poz. 102) nie mają grubości PCV 150 mikronów na 

grzbiecie,  a  magnesy  (poz.  140)  pakowane  są  po  8  sztuk.  Zamawiający  m.in.  wobec  tych 

okoliczności  wezwał  wykonawcę  do  wyjaśnień  i  potwierdzenia,  że  oferowane  produkty 

spełniają wymogi SIWZ zastrzegając, że dopuszcza jako dowody na potwierdzenie wyjaśnień 

Kartę  Charakterystyki  Produktu  lub  Specyfikację  Produktu.  Przystępujący  złożył  wyjaśnienia 

pismem z dnia 23.01.2019 r.

, w których potwierdził, że ww. produkty spełniają wymogi SIWZ  

oświadczył, że będą one dostarczane na specjalne, indywidualne zamówienie. Dla poparcia 

wyjaśnień do pisma dołączył oświadczenia trzech producentów – PBS, Taurus Trade i Biurfol. 

W  ocenie  Izby  złożone  dowody  nie  były  wystarczające  dla  udowodnienia  wyjaśnień. 

Oświadczenia  PBS  i  Taurus  Trade  (w  formularzu  cenowym  wskazani  jako  producenci 

odpowiednio 

– markerów (olejowych i suchościeralnych) oraz punktów magnetycznych) miały 

charakter  jedynie  ogólnikowy,  wskazujący  na  realizację  zamówień  niestandardowych.  Nie 

wynikało z nich, że producenci są w stanie dostarczyć produkty zgodne z SIWZ. Oświadczenie 

Biurfol 

(producent  skoroszytów  twardych,  poz.  102)  odnosiło  się  z  kolei  jedynie  do  folii 

spodniej  skoroszytu 

–  wymóg  SIWZ  w  tym  zakresie  nie  różnicował  elementów  skoroszytu  - 

wobec czego koniecznym było wykazanie, że wszystkie jego elementy cechują się grubością 

150 mik

ronów.  

Izba 

za bezpodstawne i nieznajdujące potwierdzenia w realiach sprawy uznała twierdzenia 

Zamawiającego, iż weryfikacja zgodności ofert z SIWZ mogła odbywać się jedynie w oparciu  

o  oświadczenia  złożone  w  kolumnie  6  formularza  cenowego,  w  której  wykonawcy  wpisywali 

specyfikację  oferowanego  asortymentu.  Gdyby  przyjąć  tę  logikę,  to  za  zupełnie  zbędne 

należałoby uznać kolumnę 7 – „nazwa producenta lub dystrybutora lub importera”, kolumnę 8 

– „marka/model/typ” i 9 – „indeks wykonawcy lub producenta lub dystrybutora lub importera”. 

Zamawiający  jednakże  rubryki  te  w  formularzu  ofertowym  zawarł  i  co  więcej  –  dokonał 

weryfikacji zgodności oferty z SIWZ przy użyciu podanych w nich informacji, badając katalogi 

producentów  –  których  mógł  zidentyfikować  dzięki  informacjom  z  kolumny  7.  Skoro  więc 

Zamawiający  powziął  wątpliwości  w  zakresie  zgodności  z  SIWZ  oferowanych  produktów  

i wezwał Przystępującego do wyjaśnień, to nie sposób uznać, że weryfikował zgodność oferty 

z  SIWZ  jedynie 

na  podstawie  oświadczeń  z  kolumny  6  formularza  cenowego.  W  rezultacie, 

wobec  wszczęcia  rzeczywistej  weryfikacji  zaoferowanych  produktów,  Zamawiający  powinien 


dokonać  jej  rzetelnie.  Tymczasem  Zamawiający  uznał  za  wystarczające  wyjaśnienia 

opierające  się  o  okoliczność  możliwości  zaoferowania  produktów  niestandardowych,  na 

poparcie  których  złożono  jedynie  ogólne  oświadczenia  producentów.  Wyjaśnienia  te  wraz  

z  dowodami  nie  mogą  być  uznane  za  wystarczające,  gdyż  jak  wskazano  powyżej, 

oświadczenia  producentów  odnoszą  się  do  ogólnej  możliwości  zrealizowania  dostaw 

niestandardowych,  pozakatalogowych.  W  tym  miejscu  należy  podkreślić  sposób 

sformułowania wezwania do wyjaśnień z 18.01.2019 r. Zamawiający wskazał, że jako dowody 

dopuszcza  Karty  Charakterystyki  Produktu 

lub  Specyfikację  Produktu  –  co  oznacza,  że 

złożone  dowody  miały  odnosić  się  do  konkretnych  produktów.  Oczywiście,  w  sytuacji,  gdy 

wykonawca powoływał się na okoliczność oferowania produktów wytwarzanych na specjalne 

zamówienie,  złożenie  ww.  Karty  czy  Specyfikacji  mogło  być  niemożliwe,  wobec  nieistnienia 

jeszcze  asortymentu  o  wymaganych  parametrach.  W  tej  sytuacji  jednakże  składane 

oświadczenia producentów powinny poziomem szczegółowości odpowiadać ww. dowodom tj. 

wskazywać  na  konkretne  produkty  i  potwierdzać,  że  są  w  stanie  wyprodukować/dostarczyć 

Przystępującemu  produkty  o  parametrach  wymaganych  w  SIWZ.  Brak  takiego  oświadczenia 

nie pozwala na uznanie, że Przystępujący jest w stanie dostarczyć produkty zgodne z SIWZ. 

R

ównież  w  toku  rozprawy  przed  Izbą  Przystępujący  Biurpap  nie  złożył  dowodów 

potwierdzających  zgodność  oferowanych  produktów  z  SIWZ.  Za  taki  dowód  nie  mogą  być 

bowiem poczytane wydruki z platformy zakupowej wykonawcy. 

Przystępujący w toku rozprawy 

przyznał,  że  sam  odpowiada  za  treści  na  platformie,  treści  te  podlegają  ciągłym  zmianom. 

Przedłożone  wydruki  potwierdzają  jedynie,  że  na  platformie  zakupowej  Przystępującego 

widnieją  produkty  o  wymogach  zgodnych  z  SIWZ,  nie  zaś,  że  rzeczywiście  jest  w  stanie  je 

zaoferować  i  dostarczyć.  Co  więcej,  nawet  te  wydruki  nie  wskazują  np.  na  grubość 

oferowanych skoroszytów. Dalej, potwierdzają one wręcz niezgodność oferty z SIWZ – wydruk 

dotyczący magnesów (poz. 140 formularza cenowego) wskazuje „Magnesy 20mm./op. 8 szt.” 

–  co  jest  wprost  niezgodne  z  SIWZ.  Wymaga  przy  tym  podkreślenia,  że  Zamawiający  nie 

dopuszczał  zaoferowania  opakowań  po  8  magnesów.  Żądanie  w  tym  zakresie  zostało 

określone całkowicie jednoznacznie – na pytanie nr 35 do SIWZ, czy zamawiający dopuszcza 

możliwość  zaoferowania  punktów  magnetycznych  w  opakowaniu  zawierającym  więcej  niż  6 

sztuk,  Zamawiający  udzielił  odpowiedzi,  że  podtrzymuje  w  tym  zakresie  wymagania  SIWZ 

(pismo z dnia 13.11.2018 r.).  

Izba  uznała  także,  że  na  obecnym  etapie  nie  jest  już  możliwym  sanowanie  oferty 

Przystępującego, np. w drodze ponownych wyjaśnień. Wykonawca Biurpap był już  wezwany 


do wyjaśnień w tym zakresie, w wezwaniu  określono, jakie dowody powinien był dołączyć do 

wyjaśnień.  W  odpowiedzi  Przystępujący  złożył  wyjaśnienia  nieprzystające  w  pełni  do  ww. 

wezwania  i  nie 

pozwalające  na  ustalenie  zgodności  treści  oferty  z  SIWZ.  W  tej  sytuacji 

umożliwienie  ponownych  wyjaśnień  stanowiłoby  nierówne  traktowanie  wykonawców  – 

ponowne  wezwanie  do  wyjaśnień  jest  dopuszczalne  w  sytuacji  pojawienia  się  nowych 

wątpliwości  u  Zamawiającego  albo  w  przypadku  błędów  w  wezwaniu  (np.  nadmiernej 

ogólności).  Nie  jest  dopuszczalne  wzywanie  wykonawcy  „do  skutku”,  gdy  nie  dokłada  on 

należytej  staranności  w  przygotowaniu  wyjaśnień  (por.  np.  wyrok  KIO  z  25.10.2017  r.,  KIO 

2111/17, z 27.10.2017 r., KIO 2142/17)

. Brak było również podstaw dla zastosowania art. 87 

ust. 2 pkt 2 lub 3 ustawy Pzp. Zaoferowanie wyrobów nie spełniających wymogów SIWZ nie 

możne  być  traktowane  w  kategoriach  omyłki,  zresztą  Przystępujący  nie  twierdził,  by  treść 

oferty była omyłką obarczona. 

W  świetle  powyższych  ustaleń  należy  uznać,  że  Zamawiający  winien  był  uznać  ofertę 

Przystępującego za niezgodną z SIWZ i odrzucić ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp. 

Jednocześnie Izba uznała, że w zakresie pozycji 71, 106 i 125 formularza cenowego brak 

było podstaw dla uznania zaoferowanych produktów za niezgodne z SIWZ.  

W  pozycji  71  wskazano  marker  olejowy 

–  producent  lub  dystrybutor  lub importer  –  PBS, 

marka Donau. 

Odwołujący wywodził, że podany w kolumnie 9 indeks odnosił się do markera 

białego, a wymaganym było zaoferowanie markerów w kolorze niebieskim, białym i czarnym. 

Zgodnie  z  odpowiedzią  udzieloną  na  pytanie  nr  2  do  SIWZ  w  piśmie  z  dnia  18.11.2018  r.,  

w przypadku, gdy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów w więcej niż jednym kolorze 

lub  rozmiarze,  to  nie  precyzuje  w  tym  zakresie  wymagań  –  możliwe  jest  wpisanie  symbolu 

przykładowego  koloru  lub  rozmiaru  albo  wpisanie  symboli  dla  wszystkich  wymaganych  lub 

dostępnych  kolorów  i  rozmiarów.  Jak  wynikało  z  wydruków  z  katalogu  producenta,  poz.  71 

dotyczyła  markera  Donau,  zaś  wskazany  indeks  odnosił  się  do  koloru  białego.  Katalog 

potwierdzał również, że dostępne są inne kolory, w tym czarny i niebieski. Wskazany dla tego 

produktu  indeks  w  formularzu  cenowym  pokrywa  się  również  z  numerem  widocznym  na 

dowodzie  nr  1  złożonym  przez  Odwołującego  –  wydruk  z  katalogu  PBS.  Bez  znaczenia 

pozostaje, że na platformie zakupowej Przystępującego wskazany jest inny kod katalogowy – 

kod ten dotyczy bowiem katalogu Przystępującego, nie producenta. Wskazać również należy, 

że  zgodnie  z  oświadczeniem  PBS  Connect  Polska  Sp.  z  o.o.,  złożonym  przez 


Przystępującego  wraz  z  wyjaśnieniami  z  dnia  23.01.2019  r.,  firma  ta  realizuje  prawa  

i  obowiązku  producenta  na  rynku  polskim  m.in.  dla  marek  Donau  i  Office  Products. 

Koresponduje  to  ze  wskazaniem  w  formularzu  cenowym  jako  producenta  PBS,  jako  marki 

– 

Donau. 

Pozycja  106  dotyczyła  flipchartu  z  blokiem  w  komplecie.  Żaden  z  dowodów 

z

gromadzonych w sprawie nie pozwalał na stwierdzenie, że wskazany w formularzu cenowym 

Przystępującego  flipchart  producenta  2X3  zawierał  w  komplecie  blok  bądź  go  nie  zawierał.  

W  tej  sytuacji  Zamawiający  nie  miał  podstaw  dla  uznania,  że  oferta  Przystępującego  w  tym 

zakresie jest niezgodna z SIWZ. Nadto złożony przez Przystępującego dowód – oświadczenie 

producenta  2X3  pozwala  na  uznanie,  że  Przystępujący  zgodnie  z  SIWZ  zaoferował  flipchart  

z w komplecie z blokiem.  

Pozycja  125  formularza  cenowego  opisywała  zakreślacz  charakteryzujący  się  m.in. 

grubością  linii  pisania  od  2-5  mm.  Odwołujący  podnosił,  że  zakreślacz  o  wskazanym  

w  formularzu  cenowym  Przystępującego  indeksie  i  nazwie  na  stronie  Przystępującego  ma 

podaną  grubość  linii  1-4  mm.  Z  przedstawionego  w  odpowiedzi  na  odwołanie  wydruku  ze 

strony producenta wynika jednak, że ów zakreślacz – Taurus Trade XL-250 ma grubość linii 2-

5  mm. W  tej  sytuacji  należy  dać  wiarę  stronie  producenta,  nie  zaś  Przystępującego  –  której 

treść, jak wywodził sam Odwołujący, kształtowana jest w sposób dowolny.  

Mając  powyższe  na  uwadze,  Izba  orzekła  w  zakresie  zarzutu  nr  1  jak  w  sentencji,  na 

podstawie art. 192 ust. 2 Pzp. 

Ad 

zarzutu 2 i 3 odwołania – rozpatrywanych razem wobec tożsamej podstawy faktycznej  

i powiązanej podstawy prawnej.  

Odwołujący naruszenia art. 87 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 i art. 84 

ust. 

1 ustawy Pzp wywodził z okoliczności, iż produkty, które Przystępujący wskazał w ofercie 

są produktami odmiennymi od tych, które rzeczywiście zamierzał dostarczyć, co wynikało ze 

złożonych przez Przystępującego wyjaśnień. Twierdzenie w zakresie rzeczonej niezgodności 

opierał  o  to,  że  indeksy  produktów  wskazane  w  kolumnie  9,  które  przystępujący  podał  

w  formularzu  cenowym.  Odwołujący  wskazywał,  że  indeksy  te  należą  do  określonych, 

wytworzonych  i  skatalogowanych  już  produktów  –  które  nie  spełniały  wymogów  SIWZ. 

Zdaniem  Odwołującego  w  tej  sytuacji,  skoro  Przystępujący  po  wezwaniu  do  wyjaśnień 

oświadczył,  że  zamierza    zaoferować  odmienne  produkty,  wykonane  na  specjalne 


zamówienie,  to  doszło  do  negocjacji  w  wyniku  których  została  zmieniona  treść  oferty  po 

terminie składania ofert. 

Izba nie dopatrzyła się w przedmiotowym postępowaniu ww. naruszeń. Wezwanie do 

wyjaśnień  skierowane  do  Przystępującego  w  żadnym  zakresie  nie  doprowadziło  do  zmiany 

treści oferty. Jakkolwiek, jak wskazano powyżej, Zamawiający bezpodstawnie uznał, że treść 

oferty  Przystępującego  odpowiada  wymogom  SIWZ,  to  nie  było  to  wynikiem  prowadzenia 

negocjacji,  do  oferty  nie  zostały  wprowadzone  nowe  treści.  Należy  przy  tym  zaznaczyć,  że  

w  kolumnie  9  formularza  ceno

wego  należało  podać  indeks  wykonawcy  lub  producenta  lub 

dystrybutora  lub  importera.  Co  za  tym  idzie,  wykonawca  mógł  podać  numer,  który  sam 

nadawał  produktowi.  Przy  tym  nie  zawarto  w  SIWZ  nakazu,  by  numer  ten  był  zgodny  np.  

z informacjami ze strony czy zgo

dny był z katalogiem producenta. O ile zatem wykonawca był 

w  stanie  wykazać,  że  produkt  danego  producenta  (kolumna  7)  i  danej  marki/modelu/typu 

(kolumna  8)  spełniał  wymagania  dot.  specyfikacji  asortymentu  (kolumna  3),  to  nie  było 

możliwym,  wobec  nieostrego  opisu  kolumny  9  uznanie  na  podstawie  samego  indeksu 

niezgodności  produktu  z  SIWZ.  Również  informacje  ze  strony  Przystępującego,  jako 

nie

stanowiące treści oferty, nie mogą stanowić podstawy ustalenia niezgodności oświadczenia 

woli  wykonawcy  z  SIWZ.  Odrzucenie  oferty  na  podstawie  samego  wskazania  z  kolumny  9, 

wobec braku precyzji SIWZ w tym zakresie byłoby sprzeczne z przyjętą zasadą, iż wszystkie 

nieścisłości  i  wątpliwości  co  do  rozumienia  postanowień  specyfikacji  należy  tłumaczyć  na 

korzyść wykonawcy i stanowiłoby naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (por. np. wyrok 

KIO z 17.08.2017 r., KIO 1596/17, z 19.09.2017 r., KIO 1842/17). 

W  konsekwencji  nie  można  uznać,  że  w  sprawie  doszło  do  nieuprawnionych  negocjacji, 

zmiany  treści  oferty  czy też  złożenia oferty  po  terminie.  Przedmiotowy  zarzut Izba  uznała za 

bezzasadny. 

Ad zarzutu 4 

– dotyczącego zaniechania wykluczenia z postępowania wykonawcy Biurpap, 

pom

imo iż złożył on informacje nieprawdziwe – tj. zaoferował produkty nieistniejące. 

Izba  nie  podzieliła  zdania  Odwołującego,  który  powyższy  zarzut  wywodził  z  okoliczności, 

że wykonawca błędnie powiązał kody produktów z producentami, po czym zmienił na stronie 

internetowej  producentów  zaoferowanych  produktów.  W  ocenie  Izby,  z  uwagi  na  opisaną 

powyżej  nieostrość  opisu  kolumny  9  formularza  cenowego  i  możliwość  podania  własnego, 

dowolnego, 

indeksu produktu, należało uznać, że informacje podane w kolumnie 9 pozostają 

bez  wpływu  na  możliwość  oceny  zgodności  oferty  z  SIWZ.  W  konsekwencji,  wobec  braku 

wykazania  prze

z  Odwołującego,  że produkty  wskazane w  pozycjach  21,  22,  24-29,  88,  118, 


136,  137  są  niezgodne  z  SIWZ,  nie  można  uznać,  że  przystępujący  Biurpap  złożył 

nieprawdziwe informacje, wobec czego nie zaszła podstawa wykluczenia go z postępowania 

na  podstawie  art. 

24  ust.  1  pkt  16  lub  17  ustawy  Pzp,  więc  Zamawiający  nie  dopuścił  się 

zaniechania w tym zakresie. 

Ad zarzutu 5 

– naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wybór oferty, która powinna 

być odrzucona i zaniechanie jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. 

Izba uznała zarzut za bezpodstawny. Należy zwrócić uwagę, że art. 91 ust. 1 ustawy 

Pzp dotyczy oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami. Odwołujący naruszenia tego przepisu 

nie  wywodził  zaś  z  okoliczności  dotyczących  oceny  zgodnie  z  kryteriami,  a  z  wyboru  oferty 

podlegającej  odrzuceniu.  Przy  tym  Odwołujący  zasadnie  podniósł  w  zarzucie  pierwszym 

naruszenie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, co stanowi prawidłową podstawę prawną w przypadku 

zarzutu zaniechania odrzucenia oferty. W tej sytuacji, wobec braku uzasadnienia faktycznego 

dla  omawianego  zarzutu  w  zakresie  błędnej  oceny  oferty  zgodnie  z  przyjętymi  kryteriami, 

omawiany zarzut podlegał oddaleniu. 

Ad zarzutu 6 

– naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, poprzez prowadzenie postępowania 

niezgodnie  z  zasa

dami  uczciwej  konkurencji  i  równego traktowania  wykonawców  polegające 

na zaniechaniu wykluczenia z postępowania wykonawcy Biurpap. 

W  ocenie  Izby  przedmiotowy  zarzut  nie  potwierdził  się.  Pomimo  uwzględnienia  zarzutu 

naruszenia  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp,  wi

ęc  uznania  przez  Izbę,  że  oferta  Przystępującego 

była  niezgodna  z  SIWZ,  brak  jest  podstaw  dla  przyjęcia,  że  Zamawiający  naruszył  również 

zasady  określone  w  art.  7  ust.  1  i  3  ustawy  Pzp.  Nie  każda  bowiem  błędna  ocena  oferty 

stanowi  naruszenie  rzeczonych  zas

ad.  Naruszenie  art.  7  ustawy  Pzp  rzeczywiście  miałoby 

miejsce, gdyby doszłoby do nieprawidłowości podnoszonych w zarzutach nr  2 – 5 odwołania, 

w  szczególności  negocjacji  z  Przystępującym.  Wobec  braku  potwierdzenia  ww.  zarzutów, 

przedmiotowy zarzut, wobec 

jego posiłkowego charakteru, należało uznać za bezpodstawny.  

Mając  na  uwadze  powyższe,  Izba  na  podstawie  art.  192  ust.  1  ustawy  Pzp  oddaliła 

odwołanie w tym zakresie. 

O kosztach 

postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

usta

wy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z § 1 ust. 

1 pkt 2

, § 3 i § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r.  


w  sprawie  wysokości  i  sposobu  pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  

w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  972).  

O  zasądzeniu  kosztów  zastępstwa  przed  Izbą  na  rzecz  Odwołującego  Izba  orzekła  na 

podstawie przedłożonej faktury, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt b rozporządzenia. 

Prz

ewodniczący: 

……………………….  


wiper-pixel