KIO 429/19 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2019 r.

Data: 7 czerwca 2019

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza  -   w składzie: 

Przewodniczący: Daniel Konicz 

Protokolant: 

Rafał Komoń 

wobec  cofnięcia  22  marca  2019  r.,  przed  otwarciem  rozprawy,  odwołania wniesionego  do 

Prezesa  K

rajowej  Izby  Odwoławczej  11 marca  2019  r.  przez  Odwołującego  – 

wykonawcę Remedium W. J. sp. j. z siedzibą w Pabianicach, w postępowaniu prowadzonym 

przez  Zamawiającego  –  Dom Pomocy  Społecznej  w Sieradzu,  przy  udziale  wykonawców  – 

przystępujących do postępowania odwoławczego: 

Nowa Farmacja sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku – po stronie Odwołującego; 

2.  A. L. 

prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Apteka „Aloes” A. L. w Legnicy – po 

stronie Odwołującego; 

Farmax sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – po stronie Zamawiającego  

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze. 

Nakazuje  zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

Odwołującego  kwoty  6.750,00  zł  (słownie:  sześć  tysięcy  siedemset  pięćdziesiąt  złotych 

), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. 

Stosownie do treści art. 198a i art. 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie 

– w terminie 

dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Sieradzu. 

Przewodniczący: …………………………………….. 


Uzasadnienie 

Dom 

Pomocy  Społecznej  w  Sieradzu  (dalej: „Zamawiający”)  prowadzi,  na  podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., 

poz.  1986 

j.t.  ze  zm.),  zwanej  dalej  „Pzp”,  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

na  dostawę  leków,  zwane  dalej: 

„Postępowaniem”. 

Wartość  zamówienia  nie  przekracza  kwot  określonych  w  przepisach  wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 

z 15 lutego 2019 r., pod nr 514947-N-2019. 

5  marca  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  ubiegających  się 

udzielenie  zamówienia  o  wyborze,  jako  najkorzystniejszej,  oferty  wykonawcy  

Farmax sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Wykonawca F”). 

11 marca br. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej „Izba” lub „KIO”) wpłynęło 

odw

ołanie  wykonawcy  Remedium  W.  J.  sp.  j.  z siedzibą  w  Pabianicach  („Odwołujący”)  z 

zarzutami naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 oraz art. 7 ust. 1 i 3 Pzp. 

Do  postępowania  odwoławczego,  po  stronie  Odwołującego,  przystąpienia  zgłosili 

wykonawcy: 

Nowa  Farmacja  sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Białymstoku  oraz  A.  L.  prowadząca 

działalność gospodarczą pod firmą Apteka „Aloes” A. L. w Legnicy, wnosząc o uwzględnienie 

odwołania. Z kolei po stronie Zamawiającego przystąpienie zgłosił Wykonawca F wnosząc o 

oddalenie odwołania. 

Izba, wobec spełniania przez zgłoszone przystąpienia wymogów z art. 185 ust. 2 Pzp, 

postanowiła  o  dopuszczeniu  wszystkich  ww.  wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu 

odwoławczym,  zgodnie  z  oświadczeniami  w  zakresie  strony,  do  której  przystępują,  

zawartymi w treści zgłoszonych przystąpień. 

Następnie, 22 marca 2019 r. Odwołujący cofnął odwołanie. 

Mając  na  uwadze  powyższe  Izba,  na  podstawie  art.  187  ust.  8  Pzp, 

umorzyła postępowanie  odwoławcze  i  nakazała  zwrot  Odwołującemu  90%  kwoty 

uiszcz

onego wpisu w wysokości 7.500,00 zł (pkt 1 i 2 sentencji postanowienia).  

Przewodniczący: …………………………………….. 


wiper-pixel