KIO 428/19 WYROK dnia 29 marca 2019 roku

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 428/19 

WYROK 

z dnia 29 marca 2019 roku 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Irmina Pawlik 

Katarzyna Poprawa 

Katarzyna Prowadzisz 

Protokolant:   

Marta Słoma 

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2019 r. w 

Warszawie odwołania wniesionego 

do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  D.R. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Drew-Kos” D.R. w Tucholi w postępowaniu 

prowadzonym  przez  zamawiającego  Państwowe  Gospodarstwo  Wodne  Wody  Polskie  z 

siedzibą w Warszawie  

przy  udziale  wykonawc

ów  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  M.S. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Mel-Bud”  M.S.  w  Radostowie  oraz  P.P. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Inżynieria  Wodno-Melioracyjna”  P.P.  w 

Krąpieli  zgłaszających  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie 

zamawiającego, 

orzeka: 

1.  u

względnia  odwołanie  i  nakazuje  zamawiającemu  Państwowemu  Gospodarstwu 

Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie unieważnienie czynności wyboru oferty 

najkorzystniejszej  w 

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Obsługa, 

eksploatacja,  naprawy  bieżące  i konserwacje  przepompowni  na  terenie  województwa 

zachodniopomorskiego” w zakresie części nr 1, 3, 5, 6, 7 i 11 zamówienia, unieważnienie 

czynności odrzucenia oferty odwołującego D.R. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod firmą „Drew-Kos” D.R. w Tucholi w zakresie części nr 1, 3, 5, 6, 7 i 11 zamówienia 

oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert w zakresie części nr 1, 3, 5, 6, 7 i 11 

zamówienia z uwzględnieniem oferty odwołującego; 


2.  k

osztami postępowania obciąża zamawiającego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie z siedzibą w Warszawie i: 

zalicza  w  poczet  kosztów  postępowania  odwoławczego  kwotę    15  000  zł  00  gr 

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego tytułem 

wpisu od 

odwołania; 

zasądza od zamawiającego na rzecz odwołującego kwotę  18 600 zł 00 gr (słownie: 

osiemnaście tysięcy  sześćset  złotych zero  groszy)  stanowiącą  koszty  postępowania 

odwoławczego  poniesione  przez  odwołującego  tytułem  wpisu  od  odwołania 

i wynagrodzenia 

pełnomocnika. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 
 

……………………………….……… 

……………………………….……… 


Sygn. akt: KIO 428/19 

U z a s a d n i e n i e 

Zamawiający Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie  prowadzi postępowanie o udzielenie 

zamówienia  publicznego  na  dostawę  pod  nazwą  „Obsługa,  eksploatacja,  naprawy  bieżące 

konserwacje  przepompowni  na  terenie  województwa  zachodniopomorskiego.”  Ogłoszenie 

zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  Europejskiej  w  dniu  30 

stycznia 2019 r. pod numerem 2019/S 021-046151. P

ostępowanie prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.

, dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa 

zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp.  

W  dniu  11  marca  2019  r.  wykonawca  D.R. 

prowadzący  działalność  gospodarczą pod 

firmą „Drew-Kos” D.R. w Tucholi (dalej jako „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 

1.  art. 

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego, 

pomimo,  że  treść  oferty  Odwołującego  odpowiadała  treści  Specyfikacji  Istotnych 

Warunków Zamówienia, a Zamawiający błędnie przyjął, że przesłanki odnoszące się do 

formy  złożenia  oferty  mogą  stanowić  przyczynę  odrzucenia  oferty  na  podstawie  tego 

przepisu, 

2.  art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy  Pzp poprzez bezpodstawne 

odrzucenie oferty Odwołującego, pomimo, że oferta Odwołującego była zgodna z ustawą 

Pzp, w tym art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, że oferta Odwołującego została 

sporządzona  w  postaci  elektronicznej  i  opatrzona  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym, 

3.  art. 91 ust. 1 ustawy Pzp przez bezpodsta

wny wybór oferty najkorzystniejszej, względnie 

naruszenie innych przepisów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z uzasadnienia. 

Wskazując  na  powyższe  zarzuty,  Odwołujący  wniósł  o  uwzględnienie  odwołania 

nakazanie Zamawiającemu: 

unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w Częściach nr 1, 3, 5, 6, 7 i 11; 

unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego w Częściach nr 1, 3, 5, 6, 7 i 11; 

powtórzenia  czynności  badania  i  oceny  ofert  w  Częściach  nr  1,  3,  5,  6,  7  i  11 

uwzględnieniem oferty Odwołującego, 

dokonania wyboru oferty Odwołującego w Częściach unieważnienia czynności odrzucenia 

oferty Odwołującego w Częściach nr 1, 3, 5, 6, 7 i 11 w wyniku ponownego badania i oceny 


ofert. 

Uzasadniając  interes  we  wniesieniu  odwołania,  Odwołujący  wskazał,  iż  Zamawiający 

toku  postępowania  dokonał  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  -  z  naruszeniem 

przepisów  ustawy  Pzp.  Zamawiający  dokonał  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  uwagi  na 

stwierdzoną  niezgodność  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  pomimo  że  zakres  świadczenia 

wykonawcy  odnoszący  się  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  określony  w  ofercie 

Odwołującego w pełni odpowiadał zakresowi świadczenia określonemu przez Zamawiającego 

w SIWZ jak również - treść oferty odpowiadała wszelkim wymaganiom merytorycznym, oferta 

miała  określone  wszelkie  niezbędne  elementy  wymagane  przez  Zamawiającego  i  w  pełni 

odpowiadała  wszystkim  wymaganiom  dotyczącym  przedmiotu  świadczenia.  Ponadto  oferta 

Odwołującego została odrzucona z uwagi na niezgodność z ustawą Pzp, pomimo że jedynym 

przepisem  ustawy  Pzp,  przywołanym  w  informacji  o  odrzuceniu  oferty,  który  miał  rzekomo 

zostać naruszony, był art. 10a ust. 5 ustawy Pzp - a Odwołujący sporządził ofertę zgodnie ze 

wskazanym  przepisem  tj.  w  postaci  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Odwołujący podniósł, iż gdyby Zamawiający należycie ocenił oferty w zakresie 

formalnym i materialnym Odwołujący uzyskał by przedmiotowe zamówienie w częściach nr 1, 

3,  5,  6,  7  i  11.  Co  istotne 

zdaniem Odwołującego  -  z  informacji  z  otwarcia  ofert  wynika,  że 

zakresie części 3, 5, 6, 7 i 11 oferta Odwołującego była najkorzystniejsza w ustanowionych 

w  postępowaniu  kryteriach  oceny  ofert.  Ponadto  w  Części  nr  1  oferta,  która  przedstawiała 

niższą  cenę  oferty,  została  odrzucona.  Oznacza  to,  że  konsekwencją  wadliwej  czynności 

Zamawiającego  -  odrzucenia  oferty  Odwołującego  -  było  uniemożliwienie  Odwołującemu 

uzyskania zamówienia w Częściach nr 1, 3, 5, 6, 7 i 11. 

Odwołujący  na  wstępie  wskazał  na  wymagania  formalne  dotyczące  sposobu 

przygotowania oferty, wśród których znajdowały się m.in. postanowienia dotyczące formularza 

oferty - 

w miejscu przeznaczonym na podpis postawiono wymaganie uzupełnienia formularza 

o: „pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie uprawnionej / uprawnionych do 

występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

w  jego  imieniu”  oraz  wklejając  w  treść  odwołania  fragment  końcowy  formularza  oferty. 

Następnie Odwołujący przytoczył brzmienie postanowień Rozdziału XI SIWZ „Opis sposobu 

przygotowania  ofert,”  w  tym  pkt  8  w  brzmieniu:  „0ferta  powinna  być  sporządzona  w  języku 

polskim,  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej  i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania  oferty,  opisany  został 

Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie 

dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.” Wskazał także na wymagania dotyczące wadium z Rozdziału IX SIWZ oraz 

podkreślił, iż w SIWZ pogrubiono jedynie wymagania formalne wadium, w przeciwieństwie do 


wymagań formalnych w zakresie sposobu przedstawienia ofert - tj. wskazania „nie dopuszcza" 

odnośnie skanu, zawartych w ostatnim zdaniu pkt 8 „Sposobu przygotowania oferty". 

Odwołujący wyjaśnił, iż złożył ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, 

na  którą  składały  się  m.in.  zeskanowany,  wypełniony  formularz  ofertowy  w  formacie  pdf, 

podpisany  własnoręcznie  przez  p.  A.B.  i  opatrzony  pieczęciami  (osoby  podpisującej  i 

przedsiębiorstwa), opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym Szafir Krajowej Izby 

Rozliczeniowej  przez  p.  A.B.  dnia  12.02.2019  r.,  o  godz.  10:52:44.  Formularz  ofertowy 

uzupełniony  był  w  taki  sposób,  że  uzupełniono  wszystkie  wolne  pola  przeznaczone  do 

uzupełnienia oraz złożono ręczny podpis oraz opatrzono go pieczęciami (pieczęcią osobistą 

osoby  upoważnionej  do  wypełnienia  formularza  i  pieczęcią  przedsiębiorstwa),  zgodnie  z 

wymaganiem które znajduje się na formularzu pod miejscem przeznaczonym na podpis cyt. 

„pieczęć  i  podpis  osoby/osób  wskazanych  w  dokumencie  uprawnionej/  uprawnionych  do 

występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli 

w jego imieniu". (Odwołujący wkleił w treść odwołania odpowiedni fragment formularza).  

Odwołujący wskazał, iż w dniu 13 lutego 2019 r. nastąpiło otwarcie ofert. Oferta złożona 

przez Odwołującego - przy tożsamych w kryterium „Doświadczenie” - przedstawiała najniższe 

ceny spośród wszystkich ofert w następujących częściach: dla pakietu nr III z ceną 4.000,08 

zł, dla pakietu nr V z ceną 290.400,05 zł, dla pakietu nr VI z ceną 210.000,11 zł, dla pakietu nr 

VII z ceną 374.800,07 zł, dla pakietu XI z ceną 238.000,08 zł. Następnie Odwołujący podniósł, 

iż  w  dniu  28  lutego  2019  r.  został  poinformowany  przez  Zamawiającego  o  odrzuceniu 

przedstawionej przez niego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art., 89 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp. 

W  uzasadnieniu  odrzucenia  oferty  Odwołującego,  Zamawiający  wskazał,  że  oferta 

Odwołującego  „została  złożona  w  formie  skanu  dokumentów,  w  tym  skanu  formularza 

ofertowego,  który  został  podpisany  odręcznie  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji 

Wykonawcy,  wypełniony  a  następnie  zeskanowany  i  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym."  Zamawiający,  nie  potraktował  oferty  złożonej  w  taki  sposób  jako  złożonej 

prawidłowo. Zamawiający wskazał również w odrzuceniu oferty na wymóg z ostatniego zdania 

pkt  8  rozdziału  IX  SIWZ,  który  stanowił  :  „Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia 

skanu  oferty  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym".  Zamawiający  tłumaczył 

odrzuceniu oferty, że zapis ten wprowadzono do SIWZ w konsekwencji zmian rozporządzeń 

do ustawy Pzp, które weszły w życie 18 października 2018 r. 

Odwołujący  zwrócił  uwagę,  iż  jednocześnie  dnia  28  lutego  2019  r.  Zamawiający 

poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. W pakietach nr 3, 5, 6, 7, 11 Zamawiający 

wybrał oferty wykonawców, które przedstawiały mniej korzystne ceny niż oferta Odwołującego. 


Ponadto w części 1 odrzucił korzystniejszą ofertę Wykonawcy Konsorcjum firm: Lider: Zakład 

Usług  Technicznych  S.  A.S.  ul.  Piłsudskiego  30,  72-300  Gryfice  Partner  konsorcjum: 

Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych R. A.R. ul. Szczawiowa 69A, 70-010 Szczecin. 

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Odwołujący podniósł, iż 

Zamawiający formułując podstawę odrzucenia oferty Odwołującego wskazał na przepis art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jednakże stan faktyczny a nawet samo uzasadnienie odrzucenia nie 

wskazują,  aby  doszło  do  przedstawienia  przez  Odwołującego  oferty,  której  treść  nie  jest 

zgodna z treścią SIWZ. Odwołujący podkreślił, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia 

z sytuacją, w której Zamawiający kwestionuje formę złożenia oferty a nie jej treść. Zdaniem 

Odwołującego,  wskazują  na  to,  następujące  fragmenty  uzasadnienia  odrzucenia  oferty: 

„Oferta  wykonawcy  DREW-KOS  D.R.  jako  jedyna  została  złożona  w  formie  skanu 

dokumentów  [...]"  Również,  w  cytowanym  przez  Zamawiającego  wyroku KIO  2611/18,  Izba 

odnosi się do formy złożenia oferty, a nie jej treści „W ocenie Izby oferta taka powinna być od 

początku do końca sporządzona w formie elektronicznej (nie tylko doręczona), a nie jak zostało 

to zrobione przez Wykonawcę poprzez podpisanie podpisem elektronicznym skanu uprzednio 

istniejącego dokumentu w formie pisemnej." Istotnym jest, że Zamawiający nie kwestionował 

prawidłowości  oferty  w  inny  sposób,  nie  zarzucił  jej,  iż  jest  niezgodna  treściowo  ze 

specyfikacją.  Jedyną  kwestią,  do  której  się  odniósł,  a  zarazem,  która  stanowi  przyczynę 

odrzucenia jest nieprawidłowa wg Zamawiającego forma złożenia oferty. 

Odwołujący  wskazał,  iż  „wymaganiem  SIWZ,"  o  którym  mowa  w  art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy Pzp - 

jest wymaganie odnoszące się co najmniej do tego, co ma być przedstawione 

treści oferty, a nie „w jaki sposób" ma być złożona oferta. Wskazał, że nawet najbardziej 

restrykcyjne  orzeczenia  Krajowej  I

zby  Odwoławczej,  dopuszczające  możliwość  odrzucenia 

oferty z powodu braku wskazania oferowanych modeli czy zakresu świadczenia, bądź też – 

odpowiedniego  potwierdzenia  zobowiązania  w  ofercie  -  nie  uwzględniają  możliwości 

odrzucenia oferty z powodu jej złożenia niezgodnie z formą przyjętą przez Zamawiającego. 

Jako przykład przywołał wyrok KIO z dnia 7 lutego 2018 r. , sygn. akt: KIO 148/18, wyjaśniając, 

iż chodzi o przedstawienie w ofercie zakresu, ilości, jakości czy innych elementów istotnych 

dla wykonania 

zamówienia. Wskazał także na orzeczenie KIO z dnia 29 sierpnia 2017 r., sygn. 

akt:  KIO  1706/17,  W  ocenie  Odwołującego  nie  sposób  inaczej  interpretować  „wymagania" 

Zamawiającego,  jako  wymagania  co  do  formy  (wyglądu  oferty,  który  miał  być  plikiem 

niedrukowan

ym uprzednio, czyli „nie skanem") - a nie co do treści oferty. 

W związku z powyższym - nawet uwzględniając restrykcyjne orzecznictwo odnoszące 

się  do  wszelkich  wymagań  dotyczących  treści  oferty  -  zdaniem  Odwołującego  nie  można 

przyjąć, że odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp było prawidłowe. 

Wymaganie postawione przez Zamawiającego (notabene w taki sposób, że wykonawca mógł 


nie zauważyć tego zdania) - dotyczyło formy oferty. Zamawiający nie postawił w zakresie tego 

wymagania rygoru 

odrzucenia w samej SIWZ, użył co prawda słowa „nie dopuszcza", niemniej 

jednak  - 

nie  określił,  że  brak  dopełnienia  tego  wymogu  co  do  formy,  będzie  powodował 

odrzucenie oferty. 

Następnie Odwołujący przytoczył fragment uzasadnienia wyroku KIO z dnia 30 sierpnia 

2018  r.,  sygn.  akt:  KIO  1625/18

,  w którym  dokonano  wykładni  przepisu art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp.  W  świetle  tego  orzeczenia,  zdaniem  Odwołującego,  nie  ulega  wątpliwości,  że 

treść oferty to de facto treść zobowiązania wykonawcy, który zostanie lub został wybrany do 

wykonania zamówienia. Innymi słowy - Zamawiający odrzucając ofertę na podstawie art. 89 

ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  musi  ustalić,  że zakres świadczenia  wykonawcy  odnoszący  się do 

realizacji przedmiotu zamówienia określony w ofercie nie odpowiada zakresowi świadczenia 

określonemu  przez  Zamawiającego  w  SIWZ.  W  przedmiotowym  stanie  faktycznym  taka 

sytuacja nie występuje. Nieuprawnione jest twierdzenie, że sposób przedstawienia oferty jest 

jej  treścią.  Odwołujący  podniósł,  iż  w  przedmiotowym  postępowaniu,  Zamawiający  jako 

podstawę  odrzucenia  wskazał  następujące  wymaganie  w  SIWZ  „Oferta  powinna  być 

sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej  i  podpisana 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania 

oferty,  opisany  został  w  Regulaminie  korzystania  z  miniPortalu.  Ofertę  należy  złożyć 

oryginale.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.” Opis tego wymagania jednoznacznie wskazuje, że 

dotyczy on wyłącznie formy w jakiej oferta ma być złożona, zatem jest wymaganiem wyłącznie 

co do formy oferty a nie jej treści.  

Odwołujący dodał, iż przy ustalaniu ewentualnej niezgodności z SIWZ należy również 

uwzględnić okoliczności związane z wypełnieniem formularza ofertowego przez pełnomocnika 

Odwołującego.  Zauważył,  że  Zamawiający  z  jednej  strony  w  rozdziale  XI  pkt  8  SIWZ  nie 

dopuścił  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym,  natomiast  z  drugiej  str

ony  we wzorze formularza  oferty użył  sformułowania 

„pieczęć  i  podpis  osoby/osób  wskazanych  w  dokumencie,  uprawnionej/uprawnionych  do 

występowania w obrocie prawnym, reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli 

w jego imieniu

,” które wskazywało wymóg złożenia przystawienia pieczęci i złożenia podpisu 

własnoręcznego.  Zgodnie ze wzorem formularza oferty  - formą uzupełnienia tak  ułożonego 

formularza  było  opatrzenie  go  podpisem  ręcznym  wraz  z  przystawieniem  pieczęci,  tak  też 

uczynił Odwołujący. W przypadku Odwołującego - formularz oferty został wypełniony zgodnie 

z  wytycznymi,  które  się  w  nim  znajdowały.  Osoba,  która  wypełniała  formularz  wypełniła 

wszystkie 

pola,  które  były  wymagane.  W  związku  z  powyższym  zapis  w  SIWZ  o  treści 

„Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej  kwalifikowanym 


podpisem  elektronicznym”  stoi  w sprzeczności  ze  wzorem  formularza  ofertowego, 

przedstawionego przez Zamawiającego, podczas gdy Zamawiający zgodnie z rozdziałem XI 

pkt  2  SIWZ  wymagał,  aby  oferta  oraz  pozostałe  dokumenty  lub  oświadczenia,  dla  których 

Zamawiający określił wzory w formie Załączników do SIWZ winny być sporządzone według 

tych wzorów. Uczynienie zadość zarówno wymaganiom co do formy oferty określonym w SIWZ 

jak  i  tym  z  formularza,  było  jednocześnie  niemożliwe,  gdyż  wykonawca  albo  poprawnie 

uzupełnił  formularz  ofertowy  podpisując  go  ręcznie  i  wystawiając  pieczęć,  a  następnie  taki 

formularz  zeskanował  i  przesłał  Zamawiającemu,  albo  uzupełnił  formularz  elektronicznie 

podpisał go podpisem kwalifikowanym, ale wówczas nie zawierałby on odręcznego podpisu 

oraz pieczęci, więc nie czyniłby zadość wymaganiom formularza. 

W związku z powyższym, zdaniem Odwołującego, zapis w SIWZ o treści „Zamawiający 

nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym"  stoi  w  sprzeczności  ze  wzorem  formularza  ofertowego,  przedstawionego 

przez Zamawiającego, podczas gdy Zamawiający zgodnie z pkt 2 rozdziału XI SIWZ wymagał, 

aby  o

ferta  oraz  pozostałe  dokumenty  lub  oświadczenia,  dla  których  Zamawiający  określił 

wzory  w  formie  Załączników  do  SIWZ  winny  być  sporządzone  według  tych  wzorów.  Tym 

samym treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia była myląca. Odwołujący wskazał 

także,  że  w  przypadku  innych  zamawiających,  którzy  wprowadzają  w  SIWZ  postanowienia 

wykluczające  złożenie  oferty  w  formie  skanu  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym - 

dostosowują oni w całości dokumentację postępowania do tych postanowień. 

Jako  przykład    przywołał  postępowanie  prowadzone  przez  Nadleśnictwo  Włodawa,  gdzie 

formularzu oferty miejsce na podpis wyklucza złożenie podpisu własnoręcznego. Mając na 

względzie  powyższe,  zdaniem  Odwołującego,  zasadnym  jest  zarzucenie  Zamawiającemu 

bezzasadne  odrzucenie  oferty  Odwołującego  w  sytuacji,  gdy  sposób  złożenia  oferty 

odpowiadał  wymaganiom  wynikającym  z  formularza  ofertowego  -  wykluczającym  się 

jednocześnie z wymaganiami zawartymi w sposobie sporządzenia oferty. Określenie w SIWZ 

sposobu przygotowania ofert w niniejszy spos

ób - mogło doprowadzić do złożenia oferty w taki 

sposób, że osoba podpisała się, przystawiła pieczęć (co było zgodne z treścią formularza) - 

następnie zeskanowała tak przygotowany formularz i podpisała go elektronicznie. 

Dodatkowo Odwołujący wskazał, że Zamawiający „oznaczył" (tj. „pogrubił") w instrukcji 

jedynie  zdanie  w  zakresie  dokumentów  wadium  w  postaci  poręczeń  lub  gwarancji  o  treści: 

„Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: poręczeń lub gwarancji 

wskazane w punktach 3.2-3.5 - 

musi być załączony do oferty w formie oryginału tj. dokumentu 

elektronicznego. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu w jakiejkolwiek innej 

formie,  np.  pisemnej  albo  elektronicznej  kopii  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.” Różnica w formie przedstawienia obydwu wymogów (tego dotyczącego formy 


przedstawienia  oferty  i  formy  przedstawienia  dokumentów  potwierdzających  wniesienie 

wadium)  przez  Zamawiającego  może  być  dla  wykonawców  myląca.  W  przypadku  formy 

wniesienia  wadium  Zamawiający  „wygrubił”  warunek,  stanowiący  że  musi  ona  być  złożona 

formie  oryginału  jako  dokument  elektroniczny.  Podobne  wymaganie  co  do  formy 

przedstawienia  oferty  nie  zostało  przez  Zamawiającego  wyraźnie  pogrubione  czy  w  inny 

sposób odznaczone, tak aby wyróżniało się spośród pozostałych wymagań Specyfikacji. Takie 

działanie  należy  rozpatrywać  w  przedmiotowej  sytuacji  jako  wartościowanie  przez 

Zamawiającego  przedmiotowych  wymogów  SIWZ,  które  to  może  mylić  wykonawców 

przedmiocie  ważności  obydwu  zapisów  i  ich  egzekwowania  przez  Zamawiającego. 

Odwołujący  zaznaczył  ponadto,  że  dopiero  w  odrzuceniu  oferty  Zamawiający  „wygrubił" 

ostatnie zdanie pkt 8, pomimo, że nie dokonał tego w samej treści SIWZ. 

Mając  na  względzie  powyższe,  a  także  biorąc  pod  uwagę  treść  wzoru  formularza 

ofertowego, który wymagał przystawienia pieczęci i podpisu, Odwołujący wskazał, że SIWZ 

była  myląca  dla  wykonawców,  a  zastosowanie  się  do  wszystkich  wymogów,  było  dla 

wykonawców znacznie niemożliwe. Reasumując - odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 

1 pkt 2 Pzp - 

było niezasadne. 

Uzasadniając zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp  w zw. z art. 10a ust. 5 

ustawy  Pzp,  Odwołujący  wskazał,  iż  w  przedmiotowym  stanie  faktycznym  wystąpiły  oba 

warunki  określone  w  art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp  uznania  oferty  za  ważnie  i  prawidłowo 

sporządzoną  tj.  oferta  została  sporządzona  w  postaci  elektronicznej  oraz  oferta  została 

opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Odwołujący  podniósł,  iż  warunki  uznania  ważności  oświadczenia  sporządzonego 

postaci  elektronicznej  zostały  określone  w  stanowisku  Polskiej  Izby  Informatyki 

Telekomunikacji [PIIT] w zakresie uznania za ważną oferty stworzonej i złożonej w postaci 

skanu  papierowego  formularza  oferty  do  pliku  podpisanego  następnie  kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym  -  stanowisko  z  dnia  22.02.2019,  oznaczenie  PIIT/267/19. 

Przedmiotowa  opinia  została  wydana  na  wniosek  Urzędu  Zamówień  Publicznych,  który 

przygotowuje  opinię  w  sprawie  elektronicznej  postaci  ofert  i  zwrócił  się  o  udzielenie  opinii 

tym  zakresie  przez  ekspertów.  W  opinii  PIIT  zwrócono  uwagę  na  definicję  dokumentu 

elektronicznego  określoną  w  Ustawie  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565 ze zm.) „dokument 

elektroniczny 

–  stanowiący  odrębną  całość  znaczeniową  zbiór  danych  uporządkowanych 

określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych.”  

Ponadto  powołano  się  na  Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr 

910/2014  z  dnia  23  lipca  2014  r.  w  sprawie  identyfikacji  elektronicznej  i  usług  zaufania 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 


1999/93/WE (zwane dalej: „elDAS"), które w art. 3 pkt. 35 również zawiera definicję dokumentu 

elektronicznego: 

"dokument  elektroniczny"  oznacza  każdą  treść  przechowywaną  w  postaci 

elektronicznej, w szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne" . 

Autorzy  opinii  stwierdzili,  że  definicja  z  elDAS  nie  jest  sprzeczna  z  definicją  z  ustawy 

informatyzacji. Definicja elDAS jest wręcz bardziej otwarta, gdyż odnosi się do „każdej treści 

przechowywanej  w  postaci  elektronicznej

.” W oparciu o powyższą definicję stwierdzono, że 

skan formularza oferty podpisany elektron

icznie przyjmuje postać elektroniczną w rozumieniu 

art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp  i  jest  dokumentem  elektronicznym  w  rozumieniu  ustawy 

o informatyzacji. 

W celu ustalenia ważności oferty w świetle przepisów ustawy Pzp, kluczowe 

jest ustalenie, kiedy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym. Zgodnie z przytoczoną 

definicją musi to być stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych 

określonej strukturze wewnętrznej. Odwołując się do ww. definicji z ustawy o informatyzacji 

należy  uznać,  że  skan  papierowego  formularza  oferty  do  pliku,  który  zostaje  następnie 

podpisany  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  spełnia  wymagania  definicji. 

Wyjaśniamy, że każdy dokument zapisany w formatach takich jak PDF, JPG, DOCX stanowi 

jako zbiór danych odrębną całość znaczeniową w określonej strukturze wewnętrznej i musi 

być  zapisany  na  nośniku  danych,  aby  można  go  było  odczytać.  Dzięki  uporządkowaniu 

s

truktury wewnętrznej komputery są w stanie zinterpretować obraz, dźwięk, zapisy tekstowe. 

szczególności  skan  posiada  strukturę  wewnętrzną  pozwalającą  na  interpretację 

odpowiednich  bitów  zapisu  jako  obrazu  zeskanowanego  dokumentu.  Innymi  słowy, 

z technicznego i prawnego punktu widzenia, skan formularza oferty podpisany elektronicznie 

przyjmuje postać elektroniczną w rozumieniu art. 10a ust. 5 ustawy Pzp i jest dokumentem 

elektronicznym w rozumieniu ustawy o informatyzacji.” 

Dalej Odwołujący podniósł, iż poddano również analizie przepisy § 5 Rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 27  czerwca 2017 r.  w  sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania 

przechowywania dokumentów elektronicznych, wskazując, że „W świecie elektronicznym nie 

występuje  rozróżnienie  pomiędzy  oryginałem  i  kopią.  Dokument  elektroniczny  ma  dowolną 

liczbę  oryginałów.  Można  zatem  wskazać,  że  elektronicznie  podpisany  skan  podpisanego 

własnoręcznie  dokumentu  papierowego  stanowi  jednocześnie  potwierdzoną  za  zgodność 

kopię elektroniczną dokumentu papierowego i jednocześnie elektroniczny oryginał spełniający 

definicję  dokumentu  elektronicznego,  o  tej  samej  treści.”  I  dalej,  że  „w  odniesieniu  do 

dokumentów elektronicznych należy zatem zastosować prostą zasadę, zgodnie z którą, jeżeli 

w treści dokumentu nie określono wprost w jakim charakterze jest on podpisany elektronicznie 

(np.  stwierdzenie  wprost

,  że  jest  to  kopia  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem)  to 

konieczne  je

st  przyjęcie,  że  w  przypadku  dokumentów  własnych  (wykonawcy)  prawidłowe 


podpisanie  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  zawsze  powoduje,  iż  mamy  do 

czynienia z oryginałem.” 

Niezależenie  od  opinii  PIIT  Odwołujący  wskazał,  iż  przepisy  §  5  Rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 27  czerwca 2017 r.  w  sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania 

przechowywania  dokumentów  elektronicznych  -  nie  znajdują  zastosowania  do  sytuacji 

O

dwołującego, bowiem dotyczą jedynie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 

ust.  1  ustawy  Pzp. 

Podobne  rozumienie  sporządzenia  dokumentu  w  postaci  elektronicznej 

przyjęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia z dnia 8 lutego 2019 r. (sygn. akt: KIO 

który  dotyczy  stanu  faktycznego  zbliżonego  do  przedmiotowego,  podkreślając 

znaczenie  wykładni  celowościowej  przy  analizie  wymagań  związanych  z  elektronizacją 

zamówień publicznych. Odwołujący w treści odwołania przytoczył fragmenty uzasadnienia ww. 

wyroku odnoszące się do wskazanych kwestii.  

Następnie  Odwołujący  podkreślił,  że  w  przedmiotowym  postępowaniu  Odwołujący 

zachował elektroniczną formę wniesienia oferty. Zgodnie z SIWZ oferta Odwołującego została 

złożona za pośrednictwem platformy e-PUAP i miniPortalu. Odwołujący spełnił też wymagania 

dotyczące  uwierzytelniania  dokumentów  wchodzących  w  skład  oferty  tj.  stosował 

kwalifikowany  podpis  elektroniczny,  tam  gdzie  wymaga  tego  platforma. 

Złożony  przez 

Odwołującego formularz powinien być traktowany jako oryginał dokumentu elektronicznego. 

Należy  zwrócić  uwagę,  że  ustawodawca  nie  określił  skończonego  zbioru  narzędzi 

technicznych  do  tworzenia  dokumentów  elektronicznych,  dopuszczając  w  tym  zakresie 

dowolność.  Nie  ma  zatem  znaczenia,  czy  dokument  cyfrowy  powstał  -  tj.  czy  treść 

oświadczenia została wprowadzona do systemu teleinformatycznego - w wyniku skanowania 

tekstu  na  papierze,  pisania  tekstu  na  klawiaturze  komputera,  czy  też  pisania  rysikiem  na 

ekranie tabletu. Istotne jest jedynie, aby 

dokument składany w formie elektronicznej zawierał 

treść oświadczenia, umożliwiał zapoznanie się z nią i był podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osoby składającej oświadczenia. 

Odwołujący  wskazał  ponadto,  iż  w  tym  kontekście  zastosowanie  powinny  znaleźć 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 78

§ 2 k.c., zgodnie z którym 

oświadczenie  woli  złożone  w  formie  elektronicznej  jest  równoważne  z  oświadczeniem  woli 

w formie  pisemnej. 

Odwołujący  przytoczył  także  brzmienie  art.  77

k.c.,  77

k.c.,  78

k.c., 

wskazując, iż skan ręcznie podpisanego formularza oferty  - obejmujący treść oświadczenia 

woli  Odwołującego,  w  pełni  zgodnego  z  wymaganiami  SIWZ  -  podpisany  następnie 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  - 

powinien  być  wg  Odwołującego  uznany  za 

oryginał dokumentu elektronicznego, spełniający dyspozycję art. 10a ust. 5 Pzp. W odniesieniu 

do  zarzutu  niezgodności  oferty  Odwołującego  z  ustawą,  wskazał  on  więc,  że  oferta 


Odwołującego  czyniła  zadość  wymaganiom  ustawowym.  Dodał,  że  w  odniesieniu  do 

Odwołującego powinny znaleźć również zasady wykładni oświadczeń woli wynikające z art. 

60 i 65 k.c.

, czego Zamawiający w przedmiotowym stanie faktycznym zaniechał. 

Na  posiedzeniu  przed  Izbą  w  dniu  25  marca  2019  r.  Zamawiający  złożył  pisemną 

odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie 

kosztów postępowania na rzecz Zamawiającego.  

Odnosząc  się  do  zarzutu  naruszenia  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  Zamawiający 

wskazał,  że  w  odwołaniu  akcentuje  się  przede  wszystkim,  iż  przepis  ten  ma  zastosowanie 

przypadku  gdy  merytoryczna  treść  oferty  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  gdy  tymczasem 

Zamawiający  w  uzasadnieniu  faktycznym  zawartym  w  informacji  o  odrzuceniu  oferty 

Odwołującego,  kwestionuje  formę  oferty.  Zamawiający  nie  podzielił  tego  poglądu. 

W przedmiotow

ej  sprawie  istotny  jest  bowiem  kontekst,  w  którym  wskazano  tę  podstawę 

prawną, a mianowicie fakt, iż w rozdziale XI pkt 8 SIWZ, Zamawiający wskazał, że: „ Oferta 

powinna  być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej 

i podpisana  kwa

lifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym 

zaszyfrowania oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z mini Portalu. Ofertę należy 

złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym

.”  Zamawiający  wskazał,  iż  wymóg  powyższy  nie 

został przez Odwołującego spełniony, co skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający dodał, 

iż wykorzystał w przywołanym wyżej zapisie SIWZ propozycję przykładowego sformułowania 

S

IWZ przedstawioną przez Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie: www.uzp.gov.pl. 

w  zakładce  „Repozytorium  wiedzy  -  wzorcowe  dokumenty,”  na  co  wskazano  również 

uzasadnieniu  do  odrzucenia  oferty  Odwołującego.  Zapis  ten  nie  był  kwestionowany  na 

etapie 

postępowania  ani  przez  Odwołującego,  ani  też  żadnego  innego  wykonawcę 

ubiegającego się o zamówienie, nie dotyczyły go również żadne zapytania co do treści SIWZ. 

Następnie Zamawiający wskazał, że w przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 5 

wykonawców.  Spośród wykonawców, których oferty  były  rozpatrywane,  jedynie Odwołujący 

nie zastosował się do wskazówek Zamawiającego wynikających z przywołanego wyżej zapisu 

SIWZ, pozostali wykonawcy przygotowali i złożyli oferty w prawidłowy sposób, pomimo braku 

podkreślenia  czy  wytłuszczenia  ostatniego  zdania  w  rozdziale  XI  pkt  8  SIWZ  -  co  podnosi 

pełnomocnik  Odwołującego  w  treści  odwołania,  jak  również  pomimo  tego,  że  we  wzorze 

formularza oferty znalazło się miejsce na pieczęć wykonawcy. W tym kontekście, w ocenie 

Zamawi

ającego, wynikająca z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy podstawa prawna odrzucenia oferty 

jest  dopuszczalna,  istnieją  bowiem  takie  braki  formalne  oferty,  które  powodują,  że  oferta 

podlega odrzuceniu np. gdy oferta została sporządzona w języku obcym, niedopuszczonym 

przez  Zamawiającego  w  SIWZ,  albo  gdy  wykonawca,  wbrew  wyraźnemu  zakazowi 


wynikającemu z SIWZ, składa oferty częściowe na większą niż wskazana w treści SIWZ przez 

Zamawiającego  ilość  części,  albo  w  końcu,  gdy  wykonawca  nie  składa  oferty  w  oryginale 

pomimo, że wymagał tego Zamawiający w SIWZ. 

W ocenie Zamawiającego, tak stało się w przedmiotowej sprawie, ponieważ Odwołujący  

nie  złożył  oferty  w  oryginale,  pomimo  tego,  że  w  SIWZ  Zamawiający  wyraźnie  tego  żądał, 

wskazując  jednocześnie,  że  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym - 

nie uważał bowiem takiego skanu za oryginał. 

W zakresie podstawy prawnej odrzucenia oferty wyrażonej w treści art. 89 ust. 1 pkt 1 

ustawy Pzp Zamawiający zwrócił uwagę, iż w odwołaniu akcentuje się przede wszystkim, że 

Zamawiający odrzucił ofertę jako niezgodną z ustawą z powodu błędnej interpretacji art. 10a 

ust. 5 ustawy Pzp

, zgodnie z którym, ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej 

i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W odwołaniu nawiązano 

do orzeczenia KIO z dnia 8 lutego 2019 r. sygn. akt: KIO 

119/19, które w ocenie pełnomocnika 

Odwołującego,  dotyczyć ma  stanu faktycznego i  prawnego zbliżonego do przedmiotowego. 

Zama

wiający  wskazał,  iż  nie  podziela  tego  poglądu,  ponieważ  orzeczenie  to  dotyczy 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed dniem 18 października 

2018 r. (nie miały zastosowania przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 

c

zerwca  2017  r,  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu 

udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) a ponadto w stanie faktycznym, którego dotyczy 

to orzeczenie w SIWZ nie było zapisów analogicznych do tych, które zostały zawarte w SIWZ 

w  niniejszej  sprawie.  Dodatkowo 

zwrócił  uwagę  na  fakt,  że  komunikacja  Zamawiającego 

z w

ykonawcami odbywała się za pośrednictwem innej, komercyjnej platformy eB2B nie zaś 

mini Portalu - 

jak miało to miejsce w postępowaniu którego ocenę ma przeprowadzić Izba - 

odmienności w przekazywaniu informacji w zależności od rodzaju platformy komunikacji na 

linii Zamawiający - wykonawcy nie mogą nie zostać wzięte pod uwagę przy orzekaniu. 

W  dalszej  kolejności  Zamawiający  wskazał,  iż  Odwołujący  pomija  fakt,  że  zgodnie 

zapisami SIWZ  Zamawiający  nie dopuszczał  możliwości  złożenia skanu  oferty  opatrzonej 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  nie  traktując  jej  jako  oryginału.  W  tym  zakresie 

istnieje pomiędzy stronami spór jako, że Zamawiający jest odmiennego zdania tzn. uważa, że 

na zasadzie z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym oferty, wnioski o dopuszczenie do 

udziału  w  postępowaniu  oraz  oświadczenia,  w  tym  JEDZ  sporządza  się,  pod  rygorem 

nieważności  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  - 

oferta taka  powinna być  sporządzona i  przekazana w formie  elektronicznego  oryginału,  nie 

zaś  elektronicznej  kopii  dokumentu  w  oryginale  sporządzonego  w  formie  pisemnej,  jak  to 

uczynił  Odwołujący.  W  tym  zakresie  Zamawiający  podtrzymuje  swoje  stanowisko  zawarte 


uzasadnieniu  informacji  o  ofertach  odrzuconych  w  postępowaniu.  Podkreślić  należy  za 

poglądem wyrażonym przez Izbę w orzeczeniu KIO 169/19, że wymóg wynikający z art. 10a 

ust. 5 ustawy Pzp 

dotyczy nie tyle samego złożenia oferty w postaci elektronicznej, ile odnosi 

się do „sporządzenia” oferty w postaci elektronicznej. 

Zamawiający wskazał, iż ma świadomość, że w przedmiotowym zakresie nie ugruntował 

się  jeszcze  jednolity  pogląd  orzecznictwa  KIO  oraz,  że  problem  dotyczący  charakteru 

podpisanego  podpisem  elektronicznym  skanu  dokumentu  uprzednio  sporządzonego 

podpisanego w formie pisemnej,  dostrzegł również  Urząd  Zamówień  Publicznych  wydając 

komunikat, z którego wynika, że w przygotowaniu jest opinia w tym zakresie. Niemniej jednak, 

na gruncie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy Odwołujący, wbrew wyraźnemu zakazowi 

zawartemu  w  SIWZ, 

który  nie  był  przez  niego  kwestionowany  na  etapie  postępowania 

postaci  żądania  zmiany  zapisów  SIWZ,  jak  i  również  poprzez  wniesienie  odwołania 

zakresie dotyczącym zapisów SIWZ, złożył skan oferty opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. W tej sytuacji, w ocenie Zamawiającego, zaistniały podstawy do odrzucenia 

jego oferty.  

Po  przeprowadzeniu  rozprawy  z  udziałem  Stron  i  Uczestnika  postepowania,  na 

podstawie  zgromadzonego  w sprawie 

materiału  dowodowego  oraz  oświadczeń 

i stanowisk  Stron 

i  Uczestnika  postępowania,  Krajowa  Izba  Odwoławcza  ustaliła 

zważyła, co następuje: 

Do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  w  dniu  14  marca  2019  r. 

zgłosili  przystąpienie  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  M.S. 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Mel-Bud”  M.S.  w Radostowie  oraz  P.P 

prowadzący  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Inżynieria  Wodno-Melioracyjna”  P.P.  w 

Krąpieli. Izba stwierdziła skuteczność zgłoszonego przez ww. wykonawców przystąpienia do 

postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego  wobec  spełnienia  wymogów 

określonych  w  art.  185  ust.  2  ustawy  Pzp  i dopuściła  ich  do  udziału  w postępowaniu 

odwoławczym w charakterze uczestnika postępowania.  

Izba  nie  znalazła  podstaw  do  odrzucenia  odwołania  w  związku  z  tym,  iż  nie  została 

wypełniona żadna z przesłanek negatywnych uniemożliwiających merytoryczne rozpoznanie 

odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. 

Następnie Izba dokonała oceny czy Odwołujący był legitymowany, zgodnie z art. 179 

ust. 1 ustawy Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z ww. przepisem środki ochrony prawnej 

określone  w  ustawie  Pzp  przysługują  wykonawcy,  uczestnikowi  konkursu,  a  także  innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść  szkodę  w  wyniku  naruszenia  przez  zamawiającego  przepisów  ustawy.  Należy 


zauważyć, iż w przypadku potwierdzenia się zarzutów podniesionych w odwołaniu, skutecznie 

zakwestionowana zostałaby czynność odrzucenia oferty Odwołującego, która mogłaby zostać 

uznana za najkorzystniejszą w części nr 1, 3, 5, 6, 7 i 11 zamówienia. W konsekwencji nie 

sposób  odmówić  Odwołującemu  posiadania  interesu  w  uzyskaniu  zamówienia,  skoro 

powtórzenie  czynności  badania  i  oceny  ofert  powodowałoby,  że  miał  on  by  realną  szansę 

uzyskać  zamówienie  w  wyżej  wskazanych  częściach.  W  przypadku  bezpodstawnego 

odrzucenia  jego  oferty 

Odwołujący  niewątpliwie  mógłby  także  ponieść  szkodę  związaną 

nieuzyskaniem  zamówienia.  W tym  stanie  rzeczy  Izba  uznała,  iż  materialnoprawne 

przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp zostały 

przez Odwołującego wypełnione. 

Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy Izba 

uwzględniła akta sprawy odwoławczej, 

w  tym  dokumentację  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  przekazaną  przez 

Zamawiającego,  w  szczególności    specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  i  jej 

modyfikacje,  ofert

ę  Odwołującego  oraz  zawiadomienie  z  dnia  28  lutego  2019  r.  o  wyborze 

oferty najkorzystniejszej 

i odrzuceniu oferty Odwołującego. Izba uwzględniła także stanowiska 

Stron i Uczestnika 

postępowania złożone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy z dnia 

25 marca 2019 roku. 

Izba ustaliła, co następuje: 

Izba 

stwierdziła,  iż  przedstawiony  przez  Strony  stan  faktyczny  sprawy  jest  zgodny 

dokumentacją postępowania. W szczególności Izba ustaliła, co następuje: 

Zgodnie z Rozdziałem IV SIWZ pkt 1 i 4 przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

związanych z utrzymaniem w pełnej sprawności technicznej i z obsługą przepompowni oraz 

wy

konywanie  prac  konserwacyjnych    i  naprawczych  budowli  przepompowni.  Zamówienie 

zostało podzielone na 13 części.: Część 1- Zadanie częściowe nr 1.1: NW Gryfice, Część 2- 

Zadanie  częściowe  nr  1.2:  NW  Kamień  Pomorski,  Część  3-  Zadanie częściowe  nr  2.1  NW 

Białogard, Część 4- Zadanie częściowe nr 2.2 NW Kołobrzeg, Część 5- Zadanie częściowe nr 

2.3  NW  Koszalin,  Część  6-  Zadanie  częściowe  nr  2.4  NW  Sławno,  Część  7-  Zadanie 

częściowe nr 3.1 NW Goleniów, Część 8- Zadanie częściowe nr 3.2 NW Pyrzyce, Część 9- 

Zadanie 

częściowe nr 3.3  NW Stargard, Część 10- Zadanie częściowe nr 4.1: NW Gryfino 

NW Chojna, Część 11- Zadanie częściowe nr 4.2: NW Szczecin Filia Świnoujście, Część 12- 

Zadanie częściowe nr 4.3: NW Myślibórz, Część 13- Zadanie częściowe nr 4.4: NW Szczecin.  

W  Rozdziale  VIII  SIWZ  przedstawiono  informacje  o  sposobie  porozumiewania  się 

Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania  oświadczeń  lub  dokumentów. 

Wskazano,  m.in.  iż  komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywa  się  przy 

użyciu  miniPortalu,  ePUAPu  oraz  poczty  elektronicznej.  Wykonawca  zamierzający  wziąć 


udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 

Wykonawca  posiadający  konto  na  ePUAP  ma  dostęp  do    formularzy:  złożenia,  zmiany, 

wycofania  oferty  lub  wniosku  oraz  do  formularza  do  komunikacji. 

Zamawiający  wskazał,  iż 

w

ymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych  kopii  dokumentów  i  oświadczeń  oraz  informacji  przekazywanych  przy  ich 

użyciu opisane zostały  w  Regulaminie korzystania z  miniPortalu oraz  Regulaminie ePUAP. 

punkcie 10 wskazano, iż dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie 

dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza 

do  komunikacji  j

ako  załączniki.  Zamawiający  dopuszcza  również  możliwość  składania 

dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii  dokumentów  lub 

oświadczeń  za pomocą poczty  elektronicznej,  na  wskazany  w  pkt  3.9  adres email.  Sposób 

sporządzenia  dokumentów  elektronicznych,  oświadczeń  lub  elektronicznych  kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia 27  czerwca 2017 r.  w  sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania 

przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26  lipca  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

W  Rozdziale  XI  SIWZ  zawarto  następujące  postanowienia  odnośnie  sposobu 

przygotowania ofert: 

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

Oferta  oraz  pozostałe  dokumenty  lub  oświadczenia,  dla  których  Zamawiający  określił 

wzory w formie Załączników do SIWZ winny być sporządzone według tych wzorów.  

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ, są to oryginalne dokumenty lub 

oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego.  

Kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w SIWZ, są to elektroniczne kopie 

dokumentów lub oświadczeń poświadczone za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub 

oświadczenia  dokonuje  się  w  formie  elektronicznej,  tj.  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Wykonawca  ma  prawo złożyć  tylko jedną  ofertę  dla  danej  części  zamówienia.  Złożenie 

większej  liczby  ofert  dla  danej  części  zamówienia  lub  oferty  zawierającej  rozwiązania 

alternatywne  lub  oferty  wariantowej,  spowoduje  odrzucenie  wszystkich  ofert  złożonych 

przez danego Wykonawcę dla danej części zamówienia. 

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz 


publiczny  niezbędny  do  zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępny  dla 

wykonawców  na  miniPortalu.  W  formularzu  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać 

adres  s

krzynki  ePUAP,  na  którym  prowadzona  będzie  korespondencja  związana 

postępowaniem. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 

i  podpisana  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym 

zaszyfrowania  oferty,  opisany  został  w  Regulaminie  korzystania  z  miniPortalu.  Ofertę 

nal

eży złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieu

czciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę  przedsiębiorstwa,  powinny  zostać  złożone  w  osobnym  pliku  wraz 

jednoczesnym 

zaznaczeniem 

polecenia 

„Załącznik 

stanowiący 

tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane 

do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Do  oferty  należy  dołączyć  Jednolity  Europejski  Dokument  Zamówienia  w  postaci 

elektronicznej,  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  następnie  wraz 

plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 

za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku 

dostępnego  na  ePUAP  i  udostępnionych  również  na  miniPortalu.  Sposób  zmiany 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 

ani wycofać złożonej oferty. 

Dokumenty  składające  się  na  ofertę muszą  być  podpisane  przez  osoby  uprawnione  do 

reprezentowania  Wykonawcy  lub  umocowane  przez  te  osoby  do  reprezentowania 

Wykonawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 

Dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju, 

składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia  publicznego albo  podwykonawca,  w  zakresie dokumentów  lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  elektronicznej  kopii  dokumentu  lub 

oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 


Dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których  mowa  w  rozporządzeniu  Ministra  Rozwoju, 

sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Pełnomocnictwo,  określające  zakres  umocowania,  musi  być  złożone  w  oryginale 

i podpisane  przez  osoby  uprawnione  do  reprezentowania  odpowiednio  Wykonawcy, 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w postaci 

dokumentu  elektronicznego  albo  elektronicznej  kopii 

dokumentu  poświadczonej  za 

zgodność  z  oryginałem  przez  notariusza.  Wraz  z  pełnomocnictwem  należy  złożyć, 

w oryginale  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  albo  elektronicznej  kopii  dokumentu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, dokumenty, z których wynika uprawnienie osób 

udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. 

Dokumenty  potwierdzające  uprawnienie  do  podpisania  oferty  oraz  do  podpisania  lub 

poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne 

niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt 

Załącznikiem  nr  1  do  SIWZ  był  Formularz  ofertowy,  w  którym  na  pierwszej  stronie 

lewym  górnym  rogu  znajdowało  się  miejsce  na  „pieczęć  wykonawcy,”  zaś  na  ostatniej 

stronie  w  prawy  dolnym  rogu  znajdowało  się  miejsce  na  „pieczęć  i  podpis  osoby/osób 

wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, 

reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu.” 

Odwołujący  złożył  ofertę  na  wszystkie  13  części  zamówienia  za  pośrednictwem 

f

ormularza  do  złożenia,  zmiany,  wycofania  oferty  lub  wniosku  dostępnego  na  ePUAP, 

załączając  plik  „OFERTADREWKOS.ZIP”.  Odwołujący  przekazał  m.in.  dokument 

zatytułowany „oferta.pdf” zawierający formularz ofertowy, którego wzór stanowił załącznik nr 1 

do  SIWZ.  Formularz  ten  zosta

ł  przesłany  w  formie  pliku  pdf,  który  stanowił  skan  ręcznie 

wypełnionego  dokumentu  opatrzonego  pieczęciami  wykonawcy  i  podpisem  Pani  A.B.  – 

pełnomocnika  Odwołującego.  Następnie plik  „oferta.pdf”  został  podpisany  przez  Panią  A.B. 

certyfikatem kwalifikowanym 

w dniu 12 lutego 2019 r. godz. 10:52:44. Prawidłowość podpisu 

elektronicznego  została  zweryfikowana  przez  Zamawiającego,  co  potwierdza  raport 

znajdujący się w dokumentacji postępowania.  

W  dniu  28  lutego  2019  r.  Zamawiający  poinformował  wykonawców  o  wyborze  ofert 

najkorzystniejszych  w  każdej  z  części  zamówienia.  W  częściach  objętych  zakresem 

zaskarżenia nr 1, 5, 6 i 11 Zamawiający dokonał wyboru oferty Przystępującego, w części nr 

3  oferty  wykonawcy  H.G. 

prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod  firmą  „Obsługa  i 


naprawa  urządzeń  wodno-melioracyjnych”  G.H.,  a  w  części  nr  7  oferty  wykonawcy  J.G. 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Gradient” G.J.. 

W  zawiadomieniu  o  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  z  dnia  28  lutego  2019  r. 

Zamawiający  poinformował  wykonawców  także  m.in.  o  odrzuceniu  oferty  Odwołującego  na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zakresie części 1-13. 

W uzasadnieniu faktycznym tej dec

yzji wskazał, iż opublikował postępowanie, którego wartość 

szacunkowa zamówienia przekraczała kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art.  11  ust.  8  ustawy  Pzp,  w  dniu  30  stycznia  2019  r., 

tym  samym  ze  względu  na  wejście 

życie przepisów o pełnej elektronizacji dla postępowań o ww. wartości szacunkowej zawarł 

w SIWZ niezbędne wytyczne dotyczące, przede wszystkim sposobu przygotowania ofert oraz 

informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Zgodnie z zapisami treści SIWZ „Oferta powinna 

być  sporządzona  w  języku  polskim,  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej  i  podpisana 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Sposób  złożenia  oferty,  w  tym  zaszyfrowania 

oferty,  opisany  został  w  Regulaminie  korzystania  z  miniPortalu.  Ofertę  należy  złożyć 

oryginale.  Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym” (Rozdział XI SIWZ punkt 8).  

Zamawiający podniósł, iż wymagania zawarte w SIWZ w zakresie komunikacji, w tym 

dotyczące  sporządzenia  i  złożenia  oferty  przez  wykonawców,  narzucono  w  związku  ze 

zmianami rozporządzeń do ustawy Pzp, które weszły w życie z dniem 18.10.2018 r., tj. m.in. 

Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  17  października  2018  r.  zmieniające 

rozporządzenie  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu 

udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  udostępniania  i  przechowywania  dokumentów 

elektronicznych  (Dz.  U.  poz.  1991)  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Przedsiębiorczości 

Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  (Dz.  U.  poz.  1993)  i  pochodzą  one  również  z  rekomendacji  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  które  udostępniono  na  stronie  urzędu.  Następnie  Zamawiający  wskazał,  iż  do 

ustalonego  w  SIWZ  i  ogłoszeniu o zamówieniu terminu  składania ofert, prawidłowo  – tj.  na 

wskazaną  w  SIWZ  skrytkę  ePUAP  Zamawiającego,  wpłynęło  5  ofert.  Oferta Odwołującego 

jako  jedyna  została  złożona  w  formie  skanu  dokumentów,  w  tym  skanu  Formularza 

ofertowego,  który  został podpisany odręcznie  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji 

w

ykonawcy,  wypełniony  a  następnie  zeskanowany  i  opatrzony  kwalifikowalnym  podpisem 

elektronicznym. Pozostałe oferty zostały złożone zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ tj. 

w  oryginale  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej  i  podpisaną  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  


W treści zawiadomienia Zamawiający wskazał na wyrok KIO z dnia 4 stycznia 2019 r., 

sygn.  akt:  KIO  2611/18  wydany  w  zbliżonym  stanie  faktycznym,  w  którym  przywołano 

naruszenie art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Oferty, wnioski o dopuszczenie do 

udziału  w  postępowaniu  oraz  oświadczenia,  w  tym  jednolity  dokument,  sporządza  się,  pod 

rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej,  i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.

 W ocenie Izby oferta taka powinna być od początku do końca sporządzona 

w formie elektronicznej (nie tylko 

doręczona), a nie jak zostało to zrobione przez wykonawcę 

poprzez  podpisanie  podpisem  elektronicznym  skanu  uprzednio  istniejącego  dokumentu 

w formie pisemnej. 

Jednocześnie zgodnie z wyżej przywołanym Rozporządzeniem w sprawie 

użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, regulujące 

zasady  poświadczania  za  zgodność  z  oryginałem  dokumentów  przesłanych  w  formie 

elektronicznej w § 5 ust. 2 normodawca wielokrotnie i konsekwentnie nazywał skan dokumentu 

stworzonego  pierwotnie  w  formie  pisemnej  „elektroniczną  kopią”,  zaś  złożony  na  tej  kopii 

podpis - 

poświadczeniem kopii „za zgodność z oryginałem”. Zatem skan dokumentu podpisany 

elektronicznym podpisem kwa

lifikowalnym, którego oryginał sporządzono w formie pisemnej, 

jest jego elektroniczną kopią. Na takie rozumienie wskazują również przepisy Rozporządzenia 

w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych, 

gdzie  normodawca  akcentuje  znamię  "sporządzenia",  z  których  jasno  wynika,  iż  wersję 

elektroniczną  dokumentu,  który  pierwotnie  został  sporządzony  w  innej  formie  niż 

elektroniczna, normodawca o

kreśla mianem "elektronicznej kopii posiadanego dokumentu".  

Dalej Zamawiający wskazał, że Izba swoją ocenę oparła również o brzmienie przepisów 

Kodeksu  postępowania  administracyjnego,  które  w  polskim  systemie  prawa  w  art.  220  §  3 

posługuje  się  również  pojęciem  "elektronicznej  kopii  dokumentu"  i  w  takim  rozumieniu 

posługuje się nim również powyższe Rozporządzenie. Wobec tego, przez elektroniczną kopię 

dokumentu należy rozumieć nie tylko każde, niezależnie od sposobu utrwalenia, powielenie 

całości 

treści 

dokumentu 

elektronicznego 

(w 

ślad 

za 

definicją 

legalną 

z 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania 

i  doręczania  dokumentów  elektronicznych  oraz  udostępniania  formularzy,  wzorów  i  kopii 

dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 971, z póżn. zm.), ale również wykonanie 

elektronicznego odwzorowania dokumentu papierowego, czyli skan dokumentu papierowego 

(KIO 2611/18). 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. jako nieodpowiadającej treścią 

SIWZ oraz niezgodnej z ustawą. 


Izba zważyła, co następuje: 

Biorąc pod uwagę zgromadzony  w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia 

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, Izba  stwierdziła, iż 

odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 

Na wstępie Izba, mając na uwadze, iż wszczęcie postępowania miało miejsce w dniu 30 

stycznia  2019  r.

,  ustaliła,  iż  dla  oceny  prawidłowości  działań  Zamawiającego  zastosowanie 

znajdą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym po dniu 18 

października  2018  r.,  tj.  po  wejściu  w  życie  przepisów  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r. 

zmieniającej  ustawę  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  ustawę  o  zmianie  ustawy  Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1603).  

Przedmiotem 

rozpoznania  przez  Izbę  była  ocena  prawidłowości  czynności 

Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 

pkt  1  i  2  ustawy  Pzp.  N

ależy  podkreślić,  iż  Izba  badała  działanie  Zamawiającego  poprzez 

pryzmat uzasadnienia faktycznego przedstawionego w zawiadomieniu z dnia 28 lutego 2019 

r. To bowiem na podstawie informacji przekazanej zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp 

wykonawca podejmuje decyzję, czy skorzystać ze środków ochrony prawnej oraz formułuje 

zarzuty  odwołania. W  związku  z  powyższym,  jak  wskazuje  się  w  orzecznictwie,  zasadność 

zarzutów  odwołania  kwestionujących  czynność  odrzucenia  oferty  może  być  oceniana 

wyłącznie  w zakresie  tych  okoliczności,  które  zostały  przez  zamawiającego  przedstawione 

jako 

uzasadniające tę czynność. Ocena dokonywana przez Izbę w tym zakresie nie może więc 

wykraczać  poza  uzasadnienie  przedstawione  przez  zamawiającego  i  polegać  na 

samodzielnym  badaniu istnienia przesłanek określonych  w  przepisie,  na  podstawie którego 

zamawiający dokonał wykluczenia wykonawcy (por. m.in. wyrok z dnia 19 czerwca 2018 r., 

sygn. akt KIO 1126/18, wyrok z dnia 

18 września 2017 r., sygn. akt KIO 1857/17).  

W  tym  kontekście  zauważyć  trzeba,  że  przedstawione  przez  Zamawiającego 

uzasadnienie  faktyczne  od

rzucenia  oferty  Odwołującego  sprowadzało  się  w  zasadzie 

wyłącznie  do  przywołania  brzmienia  pkt  8  Rozdziału  XI  SIWZ,  stanowiącego  o  braku 

dopuszczalności  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym  oraz fragmentu uzasadnienia wyroku KIO z dnia 4 stycznia 2019 r., sygn. akt 

KIO  2611/18,  wskazującego,  iż  oferta  od  początku  do  końca  powinna  być  sporządzona 

formie elektronicznej, a wersja elektroniczna dokumentu sporządzonego uprzednio w innej 

formie  stanowi  elektroniczn

ą  kopię  dokumentu.  Zamawiający  nie  przedstawił  argumentacji 

własnej,  jedynie  konstatując,  że  z  uwagi  na  powyższe  odrzucił  ofertę  Odwołującego  jako 

niezgodną  z  ustawą i  nieodpowiadającą  treści  SIWZ. Tylko  w  tych granicach,  znajdujących 


odniesienie  w  podnoszonych  zarzutach, 

Izba  badała  kwestię  prawidłowości  działania 

Zamawiającego.  

Pierwszym  z  podniesionych  w  treści  odwołania  zarzutów  było  naruszenie  przez 

Zamawiającego  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  odrzucenie  oferty  Odwołującego 

pomimo, że jej treść odpowiadała treści SIWZ, a Zamawiający błędnie przyjął, iż przesłanki 

odnoszące  się  do  formy  złożenia  oferty  mogą  stanowić  przyczynę  odrzucenia  oferty  na 

podstawie tego przepisu.  

Izba uznała powyższy zarzut za zasadny. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3.  

Ugruntowany w orzecznictwie Izby jest pogląd, iż niezgodność treści oferty z treścią 

specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  która  stanowi  przesłankę  odrzucenia  oferty 

zachodzi, gdy zawartość merytoryczna złożonej w danym postępowaniu oferty nie odpowiada 

ukształtowanym  przez  Zamawiającego  i  zawartym  w specyfikacji  istotnych  warunków 

zamówienia  wymaganiom  (por.  m.in.  wyrok  KIO  z  dnia  8  grudnia  2017  r.,  sygn.  akt  KIO 

2475/17).  N

iezgodność  ta  polega  zatem  na  materialnej  niezgodności  zobowiązania 

wykonawcy  wyrażonego  w  jego  ofercie  ze  świadczeniem,  zaoferowania  którego  oczekuje 

zamawiający  i  które  opisał  w  SIWZ.  Zarówno  treść  SIWZ,  jak i treść  oferty  stanowią 

merytoryczne postanowienia oświadczeń woli odpowiednio zamawiającego, który przez opis 

parametrów  przedmiotu  zamówienia  precyzuje  jakiego  świadczenia  oczekuje  oraz 

wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania tego świadczenia w razie wyboru złożonej 

przez  niego  oferty  jako  najkorzystniejszej.  Wobec  tego  -  co  do  zasady  - 

porównanie 

zaoferowanego przez wykonawcę świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia i sposobem 

je

go realizacji wymaganymi przez zamawiającego, przesądza o tym, czy treść złożonej oferty 

odpowiada  treści  SIWZ  (por.  m.in.  wyrok  KIO  z  dnia  24  marca  2016  r.,  sygn.  akt  373/16). 

niezgodności  oferty  z  treścią  SIWZ  można  mówić  więc  w  przypadku,  gdy  przedmiot 

zamówienia wynikający z oferty nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia opisanemu 

w  SIWZ.  Ta  niekompatybilność  oparta  może  być  na  wielu  płaszczyznach  oferty,  czy  to 

zakresie wykonania czy też sposobie wykonania zamówienia. Jednocześnie za niezgodnych 

z treścią SIWZ nie uważa się sytuacji, w których to aspekty formalne oferty nie odpowiadają 

zapisom  SIWZ  (por.  wyrok  KIO  z  dnia  12  stycznia  2018  r.,  sygn.  akt  KIO 

2739/17). W 

orzecznictwie  Izby  akcentuje  się  fakt,  iż  w  zakresie  zastosowania  przesłanki 

odrzucenia  oferty  z art.  89  ust.  1  pkt  2 

ustawy  Pzp  mieści  się  także  sporządzenie 

przedstawienie  oferty  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  specyfikacji,  z  zaznaczeniem 


jednak,  że  chodzi  tu  o  wymagania  SIWZ  dotyczące  sposobu  wyrażenia,  opisania 

potwierdzenia zobowiązania (świadczenia) ofertowego, a więc wymagania co do treści oferty, 

a nie wymagania co do jej formy, które również zamieszczane są w SIWZ (por. m.in. wyrok 

KIO z dnia 17 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 9/17, wyrok z dnia 26 stycznia 2017 r., sygn. akt 

KIO 11/17, KIO 29/17). 

Przenosząc powyższe na grunt rozpoznawanej sprawy, w pierwszej kolejności należy 

stwierdzić,  iż  pomimo,  że  przywołane  orzecznictwo  wypracowane  zostało  w odniesieniu  do 

ofert składanych w formie pisemnej, to w ocenie składu orzekającego pozostaje ono aktualne 

również w przypadku ofert składanych w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Podstawa do odrzucenia oferty, o 

której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 

2 ustawy Pzp,  

aktualizuje się w sytuacji niezgodności oferty z wymaganiami co do jej treści, 

nie  co  do  jej  formy  i  pozostaje  to  niezmienne  niezależnie  od  postępującej  elektronizacji 

zamówień publicznych.  

Podkreślić  należy,  że  osią  sporu  w  przedmiotowej  sprawie,  a  zarazem  podstawą 

odrzucenia oferty przez Zamawiającego w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, była forma, 

a  nie  treść  oferty.  Jak  wynika  z  uzasadnienia faktycznego  odrzucenia  oferty  Odwołującego 

podstawą  działania  Zamawiającego  był  fakt  złożenia  oferty  w  formie  skanu  dokumentów, 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podczas gdy w Rozdziale XI SIWZ pkt 

8  Zamawiający  wskazał,  iż  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

W  ocenie  składu  orzekającego  tego  rodzaju  wymóg  odnoszący  się  do  sposobu 

powstania, wytworzenia  dokumentu  oferty 

nie może być podstawą jej odrzucenia z powodu 

niezgodności  z  treścią  SIWZ,  jako  że  dotyczy  aspektu  o  charakterze  stricte  formalnym. 

Zamawiający  przedstawiając  uzasadnienie  faktyczne  odrzucenia  oferty  Odwołującego  nie 

wyjaśnił  dlaczego,  w  jego  ocenie,  w  okolicznościach  faktycznych  omawianego  przypadku 

niezgodność co do formy sporządzenia oferty z wymaganiami określonymi w SIWZ miałaby 

wskazywać na konieczność jej odrzucenia na podstawie właśnie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Pzp.  Abstrahując  od  kwestii  czy  skan  wydrukowanego  formularza  ofertowego  opatrzonego 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  stanowi  ofertę  sporządzoną  w  postaci 

elektronicznej, 

jak  tego  wymaga  art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp  czy  też  elektroniczną  kopię 

dokumentu, o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia, złożenie oferty sporządzonej 

w omawiany sposób nie wypełnia dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.   . Przepis ten 

liter

alnie wskazuje na sytuację, kiedy to treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, a dla treści oferty techniczny aspekt jakim jest sposób jej sporządzenia 

(nadania postaci elektronicznej) pozostaje co do zasady irrelewantny.  


Nie bez znaczenia dla rozpoznawanego zarzutu 

pozostawała także podnoszona przez 

Odwołującego 

argumentacja 

zakresie 

sposobu 

skonstruowania 

formularza 

ofertowego, w 

którym  znajdowały  się  adnotacje  Zamawiającego  o  konieczności  opatrzenia 

dokumentu pieczęciami wykonawcy. Słusznie zauważyła Izba w wyroku z dnia 4 marca 2019 

r. sygn. akt KIO 277/19, iż taka konstrukcja formularza mogła skłonić niektórych wykonawców, 

którzy  przygotowując  oferty  w  postepowaniach  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  są 

dość  szczególny  sposób  wyczuleni  na  stosowany  przez  niektórych  zamawiających 

przesadny formalizm przy badaniu i 

ocenie ofert, do sporządzenia oferty w sposób dokonany 

przez Odwołującego. Zauważyć trzeba, że nie tylko oferta Odwołującego została opatrzona 

pieczęciami,  ale  także  oferta  wykonawcy  A.S.  prowadzącego  działalność  gospodarczą  pod 

firmą  „Zakład  Usług  Technicznych  S.”  A.S.,  co  do  której  brak  jest  wiedzy  czy  została 

sporządzona  poprzez  zeskanowanie  i  opatrzenie kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

wcześniej wydrukowanego i opatrzonego pieczęcią dokumentu. Oferta tego wykonawcy także 

została odrzucona, jednak z innej podstawy prawnej i w oparciu o inne okoliczności faktyczne. 

W ocenie Izby 

twierdzenia Zamawiającego przedstawione w uzasadnieniu odrzucenia oferty 

Odwołującego,  iż  poza  jego  ofertą  „pozostałe  oferty  zostały  złożone  zgodnie  z  wytycznymi 

zawartymi  w  SIWZ  tj.  w  ory

ginale  z  zachowaniem  postaci  elektronicznej  i  podpisaną 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym

”  nie  znajduje  pełnego  odzwierciedlenia  w 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż nie można wykluczyć, iż również 

oferta  wykonawcy  A.S. 

była  wcześniej  drukowana w  celu naniesienia pieczęci,  a następnie 

zeskanowana  i  opatrzona  elektronicznym  podpisem.  Skoro  w Rozdziale  XI  SIWZ  pkt  8 

Zamawiający  wskazał,  iż  nie  dopuszcza  możliwości  złożenia  skanu  oferty  opatrzonej 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym

,  to  również  i  w  takim  przypadku,  idąc  tokiem 

rozumowania  Zamawiającego,  oferta  (od  strony  czysto  technicznej)  złożona  zostałaby  w 

sposób  niezgodny  z  wymaganiami  wynikającymi  z SIWZ.  Jest  to  o  tyle  istotne,  że 

Zamawiający  nie  akcentował  okoliczności  opatrzenia  oferty  przez  Odwołującego 

własnoręcznym  podpisem  osoby  umocowanej  (jej  sporządzenia  w  formie  pisemnej)  jako 

okoliczności przesądzającej o niezgodności oferty z treścią SIWZ, lecz wskazywał w sposób 

ogólny  na  jej  złożenie  w  „formie  skanu  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym

.” 

W ocenie Izby 

zarówno wymóg związany z koniecznością opatrzenia oferty pieczęciami, 

jak  i  ograniczenie dotyczące  sposobu sporządzenia oferty mają  charakter formalny  i  żaden 

tych  aspektów  nie  powinien  prowadzić  do  eliminacji  ofert  z  postępowania  z  powodu 

niezgodności  z  treścią  SIWZ.  Nie  zmienia  tego  okoliczność,  iż  sporne  postanowienie 

Rozdziału  XI  pkt  8  Zamawiający  oparł  na  przykładowych  postanowieniach  opracowanych 

przez  Urząd  Zamówień  Publicznych  dla  korzystania  z miniPortalu.  Zdaniem  składu 


orzekającego  kwestia  nieprawidłowej  formy  oferty  winna  być  oceniana  przez  pryzmat 

zgodności z ustawą Pzp, która dla jej ważności wprowadza w art. 10a ust. 5 ściśle określony 

wymóg  zachowania  postaci  elektronicznej  i  opatrzenia  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym,  a  nie  przez  pryzmat  zgodności  treści  oferty  z  treścią  SIWZ,  pomimo 

wprowadzenia  w  SIWZ  postanowienia  pkt  8  Rozdziału  XI.  Jeżeli  bowiem  oferta  złożona 

w postaci  skanu  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem  elektroni

cznym  nie  jest  ofertą 

„sporządzoną w postaci elektronicznej,” to jest ona nieważna zgodnie z art. 10a ust. 5 ustawy 

Pzp  i  podlega  odrzuceniu  jako  niezgodna  z  ustawą,  a  dla  takiej  oceny  nie  ma  znaczenia 

okoliczność czy w SIWZ zawarto postanowienie regulujące taki właśnie przypadek czy też nie. 

Na marginesie dodać należy, iż zagadnienia związane z elektronizacją zamówień publicznych 

są problematyką nową i dynamicznie rozwijającą się, a dynamice tej nie w pełni odpowiadają 

funkcjonujące regulacje prawne. Wprowadzanie do obrotu prawnego nowych instytucji często 

prowadzi 

do powstania wątpliwości i ścierania się poglądów nie tylko wśród zamawiających 

wykonawców,  ale  także  w  doktrynie  i  orzecznictwie,  co  niewątpliwie  jednak  w efekcie 

prowadzić będzie do wypracowania jednolitego stanowiska.   

Z uwagi na powyższe Izba uwzględniła zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

W  ocenie  składu  orzekającego  potwierdził  się  także  zarzut  nr  II  odwołania,  tj.  zarzut 

naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10a ust 5 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty 

Odwołującego, pomimo że była zgodna z ustawą z uwagi na fakt, że została ona sporządzona 

w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  1  ustawy  Pzp  Za

mawiający  odrzuca  ofertę,  jeżeli  jest 

niezgodna  z  ustawą.  Jak  wynika  z  brzmienia  tego  przepisu  do  odrzucenia  oferty  na  jego 

podstawie może dojść w sytuacji, kiedy zachodzi niezgodność z wymaganiami wynikającym 

przepisów  ustawy  Pzp  lub  aktów  wykonawczych  do  tejże  ustawy.  Wobec  powyższego, 

Zamawiający decydując się na zastosowanie omawianego przepisu winien jest wykazać, że 

pomiędzy  ofertą  a  konkretnym  przepisem  prawa  zachodzi  niezgodność  oraz  na  czym  ona 

polega.  

Jak  wywieść  można  z  kontekstu  uzasadnienia  faktycznego  odrzucenia  oferty 

Odwołującego,  podstawę  tej  czynności  Zamawiający  upatrywał  w  złożeniu  oferty  w postaci 

skanu  opatrzonego  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.  Zamawiający  nie  wyjaśnił 

jednak 

dlaczego tak złożona oferta nie jest zgodna z ustawą. Zamawiający nie przywołał nawet 

żadnego  konkretnego  przepisu  ustawy  Pzp  czy  też  aktu  wykonawczego  do  tejże  ustawy, 

którym oferta Odwołującego byłaby niezgodna. Stanowisko Zamawiającego w tym zakresie 

można  wywodzić  wyłącznie  na  zasadzie  analogii  z cytowanego  w uzasadnieniu  odrzucenia 

oferty Odwołującego fragmentu wyroku KIO z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt 


KIO  2611/18  odnoszącego  się  do  naruszenia  art.  10a  ust.  5  ustawy  Pzp  oraz  §  5  ust.  2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji  elektronicznej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz 

udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 ze 

zm.,  dalej  jako  „Rozporządzenie  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej”). 

uzasadnieniu  faktycznym  odrzucenia  oferty  Odwołującego  brak  jest  jednak  stanowiska 

własnego  Zamawiającego.  Zamawiający,  poza  krótkim  odesłaniem  do  postanowienia 

Rozdziału XI pkt 8 SIWZ, nie przedstawił argumentacji potwierdzającej istnienie podstawy do 

odrzucenia oferty, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Nie powoływał się także na 

okoliczność  sporządzenia  oryginału  oferty  w  formie  pisemnej,  którą  podkreślił  dopiero 

odpowiedzi  na  odwołanie.  Nie  budzi  wątpliwości  Izby,  iż  tego  rodzaju  wyjaśnienie  winno 

znaleźć  się  w  treści  uzasadnienia  faktycznego  odrzucenia  oferty,  to  ta  treść  jest  bowiem 

przedmiotem weryfikacji przez Izbę w postępowaniu odwoławczym. 

Niezależnie  od  powyższego  należy  wskazać,  iż  Izba  w  składzie  orzekającym 

przedmiotowej  sprawie  nie  podziela  poglądu  wyrażonego  w  przywołanym  przez 

Zamawiającego  orzeczeniu  zapadłym  w  sprawie  o  sygn.  akt  KIO  2611/18,  uznając,  iż  fakt 

uprzedniego  wydrukowania,  wypełnienia,  opatrzenia  pieczęciami  i  własnoręcznego 

podpisania  formularza  ofertowego,  a  następnie  jego  zeskanowania  i  opatrzenia 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  osoby  upoważnionej  nie  powoduje  sporządzenia 

oferty w sposób niezgodny z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp.  

myśl tego przepisu oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie,  o  którym  mowa  w art.  25a,  w  tym  jednolity  dokument,  sporządza  się,  pod 

rygorem  nieważności,  w  postaci  elektronicznej  i  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym. 

Nie budzi więc wątpliwości, iż w stanie prawnym znajdującym zastosowanie 

w  rozpoznawanej  sprawie,  oferta  powinna  być  sporządzona  w  postaci  elektronicznej, 

opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

i  złożona  przy  użyciu  środków 

komunikacji elektronicznej, 

zaś niedochowanie tego wymogu skutkuje jej nieważnością.  

 Natomiast 

ani powyższy przepis, ani przepisy innych ustaw czy aktów wykonawczych 

nie wprowadzają ograniczeń w zakresie sposobu nadania dokumentowi postaci elektronicznej. 

W ocenie Izby w tym kontekście należy mieć na uwadze to, czym według prawa jest dokument 

elektroniczny. Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy 

z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.) dokumentem 

elektronicznym jest stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych 

w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. Pojęcie 

dokumentu elektronicznego definiuje także Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania 


w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 

1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 2014 Nr 257 str. 73, „eIDAS”), gdzie w art. 3 pkt 35 wskazano, że 

dokument  elektroniczny  oznacza  każdą  treść  przechowywaną  w  postaci  elektronicznej, 

szczególności tekst lub nagranie dźwiękowe, wizualne lub audiowizualne.  Dodatkowo jak 

wynika z art. 77

k.c. dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej 

treścią.  

Odwołujący złożył ofertę w postępowaniu za pośrednictwem miniPortalu, która dotarła 

do  Zamawiającego  w  postaci  elektronicznej  w  formacie  pdf,  czyli  w  jednym  z  formatów 

dopuszczonych  przez  Zamawiającego  w  Rozdziale  XI  pkt  20  SIWZ  (przy  czym  wskazany 

tym postanowieniu katalog możliwych formatów przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, 

.xps, .odt., był katalogiem otwartym). Dokument w takim formacie stanowił niewątpliwie zbiór 

danych uporządkowanych w określonej wewnętrznej strukturze, stanowiący odrębną całość 

znaczeniową.  Treść  oświadczenia  woli  wykonawcy  została  zdigitalizowana  i  zapisana  na 

odpowiednim  informatycznym  nośniku  danych.  W  tym  stanie  rzeczy  trudno  stwierdzić,  aby 

oferta złożona przez Odwołującego nie była dokumentem elektronicznym w rozumieniu ww. 

przepisów.  Sam  Zamawiający  w  pkt  3  Rozdziału  XI  SIWZ  zrównywał  postać  elektroniczną 

postacią  dokumentu  elektronicznego  („dokumenty  lub  oświadczenia,  o  których  mowa 

SIWZ, są to oryginalne dokumenty lub oświadczenia w postaci elektronicznej, tj. w postaci 

dokumentu elektronicznego

”). 

Natomiast  w  ocenie  Izby  o

koliczność,  iż  dokument  elektroniczny  powstał  poprzez 

zeskanowanie  do  formatu  pdf  wydrukowanego  formularza  oferty  i  podpisanie  takiego  pliku 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

nie przesądza, że oferta nie została sporządzona 

w postaci elektronicznej. 

Pojęcie „sporządzenia,” którym ustawodawca posłużył się w art. 10a 

ust. 5 ustawy Pzp

, jak zauważyła Izba w wyroku z dnia 8 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 119/19, 

nie  zostało  zdefiniowane.  Co  istotne  -  Zamawiający  ani  w  treści  uzasadnienia  faktycznego 

odrzucenia  oferty  Odwołującego,  ani  w  postępowaniu  odwoławczym,  nie  podnosił 

argumentacji, która wskazywałaby na to, że czynność sporządzania oferty zakończyła się wraz 

ze 

złożeniem  własnoręcznego  podpisu  przez  pełnomocnika  Odwołującego  na  formularzu 

ofertowym. 

Taka interpretacja byłaby w ocenie Izby zbyt daleko idąca. Sporządzić to zgodnie 

ze Słownikiem Języka Polskiego „wykonać, przygotować coś.” Przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego nie wprowadzają jakichkolwiek ograniczeń co do tego, jak należy sporządzić 

dokument  w  postaci  elektronicznej,  w  tym  nie  zakazują  zdigitalizowania  dokumentu 

papierowego do formatu pdf. Pojęcie sporządzania oferty w postaci elektronicznej może zatem 

uwzględniać  w  swym  zakresie  znaczeniowym  szereg  czynności,  także  innych  niż  samo 

wytworzenie 

oświadczenia, 

np. 

wprowadzenie 

zbioru 

danych 

do 

systemu 

teleinformatycznego,  modyfikacj

ę  tych  danych,  ich  przekonwertowanie,  skompresowanie, 


spakowanie czy 

zapisanie na nośniku danych w odpowiednim formacie (w tym wypadku pdf). 

W związku z tym w ocenie Izby pojęcie sporządzenia oferty w postaci elektronicznej powinno 

być rozumiane stosunkowo szeroko jako przygotowanie oferty do opatrzenia kwalifikowanym 

podpisem  elektronicznym  i  złożenia  za  pośrednictwem  środków  komunikacji  elektronicznej 

jest to etap bezpośrednio poprzedzający te właśnie czynności).  

Okoliczność, iż oferta złożona przez Odwołującego nie została sporządzona w postaci 

elektronicznej,  lecz  stanowiła  elektroniczną  kopię  dokumentu  była  wywodzona  przez 

Zamawiającego wyłącznie z treści § 5 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej 

(przy czym na powyższe wskazuje jedynie zacytowany przez Zamawiającego 

w uzasadnieniu faktycznym odrzucenia oferty Odwołującego fragment orzeczenia w sprawie 

o sygn. akt KIO 2611/18, jak bowiem sygnalizowano już powyżej Zamawiający nie przedstawił 

argumen

tacji własnej w tym zakresie).  

Niemniej, 

skład  orzekający  w  przedmiotowej  sprawie  podziela  pogląd  wyrażony 

w wyrokach z dnia 25 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 221/19 oraz z dnia 4 marca 2019 r., sygn. 

akt KIO 277/19, 

iż § 5 Rozporządzenia  w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej 

nie  znajduje  zastosowania  w  odniesieniu  do  oferty,  jako  że  odnosi  się  do  dokumentów  lub 

oświadczeń,  o  których  mowa  w  art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp,  lub  innych  dokumentów  lub 

oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co wprost wynika z § 5 ust. 

1 tego rozporządzenia („Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  nie  zostały  sporządzone  w  postaci  dokumentu  elektronicznego,  wykonawca 

może  sporządzić  i  przekazać  elektroniczną  kopię  posiadanego  dokumentu  lub 

oświadczenia”).   Art.  25  ust.  1  ustawy  Pzp  odnosi  się  wyłącznie  do  oświadczeń  lub 

dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  które  mają  potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

 Ponadto  w  ocenie  Izby  przepis 

§  5  Rozporządzenia  w  sprawie  użycia  środków 

komunikacji  elektronicznej 

miał  na  celu  umożliwienie  wykonawcom  złożenia  przy  użyciu 

środków komunikacji elektronicznej także oświadczeń lub dokumentów, które nie zostały lub 

nie mogą zostać sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego. Jako przykład wskazać 

tu  można  chociażby  na  wystawione  w  formie  pisemnej  referencje,  którymi  wykonawca  już 

dysponuje 

i  którymi  chciałby  się  posłużyć  w  celu  wykazania  spełnienia  warunków  udziału 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej albo dokument koncesji na 

okoliczność  wykazania  posiadania  odpowiednich  uprawnień  do  prowadzenia  działalności 

zawodowej

. Ustawodawca, dając wykonawcom taką możliwość, uregulował w § 5 ust. 2  ww. 


r

ozporządzenia    kwestię  poświadczania  takich  dokumentów  za  zgodność  z  oryginałem, 

uznając  za  równoznaczne  z  takim  poświadczeniem  opatrzenie  dokumentu  kwalifikowanym 

p

odpisem  elektronicznym  przez  wykonawcę.  Takie  rozwiązanie  niewątpliwie  sprzyja 

sprawności i efektywności postępowań i ich elektronizacji. Nie można bowiem tracić z oczu 

okoliczności,  iż  celem  elektronizacji  jest  usprawnienie  komunikacji  między  zamawiającym 

wykonawcami, a nie utrudnianie wykonawcom dostępu do zamówień publicznych.  

Podsumowując  powyższe,  w  ocenie  Izby,  wywodzenie  na  zasadzie  analogii  z  §  5 

Rozporządzenia  w  sprawie  użycia  środków  komunikacji  elektronicznej,  iż  opatrzona 

kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym 

oferta  sporządzona  w  formacie  pdf  poprzez 

zeskanowanie  uprzednio 

wydrukowanego  i  wypełnionego formularza,  jest  ofertą  niezgodną 

art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w sytuacji, gdy § 5 ww. rozporządzenia do oferty się nie odnosi, 

obowiązujące  przepisy  nie wprowadzają  explicite  ograniczeń  co do  sposobu wytworzenia 

dokumentu w postaci elektronicznej 

i nie definiują czynności „sporządzenia oferty w postaci 

elektronicznej”,  jest  zbyt  daleko  idące.  Tym  bardziej,  że  taka  rozszerzająca  interpretacja 

stanowić ma w efekcie o nieważności oferty i jej niezgodności z ustawą. Izba podziela pogląd 

wyrażony w wyroku z dnia 8 lutego 2019 r., sygn. akt KIO 119/19, iż nie sposób przypisywać 

nieważności czynności  złożenia oferty na podstawie badania sposobu wprowadzania danych, 

czyli  sposobu sporządzenia oferty, która  została zakończona wtedy, kiedy  dokument  został 

przeformatowany  na  wersję  elektroniczną  i  opatrzony  kwalifikowanym  podpisem 

elektronicznym.  

W tym stanie rzeczy Izba 

uznała zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10a 

ust. 5 ustawy Pzp za zasadny. 

W konsekwencji naruszenia przez Zamawiającego  art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp 

potwierdził  się  także  zarzut  naruszenia  art.  91  ust.  1  ustawy  Pzp,  gdyż  w  obliczu 

nieprawidłowego odrzucenia oferty Odwołującego wadliwie przeprowadzona została czynność 

badania i oceny ofert, a zatem również czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w częściach 

nr 1, 3, 5, 6, 7 i 11 zamówienia, objętych zakresem odwołania, była obarczona wadą.  

Mając  na  uwadze  wszystko  powyższe,  Izba  uznała,  że  odwołanie  zasługuje  na 

uwzględnienie i na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji. 

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  stosownie  do  jego  wyniku  na 

podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz na podstawie 

§ 3 pkt 1) i pkt 2 lit. b) w zw. z § 5 


ust.  2  pkt  1)  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w sprawie 

wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). 

Przewodniczący:      ……………………………….……… 
 

……………………………….……… 

……………………………….……… 


wiper-pixel