KIO 427/19 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 427/19 

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2019 r. 

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:   Marek Koleśnikow  

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania 

odwoławczego  w  dniu  25  marca  2019  r.  w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa 

Krajowej  Izby  Odwoławczej  w  dniu  11  marca  2019  r.  przez  wykonawcę  Cyfrowe  Systemy 

Telekomunikacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, 

ul. Szkotnik 2B, 33-

100 Tarnów 

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Miasta Gdyni,  Al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia   

przy udziale:  

wykonawcy 

Innergo 

Systems 

Sp

ółka 

ograniczoną 

odpowiedzialnością  

z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Odrowąża  15,  03-310  Warszawa  zgłaszającego 

zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego o sygn. akt: KIO 427 po 

stronie 

zamawiającego  

postanawia: 

1)   umarza 

postępowanie odwoławcze;  

2)   nakazuje 

zwrot  z  rachunku  bankowego  Urzędu  Zamówień  Publicznych  na  rzecz 

wykonawcy 

Cy

frowe  Systemy  Telekomunikacyjne  Spółka  z  ograniczoną 

odpowiedzial

nością  z siedzibą w  Tarnowie, ul.  Szkotnik  2B,  33-100  Tarnów kwoty 

00  zł  00  gr  (słownie:  trzynaście  tysięcy  pięćset  złotych  zero  groszy),  stanowiącej 

90% uiszczonego wpisu.   

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r. 

–  Prawo  zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1986)  na  niniejsze  postanowienie 

– w  terminie 7  dni  od 

dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gdańsku

Przewodniczący:   ……………  


Sygn. akt KIO 427/19 

U z a s a d n i e n i e 

Ogłoszenie  o  zamówieniu  zostało  opublikowane  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii 

Europejskiej z 17.10.2018 r. pod nrem 2018/S 227-519335.  

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej w skrócie »Pzp« lub 

ustawą bez bliższego określenia.  

Izba  ustaliła,  że  30  lipca  2019  r.  wykonawca  Cyfrowe  Systemy  Telekomunikacyjne 

Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  z  siedzibą  w  Tarnowie,  ul.  Szkotnik  2B, 

100  Tarnów  złożył  odwołanie  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 

»Zakup  Systemu  w  postaci  centrali  (platformy 

telekomunikacyjnej VoIP) wraz z oprogramowaniem realizującym funkcjonalność infolinii dla 

mieszkańców«.  

Odwołanie  w  imieniu  odwołującego  zostało  wniesione  przez  pełnomocnika,  którym  jest 

radca  prawny  D.  B. 

.  Do  odwołania  odwołujący  załączył  pełnomocnictwo  oraz  informację 

odpowiadającą  odpisowi  aktualnemu  z  Rejestru Przedsiębiorców,  z których to  dokumentów 

wynika przedmiotowe pełnomocnictwo.  

Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed 

otwarciem  rozprawy  25  marca  2019 

r. Wobec  ustalenia,  że  odwołujący  wycofał  skutecznie 

odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie postępowania, 

zgodnie  z  unormowaniem  art.  19

7  ust.  8  zdanie  drugie  Pzp,  wobec  czego  odwołującemu 

zwraca  się  90%  wpisu  uiszczonego  przez  odwołującego  na  rachunek  Urzędu  Zamówień 

Publicznych,  czyli  wycofującemu  odwołanie  zwraca  się  kwotę  13  500  zł  00  gr  (słownie: 

trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).  

O  kosztach  postępowania  odwoławczego  orzeczono  na  podstawie  art.  192  ust.  9  i  10  

w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od 

odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  i  sposobu  ich  rozliczania 

(Dz. U. z  2018 r. poz. 972).   

Przewodniczący:   ……………  


wiper-pixel