KIO 426/19 POSTANOWIENIE dnia 25 marca 2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt KIO 426/19  

POSTANOWIENIE 

z dnia 25 marca 2019 r.  

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:  

Przewodniczący:  Ernest Klauziński  

po  rozpoznaniu  na  posiedzeniu  niejawnym 

bez  udziału  stron  w  dniu  25  marca  2019  r.  

w  Warszawie  odwołania  wniesionego  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej  

w  dniu  11  marca  2019  r.  przez 

wykonawcę  Atende  Medica  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  

w  Warszawie  w 

postępowaniu  prowadzonym  przez  zamawiającego:  Szpital  Solec  

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy udziale SIMPLE S.A. z siedzibą w Warszawie 

postanawia: 

Umarza postępowanie odwoławcze.  

Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Atende 

Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.  

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni  

od  dnia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:………….……………………… 


Sygn. akt: KIO 426/19  

U z a s a d n i e n i e 

Szpital Solec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Zamawiający) prowadzi postępowanie 

w  trybie  przetargu  nieograniczonego  pn. 

„Dostawa  i  wdrożenie  Zintegrowanego  Systemu 

Informatycznego  typu  ERP

”  (nr  postępowania  PN/02ERP/01/2019).  Zamawiający  zamieścił 

o

głoszenie  o  zamówieniu  w  dniu  28  lutego  2019  r.  w  Dzienniku  Urzędowym  Unii  

Europejskiej  pod  numerem  2019/S  042-094909

.  Postępowanie  jest  prowadzone  zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych zwanej dalej 

w skrócie Pzp.  

Zamawiający  w  odpowiedzi  na  wniesione  odwołanie  przez  wykonawcę  Atende  Medica  

Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie  (dalej  Odwołujący),  pismem  z  18  marca  2019  r.,  które 

wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 21 marca 2019 r., przed otwarciem 

posiedzenia Izby, złożył oświadczenie o uwzględnieniu w całości zarzutów przedstawionych 

w  odwołaniu,  zgodnie  z  art.  186  ust.  2  Pzp.  Zamawiający  12  marca  2019  r.  opublikował  

na  swojej  stronie  internetowej  informację  o  wniesionym  odwołaniu  wraz  z  wezwaniem 

wykonawców  do  udziału  w  postępowaniu  odwoławczym,  zgodnie  z  art.  185  ust.  1  Pzp.  

Do postępowania odwoławczego w wymaganym terminie w dniu 15 marca 2019 r. przystąpił 

wykonawca 

SIMPLE  S.A.  z  siedzibą  w Warszawie  (dalej  Przystępujący).  22  marca  2019  r. 

Przystępujący  przesłał  drogą  elektroniczną  do  Prezesa  Krajowej  Izby  Odwoławczej 

oświadczenie,  że  nie  wnosi  sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania  przez 

Zamawiającego. 

W  związku  z  powyższymi  faktami,  Izba  uznała,  że  zachodzą  podstawy  do  umorzenia 

postępowania  odwoławczego.  Zgodnie  z  art.  186  ust.  3  Pzp  jeżeli  uczestnik  postępowania 

odwoławczego,  który  przystąpił  do  postępowania  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniesie 

sprzeciwu  co  do  uwzględnienia  w  całości  zarzutów  przedstawionych  w  odwołaniu  przez 

zamawiającego,  Izba  umarza  postępowanie,  a  zamawiający  wykonuje,  powtarza  

lub  unieważnia  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  żądaniem 

zawartym  w  odwołaniu.  W  sytuacji  umorzenia  postępowania,  w  związku  z  uwzględnieniem 

całości  zarzutów,  ustawodawca  nałożył  na  zamawiającego  obowiązek  wykonania, 

powtórzenia lub unieważnienia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z żądaniem zawartym w odwołaniu.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  umorzyła  postępowanie  odwoławcze,  o  czym  orzekła 

postanowieniem na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Pzp. 


O kosztach orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp.  

Zamawiający  uwzględnił  w  całości  zarzuty  wniesionego  odwołania  przed  rozpoczęciem 

posiedzenia  Izby,  a 

przystępujący  po  stronie  zamawiającego  wykonawca  nie  wniósł 

sprzeciwu  wobec  uwzględnienia  odwołania.  Zachodziły  zatem  podstawy  do  orzeczenia 

zwrotu odwołującemu kwoty uiszczonego wpisu, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1a rozporządzenia 

Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wysokości  oraz  sposobu 

pobierania  wpisu  od  odwołania  oraz  rodzajów  kosztów  w  postępowaniu  odwoławczym  

i  sposobu  ich  rozliczania  (t.j.  Dz.U.  z  2018  r.  poz.  972

),  który  stanowi,  że  w  przypadku 

umorzenia  postępowania  odwoławczego  przez  Izbę,  jeżeli  uczestnik  postępowania 

odwo

ławczego,  który  przystąpił  po  stronie  zamawiającego,  nie  wniósł  sprzeciwu  wobec 

uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, a zamawiający uwzględnił 

zarzuty  przedstawione  w  odwołaniu  w  całości  przed  otwarciem  rozprawy  –  Izba  orzeka  

o dok

onaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień 

publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  1986)  na niniejsze  postanowienie 

– w terminie 7 dni  

od  dn

ia  jego  doręczenia  –  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.  

Przewodniczący:………………………………………… 


wiper-pixel