KIO 425/19 WYROK dnia 22.03.2019 r.

Data: 17 czerwca 2019

Sygn. akt: KIO 425/19 

WYROK 

z dnia 22.03.2019  r. 

Krajowa Izba Odwoławcza   -   w składzie: 

Przewodniczący:      Emil Kawa 

Protokolant:            

Marcin Jakóbczyk 

po  rozpoznaniu  na  rozprawie  w  dniu  22  marca  2019  roku  w  Warszawie 

odwołania 

wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 11.03.2019 r. przez wykonawcę 

Electronic  Control  Systems  S.A.  ul.  Krakowska  84,  32-083  Balice 

w  postępowaniu 

prowadzonym 

przez  Gminę  Miejską  Włodawa  al.  Józefa  Piłsudskiego  41,  22-200 

Włodawa 

przy  udziale  wykonawcy  Centrum  Zaopatrzenia  Energetyki  ELTAST  Sp.  z  o.o.  ul. 

Toruńska,  26-600  Radom  zgłaszającego  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  o 

po stronie zamawiającego 

orzeka 

Oddala odwołanie 

Kosztami  postępowania  obciąża  odwołującego  Electronic  Control  Systems  S.A.  ul. 

Krakowska  84,  32-

083  Balice  i  zalicza  w  poczet  kosztów  postepowania  kwotę  15,000,00 

(piętnaście tysięcy) złotych uiszczonych przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania. 

Stosownie  do  art.  198a  i  198b  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  - 

Prawo  zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od 

dnia  jego  doręczenia  -  przysługuje  skarga  za  pośrednictwem  Prezesa  Krajowej  Izby 

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie. 

Przewodniczący:     

………………….… 


Sygn. akt KIO 425/19 

                                                UZASADNIENIE 

Gmina  Miejska  Włodawa  Al.  J.  Piłsudskiego  42  22  -  200  Włodawa,  zwana  dalej 

„Zamawiającym”  prowadzi  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie 

przetargu  nieograniczonego  na  wymianę  oświetlenia  ulicznego  w  ramach  projektu: 

„Włodawa-miasto z energią-oświetlenie uliczne" („Postępowanie"). Ogłoszenie o zamówieniu 

zostało  opublikowane  w  Dz.  U.U.E  pod  numerem  2018/S  239-545544  z  dnia  12  grudnia 

2018 roku. 

Zamawiający  w  dniu  1  marca  2019  roku  poinformował    wykonawców  o  wyborze 

najkorzystniejszej oferty za którą została uznana oferta złożona przez Centrum Zaopatrzenia 

Energetyki  ELTAST  Sp.  z  o.o.  z  sie

dzibą  w  Radomiu.  Od  takiej  czynności  Zamawiającego 

wykonawca Electronic Control Systems S.A. ul. Krakowska 84 32 - 083 Balice, dalej zwany 

„Odwołującym” wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

We wniesionym odwołaniu zarzucił Zamawiającemu: 

naruszenie  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  poprzez  zaniechanie  odrzucenia  oferty 

ELTAST,  mimo  że  jej  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ,  gdyż  wykonawca  nie  złożył  w 

ofercie obliczeń fotometrycznych i sprawozdania (raportu) z badania LM-80-08 źródeł światła 

LED dla opraw w strefie ochrony konserwatorskiej, 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  poprzez  zaniechanie 

odrzucenia  oferty  ELTAST,  mimo  że  jej  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ,  gdyż 

wykonawca  nie  zaoferował  174  opraw  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej,  ewentualnie 

zaoferowane oprawy nie zostały określone poprzez podanie ich nazwy, typu i producenta, co 

było przez Zamawiającego w SIWZ wymagane, 

naruszenie  przez  Zamawiającego  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez 

bezzasadne  odrzucenie  oferty  Odwołującego,  mimo  zgodności  jej  treści  z  treścią  SIWZ, 

ewentualnie  naruszenie  przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  w  zw.  z  art.  87  ust.  1  ustawy  Pzp 

poprzez  bezpodstawne  odrzucenie  oferty  Odwołującego  i  zaniechanie  wyjaśnienia  jego 

oferty w zakresie dotyczącym opraw zaoferowanych w pozycjach 40 - 46, 52, 54-61, 68,75-

76,78-80, 104-105 formularza kalkulacji ceny, ewentualnie naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 

pkt  2  w  zw.  z  art.  87  ust.  2  pkt  3  ustawy  Pzp  poprzez  bezzasadne  odrzucenie  oferty 

Odwołującego i zaniechanie poprawienia omyłek w pozycjach 40 - 46, 52, 54-61, 68, 75-76, 

105 formularza kalkulacji ceny Odwołującego na podstawie przepisu art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp, 


naruszenie przez Zamawiającego przepisu art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust.1 ustawy 

Pzp  poprzez  nieprawidłową  ocenę  oferty  Odwołującego  w  kryterium  trwałość  strumienia 

oferowanych  opraw  ulicznych  i  przyznanie  jej  2  pkt.  zamiast  10  pkt.,  ewentualnie  poprzez 

nieprawidłową ocenę ofert ELTAST i SPIE Elbud Gdańsk S.A. i przyznanie tym ofertom 10 

pkt. zamiast 2 pkt. 

Podnosząc  powyższe  Odwołujący  wniósł  żądania  o  uwzględnienie  odwołania  i 

nakazanie  Zamawiającemu  unieważnienia  czynności  wyboru  oferty  ELTAST  jako 

najkorzystniejszej oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert i: 

odrzucenie oferty ELTAST, 

unieważnienia  czynności  odrzucenia  oferty  Odwołującego  i  przyznanie  odpowiednio 

Odwołującemu 10 punktów w kryterium dotyczącym trwałości strumienia światła (kryterium 3) 

bądź 2 punktów wykonawcom ELTAST i SPIE Elbud Gdańsk S.A., 

z ostrożności wyjaśnienia treści oferty Odwołującego w zakresie dotyczącym pozycji 

40 - 46, 52, 54-61, 68,75-76,78-80,104-105 formularza kalkulacji ceny, 

z  ostrożności  poprawienia  omyłek  w  ww.  pozycjach  formularza  kalkulacji  ceny 

Odwołującego, 

Odnosząc  się  do  zarzutu  pierwszego  dotyczącego  zaniechania  odrzucenia  oferty 

ELTAST, mimo że jej treść jest niezgodna z treścią SIWZ, podał, ze wykonawca nie złożył w 

ofercie obliczeń fotometrycznych i sprawozdania (raportu) z badania LM-80-08 źródeł światła 

LED dla opraw w strefie ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z Rozdziałem 10 pkt 10.1) SIWZ 

(k.  29)  wykonawcy  zobowiązani  byli  wraz  z  formularzem  oferty  złożyć  obliczenia 

fotometryczne  dla oferowanych opraw.  Obliczenia dotyczące  oferowanych opraw  „stanowią 

integralną  część  oferty  (treść  oferty)  i  nie  podlegają  uzupełnieniu  w  trybie  art.  26  ust.  3 

ustawy Pzp. Brak w złożonej ofercie obliczeń fotometrycznych wraz z danymi technicznymi 

właściwości opraw oświetleniowych oferty spowodowuje odrzucenie oferty na podstawie art. 

89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp".  Natomiast  stosownie  do  Rozdziału  10  pkt  10.3)  (k.  29)  SIWZ 

wymagane było złożenie sprawozdania z badania LM-80-08 źródeł światła LED. 

 Natomiast 

Przystępujący ELTAST nie przedstawił w ofercie obliczeń fotometrycznych 

ani sprawozdania z badań dla opraw w strefie objętej ochroną konserwatorską, co powinno 

skutkować odrzuceniem jego oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

B

rzmienie  Rozdziału  10  pkt  10.1)  i  3)  SIWZ  jest  jednoznaczne  nie  pozostawiając  żadnych 

wątpliwości,  co  do  wymaganych  od  wykonawców  dokumentów.  Zauważenia  przy  tym 

wymaga,  iż  -  jak  wynika  z  brzmienia  Rozdziału  10  pkt  10.  1)  i  3)  SIWZ  -  Zamawiający  nie 

wyłączył  obowiązku  złożenia  powołanych  dokumentów  dla  opraw  montowanych  w  strefie 

ochrony  konserwatorskiej.  SIWZ  jest  jednoznaczna  - 

do  wypełnionego  formularza  oferty 

(treść oferty) Wykonawca winien dołączyć”. 


Dodał,  że  celem  przedstawienia  obliczeń  fotometrycznych  dla  wszystkich  lamp  było 

zweryfikowanie, czy of

erowane oprawy gwarantują wartości parametrów oświetleniowych na 

poziomie  nie  mniejszym  niż  wymagania  normy  PN-EN  13201.  Tylko  na  podstawie  badań 

Zamawiający  mógł  ustalić,  czy  oferowane  oprawy  (także  te  w  strefie  ochrony 

konserwatorskiej) mają wystarczającą (zgodną z ww. normą) moc. W przypadku opraw OW 

LED  decyzja  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  z  7  stycznia  2017  roku  (nr 

IN.II.5142.164.1.2017),  dalej  „Decyzja"  wskazywała  na  72W,  podczas  gdy  badania 

fotometryczne  wykazały,  że  wystarczająca  jest  moc  opraw  OW  LED  48W.  Wszyscy 

wykonawcy,  w  tym  Odwołujący  i  ELTAST  w  formularzu  kalkulacji  ceny  w  pozycjach 

dotyczących  opraw  ozdobnych  w  strefie  objętej  ochroną  konserwatorską  wskazali  w 

kolumnie  mocy  opraw  55W.  Powołane  obliczenia  były  także  niezbędne  do  sprawdzenia 

wiarygodności  deklarowanej  przez  wykonawców  łącznej  mocy  wszystkich  oferowanych 

opraw (co podlegało ocenie na podstawie kryteriów oceny ofert). 

Tym  samym  Zamawiający  bezprawie  zaniechał  odrzucenia  oferty  ELTAST  na  podstawie 

przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

Kolejny zarzut dotyczył naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 

poprzez  zaniechanie odrzucenia oferty  ELTAST, mimo  że jej  treść jest  niezgodna  z treścią 

SIWZ,  gdyż  wykonawca  nie  zaoferował  174  opraw  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej, 

ewentualnie  zaoferowane  oprawy  nie  zostały  określone  poprzez  podanie  ich  nazwy,  typu  i 

producenta, co było przez Zamawiającego w SIWZ wymagane. 

Podał,  że  w  tym  celu  Zamawiający  w  SIWZ  (załącznik  nr  2)  przygotował  wzór  formularza 

kalkulacji  ceny  (w  Excelu

).  We  wzorze  podano  opis  dostawy  z  instalacją  i  ilości  oraz 

jednostki  miary  oraz  moc  rzeczywistą  opraw.  W  pozostałym  zakresie  tabelę  miał  wypełnić 

wykonawca. 

Analiza oferty ELTAST, w szczególności formularza kalkulacji ceny skazuje, iż nie podano w 

nim  nazwy,  typu  i  producenta  opraw  w  pozycjach  36  -  37,40-47,49-61,  74-80,104  -105.  W 

powołanych pozycjach ELTAST wskazał „Oprawa z projektu". Zauważanie wymaga jednak, 

że  ani  w  SIWZ,  ani  w  ofercie  ELTAST  nie  został  wskazany  dokument  określany  jako 

„projekt".  Zatem  w  tym  zakresie  ELTAST  nie  podał  żądanych  nazw  i  typu  oraz  producenta 

opraw  w  ww.  pozycjach.  Co  więcej,  wykonawcy  mieli  także  obowiązek  wypełnienia 

pozostałych  kolumn  formularza  kalkulacji  ceny  odnośnie  wszystkich  opraw.  W  SIWZ  brak 

jakieg

okolwiek  wyłączenia  w  tym  zakresie  odnośnie  opraw  w  obszarze  konserwatorskim. 

Zauważył, że Zamawiający dopiero w piśmie z 29 stycznia 2019 roku (a zatem po terminie 

składania ofert) próbował nadać nową treść SIWZ wskazując, że odnośnie opraw dla terenu 

obj

ętego ochroną konserwatorską brak jest obowiązku podania w formularzu kalkulacji ceny 

parametrów  techniczno  -  użytkowych  opraw,  jednak  stanowisko  to  nie  znajduje 


potwierdzenia  w  treści  SIWZ.  Zarówno  Zamawiającego,  jak  i  wykonawców  wiąże  SIWZ  w 

brzmieniu ak

tualnym na dzień, w którym upływa termin składania ofert. Późniejsze zmiany są 

bezskuteczne.  Zamawiający  uzasadnił  swoje  stanowisko  tym  że  wykonawcy  nie  mogą 

zaoferować  innych  opraw  niż  wskazane  w  Decyzji.  Tym  samym  oferta  ELTAST  w 

omawianym  zakresie  jest 

niezgodna  z  SIWZ.  Z  żadnych  dokumentów  złożonych  wraz  z 

oferta nie wynika, jaki typ, nazwę i producenta opraw w obszarze ochrony konserwatorskiej 

zaoferował  ELTAST.  Oprawy  te  wskazuje  Decyzja  -  są  to  dla  słupów  stylizowanych  na 

historyczne  oprawy  OW  LED  72

W,  a  pozostałych  -  Cuddle  Led  72W.  Wskazane  oprawy 

jednak nie zostały w ogóle ujęte w ofercie ELTAST. 

W  zakresie  zarzutu  trzeciego  dotyczącego  niezasadnego  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  dotyczącego  niezasadnego  odrzucenia  oferty  Odwołującego  z  powodu 

nie

zgodności  złożonej  oferty  z  treścią  SIWZ,  na  wstępie  stwierdził,  że    w  sprawie  nie  jest 

okolicznością sporną, że w pozycjach 37 - 38 formularza kalkulacji ceny Odwołujący wskazał 

w  kolumnie „Nazwa,  typ  oprawy,  producent"  (dalej  „kolumna nr  3")  oprawy  Cuddle LED  72 

(zgodnie z SIWZ), a w pozycjach 40-46, 52, 54-61, 68, 75-76, 78-80,104-105 oprawy Cuddle 

LED  48,  co  nie  odpowiada  wymaganiom  SIWZ.  Wypełnił  także  pozostałe kolumny  podając 

ceny  jednostkowe,  liczbę  sztuk  oraz  parametry  techniczne  oferowanych  dla  tych  pozycji 

opraw. Odwołujący zorientował się, iż w części pozycji formularza kalkulacji ceny kolumnie nr 

3 podał omyłkowe nazwy opraw, o czym poinformował Zamawiającego pismem z 30 stycznia 

2019 roku wyjaśniając m.in., że w pozycjach 40 - 46, 52, 54-61, 68, 75-76, 78-80, 104-105 

zaoferował  zgodnie  z  SIWZ  oprawy  ROSA  OW  LED  omyłkowo  podając  w  tych  pozycjach 

oprawy  Cuddle  LED  48.  Argumentował,  że  stanowisko  to  potwierdza  treść  zawartych  w 

ofercie  obliczeń  fotometrycznych.  Zamawiający  pismem  z  1  marca  2019  roku  zawiadomił 

Odwołującego o odrzuceniu jego oferty  na  podstawie art.  89  ust.  1 pkt 2 ustawy  Pzp,  jako 

niezgodnej  z  treścią  SIWZ  oraz  odrębnym  pismem  przedstawił  informację  o  wyniku 

Postępowania.  W  piśmie  informującym  o  wyniku  Postępowania  Zamawiający  uzasadniając 

odrzucenie  oferty  Odwołującego  (pkt  2  pisma)  podał,  że  „kalkulacja  ceny  oferty  nie  jest 

zgodna  z opisem przedmiotu  zamówienia zawartym w SIWZ,  załącznik  nr 1 zawiera błędy, 

których nie można poprawić na gruncie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych. 

Przedłożona w ofercie przez Wykonawcę kalkulacja ceny oferty stanowiąca załącznik nr 2 do 

SIWZ nie zawiera ani jednej oprawy ozdobnej z 174 sztuk przewidzianych do zainstalowania, 

na  obszarze  ochrony  konserwatorskiej.  Kalkulacja  ceny  oferty  ni

e obejmuje więc  zgodnie  z 

przedłożonym  dokumentem  całego  przedmiotu  zamówienia.  W  związku  z  powyższym  nie 

jest możliwe dokonanie oceny oferty w kryterium cena". 

Zamawiający  wskazał  dalej  w  pkt.  3)  pisma,  że  Odwołujący  „nie  skalkulował  w  kosztorysie 

ofertow

ym oprawy ozdobnej ROSA OW LED w ilości 174 sztuk"


Następnie  w  pkt.  3.1)  pisma  odniósł  się  do  złożonych  z  własnej  inicjatywy  wyjaśnień 

Odwołującego z 30 stycznia 2019 roku, w których Odwołujący wskazał, iż w pozycjach 37 - 

105 formularza kalkulacji ceny omyłkowo podał 

oprawy  Rosa  Cuddle  72W  zamiast  OW  LED  ROSA.  Zamawiający  wyraził  pogląd,  iż  ww. 

wyjaśnienie  było  niedopuszczalne,  a  nadto  że  oprawa  Cuddle  72  została  wpisana  przez 

Odwołującego  w  formularzu  kalkulacji  ceny  tylko  w  pozycjach  37  i  38,  a  w  pozostałych 

wpisano Cuddle 48. Zamawiający podkreślił, że Odwołujący nie podał także oprawy OW LED 

ROSA w formularzu ofertowym, co w ocenie Zamawiającego uniemożliwia także poprawienie 

omyłki  w  formularzu  kalkulacji  ceny.  Zamawiający  w  pkt.  3.2)  pisma  także  ocenił,  że  nie 

można omyłek w ofercie Odwołującego poprawić także na podstawie przepisu art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Pzp. Wskazał na brak w kalkulacji ceny oferty choćby jednej oprawy OW LED 

ROSA, co nie daje możliwości poprawnego skalkulowania ceny oferty. 

Zamawiający  zatem  przyjął,  iż  omyłka  w  formularzu  kalkulacji  ceny  oferty  nie  może 

zostać  poprawiona  ani  na  podstawie  przepisu  art.  87  ust  2  pkt  1,  ani  pkt.  3  ustawy  Pzp. 

Zamawiający  nie  uznał  także  za  zasadne  wezwania  Odwołującego  do  wyjaśnień  oferty  na 

podstawie przepisu art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. 

Ze stanowiskiem Zamawiającego nie sposób 

się  zgodzić,  gdyż  faktem  jest,  że  Odwołujący  nie  wskazał  w  formularzu  ofertowym  i  w 

pozycjach  40  -46,  52,  54-61,  68,  75-76,  78-80,  104  -105  formularza  kalkulacji  ceny  (na  co 

sam  zwrócił  uwagę  Zamawiającego  w  piśmie  z  30  stycznia  2019  roku)  opraw  ROSA  OW 

LED, jednak - 

czego Zamawiający nie dostrzega - opraw ROSA OW LED dotyczą obliczenia 

fotometryczne  złożone  przez  Odwołującego  w  ofercie  (plik  Rosa.Philips.Dialux.pdf),  na  co 

Odwołujący  zwrócił  uwagę już  w  piśmie  z  30  stycznia  2019  roku.  I  przykładowo  analizując 

treść  tego  dokumentu  można  wskazać  na  k.  46-48  (pkt  22),  gdzie  zaprezentowano 

obliczenia  dla  ulicy  11  listopada,  dla  której  wymieniono  oprawę  ROSA  OW  LED  (w 

formularzu kalkulacji ceny - 

omyłkowo Cuddle LED). W kolejnych punktach (numerowanych 

analogicznie  jak  pozycje  w  formularzu  kalkulacji  ceny),  dotyczących  zakwestionowanych 

przez Zamawiającego pozycji formularza kalkulacji ceny, podano wymagane w SIWZ oprawy 

ROSA OW LED.  

Zarzucił Zamawiającemu, że jeśli ten uważał, iż niezbędne są dodatkowe 

wyjaśnienia zobowiązany był o nie wystąpić na podstawie przepisu art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, 

ewentualnie wystąpić do Odwołującego o zgodę na poprawę omyłek w trybie przepisu art. 87 

ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w kwestionowanych pozycjach (w kolumnie nr 3) poprzez przyjęcie 

za prawidłowe danych zawartych w obliczeniach fotometrycznych. 

Zasady  doświadczenia  życiowego  jednoznacznie  wskazują,  iż  trudno  uznać  za  omyłkowe 

skomplikowane  obliczenia  fotometryczne,  dotyczące  oferowanych  wskazanych  zgodnie  z 

SIWZ opraw, zawarte w ofercie Odwołującego. Zamawiający zobowiązany był wziąć je pod 

uwagę  oceniając  ofertę  Odwołującego.  Tymczasem  Zamawiający  je  pominął  bezzasadnie 


uznając,  że Odwołujący  nie zaoferował  174 opraw  ROSA  OW LED,  w  konsekwencji czego 

odrzucił ofertę Odwołującego na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

W  zakresie  kolejnego  zarzutu 

–  czwartego  –  Odwołujący  zarzucił  Zamawiającemu 

naruszenie  przepisu  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.1  ustawy  Pzp  poprzez  nieprawidłową 

ocenę  oferty  Odwołującego  w kryterium  trwałość  strumienia oferowanych opraw  ulicznych i 

przyznanie  jej  2  pkt.  zamiast  10  pkt.,  ewentualnie  poprzez  nieprawidłową  ocenę  ofert 

ELTAST i SPIE Elbud Gdańsk S.A. i przyznanie tym ofertom 10 pkt. zamiast 2 pkt. 

Podał,  ze  jednym  z  kryteriów  oceny  ofert  była  trwałość  strumienia  oferowanych  opraw 

ulicznych o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych. W Rozdziale 13 pkt 5 

(k.  37)  Zamawiający  wskazał  w  jaki  sposób  będzie  oceniał  oferty  w  tym  kryterium.  W 

przypadku  L80B10  wynoszącym  100  000  h  wykonawca  miał  otrzymać  2  pkt.,  a jeśli  liczba 

godzin przekracza 140 000  - 

10 punktów. 

Odwołujący  podał  w  formularzu  ofertowym,  że  trwałość  strumienia  oferowanych  opraw 

ulicznych o najniższej trwałości spośród opraw oferowanych wynosi 100 000 h i otrzymał 2 

pkt. w tym kryterium. ELTAST podał wartość 143 000 h i otrzymał 10 pkt.  

Wskazał, że jak wynika ze stanowiska Zamawiający prezentowanego w piśmie z 29 stycznia 

2019  roku  ocenie  nie  podlegały  oprawy  w  strefie  objętej  ochroną  konserwatorską. 

Zamawiający wywodzi powołane twierdzenie z brzmienia pkt. 5.5. załącznika nr 1 do SIWZ 

(k. 14). Punkt 5.5. zatytułowany jest „Wymagane minimalne parametry techniczno - użytkowe 

opraw  w  obszarze  ochrony  konserwatorskiej

".  Zatem  ewentualnie  można  przyjąć,  iż  ocena 

opraw w strefie objętej ochroną konserwatorską nie będzie obejmowała wymagań w zakresie 

parametrów  techniczno  -  użytkowych,  gdyż  tylko  tego  dotyczy  ten  punkt  (nie  dotyczy 

kryteriów  oceny  ofert).  Należy  przyjąć,  że  ocena  ta  jest  wyłączona  tylko  wtedy,  gdy 

wykonawca zaoferuje oprawy identyczne ze wskazanymi w Decyzji (także co do mocy), a nie 

oprawy  o innej mocy,  czy  równoważne. W konsekwencji  Zamawiający  błędnie wywodzi,  że 

powołane postanowienie  odnosi  się także do kryteriów  oceny  ofert. W Rozdziale 13  SIWZ, 

który  dotyczy  kryteriów  oceny  ofert  oraz  we  wzorze  formularza  oferty,  brak  jakiegokolwiek 

wyłączenia w omawianym zakresie. 

Kryte

ria jakościowe brzmią następująco: 

Kryterium 2: „Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez 

Wykonawcę (suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzględnienia tzw. zmiennego 

profilu mocy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h)". 

Kryterium  3:  „Trwałość  strumienia  światła  oprawy  ulicznej  o  najniższej  trwałości  spośród 

oferowanych  opraw  ulicznych.  Następnie  należy  wskazać,  iż  w  przypadku  opraw 

wskazanych  w  Decyzji  trwałość  strumienia  światła  wynosi  100  000  h,  co  przekłada  się  na 

ocen

ę w kryterium trwałości strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród 


oferowanych  opraw  na  2  pkt.    ELTAST  wskazał  w  formularzu  ofertowy,  że  trwałość 

strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw wynosi 

143 000 h, a Odwołujący 100 000 h. Przywołane wyżej kryteria jednoznacznie wskazują na 

wszystkie  oferowane  oprawy  bądź  jako  punkt  odniesienia  wskazują  „oferowane  oprawy 

uliczne", a zatem także te w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Podkreślił, że w stanie faktycznym sprawy mimo, że wszyscy wykonawcy zaoferowali 

oprawy wskazane w Decyzji (o ile zostanie przyjęte, że takie oprawy zaoferował ELTAST) o 

trwałości strumienia światła 100 000 h oraz wszyscy wykonawcy zaoferowali oprawy Philipsa 

o  trwałości  strumienia  światła  143  000  h  dla  pozostałego  obszaru,  to  -  jak  wynika  z  pisma 

Zamawiającego  z  1  marca  2019  roku  (tabela)  -  ELTAST  i  SPIE  Elbud  Gdańska  S.A. 

otrzymali 10 pkt., a Odwołujący 2 pkt. 

Nadto  pod

ał,  że  faktem  jest,  że  Odwołujący  w  formularzu  oferty  wskazał  w  pkt.  3 

trwałość  strumienia  światła  na  poziomie  100  000  h,  bowiem  uwzględnił  w  tym  miejscu 

oprawy  dla  strefy  objętej  ochroną  konserwatorską.  Tylko  te  oprawy  spośród  oferowanych 

przez wszystkich wykonawców mają trwałość strumienia światła 100 000 h. Zamawiający nie 

traktuje wykonawców  w  Postępowaniu równo,  w  sposób wymagany przepisem art. 7 ust. 1 

ustawy Pzp. Gdyby oceniał oferty prawidłowo - jak już zostało zaznaczone - albo wszystkie 

oferty  powinny  otrzymać  w  omawianym  kryterium  2  pkt.,  albo  10  pkt.  Działając  inaczej 

Zamawiający naruszył przepis art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający  w  pisemnej  odpowiedzi  na  odwołanie  wniósł  o  jego  oddalenie  jako 

niezasadnego. 

W  pierwszej  kolejności  Zamawiający  odniósł  się  do  zarzutu  odwołania  dotyczącego 

niezasadnego  odrzucenia  oferty  Odwołującego.  W tym  zakresie  wskazał  przede  wszystkim 

na treść odwołania, gdzie Odwołujący podał, iż we wskazanych punktach formularza, oferta 

Odwołującego  jest  niezgodna  z  SIWZ.  W  ramach  tego  Odwołujący  w  dalszych  miejscach 

odwołania  przyznaje,  że  kwestia  niezgodności  jego  oferty  z  SIWZ  jest  poza  sporem 

interpretacyjnym.  Ponadto  na  stronie  8/14  Odwołujący  ponownie  potwierdza,  że  w 

kosztorysie  ilościowo-wartościowo-parametrycznym  dostawy  (formularz  ofertowy)  dokonał 

samowolnie zmiany treści kosztorysu w pozycjach 40 - 46, 52, 54-61, 68, 75-76, 78-80, 104 -

105 poprzez zaoferowanie i wycenę w miejsce opraw ozdobnych o nazwie O W LED opraw 

ulicznych o nazwie Cuddle LED. 

W  takiej  sytuacji  Odwołujący  stwierdził,  że  pozostaje  poza  jakimkolwiek  sporem 

interpretacyjnym Stron, iż: 

Formularz ofertowy, będący kosztorysem dostawy z instalacją zawiera w pozycjach 

40-46, 52, 54-68, 75-76 oraz 78-

105 omyłki, czy inaczej błędy wprowadzone przez 

Wykonawcę, 


Wprowadzone  przez 

Wykonawcę  zmiany  do  kosztorysu  ofertowego  lub  inaczej 

specyfikacji  dostawy  z  instalacją  zmieniają  w  sposób  zasadniczy  treść  oferty,  w 

konsekwencji  czyniąc  ją  niezgodną  w  wymaganiami  Zamawiającego,  sprzeczną  z  treścią 

SIWZ. 

Wskazał,  że  Zamawiający  wobec  zaistniałej  sytuacji,  przeprowadził  szczegółową 

analizę  możliwości  dokonania  poprawienia  omyłek  w  ofercie  (specyfikacji  dostawy) 

Odwołującego,  kierując  się  dyspozycją  art.  87  Ustawy  Pzp.  Stwierdził,  że  Zamawiający 

uznał,  iż  nie  zachodzą  żadne  przesłanki,  aby  uznać  istotną  zmianę  treści  specyfikacji 

dostawy,  jako  kwalifikująca  się  na  podstawie  art.  87  ust.  2  do  poprawienia  przez 

Zamawiającego.  Nadto  uznanie,  jak  żąda  tego  Odwołujący,  w  piśmie  z  30.01.2019  r.,  za 

oczywistą  omyłkę  pisarską  [art.  87  ust.  2  pkt  1)]  zmian  dokonanych  w  treści  oferty  przez 

Odwołującego,  zdaniem  Zamawiającego  nie  jest  możliwe,  ponieważ  Zamawiający  nie 

posiada wszelkich danych niezbędnych do samodzielnego poprawienia omyłki.  

Podkreślił,  że  w  szczególności  w  wyniku  braku  w  kalkulacji  ceny  oferty  -  nie  jest 

znana  cena  jednostkowa  oprawy  ozdobnej  O  W  LED,  która  została  usunięta  przez 

Odwołującego  z  kosztorysu  ofertowego  dostawy,  a  winna  być  objęta  ofertą.  Argumentacja 

podnoszona  przez  Odwołującego  w  pismach  do  Zamawiającego,  utwierdzała 

Z

amawiającego  tylko  w  opinii,  że  Odwołujący  bardzo  swobodnie  interpretuje  szczegółową 

specyfikację  dostawy  i  ani  razu,  do  samego  finału,  nie  potwierdził  jej  zgodności  z 

wymaganiami  SIWZ.  Zważywszy,  że  oprawy  ozdobne  są  zazwyczaj  droższe  od  zwykłych 

opraw  ul

icznych  różnica  w  cenie  mogłaby  istotnie  zmienić  treść  oferty.  Gdyby  wystąpiła 

omyłka  w  ilości  opraw  podlegających  wycenie,  Zamawiający  poprawiłby  kosztorys  kierując 

się  art.  87  ust.  2  pkt  2).  Ale  ilości  opraw  ulicznych  były  zawyżone  a  oprawy  ozdobne  nie 

w

ystępują  w  ofercie  Odwołującego  w  ogóle.  Taki  stan  faktyczny  uniemożliwia  poprawienie 

kosztorysu na tej postawie prawnej. 

Zakwalifikowanie tej omyłki jako innej omyłki polegającej 

na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, również nie 

może  zostać  zastosowane.  Ponieważ  Zamawiający  musiałby  dokonać  zmiany  treści 

kosztorysu  na  zgodny  z  SIWZ  oraz  dokonać  na  własne  ryzyko  wyceny  opraw  ozdobnych, 

których  nie  ujął  w  swojej  ofercie  Odwołujący. W  istocie to  Zamawiający  stałby  się  autorem 

oferty, 

a  w  konsekwencji  prowadziłoby  to  do  istotnej  zmiany  treści  oferty,  co  jest 

niedopuszczalne.  Autorem  oferty,  poza  wszelką  wątpliwością  musi  być  Wykonawca  a  nie 

Zamawiający. 

Nadto dodał, iż ewentualne wezwanie Odwołującego do złożenia wyjaśnień z art. 87 

ust.  1  ustawy  Pzp  musiałyby  w  tej  sytuacji  doprowadzić  de  facto  do  złożenia  nowego 

formularza kalkulacji ceny oferty, a jest to niedopuszczalne, gdyż narusza podstawą zasadę 

równego  traktowania  wykonawców  określoną  w  art.  7  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień 


publicznych.  Zauważył,  że  Odwołujący  żąda,  aby  Zamawiający  uznał,  że  karty  katalogowe 

opraw  ozdobnych  załączone  do  oferty  w  celu  potwierdzenia  spełnienia  przez 

zaproponowane  oprawy  cech  technicznych  użytkowych  były  uznane  za  poświadczenie 

intenc

ji  Odwołującego  w  kwestii  dostawy.  Rzecz  w  tym,  że  kwestia  sporną  nie  może  być 

intencja,  ale  konkretne  zaproponowane  i  wycenione  w  kosztorysie  ofertowym  produkty 

(oprawy  oświetleniowe)  a  właśnie  tego  brakuje  w  ofercie  Odwołującego.  Atrybutem 

wyłącznym  produktu  (oprawy)  jest  cena  jednostkowa,  która  jest  podstawą  określenia  ceny 

całkowitej  dostawy-ceny  oferty.  Kwestie  techniczne  i  poświadczenie  parametrów 

technicznych stanowią kwestię  odrębną. Wobec braku jednoznacznego przyporządkowania 

konkretnym  oprawom  oz

dobnym  ceny  jednostkowej  poprzez  samowolną  zmianę  treści 

kosztorysu  ofertowego,  ten  parametr,  którego  waga  w  kryteriach  oceny  była  określona  na 

60% nie został należycie wykazany. 

Odnosząc się do zarzutu ozn nr 1 i 2 dotyczącego naruszenia przez Zamawiającego 

przepisu  art.  89  ust.  1  pkt  2  ustawy  Pzp  poprzez  „zaniechanie  odrzucenia  oferty  ELTAST, 

mimo  że  jej  treść  jest  niezgodna  z  treścią  SIWZ,  gdyż  wykonawca  nie  złożył  w  ofercie 

obliczeń  fotometrycznych  i  sprawozdania  (raportu)  z  badania  LM-80-08  źródeł  światła  LED 

dla opraw w strefie ochrony konserwatorskiej”, Zamawiający przywołuje treść załącznika nr 1 

do  SIWZ  strona  14  punkt  5.5.,  że  „oprawy  przeznaczone  do  instalacji  w  obszarze  ochrony 

konserwatorskiej nie będą podlegały ocenie” 

Odwołujący  złożył  obliczenia  fotometryczne  wykonane  dla  opraw  z  obszaru  ochrony 

konserwatorskiej tożsame z obliczeniami zawartymi w załączonym do SIWZ załączniku nr 1, 

przyjmując również tożsame moce. Wobec faktu, że Wykonawcy nie mieli praktycznie żadnej 

swobody  w  doborze  opraw  dla  obszaru  ochrony  konserwatorskiej  oraz  zgodnie  z  treścią 

punktu  5.5.  zal.  nr  1  do  SIWZ  oprawy  te  były  wyłączone  w  całości  z  kryteriów  oceny, 

Wykonawcy więc nie mieli obowiązku składać tych obliczeń. Załączenie przez Odwołującego 

tożsamych obliczeń fotometrycznych, które były załączone przez Zamawiającego do SIWZ w 

zał.  nr  1,  z  których  wynikają  z  góry  założone  przez  Zamawiającego  moce  opraw,  w  istocie 

nie było konieczne, ponieważ te obliczenia były w SIWZ i tylko powtórnie zostały załączone. 

Na  szczególną  uwagę  zasługuje  bardzo  odmienny  sposób  opisania  wymogów  techniczno-

użytkowych opraw poza ochrona konserwatorska i w obszarze ochrony konserwatorskiej. 

W  tym  zakresie  wskazał,  że  dla  obszaru  poza  ochroną  konserwatorską  wymagania 

techniczno-

użytkowe  zostały  szczegółowo  ujęte  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  w  tabelach: 

tab.Nr 4, tab.Nr 5 oraz tabela nr 6 na stronach od 10 do 13. W przypadku opraw w obszarze 

ochrony  konserwatorskiej  jest  całkowity  brak  wymagań  techniczno-użytkowych  w  formie 

parametrów  ujętych  w  tabelach.  Na  uwagę,  zdaniem  Zamawiającego  zasługuje  również 

wiersz nr 2 w tabeli nr 1, z którego wynika obowiązek załączenia obliczeń fotometrycznych 


dla dobieranych 

przez wykonawcę opraw, w obszarze, gdzie mógł swobodnie dobierać sobie 

oprawy  i  producenta.  W  kolumnie  4  jest  wymóg  sporządzenia  dla  dobieranych  opraw 

obliczeń fotometrycznych. Dla opraw na obszarze ochrony konserwatorskiej takiego wymogu 

brak.  W  obszarze  ochrony  konserwatorskiej,  Wykonawca  nie  mógł  dobierać  opraw, 

ponieważ  te  oprawy  zostały  narzucone  arbitralnie  przez  konserwatora  w  decyzji 

konserwatorskiej.  Wymogu  sporządzenia  przez  Wykonawcę  obliczeń  fotometrycznych,  na 

mocy treści załącznika nr 1 do SIWZ nie było.  

Wykazane  zostało  według  Zamawiającego,  że  SIWZ  oraz  załączniki  nie  zawierały  takiego 

wymogu a wymóg ten  został  wprowadzony  samowolnie przez  Odwołującego, tak  samo jak 

samowolnie Odwołujący dokonał zmiany w specyfikacji kosztorysu dostawy z instalacją.  

Wymagania Zamawiającego od początku zawarte są w SIWZ z załącznikami, a Odwołujący 

konsekwentnie próbuje narzucić swoje warunki dostawy na co Zamawiający konsekwentnie 

nie wyraża zgody. Wszystko wskazuje, że Odwołujący przy sporządzaniu oferty nie zapoznał 

się lub zapoznał się bardzo pobieżnie z treścią załącznika nr 1 do SIWZ, który szczegółowo 

precyzuje  wymagania  przedmiotowe.  Odwołujący  zdaje  się  opierać  swoje  racje  tylko  na 

ogólnych zapisach  SIWZ. W świetle  przywołanych okoliczności  faktycznych oferta  wybrana 

przez  Zmawiającego  jest  zgodna  z  SIWZ  i  nie  podlega  odrzuceniu.  Ten  zarzut 

Odwołującego, zdaniem Zamawiającego podlega oddaleniu. 

W zakresie zarzutu 2 dotyczącego„ naruszenia przez Zamawiającego przepisu art. 89 

ust. 

1 pkt 2 poprzez zaniechanie odrzucenia oferty ELTAST, mimo że jej treść jest niezgodna 

z  treścią  SIWZ,  gdyż  wykonawca  nie  zaoferował  174  opraw  w  strefie  ochrony 

konserwatorskiej,  ewentualnie  zaoferowane  oprawy  nie  zostały  określone  poprzez  podanie 

ich  nazw

y,  typu  i  producenta,  co  było  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  wymagane”  również 

podlega  oddaleniu.  Zgodnie  z  treścią  zarzutu:”  ...  ,  ewentualnie  zaoferowane  oprawy  nie 

zostały  określone  poprzez  podanie  ich  nazwy,  typu  i  producenta...”  Zamawiający  podał,  że 

Odwo

łujący  zmanipulował  treść  oferty  Wykonawcy  Centrum  Zaopatrzenia  Energetyki 

ELTAST  Sp.  z  o.  o.,  ponieważ  faktyczny  zapis  brzmi  dla  opraw  w  obszarze  ochrony 

konserwatorskiej: ”zgodnie z projektem” co jednoznacznie określa, że oprawy w kosztorysie 

oferty  uzna

nej  za  najkorzystniejszą  są  zgodne  z  zestawieniem  projektowym  oraz  tabelą 

danych wsadowych do obliczeń fotometrycznych, w której znajduje się wykaz tych opraw. 

Jednoznaczne jest dla Zamawiającego oświadczenie woli wykonawcy Centrum Zaopatrzenia 

Energetyki 

ELTAST  sp.  z  o.  o.,  że  dokonał  wyceny  i  zamierza  realizować  dostawę  z 

instalacją  zgodnie  z  wytycznym  Zamawiającego  i  nie  zamierza  w  obszarze  ochrony 

konserwatorskiej  wprowadzać  żadnych  zmian.  Zatem  i  ten  zarzut  nie  zasługuje  na 

uwzględnienie i podlega oddaleniu. 


W  zakresie  zarzut  nr  4  podał,  że  zdaniem  Odwołującego:  „naruszenie  przez 

Zamawiającego  przepisu  art.  91  ust.  1  w  zw.  z  art.  7  ust.1  ustawy  Pzp  poprzez 

nieprawidłową  ocenę  oferty  Odwołującego  w  kryterium  trwałość  strumienia  oferowanych 

opraw  uliczn

ych i przyznanie jej 2 pkt.  zamiast 10 pkt., ewentualnie poprzez nieprawidłową 

ocenę ofert ELTAST i SPIE Elbud Gdańsk S.A. i przyznanie tym ofertom 10 pkt. zamiast 2 

pkt

.,  w  opinii  Zamawiającego  również  nie  zasługuje na  uwzględnienie.  Powodem  tego  jest 

to

, że parametr trwałości strumienia światła oprawy o nazwie L90B10 stanowi oświadczenie 

woli wykonawcy i nie może być sprzeczny z projekcją trwałości uzyskaną w raporcie TM21-

11 dla źródeł światła LED. Oznacza to, że jeśli źródła światłą mają trwałość wg TM 21-11 np. 

120  000  godzin  to  L90B10  dla  oprawy  nie  może  wynosić  130  000  lub  więcej.  Może  być 

maksymalnie 120 000 lub mniej. Odwołujący złożył w ofercie oświadczenie woli, że L90B10 

to  100  000  godzin  i  nie  jest  to  sprzeczne  z  TM21-

11  i  taka  trwałość  została  oceniona  wg 

trzeciego  kryterium  oceny  ofert.  Zamawiający,  analogicznie  do  zarzutu  3  nie  miał  żadnych 

podstaw, aby kwestionować oświadczenie woli Odwołującego złożone w ofercie i dokonać w 

trybie art. 87 ust 2 poprawie

nia treści oferty, uznając, że Odwołujący popełnił np. inną omyłkę 

nie  powodującą  istotnej  zmiany  treści  oferty,  ponieważ  taka  poprawka  prowadziłaby  do 

istotnej zmiany treści oferty. 

Reasumując  swoje  stanowisko  w  sprawie  Zamawiający  podał,  że  stan  faktyczny 

sprawy  jest  pomiędzy  stronami  jest  niesporny,  ale  strony  w  sposób  bardzo  odmienny 

interpretują, dokonane ustalenia. Zdaniem Zamawiającego wszystkie zarzuty Odwołującego 

są  bezzasadne  i  podlegają  oddaleniu.  Na  uwagę  zasługuje  fakt,  że  w  czasie  tak  długiej 

procedury  Odwołujący  nie  skorzystał  w  odróżnieniu  od  innych  wykonawców,  z  możliwości 

zadawania pytań do SIWZ, w wyniku których mógł rozwiać swoje wątpliwości, upewnić się co 

do metodyki oceny ofert lub innych wątpliwych jego zdaniem kwestii. Podkreślił, że pozostałe 

oferty,  które  wpłynęły  w  przedmiotowym  postępowaniu  zostały  złożone  w  tym  zakresie  w 

sposób  zgodny  z  postanowieniami  SIWZ,  żaden  z  pozostałych  wykonawców  nie 

zinterpretował  postanowień  SIWZ  z  załącznikami  w  sposób  odmienny  od  stanowiska  i 

intencji Zamawiającego, który jest twórcą dokumentacji przetargowej. 

Przystępujący  do  postępowania  odwoławczego  po  stronie  Zamawiającego 

wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  do  realizacji  tego  przedmiotu  zamówienia, 

poparł stanowisko Zamawiającego zawarte w odpowiedzi na odwołanie, a nadto dodał, że z 

dokumentacji przetargowej, w szczególności z załącznika nr 1 wynika, że w zakresie obszaru 

objętego ochroną konserwatorską, nie było wymagane badanie fotometryczne oferowanych 

lamp,  a  takie  badanie  miało  być  tylko  dokonane  do  lamp  znajdujących  tylko  poza  tym 

obszarem. Podkreślił, że wszystkie dokumenty, które wiążą się z realizację tego zamówienia 


zostały  określone  jako  projekt,  i  tym  samym  jeśli  Przystępujący  oferuje  lampy  takie  jak 

wynikają z decyzji konserwatorskiej to jest oprawa z projektu. 

Krajowa  Izba  Odwoławcza  rozpoznając  złożone  odwołanie  na  rozprawie  i 

uwzględniając  dokumentację  z  tego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego,  złożonych  dowodów  oraz  stanowiska  stron  postępowania  i 

przystępującego,  zaprezentowane  na  piśmie  i  do  protokołu  rozprawy  ustaliła,  co 

następuje,  

Odwołanie jest  niezasadne i w związku z tym zostało oddalone. 

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek 

ustawowych  skutkujących  odrzuceniem  odwołania,  wynikających  z  art.  189  ust.  2  ustawy 

Pzp.  Odwołujący  wnosząc  przedmiotowe  odwołanie  wykazał  spełnianie  przesłanek 

posiadania interesu o których mowa w art. 179 ust.1 Pzp. Również Przystępujący zdaniem 

Izby wypełnił przesłanki interesu występowania w sprawie po stronie Zamawiającego. 

Ponadto  wskazać  należy,  że  Odwołujący  kwestionował  prawidłowość  przystąpienia 

wykonawcy 

Centrum  Zaopatrzenia  Energetyki  ELTAST  Sp.  z  o.o.  ul.  Toruńska,  26-600 

Radom  do  postępowania  po  stronie  Zamawiającego  wskazując,  że  nie  otrzymał  kopii 

przystąpienia. Odnosząc się do powyższego Przystępujący przedstawił Izbie – który okazano 

także  Przystępującemu,  dowód  przesłania  kopii  przystąpienia  na  adres  e-mailowy 

Odwołującego  wskazany  w  odwołaniu.  Fakt  przesłania  na  wskazany  adres  został 

potwierdzon

y  przez  Izbę.  Nadto  Przystępujący  wskazał  w  oparciu  o  ewidencję 

przeprowadzonych  rozmów  iż  w  dniu  13.03.2019  r  dwukrotnie  wykonał  telefon  do 

Odwołującego  na  nr  (887-300-310),    prosząc  o  przesłanie  potwierdzenia  –  czego  mimo 

obietnicy że strony pracownika Odwołującego nie uzyskał.  

Izba biorąc powyższe pod uwagę uznała, że Przystępujący w sposób wystarczający wykazał, 

iż  przesłał  Odwołującemu  kopię  przystąpienia  i  tym  samym  stwierdziła  prawidłowość 

przystąpienia tego wykonawcy do postępowania odwoławczego. 

Przechodząc  do  oceny  zarzutu  dotyczącego  niezasadnego  odrzucenia  oferty 

Odwołującego  z  tego  powodu,  że  Zamawiający  zaniechał  poprawy  błędów  w  ofercie  jako 

omyłki o których mowa w art. 87 ust. 2 pk 1 i 3 Pzp na wstępie wskazać należy, że zgodnie z 

treścią art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada 

treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.  87  ust.  2  pkt  3 

ustawy.  Stosownie  natomiast  do  treści  art.  87  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

zamawiający  poprawia  w  ofercie  następujące  kategorie  omyłek:  1)  oczywiste  omyłki 

pisarskie;  2)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych 


dokonanych  poprawek;  3)  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 

Zanim  zatem  Zamawiający  dokona  odrzucenia  oferty  jako  nieodpowiadającej  treści  SIWZ, 

obowiązany jest dokonać jej analizy, przez pryzmat obowiązku poprawienia jej niezgodności 

z  treścią  SIWZ.  Intencją  ustawodawcy  w  zakresie  wskazanego  przepisu  było  umożliwienie 

brania  pod  uwagę  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne  ofert  obarczonych  nieistotnymi 

wadami,  będącymi  wynikiem  różnego  rodzaju  błędów  i  omyłek,  które  nie  prowadzą  do 

ist

otnych zmian w treści oferty. 

Odnosząc się do powyższego zwrócenia uwagi wymaga kwestia, że omyłki w ofercie 

nie  należy  utożsamiać  z  popełnionym  w  niej  błędem. Wyraźną  różnicę  pomiędzy  omyłką  a 

błędem  wskazała  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  z  27  października  2016  r.  (KIO 

.  Ponadto  wskazać  należy,  że  Zamawiający  ustalił  w  tym  postępowaniu 

wynagrodzenie  kosztorysowe,  gdzie  każda  z  pozycji  Formularza  cenowego  winna  być 

wyceniona w sposób prawidłowy, gdyż przy tego rodzaju wynagrodzeniu kosztorys stanowi 

treść oferty w rozumieniu prawa cywilnego i stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia 

kosztu  wykonanych  robót.  Inna  jest  sytuacja    w  przypadku  wynagrodzenia  ryczałtowego, 

gdzie kosztorysy mają charakter wyłącznie pomocniczy. 

Przechodząc  do  oceny  zasadności  przedmiotowego  zarzutu  wskazać  należy  iż 

błąd/omyłka w ofercie dotyczyła zaoferowania w obszarze ochrony konserwatorskiej 174 szt. 

lamp  innych  niż  ustalone  w  decyzji  nr  IN.11.5142.164.1.2017  Konserwatora  zabytków  oraz 

dokonania wyceny w ofercie la

mp oferowanych, podkreślając jednocześnie, że w wskazanej 

w  ofercie  cenie  za  te  174  lampy 

jest  w  stanie  nabyć  lampy,  które  chciał  zaoferować. 

Powyższa kwestia niezgodności była niesporna pomiędzy stronami. 

Izba  dokonując  analizy  treści  odwołania,  stanowiska  Zamawiającego  oraz  treść 

dokumentacji  postępowania  przychyla  się  do  stanowiska  Odwołującego,  a  także 

Zamawiającego(str.  4  odp.  na  odwołanie),  iż  możliwa  byłaby  zmiana  formularza  Kalkulacji 

C

eny  w  kolumnie  nr  3  gdzie  wykonawca  miał  podać  oferowaną  nazwę,  typ  oprawy  i 

producenta. 

Zdaniem Izby ta możliwość wypływa z faktu, że w tym zakresie wykonawcy nie 

mieli możliwości wyboru, jakie lampy mogą zostać zaoferowane, gdyż to zostało ustalone w 

ww.  decyzji  Konserwatora  Zabytków.  Natomiast  Izba  uznała,  że  w  przedmiotowej  sytuacji 

brak  było  możliwości  poprawy  całości  wymagań,  jakie  miały  zostać  podane  w  Formularzu 

Kalkulacji  Ceny  z  tego  powodu,  że  wycenione  zostały  nie  te  lampy  które  winny  być 

zaoferowane,  lecz  te  oferowane 

przez  Odwołującego.  Zwrócenia  uwagi  w  tym  zakresie 

wymaga  treść  pisma  z  30  stycznia  2019  roku,  gdzie  Odwołujący  odnosząc  się  do  pisma 

Zamawiającego  o  błędach  w  jego  ofercie  w  zakresie  lamp  w  pkt.  2  podał,  że  „Wykonawca 

oświadcza,  że w swojej ofercie  zawarł wymagane przez Zamawiającego 174 sztuki oprawy 


OW LED ROSA co Wykonawca potwierdził załączeniem do SIWZ obliczeń fotometrycznych 

dla  punktów  objętych  montażem  ww.  opraw.  W  obliczeniach  fotometrycznych  została 

dokładnie sprecyzowana nazwa i typ oprawy, w tym przypadku: ZPSO ROSA 222333/4/DW 

Cuddle 48W 4000K DW

”, jednakże w żadnej mierze nie odniósł się do ceny lamp które winny 

być  zaoferowane. Wyjaśnienia  w  zakresie ceny  lamp  wynikających  z  decyzji  Konserwatora 

podane do protokołu rozprawy, po pierwsze, nie zasługują na danie im wiary gdyż stanowią 

element  taktyki  procesowej  Odwołującego,  a  po  drugie,  wprowadzałyby  do  oferty  nowy 

element  zmieniający  treść  oferty  –  nowa  cenę  jednostkowa  lamp,  co    najprawdopodobniej 

doprowadziłoby do zmiany ceny oferty.  

Podkreślić należy, że poprawa „innej omyłki” może być dokonana w ofercie tylko w sytuacji, 

kiedy  Zamawiający  ma  o  ofercie  dane  w  oparciu  o  które  może  poprawy  dokonać.  W  tej 

sytuacji  Zamawiający  takiej  możliwości  niemiał.  Zgodzić  się  należy  że  stanowiskiem 

Zamawiającego,  że  w  tej  sytuacji,  aby  dokonać  poprawy  treści  Formularza  cenowego  w 

oparciu  o  przepis  art.  87  ust.2  pkt  3  Pzp  to  Zamawiający  musiałby  sam  na  własne  ryzyko 

dokonać  wyceny  opraw  ozdobnych  dla  strefy  ochrony  konserwatorskiej,  której  ani  jednej 

sztuki  Odwołujący  nie  ujął  w  Formularzu  i  nie  wycenił  w  żadnym  miejscu  oferty.  Brak 

wskazania  ceny  lamp,  które  winny  być  zaoferowane  nie  mógł  być  kwalifikowany,  jako  inna 

omyłka  o  której  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3  Pzp.  W  zakresie  możliwości  poprawy  omyłki 

wskazać należy na orzeczenie KIO z 13 października 2013 r., sygn. akt KIO 1975/14 gdzie 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  aby  poprawić  omyłkę  musi  w  sposób  nie  podlegający 

wątpliwościom  wiedzieć  jak  to  zrobić.  Jeżeli  nie  jest  w  stanie  odtworzyć  właściwej, 

niezniekształconej treści oferty, co do zasady nie może dokonać poprawienia.   

Nie jest zasadne stanowisko Odwołującego podane na rozprawie, iż kwestia ceny lamp które 

miały być montowane w strefie ochrony konserwatorskiej nie jest istotna, gdyż cena nie była 

podstawa odrzucenia oferty Odwołującego. W tym zakresie wskazać należy, że w informacji 

o odrzuceniu oferty Zamawiający  w pkt 2 oraz 3; 3.2 i 4 jednoznacznie wskazał, że „oferta 

obarczona  jest  nieusuwalną  wadą,  gdyż  nie  skalkulował  w  kosztorysie  ofertowym  oprawy 

ozdobnej ROSA OW LED w ilości 174 sztuk” (…)Formularz kalkulacji ceny oferty nie zawiera 

ani jednej oprawy ozdobnej aby możliwa była jej rzeczywista wycena, a co za tym idzie nie 

ma  możliwości  oceny  oferty  zgodnie  z  przyjętymi  w  przetargu  kryteriami  oceny  ofert”.  Izba 

stwierdza,  że  kwestia  ceny  ma  nie  tylko  znaczenie  dla  ustalenia  realności  zaoferowanej 

ceny, ale w szczególności służy do wyceny oferty i ustalenia określonej punktacji w ramach 

przyjętego kryterium oceny ofert.  

W  tym  stanie  rzeczy  Izba  uznała,  że  brak  było  możliwości  poprawy  błędu/omyłki  w 

ofercie Odwołującego i zarzut podniesiony w tym zakresie oddaliła co skutkuje utrzymaniem 

w mocy czynności Zamawiającego o odrzuceniu jego oferty. 


Kolejnym  zarzutem  jaki Odwołujący  sformułował  wobec czynności  oceny jego oferty 

był  zarzut  dotyczący  nieprawidłowej  oceny  oferty  Odwołującego  w  kryterium  trwałość 

strumienia  oferowanych  opraw  ulicznych  i  przyznanie  jej  2  pkt.  zamiast  10  pkt.    W  tym 

zakresie  Odwołujący  wskazał  przede  wszystkim,  iż  w  formularzu  oferty  podał  wartość 

trwałości  strumienia  dla  lamp  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej.  Zamawiający  w  tym 

zakresie  uznał,  że  zgodnie  z  postanowieniem  Zał.  nr  1  do  SIWZ  pkt  5.5.  „Wymagane 

minimalne parametry techniczno-

użytkowe opraw w obszarze ochrony konserwatorskiej”. 

W  mieście  występuje  obszar  ochrony  konserwatorskiej  A/584,  gdzie  są  ściśle  określone 

parametry geometryczne i kolorystyczne opraw oświetleniowych. Parametry te są określone 

w decyzji nr IN.11.5142.164.1.2017. Decyzja Konserwatora Zabytków została dołączona do 

niniejszego opracowani

a. Obszar ochrony zaznaczony jest na załączonej mapie. 

Poniżej  przedstawione  są  schematy  opraw  zatwierdzonych  do  instalacji  w  obszarze 

chronionym. 

Oprawy przeznaczone do instalacji w strefie ochrony konserwatorskiej nie będą 

podlegały ocenie”. 

Biorąc  pod  uwagę  powyższe  Izba  uznała,  że  wykonawcy  w  Formularzu  ofertowym 

winni  byli  podać  trwałość  strumienia  lamp  ulicznych  -  tych  montowanych  poza  obszarem 

objętym  decyzją  konserwatora  zabytków,  gdyż  oprawy  przeznaczone  do  instalacji  w  strefie 

ochrony konserwator

skiej nie podlegały ocenie. Wykonawca podając parametry oceniane w 

kryteriach  oceny  ofert  powinien  podać:  trwałość  strumienia  światła  oprawy  ulicznej  o 

najniższej  trwałości  spośród  oferowanych  opraw  ulicznych  dla  strefy  poza  ochrona 

konserwatorską. Odwołujący, co przyznał na rozprawie, wskazał w Formularzu na lampy ze 

strefy  objętej  ochrona  konserwatorską,  a  więc  popełnił  błąd  w  tym  zakresie.  Podkreślić 

należy,  że  oprawy  ze  strefy  ochrony  konserwatorskiej  były  ujęte  w  bilansie  mocy  ale  ze 

względu na brak swobody w ich doborze, koniecznym było ich wyłączenie z tej oceny, gdyż 

w innym przypadku że względu na moc wskazana w decyzji konserwatora  wszystkie oferty 

w  zakresie  jakościowym  miałyby  z  góry  narzucony  taki  sam  parametr  tj.  100 000  godzin. 

Pozostali wykonawcy zaoferowali w formularzu ofertowym 

lampy L80B10 o trwałości 143 tys. 

godzin  i  w  związku  z  tym  otrzymali  po  10  pkt.  Odwołujący  zaoferował  lampy  o  mniejszej 

trwałości strumienia światła, to tym samym zasadnie uzyskał najniższa ocenę punktową tj. 2 

pkt.   

Podkreślić  należy,  że  powyższe  wskazanie  jest  elementem  oświadczenia  woli 

wykonawcy  mieszczące  się  w    kryterium  oceny  ofert.  Tym  samym  próba  narzucenia  innej 

interpretacji treści SIWZ, a w szczególności pkt 5.5 zał. nr 1 do SIWZ jest niedopuszczalna, a 

dążenie  do  zmiany  wskazanego  parametru  poprzez  uznanie  jej  jako  innej  omyłki  jest 

niezasadne,  gdyż  prowadziłoby  do  istotnej  zmiany  treści  oferty.  Ponadto  stwierdzić  należy, 

że  poprawa  treści  oferty  w  trybie  poprawy  innej  omyłki  (art.  87  ust.2  pkt  3  Pzp)jest 


dopuszczalna  tylko  wtedy,  gdy 

zawarty  w  ofercie  błąd  czy  omyłka  powoduje  niezgodność 

treści  oferty  z  SIWZ.  W  tym  przypadku  złożone  oświadczenie  wykonawcy  jest  zgodne  z 

treścią SIWZ i nie może być zakwalifikowane jako inna omyłka w ofercie. 

 W kolejnych zarzutach tj. 

1 i 2 Odwołujący podniósł, iż oferta  Centrum Zaopatrzenia 

Energetyki ELTAST Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu winna być odrzucona, gdyż wykonawca 

nie złożył  w ofercie obliczeń fotometrycznych i sprawozdania (raportu) z badania LM-80-08 

źródeł światła LED dla opraw w strefie ochrony konserwatorskiej, a także nie zaoferował 174 

opraw w st

refie ochrony konserwatorskiej. Powyższe zarzuty Izba uznała za niezasadne. 

Jak  Zamawiający  słusznie  wywodził  na  rozprawie,  iż  szereg  kwestii  podnoszonych  w 

zar

zutach odwołania wynika z faktu pominięcia przez Odwołującego ustaleń z Załącznika nr 

1  do  SIWZ.    Niewątpliwym  jest  -  co  zostało  wykazane  w  ww.  zarzutach,  że  kwestia 

oferowania określonych lamp o określonych parametrach w strefie ochrony konserwatorskiej 

z

ostała wyłączona  z oceny, ponieważ to konserwator zabytków w wydanej decyzji przyjął na 

siebie odpowiedzialność za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie lamp na tym 

obszarze. W związku z tym brak było potrzeby wykonywania badań fotometrycznych dla tego 

obszaru.  Zauważyć  należy  iż  Zamawiający  w  tej  materii  wskazał,  że  żaden  z  wykonawców 

bada

ń  fotometrycznych  nie  wykonywał.  Odwołujący  dane  w  tym  zakresie  zaczerpnął  z 

załącznika  nr  1  do  SIWZ  i  przedstawił  te  wyliczenia,  które  były  niczym  innym  niż 

skopiowaniem  części  tej  dokumentacji  projektowej”.  Zamawiający  nie  wymagał  w  tym 

zakresie  dla  obszaru  konserwatorskiego,  podawania  wyliczeń  fotometrycznych,  gdyż  to 

zostało wskazane w decyzji konserwatora.   

W  zakresie  braku  wskazania  w  ofercie  Przystępującego  zaoferowania  174  opraw  w 

strefie  ochrony  konserwatorskiej,  ewentualnie  zaoferowane  oprawy  nie  zostały  określone 

poprzez  podanie  ich  nazwy,  typu  i  producenta  Izba  w  pewnej  części  podziela  stanowisko 

Odwołującego,  że  te  informacje  winny  były  znaleźć  się  już  w  Formularzu  cenowym  -

załączniku  nr  2  do  SIWZ.  Zamawiający  w  tym  zakresie  wskazał,  że  mimo  braku  podania 

nazwy lampy to jednak 

Przystępujący złożył w pozycjach dotyczących strefy objętej ochrona 

konserwatorską  oferowanie  174  lamp,  stwierdzając  iż  będą  to  lamy  zgodne  z  projektem  (a 

więc wymienione w decyzji konserwatora) oraz podał ich wycenę.  Ponadto Zamawiający dla 

potwierdzenia prawidłowości zaoferowanych lamp wezwał wykonawcę pismem z 30 stycznia 

2019  roku  do  przedłożenia  kart  katalogowych  lamp  oraz  próbek-  po  1  sztuce  kompletu 

oferowanych  lamp,  co  otrzymał.  Tym  samym  w  świetle  powyższego  brak  jest  podstaw  do 

stwierdzenia, że oferta Przystępującego jest w zakresie merytorycznym niezgodna z treścią 

SIWZ. Wobec powyższego Izba powyższe zarzuty uznała za niezasadne. 

Odnosząc  się  do  stanowiska  Odwołującego,  iż  treść  SIWZ  zawierała 

niejednoznaczne zapisy, a wszelkie wątpliwości w tym zakresie winny być interpretowane na 


korzyść wykonawcy, Izba uznała powyższe stanowisko za niezasadne. Otóż jeśli treść SIWZ 

budzi wątpliwości to wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego w trybie art. 38 Pzp do 

wyjaśnienia  ich  treści.  W  tej  materii  zasadnym  jest  wskazanie  na  orzeczenie  Sądu 

Najwyższy,  który  w  wyroku  z  5  czerwca  2014  r.,  sygn.  akt:  IV  CSK  626/13  wskazał,  że 

kwestia  potrzeby  zadawania  pytań  Zamawiającemu  winna  być  postrzegana  przez  pryzmat 

obowiązku  wykonawcy  należytego  wykonania  zamówienia  i  co  się  z  tym  wiąże  złożenia 

ważnej oferty.  Po wyroku Sądu Najwyższego  tracą na ostrości prezentowane poglądy, które 

o

pierały  się  na  założeniu,  że  ryzyko  wątpliwości  wynikających  z  niejasnych  postanowień 

SIWZ, 

powinna  ponieść  zawsze  strona,  która  ten  SIWZ  zredagowała,  czyli  Zamawiający. 

Sąd  Najwyższy  w  ww.  wyroku  w  sposób  odmienny  ocenił  pogląd  że  zadawanie  pytań 

Zamawiaj

ącemu należało uważać tylko za uprawnienie wykonawcy. SN wskazał, że art. 38 

Pzp  w  związku  z  art.  354  §  2  k.c.  w  okolicznościach  konkretnego  zamówienia  publicznego 

nie tylko daje wykonawcy uprawnienie, ale także nakłada na niego obowiązek zwrócenia się 

do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.    

Podobnie 

orzekła  Krajowa  Izba  Odwoławcza  w  wyroku  KIO  156/16;  KIO  161/16,  gdzie 

wskazała, że w art. 38 Pzp w zw. z art. 354 § 2 k.c. ustanowiono zarówno uprawnienie, jak i 

obowiązek zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Odnosząc  się  do  zarzutu  braku  wezwania  Odwołującego    w  trybie  art.  87  ust.1  Pzp  do 

wyjaśnień, to Izba w tym zakresie zgadza się że stanowiskiem Zamawiającego, iż dokonane 

wezwanie wiązałoby się z potrzebą złożenia nowego Formularza cenowego, czy ofertowego, 

co prowadziłoby do zmiany, a nie poprawy treści oferty. 

Izba  uznała,  że  Zamawiający  nie  naruszył  przepisów  ustawy  Pzp  wskazanych  w 

zarzutach odwołania.  

Izba  nie  przyznała  pełnomocnikowi  Zamawiającego  zwrotu  kosztów  zastępstwa 

prawnego  Zamawiającego  przed  KIO  z  powodu  brak  złożenia  faktury/rachunku  w  tym 

zakresie. 

Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Krajowa Izba 

Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, 

które  miało  wpływ  lub  może  mieć  istotny  wpływ  na  wynik  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia,  co  –  ze  wskazanych  wyżej  względów  –  nie  miało  miejsca  w  przedmiotowym 

postępowaniu. 

Izba orzekła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust.7, 

191 ust.2 i 192 ust. 1 ustawy Pzp,.     


O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 

ustawy Pzp, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt.1a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 

dnia 15 marca 

2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania 

oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 

41 poz. 238).   

Przewodniczący:     

………………….… 


wiper-pixel